Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023  privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023
    Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,
    ţinând seama de faptul că fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 trebuie realizată pe o serie de măsuri fiscal-bugetare aprobate prin acte normative,
    luând în considerare Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România (2020/C 116/01), potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului bugetar excesiv,
    având în vedere necesitatea creării unui spaţiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susţinerea investiţiilor publice şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă şi transparentă, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital fix,
    ţinând cont de faptul că pentru perioada 2024-2026 se impune o construcţie bugetară responsabilă şi credibilă, crearea de spaţiu fiscal, vital în economii în curs de dezvoltare în condiţiile unui cadru internaţional şi intern dificil,
    având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2024-2026, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024,
    ţinând cont de necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente,
    deoarece neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanţare suplimentar în anul 2024, rezultând un nivel nesustenabil al deficitului bugetului general consolidat de peste 7% din produsul intern brut, ceea ce va avea ca efect creşterea datoriei publice cu riscul înăspririi condiţiilor de finanţare a acesteia,
    luând în considerare faptul că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecinţe negative, în sensul că ar genera atât un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice, cât şi întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024,
    ţinând cont de faptul că este necesară implementarea de măsuri urgente şi viabile care să asigure respectarea de către România a termenelor şi jaloanelor stabilite prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, PNRR, în domeniul reformei fiscale care să fie în concordanţă şi cu recomandările formulate de către Comisia Europeană,
    cunoscând faptul că sunt necesare venituri suplimentare pentru susţinerea consolidării fiscale, în domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se stabilesc reguli pentru reducerea sferei de aplicare a acestui sistem fiscal, precum şi pentru prevenirea divizării artificiale a întreprinderilor cu scopul de a accesa regimul microîntreprinderilor, iar în domeniul impozitului pe profit se reglementează măsuri de limitare a anumitor tipuri de cheltuieli, a recuperării pierderii fiscale, în vederea lărgirii bazei impozabile.
    Având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri legislative cauzează întârzieri asupra îndeplinirii unor jaloane -condiţionalităţi pentru PNRR, această situaţie ducând la creşterea riscului de nerespectare a calendarelor, cu consecinţe negative majore asupra gradului de îndeplinire a obligaţiilor asumate,
    pentru evitarea riscului de suspendare a fondurilor alocate prin PNRR,
    luând în considerare dificultăţile constatate în aplicarea unitară a facilităţilor fiscale acordate salariaţilor care desfăşoară activitate în sectoarele construcţii, agricultură, industria alimentară, precum şi activitatea de creare de programe pentru calculator, fapt ce impune clarificarea reglementărilor în vigoare,
    ţinând cont de faptul că lipsa clarificărilor privind modalitatea de aplicare a prevederilor fiscale referitoare la determinarea plafonului lunar neimpozabil de 3 salarii/remuneraţii, pentru indemnizaţiile de delegare, detaşare, creează premisele aplicării neunitare a regimului fiscal reglementat, fapt ce poate conduce la stabilirea unor sume suplimentare în sarcina angajatorilor, se impune completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în acest sens.
    Având în vedere faptul că, în prezent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor nu se acordă cheltuieli forfetare deductibile la stabilirea venitului net anual, deducerea cheltuielilor efectuate pentru obţinerea veniturilor fiind posibilă exclusiv în situaţia în care contribuabilul optează pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se impune reglementarea unui regim fiscal echitabil, simplu şi eficient, care facilitează conformarea voluntară a contribuabililor şi reduce sarcina administrativă, atât la nivel instituţional, cât şi la nivelul persoanelor fizice care realizează venituri de această natură.
    Ţinând seama de faptul că norma primară, în speţă Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu a asigurat reguli fiscale suficiente şi neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educaţia timpurie, care să conducă la stabilitate şi eficienţă legislativă, necesitând revizuirea reglementărilor iniţiale, iar măsura suspendării stimulentului fiscal încetează la data de 31 decembrie 2023, este necesară implementarea unei măsuri în cazul sumelor suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, astfel încât să permită aplicarea acesteia.
    Ţinând cont de necesitatea creşterii eficienţei colectării obligaţiilor bugetare, în scopul asigurării unei mai bune încasări la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată,
    având în vedere riscul de declanşare a procedurii de infringement în cazul neconformării cu cele sesizate de către Comisia Europeană cu privire la unele neconcordanţe de natură tehnică referitoare la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2020/262 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare),
    ţinând cont de necesitatea implementării în legislaţia naţională a prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen, precum şi de faptul că, în lipsa luării urgente a acestei măsuri, noile reguli obligatorii stabilite la nivelul UE privind marcarea motorinei nu vor putea fi aplicate,
    în vederea evitării întârzierilor nejustificate în activitatea de comercializare a produselor accizabile,
    având în vedere faptul că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, vizaţi de obligaţia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2023, în condiţiile inexistenţei pe piaţă, în prezent, a acestor dispozitive,
    ţinând seama şi de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative în sensul că ar conduce la sancţionarea operatorilor economici care comercializează bunuri/prestează servicii prin intermediul automatelor comerciale, începând cu data de 1 ianuarie 2024, pentru neîndeplinirea obligaţiei de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale, în condiţiile în care fapta nu este imputabilă acestora,
    având în vedere necesitatea evitării apariţiei unor disfuncţionalităţi atât în activitatea marilor reţele comerciale, cât şi în activitatea specifică a unor contribuabili,
    ţinând seama de solicitările repetate ale mediului de afaceri din perspectiva cerinţelor de conformare care privesc respectarea plafonului de numerar aflat în casierie la sfârşitul fiecărei zile şi preîntâmpinarea unor dificultăţi din perspectiva utilizării infrastructurii existente, respectiv a aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv a celor de tipul „self checkout“,
    având în vedere necesitatea constituirii unor structuri dedicate care să răspundă în mod corespunzător şi operativ sarcinilor rezultate din angajamentele, recomandările internaţionale formulate de instituţii financiare internaţionale, precum: Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional etc., şi din obiectivele majore ale politicii externe a României, cum ar fi OCDE,
    întrucât problemele menţionate mai sus vizează interesul public şi strategic al României pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice, consolidare fiscală, gestionarea fondurilor europene şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Prevederi referitoare la cheltuielile publice
    ART. I
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică locală şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX litera C la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din învăţământ se majorează în anul 2024 cu 20%, în medie, în 2 tranşe, respectiv:
    a) prima tranşă începând cu data de 1.01.2024;
    b) a doua tranşă începând cu data de 1.06.2024.

    (4) Salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului iniţiată de Ministerul Educaţiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, pentru care nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară se stabileşte la nivelul reglementat pentru anul 2022 în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la care se aplică prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă, majorat cu 5%.

    ART. II
    Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

    ART. III
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
    (2) Prin excepţie de la prevederilealin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2024 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 70% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
    (4) Personalului din instituţiile de apărare şi securitate naţională care execută serviciul de luptă permanent, desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum şi în situaţii de urgenţă i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (3).
    (5) Plata majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul poliţiştilor de penitenciare, limita de 3% se stabileşte la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se depăşi 180 de ore anual.
    (8) Condiţiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) şi cele de încadrare în limitele stabilite la alin. (5) şi (6), precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (9) Dispoziţiile alin. (3)-(8) nu aduc atingere prevederilor alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.
    (10) Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea şi acordarea drepturilor prevăzute la alin. (2)-(6) numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    ART. IV
    (1) În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii.
    (3) În anul 2024, serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, nu finanţează din fondurile alocate de la bugetul de stat acordarea pentru angajaţii proprii de bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu plătesc premii sau ore suplimentare din aceste fonduri.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2024 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) se pot acorda tichetele de masă a căror valoare se plafonează la nivelul lunii decembrie 2022.

    ART. V
    (1) În anul 2024, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2023.
    (2) În anul 2024, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

    ART. VI
    (1) În anul 2024, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
    (2) Dacă în cursul exerciţiului bugetar intervin evenimente care conduc la majorarea cheltuielilor de personal aprobate prin buget, ordonatorii de credite dispun măsurile necesare în vederea încadrării în bugetul aprobat, în condiţiile legii, recurgând, dar fără a se limita la măsurile prevăzute la art. 18 alin. (5) şi (6) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VII
    (1) În anul 2024 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:
    a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege:
    a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
    b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autorităţile/instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi de Ministerul Educaţiei pentru posturile vacante sau temporar vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
    (5) Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul.
    (6) În termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice pe site-ul propriu un anunţ cu privire la posturile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (5) şi pentru care concursul poate continua.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

    ART. VIII
    (1) Tranşele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plăţii eşalonate, conform legii, neplătite până la data de 31 decembrie 2023, se plătesc eşalonat, începând cu anul 2024, în tranşele prevăzute la art. IX alin. (1).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte tranşele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, care fac obiectul plăţii eşalonate, conform legii, neplătite până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. IX
    (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, se va realiza astfel:
    a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
    b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
    c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
    d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
    e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, având ca obiect acordarea unor drepturi reprezentând diurnă, cazare, hrană sau facilitarea legăturii cu familia, prevăzute de legislaţia privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    (3) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
    (4) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
    (5) La sumele eşalonate conform alin. (1) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.
    (6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite se stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).

    ART. X
    (1) În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, nu acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ori la trecerea în rezervă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

    ART. XI
    (1) Începând cu anul 2024 se majorează cu 13,8% nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023:
    a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
    e) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
    i) indemnizaţiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024 indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

    ART. XII
    În anul 2024 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023:
    a) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
    b) indemnizaţia preşedintelui Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, republicată;
    c) indemnizaţiile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
    d) sprijinul material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
    e) drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. XIII
    (1) În anul 2024, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023.
    (2) Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1130 din 23 noiembrie 2022, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2025.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul din luna decembrie 2023, de 6.240 lei.

    ART. XIV
    În anul 2024 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
    a) art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) art. 210 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
    c) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare.


    ART. XV
    (1) În cadrul exerciţiului bugetar, începând cu data de 1 noiembrie, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie înregistrează în execuţia bugetară la unele titluri din clasificaţia economică ale unui capitol bugetar, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la alineatele bugetare „Finanţarea externă nerambursabilă“ şi „Fonduri europene nerambursabile“, plăţi sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate, sunt obligaţi să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului minimum 10% din valoarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament aprobate în buget la acea dată la solicitarea Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile de la data solicitării. Procentul de virare se stabileşte de către Ministerul Finanţelor prin adresa de solicitare.
    (2) După expirarea termenului de 5 zile prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat până la momentul transmiterii de către aceştia a solicitării de disponibilizare.

    ART. XVI
    Prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2024.

    ART. XVII
    (1) Prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2024.
    (2) În situaţii temeinic justificate din punct de vedere economic şi social, prin excepţie de la prevederile alin. (1), Guvernul poate aproba prin memorandum încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidenţa prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în bugetul aprobat.

    ART. XVIII
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate sau pentru finanţarea altor cheltuieli de aceeaşi natură, reflectate la acelaşi titlu de cheltuieli.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate în anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru autorităţile publice locale, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2024 pentru finanţarea cheltuielilor curente şi a cheltuielilor de capital în condiţiile legii.

    ART. XIX
    În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de beneficiari să modifice în proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, anexe la buget, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare.

    ART. XX
    Articolul XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 9 octombrie 2018, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2019, se abrogă.

    ART. XXI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul şi ministrul finanţelor semnează o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2024-2026.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul şi ministrul finanţelor semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2024 şi perspectiva 2025-2027 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2024-2026.
    (3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2024 şi perspectiva 2025-2027.

    ART. XXII
    Articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025."


    ART. XXIII
    La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuţi la art. 3^1 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă."


    ART. XXIV
    Articolul 25 din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 25 iulie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prevederile art. 32^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025.
(2) Prevederile art. 32^1 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025."


    ART. XXV
    La art. XXI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 27 octombrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale instituţiilor publice subordonate finanţate integral sau parţial din venituri proprii, respectiv ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare pe partea de venituri şi titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, şi să le comunice Ministerului Finanţelor în termen de 10 zile de la data efectuării acestora."


    ART. XXVI
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aplicabilitatea unor dispoziţii prevăzute în Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările ulterioare, se prorogă după cum urmează:
    a) prevederile art. 67 alin. (4), (6), (7), (8) se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    b) prevederile art. 116-art. 119 se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    c) prevederile art. 131 alin. (11) se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    d) prevederile art. 138 alin. (5) se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    e) prevederile art. 139 alin. (2) lit. d), alin. (3), (7) se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    f) prevederile art. 23 alin. (1) lit. f) şi art. 207 alin. (11) se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    g) prevederile art. 217 alin. (3) se prorogă până la începutul anului şcolar 2025-2026;
    h) art. 77 alin. (4) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2025.

    (2) Prevederile art. 248 alin. (21) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Finanţarea în baza şi în limitele costului standard/elev/preşcolar/antepreşcolar, potrivit dispoziţiilor art. 139 alin. (1), (2) lit. a)-c), (4) şi (9)-(16) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2024."

    (3) Aplicarea prevederilor art. 63 alin. (4), art. 78 alin. (8), art. 105 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, se suspendă până la începutul anului şcolar 2025-2026.
    (4) În anul 2024 pentru Programul Naţional Masă Sănătoasă se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumei de 1.139.400 mii lei aprobată într-o poziţie distinctă într-o anexă la Legea bugetului de stat pe anul 2024, pentru preşcolarii şi elevii din maximum 1.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ, precum şi normele metodologice de aplicare a Programului Naţional pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 147 din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, în anul 2024 finanţarea cheltuielilor pentru educaţie, la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu toate componentele sale, reprezintă minimum 10,0% din cheltuielile bugetului general consolidat.
    (6) Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu anul 2025.

    ART. XXVII
    Până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor privind înfiinţarea Centrului Naţional de Educaţie Incluzivă, normele metodologice pentru evaluarea, privind orientarea/reorientarea între niveluri de sprijin şi privind asigurarea serviciilor necesare copiilor cu CES, conform prevederilor art. 69, în unităţile de învăţământ, inclusiv în centrele şcolare pentru educaţie incluzivă şi în unităţile şcolare speciale, se elaborează de Ministerul Educaţiei.

    ART. XXVIII
    Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 207 alin. (11), Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările ulterioare, beneficiază de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea salariului personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani şi cu gradul didactic I.

    ART. XXIX
    Articolul 248 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    "Până la data de 1.09.2025, Ministerul Educaţiei stabileşte, prin ordin al ministrului educaţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, măsurile aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi elaborează metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi."


    ART. XXX
    În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Educaţiei emite ordinul de ministru pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 1 septembrie 2023, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. XXXI
    La articolul 260 din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 5 iulie 2023, cu modificările ulterioare, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alin. (19), cu următorul cuprins:
    "(19) Prevederile art. 216 alin. (19) referitoare la asigurarea cadrelor didactice şi de cercetare din instituţiile de învăţământ superior de stat, la data încetării de drept a contractului de muncă în urma pensionării, două salarii raportate la ultimul salariu de bază se aplică începând cu anul universitar 2025-2026."


    ART. XXXII
    În perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XXXIII
    Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2025, iar termenul de aplicare se prorogă până la data de 31 decembrie 2027.

    ART. XXXIV
    Aplicarea prevederilor art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2025.

    ART. XXXV
    Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2025.

    ART. XXXVI
    Aplicarea prevederilor art. 34 şi 35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2024 şi până la data de 1 ianuarie 2025.

    ART. XXXVII
    Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024.

    ART. XXXVIII
    Alineatul (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul şi dacă are prevăzute în fişa postului un set de atribuţii obiective şi cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25."


    ART. XXXIX
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune modificarea fişelor de post, în condiţiile art. XXXV.

    ART. XL
    La elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în completarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, finanţarea măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale unităţilor de îngrijire la domiciliu, ale centrelor de zi de îngrijire şi recuperare, ale căminelor pentru persoane vârstnice, precum şi pentru finanţarea indemnizaţiilor îngrijitorilor informali ai persoanelor vârstnice dependente, precum şi a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din surse proprii, cel puţin la nivelul cotelor stabilite de dispoziţiile legale, diferenţa de fonduri necesare finanţării integrale a acestor cheltuieli.

    ART. XLI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 68^5 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.
    (3) În anul 2024, indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în temeiul Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei.

    ART. XLII
    (1) În anul 2024, începând cu prima sesiune pentru acceptarea şi înscrierea solicitanţilor deschisă după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, nu se mai acordă ecobonusuri, iar cuantumul ecotichetelor, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, se acordă astfel:
    a) 25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;
    b) 13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;
    c) 13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică solicitanţilor instituţii publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XLIII
    (1) Modificarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare, prevăzută la art. 13 alin. (2)-(5), art. 17 alin. (3), (4) şi (6), art. 25 lit. b) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 22 mai 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare, se realizează prin notificare, în baza instrucţiunilor emise de autoritatea de management.
    (2) Termenele prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 22 mai 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2024.

    ART. XLIV
    La articolul 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 10 mai 2022, aprobată prin Legea nr. 302/2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se abrogă.

    ART. XLV
    (1) Disponibilităţile existente în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanţelor, potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza temporar pentru onorarea cererilor de fonduri ale autorităţilor de management, în luna decembrie 2023, pentru programele operaţionale finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-2020, în vederea efectuării plăţilor aferente cererilor de prefinanţare şi a cererilor de plată primite de la beneficiari.
    (2) Ministerul Finanţelor, prin Autoritatea de Certificare şi Plată, efectuează transferul sumelor din contul menţionat la alin. (1) în contul 57.07.03.60 „Disponibil din sume alocate temporar din venituri din privatizare şi din bugetul MFP - Acţiuni generale pentru finanţarea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor, în vederea virării ulterioare în conturile de disponibil deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe numele fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, menţionate la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Sumele utilizate temporar potrivitalin. (1) se reîntregesc în primul trimestru al anului 2024 de către Autoritatea de Certificare şi Plată, din sumele alocate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, potrivit art. 10 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin virarea acestora din contul de cheltuieli bugetare 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat“ în contul 57.07.03.60, prevăzut la alin. (2), şi, ulterior, în contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanţelor, potrivit art. 19 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XLVI
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 18 iulie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, art. 15^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    Valoarea cheltuielilor care pot fi decontate pe bază de cost unitar, alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, prevăzută la art. 15 alin. (3), se suplimentează cu 143.958,90 mii lei, echivalent a 29.000,00 mii euro la cursul InforEuro din luna noiembrie 2023, reprezentând contribuţie în procent de 100% a Uniunii Europene prevăzută la nivelul axei prioritare 11 REACT EU CARE din cadrul căreia se decontează sprijinul financiar."

    2. La articolul 17, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman 2014-2020 să lanseze apelul de proiecte destinat decontării sumelor prevăzute la art. 15^2 şi să încheie contractul de finanţare pentru apelul de proiecte lansat, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie."

    3. La articolul 17, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) Cheltuielile prevăzute la art. 15^2 se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului operaţional Capital uman 2014-2020, pe baza situaţiei prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2), după aprobarea modificării programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operaţional şi încheierea contractului de finanţare între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Afacerilor Interne."

    4. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman 2014-2020, autorizează cheltuielile prevăzute la art. 15^2 şi efectuează plăţi aferente contractului de finanţare încheiat în contul de venituri ale bugetului de stat 46.00.04 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020», deschis pe seama Ministerului Afacerilor Interne."



    ART. XLVII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 20 iunie 2022, aprobată prin Legea nr. 377/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate considerate neeligibile sau cheltuielile nedecontate considerate neeligibile stabilite prin decizii ale organelor competente indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare sau prin alocări din cadrul programului rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat."

    2. La articolul 13, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate considerate neeligibile sau cheltuielile nedecontate considerate neeligibile stabilite prin decizii ale organelor competente indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare sau prin alocări din cadrul programului rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat."



    ART. XLVIII
    (1) Se instituie unele măsuri de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, după cum urmează:
    a) tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde;
    b) pachete cu produse alimentare.

    (2) În anul 2024, sprijinul material prevăzut la alin. (1) lit. a) are o valoare nominală de 250 lei, iar în perioada 2025-2027 are o valoare nominală de 125 lei.
    (3) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structura de specialitate din subordinea acestuia, cu rol de beneficiar al finanţării nerambursabile pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri europene nerambursabile şi responsabilă de iniţierea şi implementarea măsurilor prevăzute la alin. (1), coordonează implementarea măsurii de sprijin, contractează serviciile necesare emiterii suportului electronic de către unităţi emitente, achiziţiei de produse alimentare şi livrării acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
    (4) Ministerul Investiţiei şi Proiectelor Europene, prin structura prevăzută la alin. (3) încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, o convenţie cu Compania Naţională „Poşta Română“- S.A. pentru etichetarea, colectarea şi distribuţia tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Bugetul măsurii de sprijin se stabileşte la suma de 5.721.347,64 mii lei, echivalent a 1.150.574.677,23 euro la cursul InforEuro din luna decembrie 2023 cu decontare din fonduri europene nerambursabile, respectiv din cadrul PoIDS 2021-2027, în conformitate cu regulile de eligibilitate şi normele comunitare şi naţionale aplicabile şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.
    (6) Categoriile de cheltuieli efectuate cu măsura de sprijin, care nu pot fi decontate din fonduri europene nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile, neîncadrarea în categoriile de beneficiari-ţintă ai Programului Incluziune şi Demnitate Socială, precum şi pentru neîncadrarea în alocarea financiară prevăzută rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie;
    (7) Măsurile de sprijin prevăzute la alin. (1) se completează cu măsuri auxiliare care includ măsuri de educaţie sanitară, educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale şi a locuinţei, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, orientarea în vederea inserţiei profesionale, sprijin în căutarea unui loc de muncă, recomandări culinare şi sfaturi privind echilibrul nutriţional, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică.
    (8) Mecanismul de implementare a măsurilor de sprijin prevăzute la alin. (1), regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. XLIX
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2023 se autorizează ordonatorii principali de credite să repartizeze sumele reţinute în proporţie de 10% potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3/XX/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2022-2027 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)“.

    ART. L
    La articolul 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului."


    ART. LI
    Redevenţele pentru exploatarea resurselor minerale din domeniul apelor, precum şi a altor resurse minerale după caz, astfel cum sunt definite prin Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin acte juridice de forţa legii, în termen de 90 de zile data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, având în vedere un mecanism de calcul bazat pe următoarele criterii:
    a) criterii care trebuie să ţină cont de preţul de piaţă al produselor;
    b) criterii bazate pe utilizarea eficientă a acestora;
    c) criterii de performanţă în gestionarea resurselor.


    ART. LII
    La art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 din 17 decembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenite în anul 2023 se poate efectua şi pentru serviciile prestate în perioada 30 octombrie 2023-30 iunie 2024 de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziţionate direct sau prin intermediul unei agenţii de turism licenţiate, în limita valorică a diferenţei dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2023 şi cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie 2023-29 octombrie 2023."


    CAP. II
    Prevederi referitoare la consolidarea fiscală
    ART. LIII
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22, alineatul (10^1) se abrogă.
    2. La articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;"

    3. La articolul 25 alineatul (3) litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct, pct. 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil; în sensul prevederilor prezentului punct, condiţiile acordării sumelor pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, supuse limitării fiscale, sunt cele prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. i)."

    4. La articolul 25 alineatul (3), literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
k) 50% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia contribuabilului în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop;"

    5. La articolul 25 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) 50% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu social achiziţionat de către contribuabil în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acţionari sau asociaţi, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;"

    6. La articolul 25 alineatul (4), partea introductivă a literei i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:"

    7. La articolul 25, alineatul (4), literele i^1), i^2) şi t) se abrogă.
    8. La articolul 25 alineatul (4), litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ţ) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare şi serviciile acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cele prevăzute la lit. i) şi scad valoarea astfel rezultată din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la lit. i). În situaţia în care valoarea stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) şi prezentei litere, diminuată cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit în limita valorii astfel calculate şi către Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF şi către alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, până la termenele de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În acest caz, redirecţionarea impozitului pe profit se efectuează, potrivit art. 42 alin. (4), fără a exista obligaţia înscrierii entităţii beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale."

    9. La articolul 25, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) În aplicarea prevederilor alin. (4) lit. e), pentru determinarea ponderii veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor, contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opţiunii irevocabile de a recunoaşte astfel titlurile de participare, iau în calcul şi sumele reprezentând diferenţe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în creditul conturilor de rezerve ca urmare a vânzării/cesionării titlurilor de participare."

    10. La articolul 25, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli privind bursele private, potrivit Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, însumează aceste cheltuieli în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată, cu cele prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b), iar suma rezultată se deduce în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b)."

    11. La articolul 26 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, reprezentând sume datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate, în limita unui procent de 30% din valoarea acestor ajustări, altele decât cele prevăzute la lit. d)-f), h) şi i), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:"

    12. La articolul 26 alineatul (1), literele d)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) provizioanele specifice, constituite de instituţiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
e) ajustările pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare din operaţiuni cu clientela, din operaţiuni interbancare şi creanţe din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile, de către instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice străine;
f) ajustările pentru pierderi aşteptate, înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară aplicabile, de către instituţiile financiare nebancare şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, aferente următoarelor categorii de active:
    (i) credite acordate clientelei, alta decât instituţiile de credit, cu excepţia operaţiunilor fără recurs;
    (ii) valori de recuperat de la clientelă, alta decât instituţiile de credit;
    (iii) creanţe aferente operaţiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decât instituţiile de credit;
    (iv) creanţe din operaţiuni de leasing financiar, cu excepţia celor care sunt în relaţie cu instituţiile de credit;"

    13. La articolul 26, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Prevederile alin. (1) referitoare la deducerea, în limita procentului de 30%, a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor reprezentând sume datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate se aplică pentru creanţele înregistrate începând cu 1 ianuarie 2024."

    14. La articolul 28 alineatul (12), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, situat în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, înregistrate în patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibilă la nivelul de 50%. În cazul utilizării sediilor sociale, aflate în patrimoniul contribuabilului, în scop personal de către acţionari sau asociaţi, amortizarea fiscală aferentă sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal;"

    15. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Pierderi fiscale
    (1) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
    (2) Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare totală se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi:
    a) contribuabilului care, în calitate de absorbant/beneficiar al unei operaţiuni de fuziune/divizare/desprindere, preia de la un plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost anterior plătitor de impozit pe profit o pierdere fiscală nerecuperată integral de către absorbit/divizat/cedent, potrivit prevederilor prezentului articol. Această pierdere se recuperează de către contribuabil potrivit alin. (1) şi (7), după caz;
    b) contribuabilului care, într-o perioadă anterioară în care era plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operaţiuni de fuziune/divizare/ desprindere, de la un plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, fost plătitor de impozit pe profit, o pierdere fiscală nerecuperată, potrivit prevederilor prezentului articol. Această pierdere se recuperează de către contribuabil potrivit alin. (1) şi (7), după caz;
    c) contribuabilului care, într-o perioadă anterioară în care era plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operaţiuni de fuziune/divizare/ desprindere, de la un alt plătitor de impozit pe profit, o pierdere fiscală nerecuperată integral, potrivit prevederilor prezentului articol. Această pierdere se recuperează de către contribuabil potrivit alin. (1) şi (7), după caz.
    (4) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1) se aplică luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile şi cheltuielile atribuibile fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în România.
    (5) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează potrivit alin. (1) şi (7), după caz.
    (6) În cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului următor celui în care a început operaţiunea de lichidare şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un an în ceea ce priveşte recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1).
    (7) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit, aferente anilor precedenţi anului 2024/anului care începe în 2024, rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recuperează din profiturile impozabile realizate începând cu anul 2024, în limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor respective.
    (8) În cazul în care se recuperează atât pierderi fiscale anuale, potrivit dispoziţiilor alin. (1) şi (7), pentru aplicarea limitei de 70%, aceste pierderi se cumulează."

    16. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată şi independentă şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea valorii de piaţă a unui transfer efectuat între persoana juridică străină şi sediul său permanent. La stabilirea valorii de piaţă a transferului efectuat între persoana juridică străină şi sediul său permanent se au în vedere prevederile din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor către sediile permanente, emis de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi publicat pe site-ul acestei organizaţii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf."

    17. La articolul 37, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (2), şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea valorii de piaţă a unui transfer efectuat între persoana juridică străină şi sediul său permanent, conform prevederilor din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor către sediile permanente, emis de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi publicat pe site-ul acestei organizaţii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf."

    18. La articolul 40^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) şi (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) şi (9), şi care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât şi cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăşi plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentul în lei a plafoanelor respective este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal. Plafonul de 500.000 euro aferent costurilor excedentare ale îndatorării efectuate cu persoane afiliate nu se aplică instituţiilor de credit -persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit - persoane juridice străine, instituţiilor financiare nebancare, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare şi întreprinderilor de investiţii definite potrivit legii."

    19. La articolul 40^2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Pentru aplicarea plafoanelor deductibile prevăzute la alin. (4), costurile totale excedentare ale îndatorării reportate se alocă tranzacţiilor/operaţiunilor efectuate cu persoane afiliate care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) şi (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) şi (9), respectiv cu persoane neafiliate, astfel:
    a) se determină ponderea costului excedentar nededus aferent tranzacţiilor/operaţiunilor efectuate cu persoane afiliate care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 18^1 alin. (3) şi (12), respectiv art. 18^3 alin. (2) şi (9), în costurile totale excedentare ale îndatorării nededuse, înainte de aplicarea limitei de 30%, prevăzută la alin. (1);
    b) se determină ponderea costului excedentar nededus aferent tranzacţiilor/operaţiunilor efectuate cu persoane neafiliate, în costurile totale excedentare ale îndatorării nededuse, înainte de aplicarea limitei de 30%, prevăzută la alin. (1);
    c) procentul determinat potrivit lit. a), respectiv lit. b) se înmulţeşte cu suma reprezentând costurile totale excedentare ale îndatorării reportate după aplicarea limitei de 30%, prevăzută la alin. (1)."

    20. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii care efectuează cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. ţ), sponsorizări şi/sau acte de mecenat au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    21. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit, în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat până la termenele de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    22. La articolul 42^3 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nu sunt plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;"

    23. La articolul 42^3, alineatul (4) se abrogă.
    24. La articolul 42^5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea în vedere sumele reprezentând: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 şi art. 22^1, scutiri şi reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare, sumele reprezentând cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, potrivit legii, şi alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislaţiei în vigoare, determinate de fiecare membru şi comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad în limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal."

    25. La articolul 42^7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală, rezultatul fiscal consolidat negativ înregistrat de grupul fiscal se recuperează în procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al acestuia, potrivit art. 31. Recuperarea rezultatelor fiscale consolidate negative se efectuează în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit."

    26. La articolul 42^7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul desfiinţării grupului fiscal după perioada prevăzută la art. 42^3 alin. (1), rezultatele fiscale consolidate negative, înregistrate şi nerecuperate în perioada consolidării fiscale, se recuperează de către persoana juridică responsabilă în procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al grupului, potrivit art. 31, pe perioada rămasă cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani, respectiv 5 ani, după caz."

    27. La articolul 45, după alineatul (12) se introduc şapte noi alineate, alin. (13)-(19), cu următorul cuprins:
    "(13) În cazul burselor private, prevederile art. 25 alin. (12) se aplică pentru cele acordate până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, respectiv până la sfârşitul anului fiscal modificat care se încheie în anul 2024.
(14) Prevederile art. 26 alin. (1) lit. f) se aplică şi pentru determinarea rezultatului fiscal şi a impozitului pe profit aferent anului fiscal 2023.
(15) Depunerea formularului/formularelor de redirecţionare a impozitului pe profit aferent anului 2023/anului fiscal modificat care se încheie în anul 2024 se efectuează până la termenele prevăzute la art. 42 alin. (4).
(16) Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând burse/aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024.
(17) Sumele reprezentând aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, după scăderea din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2023/anului fiscal modificat care se încheie în anul 2024, reprezintă elemente similare cheltuielilor începând cu anul 2024, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2024. În acest caz, cheltuielile reprezentând amortizarea fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.
(18) Începând cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevăzute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, nu mai cuprind bursele private şi costul de achiziţie a aparatelor de marcat electronice fiscale.
(19) Costurile excedentare ale îndatorării reportate la 31 decembrie 2023 potrivit prevederilor art. 40^2 se alocă, pentru aplicarea alin. (4) al acestui articol în anii fiscali următori, plafonului deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro."

    28. La articolul 47 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu;"

    29. La articolul 47 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
    "i) a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii."

    30. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare."

    31. La articolul 47, alineatul (2) se abrogă.
    32. La articolul 47 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, precum şi persoana juridică română care desfăşoară activităţi de intermediere/distribuţie în aceste domenii, cu excepţia intermediarilor secundari de asigurări şi/sau reasigurări, definiţi potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distribuţie de asigurări/reasigurări în proporţie de până la 15% inclusiv din veniturile totale;"

    33. La articolul 47, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), asociaţii/acţionarii persoanei juridice române care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât şi la alte persoane juridice române care îndeplinesc condiţiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care aplică prevederile prezentului titlu. Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociaţi/acţionari, până la termenul de 31 martie, intră sub incidenţa prevederilor titlului II."

    34. La articolul 47, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    35. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu."

    36. La articolul 48, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alin. (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Microîntreprinderile care au desfăşurat, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor aplică condiţia de a nu mai fi fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prevăzută la alin. (2), începând cu anul fiscal 2024.
(2^3) Prin excepţie de la prevederile art. 52, respectiv de la art. 47 alin. (1) şi alin. (4), microîntreprinderea care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit prevederilor legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situaţie de inactivitate."

    37. La articolul 48, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) O microîntreprindere care s-a aflat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit prevederilor legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii de reluare a activităţii, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d), h) şi i), iar pe cea de la lit. g) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării menţiunii în Registrul Comerţului."

    38. La articolul 52, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) şi/sau nu a depus în termen situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar precedent anului fiscal respectiv, dacă avea această obligaţie potrivit legii, microîntreprinderea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre aceste condiţii."

    39. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul microîntreprinderii care, în cursul anului, se găseşte în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1^1), suplimentar faţă de regulile prevăzute la alin. (5), limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevăzută la alin. (1), se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate."

    40. La articolul 52, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi la alte microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/ microîntreprinderile care iese/ies de sub incidenţa prezentului titlu şi care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia de deţinere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    41. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
    (1) Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) şi f), la art. 51 alin. (1), (4^1) şi (4^2) şi la art. 52 alin. (1) se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.
    (2) Verificarea aplicării prevederilor art. 47 alin. (1) lit. h) şi i), alin. (4) şi art. 52 alin. (7) se efectuează pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.A.F."

    42. Articolul 54^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54^1
    Reguli tranzitorii
    Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în anul fiscal 2024, condiţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. i) se consideră îndeplinită dacă situaţiile financiare anuale sunt depuse până la data de 31 martie 2024 inclusiv."

    43. La articolul 56, alineatele (1^1), (1^3)-(1^10), (2^1) şi (2^2) se abrogă.
    44. La articolul 56, după alineatul (2^3) se introduc două noi alineate, alin. (2^4) şi alin. (2^5), cu următorul cuprins:
    "(2^4) Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2023 se redirecţionează potrivit prevederilor în vigoare până la data de 31 decembrie 2023.
(2^5) Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse şi sumele reprezentând achiziţia de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023."

    45. După articolul 60 se introduce un nou articol, art. 60^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 60^1
    Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit
    Prin excepţie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) şi pct. 7 lit. c), în situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, persoana fizică realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru o fracţie din lună, la funcţia de bază, la unul sau, după caz, la mai mulţi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileşte partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzătoare acestei perioade şi acordă scutirea pentru venitul brut lunar realizat, în limita fracţiei din plafon astfel stabilită."

    46. La articolul 68 alineatul (5), literele a) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cheltuielile pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
    (...)
r) contravaloarea abonamentelor, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;"

    47. La articolul 68, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile pentru acordarea de burse private şi cheltuielile de protocol."

    48. La articolul 68 alineatul (7), litera k^2) se abrogă.
    49. La articolul 68 alineatul (7), după litera k^2) se introduc două noi litere, lit. k^3) şi k^4) cu următorul cuprins:
    "k^3) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, efectuate potrivit legii;
k^4) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii;"

    50. La articolul 68^1, alineatul (7) se abrogă.
    51. La articolul 72, alineatul (8) se abrogă.
    52. La articolul 76 alineatul (2), literele k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.
    (...)
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada deplasării."

    53. La articolul 76 alineatul (3), litera a^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a^1) veniturile prevăzute la alin. (4^1) lit. d)-f) şi h)-j), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la alin. (4^1);"

    54. La articolul 76 alineatul (4), literele s) şi x) se abrogă.
    55. La articolul 76 alineatul (4^1), litera g) se abrogă.
    56. La articolul 76 alineatul (4^1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;"

    57. La articolul 76 alineatul (4^1), după litera h) se introduc două noi litere, lit. i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul sumelor plătite direct de către angajat, acestea se acordă de către angajator, în limita aceluiaşi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.
    Suma se acordă unui singur părinte, astfel cum este definit la art. 77 alin. (11), la un singur angajator, prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui. În situaţia în care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, angajatul are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de plăţi de la un alt angajator;
j) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite."

    58. La articolul 76, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării în altă localitate, în România şi în străinătate, se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul. Impozitul se calculează şi se reţine prin cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 şi 82, după caz."

    59. La articolul 76, după alineatul (7) se introduc şapte noi alineate, alin. (8)-(14) cu următorul cuprins:
    "(8) Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, în condiţiile alin. (4^1) lit. d), se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul, respectiv venituri aferente lunii în care sunt acordate, în situaţia în care nu există obligaţia prezentării unor documente justificative.
(9) Sumele reprezentând contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în condiţiile alin. (4^1) lit. e), se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
(10) Sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în condiţiile alin. (4^1) lit. f), se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
(11) Sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în condiţiile alin. (4^1) lit. h) se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
(12) Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în condiţiile alin. (4^1) lit. i), se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.
(13) Sumele reprezentând diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite, se consideră venituri aferente fiecăreia dintre lunile în care este scadent creditul, respectiv luna în care se înregistrează în cont dobânda aferentă depozitului.
(14) Impozitul datorat în cazul sumelor prevăzute la alin. (8)-(13) se calculează şi se reţine prin cumularea cu veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii în care se consideră venit, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 şi 82, după caz."

    60. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (v) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(v) contravaloarea abonamentelor suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale.
    Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (5), în limita aceluiaşi plafon, indiferent de numărul de persoane."

    61. La articolul 83, alineatul (2) se abrogă.
    62. La articolul 84, alineatele (1), (3), (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
    (...)
(3) Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât cel plătit de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.
    (...)
(7) Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.
    (...)
(10) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu au obligaţia completării Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile."

    63. La articolul 84, alineatul (11) se abrogă.
    64. După articolul 84 se introduce un nou articol, art. 84^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 84^1
    Reguli privind stabilirea impozitului pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă
    (1) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
    (2) În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează plata.
    (3) Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât venitul din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se stabileşte la fiecare plată, de către plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.
    (4) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti impozitul corespunzător sumelor plătite.
    (5) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (4), la momentul plăţii veniturilor.
    (6) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
    (7) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile."

    65. Articolul 88 se abrogă.
    66. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor
    Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt aplicabile, după caz, reglementările cap. XI - Venitul net anual impozabil."

    67. După articolul 101 se introduce un nou articol, art. 101^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 101^1
    Prevederi speciale la calculul impozitului pe venitul din pensii
    Prin excepţie de la prevederile art. 101 alin. (2), pentru drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil din pensii determinat potrivit art. 100 alin. (2)-(5)."

    68. La articolul 113, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Notarii publici au obligaţia să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, la organul fiscal teritorial, o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând cel puţin următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie:"

    69. La articolul 113, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) numărul cadastral al proprietăţii imobiliare."

    70. La articolul 118, alineatele (1), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. f), contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil, pe fiecare sursă din categoria de venituri respectivă, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
    (...)
(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către contribuabil în limita a 70% din veniturile nete anuale, obţinute din aceeaşi sursă de venit în următorii 5 ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
    a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
    c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
    (...)
(7) Pierderile din categoriile de venituri prevăzute la art. 61 lit. a), a^1) şi f) provenind din străinătate se reportează şi se compensează de către contribuabil în limita a 70% din veniturile nete anuale de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali consecutivi."

    71. La articolul 119, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni prevăzute la art. 91 lit. c) şi d) stabilită prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se recuperează în limita a 70% din câştigurile nete anuale obţinute în următorii 5 ani fiscali consecutivi.
(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
    a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
    c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(4) Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează şi se compensează de către contribuabil în limita a 70% din câştigurile nete anuale de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali consecutivi."

    72. La articolul 120, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, pentru care impunerea este finală, au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi şi respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori. Pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice."

    73. La articolul 120^1, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, cota de 10% se aplică asupra venitului net anual estimat."

    74. La articolul 122 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, venituri din cedarea folosinţei bunurilor plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), respectiv art. 84^1 alin. (6), precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 84 alin. (1) pentru care chiria este exprimată în lei."

    75. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118."

    76. La articolul 123, alineatul (1^3) se abrogă.
    77. La articolul 123, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendă, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, din cedarea folosinţei bunurilor plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, precum şi de cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care determinarea venitului net anual se efectuează potrivit prevederilor art. 72^1, se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual."

    78. La articolul 123, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    79. La articolul 123, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual/venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

    80. La articolul 123^1, alineatele (1), (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 78 alin. (6) şi art. 82 alin. (6) pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
    (...)
(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 78 alin. (6) şi art. 82 alin. (6) obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de aceştia până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii. Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.
(3^1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 78 alin. (6) şi art. 82 alin. (6) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/unitatea de cult, beneficiară a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligaţia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii."

    81. La articolul 123^1, alineatul (4) se abrogă.
    82. La articolul 123^1, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) şi (3^1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(6) Prin excepţie de la alin. (3), contribuabilii prevăzuţi la art. 78 alin. (6) şi art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se reţine la sursă, pot opta, cu acordul angajatorului/plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, reţinerea, declararea şi plata sumei prevăzute la alin. (1) către beneficiari, până la termenul de plată a impozitului."

    83. La articolul 130, alineatele (7)-(10) se abrogă.
    84. La articolul 133, după alineatul (23) se introduc cinci noi alineate, alin. (24)-(28), cu următorul cuprins:
    "(24) Pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor aferente anilor fiscali anteriori anului 2024, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare în anul de realizare a venitului. Pierderea reportată, necompensată, precum şi pierderea fiscală înregistrată în anul fiscal 2023, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(25) Sumele reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcţiune în anul 2023, precum şi sumele de aceeaşi natură reportate, se deduc din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023. Sumele rămase care nu sunt scăzute din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023 nu se reportează şi reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, începând cu veniturile aferente anului 2024. În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat pentru anul 2023, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcţiune în anul 2023 se distribuie proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.
(26) Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferurile proprietăţilor imobiliare efectuate în semestrul II al anului 2023 sunt cele în vigoare la data de 31 decembrie 2023.
(27) Pierderile fiscale anuale înregistrate în anii precedenţi anului 2024, rămase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se compensează din veniturile nete anuale sau, după caz, câştigurile nete anuale realizate începând cu anul 2024, pe perioada rămasă din cei 7 ani, în limita a 70% din veniturile nete anuale sau, după caz, câştigurile nete anuale respective. Pentru aplicarea limitei de 70%, pierderile fiscale anuale înregistrate în anii precedenţi anului 2024, rămase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se cumulează cu pierderile fiscale anuale înregistrate începând cu anul 2024.
(28) Prevederile referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit, stabilit potrivit art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) şi (4), art. 130 alin. (7)-(9), precum şi procedura de aplicare a prevederilor corespunzătoare, prevăzută la art. 123^1 şi art. 130 alin. (10), în vigoare până la data de 31 decembrie 2023, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, se aplică pentru redirecţionarea impozitului pe venit aferent veniturilor realizate în anul 2023."

    85. La articolul 135^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizează, în acelaşi timp, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, în aplicarea prevederilor art. 145, 146 şi 157^1, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel."

    86. La articolul 135^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea prevederilor art. 148, 151, 170, 174 şi 174^1, în situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului, se utilizează în cursul aceluiaşi an mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum şi la stabilirea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate, se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară în vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului pentru care se stabilesc contribuţiile sociale. Prevederea se aplică şi în cazul opţiunii exprimate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a)."

    87. La articolul 136, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;"

    88. Articolul 138^3 se abrogă.
    89. La articolul 138^4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct. 2, cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzute în Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028, la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obţinute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale."

    90. La articolul 138^4, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    91. După articolul 138^4 se introduce un nou articol, art. 138^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 138^5
    Prevederi specifice activităţii de creare de programe pentru calculator, sectorului construcţii, sectorului agricol şi industriei alimentare
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1) şi (2) şi art. 138^4 alin. (1) şi (2), persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contribuţiei datorate la fondul de pensii administrat privat.
    (2) Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale, începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opţiunea.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la art. 60 pct. 2, 5 şi 7 pot renunţa la opţiunea exprimată potrivit prevederilor alin. (2), prin depunerea unei solicitări în scris la angajator. Aceasta se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare depunerii solicitării.
    (4) Regulile privind aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3) se stabilesc de angajator prin regulamentul intern sau, după caz, prin alt document intern emis de acesta.
    (5) Prevederile art. 60^1 se aplică în mod corespunzător în vederea determinării veniturilor din salarii şi asimilate salariilor pentru care se aplică cota redusă prevăzută la art. 138^1 alin. (1), art. 138^2 alin. (1) sau art. 138^4 alin. (1)."

    92. La articolul 139 alineatul (1), literele j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.
    (...)
l) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada deplasării."

    93. La articolul 142, literele q) şi z) se abrogă.
    94. La articolul 142 litera aa^1), punctul 7 se abrogă.
    95. La articolul 142 litera aa^1), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;"

    96. La articolul 142 litera aa^1), după punctul 8 se introduc două noi puncte, pct. 9 şi 10, cu următorul cuprins:
    "9. sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. i);
10. diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite."

    97. La articolul 142, ultima teză a literei aa^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-10 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii se stabileşte de angajator."

    98. La articolul 146, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Prevederile alin. (2^1) şi (2^2) sunt aplicabile şi în cazul veniturilor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz."

    99. La articolul 146, alineatele (5) şi (5^6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1), art. 138^4 alin. (1) sau art. 138^5 alin. (1), după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.
    (...)
(5^6) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a), art. 138^1 alin. (1) şi (2), art. 138^2 alin. (1), art. 138^4 alin. (1) sau art. 138^5 alin. (1), după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ."

    100. La articolul 147, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 146 alin. (2^1) sau (2^2), după caz. Prevederea se aplică şi în cazul veniturilor prevăzute la art. 146 alin. (2^3)."

    101. La articolul 151, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului şi să declare venitul ales pentru care datorează contribuţia. Salariul minim brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului. Fac excepţie contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale."

    102. La articolul 153 alineatul (1), după litera f^3) se introduc două noi litere, lit. f^4) şi f^5), cu următorul cuprins:
    "f^4) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
f^5) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;"

    103. La articolul 154 alineatul (1), literele a) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) şi f), pentru aceste venituri datorează contribuţie, conform regulilor specifice prezentului titlu;
    (...)
i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale;"

    104. La articolul 155 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
    "i) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    105. La articolul 157 alineatul (1), literele m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "m) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.
    (...)
o) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada deplasării."

    106. La articolul 157 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, lit. v), cu următorul cuprins:
    "v) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    107. După articolul 157^3 se introduce un nou articol, art. 157^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 157^4
    Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^4) şi f^5)
    Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^4) şi f^5) o reprezintă cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale."

    108. La articolul 168, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^3) Plătitorii de venit prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. f^4) şi f^5) au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază şomerii, potrivit legii, respectiv persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), art. 23 alin. (2) şi persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    109. La articolul 168, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Prevederile alin. (2^1) şi (2^2) sunt aplicabile şi în cazul veniturilor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz."

    110. La articolul 168, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută potrivit alin. (1) şi (1^3) se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, potrivit legii.
    (...)
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionate la art. 157, 157^1, 157^3 sau 157^4, după caz."

    111. La articolul 169 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) plătitorii de venit prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. f^4) şi f^5);"

    112. La articolul 169, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 168 alin. (2^1) sau (2^2), după caz. Prevederea se aplică şi în cazul veniturilor prevăzute la art. 168 alin. (2^3)."

    113. La articolul 220^4 alineatul (1), literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) indemnizaţia de delegare, indemnizaţia de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
    Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.
    (...)
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic;
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic.
    Plafonul aferent valorii a 3 remuneraţii prevăzute în raportul juridic se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 remuneraţii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada deplasării."

    114. La articolul 220^6, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^3) Prevederile alin. (2^1) şi (2^2) sunt aplicabile şi în cazul veniturilor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz."

    115. La articolul 220^7, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul veniturilor reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de declarare a contribuţiei asiguratorie pentru muncă potrivit alin. (1) revine persoanelor prevăzute la art. 220^6 alin. (2^1) sau (2^2), după caz. Prevederea se aplică şi în cazul veniturilor prevăzute la art. 220^6 alin. (2^3)."

    116. La articolul 298, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile art. 297, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spaţii de locuit, indiferent de destinaţia acestora, situate în zone rezidenţiale sau în blocuri de locuinţe şi a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spaţii de locuit, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice."

    117. La articolul 326 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care depun declaraţii vamale prin utilizarea procedurii de vămuire centralizată, conform art. 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;
c) importurile efectuate prin depunerea unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului, de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 şi care au obţinut autorizaţie conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;"

    118. La articolul 326 alineatul (4^1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării;"

    119. La articolul 326 alineatul (4^1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) să nu înregistreze obligaţii bugetare restante, altele decât cele de la lit. a), fapt dovedit pe baza unei declaraţii pe propria răspundere puse la dispoziţia autorităţii vamale;"

    120. După articolul 342 se introduce un nou articol, articolul 342^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 342^1
    Reguli speciale privind nivelul accizelor în anul 2024
    (1) În anul 2024, nivelul accizelor pentru produsele de la nr. crt. 10-12 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale, prevăzut în coloana nr. 3 din anexă, se actualizează cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2023, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, după cum urmează:
    a) începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din creşterea preţurilor de consum;
    b) începând cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din creşterea preţurilor de consum.
    (2) Celelalte prevederi ale art. 342 alin. (1) se aplică în mod corespunzător."

    121. La articolul 345, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Livrarea produselor prevăzute la art. 350 alin. (1) lit. b), art. 351 alin. (1), cu excepţia produselor care se încadrează la poziţiile 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 şi 3.2.1 din anexa nr. 1, art. 352, art. 353 alin. (1) şi a produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e), din antrepozite fiscale ori din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat, se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se regularizează eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse accizabile efectiv livrate de aceştia, în decursul lunii precedente."

    122. La articolul 345, după alineatul (3) se introduc şapte noi alineate, alin. (4)-(10), cu următorul cuprins:
    "(4) Plata accizelor prevăzute la alin. (3) se efectuează de către furnizor ori de către cumpărător. În situaţia în care plata este efectuată de către cumpărător în numele furnizorului, aceasta trebuie efectuată în contul, aparţinând furnizorului, deschis la unităţile Trezoreriei Statului.
(5) Livrarea produselor prevăzute la alin. (3) din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost recepţionate de către destinatarii înregistraţi se face numai pe baza comenzii cumpărătorului.
(6) Pe baza comenzii, furnizorul emite cumpărătorului un document în care menţionează: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate. În cazul în care plata accizelor se efectuează de către cumpărător, documentul cuprinde şi informaţii cu privire la denumirea, codul de identificare fiscală şi numărul contului deschis la Trezoreria Statului ale furnizorului.
(7) Comenzile menţionate la alin. (6) se exprimă în unitatea de măsură prevăzută în anexa nr. 1. În cazul în care livrarea se efectuează în vase calibrate, comenzile trebuie să corespundă capacităţilor înscrise în documentele însoţitoare ale vaselor calibrate.
(8) În situaţiile prevăzute la alin. (7), cantităţile din comenzi, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e), exprimate în litri la temperatura efectivă, se corectează cu densitatea la temperatura de +15°C, rezultând cantitatea exprimată în litri pentru care se datorează accize. Valoarea accizelor datorate se calculează prin înmulţirea cantităţii cu nivelul accizelor pe unitatea de măsură, exprimată în litri.
(9) La livrarea efectivă a cantităţilor de produse energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e), exprimate în litri, furnizorul recalculează contravaloarea accizelor conform procedeului de mai sus. Sumele astfel obţinute, reprezentând accize, se evidenţiază distinct în factura emisă cumpărătorului de către furnizor.
(10) Eventualele diferenţe între valoarea accizelor virate la bugetul de stat calculate pe baza documentului prevăzut la alin. (6) şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse accizabile prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e), efectiv livrate de furnizori, conform facturii, se regularizează cu ocazia depunerii declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată la bugetul de stat."

    123. La articolul 406, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) De îndată ce sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezintă un proiect de document administrativ electronic, în conformitate cu art. 402 alin. (2).
(3) De îndată ce informaţiile cuprinse în documentul administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu prevederile art. 402 alin. (3), acest document înlocuieşte documentul de rezervă prevăzut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 402 alin. (4), art. 402^1 alin. (1), precum şi cele ale art. 404 şi 405 se aplică în mod corespunzător."

    124. La articolul 408, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în absenţa unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele prevăzute la art. 407, se poate de asemenea furniza o dovadă alternativă a încheierii deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile alin. (3)-(5)."

    125. La articolul 414^6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Atestatul de destinatar certificat este valabil de la data emiterii, după ce a fost aprobată cererea de înregistrare ca destinatar certificat de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1)."

    126. La articolul 414^14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Atestatul de expeditor certificat este valabil de la data emiterii, după ce a fost aprobată cererea de înregistrare ca expeditor certificat de autoritatea prevăzută la art. 414^2 alin. (1)."

    127. La articolul 418, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul pierderii parţiale din cauza naturii mărfurilor, care are loc în timpul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru atunci când valoarea pierderii se încadrează în pragul comun de pierdere parţială pentru respectivele produse accizabile, prevăzute la art. 340 alin. (11^1), cu excepţia cazului în care un stat membru are motive rezonabile să suspecteze o fraudă sau o neregulă."

    128. La articolul 426, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru marcarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor se utilizează marcatorul ACCUTRACE^™ PLUS, denumit ştiinţific Butoxibenzen (număr de înregistrare CAS 1126-79-0) prevăzut de Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen.
(2) Nivelul de marcare este de 14 mg +/– 10% de marcator pe litru de produs energetic. Acesta corespunde unui nivel de marcare de 10,64 mg +/– 10% de butoxibenzen pe litru de produs energetic."

    129. La articolul 429, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru marcarea motorinei se utilizează marcatorul ACCUTRACE^™ PLUS, denumit ştiinţific Butoxibenzen (număr de înregistrare CAS 1126-79-0) conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen.
(2) Nivelul de marcare este de 14 mg +/– 10% de marcator pe litru de motorină. Acesta corespunde unui nivel de marcare de 10,64 mg +/– 10% de butoxibenzen pe litru de motorină."

    130. La articolul 445, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) să calculeze accizele şi să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului şi vărsarea integrală a sumelor datorate;
c) să ţină evidenţa accizelor şi să depună anual deconturile privind accizele, conform dispoziţiilor legale privind obligaţiile de plată, la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare."

    131. La articolul 445, după litera c) se introduce o literă nouă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) să evidenţieze distinct accizele în factură în situaţia în care au obligaţia emiterii facturii conform art. 319, în cazul operatoriilor economici care produc şi comercializează în România produsele prevăzute la art. 439."



    ART. LIV
    Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzute la art. LIII pct. 20, 21 şi 41, se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. LV
    Organul fiscal competent comunică entităţilor beneficiare, în baza acordului scris, exprimat în prealabil de către contribuabil, informaţii cu privire la sumele redirecţionate din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/ impozitul pe veniturile persoanelor fizice, potrivit legii, codul de identificare fiscală şi, după caz, denumirea contribuabililor care au redirecţionat aceste sume. Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. LVI
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se utilizează pentru marcare atât marcatorul Solvent Yellow 124, cât şi marcatorul ACCUTRACE^™ PLUS, astfel încât, începând cu 18 ianuarie 2024, motorina şi produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor, să fie exclusiv marcate cu marcatorul ACCUTRACE^™ PLUS.
    (2) Operatorii economici care comercializează marcatorul ACCUTRACE^™ PLUS începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a se înregistra la organul competent, în condiţiile art. 426 alin. (5) şi art. 429 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 440 şi 441 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. d) şi e) din acelaşi act normativ, aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2024, faptul generator şi exigibilitatea intervin la data vânzării pe piaţa internă a produselor.

    ART. LVII
    (1) Prevederile art. LIII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu următoarele excepţii:
    a) pct. 12 referitor la dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. d) şi f), pct. 27 referitor la dispoziţiile art. 45 alin. (14), pct. 52, 58, 89, 92, 105, 113 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) pct. 116 intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare datei de la care România este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la dispoziţiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) pct. 128 şi 129 intră în vigoare la data de 18 ianuarie 2024.

    (2) Prevederile pct. 45, 53, 54 referitoare la dispoziţiile art. 76 alin. (4) litera s), 55-57, 59, 60, 85, 88, 90, 91, 93 referitoare la dispoziţiile art. 142 litera q), 94-100, 109, 112, 114 şi 115 ale art. LIII se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.
    (3) Prevederile pct. 46, 47, 62, 66, 70 referitoare la dispoziţiile art. 118 alin. (1), pct. 72, 73, 75, 77, 79, 86, 101 ale art. LIII se aplică începând cu veniturile aferente anului 2024.
    (4) Prevederile pct. 49 referitoare la dispoziţiile art. 68 alin. (7) lit. k^3), al art. LIII, se aplică începând cu cheltuielile aferente anului 2024.
    (5) Prevederile pct. 68 şi 69 ale art. LIII se aplică transferurilor de proprietăţi imobiliare efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2024.
    (6) Prevederile pct. 74 al art. LIII se aplică pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2024.
    (7) Prevederile pct. 87, 102, 103 referitoare la dispoziţiile art. 154 alin. (1) lit. i), pct. 104, 106, 107, 108, 110, 111 ale art. LIII se aplică începând cu indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente lunii ianuarie 2024.
    (8) Prevederile art. LVI alin. (3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

    ART. LVIII
    Impozitul datorat de persoanele fizice pe veniturile din pensii, din dobânzi, din jocuri de noroc şi din dividende, încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2024, se reţine integral la acelaşi buget şi nu se redistribuie.

    ART. LIX
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. LX
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul operatorilor economici, aşa cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat sunt cheltuieli nedeductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, iar sumele respective se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
    a) valoarea calculată prin aplicarea a 0,15% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
    b) valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

    (2) În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. LXI
    (1) Persoanele fizice care au realizat în cursul anului 2023 venituri prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), respectiv la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale, respectiv a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2023, prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care termenul de depunere este până la data de 25 mai 2024, inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (6^1) şi (17) şi ale art. 174 alin. (6^1), (7) şi (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale prevăzute la art. 148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul prevăzute la art. 148 alin. (4) şi art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, utilizează nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (3^2) şi art. 174 alin. (3^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care termenul de depunere este până la data de 25 mai 2024, inclusiv, în situaţia în care la determinarea bazei anuale de calcul prevăzute la art. 148 alin. (4) şi art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, la depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au utilizat un alt nivel al salariului minim decât cel prevăzut la alin. (1).
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 151 alin. (5) şi (6) şi art. 174 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, persoanele fizice care în cursul anului 2023 au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reţine la sursă, au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care termenul de depunere este până la data de 25 mai 2024, inclusiv, în situaţia în care plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8) şi art. 125 alin. (8) şi (9), după caz, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale prevăzute la art. 148 alin. (2) şi art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, precum şi la determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 148 alin. (4) şi art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2023, datorate pentru anul 2023, au utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe ţară decât cel prevăzut la alin. (1).
    (4) La stabilirea cuantumului contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice prevăzute la alin. (3), contribuţia reţinută la sursă de către plătitorul de venit reprezintă plată anticipată în contul contribuţiei anuale.
    (5) În situaţia în care contribuţia anuală de asigurări sociale stabilită în declaraţia prevăzută la alin. (3) este mai mică decât cea reţinută la sursă de plătitorul de venit, diferenţa astfel rezultată nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit legii.
    (6) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia de a elibera persoanelor fizice beneficiare de venituri, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului 2024, pentru anul 2023, un document cu privire la nivelul contribuţiei de asigurări sociale, respectiv al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reţinute la sursă, precum şi nivelul salariului minim brut pe ţară utilizat la calculul acestora.

    ART. LXII
    Aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă începând cu data de 1 ianuarie 2024 şi până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv.

    ART. LXIII
    (1) Sancţiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2024 pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pentru săvârşirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    (2) În cazul operatorilor economici care desfăşoară şi alte activităţi pentru care legea prevede obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, dispoziţiile alin. (1) se aplică exclusiv pentru activitatea de livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz.

    ART. LXIV
    Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după litera c) se introduc două litere noi, lit. d) şi e), cu următorul cuprins:
    "d) supermagazin - structură de vânzare, astfel cum este definit la art. 4 lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) hipermagazin - structură de vânzare, astfel cum este definit la art. 4 lit. s) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare."

    3. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
    (...)
(4) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, indiferent de natura şi destinaţia acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar."

    4. La articolul 4^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4^2
    (1) Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. În cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor şi hipermagazinelor care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare."

    5. Articolul 7 se abrogă.
    6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod corespunzător prevederile prezentului capitol, pentru fiecare casierie în parte."

    7. La articolul 12, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puţin de 500 lei."



    ART. LXV
    Prevederile art. LXIV, pct. 7 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. LXVI
    La articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 6 octombrie 2023, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Atribuţiile suplimentare prevăzute în sarcina Ministerului Finanţelor, care rezultă din angajamente şi recomandări internaţionale, din politici de ţară asumate de România, precum şi cele care rezultă din aplicarea unor acte normative sau a unui memorandum aprobat în Guvernul României se exercită prin suplimentarea numărului de posturi al Ministerului Finanţelor - aparat propriu şi unităţi subordonate, inclusiv asigurarea finanţării bugetare, în vederea încadrării personalului necesar îndeplinirii acestora. Numărul de posturi aferent se stabileşte prin actele normative de organizare şi funcţionare ale fiecărei instituţii."


    ART. LXVII
    La articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 7 octombrie 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Termenul-limită pentru transmiterea facturilor prevăzute la alin. (1) în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. LXVIII
    Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul III punctul 2, litera (iv) a indicatorului V_s al alineatului (3) al articolului 18^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;"

    2. La articolul III punctul 2, partea introductivă a alineatului (8) al articolului 18^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul grupului fiscal, cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro prevăzută la alin. (1) se calculează de persoana juridică responsabilă prin însumarea cifrei de afaceri a membrilor grupului fiscal. Celelalte prevederi ale alin. (1), precum şi prevederile alin. (2)-(7), (9) şi (10) se aplică în mod corespunzător de către membrii/persoana juridică responsabilă având în vedere şi următoarele reguli:"

    3. La articolul III punctul 2, după alineatul (14) al articolului 18^1 se introduce un nou alineat, alin. (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Contribuabilii care scad valoarea imobilizărilor în curs de execuţie/activelor potrivit indicatorilor I şi A din cadrul alin. (3) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul minim pe cifra de afaceri şi, după caz, se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la trimestrul/anul scăderii acestora, potrivit alin. (3). În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
    b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
    c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte şi înlocuite, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
    d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligaţii prevăzute de lege."

    4. La articolul III punctul 2, litera (iv) a indicatorului V_s al alineatului (2) al articolului 18^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;"

    5. La articolul III punctul 2, după alineatul (13) al articolului 18^3 se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Contribuabilii care scad valoarea imobilizărilor în curs de execuţie/activelor potrivit indicatorilor I şi A din cadrul alin. (2) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul suplimentar şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, din trimestrul scăderii acestora, potrivit alin. (2). În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative, după caz. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
    b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
    c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte şi înlocuite, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
    d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligaţii prevăzute de lege."

    6. La articolul III punctul 15, alineatele (2^2) şi (2^3) ale articolului 118 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2^2) Contribuţia de asigurări sociale deductibilă potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (2^1) lit. b) se stabileşte proporţional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total venituri cumulate potrivit prevederilor art. 148 alin. (2), aplicată asupra contribuţiei de asigurări sociale calculată potrivit art. 151 alin. (1).
(2^3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate deductibilă potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) se stabileşte proporţional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total venituri cumulate potrivit prevederilor art. 170 alin. (1), aplicată asupra contribuţiei de asigurări sociale de sănătate calculată potrivit art. 174 alin. (1)."

    7. La articolul III punctul 30, alineatul (19) al articolului 174^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(19) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (2) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care în anul de realizare a veniturilor:
    a) nu au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare în perioada în care au fost realizate veniturile;
    b) nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1);
    c) nu au obţinut venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puţin egal cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120."

    8. La articolul III punctul 39, punctul 3 de la litera e) a alineatului (2) al articolului 291 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conţinut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru nou-născuţi, sugari şi copii de vârstă mică, cozonacul şi biscuiţii."

    9. La articolul III punctul 55, alineatul (4) al articolului 439 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În sensul alin. (2) lit. d) şi e), prin zahăr adăugat se înţelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă şi siropuri, cum ar fi sirop de malţ, sirop de fructe, sirop de malţ de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arţar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceaţă, adăugate ca ingrediente."

    10. La articolul XVII alineatul (2), litera b) se abrogă.
    11. La articolul XXXII, alin. (1) şi (2) se modifică după cum urmează:
    "(1) Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanşate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administraţie, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente, până la 30 iunie 2024.
(2) Restul posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei legi după aplicarea prevederilor alin. (1) la nivelul operatorilor economici se desfiinţează şi nu se pot reînfiinţa pe o perioadă de 6 luni de la termenul prevăzut la alin. (1)."

    12. La articolul XXXVII se introduc trei noi alineate (7^1), (7^2) şi (11), după cum urmează:
    "(7^1) Funcţia de şef birou la operatorii economici aşa cum sunt definiţi la art. XXX, inclusiv la filialele acestora, se desfiinţează. Odată cu desfiinţarea funcţiei de şef birou se desfiinţează şi structurile organizatorice care funcţionează ca birouri.
(7^2) Personalul cu funcţii de conducere eliberat din funcţia de şef birou are dreptul de a ocupa o poziţie vacantă de conducere, dacă aceasta există, pe baza unei proceduri stabilite şi aprobate de către consiliul de administraţie/supraveghere, după caz. Dacă nu există o poziţie de conducere vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în post de execuţie care corespunde studiilor, experienţei şi vechimii în specialitatea acestuia.
    (...)
(11) Măsurile privind reorganizarea operatorilor economici ca urmare a aplicării prevederilor alin. (7), (7^1), (7^2) şi (8), inclusiv organigramele, statele de funcţii, regulamentele de organizare şi funcţionare, după caz, se aprobă în condiţiile legii, până la data de 30 iunie 2024."

    13. La articolul LIX, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3):
    a) livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:
    b) livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt stabilite şi nici înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 266 alin. (2) şi, respectiv, art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România conform art. 319 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. La articolul LXV punctul 4, alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În relaţia comercială B2B, între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, emitentul facturii electronice are obligaţia de transmitere a acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1). Fac excepţie facturile simplificate emise conform art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. La articolul LXV punctul 9, articolul 13^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13^2
    (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii infracţiuni, următoarele fapte:
    a) nerespectarea de către emitentul facturii - persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 10 alin. (1);
    b) primirea şi înregistrarea de către destinatarul - persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a unei facturi emise de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, fără respectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
    c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7).
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.
    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii, şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către organele fiscale competente."



    ART. LXIX
    Termenele prevăzute la alin. (3) al art. XVII, alin. (6) al art. XVIII, la alin. (7) al art. XX şi la alin. (7) al art. XXIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung se prorogă până la data 30.06.2024.

    ART. LXX
    (1) Prevederile art. LXVIII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepţia prevederilor pct. 14 şi 15, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.
    (2) Prevederile art. LXVIII pct. 6 şi 7 se aplică începând cu veniturile aferente anului 2024.

    ART. LXXI
    (1) În situaţia în care sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura nu este funcţional timp de minimum 24 de ore, obligaţia de transmitere prevăzută la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. II dinLegea nr. 139/2022, cu modificările ulterioare, se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului.
    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia transmiterii ulterioare, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, a facturilor electronice emise.
    (3) Perioadele de nefuncţionare a sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanţelor.

    ART. LXXII
    La articolul XVIII din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 20 octombrie 2023, alineatul (9) al art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. LXXIII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) şi ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
    b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.

    (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2024, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în aceleaşi condiţii şi în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.
    (4) Suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1) se diminuează în funcţie de:
    a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menţinute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;
    b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
    c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
    d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

    (5) Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) şi ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2024, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6)-(5^9) şi ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu suma de 200 lei lunar.
    (6) Prevederile prezentului articol se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2024 inclusiv.

    CAP. III
    Prevederi referitoare la combaterea evaziunii fiscale
    ART. LXXIV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 375/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1110 din 11 decembrie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢA DE URGENŢĂ
    pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se instituie Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri, denumit în continuare Sistemul RO e-Transport.
    (2) Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul naţional ale bunurilor cu risc fiscal ridicat şi transporturile rutiere internaţionale de bunuri."

    3. La articolul 2, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, pct. 1^1, 1^2, şi 1^3, cu următorul cuprins:
    "1^1. teritoriul naţional - teritoriul de stat al României;
1^2. teritoriul unui stat membru - teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România;
1^3. teritoriul unei ţări terţe - teritoriul unei ţări care nu este membră a Uniunii Europene;"

    4. La articolul 2, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. transportul rutier pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat - transportul rutier pe drumurile publice, având punct de plecare şi punct de sosire pe teritoriul României, al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, indiferent de modul de organizare a transportului;"

    5. La articolul 2, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. transportul rutier internaţional de bunuri - activitatea de transport reglementată la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare);"

    6. La articolul 2, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. operator de transport rutier - orice întreprindere definită potrivit art. 3 pct. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care realizează transporturile de bunuri;"

    7. La articolul 2, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. vehicul de transport - vehiculul utilizat pentru transportul, livrarea, mutarea, deplasarea bunurilor sau orice alte activităţi similare, către unul sau mai multe locuri de descărcare, stabilit prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române;"

    8. La articolul 2, partea introductivă a punctului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. transport care face obiectul monitorizării pe teritoriul naţional:"

    9. La articolul 2 punctul 9, literele e), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat aparţinând unor operatori economici diferiţi între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
f) transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
    (...)
i) transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat returnate, care nu au făcut obiectul recepţiei, între operatori economici diferiţi sau între un operator economic şi o persoană fizică;"

    10. La articolul 2, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "12. identificarea prin cod UIT - deţinerea şi prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparţin bunuri în nume propriu, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor."

    11. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea pe teritoriul naţional a transporturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare."

    12. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) module informatice puse gratuit la dispoziţia operatorului de transport de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru a furniza informaţii cu privire la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii;"

    13. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) dispozitive care transmit date de poziţionare a vehiculului de transport şi dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit, pe care sunt instalate modulele informatice prevăzute la art. 4 lit. a) şi a^1) utilizate pentru monitorizarea traseului de transport al bunurilor;"

    14. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri prevăzute la art. 1 alin. (2) pe teritoriul naţional prin intermediul Sistemului RO e-Transport."

    15. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor pune la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi a^1) în vederea obţinerii codului UIT, respectiv la art. 4 alin. (1) lit. b^1) pentru monitorizarea traseului de transport al bunurilor."

    16. La articolul 8, alineatul (1^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^2) În situaţia în care, la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România, la locul de import, la punerea în mişcare a vehiculului de transport încărcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfăşurării transportului, Sistemul RO e-Transport nu este funcţional, obligaţia de declarare prevăzută la alin. (1), respectiv de actualizare prevăzută la alin. (1^1) se suspendă până la repunerea în funcţiune a sistemului."

    17. După articolul 8 se introduc trei noi articole, art. 8^1, 8^2 şi 8^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul internaţional de bunuri revine următorilor utilizatori:
    a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
    b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;
    c) furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
    d) depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
    ART. 8^2
    (1) Operatorul de transport rutier este obligat să asigure transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaraţiei, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.
    (2) Operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit menţionate la art. 4 alin. (1) lit. b^1).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care datele de poziţionare ale vehiculului de transport sunt transferate de dispozitivele acestuia.
    (4) Operatorul de transport rutier este obligat să pună la dispoziţia conducătorului auto codul UIT primit conform prevederilor art. 8 alin. (2).
    ART. 8^3
    În cazul unui transport de bunuri prevăzut la art. 1 alin. (2) conducătorul vehiculului de transport are obligaţia să pornească dispozitivul de poziţionare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional."

    18. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Utilizatorii prevăzuţi la art. 8^1 sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile internaţionale de bunuri, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT."

    19. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorităţii Vamale Române, respectiv la solicitarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziţie conform prevederilor art. 8^2 alin. (4)."

    20. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) şi la art. 8^1 pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz."

    21. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
    a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (2) şi (4);
    b) declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;
    c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1^1), (1^3) şi (2), art. 11 alin. (3) şi art. 12;
    d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 8^3 şi art. 10 alin. (1);
    e) nerespectarea de către operatorul de transport a prevederilor art. 8^2.
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
    (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.
    (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei."



    ART. LXXV
    (1) Prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 iulie 2024;
    (2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. LXXVI
    Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exerciţiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenţii, sponsorizări, sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum şi alte forme similare de finanţare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, întocmesc o declaraţie care însoţeşte situaţiile financiare anuale şi evidenţiază sumele astfel primite, respectiv utilizate."

    2. La articolul 41, după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiei prevăzute la art. 34 alin. (3^1);"

    3. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă după cum urmează:
    a) cele prevăzute la pct. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
    b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    c) cele prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c), cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
    d) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), cu amendă de la 3.000 lei la 20.000 lei;
    e) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
    f) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
    g) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;
    h) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei;
    i) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
    j) cea prevăzută la pct. 4, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
    k) cea prevăzută la pct. 4^1, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;
    l) cea prevăzută la pct. 5, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
    m) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    n) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
    o) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    p) cea prevăzută la pct. 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei."



    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. LXXVII
    (1) Prevederile art. LXXVI pct. 1 se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023.
    (2) Formatul declaraţiei prevăzute la art. LXXVI pct. 1 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. LXXVIII
    La data de 1 ianuarie 2024 se abrogă:
    a) prevederile art. VI alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 370/2022, cu modificările ulterioare;
    b) prevederile referitoare la reportarea burselor private din cadrul art. II alin. (2) din Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1245 din 30 decembrie 2021.


    ART. LXXIX
    Termenul prevăzut la art. 3 pct. 17^1 lit. a) pct. (i) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024.



                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Alexandru Petrescu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Bogdan-Gruia Ivan
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 14 decembrie 2023.
    Nr. 115.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016