Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1259 din 31 decembrie 2021
    Ca urmare a adoptării de către Comisia Europeană şi Parlamentul European a noului pachet „Energie curată pentru toţi cetăţenii“, prin care s-a revizuit cadrul european de politică energetică şi au fost adoptate o serie de reglementări necesare derulării procesului de tranziţie către o energie curată, fiind incluse prevederi legislative care au scopul de a contribui la implementarea Uniunii Energetice, la crearea unui cadru care să permită şi să ducă la obţinerea de beneficii concrete pentru cetăţeni, la crearea de locuri de muncă, creştere economică şi investiţii în plan energetic, respectiv Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, Regulamentul (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE şi Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică,
    având în vedere că:
    - statele membre sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea obstacolelor care au fost identificate şi care ar aduce atingere sau sunt în contradicţie cu prevederile şi principiile acestor regulamente şi să transpună în legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/944;
    – noile reglementări europene includ principii şi concepte care fie nu se regăsesc la nivelul legislaţiei naţionale în domeniul energiei electrice, fie sunt în contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale,

    precum şi:
    - întrucât termenul pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/944 a fost depăşit, la data de 3 februarie 2021 Comisia Europeană comunicând autorităţilor române scrisoarea de punere în întârziere - cauza 2021/0092 - acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2019/944;
    – asumarea transpunerii Directivei (UE) 2019/944 ca reformă a sectorului energetic în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
    – necesitatea ca, prin transpunere, noile reglementări europene să intre în vigoare imediat, acest lucru ducând la sprijinirea investiţiilor importante, de interes naţional, prin finanţarea acestora fie prin mecanisme de finanţare de tip contracte pentru diferenţă, fie din fonduri europene;
    – necesitatea elaborării de urgenţă, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a legislaţiei secundare subsecvente, în baza unei legislaţii primare care transpune normele europene în materie;
    – necesitatea modificării unor prevederi din cadrul Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008, pentru a încuraja şi susţine utilizarea resurselor regenerabile pentru producerea distribuită de energie electrică, la nivel casnic şi de mici producători, transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/944 în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi adaptarea unor prevederi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie devin o necesitate stringentă, întrucât:
    – contribuie în timp util la depăşirea problemelor actuale ale pieţei energetice naţionale generate de cadrul actual normativ, incomplet corelat cu legislaţia europeană incidentă, fapt care a condus la disfuncţionalităţi la nivelul activităţilor din sectorul energiei electrice;
    – soluţiile bazate pe cooperarea transfrontalieră şi principiile bazate pe piaţa internă regională şi europeană transpuse prin prezentul act normativ creează premisele implementării unor mecanisme europene menite să minimizeze efecte negative generate de actuala criză energetică, precum şi pentru evitarea unor astfel de situaţii în viitor,

    având în vedere că România riscă să nu îndeplinească prevederile Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 cu privire la ţinta intermediară de energie din surse regenerabile fotovoltaice pentru anul 2022 din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, apare ca necesitate urgentă adoptarea cadrului legal care să permită creşterea numărului de prosumatori din România.
    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare care reclamă adoptarea de măsuri urgente pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Se supun dispoziţiilor prezentului titlu grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    2. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;"

    3. La articolul 2, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) crearea şi asigurarea funcţionării pieţelor concurenţiale de energie electrică, inclusiv comerţul transfrontalier cu energie electrică;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public a consumatorilor, inclusiv a consumatorilor dispecerizabili;"

    4. La articolul 2, după litera q) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:
    "r) asigurarea investiţiilor în special în producerea de energie variabilă şi flexibilă, în stocarea energiei sau în implementarea electromobilităţii sau în crearea de noi interconexiuni între statele membre ale Uniunii Europene;
s) asigurarea că preţurile la energia electrică reflectă cererea şi oferta reale;"

    5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În înţelesul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. acces la reţeaua electrică - ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a utiliza reţelele electrice de transport şi de distribuţie, în condiţiile legii;
    2. adecvanţă - capacitatea surselor de putere dintr-o zonă de a acoperi consumul din acea zonă;
    3. autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;
    4. acces garantat la reţele electrice - ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale prin care unor categorii de producători aflate sub incidenţa unei scheme de sprijin adoptate la nivel naţional li se garantează preluarea în reţeaua electrică a unor cantităţi de energie electrică ce au fost contractate pe piaţa concurenţială sau pe baza unor obligaţii de achiziţie stabilite în baza prezentei legi;
    5. acces prioritar la reţele electrice - ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale prin care unor categorii de producători li se asigură posibilitatea preluării în reţea, în orice moment, a energiei electrice produse, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi de disponibilitatea unităţilor/resurselor eligibile, fără a se pune în pericol siguranţa sistemului;
    6. agregare - funcţie îndeplinită de o persoană fizică sau juridică care combină sarcinile mai multor clienţi sau energia electrică produsă de mai multe surse în vederea vânzării, a cumpărării sau a licitării pe orice piaţă de energie electrică;
    7. agregator independent - participant la piaţă implicat în agregare şi care nu este afiliat furnizorului clientului său;
    8. aproape în timp real - în contextul măsurării inteligente, o perioadă scurtă de timp, de obicei de ordinul secundelor sau până la momentul decontării dezechilibrelor de pe piaţa naţională;
    9. avarie - evenimentul care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii funcţionali prevăzuţi de normele tehnice în vigoare;
    10. branşament - instalaţia de racordare a unui utilizator la reţeaua electrică de joasă tensiune;
    11. capacitate de interconexiune - o linie de transport de energie electrică ce traversează sau trece peste graniţa dintre două state şi care face legătura între sistemele de transport naţionale ale acelor state;
    12. capacitate energetică - instalaţiile de producere a energiei electrice şi/sau energiei termice în cogenerare, reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice;
    13. cele mai bune tehnici disponibile - în contextul protecţiei şi securităţii datelor într-un mediu de măsurare inteligentă, tehnicile cele mai eficiente, avansate şi adecvate din punct de vedere practic pentru a asigura, în principiu, temeiul pentru respectarea normelor Uniunii Europene în materie de protecţie şi de securitate a datelor;
    14. centrală electrică - ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; o centrală electrică cuprinde una sau mai multe unităţi (grupuri) de producere;
    15. centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică şi termică;
    16. centru de coordonare regional - centrul de coordonare regional înfiinţat în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
    17. client - clientul angro sau final de energie electrică;
    18. client activ - clientul final sau un grup de clienţi finali ce acţionează împreună, care consumă sau stochează energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine situate în zone limitate sau care vinde propria energie electrică produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică, identificate ca atare prin legislaţia aplicabilă, cu condiţia ca activităţile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;
    19. client angro - persoana fizică sau juridică ce cumpără energie electrică în vederea revânzării în interiorul sau în exteriorul sistemului în cadrul căruia este stabilită;
    20. client final - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; în cuprinsul legii noţiunile de „client final“ şi „consumator“ sunt echivalente;
    21. client noncasnic - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include şi producători de energie electrică, clienţii industriali, întreprinderile mici şi mijlocii, operatori economici şi clienţii angro;
    22. client casnic - clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale;
    23. consumator vulnerabil - persoană singură/familie, client final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care, din motive de sănătate, handicap, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară, şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale. Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;
    24. comunitate de energie a cetăţenilor - persoana juridică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) este bazată pe o participare voluntară şi deschisă şi este controlată efectiv de către membri sau acţionari persoane fizice, autorităţi locale, inclusiv municipalităţi, sau întreprinderi mici;
    b) are ca principal obiectiv oferirea unor avantaje cu privire la mediu, economice sau sociale pentru membrii sau acţionarii săi sau pentru zonele locale în care funcţionează mai degrabă, decât acela de a genera profituri financiare;
    c) se poate implica în producere, inclusiv producerea din surse regenerabile, distribuţie, furnizare, consum, agregare, stocarea energiei, servicii de eficienţă energetică, sau în servicii de încărcare pentru autovehicule electrice ori poate să furnizeze alte servicii energetice membrilor sau acţionarilor săi;
    25. comision de încetare a contractului - comisionul sau penalitatea impusă clienţilor finali de către furnizori sau de către participanţii la piaţă implicaţi în agregare la încetarea unui contract de furnizare de energie electrică sau de servicii;
    26. comision pentru schimbare - comisionul sau penalitatea impusă pentru schimbarea furnizorilor sau a participanţilor la piaţă angajaţi în agregare, inclusiv comisionul de încetare a contractului, care este impus direct sau indirect clienţilor de către
    furnizori, de către participanţii la piaţă angajaţi în agregare sau de către operatorii de sistem;
    27. componente de reţea complet integrate - componentele de reţea care sunt integrate în sistemul de transport sau de distribuţie, inclusiv instalaţii de stocare, şi sunt utilizate numai în scopul de a asigura o funcţionare sigură şi fiabilă a sistemului de transport sau de distribuţie şi nu pentru echilibrarea sau gestionarea congestiilor;
    28. congestie - situaţia în care nu pot fi satisfăcute toate cererile participanţilor la piaţă de a tranzacţiona între zone de reţea, deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de reţea care nu pot face faţă fluxurilor respective;
    29. consum dispecerizabil - modificarea sarcinii electrice de către clienţii finali faţă de modelele lor normale sau curente de consum ca reacţie la semnalele pieţei, inclusiv ca reacţie la preţurile energiei electrice care variază în timp sau la stimulentele financiare sau ca reacţie la acceptarea ofertei clientului final de a vinde reducerea sau creşterea cererii la un anumit preţ pe o piaţă organizată, în mod individual sau prin agregare;
    30. contor convenţional - contorul analog sau electronic care nu are capacitatea nici de a transmite şi nici de a primi date;
    31. contract de furnizare a energiei electrice - contractul în baza căruia furnizorul de energie electrică furnizează clientului său o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice;
    32. contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice - contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între un furnizor şi un client final care reflectă variaţia de preţ pe pieţele spot, inclusiv pe pieţele pentru ziua următoare şi intrazilnice, la intervale cel puţin egale cu intervalul de decontare a pieţei;
    33. contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice - contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil şi care este deţinută şi operată de către un operator economic în condiţiile legii, este rezervată de către un operator economic care dispune de combustibil pentru producerea de energie electrică în vederea transformării unei cantităţi de combustibil în energie electrică, ce urmează a fi valorificată în piaţă de către producător/operatorul economic pe baza licenţei de furnizare de energie electrică, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice către operatorul economic care deţine şi operează centrala electrică;
    34. control asupra unui operator economic - orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influenţă determinantă asupra unui operator economic, în special prin:
    a) drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi din activele unui operator economic;
    b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă determinantă asupra structurii operatorului economic, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unui operator economic;
    35. culoar de trecere a liniei electrice - suprafaţa terestră situată de-a lungul liniei electrice şi spaţiului aerian de deasupra sa, în care se impun restricţii din punctul de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile şi instalaţiile aferente acesteia; culoarul de trecere include zona de protecţie şi zona de siguranţă;
    36. dispecerizarea prioritară reprezintă:
    a) dispecerizarea centralelor electrice pe baza unor criterii diferite de ordinea economică a ofertelor, în cazul modelului de autodispecerizare;
    b) dispecerizarea centralelor electrice pe baza unor criterii care sunt diferite de ordinea economică a ofertelor şi de constrângerile reţelei, acordând prioritate dispecerizării anumitor tehnologii de producere, în cazul modelului de dispecerizare centralizată;
    37. distribuţie de energie electrică - transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală de până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;
    38. echilibru între producţie şi consum - acoperirea cererii previzibile de energie electrică, fără a fi necesară reducerea consumului;
    39. echilibrare - toate acţiunile şi procesele, în toate intervalele de timp, prin care operatorii de transport şi de sistem asigură, în mod constant, atât menţinerea frecvenţei sistemului în limitele de stabilitate predefinite, cât şi conformitatea cu volumul rezervelor necesare cu privire la calitatea cerută;
    40. eficienţă economică - un set de principii tehnico-economice şi de protecţie a mediului luate în considerare în fiecare din etapele de proiectare, dezvoltare şi operare a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în vederea asigurării accesului la reţea a tuturor solicitanţilor din cadrul unui perimetru concesionat, la costul cel mai mic, cu respectarea normelor tehnice şi de siguranţă, precum şi a standardului de performanţă;
    41. eficienţă energetică - raportul dintre performanţa, serviciile, bunurile sau energia obţinute şi energia consumată în acest scop;
    42. energie de echilibrare - energia utilizată de operatorii de transport şi de sistem pentru echilibrare;
    43. energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă - energia din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică şi solară fotovoltaică) şi geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor şi alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;
    44. exploatare comercială a unei capacităţi energetice - ansamblul activităţilor desfăşurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licenţe acordate în condiţiile prezentei legi;
    45. extinderea reţelei electrice de distribuţie - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinută de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea, într-o zonă în care nu există reţea, situată în intravilanul sau extravilanul unei localităţi electrificate/neelectrificate, a unor noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării unuia sau a mai multor utilizatori de reţea;
    46. furnizare de energie electrică - activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, inclusiv revânzarea, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului. Activitatea de vânzare a energiei electrice achiziţionate de la un furnizor de energie electrică şi folosită de către un operator al unui punct/unei staţii de reîncărcare a bateriilor ce echipează vehicule electrice şi hibrid electrice plug-in nu reprezintă furnizare de energie electrică;
    47. furnizor - persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie;
    48. furnizor de ultimă instanţă - furnizorul desemnat prin mecanisme concurenţiale de către ANRE dintre furnizorii existenţi pe piaţa de energie;
    49. garanţie de origine - documentul electronic emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrică, care are funcţia unică de a furniza unui client final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile ori în cogenerare de înaltă eficienţă;
    50. grup de măsurare - ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
    51. informaţii de facturare - informaţiile furnizate în factura unui client final, cu excepţia unei solicitări de plată;
    52. informaţie sensibilă comercial - informaţie a cărei divulgare ar putea restrânge, împiedica ori denatura concurenţa pe piaţa de energie electrică şi/sau ar conduce la producerea de prejudicii participanţilor la piaţă;
    53. interconexiune - ansamblul de instalaţii şi echipamente prin care se realizează conectarea sistemelor electroenergetice;
    54. interoperabilitate - în contextul măsurării inteligente, este capacitatea a două sau mai multe reţele, sisteme, dispozitive, aplicaţii sau componente energetice sau de comunicaţii de a lucra în corelaţie, de a schimba şi de a utiliza informaţii în vederea îndeplinirii funcţiilor prevăzute;
    55. interval de decontare a dezechilibrelor - perioada de timp pentru care se calculează dezechilibrul părţilor responsabile cu echilibrarea;
    56. instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare;
    57. instalaţie de stocare a energiei - în sistemul de energie electrică, o instalaţie în care are loc stocarea energiei;
    58. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, inclusiv reţelele electrice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;
    59. instrumente derivate din domeniul energiei electrice - contractele şi instrumentele derivate prezentate în continuare:

┌┬─────┬───────────────────────────────┐
││ │contractele de opţiuni, │
││ │contractele futures, │
││ │contractele swap, contractele │
││ │forward şi orice alte contracte│
││ │derivate referitoare la mărfuri│
││(i) │care trebuie decontate în │
││ │numerar sau pot fi decontate în│
││ │numerar la cererea uneia dintre│
││ │părţi, altfel decât în caz de │
││ │încălcare a obligaţiilor sau de│
││ │alt incident care conduce la │
││ │reziliere; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │contractele de opţiuni, │
││ │contractele futures, │
││ │contractele swap, contractele │
││ │forward şi orice alt contract │
││ │derivat referitor la mărfuri │
││ │care poate fi decontat prin │
││ │livrare fizică, cu condiţia să │
││ │fie tranzacţionat pe o piaţă de│
││ │energie, pe un sistem │
││(ii) │multilateral de tranzacţionare │
││ │sau pe un sistem organizat de │
││ │tranzacţionare, astfel cum sunt│
││ │definite în legislaţia │
││ │specială, cu excepţia │
││ │produselor energetice angro │
││ │tranzacţionate pe un sistem │
││ │organizat de tranzacţionare │
││ │care trebuie decontate prin │
││ │livrare fizică; │
├┼─────┼───────────────────────────────┤
││ │contractele de opţiuni, │
││ │contractele futures, │
││ │contractele swap, contractele │
││ │forward şi orice alte contracte│
││ │derivate referitoare la mărfuri│
││ │care pot fi decontate prin │
││(iii)│livrare fizică, care nu au fost│
││ │menţionate în alt mod la │
││ │punctul (ii) şi neavând scopuri│
││ │comerciale, care prezintă │
││ │caracteristicile altor │
││ │instrumente financiare │
││ │derivate; │
└┴─────┴───────────────────────────────┘


    60. întreprindere mică - întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane de euro;
    61. linie electrică directă - linia electrică ce leagă o capacitate energetică de producţie izolată de un client izolat sau linia electrică ce leagă un producător şi un furnizor de energie electrică, în scopul alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a clienţilor eligibili ai acestora;
    62. loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă;
    63. management orientat către eficienţa energetică şi satisfacerea cererii - abordarea, globală sau integrată, destinată influenţării volumului şi programării consumului de energie electrică în scopul scăderii consumului de energie primară şi a vârfurilor de sarcină prin acordarea de prioritate investiţiilor de eficienţă energetică, contractelor de alimentare cu energie electrică întreruptibile, investiţiilor noi pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea sunt opţiunile cele mai eficiente şi economice, având în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranţei alimentării cu energie electrică, precum şi asupra costurilor de distribuţie legate de acestea;
    64. management al congestiilor - totalitatea activităţilor, programelor şi acţiunilor întreprinse de operatorul de transport şi de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea funcţionării sau la funcţionarea în timp real a SEN; în vederea eliminării congestiilor pe liniile de interconexiune prin alocarea implicită a capacităţii, operatorul de transport şi sistem cooperează cu operatorul pieţei de energie electrică;
    65. microîntreprindere - întreprinderea care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane de euro;
    66. minister de resort - Ministerul Energiei;
    67. monopol natural în domeniul energiei electrice - situaţia de piaţă în care serviciul de transport şi serviciul de distribuţie a energiei electrice se asigură, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;
    68. operator desemnat al pieţei de energie electrică - operator al pieţei desemnat de ANRE în baza Regulamentului (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor să îndeplinească sarcini referitoare la cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare sau a pieţelor intrazilnice;
    69. operator al pieţei de energie electrică - entitatea care furnizează un serviciu prin care ofertele de vânzare de energie electrică sunt corelate cu ofertele de cumpărare de energie electrică;
    70. operator de distribuţie - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică;
    71. operator de transport şi de sistem - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
    72. operator economic afiliat - oricare operator economic dintr-un grup care, direct sau indirect, controlează operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub controlul comun, împreună cu acest operator economic;
    73. operator economic din domeniul energiei electrice - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producere, transport, distribuţie, agregare, dispecerizare, stocare, furnizare, operare sau administrare a unei pieţe de energie electrică, cumpărare sau vânzare de energie electrică şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de întreţinere legate de aceste activităţi, dar nu include clienţii finali;
    74. operator economic integrat din domeniul energiei electrice - operator economic integrat pe verticală sau operator economic integrat pe orizontală;
    75. operator economic integrat pe orizontală - operatorul economic care realizează cel puţin una dintre următoarele activităţi: de producere în scopul vânzării, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi o altă activitate care nu este în domeniul energiei electrice;
    76. operator economic integrat pe verticală - un operator economic sau un grup de operatori economici din domeniul energiei electrice în care aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane este/sunt îndreptăţită/îndreptăţite, direct ori indirect, să exercite controlul, iar acest operator economic sau acest grup de operatori desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de transport sau de distribuţie şi cel puţin una dintre activităţile de producere sau de furnizare de energie electrică;
    77. ordinea de prioritate economică - ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii economice;
    78. parte responsabilă cu echilibrarea - participant la piaţă sau reprezentantul ales al acestuia responsabil pentru dezechilibrele sale pe piaţa energiei electrice;
    79. participant la piaţă - persoană fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator dispecerizabil sau un operator de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacţionare pe una sau mai multe pieţe de energie electrică, inclusiv pe pieţele de echilibrare a energiei;
    80. piaţa angro de energie electrică - orice piaţă din Uniunea Europeană pe care se tranzacţionează produse energetice angro;
    81. pieţe de energie electrică - pieţe în care se tranzacţionează energia electrică, inclusiv pieţele extrabursiere şi bursele de energie electrică, pieţele pentru comercializarea energiei, capacităţi, servicii de echilibrare şi servicii de sistem în toate intervalele de timp, inclusiv pieţele la termen, pieţele pentru ziua următoare şi pieţele intrazilnice;
    82. piaţa organizată de energie electrică - sistemul multilateral, care reuneşte sau facilitează reunirea intereselor unor terţe părţi în materie de cumpărare şi de vânzare de produse energetice angro într-un mod care să aibă ca rezultat un contract sau orice alt sistem sau facilitate în care interesele unor terţe părţi în materie de cumpărare şi de vânzare de produse energetice angro pot interacţiona într-un mod care rezultă într-un contract;
    83. piaţa cu amănuntul de energie electrică - cadrul în care energia electrică este cumpărată de clienţii finali, în vederea satisfacerii consumului propriu;
    84. piaţa de echilibrare - piaţa organizată de energie electrică în care furnizorii de servicii de echilibrare pot oferi operatorului de transport şi de sistem capacitate şi energie de echilibrare în oricare sens, de creştere sau de reducere, în vederea asigurării de către aceştia a echilibrului în timp real dintre producţie şi consum;
    85. piaţa intrazilnică de energie electrică - piaţa organizată şi administrată de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, care oferă participanţilor la piaţă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacţii efectuate în sesiuni desfăşurate după încheierea tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua următoare şi înainte cu un anumit interval de timp de începere a livrărilor;
    86. piaţa pentru ziua următoare (PZU) - piaţa organizată şi administrată de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacţionare;
    87. piaţa serviciilor de sistem - piaţa de energie pe care se tranzacţionează serviciile de echilibrare, serviciile de sistem care nu asigură stabilitatea frecvenţei;
    88. plan de apărare a sistemului - ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice care trebuie luate pentru a preveni propagarea unei perturbaţii sau o deteriorare în sistemul de transport, în vederea evitării unei perturbaţii la nivel de stare de zonă extinsă şi a unei stări de colaps;
    89. plan de dezvoltare - documentul de planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţi de producere, transport şi distribuţie, în vederea acoperirii cererii de energie electrică a sistemului şi a asigurării livrărilor către clienţi, în condiţiile legislaţiei aplicabile;
    90. plângere - sesizare, reclamaţie, petiţie, divergenţă, neînţelegere, dispută adresată ANRE, în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul energiei termice produse în cogenerare formulată de o persoană fizică sau juridică, respectiv Ministerul Energiei pentru domeniul eficienţei energetice;
    91. procedură de ofertare - procedura prin care cerinţele suplimentare de consum, precum şi capacităţile de producere planificate a fi înlocuite sunt acoperite prin realizarea de capacităţi de producere de energie electrică noi sau prin retehnologizarea celor existente;
    92. producător de energie electrică - persoana fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;
    93. producere distribuită - centralele de producere a energiei electrice conectate la reţeaua de distribuţie;
    94. produse energetice angro - contractele şi instrumentele derivate, indiferent de locul sau modul lor de tranzacţionare, după cum urmează:
    a) contractele de furnizare de energie electrică în cazul în care livrarea este în Uniunea Europeană;
    b) instrumentele derivate pe energie electrică produse, tranzacţionate sau furnizate în Uniunea Europeană;
    c) contractele referitoare la transportul energiei electrice în Uniunea Europeană;
    d) instrumentele derivate pe transportul energiei electrice în Uniunea Europeană;
    e) contractele de furnizare şi distribuţie de energie electrică către clienţii finali cu o capacitate de consum mai mare de 600 GWh pe an;
    95. prosumator - clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;
    96. punct de reîncărcare - o interfaţă care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric sau să schimbe, pe rând, câte o baterie a unui vehicul electric;
    97. reabilitare - ansamblul operaţiunilor efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii energetice care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;
    98. retehnologizare - ansamblul operaţiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;
    99. reţea electrică - ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie;
    100. reţea electrică de distribuţie - reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;
    101. reţea electrică de interes public - reţeaua electrică la care sunt racordaţi cel puţin 2 utilizatori;
    102. reţea electrică de transport - reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;
    103. sector al energiei electrice - ansamblul activităţilor de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei termice şi electrice în cogenerare, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul şi exportul energiei electrice, schimburile naturale şi/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine, precum şi instalaţiile aferente acestora;
    104. serviciu de distribuţie - serviciul asigurat de operatorul de distribuţie care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;
    105. serviciu de flexibilitate - serviciu furnizat de un participant la piaţă şi achiziţionat de operatorii de distribuţie pentru susţinerea funcţionării eficiente şi sigure a sistemului de distribuţie şi pentru a maximiza calitatea serviciilor furnizate;
    106. serviciu de sistem - orice serviciu necesar pentru exploatarea sistemelor de transport sau de distribuţie, inclusiv serviciile de echilibrare şi serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei, dar fără a include şi gestionarea congestiilor;
    107. serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenţei - serviciul utilizat de un operator de transport şi de sistem sau de un operator de distribuţie pentru reglajul tensiunii în regim staţionar, pentru injecţii rapide de curent reactiv, pentru inerţie pentru stabilitatea reţelei locale, pentru curentul de scurtcircuit, capacitatea de pornire cu surse proprii şi capacitatea de funcţionare în regim insularizat;
    108. serviciu de transport - serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de transport, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;
    109. serviciu universal - serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici la un nivel de calitate bine definit şi la preţuri competitive, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii;
    110. siguranţa alimentării cu energie electrică - asigurarea capacităţii tehnice a sistemului energetic naţional de a alimenta cu energie electrică utilizatorii acestui sistem, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    111. siguranţa în funcţionare - capacitatea sistemului de transport de a menţine o stare normală de funcţionare sau de a reveni la o stare normală de funcţionare cât mai curând posibil, caracterizată prin limite de siguranţă în funcţionare;
    112. siguranţa în funcţionare a reţelei - funcţionarea continuă a reţelei de transport şi, după caz, a reţelei de distribuţie, în circumstanţe previzibile;
    113. sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice;
    114. sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distribuţie, furnizare şi utilizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute de lege, care nu este interconectat cu SEN;
    115. sistem electroenergetic naţional (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică;
    116. sistem interconectat - sistemele de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;
    117. sistem de măsurare inteligentă - sistemul electronic care poate măsura cantitatea de energie electrică introdusă în reţea sau consumul de energie electrică din reţea şi care oferă mai multe informaţii decât un contor convenţional şi poate transmite şi primi date în scopuri de informare, monitorizare şi control, utilizând o formă de comunicaţii electronice;
    118. sistem mic conectat - orice sistem cu un consum mai mic de 3.000 GWh în anul 1996, în cazul căruia mai mult de 5% din consumul anual se obţine prin interconectarea cu alte sisteme;
    119. sistem mic izolat - orice sistem cu un consum mai mic de 3.000 GWh în anul 1996, în cazul căruia mai puţin de 5% din consumul anual se obţine prin interconectarea cu alte sisteme;
    120. standard de performanţă pentru serviciile de transport/ distribuţie/furnizare a energiei electrice - reglementarea emisă de autoritatea competentă pentru stabilirea indicatorilor de performanţă în asigurarea serviciului de transport/distribuţie/ furnizare a energiei electrice;
    121. stocare de energie - procesul de transformare a energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în scopul amânării utilizării acesteia pentru un moment ulterior momentului generării şi reconversia ulterioară a energiei respective în energie electrică sau utilizarea acesteia în alt vector energetic;
    122. trader de energie electrică - persoana fizică sau juridică ce cumpără şi vinde energie electrică exclusiv pe piaţa angro de energie electrică sau la import/export;
    123. transport al energiei electrice - transportul de energie electrică prin reţeaua interconectată de transport de energie electrică, în scopul transmiterii energiei electrice către clienţii finali sau către distribuitori, dar fără a include şi furnizarea;
    124. utilizator de reţea electrică - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice;
    125. zonă de protecţie - zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor;
    126. zonă de siguranţă - zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie."

    6. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanţilor industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri şi se aprobă de către Guvern. Strategia energetică se revizuieşte periodic, la iniţiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilităţii şi predictibilităţii specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată în condiţiile legii."

    7. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.
    8. La articolul 6, litera d^1) se abrogă.
    9. La articolul 6, după litera w) se introduc două noi litere, literele w^1) şi w^2), cu următorul cuprins:
    "w^1) aprobă standardul de fiabilitate prevăzut la Art. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 în urma propunerii ANRE;
w^2) avizează planurile de dezvoltare ale operatorilor de transport şi operatorilor de distribuţie din punctul de vedere al asigurării concordanţei cu prevederile strategiei energetice şi planului naţional integrat energie schimbări climatice 2021-2030;"

    10. La articolul 7^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) ANRE monitorizează punerea în aplicare a normelor referitoare la rolurile şi responsabilităţile operatorilor de transport şi de sistem, ale operatorilor de distribuţie, ale furnizorilor, ale clienţilor şi ale altor participanţi de pe piaţă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 943/2019."

    11. La articolul 7^1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) ANRE monitorizează gestionarea congestiilor în cadrul sistemelor naţionale de energie electrică şi punerea în aplicare a normelor de gestionare a congestiilor. În acest sens, operatorii de transport şi de sistem sau operatorii pieţei prezintă ANRE normele lor de gestionare a congestiilor, inclusiv cele de alocare a capacităţilor, ANRE având dreptul de a revizui şi de a cere modificări ale acestor norme. Regulile pentru managementul congestiilor în cadrul capacităţilor de interconexiune sunt stabilite de toate autorităţile de reglementare sau de Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, denumită în continuare ACER.
(1^2) În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale, ANRE va avea dreptul de:
    a) a solicita informaţii centrelor de coordonare regionale;
    b) a efectua inspecţii, inclusiv inspecţii neanunţate, la sediul centrelor de coordonare regionale;
    c) a emite decizii comune obligatorii pentru centrele de coordonare regionale.
(1^3) ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de către aceasta, în conformitate cu codurile de reţea şi cu reglementările naţionale şi europene."

    12. La articolul 7^1, alineatele (4)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Relaţiile de cooperare şi schimb de informaţii între ANRE şi ACER şi, respectiv, între ANRE şi celelalte autorităţi de reglementare din cadrul Uniunii Europene se realizează cu respectarea aceluiaşi nivel de confidenţialitate a informaţiilor precum cel impus autorităţii emitente. ANRE va coopera cel puţin la nivel regional cu alte autorităţi de reglementare în scopul:
    a) de a încuraja crearea de aranjamente operaţionale pentru a permite o gestionare optimă a reţelei, pentru a promova schimburile comune de energie electrică şi alocarea capacităţii transfrontaliere şi pentru a permite un nivel adecvat de capacitate de interconectare, inclusiv prin noi conexiuni, în regiune şi între regiuni, pentru a permite dezvoltarea unei concurenţe efective şi îmbunătăţirea securităţii, aprovizionării, fără discriminare între furnizorii din diferite state membre ale Uniunii Europene;
    b) de a coordona supravegherea comună a entităţilor care îndeplinesc funcţii la nivel regional;
    c) de a coordona, în cooperare cu alte autorităţi implicate, supravegherea comună a evaluărilor adecvării resurselor la nivel naţional, regional şi european;
    d) de a coordona dezvoltarea tuturor codurilor de reţea şi a metodologiilor pentru operatorii sistemului de transport şi pentru alţi participanţi de pe piaţă;
    e) de a coordona elaborarea normelor care reglementează gestionarea congestiei.
(5) ANRE are obligaţia de punere în aplicare a normelor referitoare la rolurile şi responsabilităţile operatorilor de transport şi de sistem, ale operatorilor de distribuţie, ale furnizorilor, ale clienţilor şi ale altor participanţi de pe piaţă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/943.
(6) ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de o autoritate de reglementare cu liniile directoare menţionate în Directiva (UE) 2019/944 sau în Regulamentul (UE) nr. 2019/943.
(7) ANRE poate să informeze Comisia Europeană, în cazul în care consideră că o decizie relevantă pentru comerţul transfrontalier, luată de o altă autoritate de reglementare, nu este conformă cu liniile directoare emise de Comisia Europeană sau cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 2019/943, în termen de 60 de zile de la data deciziei respective, dacă există suficiente informaţii privind o astfel de situaţie."

    13. După articolul 7^2 se introduc patru noi articole, articolele 7^3-7^6, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^3
    ANRE are obligaţia de a derula campanii de informare prin orice mijloace de comunicare mass-media, mediul on-line şi social media care să vizeze informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul de energie electrică fără costuri suplimentare. ANRE are dreptul de a finanţa campaniile respective din bugetul propriu.
    ART. 7^4
    (1) ANRE creează şi gestionează o aplicaţie web interactivă care serveşte drept instrument de comparare a ofertelor de furnizare a energiei pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor conectaţi la sistemul energetic naţional un instrument independent, echidistant şi necomercial pentru a compara ofertele de furnizare a energiei.
    (2) Instrumentul de comparare prevăzut la alin. (1) îndeplineşte cel puţin următoarele cerinţe:
    a) stabileşte şi expune criteriile clare şi obiective pe care se bazează compararea, inclusiv serviciile;
    b) utilizează un limbaj clar şi lipsit de ambiguitate;
    c) furnizează informaţii clare şi actualizate şi precizează momentul ultimei actualizări;
    d) este accesibil persoanelor cu dizabilităţi, fiind uşor de identificat, funcţional, uşor de înţeles şi stabil;
    e) pune la dispoziţie o procedură eficace pentru raportarea informaţiilor incorecte cu privire la ofertele publicate;
    f) realizează comparaţii, limitând datele personale solicitate la datele strict necesare pentru comparaţie.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care ANRE nu mai poate asigura respectarea prevederilor alin. (1), ANRE este desemnată autoritatea responsabilă cu lansarea unor mărci de încredere pentru instrumente de comparare care să îndeplinească cerinţele stabilite la alin. (2), precum şi cu asigurarea îndeplinirii în continuare, de către instrumentele de comparare cu o marcă de încredere, a cerinţelor stabilite la alin. (2).
    (4) În condiţiile prevăzute la alin. (2), orice instrument care compară ofertele participanţilor la piaţă este eligibil să solicite să i se acorde certificarea de marcă de încredere în mod voluntar şi nediscriminatoriu.
    (5) Instrumentele menţionate la alin. (3) pot fi gestionate de orice entitate, inclusiv de societăţi private şi de autorităţi sau organisme publice.
    ART. 7^5
    (1) ANRE monitorizează evoluţiile pieţei, evaluează riscurile pe care le pot implica ofertele şi contractele de energie electrică la preţuri dinamice şi ia măsuri în privinţa practicilor abuzive.
    (2) ANRE monitorizează şi publică un raport anual până în data de 31 iulie privind principalele noutăţi legate de aceste contracte, inclusiv ofertele de pe piaţă cu preţuri dinamice şi impactul asupra facturilor consumatorilor şi, în mod expres, nivelul volatilităţii preţurilor.
    (3) Raportul menţionat la alin. (2) se realizează timp de cel puţin 10 ani de la momentul în care devin disponibile contractele de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice.
    ART. 7^6
    În aplicarea prevederilor art. 62 alin. (3) în scopul digitalizării activităţii de schimbare a furnizorului, ANRE realizează şi operează o platformă informatică integrată, unică la nivel naţional, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de energie electrică. Titularii de licenţe implicaţi în schimbarea furnizorului de energie electrică au obligaţia de a furniza datele şi informaţiile necesare realizării şi operării platformei, conform reglementărilor ANRE. ANRE poate delega activitatea de operare unui prestator de servicii care nu este afiliat unui furnizor/operator de reţea de energie electrică."

    14. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea energiei electrice la clienţii finali, activitatea operatorului pieţei de energie electrică, activitatea traderului, precum şi activitatea de agregare pe piaţa de energie electrică se desfăşoară pe bază de licenţe acordate în condiţiile prezentei legi."

    15. La articolul 9 alineatul (7), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) contribuţia României la crearea de capacităţi pentru realizarea obiectivului global european privind energia din surse regenerabile, stabilită prin Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 elaborat conform Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE,2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021;"

    16. La articolul 9 alineatul (7), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) alternativele la construirea de noi capacităţi de producere, cum ar fi consumul dispecerizabil şi stocarea energiei."

    17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) ANRE emite licenţe pentru:
    a) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective;
    b) exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi, după caz, a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective;
    c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi a serviciilor de echilibrare a sistemului;
    d) prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    e) activitatea operatorului pieţei de energie electrică;
    f) activitatea de furnizare a energiei electrice;
    g) activitatea traderului de energie electrică;
    h) activitatea de agregare;
    i) exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau lit. b)."

    18. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) ANRE poate stabili, pentru activitatea autorizată printr-o licenţă, drepturi complementare specifice altor tipuri de licenţe dintre cele prevăzute la alin. (2), conform propriilor reglementări."

    19. La articolul 10, alineatul (4^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^2) Prestarea serviciului de distribuţie este permisă fără deţinerea unei licenţe acordate de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, după cum urmează:
    a) operatorilor economici care operează sisteme de distribuţie închise în condiţiile art. 50, indiferent de puterea electrică aprobată pentru locurile de consum;
    b) operatorilor de distribuţie sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, operatorilor de distribuţie sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de putere;
    c) operatorilor economici care deţin reţele de distribuţie ce alimentează cu energie electrică locuri de consum cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW, alţii decât operatorii economici prevăzuţi la lit. a) şi b);
    d) operatorilor economici prevăzuţi la lit. b) care deţin reţele electrice în afara limitei parcului industrial/zonei libere, până la punctul de delimitare cu reţeaua electrică de distribuţie a concesionarului sau cu reţeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiţii:
    (i) puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din reţelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;
    (ii) există înştiinţarea scrisă către operatorul de distribuţie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuţie prin aceste reţele electrice;
    e) deţinătorilor unor capacităţi de producere a energiei care desfăşoară activitatea de distribuţie, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare şi/sau conexiune pentru operatorii de reţea, pentru alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere respective sau din reţelele electrice pe care deţinătorii capacităţilor de producere le exploatează."

    20. La articolul 10 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice sau al unor capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în centrale electrice în cogenerare, conectate la reţeaua electrică, şi/sau al unor instalaţii de stocare a energiei, cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW;"

    21. La articolul 10, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei fără a fi obligate să deţină licenţă beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare unui titular de licenţă pentru acea activitate sau serviciu."

    22. La articolul 10 alineatul (5^2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să încheie contracte de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 19^1 şi ale art. 23 alin. (2);
b) să contracteze, în calitate de producător, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deţine, la momentul încheierii contractului, licenţa prevăzută la alin. (2) lit. a) şi b);"

    23. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice, constând în comercializarea energiei electrice la clienţii finali alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice sau din reţelele electrice pe care aceasta le exploatează sau situaţi în proximitatea acestor reţele, se desfăşoară fără licenţa de furnizare a energiei electrice prevăzută la alin. (2) lit. f), în condiţiile respectării reglementărilor specifice aprobate de ANRE."

    24. La articolul 10, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) sau g) se pot desfăşura în România de către o persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă acea persoană juridică deţine o licenţă valabilă sau un document similar în baza căreia/căruia are dreptul de a desfăşura activitatea respectivă, emise de autoritatea competentă a statului membru, şi dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice şi comerciale din România aplicabile pentru acea activitate.
(6^2) Persoanei juridice prevăzute la alin. (6^1) i se confirmă dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România de către ANRE printr-o decizie emisă în baza unei proceduri proprii."

    25. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) ANRE transmite ministerului de resort, săptămânal, o situaţie privind cererile înregistrate pentru emiterea autorizaţiilor de înfiinţare."

    26. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Obligaţiile de serviciu public
    (1) Titularii de licenţe au obligaţia de a-şi desfăşura activităţile cu respectarea obligaţiilor de serviciu public referitoare la siguranţă, calitatea şi preţul energiei electrice furnizate, continuitatea aprovizionării, eficienţa energetică, energia din resurse regenerabile şi protecţia mediului înconjurător şi a climei, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi a prevederilor din contractele directe cu consumatorii.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile, se pot stabili prin hotărâre a Guvernului sau, potrivit competenţelor, prin reglementări ale ANRE şi garantează operatorilor economici din domeniul energiei electrice din Uniunea Europeană accesul egal la consumatorii români.
    (3) Obligaţiile de serviciu public care vizează stabilirea preţurilor de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 80.
    (4) Acordarea de compensaţii financiare, alte forme de compensare sau drepturi exclusive în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3) sau în vederea furnizării serviciului universal se realizează într-un mod nediscriminatoriu şi transparent.
    (5) Guvernul României informează Comisia Europeană cu privire la toate măsurile adoptate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal şi de serviciu public, inclusiv protecţia consumatorului şi protecţia mediului, precum şi cu privire la posibilul lor efect asupra concurenţei pe plan naţional şi internaţional. Ulterior, Comisia Europeană va fi notificată din doi în doi ani, cu privire la orice modificare adusă măsurilor respective."

    27. La articolul 19, alineatele (1) şi (1^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Bunurile proprietate publică sau privată a statului, activităţile şi serviciile publice de interes naţional şi general din domeniul energiei electrice pot face obiectul concesionării în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^1) Redevenţa anuală aferentă concesiunii din domeniul transportului energiei electrice este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni de transport şi tranzit ale energiei electrice şi este plătită de operatorul de transport şi de sistem în calitate de concesionar."

    28. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Piaţa de energie electrică
    (1) Piaţa de energie electrică este concurenţială, iar tranzacţiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.
    (2) Se înfiinţează Comisia de soluţionare a disputelor, ca organism care soluţionează disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică.
    (3) Comisia de soluţionare a disputelor este formată din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiştii ANRE cu vechime de cel puţin 8 ani în sectorul energiei electrice.
    (4) Comisia de soluţionare a disputelor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin a preşedintelui ANRE, după consultare publică.
    (5) Participarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice la mecanismele de soluţionare alternativă a litigiilor pentru clienţii casnici este obligatorie."

    29. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să respecte regulile de funcţionare a acesteia emise de ANRE şi să efectueze plăţile pentru energia electrică şi serviciile de care beneficiază rezultate din tranzacţiile efectuate în conformitate cu aceste reguli, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi.
    (2) Participanţii la piaţă sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică, să respecte prevederile licenţelor şi ale reglementărilor emise de ANRE.
    (3) Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrare revine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE.
    (4) Clienţii au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi, precum şi constituirea de garanţii financiare în vederea evitării riscurilor de neplată pe piaţa de energie electrică.
    (5) Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem importurile, exporturile şi tranzitele pe intervale de tranzacţionare, cu partenerii externi, pe fiecare graniţă.
    (6) Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem informaţiile necesare acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin prin prezenta lege, inclusiv cantităţile nete reciproce contractate, conform reglementărilor ANRE şi procedurilor emise de operatorul de transport şi de sistem în conformitate cu prevederile legislaţiei europene.
    (7) Participanţii la pieţe din ţări terţe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţei de energie electrică naţionale trebuie să respecte legislaţia Uniunii Europene şi legislaţia din România aplicabilă, inclusiv a normelor referitoare la politica de mediu şi de securitate."

    30. Articolul 22 se abrogă.
    31. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Funcţionarea pieţei de energie electrică
    (1) Pe piaţa de energie electrică tranzacţiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, iar preţurile se formează în baza cererii şi ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale.
    (2) Pe piaţa angro se pot încheia, în toate intervalele de timp, cel puţin următoarele tipuri de tranzacţii:
    a) tranzacţii bilaterale negociate direct;
    b) tranzacţii încheiate în urma desfăşurării licitaţiilor pe pieţe organizate, inclusiv pe piaţa de echilibrare a energiei electrice;
    c) tranzacţii de import şi de export a energiei electrice.
    (3) Participanţii la piaţă au dreptul să tranzacţioneze energie cât mai aproape posibil de timpul real şi cel puţin până la ora de închidere a porţii pieţei intrazilnice interzonale, având posibilitatea de a tranzacţiona energie în intervale de timp cel puţin la fel de scurte ca intervalul de decontare a dezechilibrelor, atât pe pieţele pentru ziua următoare, cât şi pe pieţele intrazilnice.
    (4) Pentru a permite protecţia participanţilor la piaţă împotriva riscurilor de volatilitate a preţurilor pe baza pieţei şi pentru a reduce incertitudinea referitoare la randamentul viitor al investiţiilor, produsele de acoperire a riscurilor pe termen lung sunt tranzacţionabile la bursă într-un mod transparent, iar contractele de furnizare pe termen lung sunt negociabile pe pieţele extrabursiere, sub rezerva respectării legislaţiei europene în domeniul concurenţei.
    (5) Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică furnizează produse pentru tranzacţionare pe pieţele pentru ziua următoare şi pe pieţele intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 500 kW sau mai puţin, pentru a permite participarea eficace a consumului dispecerizabil, a stocării energiei şi a surselor regenerabile de energie la scară mică, inclusiv participarea directă a clienţilor.
    (6) Contractele de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice se încheie bilateral, la tarife negociate de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, cu respectarea regulilor de concurenţă.
    (7) Pe piaţa de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem achiziţionează servicii de sistem, respectiv de capacitate şi de energie.
    (8) Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin contracte bilaterale, la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-tip.
    (9) Datele relevante cum sunt durata, regulile privind livrarea şi decontarea, cantitatea, termenele de executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele de identificare a clientului angro, cu privire la toate tranzacţiile din cadrul contractelor de furnizare de energie electrică şi al instrumentelor derivate din domeniul energiei electrice încheiate cu clienţi angro şi cu operatori de transport şi de sistem se păstrează de furnizori cel puţin 5 ani şi se pun la dispoziţia ANRE, a Comisiei Europene şi a celorlalte autorităţi naţionale competente, la cererea acestora.
    (10) Obligaţia de păstrare a datelor privitoare la tranzacţiile din cadrul instrumentelor financiare derivate se aplică în conformitate cu prevederile liniilor directoare publicate de către Comisia Europeană.
    (11) Datele prevăzute la alin. (9) pot fi publicate de ANRE, cu respectarea confidenţialităţii datelor sensibile comercial.
    (12) Participarea la oricare piaţă de energie electrică este voluntară pentru participanţii la piaţă."

    32. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Deţinătorul de licenţă, persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei fără a fi obligate să deţină licenţă şi clientul final au acces reglementat la reţelele electrice de interes public, conform reglementărilor ANRE. Racordarea la reţelele electrice de interes public şi accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă servicii obligatorii, în condiţii reglementate, pe care trebuie să le îndeplinească operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorul de distribuţie, inclusiv comunităţile de energie ale cetăţenilor care gestionează reţelele de distribuţie.
(2) Racordarea utilizatorilor şi accesul la reţea pot fi restricţionate numai dacă racordarea afectează siguranţa SEN, prin nerespectarea normelor tehnice şi a standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare sau în cazul în care operatorul de transport, operatorul de distribuţie sau comunităţile de energie ale cetăţenilor care gestionează reţelele de distribuţie nu dispun de capacităţile necesare. Refuzul trebuie motivat şi justificat în mod corespunzător pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic şi economic, conform reglementărilor emise de ANRE."

    33. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul refuzului racordării utilizatorilor la reţeaua de transport, reţeaua de distribuţie sau reţeaua de distribuţie gestionată de comunităţile de energie ale cetăţenilor, ANRE se asigură că operatorul de transport, operatorul de distribuţie sau comunităţile de energie ale cetăţenilor furnizează informaţii cu privire la măsurile necesare pentru întărirea reţelei.
(2^2) În cazul în care operatorii de reţea nu dispun de capacităţi suficiente pentru racordarea tuturor capacităţilor de producere a energie electrice pentru care a fost solicitată racordarea, aceştia pot aplica metode bazate pe piaţă de alocare a capacităţii existente a reţelelor, conform reglementărilor aprobate de ANRE."

    34. La articolul 25, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Producătorii şi furnizorii de energie electrică îşi pot alimenta sediile proprii, filialele şi toţi clienţii, prin intermediul unor linii directe, fără a fi supuşi unor proceduri administrative sau costuri disproporţionate."

    35. La articolul 25, alineatul (7) se abrogă.
    36. La articolul 25, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Capacităţile de interconexiune finanţate prin investiţii comerciale private se realizează fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943, precum şi ale codurilor de reţea europene."

    37. La articolul 27, alineatul (1^1) se abrogă.
    38. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Producătorii de energie electrică pot beneficia de dispecerizare prioritară în condiţiile prezentei legi şi conform art. 12 din Regulamentul (UE) 2019/943 şi a reglementărilor ANRE în vigoare."

    39. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractată pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua electrică."

    40. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Obligaţiile producătorilor
    (1) Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să asigure livrările de energie electrică şi serviciile de sistem, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare;
    b) producătorul care este furnizor de servicii de echilibrare şi care deţine un contract pentru furnizarea capacităţii de echilibrare are obligaţia să transmită operatorului pieţei de echilibrare ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare volumului, produselor şi altor cerinţe prevăzute în contractul de furnizare a capacităţii pentru echilibrare;
    c) să oferteze serviciile de sistem, în situaţiile prevăzute în reglementările emise de ANRE sau reglementările europene;
    d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinţelor operatorului de transport şi de sistem.
    (2) În vederea menţinerii unei lichidităţi adecvate a pieţei de electricitate, producătorii aflaţi în portofoliul statului român, care se supun prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, au obligaţia să tranzacţioneze cel puţin 40% din producţia anuală de energie electrică prin contracte pe bursele de energie electrică, pe alte pieţe decât PZU, PI şi PE. Sunt exceptate de la această prevedere capacităţile de producere puse în funcţiune după data de 1 iunie 2020."

    41. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Drepturile producătorilor
    (1) Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele drepturi:
    a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public, în condiţiile prezentului titlu;
    b) să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;
    c) să tranzacţioneze energia electrică pe piaţa concurenţială conform art. 23;
    d) să comercializeze capacităţile de producere a energiei electrice prin încheierea de contracte de rezervare a acestora în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 19^1 şi ale art. 23 alin. (7);
    e) să înfiinţeze şi să menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătura cu capacităţile sale de producere a energiei electrice, cu clienţii sau cu treptele de conducere operativă;
    f) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare;
    g) să acceseze schemele de sprijin instituite la nivel naţional.
    (2) Producătorii de energie electrică pot oferta pe piaţa internă europeană servicii de sistem conform reglementărilor ANRE."

    42. La articolul 30, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile pct. 14 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, reţelele electrice de transport al energiei electrice, realizate de către operatori economici care se pot certifica drept operatori de transport şi de sistem conform prevederilor art. 34 alin. (2), au regimul juridic de proprietate privată şi se pot conecta la reţeaua electrică de transport al energiei electrice prevăzută la alin. (3), în condiţiile de serviciu public reglementate de ANRE."

    43. La articolul 31 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) procedura de certificare a operatorului de transport şi de sistem se finalizează conform prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 2019/943;"

    44. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) După expirarea termenului de 120 de zile de la transmiterea unei solicitări de certificare din partea unui operator de transport şi de sistem, în lipsa unei decizii a ANRE, certificarea se consideră acordată. Certificarea explicită sau cea tacită devine efectivă numai după ce este notificată Comisiei Europene împreună cu toate informaţiile pertinente aferente şi este urmată procedura prevăzută la art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 2019/943."

    45. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) Operatorul de transport şi de sistem nu deţine, nu dezvoltă, nu administrează şi nu exploatează instalaţii de stocare a energiei.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ANRE poate permite operatorilor de transport şi de sistem să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalaţii de stocare a energiei care sunt componente de reţea complet integrate şi au fost aprobate de către ANRE sau dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, supusă revizuirii şi aprobării de către ANRE, nu li s-a atribuit altor părţi dreptul de a deţine, de a dezvolta, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalaţii sau aceste alte părţi nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil şi în timp util;
    b) astfel de instalaţii sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei sunt necesare pentru ca operatorii de transport şi de sistem să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul prezentei legi în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a sistemului de transport, iar respectivele instalaţii şi servicii nu sunt utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică;
    c) ANRE a evaluat necesitatea unei astfel de excepţii, a efectuat o evaluare ex-ante a aplicării procedurii de licitaţie, inclusiv a condiţiilor respectivei proceduri de licitaţie, şi şi-a dat aprobarea. ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziţii pentru a ajuta operatorii de transport şi de sistem să asigure o procedură de licitaţie corectă.
    (3) Decizia de a acorda o excepţie se notifică ACER şi Comisiei Europene, împreună cu informaţiile pertinente referitoare la cerere şi la motivele acordării respectivei excepţii.
    (4) ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puţin la fiecare cinci ani, o consultare publică cu privire la instalaţiile existente de stocare a energiei pentru a evalua eventuala disponibilitate şi eventualul interes de a investi în astfel de instalaţii. Atunci când consultarea publică, evaluată de ANRE, arată că există părţi terţe care pot deţine, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalaţii în mod eficace din punctul de vedere al costurilor, ANRE asigură încetarea treptată a activităţilor desfăşurate de operatorii de transport şi de sistem în acest domeniu în termen de 18 luni. În condiţiile acestei proceduri, ANRE poate permite operatorilor de transport şi de sistem să primească o compensaţie rezonabilă, în special pentru a recupera valoarea reziduală a investiţiei realizate de aceştia în instalaţiile de stocare a energiei.
    (5) Alin. (4) nu se aplică în cazul componentelor de reţea complet integrate sau pentru perioada de amortizare obişnuită a noilor instalaţii de stocare în baterii pentru care se ia o decizie finală privind investiţia până în 2024, cu condiţia ca astfel de instalaţii de stocare în baterii:
    a) să fie conectate la reţea în următorii doi ani;
    b) să fie integrate în sistemul de transport;
    c) să fie utilizate exclusiv pentru restabilirea instantanee reactivă a securităţii reţelei în caz de situaţii neprevăzute în reţea, dacă o astfel de măsură de restabilire începe imediat şi se încheie în momentul în care redispecerizarea regulată poate rezolva situaţia;
    d) să nu fie utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică, inclusiv pentru echilibrare."

    46. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) ANRE verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34, ori de câte ori au loc modificări cu privire la acţionarii majoritari, persoanele care fac parte din organele de conducere, precum şi candidaţii propuşi în organele de conducere ale operatorului de transport şi de sistem. În cazul constatării neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 34, operatorul de transport şi de sistem şi persoanele verificate au obligaţia să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de ANRE în urma acţiunii de verificare."

    47. La articolul 34 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) operatorul de transport şi de sistem are capacitatea de a respecta obligaţiile ce îi revin în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943, inclusiv în ceea ce priveşte cooperarea cu alţi operatori de transport şi de sistem la nivel european şi regional;"

    48. La articolul 35, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Cel puţin din doi în doi ani, operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a elabora şi de a prezenta ANRE planul de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie, după consultarea prealabilă cu toţi factorii interesaţi. Planul de dezvoltare a reţelei conţine măsuri eficiente pentru a garanta caracterul adecvat al sistemului şi siguranţa alimentării cu energie electrică. Operatorul de transport şi de sistem publică planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani pe site-ul său de internet.
    (2) Planul de dezvoltare prevăzut la alin. (1), în mod special, trebuie să:
    a) conţină în mod special modalităţile de finanţare şi realizare a investiţiilor privind reţelele de transport, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului;
    b) indice participanţilor la piaţă principalele infrastructuri de transport care trebuie să fie construite sau modernizate în următorii 10 ani;
    c) conţină toate investiţiile deja stabilite şi va identifica noi investiţii care trebuie să fie efectuate în următorii zece ani;
    d) prevadă un interval de timp pentru realizarea proiectelor de investiţii."

    49. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Atunci când elaborează planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani, operatorul de transport şi de sistem ia pe deplin în considerare potenţialul utilizării consumului dispecerizabil, a instalaţiilor de stocare a energiei sau a altor resurse ca alternativă la extinderea sistemului, precum şi consumul preconizat, schimburile comerciale cu alte ţări şi planurile de investiţii privind reţelele la nivelul Uniunii Europene şi reţelele regionale, precum şi ţintele asumate de România pentru realizarea obiectivului global al Uniunii Europene."

    50. La articolul 35, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate, alineatele (4)-(9), cu următorul cuprins:
    "(4) ANRE evaluează dacă planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani abordează toate necesităţile de investiţii identificate pe parcursul procesului de consultare şi dacă este conform cu planul neobligatoriu la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a reţelei pe 10 ani. În cazul în care există îndoieli cu privire la conformitatea cu planul la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a reţelei, ANRE consultă ACER. ANRE poate solicita operatorului de transport şi de sistem să îşi modifice planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani. ANRE examinează coerenţa planului de dezvoltare a reţelei pe 10 ani cu planul naţional privind energia şi clima transmis către Comisia Europeană.
(5) ANRE monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare a reţelei pe 10 ani.
(6) În situaţiile în care operatorul de transport şi de sistem, din raţiuni diferite de cele imperioase, asupra cărora nu deţine niciun control, nu execută o investiţie care, în conformitate cu planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani, trebuia executată în următorii trei ani, ANRE are obligaţia să adopte cel puţin una dintre următoarele măsuri pentru a garanta executarea investiţiei în cauză, dacă investiţia este încă relevantă pe baza celui mai recent plan de dezvoltare a reţelei pe 10 ani:
    a) să solicite operatorului de transport şi de sistem să execute investiţia în cauză;
    b) să organizeze o procedură de ofertare privind investiţia în cauză, deschisă tuturor investitorilor;
    c) să oblige operatorul de transport şi de sistem să accepte o majorare de capital pentru a finanţa investiţiile necesare şi pentru a permite unor investitori independenţi să participe la capital.
(7) În cazul în care ANRE a recurs la competenţele sale prevăzute la alin. (6) lit. b), aceasta poate obliga operatorul de transport şi de sistem să accepte una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
    a) finanţarea de către o parte terţă;
    b) construirea de către o parte terţă;
    c) realizarea noilor active de însuşi operatorul în cauză;
    d) exploatarea noului activ de însuşi operatorul în cauză.
(8) Operatorul de transport şi de sistem furnizează investitorilor toate informaţiile necesare pentru realizarea investiţiei, conectează noile active la reţeaua de transport şi, în general, depune toate eforturile pentru a facilita punerea în aplicare a proiectului de investiţii. Măsurile relevante cu privire la finanţare fac obiectul aprobării de către ANRE.
(9) ANRE elaborează metodologiile necesare pentru recuperarea costurilor cu investiţiile prevăzute la alin. (6), ce intră sub incidenţa reglementărilor relevante privind tarifele."

    51. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul public de transport pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de transport, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant, în condiţiile legii, şi evitând în special discriminarea în favoarea operatorilor economici afiliaţi, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare."

    52. La articolul 36, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorul de transport şi de sistem poate să achiziţioneze servicii şi să tranzacţioneze energie electrică pentru următoarele situaţii:
    a) pentru acoperirea consumului în reţelele electrice proprii şi în locurile de consum care îi aparţin, prin tranzacţii pe piaţa angro sau pe piaţa cu amănuntul;
    b) pentru menţinerea echilibrului producţie-consum, prin operaţiuni de vânzare-cumpărare în piaţa de echilibrare, operaţiuni de vânzare-cumpărare pe piaţa angro sau prin operaţiuni de vânzare-cumpărare cu alţi operatori de transport din ţările vecine, conform reglementărilor în vigoare şi reglementărilor adoptate la nivel european, deciziilor ACER şi altele similare;
    c) pentru asigurarea mecanismelor de cuplare a pieţelor de energie electrică la care România este parte;
    d) pentru tranzacţionare în contrapartidă, redispecerizare, compensarea dezechilibrelor.
(3) Operatorul de transport şi de sistem poate efectua operaţiuni de vânzare-cumpărare de servicii de sistem cu operatorii de transport şi de sistem din alte ţări ale Uniunii Europene în baza reglementărilor europene care facilitează crearea şi dezvoltarea pieţelor regionale, cu producătorii sau clienţii, conform reglementărilor emise de ANRE."

    53. La articolul 36, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Operatorului de transport şi de sistem nu i se permite să refuze racordarea la reţea invocând costuri suplimentare generate de creşterea necesară a capacităţii elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare sau racordarea unei noi instalaţii de producere sau a unei noi instalaţii de stocare a energiei prin invocarea unor viitoare limitări posibile ale capacităţilor de reţea disponibile, de exemplu, congestia în părţile îndepărtate ale sistemului de transport. Operatorul de transport şi de sistem furnizează toate informaţiile necesare racordării.
(5^2) Operatorul de transport şi de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiţii de racordare supuse unor limitări operaţionale pentru a asigura eficienţa economică în ceea ce priveşte noi instalaţii de producere sau noi instalaţii de stocare a energiei, cu condiţia ca aceste limitări să fi fost aprobate de ANRE.
(5^3) ANRE garantează faptul că toate limitările capacităţii de racordare garantate sau limitările operaţionale se introduc pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii şi nu creează obstacole nejustificate la intrarea pe piaţă. Atunci când instalaţia de producere sau instalaţia de stocare a energiei suportă costurile legate de asigurarea racordării nelimitate, nu se aplică nicio limitare."

    54. La articolul 36 alineatul (7), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
    "d^1) răspunde de asigurarea unui sistem electroenergetic sigur, fiabil şi eficient;
d^2) asigură utilizarea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv acelea oferite de consumul dispecerizabil şi de instalaţiile de stocare a energiei, în măsura în care acestea sunt disponibile;"

    55. La articolul 36 alineatul (7), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) achiziţionează serviciile de sistem pentru stabilitatea frecvenţei şi califică producătorii, consumatorii dispecerizabili, operatorii de instalaţii de stocare a energiei şi furnizorii de servicii de echilibrare pe baza unei proceduri proprii, aprobată de ANRE;"

    56. La articolul 36 alineatul (7), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) asigură alocarea capacităţilor de interconexiune, pune la dispoziţia participanţilor piaţa de alocare de capacitate, colectează venituri rezultate din gestionarea congestiilor şi efectuează plăţi în temeiul mecanismului de compensare între operatorii de transport şi de sistem în conformitate cu regulamentele europene acordând şi gestionând accesul terţilor şi oferind explicaţii motivate atunci când refuză un astfel de acces, fără să abuzeze, în situaţia vânzării sau a cumpărării de energie electrică de către operatori economici afiliaţi, de informaţiile sensibile din punct de vedere comercial obţinute de la terţi în contextul acordării accesului la reţea, sub supravegherea ANRE;
h) exploatează, întreţine şi dezvoltă instalaţiile de măsurare şi contorizare a transferului de energie electrică prin reţelele electrice de transport şi la interfaţa cu utilizatorii reţelelor electrice de transport care îi aparţin, instalaţiile de măsurare şi contorizare a energiei electrice produse în instalaţiile utilizatorilor racordaţi la reţelele electrice de transport şi amplasate în instalaţiile utilizatorilor în situaţiile prevăzute în reglementările ANRE, instalaţiile de informatică şi telecomunicaţii din reţelele electrice de transport aferente SEN;"

    57. La articolul 36 alineatul (7), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică conform reglementărilor ANRE în vederea realizării decontării dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare, respectiv transmiterea la utilizatori a rezultatelor măsurătorilor de energie electrică produsă în instalaţiile acestora;"

    58. La articolul 36 alineatul (7), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) elaborează, în condiţiile legii, planul de apărare a SEN, respectiv planul de restaurare a SEN;"

    59. La articolul 36 alineatul (7), după litera s) se introduc şase noi litere, literele ş)-x), cu următorul cuprins:
    "ş) adoptă un cadru de cooperare şi coordonare între centrele de coordonare regionale;
t) participă la evaluarea adecvării resurselor la nivel european şi la nivel naţional, conform capitolului IV din Regulamentul (UE) 2019/943;
ţ) digitalizează sistemele de transport;
u) gestionează datele, inclusiv cele privind dezvoltarea de sisteme de gestionare a datelor, de securitatea cibernetică şi de protecţie a datelor, sub rezerva normelor aplicabile şi fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi;
v) stabileşte şi publică proceduri transparente şi eficiente privind racordarea nediscriminatorie la sistemul de transport a unor noi instalaţii de producere şi a unor noi instalaţii de stocare a energiei, în acord cu reglementările ANRE. Procedurile respective sunt supuse aprobării ANRE;
x) colectează toate tarifele aferente sistemului de transport, inclusiv tarifele de acces la reţea şi tarifele pentru servicii de sistem;"

    60. La articolul 36, după alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alineatul (7^2), cu următorul cuprins:
    "(7^2) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (7), operatorul de transport şi de sistem ţine cont de recomandările formulate de centrele de coordonare regionale."

    61. La articolul 36, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) Restricţiile în aprovizionarea cu energie electrică în situaţii de urgenţă trebuie să respecte criterii predefinite în ceea ce priveşte gestionarea dezechilibrelor de către operatorul de transport şi de sistem. Orice măsură de siguranţă trebuie luată în strânsă colaborare şi cu consultarea altor operatori de transport şi de sistem implicaţi, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, a acordurilor privind schimbul de informaţii, regulamentelor europene şi a codurilor de reţea.
(10) Operatorul de transport şi de sistem publică informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor de reţea, conform reglementărilor ANRE, prevederilor europene, în vederea asigurării accesului eficient la reţea, a unei concurenţe efective şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie, păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-au obţinut în cursul desfăşurării activităţii, inclusiv a celor obţinute de la terţi în contextul acordării sau al negocierii accesului la reţea, şi nu divulgă nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale operatorului economic, cu excepţia cazului în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii comerciale."

    62. La articolul 36, după alineatul (14) se introduc cinci noi alineate, alineatele (15)-(19), cu următorul cuprins:
    "(15) Pentru îndeplinirea obligaţiei menţionate la alin. (7) lit. e), operatorul de transport şi de sistem achiziţionează servicii de echilibrare, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) utilizarea unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, conforme cu Regulamentul (UE) 2017/2.195, cu Regulamentul (UE) 2019/943 şi cu reglementările ANRE;
    b) cu participarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice şi a participanţilor la piaţă care îndeplinesc condiţiile de calificare tehnică, inclusiv a participanţilor la piaţă care oferă energie din surse regenerabile, a participanţilor la piaţă care oferă servicii de consum dispecerizabil, a operatorilor de instalaţii de stocare a energiei şi a participanţilor la piaţă implicaţi în agregare. ANRE şi operatorul de transport şi de sistem, în strânsă colaborare cu toţi participanţii la piaţă, stabilesc cerinţele tehnice de participare la pieţele respective, pe baza caracteristicilor tehnice ale respectivelor pieţe.
(16) Operatorul de transport şi de sistem achiziţionează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei de la oricare participant la piaţă, inclusiv participanţii la piaţă care oferă energie din surse regenerabile, participanţii la piaţă care oferă servicii de consum dispecerizabil, operatorii instalaţiilor de stocare a energiei şi participanţii la piaţă angajaţi în agregare, în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, aprobate de ANRE, în conformitate cu prevederile alin. (15), cu excepţia cazului în care a solicitat şi ANRE a acordat o derogare datorită faptului că a apreciat că furnizarea pe piaţă de servicii care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu este eficientă din punct de vedere economic.
(17) Achiziţia serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu se aplică componentelor de reţea complet integrate.
(18) Operatorul de transport şi de sistem se coordonează cu operatorii de distribuţie pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor, pentru a asigura funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului şi pentru a facilita dezvoltarea pieţei.
(19) Operatorul de transport şi de sistem este remunerat în mod adecvat pentru achiziţionarea serviciilor de sistem pentru a i se permite să recupereze cel puţin costurile corespunzătoare rezonabile, inclusiv cheltuielile necesare pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi costurile infrastructurii."

    63. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele care exercită în cadrul operatorului de transport şi de sistem funcţii relevante în temeiul cărora au avut acces la informaţii comerciale sensibile au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora şi nu pot ocupa funcţii similare în cadrul operatorilor economici din domeniul producerii şi/sau furnizării de energie electrică, pe o perioadă de minimum 4 ani de la data încetării raporturilor contractuale cu operatorul de transport şi de sistem, potrivit clauzelor prevăzute şi reglementate în contractul individual de muncă."

    64. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică
    (1) Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică asigură organizarea şi administrarea pieţei cuplate intrazilnice şi a pieţei cuplate pentru ziua următoare.
    (2) Operatorului desemnat al pieţei de energie electrică nu îi este permisă divulgarea informaţiilor legate de tranzacţiile de energie electrică pe care le deţine, obţinute pe parcursul activităţii sale altfel decât în condiţiile legii.
    (3) Preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe piaţa intrazilnică şi pe piaţa pentru ziua următoare se fac publice conform reglementărilor ANRE.
    (4) Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică are dreptul să perceapă tarife corespunzătoare serviciilor prestate pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1).
    (5) Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică are dreptul să îşi recupereze prin tarife costurile suportate, în cazul în care acestea sunt efectuate în mod eficient, sunt rezonabile şi proporţionale.
    (6) Tarifele practicate de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, menţionate la alin. (4) şi (5), se stabilesc pe baza metodologiei aprobate şi publicate de ANRE. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor respective, precum şi o cotă rezonabilă de profit."

    65. La articolul 45 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) asigură achiziţionarea, montarea, sigilarea, verificarea, citirea şi, dacă este cazul, înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor ANRE;"

    66. La articolul 45 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) elaborează, prin consultare cu utilizatorii relevanţi ai reţelei şi cu operatorul de transport şi de sistem, un plan transparent de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie, care va fi publicat împreună cu rezultatele procesului de consultare publică cel puţin la fiecare doi ani şi prezentat ANRE spre aprobare, însoţit de rezultatele procesului de consultare publică. Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie oferă transparenţă în privinţa serviciilor de flexibilitate necesare pe termen mediu şi lung şi stabileşte cel puţin investiţiile planificate pentru următorii cinci-zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuţie principală necesară pentru a racorda noile capacităţi de producere şi noii consumatori, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie include, dar fără a se limita la utilizarea consumului dispecerizabil, a eficienţei energetice, a instalaţiilor de stocare a energiei sau a altor resurse pe care trebuie să le utilizeze operatorul de distribuţie ca alternativă la extinderea sistemului;"

    67. La articolul 45 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) difuzează, în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu normele privind protecţia datelor, informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor de reţea, nefiindu-i permisă divulgarea informaţiilor comerciale cu caracter confidenţial obţinute pe parcursul activităţii sale. În acest sens, programul de conformitate menţionat la art. 48 alin. (2) lit. d) trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru a exclude accesul discriminatoriu la date al părţilor eligibile, după cum se prevede la art. 63^2;"

    68. La articolul 45 alineatul (1), după litera g) se introduc cinci noi litere, literele h)-l), cu următorul cuprins:
    "h) achiziţionează produse şi servicii necesare în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a reţelei electrice de distribuţie, precum şi în vederea măsurării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în instalaţiile utilizatorilor. Normele adoptate de către operatorul de distribuţie în acest scop sunt obiective, transparente şi nediscriminatorii şi sunt elaborate în coordonare cu operatorul de transport şi de sistem şi cu alţi participanţi la piaţă relevanţi. Clauzele şi condiţiile, inclusiv normele şi tarifele, după caz, aplicabile furnizării de astfel de produse şi prestării de astfel servicii de către operatorii de distribuţie se stabilesc în mod nediscriminatoriu şi au în vedere costurile şi se publică pe pagina de internet a operatorului de distribuţie;
i) în îndeplinirea atribuţiilor menţionate la lit. h), operatorul de distribuţie achiziţionează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei şi care sunt necesare pentru reţeaua sa, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, cu excepţia cazului în care ANRE a determinat că prestarea bazată pe piaţă a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu este rentabilă şi a acordat o derogare. Obligaţia de a achiziţiona servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu se aplică componentelor de reţea complet integrate;
j) cooperează cu operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/943 şi cu art. 182 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, pentru participarea efectivă la pieţele cu amănuntul, la pieţele angro şi la pieţele de echilibrare a participanţilor la piaţă racordaţi la reţeaua lor. Prestarea de servicii de echilibrare care rezultă din resurse situate în reţeaua electrică de distribuţie este convenită cu operatorul de transport şi de sistem;
k) aprobă racordarea la reţelele electrice de distribuţie a punctelor de reîncărcare private şi cu acces public, conform reglementărilor ANRE;
l) acţionează ca un facilitator de piaţă neutru în achiziţionarea energiei pe care o foloseşte pentru a acoperi pierderile de energie din sistem, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, cu respectarea reglementărilor ANRE;"

    69. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Operatorului de distribuţie nu i se permite să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu excepţia cazului în care operatorul de distribuţie deţine puncte de reîncărcare exclusiv pentru uz propriu."

    70. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i), operatorul de distribuţie va asigura condiţiile pentru participarea efectivă a tuturor participanţilor la piaţă, pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurenţiale aprobate de ANRE. De asemenea, operatorul de distribuţie poate participa la piaţa angro de energie electrică numai pentru tranzacţii necesare acoperirii consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice de distribuţie şi pentru locurile de consum proprii pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurenţiale aprobate de ANRE."

    71. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc şase noi alineate, alineatele (7)-(12), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la alin. (1^1), ANRE poate permite operatorilor de distribuţie să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) în urma unei proceduri de licitaţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, supuse revizuirii şi aprobării de către ANRE, fie nu li s-a atribuit altor părţi dreptul de a deţine, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, fie aceste alte părţi nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil şi în timp util;
    b) ANRE a efectuat o analiză ex-ante a condiţiilor procedurii de licitaţie în temeiul lit. a) şi şi-a dat aprobarea;
    c) operatorul de distribuţie exploatează punctele de reîncărcare pe baza accesului la reţea al terţilor în conformitate cu art. 25 şi nu face discriminări între utilizatorii sau categoriile de utilizatori ai reţelei, în special în favoarea întreprinderilor sale conexe.
(8) ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziţii pentru a ajuta operatorii de distribuţie să asigure o procedură de licitaţie corectă.
(9) În cazul implementării condiţiilor prevăzute la alin. (7), ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puţin la fiecare cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al altor părţi de a deţine, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părţi terţe care pot deţine, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, ANRE asigură încetarea treptată a activităţilor desfăşurate de operatorii de distribuţie în acest domeniu, sub rezerva finalizării cu succes a unei proceduri de licitaţie menţionate la alin. (7) lit. a). În condiţiile procedurii respective, ANRE poate permite operatorului de distribuţie să recupereze valoarea reziduală a investiţiei în infrastructura de reîncărcare.
(10) În cazul clientului final casnic, în vederea emiterii facturii de regularizare, operatorul de distribuţie are obligaţia de a asigura citirea indexului grupului de măsurare al clientului la un interval de timp de maximum 3 luni.
(11) În cazul schimbării furnizorului/agregatorului de către clientul final, operatorul de reţea are obligaţia efectuării citirii indexului echipamentului de măsurare şi transmiterii datelor de consum furnizorului/agregatorului actual şi noului furnizor/ agregator în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului în cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit până la data stabilită conform reglementărilor ANRE.
(12) Formatul de prezentare a datelor şi procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor şi al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina clienţilor pentru acest serviciu."

    72. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    Stimulente pentru utilizarea flexibilităţii în reţelele de distribuţie
    (1) ANRE elaborează cadrul de reglementare prin care operatorii de distribuţie sunt stimulaţi să achiziţioneze servicii de flexibilitate, inclusiv gestionarea congestiilor în regiunile pe care le deservesc, în vederea îmbunătăţirii eficienţei în ceea ce priveşte exploatarea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie.
    (2) Operatorii de distribuţie pot achiziţiona serviciile prevăzute la alin. (1) de la entităţile care oferă servicii de producere distribuită, de consum dispecerizabil sau de stocare a energiei şi promovează luarea unor măsuri de eficienţă energetică, în cazul în care aceste servicii reduc în mod eficient din punctul de vedere al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităţilor de energie electrică şi susţin funcţionarea eficientă şi sigură a sistemului de distribuţie.
    (3) Operatorii de distribuţie achiziţionează serviciile prevăzute la alin. 1 conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, conform reglementărilor ANRE.
    (4) ANRE elaborează specificaţiile pentru serviciile de flexibilitate achiziţionate şi, după caz, produsele de piaţă standardizate pentru astfel de servicii cel puţin la nivel naţional.
    (5) Operatorii de distribuţie schimbă între ei toate informaţiile necesare şi se coordonează cu operatorii de transport şi de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcţionarea eficientă şi sigură a sistemului şi pentru a facilita dezvoltarea pieţei.
    (6) Operatorii de distribuţie sunt remuneraţi în mod adecvat pentru achiziţionarea unor astfel de servicii pentru a le permite să recupereze cel puţin costurile rezonabile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile de informare şi comunicare necesare şi costurile cu infrastructura."

    73. La articolul 46, alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^2) În cazul în care proprietarul unei reţele de distribuţie de interes public aflate în zona de concesiune a unui operator de distribuţie concesionar intenţionează să înstrăineze reţeaua de distribuţie sau în situaţia prevăzută la alin. (2), acesta are obligaţia de a face o ofertă de vânzare operatorului de distribuţie concesionar, la o valoare justificată care nu poate depăşi valoarea netă contabilă a activelor componente. În cazul în care valoarea nu poate fi demonstrată prin documente contabile, proprietarul reţelei poate solicita certificarea valorii acesteia de un expert autorizat independent care ia în considerare şi starea tehnică a acesteia."

    74. La articolul 46, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a achiziţiona pe criterii de eficienţă economică luând în consideraţie şi starea tehnică, conform reglementărilor ANRE, strict elementele de reţea necesare asigurării continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor deja racordaţi în termen de 120 de zile de la data comunicării de proprietar a valorii de achiziţie."

    75. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 46^1
    (1) Operatorii de distribuţie nu au dreptul să deţină, să dezvolte, să administreze şi să exploateze instalaţiile de stocare a energiei.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ANRE poate permite operatorilor de distribuţie să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalaţii de stocare a energiei care sunt componente de reţea complet integrate şi au fost aprobate de către ANRE sau dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, supusă revizuirii şi aprobării de către ANRE, nu li s-a atribuit altor părţi dreptul de a deţine, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata astfel de instalaţii sau aceste alte părţi nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil şi în timp util;
    b) astfel de instalaţii sunt necesare pentru ca operatorii de distribuţie să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul prezentei legi în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a sistemului de distribuţie, iar instalaţiile nu sunt utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică;
    c) ANRE a evaluat necesitatea unei astfel de excepţii şi a efectuat o evaluare a procedurii de licitaţie, inclusiv a condiţiilor respectivei proceduri, şi şi-a dat aprobarea. ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziţii pentru a ajuta operatorii de distribuţie să asigure o procedură de licitaţie corectă.
    (3) ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puţin la fiecare cinci ani, o consultare publică cu privire la instalaţiile existente de stocare a energiei pentru a evalua eventuala disponibilitate şi eventualul interes de a investi în astfel de instalaţii. Atunci când consultarea publică, evaluată de ANRE, arată că există părţi terţe care pot deţine, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalaţii în mod eficace din punctul de vedere al costurilor, ANRE asigură încetarea treptată a activităţilor desfăşurate de operatorii de distribuţie în acest domeniu în termen de 18 luni. În condiţiile acestei proceduri, ANRE poate permite operatorilor de distribuţie să primească o compensaţie rezonabilă, în special pentru a recupera valoarea reziduală a investiţiei realizate de aceştia în instalaţiile de stocare a energiei.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul componentelor de reţea complet integrate sau pentru perioada de amortizare obişnuită a noilor instalaţii de stocare în baterii pentru care se ia o decizie finală privind investiţia până la 4 iulie 2019, cu condiţia ca astfel de instalaţii de stocare în baterii:
    a) să fie conectate la reţea în următorii doi ani;
    b) să fie integrate în sistemul de distribuţie;
    c) să fie utilizate exclusiv pentru restabilirea instantanee reactivă a securităţii reţelei în caz de situaţii neprevăzute în reţea, dacă o astfel de măsură de restabilire începe imediat şi se încheie în momentul în care redispecerizarea regulată poate rezolva situaţia;
    d) să nu fie utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică, inclusiv pentru echilibrare."

    76. La articolul 48 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) persoanele cu funcţie de conducere ale unui operator de distribuţie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităţilor de producere, distribuţie sau furnizare a energiei electrice;
b) trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţie de conducere ale operatorului de distribuţie sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acţiona independent;"

    77. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorului unui sistem de distribuţie închis nu i se aplică:
    a) obligaţiile de a cumpăra energia electrică pe care o foloseşte pentru a acoperi consumul propriu tehnologic şi serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă;
    b) obligaţia ca tarifele sau metodologiile care stau la baza calculării acestora să fie aprobate înainte de intrarea în vigoare;
    c) obligaţia de a achiziţiona servicii de flexibilitate prevăzută la art. 45^1 şi de la obligaţia, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. c), ca operatorul de distribuţie să îşi dezvolte sistemele de distribuţie pe baza unor planuri de dezvoltare a reţelei;
    d) obligaţia prevăzută la art. 45 alin. (1^1) de a nu deţine, dezvolta, administra sau exploata puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;
    e) obligaţia prevăzută la art. 46^1 alin. (1) de a nu deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei;"

    78. La articolul 50, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care apreciază că sistemul de distribuţie pe care îl exploatează se încadrează într-un sistem de distribuţie închis, un operator economic poate solicita ANRE confirmarea prin decizie a sistemului de distribuţie respectiv ca fiind sistem de distribuţie închis. ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuţie ca fiind sistem de distribuţie închis dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (4)."

    79. La articolul 51, alineatele (3^2)-(3^5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3^2) Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure, în limita planurilor anuale de investiţii, finanţarea şi realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a reţelei electrice de distribuţie în vederea racordării tuturor solicitanţilor aflaţi în perimetrul concesionat, în condiţii de eficienţă economică. Operatorii de distribuţie întocmesc planurile anuale de investiţii luând în considerare şi solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism.
(3^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^2) şi în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanţii pot asigura finanţarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice de distribuţie, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuţie să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE, luând în considerare prevederile alin. (3^1) şi (3^2).
(3^4) Pentru cererile de racordare şi branşare ale solicitanţilor, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluţia tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea şi execuţia racordării şi/sau branşamentului. Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de execuţie şi punerea în funcţiune a racordului/branşamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuţie are obligaţia încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuţie. Punerea în funcţiune a racordului/branşamentului şi montarea aparatelor/ echipamentelor de măsură se va realiza în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările ANRE.
(3^5) În cazul clienţilor casnici care se racordează reţeaua de joasă operatorul de distribuţie va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului, până la o valoare medie a unui branşament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care data rambursării integrale coincide cu data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare. În valoarea medie a branşamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare."

    80. La articolul 51, după alineatul (3^5) se introduce un nou alineat, alineatul (3^6), cu următorul cuprins:
    "(3^6) În cazul clienţilor noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/ branşamentului, realizate conform alin. (3^4), se suportă integral de către aceştia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca parte din baza activelor reglementate."

    81. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    Furnizarea energiei electrice
    (1) Pentru furnizarea energiei electrice la clienţi se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Furnizorii sunt liberi să stabilească preţul la care furnizează energia electrică clienţilor, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta lege.
    (3) Energia electrică furnizată clientului se facturează de către furnizor, conform reglementărilor emise de ANRE şi prevederilor legale în vigoare.
    (4) Sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în acest sens de către ANRE;"

    82. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    Furnizorul de ultimă instanţă
    (1) Furnizorii de ultimă instanţă se desemnează de către ANRE dintre furnizorii existenţi pe piaţa de energie, prin mecanisme concurenţiale, pe baza unui regulament care stabileşte modalităţile şi criteriile de selecţie a acestora.
    (2) Furnizorul de ultimă instanţă asigură conform reglementărilor emise de ANRE furnizarea energiei electrice clienţilor finali care nu mai au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă ca urmare a faptului că furnizorul se află în situaţia de a i se retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de ANRE în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de ANRE.
    (3) Furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă se realizează pe bază de contracte elaborate şi aprobate de ANRE.
    (4) Trecerea unui client aflat în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) la furnizorul de ultimă instanţă se face conform reglementărilor emise de ANRE, fără a fi necesară semnarea unui contract de furnizare.
    (5) În cazul schimbării furnizorului ca urmare a trecerii la furnizorul de ultimă instanţă în condiţiile prevăzute la alin. (2), operatorul reţelei la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar energia electrică şi serviciile aferente furnizării în aceste condiţii vor fi suportate prin intermediul furnizorului de ultimă instanţă."

    83. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    Serviciul universal
    (1) Serviciul universal se asigură de către furnizorii de energie electrică pe bază de contract-cadru elaborat şi aprobat de către ANRE.
    (2) Furnizorii de energie electrică care au încheiate contracte în piaţa concurenţială cu clienţi casnici au obligaţia de a publica, conform reglementărilor ANRE, oferte de serviciu universal şi de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în cazul în care primesc o solicitare în acest sens de la un client care are dreptul la serviciul universal."

    84. Articolele 55 şi 56 se abrogă.
    85. La articolul 57, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Furnizorul este obligat să înfiinţeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii. Punctele unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a clienţilor finali şi oferă clienţilor finali informaţii în mod gratuit."

    86. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), care va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Furnizorul trebuie să ofere clienţilor finali opţiunea de a primi/accesa electronic facturi şi informaţii de facturare, precum şi modalităţi flexibile de efectuare a plăţilor propriu-zise ale facturilor."

    87. La articolul 57, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Furnizorul pune la dispoziţia clienţilor datele privind consumul într-un format uşor de înţeles şi armonizat la nivel naţional, conform reglementărilor emise de ANRE.
(6) Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi.
(7) Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare. În cazul utilizării unor practici incorecte sau înşelătoare în relaţia cu clienţii noncasnici ANRE este autoritatea competentă pentru constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, ANRE se raportează la dispoziţiile art. 1-9 şi anexei nr. 1 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare."

    88. La articolul 57, după alineatul (7) se introduc nouă noi alineate, alineatele (8)-(16), cu următorul cuprins:
    "(8) Furnizorul este obligat să furnizeze clienţilor finali informaţii referitoare la avantajele, costurile şi riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă.
(9) Furnizorul este obligat să obţină acordul clientului final anterior trecerii acestuia la un contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice.
(10) Furnizorul este obligat să transmită ANRE ofertele de furnizare de energie electrică, atât ofertele-tip pentru clienţii casnici şi microîntreprinderi, cât şi ofertele cu preţuri dinamice.
(11) Furnizorul este obligat să informeze cel puţin clienţii casnici şi microîntreprinderile cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul facturilor sau în documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate cu privire la existenţa instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice pus la dispoziţie de către ANRE.
(12) Pentru a permite clienţilor finali să compare mai multe oferte, furnizorul de energie electrică trebuie să prezinte oferte- tip cel puţin pentru clienţii prevăzuţi la alin. (11).
(13) Furnizorul este obligat să comunice clienţilor informaţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) înainte de încheierea sau de confirmarea contractului.
(14) Furnizorul este obligat să asigure clienţilor finali un sistem de gestionare a plângerilor simplu, echitabil şi prompt.
(15) În cazul clientului final casnic, furnizorul este obligat să emită facturi de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni, în baza datelor de consum comunicate de către operatorul de distribuţie.
(16) Furnizorul este obligat să asigure clienţilor finali un standard ridicat de furnizare conform reglementărilor ANRE."

    89. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Furnizorul are obligaţia să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare la termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare aprobat de ANRE. În cazul transmiterii unei oferte, aceasta va conţine, într-o manieră vizibilă şi într-un limbaj simplu şi concis, un rezumat al condiţiilor contractuale cheie, inclusiv, dar fără a se limita la informaţii cu privire la preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare."

    90. La articolul 58, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) În cazul în care contractele de furnizare sunt încheiate prin intermediari, informaţiile referitoare la aspectele prevăzute la alin. (2) vor fi furnizate clienţilor finali înainte de încheierea contractului."

    91. La articolul 58, alineatul (3) se abrogă.
    92. La articolul 58, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare."

    93. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 59^1
    (1) Furnizorul de energie electrică are obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii concrete, clare, transparente, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să permită clienţilor finali să îşi ajusteze consumul şi să compare ofertele de furnizare de energie electrică.
    (2) La cerere, clienţii finali primesc o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de calculare a facturii, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real.
    (3) Clienţii finali au dreptul să primească, gratuit, facturile şi informaţiile de facturare.
 Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final cel puţin informaţiile stabilite de către ANRE în conformitate cu prevederile anexei I din Directiva (UE) 2019/944."

    94. La articolul 61, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) Clienţii finali au obligaţia să contribuie, în mod transparent şi nediscriminatoriu, la costurile asociate introducerii sistemelor de măsurare inteligentă, conform reglementărilor ANRE.
(9) În vederea emiterii facturilor de regularizare conform prevederilor art. 57 alin. (15), clientul final casnic are obligaţia de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuţie la grupul de măsurare."

    95. La articolul 62 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) să participe inclusiv acei clienţi finali care oferă consum dispecerizabil prin agregare, pe toate pieţele de energie electrică, alături de producători, într-un mod nediscriminatoriu;"

    96. La articolul 62 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) să acţioneze, individual sau în comun, în calitate de clienţi activi, conform reglementărilor emise de ANRE;"

    97. La articolul 62 alineatul (1), literele g), h) şi h^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) să achiziţioneze energia electrică de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe teritoriul României;
h) să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
h^1) să li se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a înceta contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii contractuale sau modificări ale preţului de furnizare notificate de către furnizor. Furnizorul şi, după caz, alţi operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilaterale cu clienţii finali notifică clienţilor orice modificare a tarifelor/preţurilor, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a ajustării. În cazul în care contractul prevede o modificare viitoare a produsului sau a preţului ori o reducere, acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea;"

    98. La articolul 62 alineatul (1), litera h^8)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h^8) să deţină datele privind consumul propriu şi să poată acorda acces la datele de măsurare, prin înţelegere explicită şi în mod gratuit, oricărui furnizor licenţiat/agregator. Operatorii de reţea sunt obligaţi să furnizeze aceste date furnizorului sau agregatorului în cauză. Formatul de prezentare a datelor şi procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor şi al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina clienţilor pentru acest serviciu;"

    99. La articolul 62 alineatul (1), după litera h^10) se introduce o nouă literă, litera h^11), cu următorul cuprins:
    "h^11) să participe în cadrul unui sistem de schimbare colectivă a furnizorului;"

    100. La articolul 62 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) să cumpere energie electrică de la un furnizor la alegere şi să încheie la alegere contracte cu unul sau mai mulţi furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, cu condiţia de a se stabili punctele necesare de conectare şi de măsurare;"

    101. La articolul 62 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele i^1) şi i^2), cu următorul cuprins:
    "i^1) să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu cel puţin un furnizor şi cu oricare furnizor care are peste 200.000 de clienţi finali, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă;
i^2) să primească informaţii despre avantajele, costurile şi riscurile unor astfel de contracte de energie electrică la preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă;"

    102. La articolul 62 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, inclusiv litigiile dintre participanţii la piaţă implicaţi în agregare şi alţi participanţi la piaţă, precum şi cele rezultate din responsabilitatea pentru dezechilibre, în baza unor proceduri elaborate de ANRE;"

    103. La articolul 62 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins:
    "m) să încheie contracte de agregare cu participanţii la piaţă implicaţi în agregare, inclusiv agregatori independenţi, fiind deplin informaţi în prealabil cu privire la clauzele şi condiţiile contractuale oferite de aceştia, fără a fi necesar acordul furnizorului sau vreunui alt participant la piaţă. Furnizorul nu le poate impune clienţilor obligaţii, proceduri sau tarife tehnice şi administrative discriminatorii în funcţie de încheierea sau neîncheierea de către aceştia a unui contract cu un participant la piaţă implicat în agregare, nici nu poate impune plăţi, sancţiuni sau alte restricţii contractuale nejustificate în contractul de furnizare;
n) să primească gratuit, cel puţin o dată pentru fiecare perioadă de facturare, în cazul în care clientul solicită acest lucru, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată şi vândută;"

    104. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, obligativitatea operatorilor de sistem de furnizare a respectivelor date astfel încât să garanteze unui client care doreşte să schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza în termen de maximum 3 săptămâni de la iniţierea acesteia;"

    105. La articolul 62, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
    "(4) Clienţii casnici au dreptul să primească informaţii adecvate cu privire la alternativele de întrerupere a livrărilor de energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanţă în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea şi nu constituie un cost suplimentar pentru clienţii care se confruntă cu riscul întreruperii.
(5) Clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.
(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;
    b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;
    c) să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE."

    106. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    Clienţi activi
    (1) Clienţii activi au următoarele drepturi:
    a) de a beneficia de aceleaşi drepturi şi reguli de protecţie a clienţilor ca acelea la care ar avea dreptul individual, fără să li se aplice obligaţii, proceduri şi tarife tehnice sau administrative disproporţionate sau discriminatorii şi nici tarife de reţea care nu reflectă costurile;
    b) să opereze fie direct, fie prin agregare;
    c) să vândă energie electrică autoprodusă, inclusiv prin acorduri/contracte de cumpărare de energie electrică;
    d) să participe la mecanisme de flexibilitate care permit modificarea modelelor de producere şi/sau consum şi la scheme de eficienţă energetică;
    e) să delege unui terţ gestionarea instalaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor şi întreţinerea, fără ca terţul să fie considerat drept un client activ;
    f) să beneficieze de aplicarea unor tarife de reţea transparente, nediscriminatorii şi care reflectă costurile, calculate separat pentru energia electrică introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată din reţea, conform reglementărilor ANRE, asigurându-se că acestea contribuie în mod adecvat şi echilibrat la partajarea costurilor totale ale sistemului;
    g) să deţină instalaţii de stocare a energiei.
    (2) Clienţii activi care deţin instalaţii de stocare a energiei electrice au următoarele drepturi, în conformitate cu reglementările ANRE:
    a) să fie racordaţi la reţea, cu condiţia ca toate condiţiile necesare să fie îndeplinite, cum ar fi responsabilitatea în materie de echilibrare şi măsurarea adecvată;
    b) să nu li se aplice taxe duble şi nici tarife de reţea pentru energia electrică stocată rămasă în spaţiile lor sau atunci când furnizează servicii de flexibilitate operatorilor de sistem;
    c) să nu li se aplice obligaţii sau taxe disproporţionate aferente acordării licenţelor;
    d) să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
    (3) Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare."

    107. După articolul 63 se introduc două noi articole, articolele 63^1 şi 63^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 63^1
    Comunităţi de energie ale cetăţenilor
    (1) Participarea la o comunitate de energie a cetăţenilor este deschisă şi voluntară, iar membrii sau acţionarii săi îşi păstrează drepturile şi obligaţiile în calitate de clienţi casnici sau clienţi activi.
    (2) Comunităţile de energie ale cetăţenilor sunt supuse procedurilor şi tarifelor nediscriminatorii, echitabile, proporţionale şi transparente, inclusiv privind înregistrarea şi acordarea licenţelor, prevăzute în reglementările emise de ANRE.
    (3) Comunităţile de energie ale cetăţenilor pot participa la activităţi din sectorul energetic şi se pot angaja în producţie, inclusiv din surse regenerabile, distribuţie, furnizare, consum, agregare, stocare a energiei, servicii de eficienţă energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice sau pot furniza alte servicii energetice către membrii sau acţionarii săi, inclusiv prin efectuarea de activităţi integrate de acest fel.
    (4) Comunităţile de energie ale cetăţenilor cooperează cu operatorii de distribuţie pentru a facilita transferurile de energie electrică în cadrul comunităţilor de energie ale cetăţenilor sub rezerva unei compensaţii echitabile stabilite prin reglementările ANRE.
    (5) Comunităţile de energie ale cetăţenilor:
    a) pot accesa toate pieţele de energie electrică, direct sau prin agregare, într-un mod nediscriminatoriu şi sunt deschise participării transfrontaliere;
    b) sunt tratate într-un mod nediscriminatoriu şi proporţional cu privire la activităţile, drepturile şi obligaţiile lor în calitate de clienţi finali, producători, furnizori, operatori de sisteme de distribuţie sau participanţi la piaţă implicaţi în agregare;
    c) sunt responsabile financiar pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul energetic;
    d) pot acţiona ca părţi responsabile cu echilibrarea sau îşi pot delega responsabilitatea de echilibrare;
    e) sunt asimilate clienţilor activi pentru consumul de energie electrică produsă;
    f) li se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tarife de reţea calculate separat pentru energia electrică introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată;
    g) au dreptul să organizeze în cadrul comunităţii lor partajarea energiei electrice produse de unităţile de producere deţinute de comunitate, între membrii acesteia, condiţionat de menţinerea drepturilor şi obligaţiilor membrilor în calitate de clienţi finali cu respectarea prevederilor alin. (1) şi fără modificarea tarifelor de reţea şi taxelor stabilite, conform metodologiei ANRE;
    h) li se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tarifele de reţea, conform metodologiei ANRE.
    (6) Comunităţile de energie ale cetăţenilor au dreptul să deţină, să înfiinţeze, să cumpere sau să închirieze reţele de distribuţie şi să le gestioneze în mod autonom, beneficiind de dispoziţiile aplicabile sistemelor de distribuţie închise prevăzute la art. 50.
    (7) Comunităţile de energie ale cetăţenilor pot gestiona în mod autonom reţelele de distribuţie situate în zona lor de consum, denumite în continuare «reţele comunitare», în conformitate cu reglementările emise de ANRE.
    (8) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 45, art. 46 şi regulilor generale care reglementează activităţile de distribuţie, comunităţile de energie ale cetăţenilor care gestionează reţeaua comunitară:
    a) au dreptul să încheie un acord privind funcţionarea reţelei lor cu operatorul de sistem de distribuţie sau operatorul de sistem de transport la care este racordată reţeaua;
    b) sunt supuse unor tarife de reţea corespunzătoare la punctele de racordare dintre reţeaua lor şi reţeaua de distribuţie din afara comunităţii de energie a cetăţenilor şi că aceste tarife de reţea contabilizează separat energia electrică alimentată în reţeaua de distribuţie şi energia electrică consumată din reţeaua de distribuţie din afara comunităţii de energie a cetăţenilor;
    c) nu discriminează şi nu dăunează clienţilor care rămân conectaţi la sistemul de distribuţie.
    ART. 63^2
    Gestionarea datelor
    (1) Datele prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. h^8) vor include date de măsurare şi consum, precum şi datele necesare pentru schimbarea furnizorului de către client, consumul dispecerizabil şi alte servicii.
    (2) ANRE reglementează protecţia datelor şi securitatea acestora, precum şi accesul la date şi schimbul de date, inclusiv în vederea facilitării interoperabilităţii serviciilor energetice la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acestea să se realizeze într-un mod eficient şi securizat.
    (3) Părţile responsabile cu gestionarea datelor vor oferi acces la datele clientului final oricărei părţi eligibile, în conformitate cu prezentul articol. Părţilor eligibile li se pun la dispoziţie datele solicitate în mod nediscriminatoriu şi simultan. Datele trebuie să fie uşor de accesat, iar procedurile relevante pentru accesarea datelor se pun la dispoziţia publicului.
    (4) Normele privind accesul la date şi stocarea datelor trebuie să fie conforme cu legislaţia relevantă a Uniunii Europene şi prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislaţia relevantă a Uniunii Europene.
    (5) ANRE supraveghează părţile responsabile cu gestionarea datelor, pentru a asigura conformitatea, este responsabilă de stabilirea tarifelor relevante pentru accesul la date de către părţile eligibile şi se asigură că orice tarife impuse de entităţile reglementate care furnizează servicii de date sunt rezonabile şi justificate în mod corespunzător."

    108. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    Protecţia consumatorului vulnerabil
    (1) Pentru stabilirea categoriilor de consumatori vulnerabili se au în vedere nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, eficienţa energetică a locuinţelor, dependenţa critică de echipamente electrice, din motive de sănătate, vârstă sau alte criterii.
    (2) Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a locurilor de consum unde locuiesc consumatori vulnerabili în situaţii de criză de energie.
    (3) Orice măsuri care se adoptă privind consumatorii vulnerabili nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă şi funcţionarea pieţei şi sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu legislaţia europeană. Aceste notificări pot, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale."

    109. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Energia electrică furnizată clienţilor finali pe piaţa de energie electrică şi energia electrică produsă în instalaţiile utilizatorilor se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de ANRE."

    110. La articolul 65, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazurile în care, prin reglementări ANRE, se stabileşte măsurarea în instalaţiile utilizatorilor, a energiei electrice produse de aceştia, grupurile de măsurare a energiei electrice produse se asigură de către operatorii la reţelele cărora sunt racordate instalaţiile de utilizare respective."

    111. La articolul 65, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Operatorul de transport şi de sistem, respectiv operatorii de distribuţie au obligaţia de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii reţelelor electrice respective, respectiv, în cazurile prevăzute în reglementările ANRE, serviciul de măsurare în instalaţiile utilizatorilor a energiei electrice produse de aceştia."

    112. La articolul 66, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
    "(5) ANRE adoptă şi publică cerinţele funcţionale şi tehnice minime aplicabile sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu standardele europene, şi asigură interoperabilitatea acestor sisteme de măsurare inteligentă, precum şi capacitatea acestora de a livra informaţii sistemelor de gestionare a energiei ale consumatorilor. Sistemele de măsurare inteligentă:
    a) respectă standardele europene, măsoară cu acurateţe consumul real de energie electrică şi oferă clienţilor finali informaţii despre timpul efectiv de utilizare. Datele privind consumul anterior validate sunt uşor şi sigur de accesat şi de vizualizat de către clienţii finali, la cerere şi fără costuri suplimentare. Datele privind consumul în timp aproape real nevalidate sunt, de asemenea, uşor şi sigur de accesat de către clienţii finali, fără costuri suplimentare, prin intermediul unei interfeţe standardizate sau prin acces de la distanţă, pentru a sprijini programele automate de eficienţă energetică, consumul dispecerizabil şi alte servicii;
    b) asigură că securitatea sistemelor de contorizare inteligentă şi a comunicaţiilor de date respectă cele mai bune tehnici disponibile pentru asigurarea celui mai înalt nivel de protecţie în materie de securitate cibernetică şi ţinând seama în acelaşi timp de costuri şi de principiul proporţionalităţii;
    c) asigură că protecţia vieţii private şi a datelor clienţilor finali este conformă cu normele aplicabile ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei datelor şi a vieţii private;
    d) permit contorizarea şi decontarea clienţilor finali cu aceeaşi rezoluţie de timp ca intervalul de decontare a dezechilibrelor pe piaţa naţională.
(6) Operatorii sistemelor de măsurare inteligentă se asigură că contoarele de energie electrică ale clienţilor activi care introduc energie electrică în reţea pot calcula energia electrică introdusă în reţea din spaţiile respectivilor clienţi activi.
(7) La cererea clienţilor finali, datele referitoare la energia electrică pe care o introduc în reţea şi consumul lor de energie electrică li se pun la dispoziţie, în conformitate cu actele de punere în aplicare în temeiul art. 63^2, prin intermediul unei interfeţe standardizate de comunicare sau prin acces de la distanţă sau se pun la dispoziţia unei părţi terţe care acţionează în numele lor, într-un format uşor de înţeles care le permite să compare diferite oferte în condiţii identice. Clienţii finali trebuie să poată obţine propriile date înregistrate de contoare sau să le poată transmite unei alte părţi, fără costuri suplimentare şi în conformitate cu dreptul lor la portabilitatea datelor în temeiul normelor Uniunii Europene în materie de protecţie a datelor.
(8) Clienţilor finali li se oferă consiliere şi informaţii corespunzătoare înainte de instalarea sistemelor de măsurare inteligente sau în momentul instalării acestora, în special în privinţa întregului lor potenţial de gestionare a citirilor şi de monitorizare a consumului de energie electrică, precum şi în privinţa colectării şi a prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii Europene în materie de protecţie a datelor.
(9) Dispoziţiile privind sistemele de măsurare inteligentă se aplică instalaţiilor viitoare şi instalaţiilor care înlocuiesc contoarele inteligente mai vechi, aşa cum sunt prevăzute în metodologia ANRE."

    113. După articolul 66 se introduc două noi articole, articolele 66^1 şi 66^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 66^1
    Contoare convenţionale
    (1) În cazul în care clienţii finali nu dispun de sisteme de măsurare inteligentă, operatorii de distribuţie asigură acestora contoare convenţionale individuale care măsoară cu acurateţe consumul lor real.
    (2) Operatorii de distribuţie se asigură că clienţii finali au posibilitatea de a-şi citi cu uşurinţă contoarele convenţionale, fie direct, fie indirect, printr-o interfaţă online sau printr-o altă interfaţă adecvată care nu presupune legătura fizică cu contorul.
    ART. 66^2
    Contractul de agregare. Consumul dispecerizabil prin agregare
    (1) Fiecare participant la piaţă implicat în agregare, inclusiv agregatorii independenţi, au dreptul să intre pe pieţele de energie electrică fără acordul altor participanţi la piaţă.
    (2) Clienţii au dreptul să achiziţioneze sau să ofere servicii de agregare în calitate de agregatori, independent de contractul lor de furnizare de energie electrică, de la un operator economic din domeniul energiei electrice pe care îl pot alege, în baza unui contract de agregare.
    (3) Participanţii la piaţă implicaţi în agregare sunt răspunzători pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul de energie electrică; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare.
    (4) Atunci când achiziţionează servicii de sistem, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie tratează consumul dispecerizabil al clienţilor finali furnizori de servicii de sistem, clienţii activi şi participanţii la piaţă implicaţi în agregare în mod nediscriminatoriu, alături de producători, consumatori dispecerizabili pe baza capacităţilor lor tehnice.
    (5) ANRE va aproba cerinţele tehnice de participare a consumului dispecerizabil la toate pieţele de energie electrică pe baza cerinţelor tehnice ale pieţelor respective şi a capacităţilor consumului dispecerizabil.
    (6) ANRE ia măsuri pentru a asigura, în condiţii de egalitate şi fără discriminare, schimbul de date între participanţii la piaţă implicaţi în agregare şi alţi operatori economici din domeniul energiei electrice, protejând totodată în întregime datele sensibile din punct de vedere comercial şi datele personale ale clienţilor."

    114. La articolul 67, litera j) se abrogă.
    115. La articolul 67, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) energia termică prezentă în mod natural şi energia acumulată în mediu în zone determinate, care poate fi stocată în aerul înconjurător, cu excepţia aerului evacuat, sau în apele de suprafaţă ori reziduale, denumită energie ambientală;"

    116. La articolul 67, litera l) se abrogă.
    117. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    ANRE stabileşte regulile tehnice şi comerciale pentru dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (UE) 2019/943, în măsura în care nu este afectat nivelul de siguranţă a SEN, respectiv pentru preluarea energiei electrice produse în centralele de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008 având în vedere prevederile art. 27 alin. (3)."

    118. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 73^1
    Prosumatorul
    (1) Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.
    (2) Autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.
    (3) La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de până în 200 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:
    a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea;
    b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferenţa dintre cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.
    (4) La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:
    a) să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată conform alin. (1) la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
    b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.
    (5) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin, fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora.
    (6) Operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuţi la alin. (1) şi a autorităţilor publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.
    (7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuţi la alin. (1), precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (2^1) dinLegea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.
    (8) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (1) şi (4) sunt exceptaţi/scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum şi pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).
    (9) Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalaţii cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional Energie şi Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condiţiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW.
    (10) ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea prosumatorilor, întocmeşte şi face public anual pe site-ul propriu, până la data de 1 iunie, un raport privind prosumatorii."

    119. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    Tipurile de preţuri şi tarife
    (1) Pentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice se aplică următoarele preţuri şi tarife:
    a) tarife reglementate pentru serviciile de transport, inclusiv pentru acoperirea costurilor de achiziţie a serviciilor de sistem, precum şi tarife de distribuţie a energiei electrice;
    b) tarife reglementate de racordare la reţea;
    c) preţuri şi tarife aferente activităţilor conexe prevăzute de legislaţia primară şi de reglementările ANRE desfăşurate de operatorul de transport şi sistem sau de operatorul de distribuţie;
    d) preţuri pentru energia termică destinată consumului sistemelor de alimentare publică cu energie termică (SACET) produsă în centralele de cogenerare.
    (2) Pentru tranzacţiile de vânzare/cumpărare de energie electrică şi serviciile de sistem asociate se aplică preţuri negociate între părţi sau stabilite prin mecanisme concurenţiale de piaţă."

    120. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor
    (1) Preţurile şi tarifele reglementate pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei electrice şi pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de ANRE. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare şi protecţia mediului, precum şi o cotă rezonabilă de profit.
    (2) Metodologiile de calcul al preţurilor şi tarifelor se aprobă de ANRE după parcurgerea procedurii de consultare publică.
    (3) Pentru a spori transparenţa pe piaţă şi a oferi tuturor părţilor interesate toate informaţiile privind tarifele de transport şi de distribuţie, ANRE publică costurile subiacente utilizate la calcularea tarifelor de reţea relevante, asigurând confidenţialitatea informaţiilor sensibile."

    121. Articolele 77 şi 78 se abrogă.
    122. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    Principiile pentru stabilirea tarifelor reglementate
    (1) Tarifele reglementate se stabilesc în conformitate cu metodologiile aprobate de ANRE.
    (2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice vor transmite ANRE toate datele necesare pentru fundamentarea solicitării de tarife şi vor asigura accesul la aceste date al reprezentanţilor desemnaţi de ANRE.
    (3) Ordinul de aprobare a metodologiilor de calcul al acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul va conţine şi data intrării lor în vigoare.
    (4) Tarifele reglementate se publică în conformitate cu reglementările ANRE cu suficient timp înainte de intrarea lor în vigoare.
    (5) Principiile care stau la baza stabilirii tarifelor reglementate pentru activităţile şi serviciile desfăşurate în sectorul energiei electrice au în vedere următoarele:
    a) tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective şi determinate într-o manieră transparentă, pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de ANRE;
    b) tarifele trebuie să acopere costurile justificate economic care să corespundă costurilor unui operator de reţea eficient şi comparabil din punct de vedere structural;
    c) tarifele trebuie să asigure o rată rezonabilă a rentabilităţii capitalului investit, stabilită conform reglementărilor emise de ANRE;
    d) tarifele de racordare trebuie să conţină numai costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare a clienţilor la reţeaua electrică;
    e) metodologiile de calcul al tarifelor de transport şi de distribuţie sau de racordare la reţea trebuie să conţină elemente stimulative pe termen scurt şi pe termen lung în legătură cu dezvoltarea unei reţele inteligente care să promoveze creşterea eficienţei energetice, a siguranţei în alimentare, integrarea armonioasă în piaţă, pentru sprijinirea activităţii de cercetare aferente domeniului de activitate şi pentru a facilita inovarea în domenii precum serviciile de flexibilitate şi interconectare.
    f) tarifele de transport, de distribuţie sau de racordare la reţea trebuie să acopere şi cheltuielile cu redevenţa percepută de autoritatea contractantă;
    g) tarifele reglementate oferă semnalele de localizare şi iau în considerare pierderile din reţea şi congestiile provocate, precum şi costurile investiţiilor în infrastructură ţinând cont şi de costurile de reţea marginale evitate pe termen lung ca urmare a producerii distribuite şi a măsurilor de gestionare a cererii;
    h) metodologiile de calcul al tarifelor reglementate trebuie să conţină reguli prin care să se evite subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate ale unui operator economic."

    123. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    Intervenţii în formarea preţurilor
    (1) Furnizorii sunt liberi să stabilească preţul la care furnizează energie electrică clienţilor.
    (2) Protecţia clienţilor casnici afectaţi de sărăcie energetică şi a celor vulnerabili se realizează prin intermediul politicii sociale sau prin orice alte mijloace legale, altele decât intervenţiile publice în stabilirea preţurilor de furnizare a energiei electrice.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi ale alin. (2), la propunerea ANRE şi a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Guvernul, cu avizul Consiliului Concurenţei, poate interveni în formarea preţurilor pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii casnici vulnerabili sau afectaţi de sărăcie energetică, după notificarea Comisiei Europene a acestor măsuri în termen de o lună de la adoptarea acestora.
    (4) Oricare şi toate intervenţiile publice în formarea preţurilor pentru furnizarea energiei electrice trebuie:
    a) să urmărească un interes economic general şi să nu depăşească ceea ce este necesar pentru a atinge acel interes economic general;
    b) să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile;
    c) să garanteze accesul egal la clienţi al operatorilor economici din domeniul energiei din Uniunea Europeană;
    d) să fie limitate în timp şi proporţionale în ceea ce priveşte beneficiarii lor;
    e) să nu conducă la costuri suplimentare pentru participanţii la piaţă într-un mod discriminatoriu.
    (5) Notificarea prevăzută la alin. (3) este însoţită de o explicaţie a motivelor pentru care obiectivul urmărit nu putea fi atins într-o măsură satisfăcătoare cu ajutorul altor instrumente, a modului în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (4) şi a efectelor măsurilor notificate asupra concurenţei. Notificarea descrie categoriile de beneficiari, durata măsurilor şi numărul clienţilor casnici afectaţi de măsuri şi explică modul în care au fost stabilite preţurile reglementate.
    (6) Intervenţiile publice în formarea preţurilor pentru furnizarea energiei electrice trebuie să respecte prevederile art. 3 alin. (3) lit. d) şi ale art. 24 din Regulamentul (UE) 2018/1999, chiar dacă există un număr semnificativ de gospodării afectate de sărăcie energetică."

    124. Articolul 81 se abrogă.
    125. La articolul 93 alineatul (1), punctul 13 se abrogă.
    126. La articolul 93 alineatul (1), punctele 32-35 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "32. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem a obligaţiilor prevăzute la art. 49 alin. (2), (3) şi (6) din Regulamentul (UE) 2019/943;
33. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem şi de către ceilalţi participanţi la piaţă a obligaţiilor prevăzute la art. 50 alin. (1)-(6) din Regulamentul (UE) 2019/943;
34. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem şi de către ceilalţi participanţi la piaţă a obligaţiilor prevăzute la art. 16 din Regulamentul (UE) 2019/943;
35. nerespectarea de către operatorul de transport şi de sistem a obligaţiilor prevăzute la art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943;"

    127. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 39 se introduc două noi puncte, punctele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins:
    "39^1. nerespectarea de către operatorii de distribuţie, după caz, a obligaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (10);
39^2. nerespectarea de către furnizori a obligaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (15);"

    128. La articolul 93 alineatul (1), punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "54. nerespectarea de către furnizor, în relaţia cu clientul final noncasnic, a prevederilor art. 57 alin. (7);"

    129. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 55, cu următorul cuprins:
    "55. nerespectarea de către furnizor, în relaţia cu clientul final casnic, a prevederilor art. 57 alin. (7);"

    130. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cu amendă de la 5.000 lei până la 100.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 2, 6, 7, 9, 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31, 39 şi 44;"

    131. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la punctele 4^1, 5^4, 24, 37, 38, 39^2 , 40 şi 54;"

    132. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa angro de energie, din anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, 39^1, 41, 51 şi 52;"

    133. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţionării, pentru cele prevăzute la pct. 42;"

    134. La articolul 93 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) reprezentaţii împuterniciţi ai ANRE pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 şi 32-54;"

    135. La articolul 93 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) reprezentaţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) pct. 55, conform prevederilor legale în materia protecţiei consumatorilor;"

    136. La articolul 93, alineatul (4^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^2) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale, în decursul a 12 luni consecutive."

    137. La articolul 95, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul contravenţiilor pentru care sunt prevăzute sancţiuni prin raportare la cifra de afaceri, stabilirea şi individualizarea sancţiunilor se vor realiza de către Comitetul de Reglementare pe baza unei proceduri aprobate de preşedintele ANRE, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.
(3) Individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (2) se va face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, impactul produs asupra pieţei de energie electrică şi clientului final, funcţie de caz, cu respectarea principiilor eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului descurajator al sancţiunii aplicate."

    138. La articolul 97, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerul de resort notifică Comisiei Europene adoptarea prezentei legi şi a altor acte administrative necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Directivei (UE) 2019/944, inclusiv prin transmiterea textelor acestor acte normative."

    139. La articolul 97, alineatul (3) se abrogă.
    140. La articolul 97, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Un operator economic integrat pe verticală care deţine în proprietate o reţea de transport nu poate fi împiedicat să adopte măsurile necesare implementării modelului de separare a proprietăţii prevăzut la art. 31 alin. (2) din prezenta lege."

    141. La articolul 100, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. acces la terminalul GNL/hidrogen - dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale sau al unui client final de a utiliza terminalul GNL/hidrogen;"

    142. La articolul 100, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. bunuri proprietate a terţilor - elemente componente ale sistemelor de transport sau ale sistemelor de distribuţie, utilizate de către operatorii licenţiaţi pentru realizarea serviciilor de transport sau de distribuţie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora cu excepţia celor rezultate în urma racordării la sistem pentru noii solicitanţi în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^2) şi d^3);"

    143. La articolul 100, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:
    "31^1. concesionar al serviciilor de transport/distribuţie gaze naturale - persoană juridică care deţine un contract de concesiune pentru prestarea unui serviciu public în sectorul gazelor naturale;"

    144. La articolul 100, punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "32. conductă de alimentare din amonte - orice conductă ori reţea de conducte exploatată şi/sau construită ca parte a unui proiect de producere de gaze naturale ori ţiţei sau utilizată pentru vehicularea gazelor naturale de la perimetrul/perimetrele în care se desfăşoară proiectele de producere a gazelor naturale şi ţiţeiului către un sistem, o instalaţie, un terminal de prelucrare sau către un terminal de descărcare de coastă;"

    145. La articolul 100, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:
    "32^1. conductă de distribuţie - orice conductă ori reţea de conducte exploatată şi/sau construită ca parte a unui sistem de distribuţie care funcţionează în principal în regim de joasă, redusă şi medie presiune, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale între punctele de preluare comercială din conductele de alimentare din amonte, din conductele de transport, sau din terminale/instalaţii, până la punctele de predare la alte sisteme de distribuţie, respectiv la clienţii finali; conducta de distribuţie care funcţionează în regim de înaltă presiune la nivel local poate alimenta din sistemul de transport al gazelor naturale un sistem de distribuţie al gazelor naturale existent/nou sau un client final industrial;"

    146. La articolul 100, punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "35. consum tehnologic - cantitatea de gaze naturale determinată pe baza metodologiilor elaborate de ANRE, necesar a fi consumată de către un operator economic pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfăşurării activităţii de distribuţie, respectiv de transport al gazelor naturale;"

    147. La articolul 100, după punctul 42 se introduc trei noi puncte, punctele 42^1- 42^3, cu următorul cuprins:
    "42^1. eficienţă economică - un set de principii tehnico-economice şi de protecţie a mediului luate în considerare în fiecare din etapele de proiectare, dezvoltare şi operare a reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în vederea asigurării accesului la reţea a tuturor solicitanţilor din cadrul unui perimetru concesionat, la costul cel mai mic, cu respectarea normelor tehnice şi de siguranţă, precum şi a standardului de performanţă. Criteriile de eficienţă economică se stabilesc de către ANRE, prin ordin al preşedintelui ANRE;
42^2. extinderea sistemului de distribuţie a gazelor naturale - dezvoltarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale existent într-o zonă concesionată, în care nu există amplasate conducte de distribuţie a gazelor naturale pe domeniul public şi/sau pe căi de acces private, în vederea racordării clienţilor finali;
42^3. exploatarea comercială a terminalului de hidrogen - activitatea comercială de vânzare a hidrogenului, către clienţi;"

    148. La articolul 100, punctul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "58. monopol natural în domeniul gazelor naturale - situaţie în care serviciile de transport sau de distribuţie a gazelor naturale se asigură de către un singur concesionar pentru o zonă determinată;"

    149. La articolul 100, după punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 60^1, cu următorul cuprins:
    "60^1. operator al terminalului de hidrogen - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de producere a hidrogenului ori importul, descărcarea şi regazeificarea acestuia şi răspunde de exploatarea terminalului de hidrogen;"

    150. La articolul 100, punctul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "76. racord - conducta de legătură între o ramură principală (conductă de alimentare din amonte, conductă de transport, conductă de distribuţie a gazelor naturale) şi o staţie de măsurare sau o staţie de reglare-măsurare, o staţie de predare a gazelor naturale, un post de măsurare, de reglare-măsurare, care alimentează un sistem de distribuţie, unul ori mai mulţi clienţi finali;"

    151. La articolul 100, punctele 88 şi 89 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "88. terminal GNL - totalitatea instalaţiilor necesare pentru lichefierea gazelor naturale sau pentru importul, descărcarea şi regazeificarea GNL şi care include serviciile auxiliare şi instalaţiile de înmagazinare temporară necesare pentru procesul de regazeificare şi livrarea ulterioară, dar care nu include nicio parte a instalaţiilor/echipamentelor utilizate pentru stocarea GNL;
89. transportul gazelor naturale - vehicularea gazelor naturale printr-o reţea care constă în principal din conducte de înaltă presiune, alta decât o reţea de conducte de alimentare din amonte şi decât acea parte din conductele de înaltă presiune care este folosită în principal pentru distribuţia de gaze naturale la nivel local, în scopul de a le livra gaze naturale clienţilor finali noncasnici, dar fără a include furnizarea;"

    152. La articolul 100, după punctul 88^1 se introduce un nou punct, punctul 88^2, cu următorul cuprins:
    "88^2. terminal hidrogen - totalitatea instalaţiilor necesare pentru importul, descărcarea şi regazeificarea hidrogenului în vederea livrării ulterioare către sistem, dar care nu include nicio parte a instalaţiilor/echipamentelor utilizate pentru stocarea hidrogenului în stare lichidă sau gazoasă;"

    153. La articolul 102^1, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(9) ANRE are obligaţia de a derula campanii de informare prin orice mijloace de comunicare mass-media, mediu on-line şi social media care să vizeze informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul de gaze naturale, fără costuri suplimentare. ANRE are dreptul de a finanţa campaniile menţionate anterior din bugetul propriu.
(10) În aplicarea prevederilor art. 145 alin. (4) lit. h) în scopul digitalizării activităţii de schimbare a furnizorului, ANRE realizează şi operează o platformă informatică integrată, unică la nivel naţional, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de gaze naturale. Titularii de licenţe implicaţi în schimbarea furnizorului de gaze naturale au obligaţia de a furniza datele şi informaţiile necesare realizării şi operării platformei, conform reglementărilor ANRE. ANRE poate delega activitatea de operare unui prestator de servicii care nu este afiliat unui furnizor/operator de reţea de gaze naturale."

    154. La articolul 103, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Redevenţa anuală pentru concesiunea serviciului de transport al gazelor naturale plătită de operatorul acestuia, în calitate de concesionar, este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din activitatea aferentă contractului de concesiune."

    155. La articolul 104, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale/UAT poate decide, iar operatorul sistemului de distribuţie al gazelor naturale este obligat să accepte extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinătoare unităţii administrativ-teritoriale din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează prin act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, act adiţional ce se transmite către ANRE în termen de 30 de zile calendaristice de la semnare.
    Finanţarea extinderii reţelelor de gaze naturale se face de către concesionar din fondurile proprii, în limita planurilor anuale de investiţii şi prioritizate, în condiţii de eficienţă economică.
    Investiţiile realizate de operatorii de distribuţie în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă investiţii în active reglementate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuţie, conform reglementărilor ANRE.
    Pentru extinderea serviciului de interes general de distribuţie a gazelor naturale autorităţile locale participă cu finanţări de terţă parte inclusiv din bugetele locale, caz în care investiţiile susţinute nu se remunerează prin tarife reglementate."

    156. La articolul 104, după alineatul (6^1) se introduce un nou alineat, alineatul (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^2) Concedentul poate aproba vânzarea de către concesionar a reţelei proprii de distribuţie gaze naturale din zona concesionată de acesta către un terţ operator autorizat de către ANRE cu condiţia ca acesta să preia toate drepturile şi obligaţiile din contractul de concesiune aflat în vigoare."

    157. La articolul 108, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 108
    (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie, în ceea ce priveşte utilizarea, în cazul utilizării bunurilor proprietate certă a terţilor, concesionarul are următoarele drepturi:"

    158. La articolul 108 alineatul (1), litera g) se abrogă.
    159. La articolul 108 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) să asigure racordarea unor noi solicitanţi, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:
    1. prezentarea acceptului proprietarului;
    2. prezentarea acordului solicitantului de racordare privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia făcută;"

    160. La articolul 119 punctul 1, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) instalaţii de GNL;
i) instalaţii de producere a hidrogenului."

    161. La articolul 119 punctul 2, literele e) şi f) se abrogă.
    162. La articolul 120, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    (1) ANRE refuză acordarea unei autorizaţii/ licenţe în următoarele cazuri:
    a) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în lege şi în regulamentele specifice;
    b) solicitantul se află în procedura de faliment;
    c) solicitantului i-a fost retrasă de către ANRE o autorizaţie/licenţă în ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestuia, confirmate de o instanţă printr-o sentinţă definitivă prin care i se interzice dreptul la desfăşurarea activităţii pentru care solicită autorizaţia/licenţa;
    d) pentru construirea şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale într-o zonă delimitată pentru care a fost emisă autorizaţie/licenţă unui alt operator economic, cu excepţia prevederilor art. 152."

    163. La articolul 124 alineatul (1), după litera d^1) se introduce o nouă literă, litera d^2), cu următorul cuprins:
    "d^2) să asigure măsurarea gazelor naturale din staţiile de reglare-măsurare către sistemul de transport al gazelor naturale, sistemul de distribuţie şi/sau către clienţi finali;"

    164. La articolul 125, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Punctele de delimitare ale sistemului de transport sunt de la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând producătorilor sau operatorilor sistemelor de înmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei, în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine, până la robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei, în cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din ţările vecine.
    Producătorii de gaze naturale sunt responsabili de operarea, întreţinerea, modernizarea şi exploatarea staţiilor de reglare-măsurare-predare către sistemul de transport al gazelor naturale."

    165. La articolul 130 alineatul (1), literele e) şi e^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) să racordeze toţi solicitanţii la sistemul de transport, în termen de 180 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice;
e^1) să extindă, până în iunie 2022, reţeaua de conducte, până la intrarea în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport şi de sistem;"

    166. La articolul 136, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Suplimentar faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1), în cazul în care operatorul de distribuţie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta este independent, în ceea ce priveşte organizarea şi procesul decizional, de celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. Pentru a asigura această independenţă, se aplică următoarele criterii minime:
    a) persoanele cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de distribuţie nu trebuie să facă parte din structurile operatorului integrat pe verticală din sectorul gazelor naturale care răspund, direct sau indirect, de gestionarea curentă a activităţilor de producţie, transport şi furnizare a gazelor naturale;
    b) trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de distribuţie sunt luate în considerare într-un mod care să le permită să acţioneze total independent;
    c) operatorul de distribuţie trebuie să dispună de competenţe efective de luare a deciziilor, independent de operatorul economic integrat pe verticală din sectorul gazelor naturale, cu privire la activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie. Pentru a îndeplini aceste atribuţii, operatorul de distribuţie are la dispoziţie resursele necesare, inclusiv resursele umane, tehnice, financiare şi fizice; aceasta nu ar trebui să împiedice existenţa unor mecanisme de coordonare corespunzătoare care să asigure că sunt protejate drepturile societăţii-mamă de supraveghere economică şi cele de supraveghere a gestionării, în ceea ce priveşte rentabilitatea activelor unei filiale; în special, aceste mecanisme permit societăţii-mamă să aprobe planul financiar anual sau orice instrument echivalent al operatorului de distribuţie şi să stabilească limitele generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale; în schimb, nu se permite societăţii-mamă să dea instrucţiuni cu privire la operaţiunile curente, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea obiectivelor aparţinând sistemelor de distribuţie, care nu depăşesc condiţiile stabilite în planul financiar aprobat sau în oricare alt instrument echivalent;
    d) operatorul de distribuţie stabileşte un program de conformitate, care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, şi asigură monitorizarea adecvată a respectării acestui program. Programul de conformitate prevede obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul care răspunde de monitorizarea programului de conformitate, denumit agent de conformitate, transmite ANRE şi publică, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cuprinzând măsurile adoptate. Agentul de conformitate al operatorului de distribuţie este complet independent şi are acces la toate informaţiile operatorului de distribuţie sau ale oricărei întreprinderi afiliate care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuţiei sale.
(3) Operatorii de distribuţie integraţi vertical nu trebuie, în activităţile lor de comunicare şi de publicitate, să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a operatorului economic care realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale din cadrul operatorului economic integrat pe verticală."

    167. La articolul 136, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) ANRE monitorizează activitatea operatorului de distribuţie care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, astfel încât acesta să nu poată profita de pe urma integrării sale pe verticală pentru a denatura concurenţa."

    168. La articolul 138 alineatul (1), litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d^1) Pentru solicitările de racordare la sistemul de distribuţie existent, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare care va cuprinde inclusiv soluţia tehnică, în conformitate cu reglementările ANRE.
    Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor necesare realizării racordului.
    Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de execuţie şi punerea în funcţiune a racordului, solicitantul are obligaţia încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuţie.
    Punerea în funcţiune a racordului şi montarea aparatelor/echipamentelor de măsură se vor realiza în termenele prevăzute de reglementările ANRE."

    169. La articolul 138 alineatul (1), după litera d^1) se introduc trei noi litere, literele d^2)-d^4), cu următorul cuprins:
    "d^2) În cazul clienţilor casnici, contravaloarea lucrărilor de racordare inclusiv a celor de proiectare realizate conform alineatului (1) lit. d^1) se suportă integral de către operatorul de distribuţie până la limita valorii medii a unui racord, aşa cum este ea stabilită pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.
    Solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrărilor de racordare şi de proiectare urmând să fie despăgubit de către operatorul de distribuţie până la limita contravalorii medii a unui racord, conform reglementărilor ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea suportată de operatorul de distribuţie, aceasta fiind recunoscută de către ANRE în tarifele reglementate. În valoarea medie a racordului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.
d^3) În cazul clienţilor noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare realizate conform alin. (1) lit. d^1), se suportă integral de către aceştia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, valoarea acestora nefiind recunoscută de către ANRE în tarifele reglementate.
d^4) Operatorul de distribuţie care are calitatea de concesionar poate vinde reţeaua de distribuţie gaze naturale din zona concesionată către un terţ operator cu acordul concedentului, în condiţiile art. 106 alin. (6^1);"

    170. La articolul 138 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) în cazul clientului final casnic, în vederea emiterii facturii de regularizare, operatorul de distribuţie are obligaţia de a asigura citirea indexului aparatului de măsurare al clientului la un interval de timp de maximum 3 luni."

    171. La articolul 141, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea asigurării independenţei operatorului de înmagazinare faţă de operatorul economic integrat pe verticală din care face parte şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de producţie sau de furnizare, se aplică următoarele criterii minime:
    a) persoanele cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de înmagazinare nu fac parte din structurile operatorului economic integrat pe verticală de gaze naturale, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea curentă a activităţilor de producţie şi furnizare a gazelor naturale;
    c) operatorul de înmagazinare dispune de suficiente competenţe de luare a deciziilor, independent de operatorul integrat din sectorul gazelor naturale, cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea instalaţiilor de înmagazinare; aceasta nu împiedică existenţa unor mecanisme de coordonare adecvate care să garanteze protejarea drepturilor de supraveghere economică şi cele de supraveghere a gestionării ale societăţii-mamă asupra randamentului activelor unei filiale, reglementate indirect în temeiul art. 41 alin. (6) din Directivă; societatea-mamă are dreptul să aprobe planul financiar anual al operatorului de înmagazinare sau orice document echivalent şi să stabilească limite globale ale nivelului de îndatorare a filialei sale; în schimb, nu se permite societăţii-mamă să dea instrucţiuni privind gestionarea curentă, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalaţiilor de înmagazinare, care nu depăşesc limitele din planul financiar aprobat sau orice document echivalent;
    d) operatorul de înmagazinare stabileşte un program de conformitate, care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicile discriminatorii, şi asigură monitorizarea adecvată a respectării acestui program. Programul de conformitate stabileşte obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea acestui obiectiv;
    e) operatorul de înmagazinare desemnează o persoană sau un organism, denumit agent de conformitate, care răspunde de monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate şi care transmite ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate, raport care se publică pe site-ul operatorului de înmagazinare."

    172. La articolul 143 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) în cazul clientului final casnic pentru care intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare, furnizorul are obligaţia să emită facturi de regularizare a consumului, pe baza citirilor echipamentului de măsurare, la un interval de timp de maximum 3 luni;"

    173. La articolul 143, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare. În cazul utilizării unor practici incorecte sau înşelătoare în relaţia cu clienţii noncasnici, ANRE este autoritatea competentă pentru constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, ANRE se raportează la dispoziţiile art. 1-9 şi anexei nr. 1 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare."

    174. La articolul 145, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea emiterii de către furnizor a facturilor pe baza consumului efectiv de gaze naturale determinat de operator, clientul final casnic are obligaţia de a permite accesul reprezentantului operatorului conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, pentru citirea indexului echipamentului de măsurare la un interval de timp stabilit de către operator, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. n)."

    175. La articolul 145, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Până la data de 30.04.2022, clienţii finali, producători de energie termică, care utilizează gaze naturale au dreptul să cesioneze în aceleaşi condiţii contractuale o parte din cantitatea de gaze naturale achiziţionată către alţi producători de energie termică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale."

    176. La articolul 148, alineatul (3) se abrogă.
    177. La articolul 151, alineatele (1) şi (1^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    (1) Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem nu poate refuza solicitările de racordare la sistem şi este obligat să asigure, în limita planurilor anuale de investiţii şi în condiţii de eficienţă economică, finanţarea şi realizarea lucrărilor de extindere a sistemului de transport sau de distribuţie în vederea racordării tuturor solicitanţilor aflaţi în perimetrul concesionat. Operatorul de distribuţie sau operatorul de transport, după caz, întocmeşte planurile anuale de investiţii luând în considerare şi solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism.
    (1^1) Pentru realizarea lucrărilor de extindere a sistemelor de transport/distribuţie gaze naturale, operatorii de transport/ distribuţie gaze naturale licenţiaţi asigură participarea oricărei societăţi autorizate în regim concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice."

    178. La articolul 151, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanţii pot asigura finanţarea lucrărilor de extindere a reţelei de transport/distribuţie a gazelor naturale, urmând ca operatorul de transport/distribuţie să returneze suma finanţată de solicitanţi, în condiţiile de eficienţă stabilite de ANRE. Activele rezultate intră în proprietatea operatorilor licenţiaţi, de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, iar valoarea acestora se recunoaşte în tarifele reglementate conform reglementărilor ANRE."

    179. La articolul 151, alineatele (2) şi (4) se abrogă.
    180. La articolul 152, alineatul (4^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^2) În termen de 60 de zile de la data la care a încheiat contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, operatorul de distribuţie concesionar preia în folosinţă magistrala directă realizată în condiţiile alin. (2) şi poate prelua activele care rezultă în condiţiile alin. (4^1) în conformitate cu reglementările ANRE, cu plata unei juste despăgubiri."

    181. Articolul 152 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 152
    (1) În situaţii justificate, ANRE emite autorizaţii pentru înfiinţarea unei magistrale directe pentru a permite:
    a) furnizorilor licenţiaţi de către ANRE să furnizeze gaze naturale clienţilor eligibili alimentaţi dintr-o magistrală directă;
    b) furnizarea de gaze naturale de către un furnizor licenţiat de către ANRE oricărui astfel de client eligibil, printr-o magistrală directă.
    (2) Magistrala directă este finanţată integral de către solicitanţi şi se află în proprietatea acestora.
    (3) Criteriile transparente şi nediscriminatorii pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare, precum şi condiţiile de operare a magistralei directe se aprobă de ANRE.
    (4) Deţinătorul unei magistrale directe are obligaţia să asigure accesul şi racordarea la aceasta, fără schimbarea destinaţiei pentru care aceste bunuri au fost construite, conform reglementărilor ANRE.
    (5) În termen de 60 de zile de la data la care a încheiat contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, operatorul de distribuţie concesionar preia în folosinţă magistrala directă realizată în condiţiile alin. (2) şi poate prelua activele care rezultă în condiţiile alin. (4^1) în conformitate cu reglementările ANRE, cu plata unei juste despăgubiri.
    (6) Proiectarea şi execuţia obiectivelor necesare realizării magistralelor directe se vor face conform normelor tehnice specifice.
    (7) ANRE poate permite realizarea unei magistrale directe şi în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care există un refuz de acces la sistemul de distribuţie, în temeiul lipsei de capacitate sau atunci când accesul la reţea ar împiedica operatorul de distribuţie a gazelor naturale concesionar să îşi îndeplinească obligaţiile de serviciu public;
    b) din cauza unor grave dificultăţi economice şi financiare legate de contractele de tip «take-or-pay», având în vedere criteriile şi procedurile menţionate la art. 149.
    (8) În vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, în termen de 60 de zile de la data primirii unei noi solicitări de racordare la sistemul de distribuţie, operatorul sistemului concesionar din zona în care este realizată magistrala directă în conformitate cu alin. (6) are obligaţia de a prelua în folosinţă acele obiective în conformitate cu reglementările ANRE, cu plata unei juste despăgubiri."

    182. La articolul 152, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) ANRE poate permite realizarea unei magistrale directe şi în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care există un refuz de acces la sistemul de distribuţie, în temeiul lipsei de capacitate sau atunci când accesul la reţea ar împiedica operatorul de distribuţie a gazelor naturale concesionar să îşi îndeplinească obligaţiile de serviciu public;
    b) din cauza unor grave dificultăţi economice şi financiare legate de contractele de tip «take-or-pay», având în vedere criteriile şi procedurile menţionate la art. 149.
(7) În vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public, în termen de 60 de zile de la data primirii unei noi solicitări de racordare la sistemul de distribuţie, operatorul sistemului concesionar din zona în care este realizată magistrala directă în conformitate cu alin. (6) are obligaţia de a prelua în folosinţă acele obiective în conformitate cu reglementările ANRE, cu plata unei juste despăgubiri."

    183. După articolul 156^2 se introduc trei noi articole, articolele 156^3-156^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 156^3
    Instalaţii de producere a hidrogenului/terminalul de hidrogen
    (1) Producerea hidrogenului, descărcarea, stocarea şi regazeificarea acestuia se realizează de către operatorul terminalului/instalaţiilor de hidrogen autorizat.
    (2) Hidrogenul se utilizează în scopul:
    a) realizării de activităţi comerciale;
    b) asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali;
    c) armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu alte surse de gaze disponibile;
    d) decarbonizării reţelelor de transport/distribuţie a gazelor naturale.
    ART. 156^4
    Obligaţiile şi drepturile operatorului terminalului de hidrogen
    (1) Operatorul terminalului de hidrogen are, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente terminalului de hidrogen, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului;
    b) să asigure accesul terţilor la terminalul de hidrogen, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, conform reglementărilor aprobate de ANRE;
    c) să asigure racordarea terţilor la terminalul de hidrogen, pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, conform reglementărilor aprobate de ANRE;
    d) să publice lista instalaţiilor de producere hidrogen/ terminalelor de hidrogen sau a unor părţi dintre acestea care sunt oferite spre acces terţilor;
    e) să furnizeze informaţii utilizatorilor terminalului de hidrogen, necesare pentru un acces eficient la sistem;
    f) să elaboreze şi să transmită ANRE spre aprobare planuri de investiţii care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem; studiile de perspectivă se transmit ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare; planurile de investiţii sunt revizuite în funcţie de apariţia unor programe naţionale sau europene de promovare a unor noi tehnologii de eficienţă energetică şi de promovare a sistemelor de energie din surse regenerabile;
    g) să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public;
    h) păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obţinut în cursul desfăşurării activităţilor sale şi împiedică dezvăluirea discriminatorie de informaţii referitoare la propriile activităţi care ar putea induce avantaje economice; nu divulgă nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale operatorului economic decât în cazul în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii comerciale;
    i) să propună ANRE norme tehnice, comerciale şi metodologii de tarifare specifice activităţii proprii.
    (2) Operatorul terminalului de hidrogen/instalaţiilor de producere a hidrogenului are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să încaseze tarifele pentru serviciile prestate în legătură cu operarea terminalului de hidrogen, inclusiv instalaţiile de stocare de hidrogen, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciilor, conform reglementărilor specifice;
    b) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor de producere a hidrogenului/terminalului de hidrogen pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a clienţilor;
    c) să refuze în mod justificat accesul terţilor la terminalul de hidrogen, în condiţiile legii.
    (3) Operatorul terminalului de hidrogen publică informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor de sistem/solicitanţilor de acces, conform reglementărilor ANRE, în vederea asigurării accesului eficient la sistem, a unei concurenţe efective şi funcţionării eficiente a pieţei de gaze naturale, nefiindu-le permisă divulgarea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial obţinute pe parcursul activităţilor acestora, inclusiv a celor obţinute de la terţi în contextul acordării accesului la reţea.
    ART. 156^5
    Regimul de autorizare în domeniul hidrogenului
    Operatorii economici şi/sau persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul producerii de hidrogen trebuie să deţină autorizaţii/licenţe emise de ANRE în baza unor regulamente specifice."

    184. La articolul 160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 160
    (1) Înainte de execuţia lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în vederea respectării cerinţelor privind calitatea în construcţii, operatorii licenţiaţi ANRE care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligaţia să se asigure că proiectele de execuţie sunt verificate în conformitate cu procedurile proprii, de verificatori de proiecte atestaţi de către ANRE, angajaţi ai acestora sau aflaţi într-o relaţie comercială cu operatorii licenţiaţi."

    185. La articolul 177 alineatul (3^16), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh au obligaţia să oferteze anual vânzarea unor cantităţi de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2023, în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, pe pieţele centralizate, în conformitate cu reglementările emise de ANRE;"

    186. La articolul 178, alineatul (7) se abrogă.
    187. La articolul 179 alineatul (2), litera f) se abrogă.
    188. La articolul 179 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) distribuţia gazelor naturale;"

    189. La articolul 179 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) utilizarea terminalului de GNL şi a terminalului de hidrogen."

    190. La articolul 194, după punctul 24^2 se introduc două noi puncte, punctele 24^3 şi 24^4, cu următorul cuprins:
    "24^3. nerespectarea de către furnizori sau operatori ai conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final, după caz, a obligaţiilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. n);
24^4. nerespectarea de către furnizori sau operatori ai conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final, după caz, a obligaţiilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. t)."

    191. La articolul 194, punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "51. nerespectarea de către furnizori în relaţia cu clientul final noncasnic a prevederilor art. 143 alin. (1^1);"

    192. La articolul 194, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu următorul cuprins:
    "51^1. nerespectarea de către furnizori în relaţia cu clientul final casnic a prevederilor art. 143 alin. (1^1);"

    193. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) cu amendă de la 20.000 lei la 400.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 24^1, 24^4, 26, 27, 29, 31, 32, 39, 40 şi 51;"

    194. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 24^3, 44 şi 48;"

    195. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) cu amendă de la 5% la 10% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 45 şi 52;"

    196. La articolul 195, alineatul (2^1) se abrogă.
    197. La articolul 195, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin contravenţie săvârşită în mod repetat se înţelege săvârşirea de cel puţin două ori a aceleiaşi fapte contravenţionale în decursul a 12 luni consecutive."

    198. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de către preşedintele ANRE, cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 194 pct. 51^1 care se constată şi se sancţionează de către ANPC conform prevederilor legale în materia protecţiei consumatorilor, precum şi a contravenţiei prevăzute la pct. 26 care se constată şi se sancţionează de către reprezentanţii împuterniciţi ai consiliilor locale."

    199. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 198
    Contravenţiilor prevăzute la art. 194 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ."

    200. La articolul 198 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul contravenţiilor pentru care sunt prevăzute sancţiuni raportate la cifra de afaceri, stabilirea şi individualizarea sancţiunilor se vor realiza de către Comitetul de reglementare al ANRE, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (2) se va face în funcţie/luând în considerare gravitatea şi durata faptei, impactul produs asupra pieţei de gaze naturale şi clientului final, funcţie de caz, cu respectarea principiului eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului descurajator al sancţiunii aplicate."    ART. II
    (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va adapta, după caz, legislaţia secundară în concordanţă cu prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Până la adaptarea, după caz, a legislaţiei secundare, toate actele normative emise în temeiul Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea, cu excepţia prevederilor care sunt contrare modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Ori de câte ori legi speciale sau alte reglementări fac trimitere la dispoziţii abrogate ori modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, trimiterea se consideră a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc.
    (4) Metodologia privind compensarea cantitativă prevăzută la art. 73^1 alin. (9) va fi elaborată de ANRE în 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. III
    Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. IV
    Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera x^1 se abrogă.
    2. La articolul 14, alineatele (6)-(6^7) se abrogă.


    ART. V
    Articolul II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. II
    Producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea certificatelor verzi emise pentru energia electrică produsă şi livrată din aceste centrale."


    ART. VI
    La articolul 2 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 16 septembrie 2021, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Măsurile de protecţie socială nonfinanciare constau în facilităţi de acces şi conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării, în situaţii de criză energetică, de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili din cele prevăzute la art. 4, precum şi consilierea şi informarea transparentă şi accesibilă a populaţiei cu privire la sursele de energie, costuri şi proceduri de acces la acestea, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare."


    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1)-(5), alin. (8), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1)-(4), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1)-(5), art. 15 alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1)-(4), alin. (6), art. 20, art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), alin. (3), art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 40 alin. (1)-(7), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1)-(6), alin. (9)-(11), art. 44, art. 45, art. 46 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 47 alin. (1)-(8), alin. (10), art. 48 alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 50 alin. (1), alin. (2), art. 51, art. 52, art. 53 alin. (1)-(6), alin. (8), art. 54, art. 55, art. 56, art. 57 alin. (1), alin. (4)-(6), art. 58, art. 59 alin. (1)-(3), alin. (5), alin. (7)-(10), art. 60, art. 61 alin. (1)-(4), art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), alin. (4), alin. (8), art. 64, art. 65 alin. (2), art. 71 alin. (1), anexa I, anexa II din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 14 iunie 2019.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Corvin Nedelcu,
                    secretar general
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 28 decembrie 2021.
    Nr. 143.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016