Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 17 decembrie 2021  privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune,  Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1207 din 20 decembrie 2021
    Luând în considerare:
    - prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;
    – prevederile Regulamentului (UE, Euroatom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.153 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014;
    – prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri,

    având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene, pentru perioada de programare 2021-2027, precum şi asigurarea unui management financiar eficient şi eficace al fondurilor şi al capacităţii de absorbţie,
    luând în considerare faptul că regulamentele europene aplicabile exerciţiului financiar 2021-2027 au fost adoptate cu întârziere la nivel european şi, ulterior, se vor aproba programele operaţionale,
    luând în considerare faptul că prevederile art. 105 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, conform căruia Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional, care nu a fost utilizată pentru prefinanţare sau pentru care nu au fost transmise aplicaţii de plată până la data de 31 decembrie a celui de al treilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ naţional care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene.
    Având în vedere că, în absenţa actului normativ şi a deciziilor Comisiei Europene de adoptare a programelor operaţionale, nu pot fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Finanţelor sumele reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene, precum şi cheltuielile neeligibile, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaţionale, stabilite conform legii în sarcina autorităţilor de management, ceea ce generează imposibilitatea încheierii contractelor de finanţare cu beneficiarii selectaţi, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine creşterea riscului dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaţionale,
    ţinând cont că, în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exerciţiului financiar 2021-2027, nu pot fi implementate proiecte finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă, acest fapt vizând interesul general public şi constituind situaţie de urgenţă şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,
    având în vedere că în absenţa actului normativ beneficiarii selectaţi nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, nu pot genera cheltuieli care să fie rambursate şi ulterior declarate Comisiei Europene, solicitând contribuţia aferentă din partea bugetului Uniunii Europene, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate în acest buget prin programele operaţionale,
    întrucât aceste elemente vizează un interes public şi strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Obiectul reglementat. Definiţii
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, în perioada de programare 2021-2027, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.

    ART. 2
    (1) Termenii „program“, „operaţiune“, „operaţiune de importanţă strategică“, „operaţiune finalizată“, „autoritate de management“, „organism intermediar“, „beneficiar“, „instrument financiar“, „organism de execuţie a unui instrument financiar“, „acord de finanţare“, au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize.
    (2) Termenii „neregulă“ şi „creanţe bugetare rezultate din nereguli“ au înţelesurile prevăzute la lit. a) şi j) de la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Termenul „convenţie de finanţare“ are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021.
    (4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) fonduri europene - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului de coeziune, Fondului social european Plus, Fondului pentru o tranziţie justă;
    b) Autoritatea de Certificare şi Plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor, îndeplinind funcţia de organism contabil şi de organism responsabil cu primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene, astfel cum sunt acestea prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, precum şi pe aceea de organism responsabil de transferarea acestor fonduri către autorităţile de management;
    c) cofinanţare publică - orice contribuţie din fonduri publice naţionale destinată finanţării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului;
    d) cofinanţare privată - orice contribuţie a unui beneficiar la finanţarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. c);
    e) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
    f) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile;
    g) contract de finanţare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, şi beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor;
    h) decizie de finanţare - actul unilateral intern prin care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistenţă financiară nerambursabilă persoanei juridice din care face parte;
    i) contribuţia publică naţională totală - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanţarea publică şi cheltuielile publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia de finanţare;
    j) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuţiei din fonduri europene, valoarea cofinanţării publice şi/sau private, precum şi contravaloarea cheltuielilor publice şi/sau private, altele decât cele eligibile;
    k) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor;
    l) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată;
    m) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanţare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării;
    n) prefinanţare - sumele transferate din fonduri europene, în tranşe, de către autorităţile de management/organisme intermediare către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare;
    o) cerere de prefinanţare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, aşa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ deciziilor de finanţare;
    p) CINEA - Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu instituită în baza Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei din 12 februarie 2021, responsabilă şi cu implementarea Mecanismului pentru Interconectarea Europei;
    q) lider de parteneriat - organism public sau privat care iniţiază un proiect, solicită finanţare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entităţi şi semnează contractul de finanţare;
    r) decizia de reziliere a contractului de finanţare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale şi, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/lider de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finanţare în condiţiile stabilite prin clauzele acestuia.


    CAP. II
    Managementul financiar al fondurilor europene
    ART. 3
    Fondurile europene se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.

    ART. 4
    (1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei naţionale, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene asigură coordonarea implementării şi gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituţiile/ structurile/organismele cu atribuţii în domeniul fondurilor europene, precum şi cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Ministerul Finanţelor asigură gestionarea fondurilor europene aferente programelor operaţionale prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Finanţelor poate emite instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru autorităţile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat şi/sau parteneri, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.
    (4) Prin derogare de la art. 236 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sunt supuse executării silite sumele aferente derulării proiectelor finanţate din fonduri europene, care constituie creanţe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (9) şi art. 37 alin. (2), precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pentru proiectele preluate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, beneficiarii prevăzuţi la art. 7 şi 8 sunt autorizaţi să introducă în buget creditele de angajament şi creditele bugetare respective, repartizate pe ani, conform contractelor de finanţare încheiate în cadrul perioadei de programare 2021-2027.

    ART. 5
    (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor deschis la Banca Naţională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi agenţiilor pentru dezvoltare regională în calitate de autorităţi de management, prin Autoritatea de Certificare şi Plată, pentru programele operaţionale regionale, în vederea asigurării plăţilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene.
    (2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare autorităţilor de management, prin intermediul Autorităţii de Certificare şi Plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor, nu poate depăşi plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalentul în euro şi include plăţile aferente cheltuielilor eligibile finanţate din fonduri europene 2014-2020 şi fonduri europene 2021-2027.
    (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii, respectiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, pentru agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale.

    ART. 6
    (1) În scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont în euro la o instituţie financiarbancară. Alegerea instituţiei financiar-bancare se realizează prin aplicarea unei proceduri de selecţie care respectă cel puţin principiile transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.
    (2) La solicitarea autorităţii de management, Autoritatea de Certificare şi Plată efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1).
    (3) Autoritatea de management transferă sumele dedicate implementării instrumentelor financiare în contul organismului de execuţie al instrumentului financiar conform prevederilor acordului de finanţare.

    CAP. III
    Contribuţia publică naţională totală şi managementul financiar al acesteia
    ART. 7
    (1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanţate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14.
    (2) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor din domeniul transporturilor, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6).
    (3) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se cuprind la o poziţie de transferuri creditele de angajament şi creditele bugetare reprezentând cofinanţare publică pentru proiectele ai căror beneficiari sunt spitale publice din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14.
    (4) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente proiectelor de investiţii din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează în subordinea/autoritatea/în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (5) În bugetul Ministerului Economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, al căror beneficiar este Ministerul Economiei prin Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor „CONVERSMIN“ - S.A. Bucureşti, operator economic cu rol în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene, care funcţionează sub autoritatea acestuia.
    (6) În bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanţate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14.
    (7) Pentru instituţiile publice finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale pot fi aprobate subvenţii în bugetele ordonatorilor principali de credite ierarhic superiori pentru finanţarea contravalorii cofinanţării care trebuie asigurată de beneficiar, precum şi a cheltuielilor neeligibile.
    (8) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, pentru proiectele din domeniul energiei şi telecomunicaţiilor, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, de la o poziţie distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, sume necesare finanţării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (11) şi (13). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (9) Se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, sumele individuale pentru plata despăgubirilor aferente exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes naţional în infrastructura de transport menţionate la alin. (10).
    (10) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, pentru proiectele din domeniul transporturilor, se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, de la o poziţie distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, sume necesare finanţării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (11) şi (13). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi celor aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către CINEA.
    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), în bugetele beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/CINEA.
    (13) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/CINEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile.
    (14) Pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la alin. (6), la art. 8 alin. (1) şi (2), precum şi în bugetele beneficiarilor instituţii publice autonome se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii.
    (15) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente proiectelor de investiţii din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează în subordinea/autoritatea/în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 8
    (1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14.
    (2) În bugetele beneficiarilor instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporţional cu contribuţia asumată.
    (4) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziţie distinctă, la partea de cheltuieli, credite de angajament şi credite bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor prevăzute la art. 9 alin (2), iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sub formă de subvenţii.

    ART. 9
    (1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum şi de către partenerii acestuia a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la art. 7 şi 8 se realizează în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/decizia de finanţare.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul parteneriatelor dintre beneficiarii menţionaţi la art. art. 7 alin. (2) şi unităţi administrativ-teritoriale/asociaţii de dezvoltare intercomunitare, sumele aferente valorii totale a proiectelor implementate de către unităţile administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la subdiviziuni distincte de transferuri, cu respectarea prevederilor art. 10 şi 14.

    ART. 10
    (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(6), art. 8 şi art. 9 se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor. Fişele de fundamentare ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5) sunt avizate de principiu de către autorităţile de management, inclusiv în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor de finanţare.
    (2) Avizul de principiu al autorităţii de management se acordă pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanţare proiectul respectiv.
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 7 şi 9, precum şi Ministerul Finanţelor pentru agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de beneficiari în cadrul programelor operaţionale regionale, pentru sumele prevăzute la art. 12 alin. (5), să efectueze, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, precum şi virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoţite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora.
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (3).
    (5) Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 alin. alin (1)-(5) care au obţinut avizul de principiu al autorităţii de management sunt obligaţi să depună cereri de finanţare în condiţiile stabilite prin ghidurile solicitantului în termen de cel mult un an de la data obţinerii avizului.
    (6) În cazul proiectelor de infrastructură de transport cuprinse la titlul de clasificaţie bugetară a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorităţii de management, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, beneficiarii prevăzuţi la art. 7 alin. (2) aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de ordonator de credite, întocmesc note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractelor de finanţare.
    (7) Notele justificative prevăzute la alin. (6) conţin informaţii privind necesitatea plăţii pentru implementarea proiectului şi sunt aprobate de ordonatorul principal de credite cu avizul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Transport pentru existenţa fondurilor în buget conform avizului de principiu al autorităţii de management.

    ART. 11
    (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:
    a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10);
    b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;
    c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor şi/sau în contul organismului de execuţie al instrumentului financiar;
    d) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea programelor, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/ deciziilor de finanţare, potrivit prevederilor art. 15;
    e) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
    f) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
    g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată;
    h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10), conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b);
    i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de către beneficiari, pentru care sau întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora;
    j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi cei prevăzuţi la art. 7 şi 8, aceste sume se vor achita condiţionat de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;
    k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;
    l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) şi k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) sumele necesare pentru plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadenţă a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum şi a diferenţelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare;
    n) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute la clauza referitoare la cheltuieli suplimentare din acordul de finanţare;
    o) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare;
    p) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial şi oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanţare;
    q) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziţie distinctă în clasificaţia bugetară;
    r) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situaţiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunţării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecţii de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
    s) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatorii regionali de apă definiţi în baza art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 din sectoarele de mediu şi energie prin Programul operaţional Dezvoltare durabilă;
    ş) sumele necesare pentru finanţarea ratei forfetare, prevăzute la art. 27 alin. (2);
    t) sumele asigurate de autoritatea de management conform art. 27 alin. (5);
    ţ) sumele necesare pentru finanţarea ratei forfetare în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (3).

    (2) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor.

    ART. 12
    (1) În cazul programelor operaţionale regionale pentru care agenţiile de dezvoltare regională au calitatea de autorităţi de management, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor, se asigură următoarele:
    a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10);
    b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari;
    c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor şi/sau în contul organismului de execuţie al instrumentului financiar;
    d) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea programelor, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/ deciziilor de finanţare, potrivit prevederilor art. 15;
    e) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
    f) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
    g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată;
    h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10), conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b);
    i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora;
    j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată. Pentru beneficiari, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cei prevăzuţi la art. 7 şi 8, aceste sume se vor achita condiţionat de prezentarea unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă;
    k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;
    l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. j) şi k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) sumele necesare pentru plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadenţă a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum şi a diferenţelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare;
    n) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute la clauza referitoare la cheltuieli suplimentare din acordul de finanţare;
    o) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare;
    p) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial şi oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanţare;
    q) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziţie distinctă în clasificaţia bugetară;
    r) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situaţiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunţării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecţii de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc de către agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor.
    (3) În vederea cuprinderii în bugetul Ministerului Finanţelor a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi pentru reflectarea acestor sume în anexele corespunzătoare la bugetul Ministerului Finanţelor, agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, au obligaţia să completeze formularele bugetare aferente programului pe care îl gestionează, conform prevederilor sau instrucţiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, şi să le transmită Autorităţii de Certificare şi Plată.
    (4) Ministerul Finanţelor asigură gestionarea fondurilor prevăzute la alin. (1) prin conturi deschise la Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021, sumele aferente derulării proiectelor finanţate din fonduri europene de către autorităţile de management ale programelor operaţionale regionale, în calitate de beneficiari, până la aprobarea programelor operaţionale, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se cuprind la poziţii distincte de transferuri în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, şi se virează în conturile de disponibil ale agenţiilor de dezvoltare regională, în calitate de beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, pe bază de cereri de fonduri.

    ART. 13
    În bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, la o poziţie globală distinctă se cuprind:
    a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităţilor de management, a prefinanţării proiectelor pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10), şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene;
    b) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor în conturile autorităţilor de management;
    c) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată;
    d) sumele necesare plăţii dobânzii negative bonificate de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile de fonduri europene din conturile administrate de Ministerul Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Plată.


    ART. 14
    (1) Propunerile de credite de angajament şi bugetare prevăzute la art. 7-13 se includ la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027.
    (2) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (1), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate din fonduri europene şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară, la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
    (3) În cazul contractelor/deciziilor de finanţare semnate pentru finanţarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenţei tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (1) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect.
    (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv Ministerul Finanţelor, să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 11 şi 12. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanţelor de către ordonatorii principali de credite, însoţite de anexele la bugetul acestora modificate corespunzător.
    (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 12 alin. (1) necesare pentru implementarea programelor operaţionale regionale pe baza solicitărilor de fonduri suplimentare de la agenţiile de dezvoltare regională centralizate de Autoritatea de Certificare şi Plată.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, respectiv la nivelul autorităţilor de management pentru programele operaţionale regionale, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de fonduri între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.
    (7) Convenţiile de finanţare prevăzute la art. 6 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021, se revizuiesc corespunzător, ca urmare a virărilor de credite prevăzute la alin. (5), respectiv a redistribuirilor de credite de angajament şi ale creditelor bugetare de la alin. (6).

    ART. 15
    (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, astfel:
    a) în limita a 50% Autoritatea de management Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială, Autoritatea de management Programul operaţional Educaţie şi ocupare, Autoritatea de management Programul operaţional Asistenţă tehnică;
    b) în limita a 100% pentru Autoritatea de management Programul operaţional Dezvoltare durabilă, cu excepţia domeniului apă şi apă uzată din cadrul programului operaţional, pentru Autoritatea de management Programul operaţional Sănătate, pentru Autoritatea de management Programul operaţional Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare şi pentru autorităţile de management programele operaţionale regionale;
    c) în limita a 200% pentru Autoritatea de management Programul operaţional Transport şi pentru Autoritatea de management Programul operaţional Dezvoltare durabilă, exclusiv pentru domeniul apă şi apă uzată din cadrul programului operaţional.

    (2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pot dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor de finanţare, în condiţiile legii.
    (3) Beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus şi Fondul pentru o tranziţie justă, care au încheiat contracte de finanţare cu autorităţile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

    ART. 16
    (1) Din sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. f), autoritatea de management reîntregeşte conturile Autorităţii de Certificare şi Plată cu echivalentul sumelor deduse de către Comisia Europeană, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 şi, după efectuarea de către Comisia Europeană a plăţii finale în cadrul programului operaţional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de Certificare şi Plată şi le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.
    (2) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile de fonduri europene administrate de Ministerul Finanţelor - Autoritatea de Certificare şi Plată, prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la aceste disponibilităţi, altele decât cele provenite din prefinanţarea primită de la Comisia Europeană, pe parcursul perioadei de implementare a programelor operaţionale.
    (3) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operaţiunii prevăzute la alin. (2) se transferă la bugetul de stat, după efectuarea de către Comisia Europeană a plăţii finale în cadrul programelor operaţionale.
    (4) Dobânda pozitivă generată de sumele aferente prefinanţării se utilizează potrivit art. 90 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

    ART. 17
    (1) Disponibilităţile din fondurile europene destinate finanţării/prefinanţării, rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată şi autorităţilor de management, precum şi disponibilităţile din fonduri europene şi/sau cofinanţare de la bugetul de stat rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
    (2) Disponibilităţile din sumele alocate de la bugetul de stat, potrivit art. 12, rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile autorităţilor de management pentru Programele Operaţionale Regionale, se supun prevederilor art. 6 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021.
    (3) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor instituţii publice, se reportează şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    CAP. IV
    Prefinanţarea
    ART. 18
    (1) Pentru proiectele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, se poate acorda prefinanţare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi (10). Tranşa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanţării, prin cereri de rambursare, nu poate depăşi procentul indicat anterior.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanţare în una sau mai multe tranşe de maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiţia constituirii unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări, cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanţarea care poate fi solicitată conform alin. (1) şi (2) de unul dintre parteneri este proporţională cu sumele aferente activităţilor acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare, respectiv cu ponderea ajutorului de stat/de minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului.
    (4) Pentru proiectele implementate în parteneriat, garanţia prevăzută la alin. (2) este depusă de fiecare partener în proiect, lider de parteneriat/partener, pentru tranşa de prefinanţare solicitată de acesta.
    (5) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.
    (6) Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate conform alin. (1), următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterior acordată.
    (7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare conform alin. (1) şi (2) are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.
    (8) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanţare a inclus sume aferente activităţilor unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranşe de prefinanţare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităţilor liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor dacă au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care fiecare justifică minimum 50% din tranşa anterioară proprie de prefinanţare acordată.
    (9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea potrivit prevederilor alin. (7), modalitatea de restituire fiind prevăzută în cuprinsul normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (10) Sumele recuperate din prefinanţarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional.
    (11) Prefinanţarea acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) şi (2), rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituţiei publice locale, după caz, şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
    (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), sumele acordate ca prefinanţare operatorilor regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceştia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare şi normelor metodologice la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 19
    (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanţare conform art. 18 alin. (1) pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât şi cofinanţării de la bugetul de stat.
    (2) În cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz.
    (3) Autoritatea de management are obligaţia de a reîntregi contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile din care a fost acordată prefinanţarea prin virarea sumei corespunzătoare cotei de cofinanţare deduse potrivit alin. (2), din contul aferent cofinanţării asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv din contul de disponibil al agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management, în care au primit cofinanţarea potrivit art. 12 alin. (1) lit. a), în contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile corespunzător.

    ART. 20
    (1) Autorităţile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute la art. 18 alin. (9).
    (2) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie autorităţilor de management sumele calculate în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (9) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanţării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.
    (3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanţă contestat.
    (5) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă.
    (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).
    (8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.
    (9) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligaţiei de restituire conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate potrivit alin. (9) se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.
    (11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis decizia de recuperare a prefinanţării au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării.
    (13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10). Dobânzile aferente fondurilor europene se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar dobânzile aferente cofinanţării publice se fac venit la bugetul de stat.
    (14) În cazul în care sumele care trebuie restituite reprezintă contravaloarea ajutorului primit de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, recuperarea acestora trebuie să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

    CAP. V
    Mecanismul cererilor de plată/ Mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile
    ART. 21
    În procesul de implementare a programelor, autorităţile de management pot utiliza atât mecanismul cererilor de plată, cât şi cel al rambursării cheltuielilor efectuate.

    ART. 22
    (1) Mecanismul cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), (8) şi 10.
    (2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.
    (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.
    (4) În situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (3) provin din facturi emise în altă valută decât moneda naţională de către furnizori externi, neînregistraţi fiscal în România, sumele plătite în conturile liderului de parteneriat/partenerilor, corespunzător alin. (3), sunt calculate la cursul BNR din data emiterii facturii.
    (5) Diferenţele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăţilor facturilor externe prevăzute la alin. (4) sunt suportate de către liderul de parteneriat/partener/parteneri.
    (6) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 şi 8, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.
    (7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, cu respectarea prevederilor alin. (2), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.
    (8) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (7) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (9) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.
    (10) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (7), beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din documentele prevăzute la alin. (2) decontate prin cererea de plată, cu respectarea prevederilor alin. (6). În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.
    (11) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
    (12) Nerespectarea prevederilor alin. (10) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/deciziei de finanţare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia/revocarea acesteia.
    (13) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (11) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 20.

    ART. 23
    (1) Înregistrarea fiscală a partenerilor, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin depunerea unei declaraţii de înregistrare fiscală la organul fiscal competent fie direct sau prin intermediul unui împuternicit, fie la solicitarea plătitorului de venit - persoana juridică cu rol de autoritate de management, în condiţiile prevăzute la art. 82 şi art. 86 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse, organul fiscal competent eliberează certificatul de înregistrare fiscală. În cazul depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condiţiile art. 18 din legea susmenţionată.
    (2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului Bucureşti în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operaţiunile de deschidere, gestionare a conturilor şi efectuarea plăţilor se realizează de către partenerii persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitate de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele partenerului şi se codifică cu codul alocat conform certificatului de înregistrare fiscală emis conform prevederilor alin. (1).
    (3) Elementele minimale cu privire la forma şi conţinutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin instrucţiuni emise de către autoritatea de management.
    (4) Mecanismul prevăzut de prezentul articol se utilizează exclusiv pentru mecanismul cererilor de plată.

    ART. 24
    (1) Recuperarea sumelor, cu respectarea prevederilor art. 18-20 şi art. 22, cu excepţia dobânzii prevăzute la art. 20 alin. (13), se efectuează după cum urmează:
    a) sumele aferente fondurilor externe nerambursabile în conturile de disponibil ale autorităţilor de management din care au fost acordate;
    b) sumele asigurate de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea publică şi unele cheltuieli neeligibile, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management sau conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, respectiv în conturile de disponibil ale autorităţilor de management pentru programele operaţionale regionale din care au fost acordate.

    (2) Autorităţile de management pentru programele operaţionale regionale au obligaţia restituirii la bugetul de stat a sumelor recuperate de către acestea din fondurile asigurate de la acest buget reprezentând cofinanţarea publică şi unele cheltuieli neeligibile, după caz, în contul de cheltuieli bugetare al Ministerului Finanţelor din care au fost încasate iniţial sumele respective sau, după caz, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul sumelor provenite din finanţarea anilor precedenţi, după caz.

    ART. 25
    (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se încadrează la art. 22 alin. (10).
    (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
    (3) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (2) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (4) În cazul cererii de rambursare finale depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul de autorizare prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.
    (5) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanţare atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
    (6) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/ partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.
    (7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanţate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligaţia să se înregistreze fiscal în România potrivit legislaţiei fiscale din România, iar legislaţia incidentă acestora în ţara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă ţară, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor autorizate în contul de disponibilităţi deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România.
    (8) Liderul de parteneriat are obligaţia de a vira, în valută, partenerilor publici externi neînregistraţi fiscal în România sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum şi cofinanţarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Diferenţele de curs valutar rezultate în urma efectuării de către liderul de parteneriat a plăţii în valută către partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România a sumelor primite în lei de la autoritatea de management se suportă de partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România.

    ART. 26
    (1) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei europene şi naţionale, sumele din fonduri europene şi cofinanţare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condiţiile art. 25 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(6) şi art. 8, conform contractelor/deciziilor/de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.
    (2) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(6) şi art. 8, conform contractelor/ deciziilor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile indicate în contractul/decizia de finanţare sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit, în funcţie de opţiunea acestora.
    (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.
    (4) Prin excepţie de la alin. (1), pentru proiectele care nu constituie operaţiuni finalizate, finanţate iniţial din fonduri externe rambursabile, aprobate la finanţare din fonduri europene, ai căror beneficiari sunt prevăzuţi la art. 7 alin. (1), după autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate în condiţiile art. 25 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, conform contractelor/deciziilor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în contul de venituri al bugetului din care a fost asigurată sursa de finanţare a cheltuielilor, deschis pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor la Trezoreria Statului.
    (5) Prin excepţie de la alin. (1), contravaloarea sumelor reprezentând fonduri europene, asigurate iniţial din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, transferate potrivit art. 12 alin. (5), se virează de către autorităţile de management pentru programele operaţionale regionale, după autorizarea cheltuielilor, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanţelor la Trezoreria Statului.

    ART. 27
    (1) Pentru proiectele pregătite în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare şi finanţate în cadrul Programului operaţional Dezvoltare durabilă ca proiecte noi sau ca proiecte etapizate, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, aprobate la finanţare cu o rată forfetară, ai căror beneficiari sunt operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, beneficiarii vor asigura rata forfetară de 6% după atingerea progresului financiar de 75% din proiect.
    (2) Beneficiarii menţionaţi la alin. (1) sunt exceptaţi de la reţinerea ratei forfetare de 6% aferentă contribuţiei lor până la atingerea unui progres financiar de 75% pentru proiectele finanţate în cadrul perioadei de programare 2021-2027, urmând să solicite la rambursare, în vederea autorizării, inclusiv valoarea cheltuielilor aferente acestui procent. După atingerea progresului financiar de 75%, beneficiarii justifică procentul exceptat prin cheltuieli efectuate în cadrul proiectului sau în cadrul fazei a doua a proiectelor preluate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027.
    (3) În cazul beneficiarilor care nu vor putea susţine financiar rata forfetară specificată la alin. (1) ordonatorul de credite în cadrul căruia funcţionează autoritatea de management poate asigura finanţarea acesteia, cu titlu de împrumut, din bugetul de stat alocat cu această destinaţie.
    (4) Mecanismul de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare acordate potrivit alin. (3) se stabileşte prin normele metodologice, ţinând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor de către operatorii de apă şi apă uzată.
    (5) Pentru proiectele aprobate în baza contribuţiei beneficiarilor în situaţia în care aceasta depăşeşte rata forfetară aferentă proiectelor prevăzute la alin. (1), autoritatea de management este autorizată să asigure finanţarea din fonduri alocate de la bugetul de stat a diferenţei dintre procentul contribuţiei proprii şi procentul echivalent al ratei forfetare, precum şi taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor reprezentând această diferenţă, pentru operatorii regionali care furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Timiş, Galaţi, Alba, Cluj şi Sălaj, beneficiari ai proiectelor preluate din perioada de programare 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

    CAP. VI
    Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor
    ART. 28
    (1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri europene sunt considerate acţiuni multianuale.
    (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri europene, pot fi anuale sau multianuale.
    (3) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia şi în conformitate cu prevederile art. 15 şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program, cu excepţia programelor operaţionale regionale care se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021.
    (4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora şi au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor.
    (5) Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale, încheie contracte de finanţare cu beneficiarii, respectiv emit decizii de finanţare şi efectuează plăţile aferente acestora potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020, aprobată prin Legea nr. 277/2021, şi au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor şi a reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale Autorităţii de Certificare şi Plată pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale regionale.

    ART. 29
    (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor către ordonatorii de credite cu rol de organism intermediar, în limita competenţelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituţii implicate şi/sau pe baza acordului de delegare de atribuţii, încheiat între autoritatea de management şi organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene.
    (2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menţionat la alin. (1).
    (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 28 alin. (3), cu avizul autorităţii de management, şi poate efectua unele operaţiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.

    CAP. VII
    Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
    ART. 30
    (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaţionale se exercită la nivelul ordonatorilor de credite cu rol de autorităţi de management/organisme intermediare, al agenţiilor pentru dezvoltare regională cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale şi la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată cu rol de organism contabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul organismelor cu rol de autorităţi de management/organisme intermediare/ organism contabil, în vederea gestionării financiare a programelor finanţate din fonduri europene, cu excepţia proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/organismul contabil are calitatea de beneficiar.

    ART. 31
    (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din fonduri europene are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligaţia poate fi îndeplinită şi prin arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, al reprezentanţilor Parchetului European, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată/plătită de către autoritatea de management, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.
    (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către autoritatea de management, aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
    (5) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

    ART. 32
    (1) Autoritatea de Certificare şi Plată recuperează de la autoritatea de management/alte instituţii sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plăţile efectuate către Autoritatea de Certificare şi Plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autorităţile române.
    (2) Autoritatea de Certificare şi Plată recuperează de la autorităţile de management, până cel târziu la data închiderii programului operaţional, orice sume din fonduri europene şi din categoriile prevăzute la art. 13 lit. a), transferate acestora, care, ulterior plăţilor efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de Certificare şi Plată în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, şi nu au fost recuperate de la beneficiari.

    CAP. VIII
    Proiecte implementate în parteneriat
    ART. 33
    Proiectele finanţate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România.

    ART. 34
    (1) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 33, entităţile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă cel puţin principiile transparenţei, tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.
    (2) Autorităţile de management stabilesc, dacă este cazul, prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate din fonduri europene categoriile de activităţi care nu pot fi realizate de către partenerii entităţi private în implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1).
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), cheltuielile efectuate de partenerul entitate privată sunt neeligibile.
    (4) În cazul proiectelor, inclusiv al celor implementate în parteneriat, depuse în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, se aplică regulile stabilite de CINEA, prin apelurile de proiecte.

    ART. 35
    Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanţă se emit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pe numele liderului de parteneriat şi/sau al partenerului din a cărui acţiune sau inacţiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate şi regularitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene.

    ART. 36
    (1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanţare.
    (2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanţare şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale organizaţiei de cercetare şi ale întreprinderii;
    b) drepturile şi obligaţiile organizaţiei de cercetare şi întreprinderii;
    c) valoarea totală a contractului şi a fiecărei activităţi, defalcată pentru organizaţia de cercetare şi întreprindere;
    d) contribuţia financiară proprie a întreprinderii;
    e) conturile bancare deschise de către organizaţia de cercetare şi întreprindere;
    f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părţi privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităţilor proprii din cadrul proiectului;
    g) cuantumul ajutorului de tip minims, respectiv ajutor de stat, de care beneficiază întreprinderea ca urmare a semnării contractului subsidiar;
    h) obligaţia întreprinderii beneficiare a contractului subsidiar de a respecta cerinţele minime cu privire la informarea şi publicitatea privind operaţiunea finanţată din fonduri europene, conform Regulamentului (UE) 2021/1.060.

    (3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanţării, mecanismul cererilor de plată şi rambursare, precum şi recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător şi parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe din cadrul Programului operaţional Creşterea inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare.
    (4) Autoritatea de management virează sumele aferente activităţilor proprii ale organizaţiei de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoştinţe, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele organizaţiei de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar.

    CAP. IX
    Decizia de reziliere a contractului de finanţare
    ART. 37
    (1) Autorităţile de management emit pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.
    (2) Decizia de reziliere a contractului de finanţare constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.

    ART. 38
    (1) Recuperarea sumelor prevăzute la art. 37 alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 20.
    (2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1)-(5), prin excepţie de la prevederile art. 20 alin. (9), sumele prevăzute la art. 37 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 39
    Sumele necesare finalizării proiectelor care nu au fost finalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu excepţia proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (4), se asigură de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 40
    În termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Iulian-Vasile Popescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 17 decembrie 2021.
    Nr. 133.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016