Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1201 din 14 decembrie 2022
    Având în vedere contextul actual caracterizat de nivelurile ridicate ale ratei inflaţiei în zona euro şi în România, precum şi de fenomenul de creştere a preţurilor la energie,
    ţinând seama de creşterea riscului de piaţă cauzată de o volatilitate ridicată pe pieţele financiare, în contextul situaţiei pieţelor financiare din Uniunea Europeană marcate de deteriorarea echilibrelor macroeconomice generate de conflictul armat din Ucraina,
    luând în considerare efectele volatilităţii ridicate din pieţele financiare asupra portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private, precum şi modului în care acestea adoptă măsurile necesare pentru protejarea activelor participanţilor şi beneficiarilor la sistemul de pensii private, dar şi deprecierea valorii titlurilor de stat aflate în portofoliile fondurilor de pensii,
    ţinând seama de previziunile care arată încetinirea ritmului de creştere economică, determinate, printre altele, şi de fenomenul creşterii ratelor dobânzilor la împrumuturi, precum şi efectele crizei sanitare generate de pandemia COVID-19 care se resimt şi în prezent,
    întrucât se impune adoptarea unor măsuri legislative, în regim de urgenţă, pentru a contracara posibilele efecte negative asupra sistemului de pensii private din România şi asupra participanţilor la acest sistem,
    întrucât s-a identificat necesitatea imediată de modificare şi completare a cadrului de reglementare primar aplicabil sistemului de pensii private, în principal, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul de a spori capacitatea de supraveghere a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi de a impune o mai mare responsabilizare a administratorilor în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de aceştia, aceste modificări fiind aduse pentru a asigura o protecţie suplimentară a activelor fondurilor de pensii private, în beneficiul participanţilor la aceste fonduri,
    având în vedere cele expuse anterior, a apărut necesitatea unei importante reforme în domeniul sistemului pensiilor private, de natură să consolideze rolul Autorităţii de Supraveghere Financiară.
    Având în vedere că aceste împrejurări obiective vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, se impune adoptarea de măsuri imediate în ceea ce priveşte funcţionarea entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, astfel încât activitatea sistemului de pensii private să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă pentru participanţi.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea, I nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. administrator special - Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementat prin Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, sau orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului unui fond de pensii administrat privat, pentru o perioadă determinată;"

    2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 25 se introduc două noi puncte, pct. 25^1 şi 25^2, cu următorul cuprins:
    "25^1. persoană care deţine o funcţie-cheie - persoană ale cărei atribuţii au o influenţă semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul administratorului atribuţiile de:
    a) evaluare şi administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;
    b) conformitate şi/sau control intern;
    c) audit intern;
    d) director de investiţii,
    e) actuar;
25^2. persoană relevantă în raport cu administratorul - oricare dintre următoarele persoane:
    a) un membru al structurii de conducere a administratorului;
    b) un angajat al administratorului, precum şi orice altă persoană fizică ce îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul administratorului şi care este implicată în desfăşurarea de către administrator a activităţii de administrare a fondului de pensii administrat privat;
    c) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfăşurării activităţii de administrare a fondului de pensii administrat privat;"

    3. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, pct. 37^1, cu următorul cuprins:
    "37^1. structură de conducere - este reprezentată de:
    a) membrii consiliului de administraţie, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist, denumiţi în continuare, în mod colectiv, Consiliul;
    b) conducerea executivă: persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acestuia şi au competenţa de a angaja răspunderea societăţii, şi anume: directorii, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii directoratului, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor şi a sediilor secundare din cadrul administratorului;"

    4. La articolul 3, litera b) se abrogă.
    5. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a) şi c)."

    6. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare; investiţiile în instrumente care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată trebuie să nu depăşească niveluri prudenţiale, stabilite conform reglementărilor A.S.F.;"

    7. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea gestionării operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii, direcţia de investiţii responsabilă cu administrarea investiţiilor, cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor este condusă de un director de investiţii, persoană cu funcţie-cheie autorizată de A.S.F.
(4) Activitatea direcţiei de investiţii cuprinde efectuarea de analize prealabile investirii asupra:
    a) încadrării în profilul de risc al fondului;
    b) lichidităţii fiecărui instrument financiar în cauză, conform reglementărilor A.S.F;
    c) costurilor implicate;
    d) altor elemente stabilite prin reglementările A.S.F.
(5) Directorul de investiţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) să organizeze activitatea structurii responsabile cu administrarea investiţiilor, cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor;
    b) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri privind administrarea investiţiilor, analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor, inclusiv privind efectuarea de analize prealabile investirii/dezinvestirii, prevăzute la alin. (4);
    c) să decidă cu privire la investirea activelor fondului de pensii în limita competenţelor şi în conformitate cu strategia de investire a activelor stabilită de administrator;
    d) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri privind monitorizarea continuă a portofoliului de investiţii şi a procesului de investire şi dezinvestire a activelor;
    e) să asigure respectarea reglementărilor prudenţiale;
    f) să stabilească sisteme de raportare detaliate şi oportune către structura de conducere care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activităţii desfăşurate;
    g) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri privind tranzacţiile efectuate în numele fondului de pensii, astfel încât să se asigure obţinerea celui mai bun rezultat posibil, ţinând seama de preţul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare şi de decontare, mărimea, natura ordinelor de tranzacţionare sau de orice alte considerente privind executarea tranzacţiei;
    h) alte atribuţii stabilite prin reglementările A.S.F."

    8. După articolul 23 se introduce un nou articol, art. 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    Administratorul elaborează procedurile interne cu privire la activitatea direcţiei de investiţii, care sunt aprobate de organul statutar competent şi care se referă la:
    a) proceduri referitoare la tranzacţiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacţiile personale ale salariaţilor acestuia care să conţină şi prevederi referitoare la modul de aprobare al acestora şi proceduri de administrare a conflictului de interese;
    b) proceduri care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând fondului de pensii administrat privat de cele aparţinând administratorului, precum şi de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de acelaşi administrator;
    c) proceduri care să asigure posibilitatea ca toate operaţiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate;
    d) proceduri care să detalieze nivelurile de competenţă şi modul în care se administrează activele fondului de pensii administrat privat;
    e) proceduri documentate şi actualizate periodic de investire a activelor, conform strategiei de investiţii şi obiectivelor fondului de pensii administrat privat;
    f) alte proceduri stabilite prin reglementările A.S.F."

    9. La articolul 24 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) procedurile privind desemnarea persoanelor responsabile cu luarea deciziilor de investire şi realizarea investiţiilor, precum şi procedurile pentru stabilirea limitelor de competenţe în luarea deciziilor de investire."

    10. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alin. (3)-(9), cu următorul cuprins:
    "(3) Administrarea riscurilor se desfăşoară în mod independent faţă de celelalte activităţi pe care administratorul le efectuează.
(4) Consiliul analizează adecvarea şi eficienţa sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către administrator şi de către fondul de pensii administrat privat, precum şi modul de administrare a riscurilor la care sunt expuşi aceştia.
(5) Structura de administrare a riscului asigură concordanţa activităţilor de control intern cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului.
(6) Structura de administrare a riscului realizează în mod periodic simulări de criză, care să permită evaluarea şi monitorizarea riscurilor la care este expus fondul de pensii.
(7) Structura de administrare a riscului realizează analiza riscurilor asociate fiecărei poziţii de investiţii a fondului de pensii şi efectul general al acestora asupra portofoliului fondului astfel încât riscurile să poată fi permanent identificate, evaluate, administrate şi monitorizate în mod corespunzător.
(8) Structura de administrare a riscului asigură informarea consiliului asupra aspectelor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc al fondului de pensii administrat privat.
(9) Structura de administrare a riscului elaborează proceduri de administrare a riscului, care să includă cel puţin metode de identificare şi evaluare a riscului de credit, de piaţă, de lichiditate, a riscurilor operaţionale, inclusiv cele generate de sistemele informatice, a riscului reputaţional, de contraparte şi a riscului valutar, instrumente de avertizare timpurie, teste de stres."

    11. La articolul 25 alineatul (1), partea introductivă şi litera h^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Administratorul investeşte activele fondului de pensii în:
    .......................................................
    h^3) investiţii private de capital sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%; acest procent poate fi majorat până la 5% în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi, fondurile de investiţii private de capital în care se investeşte sunt finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi domeniile în care se realizează investiţia sunt supuse aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene; pentru investiţiile în instrumente financiare în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul fondurilor de investiţii private de capital finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă normele privind condiţiile/criteriile de realizare a plasamentelor de capital se stabilesc prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;"

    12. La articolul 25 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăşi în total 5%; în cazul în care statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie mai mare de 50% din capitalul social al unui emitent, administratorul poate investi 10% din activele unui fond de pensii în respectivul emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăşi în total 10%;"

    13. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Administratorul investeşte activele fondului de pensii în valori mobiliare nou-emise, cu condiţia ca documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar această admitere este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune."

    14. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Administratorul exercită, în numele participanţilor, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii.
    (2) Administratorul elaborează strategii pentru a determina momentul şi modul în care trebuie exercitate drepturile de vot aferente activelor deţinute în portofoliul fondului de pensii pe care îl administrează, în beneficiul exclusiv al participanţilor şi al beneficiarilor la fondul de pensii.
    (3) Strategiile prevăzute la alin. (2) cuprind măsuri şi proceduri pentru:
    a) monitorizarea acţiunilor relevante de la nivelul societăţilor;
    b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele şi cu politica de investiţii a fondului de pensii;
    c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot;
    d) evaluarea propunerilor referitoare la guvernanţa corporativă, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea în funcţiile de membru în consiliu;
    e) evaluarea propunerilor referitoare la structura capitalului, impactul social şi asupra mediului.
    (4) În baza strategiilor prevăzute la alin. (2), administratorul întocmeşte analize prealabile acordării mandatului de exercitare a drepturilor de vot pentru instrumentele financiare deţinute în portofoliu şi întocmeşte decizii de exercitare a drepturilor de vot în numele fondului de pensii.
    (5) O descriere succintă a strategiilor şi detaliile acţiunilor întreprinse pe baza acestor strategii se pun la dispoziţia participanţilor, la cererea acestora."

    15. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu pot fi contraparte în tranzacţiile care au ca obiect activele fondului de pensii, cu excepţia situaţiilor stabilite prin reglementările A.S.F.:
    a) administratorul sau auditorul;
    b) depozitarul;
    c) administratorul special;
    d) membrii Consiliului A.S.F. şi personalul A.S.F.;
    e) persoanele afiliate entităţilor prevăzute la lit. a)-d);
    f) orice alte persoane sau entităţi prevăzute prin reglementările A.S.F."

    16. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) A.S.F. elaborează reglementări cu privire la:
    a) reguli de investire a activelor fondurilor de pensii administrate privat;
    b) activitatea de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor."

    17. La articolului 37, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    De la data pensionării de invaliditate în condiţiile art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, participantul poate obţine:"

    18. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) În cazul decesului unui participant înainte de transferul activului personal net către un fond de plată a pensiilor private, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.
    (2) Drepturile beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) sunt aceleaşi cu cele ale participanţilor la acel fond de pensii.
    (3) Beneficiarul are dreptul să opteze între:
    a) cumularea conturilor, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii;
    b) plata unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalităţi, indiferent dacă beneficiarul are sau nu calitatea de participant.
    (4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării acestora."

    19. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Administratorul este responsabil de evaluarea corectă a activelor fondului de pensii şi are obligaţia de a se asigura prin reglementările sale interne că structura organizatorică responsabilă cu activitatea de evaluare a activelor este independentă din punct de vedere funcţional de direcţia de investiţii.
(1^2) Administratorul elaborează proceduri cu respectarea reglementărilor în vigoare, astfel încât să se poată îndeplini obligaţia de a realiza o evaluare corespunzătoare a activelor fondului de pensii.
(1^3) Este interzisă externalizarea de către administrator a activităţii de evaluare a activelor fondului de pensii."

    20. La articolul 51, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care există neconcordanţe între administrator şi depozitar privind valoarea activului net şi a unităţii de fond, valorile corecte sunt stabilite de către administrator şi depozitar pe baza reglementărilor A.S.F. şi a procedurilor elaborate de administrator şi depozitar.
(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanţelor şi modul de soluţionare se comunică A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au constatat neconcordanţele prevăzute la respectivul alineat."

    21. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Administratorul care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 60 de luni calculează, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 60 de luni şi o comunică A.S.F. în aceeaşi zi."

    22. La articolul 54, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) metodologia de evaluare a activelor fondului de pensii;"

    23. La articolul 57 alineatul (1), după litera k) se introduc trei noi litere, lit. k^1)-k^3), cu următorul cuprins:
    "k^1) activităţi juridice şi de contabilitate pentru fondul de pensii;
k^2) soluţionarea cererilor de informare formulate de participanţi şi beneficiari;
k^3) controlul respectării legislaţiei aplicabile;"

    24. La articolul 58, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Administratorul poate delega către terţi, sub condiţia notificării A.S.F., pe bază de contract scris şi în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea prezentei legi, exercitarea activităţilor prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. k^1).
(4) Pentru a acoperi eventualele riscuri de răspundere civilă profesională aferente activităţilor desfăşurate în temeiul prezentei legi, administratorul deţine o asigurare de răspundere civilă profesională pentru răspunderea care decurge din neglijenţa profesională care este corespunzătoare riscurilor acoperite."

    25. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Administratorul este obligat să notifice A.S.F., fără întârziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minimă.
    (2) Capitalul social nu are voie să scadă cu mai mult de 20% din valoarea minimă.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), acţionarii administratorului sunt obligaţi la reîntregirea capitalului social în termenul precizat de A.S.F., care nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 6 luni.
    (4) Administratorul deţine permanent un nivel adecvat de lichiditate, stabilit prin reglementările A.S.F., a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puţin 6 luni."

    26. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) O persoană fizică sau juridică nu poate fi:
    a) acţionar direct decât în cadrul unui singur administrator;
    b) acţionar direct şi acţionar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori;
    c) acţionar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori."

    27. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Achiziţia directă de acţiuni ale unui administrator, care conduce la o deţinere mai mare de 10% din capitalul social, este supusă aprobării prealabile a A.S.F., sub sancţiunea nulităţii.
    (2) A.S.F. aprobă proiectul de achiziţie prevăzut la alin. (1) şi calitatea de acţionar semnificativ direct, în termen de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete, conform reglementărilor A.S.F., dacă persoana care intenţionează să achiziţioneze acţiuni îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acţionarii unui administrator.
    (3) Orice achiziţie directă de acţiuni ale unui administrator, care nu conduce la dobândirea de către cumpărător a calităţii de acţionar direct semnificativ, precum şi orice achiziţie de acţiuni care conduce la dobândirea calităţii de acţionar indirect semnificativ se notifică A.S.F. de către cumpărător în termen de 15 zile calendaristice de la data finalizării achiziţiei."

    28. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    (1) Consiliul decide politica de investiţii a fondului de pensii, precum şi atribuţiile din regulamentul de organizare şi funcţionare al administratorului, avizat de A.S.F., elaborat cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Consiliul stabileşte mecanismele de guvernanţă care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a administratorului, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei şi supraveghează implementarea acestora.
    (3) Consiliul monitorizează şi evaluează periodic eficacitatea mecanismelor de guvernanţă ale administratorului şi adoptă măsurile corespunzătoare pentru a soluţiona eventualele deficienţe.
    (4) Membrii Consiliului au acces la informaţiile şi documentele necesare pentru supervizarea şi monitorizarea procesului decizional al conducerii.
    (5) Consiliul este responsabil cu constituirea unui comitet de investiţii şi a unui comitet de remunerare care au obligaţia de a înainta anual acestuia sau ori de câte ori este cazul rapoarte privind activitatea desfăşurată.
    (6) Comitetul de remunerare analizează şi stabileşte politica de remuneraţie fixă de bază şi politica de remuneraţie variabilă a administratorului, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese.
    (7) Membrii structurii de conducere a administratorului şi persoanele care deţin funcţii-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 25^1 lit. a), b) şi d) sunt autorizate de către A.S.F., odată cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.
    (8) Persoanele care deţin funcţii-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 25^1 lit. c) şi e) sunt notificate A.S.F.
    (9) Membrii structurii de conducere a administratorului şi persoanele care deţin funcţii-cheie, după caz, îndeplinesc următoarele cerinţe:
    a) privind competenţa:
    1. pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificările, cunoştinţele şi experienţa lor sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare sănătoasă şi prudentă a administratorului;
    2. pentru persoanele care deţin funcţii-cheie, calificările, cunoştinţele şi experienţa lor profesională sunt adecvate să îndeplinească atribuţiile funcţiilor-cheie în mod corespunzător;
    b) privind onorabilitatea, respectiv o bună reputaţie şi integritate;
    c) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi;
    d) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
    e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective.
    (10) Cel puţin o treime din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în ştiinţe economice sau juridice.
    (11) Durata mandatului membrilor structurii de conducere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăşi 4 ani. Membrii sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel."

    29. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri în structura de conducere:
    a) a unui alt administrator sau a persoanelor afiliate acestuia;
    b) a administratorului unui fond de pensii facultative şi/sau al unui fond de pensii ocupaţionale sau a persoanelor afiliate acestuia, cu excepţia situaţiei în care administratorii fac parte din acelaşi grup;
    c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;
    d) a societăţilor de servicii de investiţii financiare sau a instituţiilor de credit care sunt autorizate să presteze servicii şi activităţi de investiţii, precum şi a persoanelor afiliate acestora, cu care administratorul a încheiat un contract de intermediere;
    e) a unei organizaţii sindicale sau patronale."

    30. La articolul 66, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)-(7), cu următorul cuprins:
    "(3) Administratorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situaţiile de conflict de interese sunt identificate şi gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate.
(4) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care pot apărea în cursul activităţii de administrare a portofoliului fondului de pensii administrat privat şi/sau a serviciilor conexe şi a căror existenţă ar putea prejudicia interesele acestuia, administratorul va lua în considerare, în baza criteriilor minime stabilite prin reglementările A.S.F., precum şi a celor stabilite la nivelul societăţii, dacă o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) administratorul sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară pe seama fondului;
    b) administratorul sau acea persoană ar putea beneficia de un stimulent financiar sau de altă natură pentru a favoriza o terţă parte pe seama fondului.
(5) Administratorul trebuie să dispună măsurile şi procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:
    a) cerinţa ca personalul direcţiei de investiţii care efectuează activităţi de analiză şi alte persoane relevante să nu se implice în tranzacţii personale sau să procedeze la influenţarea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacţii cu instrumentele financiare supuse analizei sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele acesteia să fie utilizate de fondul de pensii;
    b) cerinţa ca tranzacţiile personale identificate la nivelul administratorului să fie evidenţiate într-un registru conform procedurilor interne ale administratorului;
    c) prevederile privind interdicţiile impuse administratorului cu privire la investiţiile fondului de pensii administrat privat.
(6) Procedurile administratorului întocmite în vederea aplicării dispoziţiilor alin. (5) lit. b) trebuie să fie concepute astfel încât să asigure în mod distinct următoarele:
    a) fiecare persoană relevantă trebuie să cunoască restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către administrator cu privire la acestea;
    b) administratorul trebuie să fie informat de îndată cu privire la orice tranzacţie personală aprobată la care participă o persoană relevantă.
(7) Administratorului, personalului cu atribuţii de analiză financiară şi persoanelor relevante implicate în analiza investiţiilor le este interzis să accepte orice fel de avantaje materiale sau de altă natură de la persoanele având un interes material legat de respectiva investiţie."

    31. La articolul 78 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, lit. g^1)-g^3), cu următorul cuprins:
    "g^1) un program de activitate care prezintă structura organizatorică a administratorului, inclusiv informaţii despre modul în care administratorul intenţionează să îşi respecte obligaţiile ce îi revin;
g^2) informaţii privind politicile şi practicile de remunerare;
g^3) informaţii cu privire la externalizarea unor activităţi;"

    32. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a administratorului se notifică A.S.F. cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea intrării sale în vigoare."

    33. La articolul 81 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (9) şi (10), art. 65, art. 66 alin. (1) şi ale art. 80 alin. (1);"

    34. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    (1) Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei."

    35. La articolul 86, alineatul (5) se abrogă.
    36. După articolul 88^1 se introduce un nou capitol, capitolul X^1, alcătuit din art. 88^2-88^4, cu următorul cuprins:
    "    CAP. X^1
    Reglementări interne ale administratorului
    ART. 88^2
    (1) Administratorul trebuie să respecte, pe tot parcursul desfăşurării activităţii, regulile prudenţiale stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările emise de A.S.F.
    (2) Reglementările interne ale administratorului cuprind prevederi referitoare la următoarele aspecte:
    a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale administratorului;
    b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
    c) stabilirea unor proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme de control intern;
    d) stabilirea de proceduri care să asigure separarea activelor şi pasivelor administratorului şi ale fiecărui fond de pensii private administrat;
    e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalităţile de raportare internă şi la administrarea conflictului de interese;
    f) stabilirea unor proceduri care să asigure posibilitatea ca operaţiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul în care au fost efectuate;
    g) stabilirea de politici scrise în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor, auditul intern şi, dacă este cazul, activităţile actuariale şi cele externalizate;
    h) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudenţiale, regulilor de guvernanţă corporativă, precum şi a altor cerinţe legale.
    (3) Politicile prevăzute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel puţin o dată la trei ani sau ori de câte ori este necesar.
    ART. 88^3
    În scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor şi a integrităţii sistemului de pensii administrate privat, administratorul are următoarele obligaţii:
    a) să acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională;
    b) să evite conflictele de interese;
    c) să asigure participanţilor şi beneficiarilor un tratament corect, egal şi nediscriminatoriu.
    ART. 88^4
    A.S.F. emite reglementări privind:
    a) aplicarea de către administratori a regulilor prudenţiale;
    b) aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă."

    37. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizaţiei prospectului şi a fondului de pensii şi/sau a autorizaţiei de administrare."

    38. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei de administrare ori a autorizaţiei prospectului şi a fondului de pensii, A.S.F. notifică administratorul cu privire la retragerea autorizaţiei."

    39. După articolul 97 se introduce un nou articol, art. 97^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 97^1
    (1) A.S.F. desemnează ca administrator special un alt administrator, în urma procedurii prevăzute la art. 98 şi 99, sau Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
    (2) După împlinirea termenelor prevăzute la art. 98 alin. (2) şi (3), Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private poate fi desemnat administrator special, direct, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 98 şi 99."

    40. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) A.S.F. solicită oferte celorlalţi administratori autorizaţi pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare specială a unui fond de pensii administrat privat.
    (2) În termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării, administratorii transmit ofertele de administrare specială.
    (3) În termen de 5 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), A.S.F. selectează administratorii dintre ofertele primite.
    (4) Principalele criterii de selecţie a ofertelor sunt reprezentate de performanţa administratorilor în cazul fondurilor administrate, politica investiţională şi nivelul cheltuielilor legate de administrare."

    41. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 99
    (1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (4) preia în administrare activele fondului de pensii.
    (2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. poate desemna ca administrator special, după împlinirea termenului prevăzut la art. 98 alin. (3), Fondul de garantare a drepturilor de pensii sau unul dintre administratorii autorizaţi pentru administrarea fondurilor de pensii, conform criteriilor de selecţie prevăzute la art. 98 alin. (4) şi în reglementările A.S.F. emise în temeiul prezentei legi.
    (3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, A.S.F. anunţă public participanţii fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii în termen de 90 de zile calendaristice."

    42. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 100
    (1) În ziua lucrătoare imediat următoare împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 99 alin. (3), administratorul special transmite A.S.F. lista cu numele şi codul numeric personal ale participanţilor care nu au aderat la un nou fond de pensii.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), A.S.F. repartizează participanţii care nu au aderat la un nou fond de pensii, în cote egale, la fondurile de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1).
    (3) După efectuarea repartizării, A.S.F. notifică administratorul special cu privire la noul fond de pensii la care trebuie transferat activul personal al fiecărui participant.
    (4) Administratorul special transferă activul personal al participanţilor în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (3)."

    43. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 101
    Administratorul special administrează activele fondului de pensii, inclusiv contribuţiile primite în perioada administrării speciale, într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferării activelor personale la un alt fond de pensii."

    44. Articolul 102 se abrogă.
    45. La articolul 103, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi anunţul privind administratorul special desemnat se publică de A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina de internet a A.S.F."

    46. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 104
    A.S.F. emite reglementări privind:
    a) criteriile de selectare şi desemnare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
    b) atribuţiile administratorului special;
    c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente."

    47. Titlul capitolului XIV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. XIV
    Obligaţii de raportare şi transparenţă
"

    48. La articolul 111 alineatul (4), după litera b) se introduc două noi litere, lit. b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) cuantumul total al remuneraţiilor pentru exerciţiul financiar, defalcat în remuneraţii fixe şi remuneraţii variabile, plătite de administrator personalului său, şi numărul persoanelor care au beneficiat de aceste remuneraţii, precum şi, atunci când este cazul, valoarea comisioanelor de performanţă plătite de administrator şi numărul persoanelor care au primit aceste comisioane;
b^2) cuantumul agregat al remuneraţiei, defalcat pentru persoanele aflate în structura de conducere şi pentru persoanele cu funcţii-cheie;"

    49. La articolul 112, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    (1) Administratorul transmite lunar A.S.F. un raport privind investiţiile fiecărui fond de pensii şi ale administratorului, realizate în nume propriu.
    (2) A.S.F. elaborează raportul-cadru, care trebuie să conţină:
    a) structura portofoliului de investiţii din perioada de raportare atât pentru fondul de pensii, cât şi pentru administrator;
    b) procentul activelor unui fond de pensii şi ale administratorului investit într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
    c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;
    d) principalele pieţe pe care operează în numele fondului de pensii;
    e) modul de transmitere şi publicare a acestuia;
    f) alte elemente stabilite prin reglementările A.S.F."

    50. După articolul 114 se introduce un nou articol, art. 114^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 114^1
    (1) A.S.F. efectuează verificări asupra evidenţelor contabile ale administratorului şi ale fondurilor de pensii administrate.
    (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), administratorul pune la dispoziţia A.S.F. registrele contabile, evidenţe contabile, rapoarte contabile, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri solicitate de A.S.F. În acelaşi scop, A.S.F. poate solicita informaţii sau înscrisuri şi altor persoane cu care administratorul are sau a avut raporturi economice sau juridice."

    51. La articolul 118, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenţilor de marketing şi a persoanei responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenţilor de marketing persoane juridice;"

    52. La articolul 119, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Depozitarul se supune controlului Băncii Naţionale a României şi A.S.F.
(4) Depozitarul trebuie să prezinte garanţii financiare şi profesionale pentru a-şi putea desfăşura eficient activităţile care îi revin ca depozitar şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile aferente acestei funcţii."

    53. La articolul 121 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) a desemnat o persoană responsabilă cu activitatea de depozitare, care se avizează de către A.S.F.;"

    54. La articolul 133 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) procedura de avizare şi de retragere a avizului persoanei prevăzute la art. 121 alin. (2) lit. c^1)."

    55. La articolul 136 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;"

    56. La articolul 136, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Dreptul participanţilor şi al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil."

    57. La articolul 138, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Activele care acoperă provizionul tehnic nu pot fi cesionate, grevate de sarcini, nu pot face obiectul executării silite sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului şi/sau a depozitarului, sub sancţiunea nulităţii absolute a acestora, şi nu intră în masa credală a administratorului şi/sau a depozitarului până la momentul îndeplinirii obligaţiilor pentru care acestea au fost constituite."

    58. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 140
    (1) Încălcarea de către administrator, depozitar, auditorul financiar şi de către agentul de marketing a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi a reglementărilor interne proprii atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
    (2) Administratorul, depozitarul, auditorul financiar şi agentul de marketing răspund faţă de participanţi şi beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
    (3) Persoanele fizice din structura de conducere a administratorului răspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.
    (4) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    59. După articolul 140 se introduc două noi articole, art. 140^1 şi 140^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 140^1
    (1) A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
    (2) Sancţiunile şi măsurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.
    (3) La stabilirea tipului şi cuantumului sancţiunii sau măsurilor administrative dispuse în temeiul exercitării competenţelor sale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi, A.S.F. are în vedere principiul proporţionalităţii şi al raţionamentului calificat, precum şi toate circumstanţele relevante ale săvârşirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
    a) gravitatea şi durata încălcării;
    b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
    c) importanţa profiturilor obţinute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;
    d) prejudiciile suferite de participanţi sau de beneficiarii acestora ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;
    e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu A.S.F. în vederea remedierii faptelor constatate;
    f) încălcările anterioare săvârşite de persoana fizică sau juridică responsabilă;
    g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârşirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficienţelor produse prin săvârşirea faptei.
    ART. 140^2
    (1) A.S.F. poate să dispună măsuri administrative de prevenire a unor situaţii de natură să afecteze buna funcţionare a sistemului de pensii administrate privat sau măsuri de remediere a unor deficienţe.
    (2) A.S.F. poate aplica următoarele măsuri administrative:
    a) anularea votului sau suspendarea exerciţiului dreptului de vot al acţionarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerinţele legale privind calitatea acţionariatului unui administrator care desfăşoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a administratorului şi a fondului, în detrimentul participanţilor şi beneficiarilor acestora;
    b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 180 de zile, a anumitor operaţiuni ale administratorului reglementate de lege;
    c) restrângerea exerciţiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;
    d) o declaraţie publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă şi natura încălcării, care se va emite de A.S.F. în forma unui act administrativ individual emis în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi, şi va fi publicat în Buletinul A.S.F.;
    e) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv şi să se abţină de la repetarea comportamentului respectiv;
    f) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
    g) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate.
    (3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute la art. 141 alin. (2)."

    60. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 141
    (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni, următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către administrator, de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestuia, de către persoanele care deţin funcţii-cheie şi/sau de către persoanele care exercită în fapt sau în drept funcţii de conducere sau alte activităţi prevăzute de prezenta lege şi de reglementările A.S.F.:
    1. a obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia;
    2. a măsurilor prevăzute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control ale A.S.F.;
    3. a prevederilor existente în reglementările proprii ale administratorului în domeniul pensiilor administrate privat;
    b) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanţilor şi a beneficiarilor;
    c) nerespectarea de către administrator a unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 113 alin. (2) şi la art. 114 alin. (1), precum şi nerespectarea de către depozitar a dispoziţiilor art. 131 alin. (3);
    d) nerespectarea de către administrator şi/sau de către acţionarii administratorului a prevederilor art. 59 şi 61 referitoare la capitalul social;
    e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicţiile prevăzute pentru structura de conducere;
    f) nerespectarea obligaţiei administratorului de a furniza informaţii participanţilor, prevăzută la art. 111;
    g) încălcarea de către administrator, agenţii de marketing şi persoanele afiliate acestora a interdicţiilor prevăzute la art. 117;
    h) nerespectarea de către administrator a dispoziţiilor art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia;
    i) nerespectarea de către administrator, de către persoanele din structura de conducere, de către depozitar sau de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1), a prevederilor art. 138 referitoare la provizionul tehnic;
    j) împiedicarea exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum şi refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuţiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi;
    k) nerespectarea de către depozitar, auditorul financiar şi agentul de marketing a obligaţiilor în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat, a reglementărilor interne proprii, precum şi a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control ale A.S.F.;
    l) nerespectarea de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1), şi de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 118 lit. a), a obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia, în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de pensii administrate privat.
    (2) Săvârşirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:
    a) avertisment scris;
    b) amendă contravenţională;
    c) interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea de către A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între 1 an şi 5 ani de la data comunicării deciziei de sancţionare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie;
    d) retragerea autorizării administratorului, a avizului depozitarului, a avizului auditorului financiar şi a avizului agentului de marketing;
    e) retragerea avizului/autorizării acordat/acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului şi persoanelor cu funcţii-cheie din cadrul acestuia, persoanei responsabile cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 118 lit. a), sau persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 121 alin. (2) lit. c^1);
    f) interzicerea desfăşurării unor activităţi reglementate de prezenta lege pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 365 de zile de la data comunicării deciziei de sancţionare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie.
    (3) Sancţiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancţiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru persoanele juridice: de la 0,1% la 5% din cifra de afaceri realizată conform celor mai recente situaţii financiare anuale auditate depuse la organele competente;
    b) pentru persoanele fizice: de la 2.000 de lei la 2.000.000 de lei.
    (5) Amenzile contravenţionale stabilite prin lege şi aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat.
    (6) A.S.F. poate aplica sancţiuni persoanei juridice supravegheate şi persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) şi l) cărora le este imputabilă respectiva contravenţie, în situaţia în care constată săvârşirea unei fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1).
    (7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ţinute, potrivit legii, şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
    (8) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
    (9) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
    (10) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
    (11) Contravenţiile se constată de către persoanele din cadrul A.S.F., care au atribuţii privind autorizarea, supravegherea şi/sau controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private ori de către alte persoane împuternicite în acest scop, prin decizie a preşedintelui A.S.F.
    (12) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1), în cadrul activităţii de autorizare, supraveghere sau control, A.S.F. dispune, prin acte individuale, aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2).
    (13) În cadrul activităţii de supraveghere şi control, A.S.F. poate dispune, prin acte individuale, extinderea investigaţiilor, luarea de măsuri conservatorii şi/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare."

    61. La articolul 142, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul constatării a două sau mai multe contravenţii prin acelaşi act, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz, cu respectarea prevederilor art. 140^1 alin. (3).
(2^2) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 141 alin. (1), persoanele sancţionate achită integral amenda contravenţională stabilită în decizia A.S.F. de sancţionare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia."

    62. Articolul 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 143
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, contravenţiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
    (2) În cazul contravenţiilor continue, termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) curge, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, de la data încetării săvârşirii faptei."

    63. După articolul 143 se introduce un nou articol, art. 143^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 143^1
    (1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
    (2) A.S.F. stabileşte căi de comunicare independente şi autonome, care sunt sigure şi garantează confidenţialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.
    (3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente şi autonome, în condiţiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt separate de căi de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern şi cu părţi terţe în cadrul activităţii sale obişnuite;
    b) sunt concepute, stabilite şi utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi împiedică accesul angajaţilor neautorizaţi ai A.S.F.;
    c) permit stocarea durabilă a informaţiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigaţii suplimentare. A.S.F. păstrează evidenţele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidenţială şi sigură.
    (4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor cel puţin în următoarele moduri:
    a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
    b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
    c) întâlnirea cu angajaţi specializaţi ai A.S.F., dacă este cazul.
    (5) Raportarea de către angajaţii din cadrul administratorilor sau din cadrul depozitarilor, prevăzută la alin. (1), nu se consideră încălcare a vreunei restricţii privind divulgarea de informaţii impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ şi nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare."    ART. II
    Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. administratorul special poate fi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private sau orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii facultative, desemnată sau selectată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului, pentru o perioadă determinată;"

    2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 22 se introduc două noi puncte, pct. 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:
    "22^1. persoană care deţine o funcţie-cheie - persoană ale cărei atribuţii au o influenţă semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul administratorului atribuţiile de:
    a) evaluare şi administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;
    b) conformitate şi/sau control intern;
    c) audit intern;
    d) director de investiţii;
    e) actuar;
22^2. persoană relevantă în raport cu administratorul - oricare dintre următoarele persoane:
    a) un membru al structurii de conducere a administratorului;
    b) un angajat al administratorului, precum şi orice altă persoană fizică ce îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul administratorului şi care este implicată în desfăşurarea de către administrator a activităţii de administrare a fondului de pensii facultative;
    c) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfăşurării activităţii de administrare a fondului de pensii facultative;"

    3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 26 şi 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "26. provizion tehnic reprezintă un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile;
27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 60 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă;"

    4. La articolul 2, după punctul 35 se introduce un nou punct, pct. 35^1, cu următorul cuprins:
    "35^1. structură de conducere - este reprezentată de:
    a) membrii consiliului de administraţie, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist, denumiţi în continuare, în mod colectiv, Consiliul;
    b) conducerea executivă: persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acestuia şi au competenţa de a angaja răspunderea societăţii, şi anume: directorii, în cazul administrării în sistem unitar, sau membrii directoratului, în cazul administrării în sistem dualist; nu se includ în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor şi a sediilor secundare din cadrul administratorului;"

    5. La articolul 10 alineatul (2), după litera h) se introduc trei noi litere, lit. h^1)-h^3), cu următorul cuprins:
    "h^1) un program de activitate care prezintă structura organizatorică a administratorului, inclusiv informaţii despre modul în care administratorul intenţionează să îşi respecte obligaţiile ce îi revin;
h^2) informaţii privind politicile şi practicile de remunerare;
h^3) informaţii cu privire la externalizarea unor activităţi;"

    6. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a administratorului se notifică A.S.F. cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea intrării sale în vigoare."

    7. La articolul 15 alineatul (1), după litera l) se introduc trei noi litere, lit. l^1)-l^3), cu următorul cuprins:
    "l^1) activităţi juridice şi de contabilitate pentru fondul de pensii facultative;
l^2) soluţionarea cererilor de informare formulate de participanţi şi beneficiari;
l^3) controlul respectării legislaţiei aplicabile."

    8. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) Administratorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât să se asigure că situaţiile de conflict de interese sunt identificate şi gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate.
    (2) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care pot apărea în cursul activităţii de administrare a portofoliului fondului de pensii facultative şi/sau a serviciilor conexe şi a căror existenţă ar putea prejudicia interesele acestuia, administratorul va lua în considerare, în baza unor criterii minime stabilite la nivelul societăţii, dacă o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) administratorul sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar ori ar putea evita o pierdere financiară, pe seama fondului;
    b) administratorul sau acea persoană ar putea beneficia de un stimulent financiar sau de altă natură pentru a favoriza o terţă parte, pe seama fondului.
    (3) Administratorul trebuie să dispună măsurile şi procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:
    a) cerinţa ca personalul direcţiei de investiţii care efectuează activităţi de analiză şi alte persoane relevante să nu se implice în tranzacţii personale sau să procedeze la influenţarea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzacţii cu instrumentele financiare supuse analizei sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele acesteia să fie utilizate de fondul de pensii;
    b) cerinţa ca tranzacţiile personale identificate la nivelul administratorului să fie evidenţiate într-un registru care să includă orice aprobare acordată de către structura de conducere a societăţii sau interdicţie în legătură cu acestea;
    c) prevederile privind interdicţiile impuse administratorului cu privire la investiţiile fondului de pensii facultative.
    (4) Procedurile administratorului întocmite în vederea aplicării dispoziţiilor alin. (3) lit. b) trebuie să fie concepute astfel încât să asigure în mod distinct următoarele:
    a) fiecare persoană relevantă trebuie să cunoască restricţiile cu privire la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către administrator cu privire la acestea;
    b) administratorul trebuie să fie informat de îndată cu privire la orice tranzacţie personală la care participă o persoană relevantă.
    (5) Administratorului, personalului cu atribuţii de analiză financiară şi persoanelor relevante implicate în analiza investiţiilor le este interzis să accepte orice fel de avantaje materiale sau de altă natură de la persoanele având un interes material legat de respectiva investiţie."

    9. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Administratorul poate delega către terţi, sub condiţia notificării A.S.F., pe bază de contract scris şi în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea prezentei legi, exercitarea activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. l^1).
(2^2) Pentru a acoperi eventualele riscuri de răspundere civilă profesională aferente activităţilor desfăşurate în temeiul prezentei legi, administratorul deţine o asigurare de răspundere civilă profesională pentru răspunderea care decurge din neglijenţă profesională care este corespunzătoare riscurilor acoperite."

    10. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Administratorul deţine permanent un nivel adecvat de lichiditate, stabilit prin reglementările A.S.F., a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;"

    11. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) O persoană fizică sau juridică nu poate fi:
    a) acţionar direct decât la un singur administrator;
    b) acţionar direct şi acţionar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori;
    c) acţionar indirect semnificativ în cadrul mai multor administratori."

    12. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Consiliul decide politica de investiţii a fondului de pensii facultative, precum şi atribuţiile din regulamentul de organizare şi funcţionare al administratorului, avizat de A.S.F., elaborat cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Consiliul stabileşte mecanismele de guvernanţă care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a administratorului, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei, şi supraveghează implementarea acestora.
    (3) Consiliul monitorizează şi evaluează periodic eficacitatea mecanismelor de guvernanţă ale administratorului şi adoptă măsurile corespunzătoare pentru a soluţiona eventualele deficienţe.
    (4) Membrii Consiliului au acces la informaţiile şi documentele necesare pentru supervizarea şi monitorizarea procesului decizional al conducerii.
    (5) Consiliul este responsabil cu constituirea unui comitet de investiţii şi a unui comitet de remunerare care au obligaţia de a înainta anual acestuia sau ori de câte ori este cazul rapoarte privind activitatea desfăşurată.
    (6) Comitetul de remunerare analizează şi stabileşte politica de remuneraţie fixă de bază şi politica de remuneraţie variabilă a administratorului, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese.
    (7) Membrii structurii de conducere a administratorului şi persoanele care deţin funcţii-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 22^1 lit. a), b) şi d) sunt autorizate de către A.S.F., odată cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.
    (8) Persoanele care deţin funcţii-cheie prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 22^1 lit. c) şi e) sunt notificate A.S.F.
    (9) Membrii structurii de conducere a administratorului şi persoanele care deţin funcţii-cheie, după caz, îndeplinesc următoarele cerinţe:
    a) privind competenţa:
    1. pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificările, cunoştinţele şi experienţa lor sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare sănătoasă şi prudentă a administratorului;
    2. pentru persoanele care deţin funcţii-cheie, calificările, cunoştinţele şi experienţa lor profesională sunt adecvate să îndeplinească atribuţiile funcţiilor-cheie în mod corespunzător;
    b) privind onorabilitatea, respectiv o bună reputaţie şi integritate;
    c) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi;
    d) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
    e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective.
    (10) Durata mandatului membrilor structurii de conducere este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăşi 4 ani. Membrii sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel."

    13. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri în structura de conducere:
    a) a altor administratori de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii ocupaţionale sau a persoanelor afiliate acestora, cu excepţia situaţiei în care administratorii fac parte din acelaşi grup;
    b) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;
    c) a societăţilor de servicii de investiţii financiare, a instituţiilor de credit care sunt autorizate să presteze servicii şi activităţi de investiţii, precum şi a persoanelor afiliate acestora, cu care administratorul a încheiat un contract de intermediere;
    d) a unei organizaţii sindicale sau patronale."

    14. La articolul 38, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (9) şi (10) şi ale art. 23;"

    15. La articolul 47 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    16. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizaţiei prospectului şi a fondului de pensii facultative şi/sau a autorizaţiei de administrare."

    17. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei de administrare ori a autorizaţiei prospectului şi a fondului de pensii facultative, A.S.F. notifică administratorul cu privire la retragerea autorizaţiei."

    18. După articolul 59 se introduce un nou articol, art. 59^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 59^1
    (1) A.S.F. desemnează ca administrator special un alt administrator, în urma procedurii prevăzute la art. 60-63, sau Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
    (2) După împlinirea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (2) şi art. 61 alin. (1), Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private poate fi desemnat administrator special, direct, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 60-63."

    19. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) A.S.F. solicită oferte celorlalţi administratori, pentru preluarea în administrare specială a unui fond de pensii facultative/a unor fonduri de pensii facultative.
    (2) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare specială."

    20. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) În termen de 5 zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la art. 60 alin. (2), A.S.F. selectează administratorii dintre ofertele primite.
    (2) Principalele criterii de selecţie a ofertelor sunt reprezentate de performanţa administratorilor în cazul fondurilor administrate, politica investiţională şi nivelul cheltuielilor legate de administrare."

    21. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    Administratorul selectat potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 61 alin. (2) preia în administrare activele fondului/fondurilor de pensii facultative."

    22. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    În cazul în care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. desemnează ca administrator special, după împlinirea termenului prevăzut la art. 61 alin. (1), Fondul de garantare a drepturilor de pensii private sau unul dintre administratorii autorizaţi pentru administrarea de fonduri de pensii conform criteriilor de selecţie prevăzute la art. 61 alin. (2) şi în reglementările A.S.F. emise în temeiul prezentei legi."

    23. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, A.S.F. anunţă public participanţii fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii facultative în termen de 90 de zile calendaristice."

    24. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) În ziua lucrătoare imediat următoare împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 64, administratorul special transmite A.S.F. lista cu numele şi codul numeric personal ale participanţilor care nu au aderat la un nou fond de pensii facultative.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), A.S.F. repartizează participanţii care nu au aderat la un nou fond de pensii facultative, în cote egale, la fondurile de pensii facultative, în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (1).
    (3) După efectuarea repartizării, A.S.F. notifică administratorul special cu privire la noul fond de pensii facultative la care trebuie transferat activul personal al fiecărui participant.
    (4) Administratorul special transferă activul personal al participanţilor în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (3)."

    25. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    Administratorul special administrează activele fondului/fondurilor de pensii facultative, inclusiv contribuţiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la un alt fond de pensii facultative."

    26. Articolul 67 se abrogă.
    27. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 69
    Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi anunţul privind administratorul special desemnat se publică de către A.S.F. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi pe pagina de internet a A.S.F."

    28. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    A.S.F. emite reglementări conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, privind:
    a) criteriile de selectare şi desemnare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
    b) atribuţiile administratorului special;
    c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative până la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente."

    29. La articolul 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Transferul de lichidităţi băneşti cuprinde activul personal, calculat în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    30. La articolul 74^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) A.S.F. emite reglementări privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenţilor de marketing şi a persoanei responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenţilor de marketing persoane juridice."

    31. La articolul 81, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alin. (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Administratorul este responsabil de evaluarea corectă a activelor fondului de pensii facultative şi are obligaţia de a se asigura prin reglementările sale interne că structura organizatorică responsabilă cu activitatea de evaluare a activelor este independentă din punct de vedere funcţional de direcţia de investiţii.
(1^2) Administratorul elaborează proceduri cu respectarea reglementărilor în vigoare, astfel încât să se poată îndeplini obligaţia de a realiza o evaluare corespunzătoare a activelor fondului de pensii facultative.
(1^3) Este interzisă externalizarea de către administrator a activităţii de evaluare a activelor fondului de pensii facultative.
(1^4) În situaţia în care există neconcordanţe între administrator şi depozitar privind valoarea activului net şi a unităţii de fond, valorile corecte sunt stabilite de către administrator şi depozitar pe baza reglementărilor A.S.F. şi a procedurilor elaborate de administrator şi depozitar.
(1^5) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (1^4), cauzele neconcordanţelor şi modul de soluţionare se comunică A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei în care s-au constatat neconcordanţele prevăzute la respectivul alineat."

    32. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    Administratorul care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 60 de luni calculează în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru rata de rentabilitate a fondului de pensii facultative pentru ultimele 60 de luni şi o comunică A.S.F. în aceeaşi zi."

    33. La articolul 83, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) metodologia de evaluare a activelor fondului de pensii;"

    34. La articolul 84, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente financiare tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare; investiţiile în instrumente care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată trebuie să nu depăşească niveluri prudenţiale, conform reglementărilor A.S.F.;"

    35. La articolul 84, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) În vederea gestionării operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii, direcţia de investiţii responsabilă cu administrarea investiţiilor, cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor este condusă de un director de investiţii, persoană cu funcţie-cheie autorizată de A.S.F.
(3) Activitatea direcţiei de investiţii cuprinde efectuarea de analize prealabile investirii asupra:
    a) încadrării în profilul de risc al fondului;
    b) lichidităţii fiecărui instrument financiar în cauză, conform reglementărilor A.S.F.;
    c) costurilor implicate;
    d) altor elemente stabilite prin reglementările A.S.F.
(4) Directorul de investiţii are următoarele atribuţii:
    a) să organizeze activitatea structurii responsabile cu administrarea investiţiilor, cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor;
    b) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri privind administrarea investiţiilor, analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor, inclusiv efectuarea de analize prealabile investirii/dezinvestirii prevăzute la alin. (3);
    c) să decidă cu privire la investirea activelor fondurilor de pensii în limita competenţelor şi în conformitate cu strategia de investire a activelor stabilită de administrator;
    d) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri privind monitorizarea continuă a portofoliului de investiţii şi a procesului de investire şi dezinvestirea activelor;
    e) să asigure respectarea reglementărilor prudenţiale;
    f) să stabilească sisteme de raportare detaliate şi oportune către structura de conducere care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activităţii desfăşurate;
    g) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri privind tranzacţiile efectuate în numele fondului de pensii, astfel încât să se asigure obţinerea celui mai bun rezultat posibil, ţinând seama de preţul, costurile, rapiditatea, probabilitatea de executare şi de decontare, mărimea, natura ordinelor de tranzacţionare sau de orice alte considerente privind executarea tranzacţiei;
    h) alte atribuţii stabilite prin reglementările A.S.F."

    36. După articolul 85 se introduce un nou articol, art. 85^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 85^1
    Administratorul elaborează procedurile interne cu privire la activitatea direcţiei de investiţii şi plasarea activelor, care sunt aprobate de organul statutar competent şi care se referă la:
    a) proceduri referitoare la tranzacţiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacţiile personale ale salariaţilor acestuia care să conţină şi prevederi referitoare la modul de aprobare a acestora şi proceduri de administrare a conflictului de interese;
    b) proceduri care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând fondului de pensii facultative de cele aparţinând administratorului, precum şi de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de acelaşi administrator;
    c) proceduri care să asigure posibilitatea ca toate operaţiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate;
    d) proceduri care să detalieze nivelurile de competenţă şi modul în care se administrează activele fondului de pensii facultative;
    e) proceduri documentate de investire a activelor, conform strategiei de investiţii şi obiectivelor fondului de pensii facultative, precum şi actualizarea periodică a acestora;
    f) alte proceduri stabilite prin reglementări A.S.F."

    37. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    (1) Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în formă scrisă. Declaraţia privind politica de investiţii respectă regulile de investire şi conţine:
    a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
    b) metode de evaluare a riscurilor investiţionale;
    c) procedurile de management al riscului;
    d) metoda de revizuire a regulilor de investire;
    e) procedurile privind desemnarea persoanelor responsabile cu luarea deciziilor de investire şi de realizare a investiţiilor.
    (2) Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul A.S.F., informând participanţii referitor la noua politică investiţională.
    (3) Administrarea riscurilor se desfăşoară în mod independent faţă de celelalte activităţi pe care administratorul le efectuează.
    (4) Consiliul analizează adecvarea şi eficienţa sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către administrator şi de către fondul de pensii facultative, precum şi modul de administrare a riscurilor la care aceştia sunt expuşi.
    (5) Structura de administrare a riscului asigură concordanţa activităţilor de control intern cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului.
    (6) Structura de administrare a riscului realizează în mod periodic simulări de criză, care să permită evaluarea şi monitorizarea riscurilor la care este expus fondul de pensii facultative.
    (7) Structura de administrare a riscului realizează analiza riscurilor asociate fiecărei poziţii de investiţii a fondului de pensii şi efectul general al acestora asupra portofoliului fondului astfel încât riscurile să poată fi permanent identificate, evaluate, administrate şi monitorizate în mod corespunzător.
    (8) Structura de administrare a riscului asigură informarea Consiliului asupra aspectelor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc al fondului de pensii facultative.
    (9) Structura de administrare a riscului elaborează proceduri de administrare a riscului, care să includă metode de identificare şi evaluare a riscului de credit, de piaţă, de lichiditate, a riscurilor operaţionale, inclusiv cele generate de sistemele informatice, a riscului reputaţional, de contraparte şi a riscului valutar, instrumente de avertizare timpurie, teste de stres."

    38. La articolul 87 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    (1) Administratorul investeşte activele fondului de pensii facultative în:"

    39. La articolul 87 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) investiţii private de capital sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii; în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%; acest procent poate fi majorat până la 5% în situaţia în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul acestor entităţi, fondurile de investiţii private de capital în care se investeşte sunt finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi domeniile în care se realizează investiţia sunt supuse aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene; pentru investiţiile în instrumente financiare în care statul român deţine acţiuni sau participaţii în cadrul fondurilor de investiţii private de capital finanţate din fonduri alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă normele privind condiţiile/criteriile de realizare a plasamentelor de capital se stabilesc prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;"

    40. La articolul 87 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) 5% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăşi în total 5%; în cazul în care statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie mai mare de 50% din capitalul social al unui emitent, administratorul poate investi 10% din activele unui fond de pensii facultative în respectivul emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăşi în total 10%;"

    41. La articolul 87, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Administratorul investeşte activele fondului de pensii facultative în valori mobiliare nou-emise, cu condiţia ca documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, iar această admitere este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune."

    42. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    (1) Administratorul exercită, în numele participanţilor, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.
    (2) Administratorul elaborează strategii pentru a determina momentul şi modul în care trebuie exercitate drepturile de vot aferente activelor deţinute în portofoliul fondului de pensii facultative pe care îl administrează, în beneficiul exclusiv al participanţilor şi al beneficiarilor la fondul de pensii.
    (3) Strategiile prevăzute la alin. (2) prevăd măsuri şi proceduri pentru:
    a) monitorizarea acţiunilor relevante de la nivelul societăţilor;
    b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele şi cu politica de investiţii a fondului de pensii facultative;
    c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot;
    d) evaluarea propunerilor referitoare la guvernanţa corporativă, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea în funcţiile de membru în consiliu;
    e) evaluarea propunerilor referitoare la structura capitalului, impactul social şi asupra mediului.
    (4) În baza strategiilor prevăzute la alin. (2), administratorul întocmeşte analize prealabile acordării mandatului de exercitare a drepturilor de vot pentru instrumentele financiare deţinute în portofoliu şi întocmeşte decizii de exercitare a drepturilor de vot în numele fondului de pensii facultative.
    (5) O descriere succintă a strategiilor şi detaliile acţiunilor întreprinse pe baza acestor strategii se pun la dispoziţia participanţilor de către administrator, la cererea acestora."

    43. La articolul 90, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu pot fi contraparte în tranzacţiile care au ca obiect activele fondului de pensii facultative, cu excepţia situaţiilor stabilite prin reglementările A.S.F.:
    a) administratorul sau auditorul;
    b) depozitarul;
    c) administratorul special;
    d) membrii Consiliului A.S.F. şi personalul A.S.F.;
    e) persoanele afiliate entităţilor prevăzute la lit. a)-d);
    f) orice alte persoane sau entităţi prevăzute prin reglementări ale A.S.F."

    44. La articolul 91, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 91
    (1) A.S.F. calculează şi publică lunar:
    a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 60 de luni;
    b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 60 de luni;
    c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor."

    45. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) A.S.F. elaborează reglementări cu privire la:
    a) reguli de investire a activelor fondurilor de pensii facultative;
    b) activitatea de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor."

    46. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative."

    47. După articolul 92 se introduce un nou capitol, capitolul XI^1, alcătuit din art. 92^1-92^3, cu următorul cuprins:
    "    CAP. XI^1
    Reguli prudenţiale
    ART. 92^1
    (1) Administratorul trebuie să respecte pe tot parcursul desfăşurării activităţii regulile prudenţiale stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările emise de A.S.F.
    (2) Reglementările interne ale administratorului cuprind prevederi referitoare la următoarele aspecte:
    a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale administratorului;
    b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
    c) stabilirea unor proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme de control intern;
    d) stabilirea de proceduri care să asigure separarea activelor şi pasivelor administratorului şi ale fiecărui fond de pensii facultative;
    e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalităţile de raportare internă şi la administrarea conflictului de interese;
    f) stabilirea unor proceduri care să asigure posibilitatea ca operaţiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul în care au fost efectuate;
    g) stabilirea de politici scrise în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor, auditul intern şi, dacă este cazul, activităţile actuariale şi cele externalizate;
    h) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudenţiale, regulilor de guvernanţă corporativă, precum şi a altor cerinţe legale.
    (3) Politicile prevăzute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel puţin o dată la 3 ani sau ori de câte ori este necesar.
    ART. 92^2
    În scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor şi a integrităţii sistemului de pensii facultative, administratorul are următoarele obligaţii:
    a) să acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională;
    b) să evite conflictele de interese;
    c) să asigure participanţilor şi beneficiarilor un tratament corect, egal şi nediscriminatoriu.
    ART. 92^3
    A.S.F. emite reglementări privind:
    a) aplicarea de către administratori a regulilor prudenţiale;
    b) aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă."

    48. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Dreptul participanţilor şi al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil."

    49. La articolul 94, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) participantul beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care poate obţine:
    1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c), conform reglementărilor adoptate de A.S.F.;
    2. o pensie facultativă ale cărei condiţii şi termene sunt stabilite prin lege specială privind plata pensiilor private, dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c);"

    50. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 99
    A.S.F. emite reglementări cu privire la:
    a) informaţiile conţinute în reclame sau în materiale promoţionale în legătură cu un prospect al schemei de pensii facultative;
    b) activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenţilor de marketing şi a persoanelor responsabile cu activitatea de marketing din cadrul agenţilor de marketing persoane juridice."

    51. La articolul 101, după litera b) se introduc două noi litere, lit. b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:
    "b^1) cuantumul total al remuneraţiilor pentru exerciţiul financiar, defalcat în remuneraţii fixe şi remuneraţii variabile, plătite de administrator personalului său, şi numărul persoanelor care au beneficiat de aceste remuneraţii, precum şi, atunci când este cazul, valoarea comisioanelor de performanţă plătite de administrator şi numărul persoanelor care au primit aceste comisioane;
b^2) cuantumul agregat al remuneraţiei, defalcat pentru persoanele aflate în structura de conducere şi pentru persoanele cu funcţii-cheie;"

    52. La articolul 102, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    (1) Administratorul transmite lunar A.S.F. un raport privind investiţiile fiecărui fond de pensii facultative şi ale administratorului, realizate în nume propriu.
    (2) A.S.F. elaborează raportul-cadru, care trebuie să conţină:
    a) structura portofoliului de investiţii din perioada de raportare, atât pentru fondul de pensii facultative, cât şi pentru administrator;
    b) procentul activelor unui fond de pensii facultative şi ale administratorului investit într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
    c) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit, în cazul activelor unui singur emitent;
    d) principalele pieţe pe care operează în numele fondului de pensii facultative;
    e) modul de transmitere şi publicare ale acestuia;
    f) alte elemente stabilite prin reglementările A.S.F."

    53. La capitolul XIV, după articolul 104 se introduce un nou articol, art. 104^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 104^1
    (1) A.S.F. efectuează verificări asupra evidenţelor contabile ale administratorului şi ale fondurilor de pensii facultative administrate.
    (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), administratorii fondurilor de pensii facultative administrate pun la dispoziţia A.S.F. registrele contabile, evidenţe contabile, rapoarte contabile, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri solicitate de A.S.F. În acelaşi scop, A.S.F. poate solicita informaţii sau înscrisuri şi altor persoane cu care administratorii fondurilor de pensii facultative administrate au sau au avut raporturi economice sau juridice."

    54. La articolul 107 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
    "f) să desemneze o persoană responsabilă cu activitatea de depozitare, care este avizată de către A.S.F."

    55. La articolul 110, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) A.S.F. emite reglementări privind:
    a) criteriile de avizare şi de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naţionale a României;
    b) obligaţiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;
    c) contractul-cadru de depozitare şi procedura de modificare a acestuia;
    d) calculul şi plata comisionului de depozitare;
    e) procedura de avizare şi de retragere a avizului persoanei prevăzute la art. 107 alin. (1) lit. f)."

    56. La articolul 115, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    (1) Administratorul trebuie să menţină permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii facultative administrate."

    57. La articolul 115, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Activele care acoperă provizionul tehnic nu pot fi cesionate, grevate de sarcini, nu pot face obiectul executării silite sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului şi/sau a depozitarului, sub sancţiunea nulităţii absolute a acestora, şi nu intră în masa credală a administratorului şi/sau a depozitarului până la momentul îndeplinirii obligaţiilor pentru care acestea au fost constituite."

    58. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    (1) Încălcarea de către administrator, depozitar, auditorul financiar şi de către agentul de marketing a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi a reglementărilor interne proprii atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
    (2) Administratorul, depozitarul, auditorul financiar, agentul de marketing sau angajatorul, după caz, răspunde faţă de participanţi şi beneficiari, după caz, pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră.
    (3) Persoanele fizice din structura de conducere a administratorului răspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.
    (4) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente."

    59. După articolul 120 se introduc două noi articole, art. 120^1 şi 120^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 120^1
    (1) A.S.F. aplică sancţiuni şi măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
    (2) Sancţiunile şi măsurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.
    (3) La stabilirea tipului şi cuantumului sancţiunii sau măsurilor administrative dispuse în temeiul exercitării competenţelor sale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi, A.S.F. are în vedere principiul proporţionalităţii şi al raţionamentului calificat, precum şi toate circumstanţele relevante ale săvârşirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
    a) gravitatea şi durata încălcării;
    b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
    c) importanţa profiturilor obţinute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;
    d) prejudiciile suferite de participanţi sau de beneficiarii acestora ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;
    e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu A.S.F. în vederea remedierii faptelor constatate;
    f) încălcările anterioare săvârşite de persoana fizică sau juridică responsabilă;
    g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârşirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficienţelor produse prin săvârşirea faptei.
    ART. 120^2
    (1) A.S.F. poate să dispună măsuri administrative de prevenire a unor situaţii de natură să afecteze buna funcţionare a sistemului de pensii facultative sau măsuri de remediere a unor deficienţe.
    (2) A.S.F. poate aplica următoarele măsuri administrative:
    a) anularea votului sau suspendarea exerciţiului dreptului de vot al acţionarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerinţele legale privind calitatea acţionariatului unui administrator care desfăşoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a administratorului şi a fondului, în detrimentul participanţilor şi beneficiarilor acestora;
    b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 180 de zile, a anumitor operaţiuni ale administratorului reglementate de lege;
    c) restrângerea exerciţiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept;
    d) o declaraţie publică în care se indică persoana fizică sau juridică responsabilă şi natura încălcării, care se va emite de A.S.F. în forma unui act administrativ individual emis în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi publicat în Buletinul A.S.F.;
    e) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv şi să se abţină de la repetarea comportamentului respectiv;
    f) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
    g) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitate.
    (3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute la art. 121 alin. (2)."

    60. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni, următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către administrator, de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestuia, de către persoanele care deţin funcţii-cheie şi/sau de către persoanele care exercită în fapt sau în drept funcţii de conducere sau alte activităţi prevăzute de prezenta lege şi de reglementările A.S.F.:
    1. a obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia;
    2. a măsurilor prevăzute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control ale A.S.F.;
    3. a prevederilor existente în reglementările proprii ale administratorului în domeniul pensiilor facultative;
    b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor depozitarului;
    c) nerespectarea de către acţionarii administratorului a prevederilor art. 20 alin. (1);
    d) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 44 alin. (3) şi (4);
    e) nerespectarea de către administrator a obligaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (7);
    f) depăşirea de către administrator a plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) şi (4);
    g) investirea de către administrator în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1);
    h) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;
    i) nerespectarea de către administrator a prevederilor art. 97 şi nerespectarea de către administratori, depozitari, precum şi de către persoanele afiliate lor a prevederilor art. 98 alin. (1);
    j) nerespectarea de către administrator a termenelor prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) şi la art. 104;
    k) nerespectarea de către administrator a dispoziţiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia;
    l) nerespectarea de către administrator, depozitar sau de către persoanele care fac parte din structura de conducere a acestora a prevederilor art. 115 referitoare la provizionul tehnic;
    m) împiedicarea exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum şi refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuţiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi;
    n) nerespectarea de către depozitar, auditorul financiar şi agentul de marketing a obligaţiilor în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de pensii facultative, a reglementărilor interne proprii, precum şi a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control ale A.S.F.;
    o) nerespectarea de către persoana responsabilă cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 107 alin. (1) lit. f), şi de către persoana responsabilă cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 74^1 alin. (2), a obligaţiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi şi în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia, în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de pensii facultative.
    (2) Săvârşirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:
    a) avertisment scris;
    b) amendă contravenţională;
    c) interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea, de către A.S.F., pentru o perioadă cuprinsă între 1 an şi 5 ani de la data comunicării deciziei de sancţionare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie;
    d) retragerea autorizării administratorului, a avizului depozitarului, a avizului auditorului financiar şi a avizului agentului de marketing;
    e) retragerea avizului/autorizării acordat/acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului, persoanelor cu funcţii-cheie, persoanei responsabile cu activitatea de marketing, prevăzută la art. 74^1 alin. (2), sau persoanei responsabile cu activitatea de depozitare, prevăzută la art. 107 alin. (1) lit. f);
    f) interzicerea desfăşurării unor activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 365 de zile de la data comunicării deciziei de sancţionare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie.
    (3) Sancţiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancţiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru persoanele juridice: de la 0,1% la 5% din cifra de afaceri realizată conform celor mai recente situaţii financiare anuale auditate, depuse la organele competente;
    b) pentru persoanele fizice: de la 2.000 de lei la 2.000.000 de lei.
    (5) Amenzile contravenţionale stabilite prin lege şi aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat.
    (6) A.S.F. poate aplica sancţiuni persoanei juridice supravegheate şi persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) şi o) cărora le este imputabilă respectiva contravenţie, în situaţia în care constată săvârşirea unei fapte contravenţionale prevăzute la alin. (1).
    (7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ţinute, potrivit legii, şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
    (8) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
    (9) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
    (10) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
    (11) Contravenţiile se constată de către persoanele din cadrul A.S.F. care au atribuţii privind autorizarea, supravegherea şi/sau controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private ori de către alte persoane împuternicite în acest scop, prin decizie a preşedintelui A.S.F.
    (12) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1), în cadrul activităţii de autorizare, supraveghere sau control, A.S.F. dispune, prin emiterea de acte individuale, aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2).
    (13) În cadrul activităţii de supraveghere şi control, A.S.F. poate dispune, prin acte individuale, extinderea investigaţiilor, luarea de măsuri conservatorii şi/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare."

    61. La articolul 122, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul constatării a două sau mai multe contravenţii prin acelaşi act, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz, cu respectarea prevederilor art. 120^1 alin. (3).
(3) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 121 alin. (1), persoanele sancţionate achită integral amenda contravenţională stabilită în decizia A.S.F. de sancţionare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia."

    62. Articolul 122^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 122^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, contravenţiile prevăzute de prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
    (2) În cazul contravenţiilor continue, termenul de 3 ani prevăzut la alin. (1) curge, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, de la data încetării săvârşirii faptei."

    63. După articolul 122^1 se introduce un nou articol, art. 122^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 122^2
    (1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor prevederilor prezentei legi se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
    (2) A.S.F. stabileşte căi de comunicare independente şi autonome, care sunt sigure şi garantează confidenţialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.
    (3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente şi autonome, în condiţiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt separate de căile de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern şi cu părţi terţe în cadrul activităţii sale obişnuite;
    b) sunt concepute, stabilite şi utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor şi împiedică accesul angajaţilor neautorizaţi ai A.S.F.;
    c) permit stocarea durabilă a informaţiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigaţii suplimentare. A.S.F. păstrează evidenţele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidenţială şi sigură.
    (4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor cel puţin în următoarele moduri:
    a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;
    b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;
    c) întâlnirea cu angajaţi specializaţi ai A.S.F., dacă este cazul.
    (5) Raportarea de către angajaţii din cadrul administratorilor sau din cadrul depozitarilor, prevăzută la alin. (1), nu se consideră încălcare a vreunei restricţii privind divulgarea de informaţii impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ şi nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare."    ART. III
    Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 31 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Fondul de garantare poate fi administrator special al unui fond de pensii din sistemul de pensii private, conform deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
(5) În calitate de administrator special, Fondul de garantare înlocuieşte structura de conducere a administratorului fondului de pensii şi preia temporar activitatea de administrare a fondului de pensii."

    2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare primeşte o indemnizaţie lunară de 25% din remuneraţia lunară a directorului general al Fondului de garantare, iar ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunară de 20% din remuneraţia lunară a directorului general al Fondului de garantare, indiferent de numărul şedinţelor din luna respectivă."

    3. La articolul 11, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) încheie cu directorul general un contract de mandat; în cazul în care directorul general este numit dintre salariaţii Fondului de garantare, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada exercitării mandatului;"

    4. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Pentru asigurarea conducerii executive a activităţii Fondului de garantare, Consiliul de administraţie numeşte, prin decizie, directorul general, cu avizul A.S.F."

    5. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
(6) Directorul general al cărui mandat a expirat îşi păstrează această calitate până la numirea succesorului său."    ART. IV
    În cuprinsul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private“, respectiv „Comisia“ se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară“, respectiv „A.S.F.“

    ART. V
    (1) Investiţiile private de capital deţinute în portofoliul fondurilor de pensii private la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi angajamentele asumate prin contractele aflate în curs de derulare la data respectivă, care depăşesc limitele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. h^3) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 87 alin. (1) lit. h^1) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt supuse dispoziţiilor legale aplicabile la data încheierii contractelor/asumării angajamentelor respective.
    (2) Orice investiţie suplimentară faţă de contractele sau angajamentele prevăzute la alin. (1), ulterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. VI
    Prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi cele ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi cererilor de autorizare, aprobare sau avizare, după caz, depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. VII
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private duce la îndeplinire prevederile art. III pct. 3 şi 4.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul individual de muncă al directorului general, încheiat pentru îndeplinirea acestei funcţii, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, încetează de drept la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; directorul general al cărui contract individual de muncă încetează în condiţiile prezentului articol va continua să îşi desfăşoare activitatea în cadrul fondului.

    ART. VIII
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administratorul de fonduri de pensii private are obligaţia încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională pentru răspunderea ce decurge din neglijenţa profesională şi care este corespunzătoare riscurilor acoperite.
    (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, entităţile reglementate prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a se conforma prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), administratorii fondurilor de pensii private nu mai deduc comisionul de administrare din contribuţii brute încasate începând cu ziua lucrătoare următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IX
    În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite reglementări în aplicarea acesteia.

    ART. X
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 58-62 şi art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 8 decembrie 2022.
    Nr. 174.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016