Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023
    Având în vedere că în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României se propune îmbunătăţirea reglementărilor în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, monitorizării eficiente şi controlului, cu accent pe performanţă şi responsabilitate,
    ţinând seama că prin prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice au fost create premisele realizării jalonului 439 din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României şi totodată a fost creat cadrul legal de înfiinţare a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului,
    în considerarea solicitărilor primite de iniţiatorul actului normativ din partea Comisiei Europene, a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a autorităţilor publice tutelare de la nivel central şi local prin care au fost semnalate o serie de situaţii rămase nereglementate sau pentru care reglementarea nu a fost suficient de clară,
    ţinând cont de faptul că până în prezent Agenţia pentru Evaluarea şi Monitorizarea Întreprinderilor Publice nu a fost operaţionalizată, iar acest aspect este de natură să ducă la blocarea activităţii întreprinderilor publice, având în vedere rolul acestei instituţii în procedurile de selecţie şi numire a conducerii întreprinderilor publice de la nivel naţional,
    întrucât neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ ar putea pune în pericol cererea de plată numărul trei din Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), care urmează să fie depusă de România la data de 15 decembrie 2023,
    având în vedere faptul că cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară anuală urmează să se încheie la finalul lunii decembrie 2023, precum şi faptul că vacanţa parlamentară are o durată aproximativă de două luni,
    având, totodată, în vedere că este prioritar interesul general pentru reglementarea imediată a cadrului legal optim care să permită o colaborare mult mai orientată spre rezultat, simplificată administrativ şi cu diminuarea riscului de nerespectare a calendarelor şi a jaloanelor asumate de România,
    pentru a elimina orice alte lacune legislative ce pot genera efecte negative în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv consecinţe nefaste ale unor practici de management defectuoase în cadrul întreprinderilor publice, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, corupţia, lipsa de transparenţă şi de responsabilitate, adoptarea unor decizii nefundamentate, cu impact asupra performanţei şi eficienţei întreprinderilor publice,
    având în vedere faptul că aceste efecte negative pot duce la pierderi financiare semnificative, la scăderea încrederii publice în instituţiile statului şi la subminarea democraţiei şi a statului de drept, se impune adoptarea unor măsuri imediate pentru reglementarea unor situaţii urgente, care nu suferă amânare.
    Dată fiind importanţa acestor entităţi economice şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic şi social, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, inflaţie, creşterea şomajului, scăderea veniturilor şi a nivelului de trai, precum şi creşterea decalajelor economice şi sociale între diferitele regiuni şi grupuri sociale, pentru a preveni aceste dezechilibre este important ca întreprinderile publice să fie conduse într-un mod transparent şi responsabil, cu respectarea principiilor bunei guvernanţe corporative şi a standardelor internaţionale relevante.
    Ţinând cont de faptul că unele dispoziţii din cuprinsul Legii nr. 187/2023 au un caracter echivoc şi pot conduce la interpretări diferite în ceea ce priveşte aplicarea şi înţelegerea anumitor termeni,
    ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate putând avea consecinţe negative pentru activitatea întreprinderilor publice,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli, proceduri şi procese pentru administrarea şi conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile diferiţilor participanţi, respectiv structura de guvernanţă a întreprinderii publice, precum şi consiliul de administraţie şi de supraveghere, directori şi directorat, acţionari şi alte persoane interesate, care stabilesc structura şi funcţionarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformităţii direcţiei strategice a întreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse în Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanţă corporativă, precum şi în Ghidul OCDE privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;"

    2. La articolul 2, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "22. politica publică de proprietate privată - politica de acţionar/asociat, respectiv de proprietar a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, care defineşte raţiunea deţinerii de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale a participaţiilor la întreprinderile publice de la nivel central şi local, stabileşte rolul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în guvernanţa întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum şi rolul şi responsabilităţile autorităţilor publice tutelare şi ale altor părţi interesate implicate în implementarea acesteia;"

    3. La articolul 2, după punctul 30 se introduc două noi puncte, pct. 31 şi 32, cu următorul cuprins:
    "31. data operaţionalizării AMEPIP - data de la care AMEPIP este mandatată legal şi dotată cu resursele necesare pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de bună guvernanţă corporativă şi aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, care va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a AMEPIP şi prin comunicarea către autorităţile publice tutelare;
32. standarde de bună guvernanţă corporativă - standardele cuprinse în Ghidul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi în Principiile G20/OCDE privind guvernanţa corporativă."

    4. La articolul 2^2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Politica publică de proprietate privată se referă, în principal, la:
    a) obiectivele Guvernului, respectiv ale unităţilor administrativ-teritoriale, în ceea ce priveşte proprietatea privată a acestora;
    b) gestionarea participaţiilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale în scopul asigurării unei bune performanţe financiare şi al rentabilităţii întreprinderilor publice;
    c) măsurile necesar a fi luate într-un interval de timp bine stabilit pentru a asigura punerea în aplicare a obligaţiilor întreprinderilor publice prevăzute la art. 2^3."

    5. La articolul 2^2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Politica publică de proprietate privată a statului se publică pe pagina de internet a AMEPIP în termen de 5 zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia."

    6. La articolul 2^4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) iniţiază proiectul de lege privind politica publică de proprietate privată, elaborat de AMEPIP, cu respectarea principiului autonomiei locale şi a prerogativelor unităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor care derivă din calitatea acestora de proprietari;"

    7. La articolul 4^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4^2
    (1) AMEPIP este condusă de un preşedinte şi de doi vicepreşedinţi. Salarizarea pentru funcţiile de preşedinte şi de vicepreşedinte ale AMEPIP se stabileşte la nivelul coeficienţilor maximi prevăzuţi în anexa nr. IX lit. D din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 4^4 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător."

    8. La articolul 4^2, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al AMEPIP, unul dintre vicepreşedinţi este desemnat, prin decizie a prim-ministrului, să exercite atribuţiile preşedintelui AMEPIP, până la numirea conducătorului instituţiei potrivit prevederilor alin. (3), dar nu mai mult de 6 luni."

    9. La articolul 4^10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Cu 6 luni înainte de expirarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedinţilor AMEPIP se întocmeşte un nou raport de audit, în condiţiile prevăzute la art. 4^11 alin. (1) şi (2)."

    10. La articolul 4^11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Evaluarea favorabilă a mandatelor preşedintelui, respectiv vicepreşedinţilor AMEPIP, în baza raportului de audit prevăzut la 4^10 alin. (4), permite prim-ministrului numirea acestora pentru un nou mandat, fără a se mai organiza procesul de selecţie prevăzut la art. 4^2 alin. (3)."

    11. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Numirea membrilor consiliului de administraţie se realizează de către autoritatea publică tutelară din lista scurtă a candidaţilor elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare. În cazul în care lista scurtă conţine un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. În cazul în care există mai mulţi candidaţi incluşi în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situaţia în care nu există candidaţi înscrişi sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecţie se va relua, cu aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    12. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Contractul de mandat care se încheie de autoritatea publică tutelară cu membrii consiliului de administraţie, precum şi modificările acestuia se avizează în prealabil de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare."

    13. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi (2), consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a regiei autonome, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs."

    14. La articolul 29, alineatele (1), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare prevăzute la art. 2 pct. 27, care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acţionarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administraţie se realizează de către adunarea generală a acţionarilor din lista scurtă a candidaţilor elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare. În cazul în care lista scurtă conţine un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulţi candidaţi incluşi în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situaţia în care nu există candidaţi înscrişi sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecţie se va relua. Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acţionarilor de iniţiere a procedurii.
    ..................................................................................................
    (8) În situaţia nerespectării prevederilor legale cu privire la selecţia candidatului, preşedintele comisiei sau, în caz de divergenţă între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecţie şi nominalizare notifică AMEPIP, dispoziţiile de la art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) aplicându-se în mod corespunzător.
    ..............................................................................................
    (10) Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum şi modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare şi se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor."

    15. La articolul 29^1, alineatele (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Încălcarea de către conducătorul autorităţii publice tutelare, de către preşedintele consiliului de administraţie sau de supraveghere a reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59^1 alin. (1), dacă fapta nu constituie infracţiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenţii, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).
    .............................................................................................
(6) Fără a încălca prevederile alin. (4), depăşirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziţie de administrator constituie contravenţie, dacă fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă pentru conducătorul autorităţilor publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59^1 alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), şi în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiaşi poziţii. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acţionarilor să constate încetarea mandatului, în condiţiile legii.
(7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), depăşirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziţie de director constituie contravenţie, dacă fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă pentru preşedintele consiliului de administraţie sau pentru membrii consiliului de administraţie, în cuantumul stabilit la art. 59^1 alin. (4). Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), şi în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiaşi poziţii. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acţionarilor să constate încetarea mandatului, în condiţiile legii."

    16. După articolul 29^4 se introduce un nou articol, art. 29^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^5
    (1) În cazul întreprinderilor publice nou-înfiinţate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnaţi administratorii societăţii, care trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3). Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acţionarilor, a administratorilor selectaţi potrivit procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la numirea administratorilor prevăzuţi la alin. (1).
    (3) În termen de 2 luni de la data înmatriculării societăţii la registrul comerţului, autoritatea publică tutelară va declanşa procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă."

    17. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administraţie, respectiv de maximum patru ani."

    18. La articolul 59^1, părţile introductive ale alineatelor (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 59^1
    (1) Neîndeplinirea de către autoritatea publică tutelară a obligaţiilor prevăzute la art. 2^1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. a)-j), art. 5 alin. (7), art. 29 alin. (4) şi (12) constituie contravenţie şi se sancţionează, în funcţie de gravitatea faptei, după cum urmează:
    .............................................................................................
    (3) Neîndeplinirea de către consiliul de administraţie sau supraveghere, în cazul întreprinderilor publice constituite ca societăţi pe acţiuni, sau de către administratorii cu drept de reprezentare legală, în cazul întreprinderilor publice constituite ca societăţi cu răspundere limitată, a obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (12), art. 29^1 alin. (2)-(4), art. 35 alin. (6), art. 39 alin. (3) şi art. 57 alin. (1), (2) şi (2^1) constituie contravenţie şi se sancţionează fiecare administrator, în funcţie de gravitatea faptei, după cum urmează:"    ART. II
    Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 594 din 29 iunie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul II, alineatele (1)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. II
    (1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.
    (2) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numeşte administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administraţie, până la desemnarea noilor administratori selectaţi potrivit legii.
    (3) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.
    (4) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător."

    2. La articolul V, alineatele (2)-(6) se abrogă.
    3. După articolul IX se introduce un articol nou, art. IX^1, cu următorul cuprins:
    "ART. IX^1
    În termen de 30 de zile de la data operaţionalizării AMEPIP, întreprinderile publice care au numit administratori provizorii potrivit art. II declanşează procedurile de selecţie şi nominalizare a membrilor noilor consilii de administraţie, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege."    ART. III
    În situaţiile prevăzute la art. II alin. (1)-(4) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul în care procedurile de selecţie şi nominalizare nu s-au putut organiza întrucât Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice nu este operaţională, autorităţile publice tutelare pot numi administratori provizorii pentru încă un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2 luni, dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. IV
    În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractele de mandat ale administratorilor permanenţi, prevăzuţi la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanţă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Bogdan-Gruia Ivan
                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia-Veronica Marcu,
                    secretar general
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea
                    Ministrul energiei,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Natalia-Elena Intotero
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 14 decembrie 2023.
    Nr. 117.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016