Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 710 din 22 octombrie 2007
    În scopul ducerii la îndeplinire a obiectivelor Programului de guvernare, conform cărora Guvernul va asigura o creştere a calităţii vieţii viitorilor pensionari mai apropiată de cea din perioada activă, prin introducerea şi implementarea unui mecanism viabil şi eficient de funcţionare a sistemului de pensii private, în condiţiile unui control public transparent asupra gestionării acestora, exercitat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, şi ţinând cont de faptul că pe parcursul etapei de implementare a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, precum şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative s-au constatat anumite carenţe în circuitul documentelor şi al informaţiilor, prevederile legale actuale reglementând iniţial doar componenta de organizare şi funcţionare, iar nu şi componenta de colectare, aceste aspecte se impun a fi remediate în regim de urgenţă, astfel încât colectarea şi administrarea fondurilor de pensii să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă pentru contribuabilii la acest nou sistem de pensii.
    Totodată, luând în considerare faptul că procedura de autorizare, respectiv de avizare a entităţilor care operează în sistemul pensiilor private a fost finalizată, precum şi faptul că procedura de aderare iniţială la fondurile de pensii administrate privat a fost deja demarată de la data de 17 septembrie 2007, este absolut necesar să fie puse la dispoziţia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private instrumentele sancţionatorii adecvate prin completarea şi detalierea cadrului legal al răspunderii juridice în cazul încălcării reglementărilor din cuprinsul legilor sus-menţionate.
    Având în vedere că aceste împrejurări obiective vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, se impune adoptarea de măsuri imediate în ceea ce priveşte circuitul informaţiilor şi al documentelor între instituţiile implicate în evidenţa şi colectarea contribuţiilor destinate fondurilor de pensii administrate privat, astfel încât aceste operaţiuni să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă pentru participanţii la sistemul de pensii private, precum şi pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind răspunderea juridică, în scopul întăririi capacităţii de control şi supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 20 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "20. instituţie de colectare - instituţia care are ca atribuţie legală colectarea contribuţiilor individuale de asigurări sociale, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
21. instituţie de evidenţă - instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public de pensii, respectiv Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale."

    2. La articolul 32, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Administratorul transmite Comisiei, în format electronic, copii ale actelor individuale de aderare."

    3. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Instituţia de evidenţă notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanţilor, în format electronic, fiecărui administrator în parte, lista conţinând datele de identificare ale persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta."

    4. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Fiecare administrator informează, în scris, în termen de 30 de zile de la notificare, participanţii care au fost repartizaţi aleatoriu, la fondul aflat în administrarea sa, de către instituţia de evidenţă cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia."

    5. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Stabilirea şi modificarea structurii Registrului participanţilor se fac pe baza unui protocol încheiat între instituţia de evidenţă şi Comisie."

    6. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea actualizării Registrului participanţilor, administratorul transmite lunar instituţiei de evidenţă informaţiile cuprinse în actele individuale de aderare, precum şi orice alte informaţii necesare actualizării Registrului participanţilor."

    7. La articolul 41, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat;".
    8. La articolul 42, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Contribuţia la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună şi în aceeaşi modalitate de calcul cu contribuţia obligatorie datorată conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contribuţia la fondul de pensii se constituie şi se virează împreună şi în aceleaşi condiţii stabilite prin Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuţia individuală de asigurări sociale."

    9. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Din momentul începerii activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilită potrivit art. 42 alin. (2).
(3) În termen de 8 ani de la începerea activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an."

    10. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 43^1
    (1) Instituţia de evidenţă calculează, pentru fiecare participant, cuantumul contribuţiei datorate fondului de pensii, luând în considerare baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale înscrisă în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare la sistemul public de pensii.
    (2) Instituţia de evidenţă întocmeşte liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste în care sunt înregistraţi participanţii şi cuantumul contribuţiei datorate de către aceştia.
    (3) Listele prevăzute la alin. (2) se transmit fondurilor de pensii de către instituţia de evidenţă, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declaraţiei prevăzute la alin. (1).
    (4) În situaţia în care instituţia de evidenţă constată că declaraţia prevăzută la alin. (1) nu a fost depusă în termenul legal, participanţii pentru care nu s-a efectuat declararea sunt înscrişi în listele nominale de viramente, care se transmit fondurilor de pensii fără a se completa rubrica referitoare la cuantumul contribuţiei.
    (5) Declaraţiile depuse peste termenul legal sunt prelucrate de către instituţia de evidenţă la următorul termen prevăzut la alin. (3), în funcţie de data depunerii acestor declaraţii, participanţii fiind înscrişi în listele nominale de viramente şi/sau cu sume restante, după caz.
    (6) În termenul prevăzut la alin. (3), instituţia de evidenţă transmite instituţiei de colectare situaţia, pe plătitori, persoane juridice şi persoane fizice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, a sumelor datorate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, astfel cum au fost declarate, în vederea verificării plăţilor efectuate.
    (7) Instituţia de evidenţă răspunde de întocmirea, actualizarea şi păstrarea evidenţei privind contribuţiile la fondurile de pensii, pe fiecare participant.
    (8) În vederea realizării evidenţei contribuţiei la fondurile de pensii, precum şi pentru asigurarea corelării conţinutului propriilor baze de date, instituţia de evidenţă şi instituţia de colectare îşi transmit reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite."

    11. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declaraţiilor prevăzute la art. 43^1 alin. (1), instituţia de evidenţă virează de la bugetul asigurărilor sociale de stat suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii, pentru fiecare fond de pensii în parte.
    (2) Virarea contribuţiilor pentru fondurile de pensii se realizează de către instituţia de evidenţă prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza informaţiilor cuprinse în listele nominale de viramente, întocmite separat, pentru fiecare fond de pensii.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la art. 43^1 alin. (4) nu se efectuează viramente pentru fondurile de pensii.
    (4) În cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe bază de declaraţie de asigurare, contribuţia pentru fondurile de pensii se virează numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizează stagiu de cotizare.
    (5) În orice situaţie în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contribuţiile pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazurile depunerii unor declaraţii nominale rectificative la sistemul public de pensii, instituţia de evidenţă procedează la regularizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la data constatării situaţiilor.
    (6) Procedura de regularizare prevăzută la alin. (5) se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor."

    12. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) În cazul neachitării la termen a contribuţiei de asigurări sociale, instituţia de colectare procedează la stabilirea cuantumului datorat şi la aplicarea modalităţilor de executare silită şi a celorlalte modalităţi de stingere a debitelor, conform dispoziţiilor legale privind colectarea creanţelor bugetare.
    (2) Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuţiei de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat."

    13. La articolul 86, alineatul (4) se abrogă.
    14. La articolul 116, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) Agentul de marketing este persoana juridică sau, după caz, persoana fizică ce îşi desfăşoară activitatea în acest scop, în temeiul autorizaţiei sau avizului, după caz, emisă/emis de către Comisie."

    15. La articolul 118, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenţilor de marketing;".
    16. La articolul 140, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 140
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz."

    17. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 141
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanţilor şi a beneficiarilor;
    c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) şi la art. 131 alin. (3);
    d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;
    e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicţiile prevăzute pentru membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz;
    f) nerespectarea obligaţiei administratorului de a furniza informaţii participanţilor şi beneficiarilor, prevăzută la art. 111;
    g) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum şi în actele adoptate de Comisie.
    (2) Săvârşirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:
    a) avertisment scris;
    b) amendă contravenţională;
    c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acţionarilor semnificativi;
    d) retragerea autorizaţiei sau avizului altor entităţi decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 81;
    e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;
    f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 180 de zile, a desfăşurării unor activităţi reglementate de prezenta lege.
    (3) Sancţiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancţiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
    (4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
    a) între 0,5% şi 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;
    b) între 10.000 lei şi 100.000 lei, pentru persoanele fizice.
    (5) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa se face venit la bugetul Comisiei.
    (6) Comisia poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de conducere sau exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie.
    (7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ţinute, potrivit legii, şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
    (8) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
    (9) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
    (10) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
    (11) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei."

    18. La articolul 142, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, de aplicare a sancţiunilor, precum şi de repartizare a sumelor provenite din amenzi, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    19. Alineatul (3) al articolului 142 se abrogă.
    20. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 145
    (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 15 ani sau cu amendă:
    a) fapta persoanei din vina căreia contribuţia la fondul de pensii nu este virată sau este utilizată în alte scopuri decât prevede prezenta lege;
    b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea şi înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;
    c) fapta persoanei din vina căreia transferul de disponibilităţi băneşti ale unui participant la un alt fond de pensii nu este efectuat în termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) sau acestea sunt utilizate în alte scopuri decât prevede prezenta lege;
    d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;
    e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;
    f) desfăşurarea de către administrator a altor activităţi decât cele pentru care a fost autorizat;
    g) încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 117.
    (2) Faptele prevăzute la alin. (1), dacă constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute de acestea.
    (3) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1), acţiunea penală se exercită din oficiu."

    21. La articolul 149, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Contribuţiile pentru fondurile de pensii se virează începând cu luna următoare celei în care s-a definitivat procedura de repartizare aleatorie prevăzută la alin. (2)."

    22. După articolul 149 se introduce un nou articol, articolul 149^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 149^1
    Autorităţile şi instituţiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei, instituţiei de evidenţă şi instituţiei de colectare, după caz, informaţiile solicitate în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei legi."

    23. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    În perioada pentru care au fost efectuate viramente în contul participantului la un fond de pensii, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie datorată la sistemul public de pensii, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat, şi cota de contribuţie de asigurări sociale stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."


    ART. II
    În tot cuprinsul Legii nr. 411/2004 şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" se va înlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".

    ART. III
    Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Orice modificare privind retragerea autorizaţiei administratorului se consemnează în Registru."

    2. Articolul 37 se abrogă.
    3. La articolul 40, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ................................................................
    (4) Procedura de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele adoptate de Comisie."

    4. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    Comisia emite norme privind :
    a) autorizarea ca administrator;
    b) retragerea autorizaţiei de administrare a administratorului;
    c) fuziunea şi divizarea administratorilor;
    d) fuziunea fondurilor de pensii facultative."

    5. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizaţiei fondului de pensii facultative sau a autorizaţiei de administrare."

    6. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizaţiei de administrare ori a autorizaţiei fondului de pensii facultative, Comisia notifică administratorul cu privire la retragerea autorizaţiei şi solicită oferte celorlalţi administratori autorizaţi pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea în administrare specială a fondurilor de pensii facultative."

    7. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 74^1
    (1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfăşura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoană juridică sau, după caz, persoană fizică ce îşi desfăşoară activitatea în acest scop, autorizat sau avizat de către Comisie.
    (2) Comisia emite norme privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenţilor de marketing."

    8. La articolul 120, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 120
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz."

    9. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;
    b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor depozitarului;
    c) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1);
    d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) şi (4);
    e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (5) şi (7);
    f) depăşirea plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) şi (4);
    g) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1);
    h) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;
    i) nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1);
    j) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau la art. 104;
    k) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum şi în actele adoptate de Comisie.
    (2) Săvârşirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:
    a) avertisment scris;
    b) amendă contravenţională;
    c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acţionarilor semnificativi;
    d) retragerea autorizaţiei sau a avizului, după caz a avizului altor entităţi decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 38;
    e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;
    f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 180 de zile, a desfăşurării unor activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi.
    (3) Sancţiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancţiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
    (4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
    a) între 0,5% şi 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;
    b) între 10.000 lei şi 100.000 lei, pentru persoanele fizice.
    (5) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa se face venit la bugetul Comisiei.
    (6) Comisia poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de conducere sau exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenţie.
    (7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ţinute, potrivit legii, şi la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
    (8) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
    (9) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
    (10) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
    (11) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit în acest scop prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei."

    10. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 122
    În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, de aplicare a sancţiunilor, precum şi de repartizare a sumelor provenite din amenzi, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 122^1
    Contravenţiile prevăzute de prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii acestora."

    12. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 15 ani sau cu amendă:
    a) fapta persoanei din vina căreia contribuţia la fondul de pensii nu este virată sau este utilizată în alte scopuri decât prevede prezenta lege;
    b) fapta persoanei din vina căreia transferul de lichidităţi băneşti ale unui participant la un alt fond de pensii nu este efectuat în termenul prevăzut la art. 73 alin. (1) sau acestea sunt utilizate în alte scopuri decât prevede prezenta lege;
    c) utilizarea de informaţii, documente şi declaraţii false sau de orice alte mijloace ilegale în vederea obţinerii autorizaţiilor ori avizelor prevăzute de prezenta lege;
    d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;
    e) desfăşurarea de către administrator a altor activităţi decât cele pentru care a fost autorizat;
    f) încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 97.
    (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani fapta persoanei care se face vinovată de desfăşurarea fără autorizaţie sau aviz a unei activităţi pentru care prezenta lege prevede obligaţia deţinerii unei autorizaţii ori a unui aviz valabil din partea Comisiei.
    (3) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile prevăzute de acestea.
    (4) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) acţiunea penală se exercită din oficiu."

    13. După articolul 124, se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 124^1
    Autorităţile şi instituţiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei informaţiile solicitate în scopul îndeplinirii de către aceasta a atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi."


    ART. IV
    În tot cuprinsul Legii nr. 204/2006 şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" se va înlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii,
                    familiei şi egalităţii de şanse,
                    Paul Păcuraru
                    Ministrul economiei şi finanţelor,
                    Varujan Vosganian

    Bucureşti, 10 octombrie 2007.
    Nr. 112.
    ------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016