Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2024  privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime,  pescuit şi acvacultură aferente politicii comune de pescuit şi politicii maritime  integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat  pentru perioada de programare 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2024 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură aferente politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 162 din 27 februarie 2024
    Luând în considerare:
    a) prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize;
    b) prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, cu modificările şi completările ulterioare;

    având în vedere faptul că, în prezent, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) gestionează alocarea financiară a României din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură - FEAMPA pentru perioada de programare 2021-2027 şi întrucât este în sarcina statelor membre să adopte toate actele cu putere de lege şi administrative necesare aplicării regulamentelor europene şi protejării intereselor financiare ale acesteia, este necesară adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ, astfel încât să existe cadrul normativ naţional care să permită gestionarea şi absorbţia fondurilor europene nerambursabile.
    Luând în considerare prevederile art. 105 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional care nu a fost utilizată pentru prefinanţare sau pentru care nu au fost transmise aplicaţii de plată până la data de 31 decembrie a celui de al treilea an calendaristic care urmează anului angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2027, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ naţional care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene.
    Luând în considerare faptul că regulamentele europene aplicabile exerciţiului financiar 2021-2027 au fost adoptate cu întârziere la nivel european şi Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2022)8809 din 30.11.2022 privind aprobarea „Programului pentru acvacultură şi pescuit“ al României pentru sprijin acordat din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură,
    având în vedere că, în absenţa actului normativ, nu pot fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Finanţelor sumele reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene, precum şi cheltuielile neeligibile, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaţionale, stabilite conform legii în sarcina autorităţilor de management, aspect care conduce la imposibilitatea încheierii contractelor de finanţare cu beneficiarii selectaţi, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine creşterea riscului dezangajării sumelor alocate anual prin programele operaţionale,
    ţinând cont că, în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exerciţiului financiar 2021-2027, nu pot fi implementate proiecte finanţate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură, acest fapt vizând interesul general public şi constituind o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    având în vedere că, în absenţa actului normativ, beneficiarii selectaţi nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, nu pot genera cheltuieli care să fie rambursate şi ulterior declarate Comisiei Europene, solicitând contribuţia aferentă din partea bugetului Uniunii Europene, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate în acest buget prin programele operaţionale,
    luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată;
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea în lei şi euro a asistenţei financiare nerambursabile alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură, denumit în continuare FEAMPA.

    ART. 2
    (1) Termenii „program“, „operaţiune“, „operaţiune de importanţă strategică“, „operaţiune finalizată“, „autoritate de management“, „organism intermediar“, „beneficiar“, „instrument financiar“, „organism de execuţie a unui instrument financiar“, „acord de finanţare“, „neregulă“ au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021.
    (2) Termenii „creanţe bugetare rezultate din nereguli“ şi „autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene“ au înţelesurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) fonduri europene din FEAMPA - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură;
    b) contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEAMPA - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuţie financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, potrivit cadrului financiar multianual prevăzut prin acordul interinstituţional şi alocările prevăzute pentru România potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.139/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2017/1.004 - anexa 5;
    c) prefinanţare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEAMPA sub forma avansurilor pentru susţinerea începerii şi/sau pe parcursul implementării proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru acvacultură şi pescuit, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;
    d) cofinanţare publică naţională - orice contribuţie din fonduri publice, astfel cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, destinată finanţării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului;
    e) cofinanţare privată - orice contribuţie a unui beneficiar la finanţarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. c);
    f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021;
    g) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile;
    h) contract de finanţare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, şi beneficiarul de finanţare, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor;
    i) decizie de finanţare - actul unilateral intern prin care autoritatea de management/organismul intermediar acordă asistenţă financiară nerambursabilă persoanei juridice din care face parte;
    j) contribuţia publică naţională totală - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanţarea publică şi cheltuielile publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia de finanţare;
    k) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuţiei din FEAMPA, valoarea cofinanţării publice şi/sau private, precum şi contravaloarea cheltuielilor publice şi/sau private, altele decât cele eligibile;
    l) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/beneficiari prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului/deciziei de finanţare;
    m) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată;
    n) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/beneficiari ai unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finanţare sau prin care se justifică utilizarea avansului;
    o) autoritatea de management pentru PAP - structură organizatorică din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă pentru managementul Programului pentru acvacultură şi pescuit 2021-2027, denumită în continuare DGP - AMPOPAM;
    p) proiect nefinalizat - proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea;
    q) decizia de reziliere a contractului de finanţare - actul administrativ emis de autoritatea de management/organismul intermediar prin care încetează raporturile contractuale şi, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar/liderul de parteneriat ca urmare a rezilierii contractului de finanţare în condiţiile stabilite prin clauzele acestuia;
    r) grup de acţiune locală - parteneriat local/regional, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în care majoritatea în toate forurile decizionale este deţinută de reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, denumit în continuare GAL pentru PAP;
    s) lider de parteneriat - organismul public sau privat care iniţiază un proiect, solicită finanţare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alte entităţi şi semnează contractul de finanţare.


    CAP. II
    Managementul financiar al fondurilor europene provenite din FEAMPA
    ART. 3
    (1) Guvernul, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, gestionează contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEAMPA şi asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.
    (2) Fondurile FEAMPA se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.

    ART. 4
    (1) MADR este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Uniunii Europene acordată prin FEAMPA, în limita plafoanelor anuale şi alocărilor stabilite pentru România.
    (2) MADR asigură gestionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanţelor, deschis la Banca Naţională a României.
    (3) Contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională totală se gestionează prin conturi deschise pe numele MADR după cum urmează:
    a) echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile, reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEAMPA, se gestionează prin conturi ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului;
    b) contribuţia publică naţională totală se gestionează prin conturi de cheltuieli bugetare aprobate în bugetul MADR care efectuează plăţile.

    (4) Sumele aferente derulării proiectelor finanţate din FEAMPA, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/ deciziilor de finanţare, cu excepţia situaţiei în care executarea silită priveşte creanţe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEAMPA şi contribuţia publică naţională totală vor fi colectate de MADR în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului şi, în termen de 10 zile lucrătoare, vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilităţi sau cheltuieli bugetare, după caz.
    (6) Disponibilităţile din echivalentul în lei al contribuţiei financiare a FEAMPA aflate în contul MADR deschis la Trezoreria Statului, inclusiv sumele recuperate în contul respectiv, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică şi se utilizează pentru finanţarea măsurilor finanţate prin FEAMPA.

    ART. 5
    Sumele transferate de către Comisia Europeană din FEAMPA către MADR, sub forma prefinanţării, vor fi utilizate pentru susţinerea începerii şi/sau implementării proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru acvacultură şi pescuit, denumit în continuare PAP, în vederea derulării corespunzătoare a acestora.

    CAP. III
    Mecanismul de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferente FEAMPA
    ART. 6
    (1) În bugetul MADR se cuprind următoarele:
    a) sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat pentru acţiunile finanţate din FEAMPA, altele decât cele prevăzute la art. 15;
    b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanţarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din PAP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;
    c) sumele necesare finanţării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuării plăţilor;
    d) sumele necesare acoperirii plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEAMPA şi/sau din cofinanţarea publică, pentru operaţiunile din cadrul acţiunii de asistenţă tehnică;
    e) sumele necesare acoperirii drepturilor prevăzute pentru personalul beneficiarilor de asistenţă tehnică, potrivit pct. 2.2 Priorităţile „Asistenţă tehnică“ din PAP, alocate temporar pentru aceste cheltuieli care se suportă din FEAMPA;
    f) sumele necesare finanţării diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate de MADR;
    g) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor şi a celor referitoare la conformitate;
    h) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
    i) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat, neimputabile beneficiarilor, stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi europene;
    j) sumele reprezentând plăţi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PAP, inclusiv după închiderea programului;
    k) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
    l) sumele necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PAP;
    m) sumele necesare reîntregirii conturilor MADR, în cazul aplicării prevederilor art. 100 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, la solicitarea DGP - AMPOPAM;
    n) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alţii decât instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale, conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de autoritatea de management, dar care, ulterior, nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. g);
    o) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora;
    p) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre;
    r) sumele necesare pentru transferul fondurilor externe nerambursabile în conturile beneficiarilor pentru situaţiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către autoritatea de management, până la momentul renunţării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecţii de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    (2) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. e), respectiv stimulentele, cuantumul acestora şi criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare şi specifice stabilite prin fişa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea şi controlul PAP, aşa cum sunt specificate în cadrul punctului 2.2 Priorităţile „Asistenţă tehnică“ din PAP 2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022)8809 din 30.11.2022, sunt rambursabile din FEAMPA şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexă la bugetul MADR, se cuprind sumele aferente contribuţiei financiare a Uniunii Europene pentru beneficiarii proiectelor finanţate din FEAMPA.

    ART. 7
    În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, se instituie instrumente financiare pentru sprijinirea implementării măsurilor PAP, metodologia de implementare a acestor instrumente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 8
    (1) La depunerea spre decontare a cererii de plată, beneficiarii privaţi ai măsurilor din cadrul PAP pot opta pentru una din următoarele situaţii:
    a) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, atât pentru partea de contribuţie publică, cât şi pentru cea proprie; sau
    b) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, cu excepţia ordinelor de plată şi/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor pentru partea de contribuţie publică.

    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct de disponibil la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal, derularea operaţiunilor specifice decontării cererilor de plată urmând a se efectua cu respectarea următoarelor etape:
    a) după efectuarea verificărilor dosarului cererii de plată şi autorizării plăţii, MADR, prin Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene, denumită în continuare DGBFFE, virează beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile, reprezentând contribuţia publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;
    b) în ziua imediat următoare efectuării viramentului, MADR, prin DGP AMPOPAM, notifică beneficiarul privat cu privire la efectuarea plăţii, iar o copie a notificării transmise beneficiarului privat se transmite unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
    c) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuţiei publice, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată pentru suma reprezentând contribuţia publică, precum şi pentru sumele declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către MADR, prin DGP AMPOPAM.

    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) numărul şi data facturilor;
    b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări;
    c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din suma primită de la MADR, prin DGBFFE, detaliată pe cheltuială eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, în cazul în care aceasta reprezintă o cheltuială eligibilă;
    d) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din contribuţia acestuia reprezentând cheltuielile solicitate la plată şi declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către MADR, prin DGP AMPOPAM, precum şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, după caz.

    (4) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plată de către beneficiarii privaţi aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), verifică existenţa următoarelor condiţii:
    a) concordanţa dintre denumirea furnizorului de bunuri/ executantului de lucrări/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiarii privaţi pentru facturi;
    b) concordanţa dintre numărul şi data facturii înscrise în notificare şi cele înscrise în rubrica „Reprezentând“, din ordinul de plată;
    c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte;
    d) dacă suma totală din ordinele de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b).

    (5) Beneficiarii privaţi aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), care derulează operaţiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligaţia de a-şi transfera contribuţia proprie în contul pe care aceştia au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal, reprezentând cheltuieli declarate neeligibile de MADR, prin DGP AMPOPAM.
    (6) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul constatării concordanţei de date, virează suma totală primită de la MADR, prin DGBFFE, din contul prevăzut la alin. (2) în contul prevăzut la alin. (5).
    (7) Operaţiunile prevăzute la alin. (4) şi (5) se efectuează în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiari.
    (8) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinele de plată conform cerinţelor şi termenului prevăzute la alin. (2), pentru toată suma prevăzută în notificare, sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, în conturile MADR din care au fost încasate, sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).
    (9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către MADR, prin DGBFFE, beneficiarii privaţi au obligaţia de a depune la MADR, prin DGP AMPOPAM, cererea de rambursare aferentă cererii de plată în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
    (10) În cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în România, în cadrul proiectelor, beneficiarii privaţi care fac obiectul reglementărilor alin. (1)-(9) transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora. Costurile aferente efectuării plăţilor în valută se suportă de beneficiarii privaţi prevăzuţi la alin. (1) din bugetul propriu.
    (11) În cazul plăţilor prevăzute la alin. (10), în notificarea prevăzută la alin. (2) lit. b), la rubrica „Denumire furnizor“ şi „Cod de identificare fiscală al furnizorului“ se vor completa datele beneficiarilor privaţi pentru care s-a întocmit notificarea.

    ART. 9
    (1) MADR, Autoritate de management pentru PAP, la cererea beneficiarilor, poate acorda un avans pentru implementarea operaţiunilor.
    (2) Pentru beneficiarii care sunt instituţii publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 14, unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora, ale căror cereri de finanţare au fost selectate potrivit legii, avansul poate fi de maximum 50% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevăzută în contractul de finanţare, cu posibilitatea retragerii de către DGP AMPOPAM a părţii de avans nejustificat de beneficiar până la ultima tranşă de plată.
    (3) Pentru beneficiarii privaţi, avansul poate fi de maximum 50% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil prevăzută în contractul de finanţare şi se justifică până la ultima tranşă de plată.
    (4) Pentru toate categoriile de beneficiari, avansul poate fi de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, cu excepţia ultimei tranşe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul.
    (5) În cazul beneficiarilor privaţi ai sprijinului financiar nerambursabil, plata avansului este subordonată constituirii unei garanţii, prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară eliberată de o instituţie bancară sau de scrisoare de garanţie eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, sau care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
    (6) Suma maximă a avansului este prevăzută în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi MADR, prin DGP AMPOPAM.
    (7) Garanţia este eliberată în cazul în care MADR, prin DGP AMPOPAM, constată că suma cheltuielilor efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale, depăşeşte suma avansului.
    (8) Suma avansului se justifică pe bază de documente, până la depunerea ultimei cereri de rambursare, prevăzută în contractul de finanţare, respectiv până la ultima tranşă de plată. Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenele stabilite prin contractul de finanţare sau până cel târziu cu 45 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei se recuperează de MADR, prin DGP AMPOPAM, prin executarea garanţiei.
    (9) Beneficiarul poate primi avansul după semnarea contractului de finanţare cu MADR, prin DGP AMPOPAM, conform procedurilor de lucru ale acesteia, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (10) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenele prevăzute la alin. (3), (4) şi (8) se recuperează de MADR, prin DGP AMPOPAM, prin executarea garanţiilor. Sumele astfel recuperate se restituie în conturile de cheltuieli corespunzătoare, deschise la Trezoreria Statului, aferente contribuţiei financiare a Uniunii Europene, şi în contul de venituri al bugetului de stat, sumele aferente contribuţiei publice naţionale, cu respectarea intensităţii financiare aferente contribuţiei publice nerambursabile.
    (11) Este permisă acordarea unui al doilea avans către un beneficiar PAP care a primit anterior un avans pe care l-a justificat integral, cu condiţia ca cele două avansuri să nu depăşească 50% din valoarea nerambursabilă prevăzută în contractul de finanţare.
    (12) În ceea ce priveşte avansurile şi garanţiile, sumele care urmează a fi plătite sau sumele garantate sunt fixate în euro în conformitate cu legislaţia sectorială.
    (13) Perioada de valabilitate a garanţiilor trebuie să fie mai mare cu minimum 45 de zile lucrătoare faţă de durata de execuţie a contractului în cazul avansurilor acordate conform alin. (3).
    (14) În cazul în care beneficiarul/beneficiarii nu achită avansul nejustificat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării de către DGP AMPOPAM se execută scrisoarea de garanţie prin notificarea instituţiei care a acordat garanţia.
    (15) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute la alin. (3), (4) şi (8), prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sumelor prin plată voluntară sau prin executarea scrisorilor de garanţie bancară/scrisorii de garanţie de către MADR se face cu perceperea de dobânzi calculate şi datorate prin aplicarea ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României la contravaloarea avansului nejustificat, pentru perioada cuprinsă între data notificării beneficiarului şi data recuperării integrale a acestuia.
    (16) Procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate, emis de MADR, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, constituie titlu de creanţă şi este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (17) Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (18) Creanţele bugetare se înscriu în titlul de creanţă în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanţă.
    (19) Titlul de creanţă se comunică debitorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (20) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie, aceasta fiind o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condiţiile legii.
    (21) Contestaţia administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanţă, se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă care este contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.
    (22) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă se va pronunţa prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.
    (23) Decizia de soluţionare a contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.
    (24) Deciziile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (25) Constituie titlu executoriu:
    a) procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii şi penalităţii datorate de la data la care creanţa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal;
    b) hotărârea judecătorească definitivă, dată de instanţa de judecată ca urmare a pronunţării acesteia cu privire la decizia prevăzută la alin. (22);
    c) cererea de executare a scrisorii de garanţie, creanţele rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, executate de MADR, având regim de creanţă bugetară.

    (26) Titlul executoriu prevăzut la alin. (25) lit. a) însoţit de dovada comunicării, necontestat de către debitor, precum şi cel prevăzut la alin. (25) lit. b) se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, în vederea recuperării.
    (27) Sumele încasate potrivit alin. (26) se virează, de îndată, în conturile indicate în titlul de creanţă sau comunicate de către MADR, ce le va transfera după cum urmează:
    a) creanţa bugetară reprezentând avansuri acordate şi nejustificate va reconstitui conturile de cheltuieli corespunzătoare prevăzute la alin. (10), după caz;
    b) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente creanţelor bugetare se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat.

    (28) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, denumite în continuare GAL, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acordă este subordonat constituirii unei garanţii prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară eliberată de o instituţie bancară sau de scrisoare de garanţie eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, pentru întreaga valoare a avansului. Pentru un avans de maximum 20.000 de euro nu se constituie garanţii, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată. În cazul în care avansul nu este justificat până la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul GAL-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplineşte această calitate, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuţiile să preia şi obligaţiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (29) Beneficiarul privat poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către DGP AMPOPAM a procedurii de achiziţie, conform procedurilor de lucru ale acesteia.

    ART. 10
    (1) Contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu beneficiarii PAP constituie titluri executorii.
    (2) Beneficiarii acţiunilor derulate prin PAP, restricţionate de la finanţare, sunt cei care, după caz, sunt înregistraţi în Registrul debitorilor PAP şi/sau Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020, până la achitarea integrală a datoriei faţă de MADR, inclusiv a accesoriilor, cu excepţia celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Creanţele rezultate din executarea scrisorilor de garanţie bancară/scrisorilor de garanţie, executate de MADR, au regim de creanţă bugetară, asimilate creanţelor fiscale. Cererea de executare a scrisorii de garanţie bancară/scrisorilor de garanţie reprezintă titlu executoriu.

    ART. 12
    Sumele aferente instrumentelor financiare, cu excepţia cheltuielilor aferente comisionului, atât pentru componenta de cofinanţare publică, cât şi pentru prefinanţarea şi/sau contribuţia financiară a Uniunii Europene din FEAMPA, din cadrul PAP, sunt prevăzute în bugetul MADR.

    ART. 13
    În bugetul MADR, în calitate de autoritate de management pentru PAP, se va include suma necesară finanţării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul pct. 2.2 Priorităţile „Asistenţă tehnică“ din PAP.

    ART. 14
    În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat se cuprind integral, la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificaţie corespunzător, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, finanţate din FEAMPA.

    ART. 15
    În bugetul MADR se cuprind integral sumele reprezentând finanţarea acţiunilor cuprinse în cadrul pct. 2.2 Priorităţile „Asistenţă tehnică“ din PAP.

    ART. 16
    Sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. k) necesare punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzile penalizatoare şi cheltuielile de judecată aferente, se vor deconta de către MADR (organismul de plată al FEAMPA) de la codul de clasificaţie corespunzător Programului pentru acvacultură şi pescuit 2021-2027 şi nu pot constitui ulterior un prejudiciu.

    ART. 17
    În bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral, la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificaţie corespunzător, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEAMPA.

    ART. 18
    (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral, la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificaţie corespunzător, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEAMPA, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele locale respective.
    (2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind, la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, la codul de clasificaţie corespunzător, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii finanţate din FEAMPA.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporţional cu contribuţia asumată.

    ART. 19
    (1) Sumele reprezentând finanţarea în cadrul măsurilor cuprinse în PAP se transferă de MADR beneficiarilor, aşa cum sunt definiţi în PAP şi în strategiile de dezvoltare locală.
    (2) În cazul proiectelor de asistenţă tehnică aferente pct. 2.2 Priorităţile „Asistenţă tehnică“ din PAP, sumele reprezentând plata serviciilor/bunurilor se transferă prestatorilor/furnizorilor de către MADR.

    ART. 20
    (1) După încasarea contribuţiei financiare a FEAMPA, aferente plăţilor efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanţare externă, MADR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.
    (2) După încasarea contribuţiei financiare a FEAMPA, aferente plăţilor efectuate pentru pct. 2.2 Priorităţile „Asistenţă tehnică“ din PAP din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanţare externă, MADR virează sumele reprezentând contribuţia financiară din FEAMPA în contul de venituri ale bugetului de stat.
    (3) După încasarea contribuţiei financiare din FEAMPA, aferente plăţilor efectuate de către beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul de stat din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanţare externă, MADR virează sumele reprezentând contribuţia financiară din FEAMPA în contul de venituri al bugetului de stat.
    (4) După încasarea contribuţiei financiare din FEAMPA, aferente plăţilor efectuate de către beneficiarii finanţaţi integral din bugetele fondurilor speciale din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanţare externă, MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuţia financiară din FEAMPA în conturile de venituri ale bugetelor fondurilor speciale din care au fost finanţate proiectele respective.
    (5) Beneficiarii prevăzuţi la art. 18 alin. (2) care au utilizat sume alocate temporar de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale pentru susţinerea proiectelor destinate politicii de pescuit restituie din sumele rambursate de DGP AMPOPAM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării acestora, fondurile utilizate, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care au fost acordate.
    (6) În cazul în care restituirea sumelor prevăzute la alin. (5) se efectuează în anul bugetar următor, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 18 alin. (1), MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuţia financiară din FEAMPA şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, precum şi proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetul acestora, în conturile de venituri ale bugetelor locale.
    (8) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 18 alin. (2), MADR virează, distinct, sumele reprezentând contribuţia financiară din FEAMPA şi cofinanţarea acordată de la bugetul de stat, aferente proiectelor proprii, în conturile de venituri bugetare ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.

    ART. 21
    (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) se stabilesc de MADR, în calitate de autoritate de management pentru PAP 2021-2027, pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul PAP, şi se cuprind la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027.
    (2) Structurile responsabile de implementarea PAP sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
    (3) Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
    (4) Beneficiarii proiectelor finanţate din FEAMPA care au încheiat contracte de finanţare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru PAP, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

    ART. 22
    Disponibilităţile din fonduri nerambursabile FEAMPA, rămase la sfârşitul anului bugetar în contul MADR, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 23
    (1) Fondurile cuprinse în bugetul MADR destinate proiectelor finanţate din FEAMPA se utilizează exclusiv cu această destinaţie şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
    (2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din FEAMPA.
    (3) Se autorizează MADR să efectueze pe tot parcursul exerciţiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare din FEAMPA, precum şi virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor.
    (4) În condiţiile regulamentelor europene specifice fondurilor prevăzute la alin. (1), este interzisă efectuarea plăţilor către beneficiarii în privinţa cărora se constată că au creat condiţii artificiale pentru obţinerea oricărui avantaj, iar în cazul constatării ulterior efectuării plăţii, aceştia sunt obligaţi să returneze sprijinul financiar respectiv, precum şi dobânzile aferente aplicate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente derulării proiectelor finanţate din FEAMPA, beneficiarii privaţi care depun spre decontare cereri de plată în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), precum şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) Proiectele implementate în cadrul PAP sunt considerate acţiuni multianuale.
    (2) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării măsurilor finanţate din PAP se stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora şi se reflectă în anexa la bugetul MADR.
    (3) Direcţia generală buget, finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR este delegată ca organism intermediar pentru îndeplinirea funcţiei de plată pentru PAP. În cazul proiectelor implementate în cadrul PAP, MADR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

    ART. 26
    (1) Controlul financiar preventiv al fondurilor derulate prin PAP se exercită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul autorităţii de management/organismului intermediar din cadrul MADR, în vederea gestionării financiare a programelor finanţate din FEAMPA, cu excepţia proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar are calitatea de beneficiar.

    ART. 27
    (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din fonduri europene din FEAMPA are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligaţia poate fi îndeplinită şi prin arhivarea electronică a tuturor documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - denumit în continuare OLAF, al reprezentanţilor Parchetului European, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă, denumit în continuare DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din FEAMPA şi cofinanţarea publică aprobată în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

    ART. 28
    Sumele aferente FEAMPA virate eronat de către MADR în conturile de venituri ale bugetului de stat se restituie de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în conturile din care au fost dispuse plăţile, la cererea scrisă a MADR, prin DGBFFE. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv instituţiei publice care solicită restituirea.

    ART. 29
    (1) Autoritatea de management emite, pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat, decizia de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională.
    (2) Decizia de reziliere a contractului de finanţare constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 30
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul proiectelor/operaţiunilor etapizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite ordinul privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 22 februarie 2024.
    Nr. 11.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016