Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 iulie 2022  privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate  din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 iulie 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 710 din 14 iulie 2022
    Ţinând cont de faptul că proiectele de infrastructură în domeniul apei şi al apei uzate sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România care asigură creşterea calităţii vieţii şi a standardelor de locuire ale populaţiei,
    luând în considerare faptul că proiectele în pregătire au prevăzută finanţarea pentru perioada de programare 2021-2027, iar până la acest moment acordul de parteneriat nu este încă aprobat de Comisia Europeană şi nici Programul operaţional Dezvoltare durabilă în cadrul căruia sunt alocate fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea acestora nu este încă aprobat, în acest context se impune reglementarea unor măsuri tranzitorii care să permită derularea fără sincope a investiţiilor de către operatorii regionali, denumiţi în continuare OR.
    Întrucât fondurile proprii disponibile la nivelul OR sunt insuficiente pentru angajarea vreunui proces de achiziţie publică pentru aceste categorii de proiecte, având în vedere că, în cadrul proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată, media aferentă unui contract de lucrări este de aproximativ 200 de zile, se impune identificarea unor soluţii legale pentru reglementarea situaţiei identificate, care să permită OR demararea activităţii de contractare în vederea realizării obiectivului principal al acestor proiecte, şi anume conformarea privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate.
    Având în vedere necesitatea de a susţine absorbţia integrală a fondurilor europene alocate din Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 - POIM şi luând în considerare situaţiile concrete cu care unii beneficiari POIM se confruntă în urma rezilierii unor contracte finanţate din fonduri europene, fiind necesară găsirea de alternative eficiente şi rapide pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, iar pentru finalizarea unor lucrări ajunse la un stadiu de progres fizic de peste 65% practica implementării a arătat în mai multe cazuri un interes redus al antreprenorilor, concretizat prin neparticipare la procedurile de achiziţii publice aferente, rezultă necesitatea, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, şi al art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, reglementării posibilităţii ca beneficiarii POIM din sectorul de apă - apă uzată să solicite spre rambursare din fonduri europene cheltuieli reprezentând contravaloarea unor lucrări executate în regie proprie în cadrul unui contract de finanţare POIM.
    Luând în considerare faptul că declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor are un caracter imprevizibil şi este considerată o cauză care nu depinde de acţiunea părţilor contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar şi a celor de furnizare echipamente, consecinţa fiind blocarea implementării proiectelor şi afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaţionale/naţionale finanţate din fonduri, inclusiv în domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naţionale, pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau altor politici europene relevante, precum şi faptul că prin creşterile de costuri în domeniu este necesară ajustarea bugetelor aprobate în cadrul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene încă de la momentul demarării proceselor de achiziţie publică,
    ţinând cont de problemele majore semnalate în implementarea proiectelor de infrastructură din sectorul transporturi şi apă şi apă uzată, determinate, în principal, de lipsa de corelare între elaborarea/aprobarea/executarea proiectelor de reabilitare drumuri şi aprobarea/executarea proiectelor din sectorul de apă şi apă uzată,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative identificate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) În anul 2022, odată cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă, pentru proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, precum şi prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, ulterior transmiterii în sistemul pentru managementul fondurilor al Uniunii Europene, denumit în continuare SFC, a Programului operaţional Dezvoltare durabilă, în limita valorii prevăzute pentru prioritatea 2 - Proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată, se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite, prin autoritatea de management, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare aferente priorităţii 2 - Proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată.
    (2) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021-2027, să evalueze pentru conformitate administrativă şi evaluare tehnico-economică, după regulile specifice Programului operaţional Infrastructură mare, cererile de finanţare depuse de beneficiarii proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată.
    (3) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021-2027, să încheie contracte de finanţare pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată pregătite în perioada de programare 2014-2020, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare să autorizeze cheltuieli şi să efectueze plăţi aferente contractelor de finanţare încheiate în condiţiile alin. (3), potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.
    (6) După aprobarea Programului operaţional Dezvoltare durabilă, proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată prevăzute la alin. (3) sunt reevaluate potrivit regulilor de eligibilitate şi cadrului legal şi procedural aferente noului program operaţional şi în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, urmând să se încheie acte adiţionale la contractele de finanţare pentru a reglementa eventualele modificări ale contractelor de finanţare ca urmare a aprobării programului operaţional.
    (7) Cheltuielile efectuate de către beneficiari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi autorizate de către Autoritatea de management a Programului operaţional Dezvoltare durabilă sunt solicitate la rambursare după aprobarea Programului operaţional Dezvoltare durabilă prin decizie a Comisiei Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale acestuia.
    (8) În bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene se cuprind categoriile de cheltuieli generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute la alin. (3). Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, în documentele Programului operaţional Dezvoltare durabilă şi sunt prevăzute în bugetele aferente proiectelor depuse odată cu cererile de finanţare.
    (9) Categoriile de cheltuieli efectuate în implementarea proiectelor, dar care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Dezvoltare durabilă, rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat, cu excepţia categoriilor de cheltuieli a căror neeligibilitate este stabilită în sarcina beneficiarilor proiectelor prin decizii ale autorităţilor şi instanţelor competente în acest sens.
    (10) Prevederile alin. (9) nu se aplică în situaţia în care categoriile de cheltuieli neeligibile, prin legi speciale, se suportă din bugetul de stat.
    (11) Sumele decontate în cadrul contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se virează la bugetul de stat de către autoritatea de management într-un cont distinct de venituri deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de management, conform contractelor de finanţare încheiate în cadrul Programului operaţional Dezvoltare durabilă.
    (12) Contractelor de finanţare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de plată, cererile de prefinanţare şi cererile de rambursare în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021.

    ART. II
    (1) Pentru proiectele de infrastructură din sectorul de apă şi apă uzată şi proiectele care au ca obiect infrastructura rutieră şi care se realizează integral/în parte pe acelaşi amplasament, autorităţile locale au obligaţia de a corela graficul de execuţie a infrastructurii rutiere cu graficul de execuţie a reţelelor de apă şi apă uzată la emiterea autorizaţiei de construire, dând dreptul de începere a execuţiei atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât şi pentru lucrările de reţele de apă şi apă uzată, în baza documentaţiilor tehnice depuse.
    (2) Pentru contractele de execuţie a lucrărilor de reţele de apă şi apă uzată care nu sunt atribuite la data executării lucrărilor de infrastructură rutieră, operatorii regionali de apă au obligaţia de a informa prin documentaţiile de atribuire cu privire la ordinea în care se vor executa lucrările, astfel încât să se prevadă cu prioritate amplasarea reţelelor de apă şi apă uzată pe amplasamentele pe care se execută/se vor executa lucrări de infrastructură rutieră.
    (3) Pentru contractele de execuţie a lucrărilor de reţele de apă şi apă uzată care sunt atribuite la data executării lucrărilor de reabilitare a drumurilor sau ale căror proceduri de atribuire sunt în curs, operatorii regionali de apă vor proceda după cum urmează:
    a) dacă lucrările de infrastructură rutieră sunt finalizate, acolo unde amplasamentul permite, se modifică soluţia tehnică pentru amplasarea reţelelor de apă şi apă uzată, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, în vederea evitării afectării părţii de infrastructură rutieră care a fost reabilitată. În cazul în care modificarea soluţiei tehnice se încadrează în categoria modificărilor substanţiale şi nu poate fi justificat caracterul imprevizibil al circumstanţelor care au generat modificarea soluţiei tehnice, cheltuielile aferente modificării soluţiei tehnice nu sunt eligibile, urmând a fi suportate de la bugetul autorităţilor locale care au promovat ambele intervenţii şi au emis autorizaţiile de construire;
    b) dacă lucrările de infrastructură rutieră sunt finalizate, acolo unde amplasamentul nu permite modificarea soluţiei tehnice pentru amplasarea reţelelor de apă şi apă uzată şi garanţiile aferente lucrărilor de infrastructură rutieră sunt în vigoare, execuţia şi costurile aferente refacerii carosabilului, costurile proiectării şi ale documentaţiilor tehnico-economice aferente, precum şi costurile aferente preluării garanţiei sunt preluate în cadrul contractelor de lucrări, dacă modificarea contractuală, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, se poate realiza fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, diferenţa urmând a fi suportată de la bugetul autorităţilor locale care au promovat ambele intervenţii şi au emis autorizaţiile de construire.


    ART. III
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin lucrări executate în regie proprie se înţeleg acele categorii de lucrări care sunt executate de operatorul regional/dezvoltatorul infrastructurii de apă şi apă uzată, beneficiar în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, cu respectarea normelor tehnice şi de calitate în vigoare, prin utilizarea de forţă de muncă, echipamente şi utilaje deţinute sub orice formă de către operatorul regional, prin utilizarea de materiale, forţă de muncă, echipamente şi utilaje achiziţionate cu respectarea legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piaţă, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepţia şi punerea în funcţiune a unui proiect de infrastructură de apă şi apă uzată.
    (2) Pentru lucrările de infrastructură de apă şi apă uzată executate în regie proprie, conform legii, de către operatorii regionali, se alocă din bugetul fondurilor externe nerambursabile, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă postaderare pentru perioadele de programare bugetară 2014-2020, pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene:
    a) achiziţia de stocuri de materiale specifice pentru executarea lucrărilor;
    b) cheltuieli cu resursa umană utilizată în executarea lucrărilor;
    c) achiziţionarea de echipamente şi utilaje cu sursa de finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi cheltuielile cu amortizarea utilajelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

    d) alte categorii de cheltuieli eligibile.
    (3) Categoriile de cheltuieli menţionate la alin. (2) sunt eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile. Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita spre rambursare din fonduri externe nerambursabile categoriile de cheltuieli menţionate la alin. (2) reprezentând contravaloarea unor lucrări executate în regie proprie în cadrul unui contract de finanţare din Programul operaţional Infrastructură mare în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot efectua lucrări în regie proprie în cadrul unui proiect numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) lucrările executate în regie proprie reprezintă lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci când continuarea acestora de către executantul prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă ca urmare a rezilierii sau încetării contractului;
    b) contractul de lucrări menţionat la lit. a) se afla, la momentul rezilierii sau încetării anticipate, la un progres fizic de cel puţin 65%;
    c) costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de finalizare a contractului menţionat la lit. a) nu depăşeşte 100.000.000 lei;
    d) beneficiarul nu a mai efectuat anterior lucrări în regie proprie pentru lucrări aferente contractului menţionat la lit. a).

    (5) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alin. (4) şi beneficiarul prevăzut la alin. (1) decide să realizeze execuţia de lucrări în regie proprie, beneficiarul va elabora un referat tehnico-economic privind execuţia de lucrări în regie proprie, care va fi supus aprobării consiliului de administraţie al beneficiarului sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administraţie. Referatul tehnico-economic va avea cuprinsul specificat în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă şi va prezenta în mod detaliat următoarele elemente:
    a) justificarea necesităţii şi oportunităţii de a recurge la lucrări în regie proprie;
    b) stabilirea valorii maxime a lucrărilor în regie proprie, cu justificările aferente. Stabilirea unei valori maxime a lucrărilor în regie proprie mai mică decât valoarea rezultând din analiza bazată pe preţuri de piaţă reprezintă analiză de rentabilitate;
    c) prezentarea capacităţii beneficiarului de a întreprinde aceste lucrări în regie proprie;
    d) prezentarea programului de execuţie şi a resurselor aferente;
    e) prezentarea planului de achiziţii;
    f) prezentarea structurilor organizatorice pentru execuţia lucrărilor;
    g) prezentarea structurilor organizatorice pentru certificarea realităţii, cantităţii şi calităţii lucrărilor;
    h) prezentarea modului concret de respectarea a legislaţiei incidente.

    (6) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (4), beneficiarul prevăzut la alin. (1) va solicita Autorităţii de management a Programului operaţional Infrastructură mare modificarea contractului de finanţare. Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:
    a) referatul tehnico-economic prevăzut la alin. (5), aprobat de către consiliul de administraţie al beneficiarului sau de către organul cu puteri echivalente, în cazul în care nu există consiliu de administraţie;
    b) angajamentul beneficiarului privind valoarea maximă solicitată pentru lucrările în regie proprie;
    c) modificarea planului de achiziţii al proiectului;
    d) alte modificări ale contractului de finanţare, după caz.

    (7) Autoritatea de management, după caz, va analiza solicitarea beneficiarului potrivit următoarelor elemente:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4), inclusiv aprobarea referatului tehnico-economic prevăzut la alin. (5);
    b) justificarea valorii maxime solicitate pentru lucrările în regie proprie;
    c) planul de achiziţii al proiectului;
    d) încadrarea în cadrul proiectului aprobat prin contract de finanţare.

    (8) Acceptarea de către Autoritatea de management a solicitării beneficiarului de executare a lucrărilor în regie proprie va fi consemnată într-un act adiţional la contractul de finanţare.
    (9) Pentru a putea fi declarate eligibile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, cheltuielile legate de lucrările în regie proprie care se execută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să îndeplinească condiţiile generale legale de eligibilitate prevăzute la art. 2-4 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, precum şi regulile specifice şi categoriile de costuri eligibile aferente lucrărilor în regie proprie prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (10) Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie pentru finalizarea unui contract de lucrări în condiţiile stabilite la alin. (4) sunt eligibile până la valoarea maximă aprobată pentru această destinaţie în cadrul contractului de finanţare. Orice depăşire a valorii maxime este neeligibilă.
    (11) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, documentele justificative aferente perioadei de referinţă a cererii de plată/cererii de rambursare, care se ataşează de către beneficiarul Programului operaţional Infrastructură mare cererilor de plată/cererilor de rambursare, sunt următoarele:
    a) situaţia de lucrări certificată, care conţine lista cantităţilor de lucrări executate în perioada de referinţă, întocmită de către structura din cadrul beneficiarului însărcinată cu execuţia şi certificată în ceea ce priveşte realitatea cantităţilor şi calitatea execuţiei de către structura însărcinată cu verificarea, structură distinctă de cea responsabilă cu execuţia; acest document include detalierea stadiului de execuţie aferent;
    b) facturile şi documentele contabile privind costurile suportate de către beneficiar, aferente lucrărilor executate şi certificate în perioada de referinţă, precum şi centralizatorul acestor documente;
    c) în cazul cererilor de rambursare: documentele justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli solicitate la rambursare, precum: ordine de plată şi extrase de cont avizate de bancă/trezorerie, documente justificative cu valoare probatorie echivalentă facturilor în cazul costurilor cu amortizarea;
    d) procese-verbale la faze determinante şi, după caz, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/recepţie finală, aferente perioadei de referinţă, precum şi centralizatorul acestora.

    (12) Beneficiarul prevăzut la alin. (1) se asigură că progresul financiar este corelat în mod rezonabil cu progresul fizic şi, la solicitarea Autorităţii de management, prezintă justificările necesare. În cazul în care progresul financiar ar fi semnificativ mai mare decât progresul fizic, Autoritatea de management este îndreptăţită să suspende procesul de plată aferent lucrărilor în regie proprie.
    (13) Prin progres financiar se înţelege totalul sumelor pentru lucrări în regie proprie solicitate la rambursare aferente perioadei de referinţă a unei cereri de plată/cereri de rambursare şi al sumelor pentru lucrări în regie proprie acceptate de Autoritatea de management ca fiind eligibile până atunci, exprimat ca procent din valoarea maximă aprobată pentru lucrările în regie proprie în cadrul contractului de finanţare.
    (14) Prin progres fizic se înţelege totalul lucrărilor în regie proprie certificate până la sfârşitul perioadei de referinţă, exprimat ca procent din totalul lucrărilor în regie proprie de executat pentru finalizarea contractului de lucrări.
    (15) Actelor adiţionale la contractele de finanţare încheiate pentru lucrările în regie proprie le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind cererile de plată/cererile de rambursare/prefinanţare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii regionali de apă şi apă uzată pot încheia contracte de implementare în baza contractelor de finanţare cu autorităţile publice locale care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă şi apă uzată în cadrul proiectului, prin care se transferă în vederea implementării părţi ale reţelei de apă şi apă uzată cu toate componentele sale, delimitate prin documentaţiile tehnico-economice, în baza cărora se realizează implementarea părţii de proiect de apă şi/sau apă uzată.
    (2) Contractele de implementare se încheie doar cu acordul Autorităţii de management a Programului operaţional Infrastructură mare, iar autorităţile publice locale pe perioada încheierii contractului de implementare au calitatea de autoritate de implementare.
    (3) Pe perioada încheierii contractului de implementare, autorităţile publice locale au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) răspund şi asigură implementarea părţii de proiect de apă şi apă uzată potrivit standardelor tehnice şi de calitate prevăzute de documentaţiile tehnico-economice ale proiectului, precum şi de legislaţia specifică în vigoare;
    b) organizează procedurile de achiziţie publică pentru implementarea activităţilor proiectelor;
    c) monitorizează activităţilor proiectului astfel cum acestea sunt prevăzute în contractul de implementare încheiat;
    d) elaborează şi depun la autoritatea de management cereri de prefinanţare, cereri de rambursare, cerere de plată în conformitate cu prevederile contractului de implementare încheiat;
    e) elaborează şi depun la autoritatea de management rapoartele de progres astfel cum acestea sunt stabilite potrivit procedurilor operaţionale ale autorităţii de management;
    f) duc la îndeplinire instrucţiunile autorităţii de management pentru a asigura implementarea proiectelor în condiţii de calitate şi conform cu reglementările legale în vigoare;
    g) predau proiectul de apă şi apă uzată cu toate componentele sale operatorului regional odată cu încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    h) întocmesc cu respectarea legii procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    i) asigură constituirea tuturor formelor de garanţii pentru asigurarea calităţii proiectului şi le transferă operatorului regional odată cu întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    j) răspund de implementarea proiectului la standardele de calitate şi potrivit normelor tehnice existente în domeniul apei şi/sau apei uzate;
    k) asigură personalul tehnic de specialitate şi deţin capacitatea administrativă necesară implementării proiectului;
    l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, instrucţiuni ale autorităţii de management.

    (4) Contractul de implementare se încheie între operatorul regional de apă şi apă uzată şi autoritatea publică locală beneficiară a serviciilor publice de apă şi apă uzată, cu acordul Autorităţii de management a Programului operaţional Infrastructură mare, şi va cuprinde:
    a) obiectul contractului de implementare;
    b) valoarea contractului de implementare, care nu poate depăşi bugetul alocat pentru partea de reţea de apă şi apă uzată care este alocat prin contractul de finanţare acesteia;
    c) durata contractului de implementare, care nu poate depăşi durata de implementare pentru partea de reţea de apă şi apă uzată stabilită prin contractul de finanţare;
    d) atribuţii şi responsabilităţi ale operatorului regional de apă şi apă uzată;
    e) atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţii publice locale;
    f) planul de activităţi ale proiectului;
    g) planul de achiziţii publice ale proiectului;
    h) documentaţia tehnico-economică care însoţeşte proiectul de apă şi apă uzată;
    i) alte drepturi şi obligaţii pe care părţile le consideră necesare.

    (5) Operatorul regional de apă şi apă uzată, în baza contractului de implementare încheiat cu autoritatea publică locală, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) asigură întocmirea documentaţiei tehnico-economice aferente părţii de proiect de apă şi apă uzată care se transferă în vederea implementării de către operatorul regional;
    b) asigură activitate de consiliere pe toată perioada de implementare a proiectului pentru autoritatea publică locală, consultanţii tehnici, proiectanţii în legătură cu documentaţia tehnico-economică aferentă părţii de proiect transferate, precum şi pentru activităţile specifice implementării proiectului;
    c) preia pe bază de proces-verbal de transfer obiectul de investiţii astfel cum acesta a fost implementat, după încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    d) preia toate garanţiile de calitate care au fost constituite pe perioada implementării proiectului;
    e) asigură mentenanţa şi operaţionalizarea obiectivului de investiţii astfel cum acesta a fost implementat;
    f) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi necesare implementării proiectului de apă şi apă uzată şi preluării acestuia de la autoritatea publică locală.

    (6) Procesul-verbal de transfer încheiat potrivit alin. (5) lit. c) constituie document pentru înregistrarea în evidenţele contabile ale operatorului regional a proiectului implementat, inclusiv pentru înregistrarea amortizărilor, precum şi document de preluare a atribuţiilor privind mentenanţa şi operaţionalizarea acestuia.
    (7) Contractelor de implementare încheiate în baza alin. (1) le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de plată/cererile de rambursare/cererile de prefinanţare încheiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În baza contractelor de implementare încheiate potrivit alin. (1), la solicitarea operatorilor regionali se întocmesc acte adiţionale la contractele de finanţare de către Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare, prin care se prevăd drepturile şi obligaţiile operatorilor de apă şi apă uzată pe perioada implementării proiectelor astfel cum acestea sunt prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (9) În baza contractelor de implementare încheiate pentru partea de reţea de apă şi apă uzată cu toate componentele sale se suportă şi se cuprind în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sau din bugetul fondurilor externe nerambursabile, toate acele categorii de cheltuieli eligibile şi neeligibile necesare implementării proiectului astfel cum acestea au fost stabilite prin contractul de finanţare.
    (10) Eventualele categorii de cheltuieli neeligibile care sunt cuprinse în contractul de implementare şi care sunt rezultate din transferul implementării proiectului de apă şi apă uzată urmează regimul juridic pe care acestea le-au avut în contractele de finanţare încheiate iniţial sau, după caz, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind cheltuielile neeligibile.
    (11) Autorităţile publice locale care au încheiate contracte de implementare a proiectelor de apă şi apă uzată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obligate să conducă evidenţă financiar-contabilă separată şi să asigure piste de audit necesare realizării auditului de operaţiuni şi/sau de sistem, după caz.

    ART. V
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile publice locale în parteneriat cu operatorii regionali sau individual pot depune cereri de finanţare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată în limita unor valori de până la 50 mil. euro, inclusiv TVA, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) proiectul de infrastructură de apă şi apă uzată este independent funcţional, iar prin aceasta nu face obiectul unei divizări artificiale a proiectului în vederea evitării depunerii acestuia ca proiect major în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare. Justificarea independenţei funcţionale a proiectului şi a divizării artificiale se va face printr-o notă justificativă aprobată de conducătorul liderului de parteneriat;
    b) proiectul poate fi parte componentă, independentă funcţional a unui proiect de apă şi apă uzată care urmează a fi dezvoltat/implementat de către operatorul regional, fără ca aceasta să fie condiţie obligatorie pentru depunerea cererilor de finanţare;
    c) operatorul regional a avizat favorabil documentaţia tehnico-economică care însoţeşte proiectul;
    d) operatorul regional se obligă se preia în operare şi mentenanţă proiectul de infrastructură de apă şi apă uzată astfel cum acesta va fi implementat, în baza unui angajament de operare şi mentenanţă încheiat;
    e) proiectul are indicatorii tehnico-economici aprobaţi conform legii;
    f) sunt îndeplinite toate condiţiile necesare prevăzute de ghidul solicitantului pentru accesare de fonduri externe neramburabile destinate infrastructurii de apă şi apă uzată.

    (2) În baza contractelor de finanţare încheiate potrivit alin. (1) autorităţile publice locale au calitatea de beneficiar în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
    (3) Contractelor de finanţare încheiate potrivit alin. (1) le sunt aplicabile prevederile legale privind cererile de prefinanţare/cererile de rambursare/cererile de plată prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) La finalizarea implementării proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată pentru care au fost încheiate contracte de finanţare potrivit alin. (1) operatorii regionali sunt obligaţi să preia în operare şi mentenanţă proiectul de apă şi apă uzată potrivit angajamentului de operare şi mentenanţă încheiat între operatorul regional şi autoritatea publică locală.
    (5) În baza angajamentului de operare şi mentenanţă operatorul regional înregistrează în evidenţele financiar- contabile proiectul de infrastructură de apă şi apă uzată implementat de autoritatea publică locală şi exercită obligaţiile prevăzute de lege pentru activitatea de mentenanţă şi operare.

    ART. VI
    (1) Pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată care au încheiate contracte de finanţare în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru realizarea de proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată şi au avut prevăzute cheltuieli neeligibile ca urmare a încadrării proiectelor de apă uzată sub 2.000 de locuitori în categoria de cheltuieli neeligibile, sau aceste categorii de cheltuieli neeligibile au fost eliminate din cadrul proiectelor, între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reformă şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de implementare se încheie acord de implementare pentru alocarea de fonduri din Planul naţional de redresare şi rezilienţă potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022.
    (2) În baza acordului de implementare se alocă fonduri pentru implementarea proiectelor şi pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli menţionate la alin. (1) prin încheierea de contracte de finanţare sau acte adiţionale la contractele de finanţare, după caz, cu beneficiarii proiectelor.
    (3) Beneficiarii proiectelor menţionaţi la alin. (1) sau care încheie contracte de finanţare sau, după caz, acte adiţionale la contractele de finanţare existente au obligaţia respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 121/2021.

    ART. VII
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă operatorii regionali, în calitate de beneficiari eligibili ai Programului operaţional Infrastructură mare, în cadrul apelului de proiecte destinat realizării infrastructurii proiectelor de apă şi apă uzată, pot depune cereri de finanţare pentru implementarea de proiecte destinate digitalizării şi producerii de energie verde din surse regenerabile cu condiţia îndeplinirii de către aceştia a calităţii de prosumator şi numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Pentru proiectele de digitalizare şi producere de energie verde se alocă în cadrul priorităţii de investiţii prevăzute la alin. (1) suma de 150.000.000 euro fonduri externe nerambursabile la care se adaugă cofinanţarea naţională în valoare de 26.470.588 euro, din Programul operaţional Infrastructură mare din axa 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, obiectiv specific nr. 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, pentru care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este autoritate de management POIM şi are calitate de ordonator principal de credite.
    (3) Proiectele destinate producerii de energie verde din surse regenerabile sunt destinate numai pentru consumul propriu al proiectelor implementate din fonduri externe nerambursabile şi numai dacă operatorii regionali respectă prevederile legale în vigoare referitoare la prosumator.

    ART. VIII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Costurile investiţiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiţiei din devizele generale pentru contractele de lucrări a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu indicii de cost în construcţii total, utilizând ca referinţă luna ianuarie a anului 2022."

    2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Costurile investiţiilor realizate prin contractele de achiziţie publică prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv valoarea estimată a investiţiei pentru contractele de produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu Indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional"

    3. La articolul 2, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) element de cost semnificativ - categorii de costuri semnificative necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional sau european, de infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare, care sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi sunt necesare la implementarea acestora."

    4. La articolul 3 alineatul (2) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale, echipamente de transport prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 şi 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcţiune, şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale;"

    5. La articolul 3 alineatul (13), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) contractantul face dovada creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul iniţial al contractului, inclusiv prin oferte de preţ actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia şi prin declaraţie pe proprie răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilităţi acordate mediului de afaceri cu impact direct asupra compensării costurilor de realizare a contractului de către guvernele statelor unde contractanţii îşi au rezidenţa în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în relaţia cu implementarea contractului."

    6. La articolul 3, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alin. (15) şi (16), cu următorul cuprins:
    "(15) Prevederile alin. (14) nu se aplică pentru contractele de tipul celor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) si d) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european.
(16) Prevederile alin. (14) nu se aplică pentru contractele de proiectare şi execuţie lucrări pentru care au fost aplicate penalităţi de întârziere, majorări de întârziere, daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate de contractant, pentru etapa de proiectare."

    7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă şi aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creşterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă inclusiv în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 30 de zile de la depunerea de către contractant a cererii şi a documentelor justificative. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii vor transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile cererea si documentele justificative."

    8. La articolul 11, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) şi a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul contractelor de achiziţie încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare, contractanţii pot transmite în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca şi pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) şi a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. În condiţiile aplicării art. 42, adresa poate fi iniţiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adiţional la contractul de achiziţie, în vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9. Încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în termenul de valabilitate a contractelor şi cu respectarea prevederilor capitolului II.
    ................................................................................................
(3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) şi a documentelor justificative aferente.
(4) În cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a preţului în conformitate cu documentaţia de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adiţional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 10, etapa a II-a, părţile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a1) şi c1) dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) şi întocmind nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (1)."

    9. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Până la încheierea actelor adiţionale prevăzute la art. 12 alin. (1) se pot utiliza sumele eligibile si neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4), cu condiţia respectării prevederilor capitolului II şi cu respectarea prevederilor din contractele de finanţare referitoare la modificări bugetare şi la eligibilitatea şi neeligibilitatea acţiunilor. Obligaţiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea şi plata rezervei de implementare rămân aceleaşi până la încheierea actelor adiţionale la contractele de finanţare şi constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanţare.
(3) După utilizarea de către beneficiari a cel puţin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanţare, autorităţile de management sau AR FAMI-FSI au obligaţia de a respecta prevederile capitolului III referitoare la încheierea de acte adiţionale cu beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    10. La articolul 17, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte:
    a) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi art. 3 alin. (4) încheiate cu preţ ferm sau cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării proiectelor;
    b) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 3 alin. (5) încheiate cu preţ ferm sau cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării proiectelor;
    c) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare, care sunt încheiate cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării proiectelor;
    d) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. c), al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare şi care includ studiile geotehnice şi/sau hidrogeologice, care sunt încheiate cu preţ ferm.
    ...............................................................................................
(5) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi european, infrastructură majoră de apă - canalizare, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare, prin aplicarea indicelui de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de referinţă, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat de către Institutul Naţional de Statistică în publicaţii oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n», precum şi prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de referinţă, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_Rlr, precum şi prin aplicarea indicelui de cost în construcţii total, realizat, denumit în continuare ICC_r, realizat, publicat de către Institutul Naţional de Statistică în publicaţii oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n». Luna «n» reprezintă luna depunerii solicitării de plată.
(6) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de produse luând în considerare indicele valorii unitare - totale, la import, trimestrial, realizat şi publicat de Institutul Naţional de Statistică la 110 zile de la terminarea trimestrului de referinţă, în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import», valabil, la trimestrul de Referinţă, definit potrivit alin. (8) lit. b1), denumit în continuare, IVUI_TRr, precum şi prin aplicarea indicelui valorii unitare - totale, la import, trimestrial, publicat de Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import», denumit în continuare IVUI_Tr, publicat înainte de data depunerii solicitării de plată."

    11. La articolul 17 alineatul (8), literele b.1), c.1) şi d.1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:
    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrului IV al anului 2021 şi IVUI_TRr este aferent anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2022/2023 şi IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2021/2022: (a se vedea imaginea asociată)

    Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2023 şi IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2021: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    IVUI_Tr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import», publicat înainte de data depunerii solicitării de plată.;
    IVUI_TRr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referinţă, publicat de Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import»;
    IVUI_mA2021 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2021, publicat de Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import»;
    IVUI_mA2022 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2022, publicat de Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic la import»;
    %av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.
    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data- limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil şi definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă.
    Atunci când raportul între indicii valorii unitare - total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiţia încadrării în prevederile art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, preţul acestora se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, pentru cantităţile de produse care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, pentru cantităţile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.
    ...............................................................................................
c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. c), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional şi european, infrastructura majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare, se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    ICC_mr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»;
    ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
    ICC_r - indicele de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»;
    ICC_Rlr - indicele de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
    %av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    %cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie;
    luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.
    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICC_r, sau indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, ICC_mr, nu este disponibil şi definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în următoarea situaţie de plată, atunci când indicele de cost în construcţii total şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi.
    În situaţia în care raportul între indicii de cost în construcţii, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitară se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiţia încadrării în prevederile art. 8.
    În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii:
    a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantităţile suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantităţile suplimentare.
    Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate şi corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele sau din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului Naţional de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări, astfel:
    a) construcţii inginereşti noi - 47,21%;
    b) construcţii inginereşti reparaţii capitale - 33,89%.
    Preţul lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanţate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului şi neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rezerve de implementare, altele decât cele introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) pentru lucrările/serviciile care au echivalent în oferta iniţială, se va ajusta luând în considerare ca luna de referinţă pentru ajustarea preţului luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) pentru lucrările/serviciile care nu au echivalent în oferta iniţială, se va ajusta luând în considerare că luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertelor de preţ pentru aceste lucrări/servici;
d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor prevăzute la alin. (3) lit. d) se utilizează următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
    IPClr - indicele lunar al preţului de consum total, determinat de Institutul Naţional de Statistică, prin baza de date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n» şi ca perioadă de referinţă luna de referinţă;
    %av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;
    %p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
    luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.
    Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.
    Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021.
    Atunci când IPClr - indicele lunar al preţului de consum total este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.
    Preţul serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanţate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului şi neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va ajusta în următoarele condiţii:
    a) pentru serviciile care au echivalent în oferta iniţială, se va ajusta luând în considerare ca lună de referinţă pentru ajustarea preţului luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
    b) pentru serviciile care nu au echivalent în oferta iniţială, se va ajusta luând în considerare că luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertelor de preţ pentru aceste servicii."

    12. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Costul investiţiei revizuit se obţine prin aplicarea la valoarea iniţială neactualizată a costului investiţiei de bază, rezultat din valoarea cheltuielilor eligibile şi/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcţii, prevăzuţi de prezenta ordonanţă de urgenţă. Costul investiţiei de bază revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile şi/sau neeligibile a contractelor de finanţare/deciziilor de finanţare."

    13. La articolul 20, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022, precum şi indicii de cost total în construcţii prevăzuţi în anexa nr. 5;"

    14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiţie, având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022, beneficiarul fondurilor externe nerambursabile stabileşte valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor neeligibile care fac parte din devizul general de investiţie, ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului de infrastructură şi stabileşte impactul financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcţii total a valorii contractului de finanţare/deciziei de finanţare, precum şi a valorii estimate, respectiv a costului investiţiei pentru proiectele de infrastructură a căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situaţia de fi reluate."

    15. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI
    Formula de ajustare a preţurilor pentru documentaţiile de atribuire care urmează a fi publicate pentru proiectele de infrastructură de transport, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare
"

    16. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot include în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele de infrastructură de transport, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare formula de ajustare a preţurilor prevăzută la art. 31."

    17. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de infrastructură prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emis şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea autorităţilor publice şi a organizaţiilor de profil din domeniul apă - apă uzată, deşeuri şi termoficare, în baza unor justificări."

    18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificativ potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Naţional de Statistică, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Până la împlinirea termenului prevăzut de alin. (1), pentru contractele definite la art. 3 alin. (2) lit. a) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată şi deşeuri încheiate sau pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în condiţiile prevăzute de art. 37, în cadrul formulei de la art. 31 alin. (1) se vor utiliza, cu caracter tranzitoriu, indicii de cost publicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru elemente de cost semnificative, aprobaţi în condiţiile art. 32."

    19. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Formula pentru ajustare de preţ prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă contractelor în vigoare prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), poate fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 31, unde data cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei anterioară lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiţii de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (13) şi numai după stabilirea indicilor de cost în construcţii specifici elementelor de cost semnificative prevăzută la art. 32 şi la art. 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art. 43 alin. (1) şi a procedurii prevăzute de art. 10. În baza actelor adiţionale încheiate potrivit art. 10, autorităţile de management ale programelor operaţionale au obligaţia de a parcurge procedura prevăzută de art. 20-27."

    20. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene care nu au încheiate contracte de finanţare pentru proiecte de infrastructură de transport de interes naţional sau european, de infrastructură majoră apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de termoficare au obligaţia de a cuprinde în buget sumele necesare în conformitate cu prevederile art. 9."

    21. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, nu este necesară reechilibrarea contractuală.
(3) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă."

    22. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) nu poate fi determinat ca urmare a inaplicabilităţii formulei de ajustare, se va justifica imposibilitatea aplicării ei, iar valoarea impactului financiar va fi egală cu zero. Reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia prevederilor alin. (2) şi (3)."

    23. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cuanexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. IX
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 20 iunie 2022, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele a), e) şi m) vor avea următorul cuprins:
    "a) administrator al schemelor de ajutor de stat şi de minimis (apelurilor de proiecte) - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor;
    ..................................................................................................
e) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu comunicarea Comisiei Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro şi valoare maximă nu depăşeşte 500.000 de euro, pentru realizarea de investiţii în retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat;
    ..................................................................................................
m) investiţii în retehnologizare - investiţii în active corporale şi necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare, care sunt necesare pentru asigurarea capacităţii de producţie şi/sau a capacităţilor de prestări servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri sau prestarea de servicii."

    2. La articolul 5, alineatele (1), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Granturile pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii se acordă pe proiect şi beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minimum 50.000 euro şi maximum 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse, pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitate în clasa P - Învăţământ, clasa Q - Sănătate şi asistenţa socială, clasa S - Alte activităţi de servicii potrivit anexei nr. 1.
    ..................................................................................................
    (4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor necesare capacităţilor de prestare de servicii, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro FEDR-REACT EU şi 9.690.099 de euro cofinanţare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate sau considerate neeligibile indiferent de natura acestora prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat."

    3. La articolul 8, literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:
    "g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de minimis;
h) grantul pentru investiţii în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro şi valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciţii financiare, şi nu depăşeşte de maxim cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;"

    4. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Solicitanţii au obligaţia respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului şi ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088."

    5. La articolul 13, alineatele (3) şi (4) va avea următorul cuprins:
    "(3) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin. (1) se acordă în conformitate cu procentele prevăzute în anexa nr. 5 şi nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor. Beneficiarii au obligaţia de a acoperi diferenţa până la 100% din surse proprii, neafectate de ajutor de stat.
(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor de producţie, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1. - Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul 16, litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 5;"

    7. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Solicitanţii au obligaţia respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului şi ale Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088."

    8. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie/servicii care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
    c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile."

    9. La articolul 18 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă;"

    10. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În ceea ce priveşte conformitatea cu principiile DNSH, la momentul implementării, beneficiarii vor trebui să ateste caracterul verde al investiţiei, conform analizei DNSH asumate la momentul depunerii proiectului."

    11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Cheltuielile privind resursele umane, resursele materiale, precum şi orice alte categorii de cheltuieli necesare administrării platformei informatice menţionate la art. 2 lit. l) se suportă din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de finanţare încheiat în condiţiile legii."

    12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) După întocmirea listei finale a beneficiarilor de fonduri, precum şi după verificarea calităţii de IMM de către AM-POC, inclusiv soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informaţiile necesare încheierii contractului de finanţare.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.
    (3) Implementarea contractelor de finanţare se va realiza prin platforma MYSMIS."

    13. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    14. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. X
    Articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pentru proiectele de investiţii publice cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 gestionate de către unităţile administrativ-teritoriale de tipul municipii, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe, comune, cheltuielile neeligibile se stabilesc în sarcina autorităţilor de management în procent de 75% din valoarea plăţilor efectuate din investiţia de bază, aferente capitolului 4 «Cheltuieli cu investiţia de bază» din devizul general, astfel cum acesta este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) nu sunt rezultatul unor fraude sau al unor nereguli generate de abateri de la prevederile legislaţiei europene sau naţionale aplicabile în efectuarea cheltuielii;
    b) pot fi considerate cheltuieli eligibile potrivit regulamentelor europene aplicabile, dar sunt încadrate drept cheltuieli neeligibile în contractul de finanţare;
    c) sunt necesare proiectului, fiind prevăzute în bugetul proiectului care face obiectul finanţării din fonduri externe nerambursabile drept cheltuieli neeligibile, fiind reflectate în SMIS.
    (2) Cheltuielile neeligibile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să cuprindă în bugetele proprii sumele necesare efectuării plăţilor prevăzute la alin. (1).
    (4) Sumele aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se solicită de către beneficiari, pe bază de cerere de transfer de fonduri, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie plătite de beneficiarul finanţării din bugetul local aprobat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau din alte surse de finanţare legal constituite, înainte de solicitarea spre decontare din bugetul de stat;
    b) să fie întocmite aceleaşi categorii de documente justificative pentru decontare de la bugetul de stat cu cele întocmite pentru categoriile de cheltuieli încadrate ca eligibile în contractul de finanţare;
    c) contractul de finanţare este în curs de implementare începând cu data de intrare în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
    (5) Ca urmare a verificării respectării condiţiilor prevăzute la alin. (3), autorităţile de management virează, în limita creditelor bugetare aprobate, sumele corespunzătoare în conturile de venituri ale bugetelor locale.
    (6) De la bugetul de stat nu se suportă ajustările rezultate în urma aplicării formulelor de actualizare a preţurilor ulterior semnării contractului de finanţare.
    (7) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pot emite, după caz, instrucţiuni/metodologii de aplicare a prevederilor prezentului articol în termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare."


    ART. XI
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul cuprins:
    "s) solicitant - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, care a depus o cerere de finanţare pentru care a fost iniţiat procesul de evaluare, selecţie şi aprobare."

    2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind la o poziţie distinctă credite de angajament şi credite bugetare necesare finanţării valorii totale a contractelor de implementare încheiate cu operatorii regionali de apă şi apă uzată, iar la partea de venituri sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management POIM, sub formă de subvenţii."

    3. La articolul 9, după litera d^2) se introduce o nouă literă, lit. d^3), cu următorul cuprins:
    "d^3) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare încheiate potrivit art. 12 ca urmare a depăşirii sumelor alocate la nivel de axă prioritară, până la data aprobării modificărilor programului operaţional de către Comisia Europeană;"

    4. La articolul 9, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile solicitanţilor/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre."

    5. După articolul 12^2 se introduce un nou articol, art. 12^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^3
    La atingerea, la nivelul unei axe prioritare din cadrul unui program operaţional, a pragului de absorbţie de 100% din alocarea financiară stabilită prin program, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management continuă efectuarea plăţilor către beneficiari în limitele prevăzute la art. 9 lit. d^3), urmând ca, după aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor programului operaţional, acestea să fie incluse în aplicaţii de plată intermediare sau în aplicaţia de plată finală. Plăţile către beneficiari nu pot depăşi valoarea alocată la nivel de program operaţional."

    6. La articolul 15, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Pentru proiectele finanţate din Programul operaţional Infrastructură mare ai căror beneficiari sunt operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, se acordă prefinanţare în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare."

    7. La articolul 15, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile şi autorităţilor publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de apă şi apă uzată cu toate componentele sale."

    8. La articolul 16, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu următorul cuprins:
    "(15) Prevederile alin. (1)-(14) se aplică şi autorităţilor publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de apă şi apă uzată cu toate componentele sale."

    9. La articolul 20, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13), cu următorul cuprins:
    "(13) Prevederile alin. (2) şi (5)-(12) se aplică şi autorităţilor publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de apă şi apă uzată cu toate componentele sale."

    10. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Prevederile alin. (1) şi (3)-(7) se aplică şi autorităţilor publice locale care au încheiate contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de apă şi apă uzată cu toate componentele sale."

    11. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    (1) Contractele de implementare între operatorii regionali de apă şi apă uzată şi autorităţile publice locale care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă şi apă uzată în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile se vor încheia ulterior contractului de finanţare între operatorul regional de apă şi apă uzată şi Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare.
    (2) Contractele de implementare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanţare şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:
    a) obiectul contractului de implementare;
    b) valoarea contractului de implementare, care nu poate depăşi bugetul alocat pentru partea de reţea de apă şi apă uzată care este alocat prin contractul de finanţare acesteia;
    c) durata contractului de implementare, care nu poate depăşi durata de implementare pentru partea de reţea de apă şi apă uzată stabilită prin contractul de finanţare;
    d) atribuţii şi responsabilităţi ale operatorului regional de apă şi apă uzată;
    e) atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţii publice locale;
    f) planul de activităţi ale proiectului;
    g) planul de achiziţii publice ale proiectului;
    h) documentaţia tehnico-economică care însoţeşte proiectul de apă şi apă uzată;
    i) alte drepturi şi obligaţii pe care părţile le consideră necesare.
    (3) Prevederile referitoare la beneficiari, precum şi excepţiile referitoare la operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanţării, mecanismul cererilor de plată şi rambursare, precum şi recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător autorităţilor publice locale care au încheiat contracte de implementare în condiţiile alin. (1).
    (4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităţilor proprii ale autorităţilor publice locale în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Pentru neregulile identificate în cadrul contractelor de implementare, încheiate în condiţiile alin. (1), notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele autorităţii publice locale care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli."    ART. XII
    La articolul 2 alineatul (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 7 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, pentru care au fost stabilite corecţii financiare sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea concurenţei, prin includerea unor standarde sau specificaţii tehnice fără menţiunea «sau echivalent», dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată anterior datei de 1 iulie 2020, data emiterii de către Autoritatea de management a Programului operaţional Infrastructură mare a Instrucţiunii nr. 31/2020, ca urmare a transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final ARES(2020) 1625280."


    ART. XIII
    La articolul 1 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e)."


    ART. XIV
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 13 iulie 2022.
    Nr. 109.
    ANEXA 1

    Cuprinsul minim al referatului tehnico-economic privind execuţia de lucrări în regie proprie
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2

    Condiţii de eligibilitate a cheltuielilor aferente lucrărilor în regie proprie
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 5

    (Anexa nr 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016