Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 30 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 30 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1258 din 31 decembrie 2021
    Având în vedere necesitatea modificării şi completării Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să se conformeze cu reformele asumate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru componenta de alimentare cu apă şi canalizare, având drept termen finalul anului 2021,
    luând în considerare că realizarea reformelor condiţionează realizarea investiţiilor în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare,
    ţinând cont că neaprobarea urgentă a modificării şi completării Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate conduce la întârziere şi în final la blocarea de fonduri europene alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României,
    având în vedere urgenţa şi importanţa realizării, extinderii şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în contextul eforturilor pentru gestionarea pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi a contribuţiei acestor investiţii la redresarea şi rezilienţa activităţilor economice şi sociale,
    ţinând cont de faptul că extinderea şi modernizarea alimentării cu apă şi canalizării reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care contribuie la promovarea intereselor şi obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului acvatic, precum şi a sănătăţii umane,
    luând în considerare necesitatea urgentă de realizare a investiţiilor necesare pentru conformitatea cu prevederile Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale şi ale Directivei (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare), în mod particular în contextul procedurii de infringement declanşate de Comisia Europeană,
    având în vedere că este necesară instituirea urgentă a cadrului legal pentru asigurarea sustenabilităţii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, asigurarea dreptului la apă şi implementarea principiului solidarităţii,
    luând în considerare necesitatea creării cadrului legislativ pentru sprijinirea populaţiei cu venituri mici în vederea conectării la sistemele de apă şi canalizare, precum şi pentru asigurarea suportabilităţii financiare pentru acest serviciu prin stabilirea unei strategii tarifare corecte şi realiste,
    având în vedere riscurile de pierdere a fondurilor alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României datorită întârzierilor în promovarea reformelor în contextul în care perioada de elaborare şi implementare a proiectelor este foarte limitată,
    ţinând cont de necesitatea urgentă a redefinirii cadrului de reglementare economică a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care să aibă în vedere investiţiile realizate şi eforturile de modernizare şi eficientizare a acestor servicii,
    având în vedere că nerezolvarea urgentă a problemelor evocate poate conduce la agravarea crizei sanitare şi economice, la avansarea procedurii de infringement şi la pierderea fondurilor alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României,
    în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În unităţile administrativ-teritoriale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiţia asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale, adecvate pentru procesarea apelor uzate, care să asigure normele de igienă şi sănătate a populaţiei, precum şi protecţia mediului, la standarde similare cu sistemele centralizate de canalizare şi epurare."

    2. La articolul 3, după litera ah) se introduc două noi litere, literele ai) şi aj), cu următorul cuprins:
    "ai) plan de afaceri - document elaborat de către operator/operatorul regional, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prin care se stabilesc obiectivele şi scopurile prezente şi viitoare ale operatorului legate de furnizarea/ prestarea serviciului către utilizatori, strategiile şi direcţiile de acţiune necesare îndeplinirii acestora, inclusiv planul de investiţii prioritare pentru atingerea ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în legislaţia naţională, în corelare cu strategia locală şi/sau master planul judeţean/zonal;
aj) sisteme individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate - sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor."

    3. La articolul 12 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) asigurarea, din bugetul local sau din alte surse de finanţare legal constituite, inclusiv a programelor şi planurilor naţionale şi europene, a fondurilor necesare pentru plata valorii totale sau a unei părţi din cheltuielile realizate pentru branşarea/racordarea la sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în condiţiile prevăzute la art. 12^2."

    4. La articolul 12^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Fondurile necesare finanţării măsurilor de protecţie socială pot fi obţinute şi prin introducerea unei componente de solidaritate în structura pe elemente de cheltuieli a preţului/tarifului serviciului, la un nivel de maximum 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, denumit fond de solidaritate. Fondul de solidaritate se include în nivelul preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre, de către autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. Sumele încasate de către operatori, corespunzătoare fondului de solidaritate, se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a trezoreriei statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat, respectiv la acordarea ajutoarelor lunare către populaţia beneficiară, cu avizul unităţii administrativ-teritoriale implicate/Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, după caz."

    5. La articolul 14, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) să ţină evidenţa persoanelor fizice şi juridice care nu se conectează la sistemele publice de canalizare existente sau nouînfiinţate în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (14) şi care nu evacuează apa uzată la reţeaua publică de canalizare existentă, în colaborare cu operatorii/operatorii regionali, să inventarieze sistemele individuale de colectare a apelor uzate şi să notifice populaţia pentru conformare;
i) să introducă în baza de date stabilită la nivelul Administraţiei Naţionale «Apele Române» o dată la 2 ani datele şi informaţiile pentru evaluarea stadiului implementării cerinţelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, şi, semestrial, stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane, inclusiv situaţia investiţiilor realizate, pentru stabilirea conformării aglomerărilor umane."

    6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) A.N.R.S.C. are calitatea de reglementator tehnic şi economic pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare."

    7. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor;"

    8. La articolul 16 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) metodologia de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, în cazul proiectelor de investiţii în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare dezvoltate din fonduri publice şi din fondurile proprii ale operatorilor/operatorilor regionali;
d) metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului."

    9. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La stabilirea redevenţei se va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică, componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare concesionat, puse la dispoziţia operatorului/operatorului regional, şi gradul de suportabilitate al populaţiei."

    10. La articolul 31, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nouînfiinţate."

    11. La articolul 31, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (14^1) şi (14^2), cu următorul cuprins:
    "(14^1) Persoanele fizice şi juridice au obligaţia utilizării unor sisteme individuale adecvate sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului, exclusiv în situaţia în care instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
(14^2) Se interzice evacuarea directă a apelor uzate neepurate din sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate, în apele de suprafaţă, apele subterane sau pe terenuri, fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate limitele indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. La articolul 35, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Strategia tarifară prevăzută la alin. (2) se elaborează de către unitatea administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre în care operatorul/operatorul regional prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura de apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile.
    ...............................................................................................
(5) În cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale operatorilor, finanţarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a preţurilor şi tarifelor care se fundamentează pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite conform metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborată de A.N.R.S.C. şi aprobată prin ordin al preşedintelui acesteia."

    13. La articolul 36, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Preţurile şi tarifele pentru operatorii economici care furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare prin intermediul sistemelor aflate în proprietatea acestora se aprobă de către A.N.R.S.C., pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatorii economici, conform metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborată de A.N.R.S.C. şi aprobată prin ordin al preşedintelui acesteia.
    ................................................................................................
(6) La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Nivelul acestei cote se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pe baza bilanţului apei. În cazul sistemelor noi de alimentare cu apă, nivelul pierderilor de apă se stabileşte de către unităţile administrative-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza datelor de proiect şi normativelor tehnice în vigoare."

    14. La articolul 36, alineatul (5) se abrogă.
    15. După articolul 36 se introduc şapte noi articole, articolele 36^1-36^7, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    Perioada de reglementare economică a serviciilor este de 5 ani. Prin excepţie, se poate reduce perioada de reglementare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la mai puţin de 5 ani, dar nu mai puţin de 3 ani.
    ART. 36^2
    (1) După implementarea strategiilor de tarifare prevăzute la art. 35 alin. (2), finanţarea serviciului pentru implementarea proiectelor de investiţii dezvoltate în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face prin aplicarea de către operator/operatorul regional a preţului/tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, care se fundamentează în conformitate cu metodologia de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri elaborată de către A.N.R.S.C. şi aprobată prin ordin al preşedintelui acesteia.
    (2) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri are ca scop dezvoltarea de către operatori a programelor de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi înfiinţarea de noi sisteme, care să conducă la implementarea, în aria de operare, a strategiei locale de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sau, după caz, a strategiei asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
    (3) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri este bazată pe stimulare prin metoda plafonului de preţ, fiind o abordare ex-ante a stabilirii preţurilor şi tarifelor, în care autoritatea de reglementare stabileşte, prin raportare la gradul de suportabilitate al populaţiei, un plafon pentru preţuri şi tarife, pe care operatorul/operatorul regional le poate percepe utilizatorilor pentru o perioadă determinată de timp pentru a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu public.
    ART. 36^3
    (1) Planul de afaceri pentru operatorii regionali, precum şi pentru operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, după caz.
    (2) Planul de afaceri trebuie să conţină cel puţin o componentă operaţională şi una investiţională şi include obiective de îmbunătăţire a activităţilor, măsuri de eficientizare şi ţinte clare pentru perioada reglementată.
    (3) Planul de afaceri este elaborat de către operatorul regional/operator în corelare cu strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de operare elaborată de asociaţia de dezvoltare intercomunitară sau autorităţile administraţiei publice locale, după caz.
    (4) În cazul neîndeplinirii repetate a obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în planul de afaceri şi a prezentării unor planuri de măsuri de îndeplinire nefezabile, A.N.R.S.C. decide amânarea aprobării ajustărilor anuale de tarife până la remedierea situaţiei, cu excepţia cazului când aceste neîndepliniri repetate ale obiectivelor de eficienţă se datorează extinderii ariei de operare prin preluarea de sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare existente sau noi cu eficienţă tehnico-economică scăzută de la noi unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
    ART. 36^4
    (1) Strategia de tarifare se elaborează pe baza planului de afaceri realizat de către operatori în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale şi/sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi stabileşte modul de evoluţie a preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza căreia are loc ajustarea tarifară a preţurilor şi tarifelor iniţiale pe perioada de reglementare economică.
    (2) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se fundamentează pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de către autoritatea de reglementare competentă, prin raportare la rata de suportabilitate a populaţiei pe întreaga perioadă de reglementare, pornind de la preţurile şi tarifele în vigoare, şi realizând o prognoză a evoluţiei acestora, atât în termeni reali, cât şi cu rata inflaţiei, pe baza cheltuielilor de operare şi întreţinere, a cheltuielilor cu redevenţa, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum şi a unei cote de profit rezonabile.
    (3) Rata de suportabilitate pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se exprimă în procente şi se calculează ca raport între factura unei gospodării medii şi venitul mediu disponibil al gospodăriei, cu respectarea metodologiei de stabilire şi de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor iniţiale din strategia de tarifare aferentă planului de afaceri elaborată şi aprobată de către autoritatea de reglementare competentă.
    (4) Ajustările tarifare, atât în termeni reali, cât şi cu rata inflaţiei, prevăzute în strategia de tarifare, se planifică astfel încât rata de suportabilitate pentru utilizatorii casnici să atingă, în fiecare an, cel puţin nivelul minim de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare.
    (5) În cazul în care, din motive de costuri de operare ridicate legate de sustenabilitatea pe termen scurt şi mediu a planului de afaceri, rata de suportabilitate prognozată înregistrează valori de peste 3%, autorităţile administraţiei publice locale adoptă măsuri de protecţie socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori, pentru a asigura suportabilitatea tuturor utilizatorilor casnici.
    ART. 36^5
    (1) Nivelul anual al redevenţei, calculat ca echivalent al amortizării patrimoniului public, nu poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenţei incluse în preţul/tariful unic din ultimul an al strategiei de tarifare precedente sau, după caz, în fişa de fundamentare precedentă, redevenţă care trebuie stabilită cel puţin la nivelul serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru finanţarea/cofinanţarea proiectelor de investiţii.
    (2) Redevenţa pentru bunurile publice se calculează în funcţie de durata de funcţionare medie a activelor respective şi se include gradual în nivelul preţului/tarifului, pe baza unui grafic de eşalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri.
    ART. 36^6
    (1) Mecanismul de reglementare economică bazat pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri urmează a fi aplicat, în mod etapizat, după finalizarea strategiilor de tarifare aflate în implementare pentru finanţarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate de către toţi operatorii şi operatorii regionali, în gestiune directă, după cum urmează:
    a) operatorilor regionali, începând din momentul finalizării implementării strategiilor de tarifare rezultate din analizele cost-beneficiu aferente proiectelor de investiţii dezvoltate din fonduri europene nerambursabile publice şi/sau din fonduri publice asigurate de la bugetul de stat;
    b) operatorilor, prevăzuţi la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând din momentul finalizării implementării strategiilor de tarifare rezultate din analizele cost-beneficiu aferente proiectelor de investiţii dezvoltate din fonduri publice asigurate, integral sau parţial, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri europene nerambursabile.
    (2) Strategiile de tarifare aferente planurilor de afaceri se avizează conform de către A.N.R.S.C. la solicitarea operatorului/operatorului regional, pe baza procedurii din metodologia de stabilire şi de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor iniţiale la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare elaborată de către A.N.R.S.C. şi aprobată prin ordin al preşedintelui acesteia.
    (3) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, in baza mandatatului special primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 60 de zile de la data emiterii acestuia.
    (4) Operatorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia înaintării către A.N.R.S.C. a strategiei de tarifare, în vederea obţinerii avizului conform cu cel puţin 6 luni înainte de aplicarea mecanismului de reglementare economică bazat pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri.
    (5) Începând cu a doua perioadă de reglementare economică bazată pe strategia de tarifare conform planului de afaceri, operatorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia înaintării către A.N.R.S.C. a strategiei de tarifare, în vederea obţinerii avizului conform, cu cel puţin 6 luni înainte de finalizarea implementării strategiei de tarifare anterioare.
    (6) Strategia de tarifare aprobată conform prevederilor alin. (3) poate fi aplicată de către operatorul regional/operator numai după includerea acesteia în actul de atribuire a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin act adiţional încheiat la contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, prin hotărâre adoptată de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale pentru modificarea hotărârii de dare în administrare a serviciului.
    (7) Aprobarea strategiei de tarifare fără avizul conform al A.N.R.S.C. ori nerespectarea de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară/autoritatea administraţiei publice locale a avizului conform atrage nulitatea hotărârii adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind aprobarea strategiei de tarifare.
    (8) În cazul nerespectării avizului conform, A.N.R.S.C. aprobă, prin decizie a preşedintelui acesteia, preţurile şi tarifele unice aplicabile în aria de operare a operatorului/operatorului regional, pentru cel puţin 6 luni şi cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei, la nivelul rezultat din aplicarea ajustării în termeni reali şi cu rata inflaţiei a preţurilor şi tarifelor iniţiale prevăzute în strategia de tarifare avizată.
    (9) În situaţia practicării de preturi/tarife în lipsa unei strategii de tarifare aprobate, după expirarea perioadei de la alin. (8) sunt incidente dispoziţiile art. 43 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 36^7
    (1) Preţurile/tarifele iniţiale din strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se stabilesc:
    a) la nivelul preţului/tarifului în vigoare aprobat de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare precedentă aplicată de operatorul/operatorul regional;
    b) la nivelul preţului/tarifului în vigoare aprobat de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza avizului conform al A.N.R.S.C.;
    c) la nivelul aprobat de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pe baza avizului conform al A.N.R.S.C., în situaţia în care nivelul preţului/tarifului iniţial este diferit faţă de nivelul preţului/tarifului în vigoare practicat de operatorul/operatorul regional.
    (2) Ajustările ulterioare ale preţurilor/tarifelor iniţiale se aprobă de către A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele de ajustare tarifară prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul de delegare, sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
    (3) A.N.R.S.C. are obligaţia ca în primele 6 luni ale anului în curs să elaboreze şi să publice pe site-ul instituţiei un raport pentru anul anterior, privind analiza performanţei operatorilor şi a efectelor reglementării economice bazate pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, în vederea îmbunătăţirii politicilor naţionale şi locale privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare."

    16. La articolul 39, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a dispoziţiilor menţionate la art. 14 lit. i)."

    17. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (5) şi (5^1) se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu."    ART. II
    Dispoziţiile art. 14 lit. i) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice elaborează şi aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia metodologiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei elaborează criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, control şi exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    MihaelaIoana Kaitor,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Corvin Nedelcu,
                    secretar general
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu

    Bucureşti, 30 decembrie 2021.
    Nr. 144.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016