Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a altor acte normative     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi a altor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1100 din 6 decembrie 2023
    În vederea asigurării respectării de către România a obligaţiei de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 11 din 14 ianuarie 2019, denumită în continuare Directiva (UE) 2019/1,
    având în vedere expirarea termenului de transpunere a Directivei (UE) 2019/1, Comisia Europeană a notificat autorităţilor române, în data 22 martie 2021, Scrisoarea cu privire la punerea în întârziere pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2019/1, procedură care face obiectul Cauzei 0128/2021.
    La solicitarea statului român, Comisia Europeană, prin Avizul motivat nr. C (2023) 4164, a prelungit cu două luni termenul pentru comunicarea măsurilor de transpunere a Directivei (UE) 2019/1 sus-menţionate, respectiv până la data de 14 noiembrie 2023.
    În acest sens este esenţial ca autorităţile române să depună toate diligentele în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1 şi să notifice Comisiei măsurile de transpunere, înainte de sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    Comisia Europeană a atras în mod constant atenţia asupra sancţiunilor financiare pe care le poate impune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dacă va fi sesizată în legătură cu neîndeplinirea de către România a obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a directivei adoptate în temeiul unei proceduri legislative.
    Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale prin care să se consolideze cadrul normativ, mecanismele administrative şi instrumentele adecvate în scopul transpunerii complete şi efective a Directivei (UE) 2019/1, astfel încât autorităţile naţionale de concurenţă să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor în materie de concurenţă,
    întrucât în aplicarea concretă a dreptului Uniunii Europene şi a celui intern al statelor membre s-a constatat faptul că dreptul intern nu asigură multor autorităţi naţionale de concurenţă din statele membre garanţiile de independenţă, resursele şi competenţele în materie de aplicare a legii şi de impunere de amenzi care le sunt necesare pentru a fi în măsură să asigure în mod eficace aplicarea normelor Uniunii în materie de concurenţă, acest aspect putând avea drept consecinţă obţinerea de rezultate foarte diferite în urma unor proceduri care vizează întreprinderile angajate în practici anticoncurenţiale, în funcţie de statul membru în care acestea îşi desfăşoară activitatea,
    având în vedere necesitatea adoptării de măsuri imediate care să asigure faptul că autorităţile naţionale de concurenţă dispun de garanţiile de independenţă, resursele şi de competenţele în materie de aplicare a legii şi de impunere de sancţiuni/amenzi care le sunt necesare pentru a fi în măsură să aplice în mod eficace prevederile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pe întreg teritoriul Uniunii pentru a se asigura faptul că nu este denaturată concurenţa pe piaţa internă,
    având în vedere necesitatea îmbunătăţirii mediului concurenţial prin crearea sau asigurarea de pieţe competitive mai echitabile şi mai deschise, în care întreprinderile să concureze mai mult pe baza meritelor lor, fără bariere la intrarea pe piaţă create de societăţi, permiţându-le să genereze bunăstare şi să creeze locuri de muncă,
    în acest sens, în lipsa creării unui cadru unitar şi uniform la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la aplicarea şi implementarea unor mecanisme de drept care să contribuie la menţinerea unui mediu economic sănătos şi competitiv şi care să asigure garanţiile de independenţă necesare pentru funcţionarea şi întărirea capacităţii administrative a autorităţii naţionale de concurenţă, poate fi influenţat potenţialul de creştere economică a României, prin diminuarea capacităţii economico-financiare a întreprinderilor afectate de un comportament anticoncurenţial manifestat de alte întreprinderi participante la piaţă, cu impact direct asupra gradului de ocupare a forţei de muncă, a creşterii economice, a competitivităţii şi a capacităţii de inovare, elemente ce aduc atingere interesului public, fiind elemente ce se circumscriu situaţiei extraordinare.
    Având în vedere urgenţa luării măsurilor legislative necesare care să asigure respectarea de către România a obligaţiei de a asigura aplicarea, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului (UE) 2022/1.925 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind pieţe contestabile şi echitabile în sectorul digital şi de modificare a Directivelor (UE) 2019/1.937 şi (UE) 2020/1.828, regulament care urmăreşte să garanteze un sector digital competitiv şi echitabil, permiţând întreprinderilor digitale inovatoare să se dezvolte, asigurând siguranţa utilizatorilor online prin instituirea unor obligaţii şi interdicţii clare pentru marile platforme online în vederea asigurării de servicii mai bune şi de preţuri echitabile pentru consumatori,
    având în vedere evoluţia actuală a contextului economic la nivelul Uniunii Europene, se impune luarea de urgenţă a măsurilor legislative necesare respectării de către România a obligaţiei de a asigura aplicarea, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2.560 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă, regulament care stabileşte norme şi proceduri care permit Comisiei Europene, în colaborare cu statele membre, să evalueze orice subvenţie străină din partea unei ţări din afara UE de care beneficiază direct sau indirect o activitate economică din UE şi să remedieze orice denaturare provocată de aceste subvenţii străine, asigurându-se astfel condiţii de concurenţă echitabile şi loiale între toate întreprinderile active în UE.
    Având în vedere situaţia extraordinară existentă determinată de faptul că, în majoritatea lor, furnizorii/administratorii de ajutor de stat nu încarcă în mod conform date şi informaţii în Registrul ajutoarelor de stat, fapt ce atrage vicierea procesului de analiză în vederea acordării ajutoarelor noi, situaţie ce creează premisele pentru acordarea de ajutoare ilegale sau incompatibile, este necesară o intervenţie legislativă imediată pentru a determina un comportament adecvat al furnizorilor/administratorilor, prin impunerea de sancţiuni, în cazul neconformării.
    Totodată, urgenţa modificării survine şi din necesitatea asigurării cerinţelor de transparenţă a acordării ajutoarelor de stat de peste 100.000 de euro, obligaţie ce derivă din regulamente europene şi pe care România o îndeplineşte prin intermediul acestui registru, neîndeplinirea ei având consecinţe negative şi asupra procesului de autorizare a ajutoarelor de stat de către forul european.
    Luând în considerare că aceste modificări au un impact direct asupra beneficiarilor măsurilor de sprijin, în lipsa adoptării acestora existând riscul afectării implementării investiţiilor, cu consecinţa neîndeplinirii obiectivelor cuprinse în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României şi a celor cuprinse în programele operaţionale sau în ceea ce priveşte atragerea fondurilor europene,
    ţinând cont de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecinţe negative asupra beneficiului public, generate de lipsa consolidării cadrului normativ privind acordarea ajutoarelor de stat/de minimis, în lipsa unei capacităţi reale de intervenţie a statului în situaţii de urgenţă, cu efecte negative imediate la nivelul persoanelor fizice şi juridice în caz de neadoptare,
    având în vedere situaţia extraordinară existentă, respectiv lipsa reglementării procedurilor de urmat în situaţia hotărârilor judecătoreşti sau arbitrare a căror executare este susceptibilă să constituie ajutoare de stat, fapt care necesită o intervenţie legislativă imediată pentru a asigura respectarea reglementărilor europene, în domeniul ajutorului de stat,
    având în vedere necesitatea luării de urgenţă a măsurilor necesare realizării unei abordări unitare a examinării investiţiilor străine directe care provin atât din spaţiul non-UE, cât şi din interiorul UE, în conformitate cu tendinţele existente în prezent la nivel european, pentru a preveni riscul eludării mecanismelor de examinare şi autorizare a investiţiilor străine directe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 452/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 79 I din 21 martie 2019,
    având în vedere faptul că investiţiile străine directe contribuie la creşterea economică a României, consolidând competitivitatea, creând locuri de muncă şi economii de scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, inovare şi expertiză şi deschizând noi pieţe, este necesară luarea de urgenţă a măsurilor legislative care să permită asigurarea sustenabilităţii funcţionării mecanismului administrativ de analiză şi soluţionare a cererilor de autorizare de către Comisia de examinare a investiţiilor străine directe, denumită în continuare CEISD.
    Luând în considerare impactul pozitiv al măsurilor propuse, respectiv îmbunătăţirea mediului de afaceri prin încurajarea şi stimularea dezvoltării de noi afaceri, prin facilitarea intrării pe piaţă a antreprenorilor ca urmare a creării unui climat de încredere şi securitate juridică, realizat prin aplicarea eficientă şi unitară a normelor de concurenţă,
    întrucât aceste elemente constituie împrejurări extraordinare care impun intervenţia legislativă, în lipsa acesteia existând riscul imposibilităţii exercitării efective a noilor competenţe conferite autorităţii de concurenţă şi al prelungirii unui climat de incertitudine juridică cu impact negativ asupra încrederii investitorilor într-o aplicare echitabilă şi uniformă a normelor de concurenţă, cu afectarea siguranţei investiţiilor şi a posibilităţii de dezvoltare economică a întreprinderilor, a creşterii economice, a competitivităţii, cu efecte negative asupra interesului public,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:
    "(2) În înţelesul prezentei legi, principiile statuate de Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European şi a Consiliului, transpusă prin prezenta lege, se aplică situaţiilor în care Consiliul Concurenţei aplică doar prevederile art. 101 şi/sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, aplică în mod paralel legislaţia naţională şi prevederile art. 101 şi/sau 102 din TFUE, precum şi atunci când aplică legislaţia naţională în mod exclusiv.
(3) Consiliul Concurenţei exercită în calitate de autoritate naţională de concurenţă atribuţiile prevăzute de prezenta lege, dispunând de garanţiile de independenţă, resurse şi competenţe în materie de aplicare a legii, astfel încât concurenţa să nu fie denaturată pe piaţa internă.
(4) În vederea asigurării asistenţei reciproce pentru garantarea bunei funcţionări a pieţei interne, Consiliul Concurenţei cooperează cu Comisia Europeană şi cu celelalte autorităţi naţionale de concurenţă în cadrul Reţelei europene în domeniul concurenţei."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
    3. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate de concurenţă - Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau orice altă autoritate naţională de concurenţă desemnată de un stat membru al Uniunii Europene conform dispoziţiilor art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, denumit în cele ce urmează Regulamentul (CE) nr. 1/2003, ori toate, după caz;
    b) autoritate naţională de concurenţă - o autoritate desemnată de un stat membru al Uniunii Europene în temeiul art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 ca fiind responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE;
    c) autoritate solicitantă - o autoritate naţională de concurenţă care formulează o cerere de asistenţă reciprocă;
    d) autoritate solicitată - Consiliul Concurenţei, care primeşte o solicitare de asistenţă reciprocă, iar în cazul unei solicitări de asistenţă menţionate la art. 66^4 alin. (1), autoritate solicitată înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    e) cartel - un acord sau o practică concertată între doi sau mai mulţi concurenţi, care urmăreşte coordonarea comportamentului concurenţial al acestora pe piaţă sau influenţarea parametrilor relevanţi ai concurenţei prin practici care includ, printre altele, fixarea sau coordonarea preţurilor de achiziţie sau de vânzare sau a altor condiţii comerciale, inclusiv în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, alocarea cotelor de producţie sau de vânzare, împărţirea pieţelor şi a clienţilor, inclusiv manipularea procedurilor de cerere de oferte, restricţionări ale importurilor sau exporturilor sau acţiuni anticoncurenţiale împotriva altor concurenţi;
    f) cartel secret - un cartel a cărui existenţă este parţial sau integral ascunsă;
    g) clemenţă - atât imunitatea la amenzi, cât şi reducerea amenzilor;
    h) controlor de acces - sensul noţiunii este cel folosit la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2022/1.925 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind pieţe contestabile şi echitabile în sectorul digital şi de modificare a Directivelor (UE) 2019/1.937 şi (UE) 2020/1.828, denumit în continuare Regulamentul privind pieţele digitale;
    i) decizie definitivă - o decizie care nu poate sau nu mai poate fi contestată potrivit legii;
    j) declaraţie de clemenţă - informarea, în mod voluntar, a Consiliului Concurenţei, în scris sau oral, de către o întreprindere sau o persoană fizică sau în numele acesteia ori o înregistrare a acestei informări, care prezintă informaţiile pe care întreprinderea sau persoana fizică în cauză le cunoaşte cu privire la o practică anticoncurenţială interzisă de art. 5 din prezenta lege şi/sau de art. 101 din TFUE şi propriul rol în cadrul acesteia şi care a fost redactată în mod specific pentru a fi înaintată Consiliului Concurenţei în vederea obţinerii imunităţii la amenzi sau a unei reduceri a amenzilor în cadrul unui program de clemenţă, neincluzând dovezile care există indiferent de procedurile de aplicare a legii şi indiferent dacă aceste informaţii se află sau nu în dosarul unei autorităţi de concurenţă, şi anume informaţiile preexistente. Declaraţiile de clemenţă în ceea ce priveşte cereri complete sau simplificate se pot depune în limba română sau în altă limbă oficială a Uniunii asupra căreia s-a convenit de comun acord între Consiliul Concurenţei şi solicitantul clemenţei;
    k) dreptul intern în materie de concurenţă - prevederile art. 5 şi 6, care urmăresc în principal acelaşi obiectiv ca prevederile art. 101 şi 102 din TFUE şi care sunt aplicate aceluiaşi caz, în paralel cu dreptul Uniunii în materie de concurenţă, precum şi prevederile art. 8 şi cele referitoare la materia concentrărilor economice;
    l) imunitatea la amendă - scutirea de amenda care ar fi impusă în mod normal unei întreprinderi pentru participarea sa la o practică anticoncurenţială cu scopul de a o recompensa pentru cooperarea sa cu o autoritate de concurenţă în cadrul unui program de clemenţă;
    m) instanţă naţională - orice instanţă dintr-un stat membru al Uniunii Europene în sensul prevederilor art. 267 din TFUE;
    n) instanţă de control judiciar - o instanţă naţională care este competentă, prin soluţionarea unor căi de atac ordinare, să exercite controlul judiciar asupra deciziilor unei autorităţi naţionale de concurenţă sau asupra hotărârilor judecătoreşti privind deciziile respective, indiferent dacă instanţa respectivă are competenţa de constatare a unei încălcări a legislaţiei în materie de concurenţă;
    o) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul de finanţare;
    p) procedură de aplicare a legii - procedura desfăşurată în faţa Consiliului Concurenţei pentru aplicarea dispoziţiilor art. 5 şi/sau 6 din prezenta lege şi a prevederilor art. 101 şi/sau 102 din TFUE până la terminarea unei astfel de proceduri prin adoptarea de către Consiliul Concurenţei a unei decizii menţionate la art. 46 din lege ori prin adoptarea unei decizii în temeiul art. 7, 9 sau 10 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 în cazul Comisiei Europene, precum şi procedura desfăşurată în faţa Consiliului Concurenţei pentru aplicarea dispoziţiilor art. 8 sau a prevederilor în materia concentrărilor economice sau până când Consiliul Concurenţei ajunge la concluzia că nu există motive pentru continuarea acţiunii sale;
    q) program de clemenţă - un program privind aplicarea prevederilor art. 5 din prezenta lege sau a prevederilor art. 101 din TFUE, pe baza căruia un participant la o înţelegere anticoncurenţială sau o practică concertată, în mod independent de celelalte întreprinderi implicate, cooperează în cadrul unei investigaţii desfăşurate de Consiliul Concurenţei sau în vederea declanşării de către acesta a procedurii de investigaţie, furnizând, în mod voluntar, informaţiile pe care le are despre practica interzisă şi despre rolul său în cadrul acesteia şi primind în schimb, printr-o decizie sau prin încetarea procedurii, imunitate la amendă sau o reducere a amenzii care ar urma să fie impuse pentru implicarea sa în practica anticoncurenţială respectivă;
    r) reducerea amenzii în cadrul procedurii de clemenţă - o reducere a cuantumului amenzii care ar fi impusă în mod normal unei întreprinderi pentru participarea sa la o practică anticoncurenţială cu scopul de a o recompensa pentru cooperarea sa cu o autoritate de concurenţă în cadrul unui program de clemenţă;
    s) Reţeaua europeană în domeniul concurenţei - reţeaua autorităţilor publice, formată din autorităţile naţionale de concurenţă şi Comisie, pentru a oferi un forum de discuţii şi cooperare în ceea ce priveşte aplicarea şi asigurarea respectării prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE;
    ş) solicitarea expresă a întreprinderilor investigate formulată în vederea recunoaşterii săvârşirii faptei în temeiul art. 57 alin. (3) - informarea în mod voluntar a Consiliului Concurenţei de către o întreprindere sau în numele unei întreprinderi, care cuprinde recunoaşterea participării sale la săvârşirea unei fapte prevăzute la art. 55 alin. (1) sau renunţarea la a contesta această participare şi asumarea responsabilităţii sale pentru încălcarea respectivă, informare redactată în mod specific pentru ca autoritatea de concurenţă să poată aplica o procedură simplificată;
    t) solicitant - o întreprindere care depune o cerere de imunitate sau de reducere a amenzilor în cadrul unui program de clemenţă."

    4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Toate trimiterile la aplicarea prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE sau la încălcarea acestora cuprinse în prezenta lege includ aplicarea, în acelaşi caz şi în paralel, a dreptului intern în materie de concurenţă.
(4) În vederea aplicării eficace a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, respectiv a prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, Guvernul include în proiectul bugetului de stat, înaintat Parlamentului, bugetul propriu al Consiliului Concurenţei, aprobat conform prevederilor art. 24 alin. (1), pentru exercitarea în mod corespunzător, în condiţii de independenţă, a competenţelor sale. Bugetul Consiliului Concurenţei cuprinde resurse necesare adecvate pentru asigurarea numărului optim de personal calificat, pregătirea profesională şi salarizarea acestuia, dotările tehnice şi tehnologice şi logistica aferentă desfăşurării activităţii.
(5) Consiliul Concurenţei are independenţa necesară în cheltuirea bugetului alocat în scopul îndeplinirii sarcinilor încredinţate."

    5. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Procedurile privind încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv exercitarea competenţelor de către Consiliul Concurenţei în aplicarea legii respectă principiile generale ale dreptului Uniunii şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
    (2) În exercitarea competenţelor prevăzute de prezenta lege, Consiliul Concurenţei asigură respectarea garanţiilor adecvate în ceea ce priveşte drepturile la apărare ale întreprinderilor, inclusiv dreptul de a fi audiat şi dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti."

    6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum:
    a) limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;
    b) stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.
    (2) Consiliul Concurenţei constată, prin decizie, încălcarea prevederilor alin. (1) şi poate obliga autorităţile, instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea şi-au delegat atribuţiile să se conformeze, în termenul stabilit, măsurilor dispuse în scopul restabilirii mediului concurenţial, decizie ce poate fi contestată potrivit prevederilor art. 19 alin. (7). În condiţiile în care entitatea investigată formulează cerere de suspendare a măsurilor stabilite prin decizie, iar instanţa de judecată, prin hotărâre, dispune suspendarea, măsurile dispuse sunt obligatorii de la data încetării suspendării dispuse de instanţă.
    (3) În cazul în care autorităţile sau instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea şi-au delegat atribuţiile nu se conformează, în termenul stabilit, măsurilor dispuse prin decizie de către Consiliul Concurenţei, acesta poate introduce acţiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, solicitând instanţei, după caz, anularea, în tot sau în parte, a actului care a condus la restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei, obligarea autorităţii sau instituţiei în cauză să emită un act administrativ ori să efectueze o anumită operaţiune administrativă.
    (4) Consiliul Concurenţei se poate adresa instanţei, în condiţiile alin. (3), în termen de 6 luni de la data expirării perioadei prevăzute în decizie, perioadă în care autoritatea sau instituţia administraţiei publice centrale sau locale avea obligaţia să se conformeze măsurilor necesare restabilirii mediului concurenţial normal."

    7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplică operaţiunilor de concentrare economică, atunci când, în anul anterior realizării operaţiunii, cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiune depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi când cel puţin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizării operaţiunii."

    8. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Consiliul Concurenţei îşi duce la îndeplinire sarcinile şi îşi exercită competenţele în mod imparţial şi în interesul asigurării aplicării prevederilor art. 101 şi/sau 102 din TFUE în mod eficient şi uniform, în conformitate cu jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene şi practicii stabilite la nivelul Uniunii Europene, sub rezerva cerinţelor de proporţionalitate în materie de răspundere şi fără a aduce atingere cooperării strânse dintre autorităţile de concurenţă în cadrul Reţelei europene în domeniul concurenţei.
(1^2) Personalul Consiliului Concurentei şi membrii Plenului Consiliului Concurenţei îşi îndeplinesc atribuţiile şi îşi exercită competenţele de aplicare a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE fără intervenţii politice şi alte influenţe din exterior, se abţin de la orice acţiune incompatibilă cu îndeplinirea obligaţiilor lor şi/sau cu exercitarea competenţelor lor de aplicare a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE care ar putea conduce la conflicte de interese, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea guvernului sau a oricărei alte entităţi publice sau private în îndeplinirea sarcinilor care le revin şi în exercitarea competenţelor lor de aplicare a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, fără a aduce atingere dreptului Guvernului, dacă este cazul, de a emite norme de politică generală care nu sunt legate de anchete sectoriale sau proceduri specifice de aplicare a legii."

    9. La articolul 15 alineatul (9), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) prin revocare, în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru numirea în funcţie sau pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei infracţiuni."

    10. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Plenul Consiliului Concurenţei va putea delega unei comisii formate din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenţei exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), b), c), g), precum şi analiza si luarea deciziilor rezultate din exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. ş), t), ţ), u), v) şi w)."

    11. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Inspectorii de concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei, când exercită atribuţii de raportor, sunt independenţi din punct de vedere al opiniei profesionale exprimate în exercitarea atribuţiilor ce le revin."

    12. La articolul 24, alineatele (4)-(6) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Deciziile şi procesele-verbale ale Consiliului Concurenţei prin care se aplică amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora, respectiv 15 zile în cazul proceselor-verbale.
(5) Consiliul Concurenţei va suporta, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, sumele necesare asigurării asistenţei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenţă şi celelalte categorii de personal, în cazul în care împotriva acestora au fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu, cu excepţia cazului în care autoritatea de concurenţă este cea care formulează o sesizare penală sau o acţiune în justiţie.
(6) Sumele acordate de Consiliul Concurenţei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenţă sau altor categorii de personal pentru asigurarea asistenţei juridice se restituite de către aceştia, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie sau s-a stabilit că fapta a fost săvârşită în afara exercitării atribuţiilor de serviciu prevăzute de lege.
    ...............................................................................................
(11) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileşte prin regulament al Consiliului Concurenţei aprobat prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    13. La articolul 24, alineatul (10) se abrogă.
    14. La articolul 25 alineatul (1), literele j), m) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "j) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi şi poate recomanda modificarea actelor normative care au sau pot avea impact anticoncurenţial sau, după caz, poate oferi asistenţă autorităţilor competente cu privire la măsurile legislative, de reglementare şi administrative care pot avea un impact anticoncurenţial;
    ................................................................................................
m) face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei şi promovează acţiuni de conştientizare a publicului cu privire la aplicarea prevederilor art. 5, 6 şi 8 din prezenta lege, respectiv a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE;
    ................................................................................................
p) reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil, inclusiv autorităţi de concurenţă; Consiliul Concurenţei este responsabil de relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislaţia europeană, şi cooperează cu alte autorităţi de concurenţă în cadrul Reţelei europene în domeniul concurenţei, în vederea asigurării unei aplicări eficace şi uniforme a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE;"

    15. La articolul 25 alineatul (1), după litera u) se introduc două noi litere, lit. v) şi w), cu următorul cuprins:
    "v) îndeplineşte atribuţii ce derivă din aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2.560 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 23 decembrie 2022, precum şi a oricăror alte reglementări date în aplicarea acestuia, în limita ariei sale de competenţă, în strânsă colaborare cu ministerul responsabil, în funcţie de caz, cu excepţia situaţiilor care au legătură cu o procedură de achiziţii publice, pentru care Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice este responsabilă;
w) efectuează investigaţiile cu privire la posibila încălcare, pe teritoriul României, a art. 5-7 din Regulamentul privind pieţele digitale, respectiv raportează Comisiei Europene constatările în urma investigaţiei în cauză, pentru a sprijini Comisia Europeană în rolul său de autoritate unică abilitată să asigure respectarea respectivului regulament."

    16. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Proiectele de regulamente şi instrucţiuni, precum şi modificările acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în Plenul Consiliului Concurenţei şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    17. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Consiliul Concurenţei întocmeşte anual un raport privind activitatea sa şi modul în care întreprinderile şi autorităţile publice respectă regulile concurenţei, potrivit prezentei legi. Raportul include informaţii privind modificările legislative în materie de concurenţă, deciziile adoptate de autoritatea de concurenţă, sancţiunile aplicate, noi abordări privind problemele de concurenţă, priorităţi ale autorităţii de concurenţă. De asemenea, raportul include şi informaţii cu privire la numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, inclusiv cu privire la încetarea mandatului acestora, volumul de resurse bugetare, umane, tehnice şi tehnologice care au fost alocate pentru anul în cauză, precum şi orice modificare a volumului respectiv în comparaţie cu anii precedenţi.
    (2) Raportul se adoptă în Plenul Consiliului Concurenţei şi se comunică Preşedintelui României, Parlamentului României, precum şi Guvernului României, urmând să fie dat şi publicităţii."

    18. După articolul 31^1 se introduce un nou articol, art. 31^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^2
    (1) Persoanele obligate să depună cerere de autorizare potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023, achită o contribuţie de examinare în cuantum de 10.000 euro la momentul depunerii cererii de autorizare. Echivalentul în lei al contribuţiei de examinare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a lunii anterioare datei depunerii cererii de autorizare. Contribuţia de examinare se restituie în situaţia în care Comisia de examinare a investiţiilor străine directe, denumită în continuare CEISD, constată neîndeplinirea condiţiilor de examinare a cererii de autorizare, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023.
    (2) Sumele provenite din contribuţia de examinare prevăzută la alin. (1) prima teză, care nu sunt restituite potrivit tezei a treia de la acelaşi alineat, se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenţei.
    (3) Consiliul Concurenţei poate reţine şi utiliza veniturile din contribuţia de examinare, prin înfiinţarea pe lângă acesta a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
    (4) Veniturile realizate de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (2) din contribuţia de examinare se utilizează în scopul sprijinirii activităţii realizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023, pentru:
    a) pregătirea profesională a membrilor CEISD, persoanelor care desfăşoară activităţi specifice Secretariatului CEISD şi membrilor grupului de experţi prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023;
    b) realizarea de analize, studii, consultanţă şi expertiză;
    c) indemnizaţiile de şedinţă acordate membrilor CEISD;
    d) indemnizaţiile de şedinţă acordate persoanelor care desfăşoară activităţi specifice Secretariatului CEISD şi membrilor grupului de experţi prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023;
    e) participarea membrilor CEISD, a persoanelor care desfăşoară activitate specifică Secretariatului CEISD şi a membrilor grupului de experţi prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023, la congrese naţionale şi internaţionale în domeniul de reglementare al Regulamentului (UE) 2019/452, la activităţi de cooperare cu statele membre, cu statele cu care există încheiate parteneriate strategice, cu Comisia Europeană sau cu alte organisme sau instituţii publice internaţionale, la proiecte şi programe de asistenţă tehnică, precum şi la proiecte de înfrăţire instituţională;
    f) organizarea de către Consiliul Concurenţei de congrese, conferinţe şi alte acţiuni profesionale derulate cu scopul sprijinirii activităţii desfăşurate de către CEISD."

    19. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Descoperirea şi investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi, a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, a prevederilor art. 5-7 din Regulamentul privind pieţele digitale incumbă Consiliului Concurenţei care acţionează prin inspectorii de concurenţă."

    20. După articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    Printre dovezile admisibile în faţa Consiliului Concurenţei se regăsesc: înscrisurile, declaraţiile orale, mesajele electronice, înregistrările şi orice alt obiect care conţine informaţii, indiferent sub ce formă şi indiferent de tipul suportului pe care sunt stocate informaţiile."

    21. La articolul 33 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încălcarea prevederilor art. 5, 6, 8 şi 13 din prezenta lege, precum şi ale art. 101 şi 102 din TFUE;"

    22. La articolul 33 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) din oficiu, cu informarea prealabilă a Comisiei Europene, pentru posibila încălcare, pe teritoriul României, de către un controlor de acces, a art. 5-7 din Regulamentul privind pieţele digitale."

    23. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (2), Consiliul Concurenţei are competenţa de a respinge plângerile privind posibila încălcare a prevederilor art. 5, 6, 8 şi 13 din prezenta lege, precum şi ale art. 101 şi 102 din TFUE, întrucât plângerile respective nu constituie o prioritate în ceea ce priveşte analiza cazurilor."

    24. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    (1) În cazul în care, pe o anumită piaţă, se constată elemente de potenţială distorsionare a mediului concurenţial, Guvernul poate solicita Consiliului Concurenţei efectuarea de analize de caz, potrivit procedurilor la nivelul autorităţii de concurenţă. În această situaţie, Consiliul Concurenţei poate efectua inspecţii în afara unei investigaţii, dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii autorităţii, în baza autorizării judiciare emise în condiţiile prevăzute la art. 40 şi a ordinului emis de preşedintele Consiliului Concurenţei.
    (2) În vederea realizării analizei de caz prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei, prin inspectorii de concurenţă desemnaţi, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum si sancţiunile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c) sau, după caz, la art. 54 alin. (1) lit. b), poate solicita întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale orice informaţii şi documente necesare.
    (3) Analiza de caz prevăzută la alin. (1) se finalizează într-un termen de maximum 6 luni de la data declanşării. Acest termen se poate prelungi, pentru motive temeinice, cu maximum 3 luni.
    (4) La finalizarea analizei de caz realizate în cauză, Consiliul Concurenţei va informa Guvernul asupra concluziilor acesteia, putând formula recomandări sau propune promovarea de reglementări specifice privind remedierea disfuncţionalităţilor constatate pe pieţele analizate.
    (5) În situaţia în care analiza de caz efectuată prezintă suficient temei de fapt şi de drept, Consiliul Concurenţei va declanşa o investigaţie conform dispoziţiilor art. 33 alin. (1). Investigaţia se va soluţiona de urgenţă şi cu precădere."

    25. La articolul 34, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) În vederea analizării plângerilor formulate potrivit art. 33 alin. (1) lit. b) şi a notificărilor privind concentrările economice, precum şi în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), inspectorii de concurenţă, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute, după caz, la art. 53 alin. (1) lit. a) şi b), art. 54 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 54^2 şi art. 59 alin. (1) lit. e), pot solicita, acordând un termen-limită rezonabil, informaţiile şi documentele care le sunt necesare şi care sunt accesibile:
    a) întreprinderilor şi asocierilor de întreprinderi;
    b) autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale;
    c) oricărei persoane fizice ce deţine informaţii care pot fi relevante pentru aplicarea legii.
    (2) În realizarea procedurii de examinare preliminară, necesară în vederea exercitării din oficiu a atribuţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), g) şi w), inspectorii de concurenţă, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) lit. b) sau art. 54^2, pot solicita întreprinderilor şi asocierilor de întreprinderi, autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanelor fizice orice informaţii şi documente necesare, care le sunt accesibile şi care pot fi relevante pentru aplicarea legii."

    26. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Solicitările de informaţii trebuie să fie proporţionale şi să nu oblige destinatarul cererii să recunoască o încălcare a legii."

    27. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Schimburile de declaraţii de clemenţă în temeiul art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 au loc numai între autorităţile naţionale de concurenţă, în următoarele condiţii:
    a) cu acordul solicitantului; sau
    b) în cazul în care autoritatea naţională de concurenţă care primeşte declaraţia de clemenţă a fost sesizată cu o solicitare de clemenţă de acelaşi solicitant, referitoare la aceeaşi încălcare ca şi autoritatea naţională de concurenţă care transmite declaraţia de clemenţă cu condiţia ca, la momentul transmiterii declaraţiei de clemenţă, solicitantul să nu aibă posibilitatea de a retrage informaţiile pe care le-a transmis autorităţii naţionale de concurenţă care primeşte declaraţia de clemenţă."

    28. La articolul 34, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alin. (9)-(11), cu următorul cuprins:
    "(9) Regimul schimbului de informaţii, inclusiv al celor confidenţiale, şi al utilizării acestora ca mijloc de probă în investigaţiile efectuate potrivit art. 25 alin. (1) lit. w) este prevăzut în art. 38 din Regulamentul privind pieţele digitale.
(10) Operatorii de date personale, de drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi persoanele împuternicite de acestea cu prelucrarea datelor personale, în înţelesul pct. 8 al aceluiaşi articol, din acelaşi regulament, au obligaţia de a furniza Consiliului Concurenţei, la solicitarea acestuia, datele necesare ale persoanelor ce sunt vizate de procedurile desfăşurate de autoritatea de concurenţă în aplicarea prezentei legi.
(11) Datele personale obţinute în condiţiile alin. (10) de Consiliul Concurenţei au regimul de protecţie statuat de prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, astfel încât să se asigure atingerea obiectivului legitim de protecţie, menţinere şi stimulare a concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor, instituit de art. 1 al prezentei legi."

    29. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Consiliul Concurenţei are competenţa de a convoca la interviu orice reprezentant al unei întreprinderi sau asocieri de întreprinderi sau al altor persoane juridice, precum şi orice persoană fizică, în cazul în care un astfel de reprezentant sau o astfel de persoană ar putea deţine informaţii relevante pentru aplicarea legii. Cu ocazia desfăşurării interviului, persoana intervievată nu poate fi obligată să recunoască o încălcare a legii.
    (2) Intervievarea se realizează de inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi.
    (3) În vederea realizării interviurilor prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei transmite o solicitare scrisă reprezentantului întreprinderii sau asocierii de întreprinderi, respectiv persoanei sau persoanelor fizice ce urmează a fi intervievate, indicând temeiul legal, scopul, data şi locul derulării interviului, precum şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
    (4) Interviul se înregistrează pe suport audio sau video, după informarea prealabilă a persoanei şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii."

    30. După articolul 37 se introduce un nou articol, art. 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    (1) Informaţiile obţinute de către Consiliul Concurenţei de la o persoană fizică în cursul derulării unei inspecţii, ca răspuns la o cerere de informaţii sau ca urmare a realizării unui interviu, nu pot fi utilizate ca probe pentru impunerea de sancţiuni persoanei fizice respective sau membrilor familiei sale.
    Prin membru de familie se înţelege:
    a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;
    b) soţul;
    c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.
    (2) Dispoziţiile privitoare la membrii familiei, în limitele prevăzute la alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopţie, şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu rudele fireşti."

    31. La articolul 38, alineatele (1), (3^1) şi (3^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi, sunt abilitaţi cu următoarele puteri de inspecţie:
    a) să intre în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile sau asocierile de întreprinderi le deţin legal şi/sau în care îşi desfăşoară activitatea;
    b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau a asocierii de întreprinderi, precum şi să acceseze orice informaţie accesibilă entităţii care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;
    c) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului întreprinderii sau asocierii de întreprinderi explicaţii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora;
    d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asocierii de întreprinderi;
    e) să sigileze orice amplasament destinat activităţilor întreprinderii sau asocierii de întreprinderi şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau a asocierii de întreprinderi, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei.
    ..................................................................................................
    (3^1) Activitatea de inspecţie nu se limitează la documentele clasice, putând fi verificate şi ridicate orice informaţii stocate sau arhivate în mediul electronic, indiferent de suportul pe care se află, precum telefon mobil, tabletă, Personal Digital Assistant, laptop, inclusiv cele personale utilizate în interes de serviciu sau de locul în care sunt stocate/arhivate, precum server extern, cloud. În cursul inspecţiei, informaţiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral şi ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informaţiilor necesare investigaţiei să se realizeze în prezenţa reprezentantului întreprinderii/asocierii de întreprinderi, la sediul Consiliului Concurenţei.
    În baza autorizării judiciare a inspecţiei inopinate la sediul unei întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, pot fi inspectate inclusiv orice dispozitive personale utilizate în baza politicii întreprinderii, în interes de serviciu şi identificate în cadrul inspecţiei derulate în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport ale întreprinderii ori asocierii de întreprinderi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
    (3^2) Măsurile prevăzute la alin. (3^1) se realizează în baza ordinului emis de preşedintele Consiliului Concurenţei şi a autorizării judiciare, prevederile art. 40 fiind aplicabile în mod corespunzător."

    32. La articolul 38, după alineatul (3^2) se introduc două noi alineate, alin. (3^3) şi (3^4), cu următorul cuprins:
    "(3^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, Consiliul Concurenţei poate realiza inspecţii anunţate la sediul întreprinderilor, cu acordul acestora, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1). Inspecţiile anunţate se realizează în baza ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei, fără autorizare judiciară prealabilă.
(3^4) Întreprinderile şi asocierile de întreprinderi sunt obligate să se supună inspecţiilor inopinate."

    33. La articolul 38, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) La solicitarea Consiliului Concurenţei, în ipoteza în care poate exista o opoziţie la desfăşurarea inspecţiei inopinate, organele de ordine şi siguranţă publică sunt obligate să însoţească şi să asigure sprijinul necesar inspectorilor de concurenţă în exercitarea de către aceştia a puterilor de inspecţie. Dacă întreprinderea supusă inspecţiei refuză accesul reprezentanţilor Consiliului Concurenţei în oricare dintre spaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), inspectorii de concurenţă pot să pătrundă în acestea în prezenţa reprezentanţilor organelor de poliţie, jandarmerie sau altor agenţi ai forţei publice şi a doi martori care să fi împlinit vârsta de 18 ani."

    34. La articolul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În scopul pregătirii, respectiv efectuării inspecţiilor inopinate, inspectorii de concurenţă abilitaţi cu puteri de inspecţie pot beneficia de asistenţă din partea structurilor de specialitate ale Poliţiei Române, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi ministrului afacerilor interne. Prin ordin se stabilesc şi modalităţile de realizare a schimbului de informaţii şi a pregătirii profesionale în comun."

    35. La articolul 38, alineatele (9)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) Întreprinderea care solicită protecţia comunicării sale cu avocatul este obligată să prezinte inspectorilor de concurenţă o justificare adecvată şi elementele relevante prin prisma argumentelor invocate în acest scop, fără să fie necesar însă să divulge conţinutul acesteia.
    Atunci când, în cursul unei inspecţii, inspectorii de concurenţă consideră că întreprinderea nu şi-a justificat în fapt şi în drept cererea ca documentul în cauză să fie protejat de secretul profesional, a invocat doar motive care, în conformitate cu jurisprudenţa Uniunii Europene în materie, nu pot justifica o astfel de protecţie sau se bazează pe afirmaţii factuale care sunt, în mod vădit, eronate, inspectorii de concurenţă au dreptul să citească imediat conţinutul comunicării cu avocatul şi să facă o copie după aceasta. În cazul în care, în cursul unei inspecţii, pe baza elementelor prezentate de întreprindere, inspectorii de concurenţă care desfăşoară inspecţia nu pot ajunge la o concluzie definitivă asupra incidenţei prevederilor alin. (8) în privinţa unei comunicări cu avocatul, nefiind exclusă posibilitatea ca aceasta să fie protejată, aceştia sigilează şi ridică respectiva comunicare, în dublu exemplar.
(10) Preşedintele Consiliului Concurenţei va decide, de urgenţă, pe baza probelor şi argumentelor prezentate cu privire la acceptarea sau nu a caracterului protejat al comunicării. Decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei cu privire la respingerea caracterului protejat al comunicării poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Termenul pentru depunerea întâmpinării este de 15 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. Hotărârea curţii de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instanţele soluţionează cauza de urgenţă şi cu precădere, dezbaterile asupra fondului litigiului în faţa primei instanţe urmând a avea loc într-un termen de 60 de zile de la primul termen de judecată stabilit prin citaţie. În condiţiile în care preşedintele Consiliului Concurenţei decide să respingă caracterul protejat al comunicării, desigilarea documentului poate avea loc doar după expirarea termenului în care decizia poate fi contestată, potrivit prevederilor prezentului alineat sau în condiţiile alin. (11).
(11) Odată cu introducerea acţiunii în anulare a deciziei conform prevederilor alin. (10), întreprinderea are posibilitatea de a cere suspendarea executării acesteia în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Desigilarea documentului poate avea loc după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a respins cererea de suspendare sau a hotărârii prin care s-a respins pe fond acţiunea în anulare împotriva deciziei preşedintelui Consiliului Concurenţei, formulată conform dispoziţiilor alin. (10)."

    36. La articolul 38, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (11^1), cu următorul cuprins:
    "(11^1) Termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi se suspendă faţă de toate părţile implicate pe durata în care decizia preşedintelui Consiliului Concurenţei este contestată în instanţă. Suspendarea termenului de prescripţie nu împiedică instrumentarea investigaţiei."

    37. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform dispoziţiilor art. 40, inspectorii de concurenţă pot efectua inspecţii asupra tuturor spaţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), deţinute legal şi/sau în care întreprinderea şi/sau asocierea de întreprinderi îşi desfăşoară activitatea.
    (2) În cazul în care există o suspiciune întemeiată că registrele sau alte documente care privesc activitatea întreprinderii sau asocierii de întreprinderi sau informaţiile accesibile entităţii care face obiectul inspecţiei şi care ar putea fi relevante pentru a dovedi o încălcare a legii sunt păstrate în orice spaţiu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport, altele decât cele menţionate la art. 38, inclusiv la domiciliul/reşedinţa sau în orice alt spaţiu cu destinaţia de locuinţă, pe terenurile sau în mijloacele de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi, inspectorii de concurenţă pot efectua inspecţii inopinate în spaţiile respective în baza autorizării judiciare prealabile date prin încheiere, conform prevederilor art. 40."

    38. La articolul 40, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Inspectorii de concurenţă pot proceda la inspecţii, potrivit prevederilor art. 39, doar în baza unui ordin emis de către preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie certificată a ordinului de inspecţie, precum şi o copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu persoanei supuse inspecţiei înainte de începerea acesteia.
    ..................................................................................................
    (3) În cazul în care inspecţia trebuie desfăşurată simultan în mai multe spaţii dintre cele prevăzute la art. 39, Consiliul Concurenţei va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se indică întreprinderile şi asocierile de întreprinderi care urmează a fi inspectate în spaţiile prevăzute la art. 39 alin. (1)."

    39. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, inclusiv prin raportare la prevederile art. 33 alin. (2) şi (3), Consiliul Concurenţei o respinge în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care autorului i s-a confirmat faptul că plângerea este completă, îndeplineşte toate condiţiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4) şi Consiliul Concurenţei a obţinut toate informaţiile necesare analizei acestuia. Respingerea unei plângeri se face prin decizie a Consiliului Concurenţei după ce i s-a acordat autorului plângerii posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere faţă de motivele pentru care autoritatea de concurenţă intenţionează să respingă plângerea."

    40. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Plângerea este considerată completă la data la care Consiliul Concurenţei deţine toate informaţiile şi documentele necesare analizei acesteia, obţinute în temeiul dispoziţiilor art. 34 alin. (1)."

    41. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Închiderea unei investigaţii deschise potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) lit. c) se face prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, după transmiterea concluziilor raportului către Comisia Europeană."

    42. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) şi a investigaţiilor privind posibila încălcare a prevederilor art. 5-7 din Regulamentul privind pieţele digitale, în orice procedură de investigaţie, Consiliul Concurenţei acordă întreprinderilor participante la înţelegere decizia luată de asociaţii de întreprinderi, practica concertată, abuzul de poziţie dominantă sau la concentrarea economică ce formează obiectul investigaţiei, ocazia de a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul raportului de investigaţie. În observaţiile scrise, părţile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenţei. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei solicitări a părţilor implicate. Data până la care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, după caz, este fixată de Consiliul Concurenţei."

    43. La articolul 45, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Partea care, în cadrul procedurilor de aplicare a legii desfăşurate de Consiliul Concurenţei, a obţinut acces la informaţiile din dosarul cauzei referitoare la cererile de clemenţă şi la cele pentru recunoaşterea săvârşirii faptei, le poate folosi doar în scopul exercitării dreptului său la apărare în cadrul unei acţiuni în faţa instanţei, atunci când aceste acţiuni se referă la:
    a) repartizarea între participanţii la cartel a cuantumului amenzii impuse în solidar acestora de către Consiliul Concurenţei;
    b) controlul judiciar al deciziei prin care Consiliul Concurenţei a constatat o încălcare a art. 5 şi 6 din prezenta lege sau a art. 101 sau 102 din TFUE.
(5^2) Următoarele categorii de informaţii obţinute de către o parte în cadrul procedurii de aplicare a legii derulate de Consiliul Concurenţei nu pot fi utilizate de către părţile implicate în cadrul unor acţiuni în faţa instanţei până când autoritatea de concurenţă nu şi-a finalizat procedura de aplicare a legii cu privire la toate părţile investigate prin adoptarea unei decizii prin care a constatat o încălcare a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, respectiv a art. 5 sau 6 din prezenta lege şi a dispus încetarea încălcării, respectiv prin care părţile şi-au asumat angajamente, sau a pus capăt procedurii în alt mod:
    a) informaţii care au fost pregătite de alte persoane fizice sau juridice în mod specific în cadrul procedurilor derulate de către Consiliul Concurenţei;
    b) informaţii pe care Consiliul Concurenţei le-a redactat şi le-a transmis părţilor în cursul procedurilor sale; şi
    c) solicitările exprese ale întreprinderilor investigate formulate în vederea recunoaşterii săvârşirii faptei în temeiul art. 57 alin. (3) care au fost retrase."

    44. La articolul 45, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică în situaţia raportului întocmit în cazul investigaţiilor privind posibila încălcare, pe teritoriul României, a art. 5-7 din Regulamentul privind pieţele digitale."

    45. După articolul 45 se introduce un nou articol, art. 45^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    Prevederile art. 34 alin. (7^1) sunt aplicabile indiferent de forma în care se depun declaraţiile de clemenţă."

    46. La articolul 46 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) să accepte măsuri sau remedii necesare restabilirii unui mediu concurenţial normal, proporţionale cu încălcarea, propuse de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau de către entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile;"

    47. La articolul 46 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să formuleze recomandări, să impună părţilor condiţii sau alte obligaţii. În cazul în care Consiliul Concurenţei decide potrivit prevederilor lit. a), poate impune orice măsuri corective comportamentale sau structurale care sunt proporţionale cu încălcarea comisă şi necesare pentru încetarea efectivă a încălcării, după exprimarea punctului de vedere de către întreprindere. Atunci când Consiliul Concurenţei poate alege între două măsuri corective la fel de eficiente, acesta va opta pentru cea mai puţin împovărătoare pentru întreprinderi, în conformitate cu principiul proporţionalităţii."

    48. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care, după informarea Comisiei Europene conform dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Consiliul Concurenţei decide că nu există motive pentru a continua procedurile de investigaţie şi, prin urmare, finalizează respectivele proceduri de investigaţie, informează Comisia Europeană în consecinţă.
(5) Consiliul Concurenţei are competenţa să constate că s-a comis o încălcare a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE în trecut, atunci când are un interes legitim de a acţiona în acest mod.
(6) În cazul investigaţiilor privind posibila încălcare a prevederilor art. 5-7 din Regulamentul privind pieţele digitale, Consiliul Concurenţei transmite Comisiei Europene un raport conform dispoziţiilor art. 42, urmând ca aceasta să decidă ce soluţie va adopta în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale."

    49. La articolul 47, alineatele (9) şi (10) se abrogă.
    50. La articolul 49, alineatele (1) şi (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Pe durata procedurii de investigaţie referitoare la posibila săvârşire a unei practici anticoncurenţiale, întreprinderile sau asocierile de întreprinderi faţă de care a fost declanşată investigaţia pot formula propuneri de angajamente, în scopul înlăturării situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei.
    ..................................................................................................
    (3) Prin decizie, Consiliul Concurenţei conferă forţă obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situaţiei care a determinat declanşarea investigaţiei. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi adoptată pe o durată determinată şi poate concluziona, fără audierea părţilor implicate, că nu mai există motive pentru acţiunea autorităţii de concurenţă.
    (4) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că angajamentele nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), acesta va informa, în scris, întreprinderile sau asocierile de întreprinderi cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate şi va continua procedura de investigaţie.
    (5) În cazul închiderii investigaţiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurenţei poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigaţie, atunci când:
    a) intervin modificări semnificative privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;
    b) întreprinderile sau asocierile de întreprinderi acţionează contrar angajamentelor asumate;
    c) decizia a fost fundamentată pe informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părţi."

    51. După articolul 49 se introduce un nou articol, art. 49^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 49^1
    (1) Atât în cadrul analizării unei plângeri sau al unei analize preliminare, cât şi pe durata procedurii de investigaţie, referitoare la posibila încălcare a art. 8 alin. (1), autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile pot formula măsuri sau remedii necesare restabilirii unui mediu concurenţial normal.
    (2) Atunci când intenţionează să accepte măsurile sau remediile propuse de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau de către entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile, Consiliul Concurenţei va publica un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial al măsurilor sau remediilor propuse, asupra cărora terţii interesaţi îşi pot prezenta observaţiile în termenul stabilit de autoritatea de concurenţă.
    (3) Prin decizie, Consiliul Concurenţei conferă forţă obligatorie măsurilor sau remediilor propuse de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau de către entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecţia concurenţei şi dacă îndeplinirea lor conduce la restabilirea unui mediu concurenţial normal şi, în cadrul unei investigaţii, la înlăturarea situaţiei şi a îngrijorărilor concurenţiale care au determinat declanşarea acesteia. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi adoptată pe o durată determinată şi poate concluziona, fără audierea părţilor implicate, că nu mai există motive pentru acţiunea autorităţii de concurenţă.
    (4) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că măsurile sau remediile propuse nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), acesta va informa, în scris, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile cu privire la motivele pentru care acestea nu au fost acceptate şi va continua procedura de investigaţie.
    (5) În cazul închiderii investigaţiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurenţei poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigaţie, atunci când:
    a) intervin modificări semnificative privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;
    b) autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile acţionează contrar măsurilor sau remediilor asumate;
    c) decizia a fost fundamentată pe informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părţi.
    (6) Atunci când, în urma redeschiderii investigaţiei, se constată încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) se aplică în continuare prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiaşi articol.
    (7) Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, criteriile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea măsurilor şi remediilor propuse de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale ori locale sau entităţile către care acestea îşi deleagă atribuţiile."

    52. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Consiliul Concurenţei poate impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 8, 46 şi 47, în caz de urgenţă determinată de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte de natură anticoncurenţială prohibite expres de lege şi care trebuie eliminate fără întârziere.
    (2) Înainte de luarea unei măsuri interimare, părţile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. La cererea expresă a părţilor implicate, Consiliul Concurenţei va proceda la ascultarea argumentelor acestora în Plen.
    (3) O decizie adoptată potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie proporţională şi să se aplice fie pe o durată determinată, ce poate fi reînnoită de Consiliul Concurenţei în măsura în care este necesar şi adecvat, fie până la adoptarea deciziei finale.
    (4) Consiliul Concurenţei informează Reţeaua europeană în domeniul concurenţei cu privire la impunerea măsurilor interimare dispuse înaintea emiterii unei decizii potrivit art. 46.
    (5) Consiliul Concurenţei poate impune măsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menţinerea condiţiilor de concurenţă efectivă şi în cazul în care:
    a) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) şi (8) şi nu a fost încă adoptată o decizie privind compatibilitatea concentrării cu un mediu concurenţial normal;
    b) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiţii sau obligaţii impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c);
    c) concentrarea economică a fost deja pusă în aplicare şi a fost emisă o decizie prin care operaţiunea de concentrare economică a fost declarată incompatibilă cu mediul concurenţial normal, potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) lit. a).
    (6) Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, termenele şi procedura pentru adoptarea de măsuri interimare."

    53. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 8, 13, art. 25 alin. (5) lit. c), art. 41 alin. (2) şi art. 46, cu excepţia deciziei prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. b), se motivează şi se comunică părţilor în termen de maximum 120 de zile de la deliberare."

    54. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) şi art. 47 alin. (2) şi (4) se motivează şi se comunică părţilor în termen de maximum 15 zile de la deliberare.
(1^2) Deciziile Consiliului Concurenţei prevăzute la alin. (1) şi (1^1), cu excepţia celor prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. b), pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
(1^3) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 20 de zile de la data comunicării. Hotărârea curţii de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la data comunicării. Instanţele soluţionează cauza de urgenţă şi cu precădere."

    55. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta lege sunt principale şi constau în aplicarea de amenzi. Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile numai în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d), d^1), d^2) şi e), în condiţiile prevăzute la art. 61."

    56. La articolul 53 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă ce nu poate depăşi 1% din cifra de afaceri totală mondială realizată în anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte, dar nu mai puţin de 0,1% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancţionării, următoarele fapte săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi ori asocieri de întreprinderi:"

    57. La articolul 53 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 33^1 şi art. 34 alin. (2) sau cu ocazia procedurilor desfăşurate în temeiul prevederilor art. 37 ori furnizarea de informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare cu ocazia desfăşurării unei inspecţii anunţate sau neprezentarea la interviu a reprezentantului întreprinderii sau asocierii de întreprinderi;
d) furnizarea de documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate potrivit prevederilor art. 38;"

    58. La articolul 53 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, lit. d^1)-d^3), cu următorul cuprins:
    "d^1) nefurnizarea de informaţii sau furnizarea de informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare ca răspuns la o întrebare adresată oricărui reprezentant al întreprinderii sau asocierii de întreprinderi cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c);
d^2) ruperea sigiliilor aplicate de către reprezentanţii oficiali sau de alte persoane care îi însoţesc, autorizate sau numite de Consiliul Concurenţei pentru sigilarea oricărei incinte destinate activităţii economice şi a oricărui registru şi document pe perioada inspecţiei şi în măsura necesară inspecţiei;
d^3) refuzul de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 33^1."

    59. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La aplicarea amenzii conform dispoziţiilor prezentei legi şi ale instrucţiunilor adoptate potrivit prevederilor art. 57 alin. (1), Consiliul Concurenţei poate reduce cuantumul acesteia cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază, dacă întreprinderea recunoaşte, în mod expres, săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). În cazul acordării reducerii pentru recunoaşterea faptei contravenţionale, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,04% din veniturile totale realizate pe teritoriul României în anul financiar anterior sancţionării."

    60. La articolul 54 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) furnizarea cu intenţie ori din neglijenţă de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 33^1 şi ale art. 34 alin. (2)."

    61. La articolul 54, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte contravenţiile prevăzute la alin. (1), fără ca amenda aplicată în urma recunoaşterii să poată fi mai mică de 500 lei."

    62. După articolul 54^2 se introduce un nou articol, art. 54^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 54^3
    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei fapta persoanei fizice constând în neprezentarea la interviul desfăşurat în temeiul art. 37 sau nefurnizarea de informaţii ori furnizarea de informaţii incomplete, inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit art. 34 alin. (1) sau cu ocazia procedurilor desfăşurate în temeiul art. 37."

    63. La articolul 55 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii, a unui angajament devenit obligatoriu sau a unei măsuri impuse printr-o decizie luată potrivit prevederilor prezentei legi."

    64. La articolul 55, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alin. (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^2) În determinarea cuantumului maxim al amenzii poate fi avută în vedere cifra de afaceri realizată la nivel mondial de toate persoanele fizice şi juridice ce constituie o singură unitate economică, astfel cum aceasta este definită şi aplicată în jurisprudenţa Uniunii Europene. Persoanele care fac parte din unitatea economică răspund personal şi în solidar cu celelalte persoane juridice care constituie respectiva unitate economică pentru plata cuantumului amenzii aplicate pentru încălcarea săvârşită. Executarea amenzii poate începe cu prioritate asupra activelor din România aparţinând unităţii economice reţinute răspunzătoare pentru săvârşirea faptei, fără ca finalizarea procedurii de executare a sancţiunii de la oricare dintre persoanele ce formează unitatea economică să fie condiţionată de declararea ca insolvabilă a celei asupra căreia s-a început iniţial executarea.
(1^3) Prin excepţie de la principiul răspunderii personale, Consiliul Concurenţei va aplica criteriul continuităţii economice şi al continuităţii legale, astfel cum acestea sunt definite în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene."

    65. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă încălcarea săvârşită de o asociere de întreprinderi priveşte activităţile membrilor săi, Consiliul Concurenţei poate aplica o amendă asocierii prin luarea în considerare a cifrelor de afaceri ale membrilor, situaţie în care amenda nu poate depăşi 10% din suma cifrelor de afaceri mondiale totale ale fiecărui membru activ pe piaţa afectată de încălcarea săvârşită de asociere."

    66. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alin. (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care s-au aplicat prevederile alin. (2), iar asocierea nu este solvabilă, respectiv din datele financiare ale asocierii reiese că amenda aplicată prin raportare la cifrele de afaceri ale întreprinderilor membre depăşeşte veniturile asocierii, asocierea este obligată să le ceară membrilor ei să contribuie la plata amenzii.
(2^2) Atunci când contribuţiile menţionate la alin. (2^1) nu au fost achitate integral asocierii de întreprinderi în termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei în scopul plăţii integrale a amenzii, plata diferenţei rămase din amendă se poate impune de către Consiliul Concurenţei direct de la fiecare întreprindere ai cărei reprezentanţi au fost membri în organismele de decizie ale asocierii respective.
(2^3) După ce Consiliul Concurenţei a impus plata din partea întreprinderilor prevăzute la alin. (2^2), atunci când este necesar pentru a garanta plata integrală a amenzii, Consiliul Concurenţei poate, de asemenea, să impună plata cuantumului restant al amenzii de către oricare dintre membrii asocierii care a fost activ pe piaţa pe care a avut loc încălcarea.
(2^4) Plata prevăzută la alin. (2^2) şi (2^3) nu se impune întreprinderilor care demonstrează că nu au pus în aplicare decizia asocierii care constituie o încălcare, întrucât fie nu au avut cunoştinţă de existenţa acesteia, fie s-au distanţat activ de aceasta înainte de iniţierea investigaţiei.
(2^5) În decizia de constatare a săvârşirii unei contravenţii de către asocierea de întreprinderi, când se iau în calcul pentru determinarea cuantumului amenzii cifrele de afaceri ale membrilor asocierii, Consiliul Concurenţei va identifica, în aplicarea alin. (2^2) şi (2^3), membrii din organismele de conducere ale asocierii, cărora li se va impune în primul rând plata amenzii, în limita a 10% din cifra de afaceri a fiecăruia, precum şi alţi membri activi pe piaţa pe care a avut loc încălcarea, care au avut cunoştinţă de existenţa încălcării şi au pus în aplicare decizia asocierii care constituie încălcarea sau care nu s-au distanţat activ de aceasta înainte de iniţierea investigaţiei.
(2^6) Membrii asocierii răspund în solidar cu aceasta pentru plata amenzii, în limita prevăzută la alin. (2^1).
(2^7) Plata amenzii de către unul sau mai mulţi membri ai asocierii se face fără a se aduce atingere prevederilor art. 1.456 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la regresul între codebitori, pentru recuperarea cuantumului plătit de alţi membri ai asocierii."

    67. La articolul 55, alineatul (3) se abrogă.
    68. După articolul 55 se introduc trei noi articole, art. 55^1-55^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 55^1
    (1) În legătură cu practicile interzise de art. 5 din prezenta lege şi/sau art. 101 din TFUE, Consiliul Concurenţei aplică o politică de clemenţă, în cadrul căreia un participant la o astfel de practică anticoncurenţială, în mod independent de celelalte întreprinderi implicate, cooperează în cadrul unei investigaţii desfăşurate de Consiliul Concurenţei sau în vederea declanşării de către acesta a unei investigaţii, furnizând în mod voluntar informaţiile pe care le are despre practica anticoncurenţială şi despre rolul său în cadrul acesteia şi primind în schimb, printr-o decizie sau prin încetarea procedurii, imunitate la amenzi sau o reducere a amenzilor care ar urma să fie impuse pentru implicarea sa în practica anticoncurenţială respectivă.
    (2) Imunitatea la amendă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) întreprinderea îşi divulgă participarea la o practică interzisă de art. 5 din prezenta lege şi/sau de art. 101 din TFUE;
    b) întreprinderea este prima care furnizează dovezi suficiente pentru declanşarea investigaţiei sau pentru efectuarea inspecţiilor inopinate ori care permit stabilirea încălcării;
    c) sunt îndeplinite condiţiile generale pentru acordarea clemenţei;
    d) întreprinderea nu a întreprins măsuri pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la presupusa înţelegere.
    (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) este incidentă dacă:
    a) în momentul în care Consiliul Concurenţei primeşte cererea de clemenţă, dovezile furnizate de întreprindere îi permit acestuia să declanşeze procedura de investigaţie sau să efectueze o inspecţie inopinată în legătură cu practica anticoncurenţială respectivă, cu condiţia ca autoritatea de concurenţă să nu fie deja în posesia unor dovezi suficiente pentru a efectua o astfel de inspecţie sau să nu fi efectuat deja o astfel de inspecţie; sau
    b) în opinia Consiliului Concurenţei dovezile furnizate de întreprindere sunt suficiente pentru ca aceasta să constate o încălcare care face obiectul politicii de clemenţă, cu condiţia ca autoritatea să nu fie deja în posesia unor dovezi suficiente pentru a constata o astfel de încălcare şi nicio altă întreprindere să nu fi îndeplinit anterior condiţiile pentru a beneficia de imunitate la amenzi în temeiul lit. a) în ceea ce priveşte practica anticoncurenţială respectivă.
    (4) În ceea ce priveşte situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c), condiţiile generale pentru aplicarea clemenţei sunt întrunite dacă:
    a) întreprinderea cooperează în mod real, total, continuu şi prompt cu Consiliul Concurenţei de la momentul depunerii cererii până la momentul în care autoritatea şi-a finalizat procedura de aplicare a legii împotriva tuturor părţilor investigate prin adoptarea unei decizii sau a pus capăt procedurii de aplicare a legii în alt mod, respectiv: furnizează Consiliului Concurenţei toate informaţiile relevante şi elementele probatorii de care dispune sau ar putea dispune referitor la încălcarea suspectată; rămâne la dispoziţia Consiliului Concurenţei pentru a răspunde oricărei solicitări care ar putea contribui la stabilirea faptelor în cauză; asigură disponibilitatea directorilor, administratorilor şi a altor membri ai personalului pentru a fi intervievaţi de Consiliul Concurenţei şi depune eforturi rezonabile pentru asigurarea disponibilităţii foştilor directori, administratori şi alţi membri ai personalului pentru a fi intervievaţi de autoritatea de concurenţă; nu distruge, falsifică sau ascunde informaţii relevante ori elemente probatorii referitoare la presupusa înţelegere şi nu dezvăluie existenţa cererii pentru clemenţă sau conţinutul acesteia înainte ca autoritatea de concurenţă să transmită raportul de investigaţie părţilor, în afara cazului în care Consiliul Concurenţei a stabilit altfel;
    b) întreprinderea a încetat implicarea în presupusa înţelegere cel mai târziu imediat după ce a depus cererea de clemenţă - cerere pentru acordarea numărului de ordine, solicitare simplificată sau solicitare formală, cu excepţia cazului în care, pentru asigurarea integrităţii investigaţiilor sau inspecţiilor, Consiliul Concurenţei solicită altfel;
    c) pe durata procesului de luare în considerare a depunerii unei cereri pentru acordarea de clemenţă la autoritatea naţională de concurenţă, întreprinderea nu a distrus, falsificat sau ascuns dovezi referitoare la presupusa înţelegere şi nu a dezvăluit intenţia sa de realizare a unei cereri pentru clemenţă sau elemente ale cererii decât în faţa altor autorităţi de concurenţă.
    (5) Reducerea amenzii în cadrul politicii de clemenţă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) întreprinderea îşi divulgă participarea la o practică interzisă de art. 5 din prezenta lege şi/sau de art. 101 din TFUE;
    b) întreprinderea prezintă dovezi cu privire la practica respectivă care reprezintă o valoare adăugată semnificativă în scopul dovedirii încălcării care face obiectul politicii de clemenţă, în raport cu dovezile aflate deja în posesia autorităţii naţionale de concurenţă la momentul depunerii cererii;
    c) sunt îndeplinite condiţiile generale pentru acordarea clemenţei prevăzute la alin. (4).
    (6) Consiliul Concurenţei detaliază prin instrucţiuni procedura de aplicare a politicii de clemenţă.
    ART. 55^2
    (1) În cadrul procedurilor administrative şi al procedurilor judiciare fără caracter penal în legătură cu implicarea într-o practică anticoncurenţială interzisă de art. 5 din prezenta lege şi/sau art. 101 din TFUE, nu se sancţionează actualii şi foştii directori, administratori şi alţi membri ai personalului întreprinderii care depune la Consiliul Concurenţei o cerere de imunitate la amenzi pentru practica respectivă, în cazul în care aceştia îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) cererea de imunitate la amendă depusă de întreprindere la Consiliul Concurenţei îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 55^1 alin. (2) lit. a) şi b);
    b) respectivii actuali şi foşti administratori, directori şi alţi membri ai personalului cooperează activ în acest sens cu autoritatea de concurenţă; şi
    c) data cererii de imunitate la amenzi a întreprinderii precedă data informării respectivilor actuali sau foşti directori, administratori şi altor membri ai personalului în cauză de către autorităţile competente cu privire la procedurile care conduc la impunerea de sancţiuni menţionate la prezentul alineat.
    (2) În cazul în care autoritatea competentă să aplice sancţiuni sau să desfăşoare urmărirea penală se află în România, iar autoritatea de concurenţă care examinează cazul se află în altă jurisdicţie, comunicarea între cele două autorităţi se realizează prin intermediul Consiliului Concurenţei.
    (3) În cazul în care Consiliul Concurenţei examinează un caz, iar autoritatea competentă să aplice sancţiuni sau să desfăşoare urmărirea penală se află în altă jurisdicţie, Consiliul Concurenţei cooperează cu autoritatea naţională de concurenţă din jurisdicţia în care se află autoritatea competentă să aplice sancţiuni sau să desfăşoare urmărirea penală.
    (4) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului victimelor care au suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de a solicita despăgubiri integrale pentru prejudiciul respectiv, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
    ART. 55^3
    (1) Consiliul Concurenţei acceptă cereri simplificate din partea solicitanţilor care au depus la Comisie o cerere de clemenţă fie prin solicitarea unui număr de ordine, fie prin prezentarea unei cereri complete în legătură cu aceeaşi presupusă practică anticoncurenţială, cu condiţia ca respectivele cereri să acopere mai mult de trei state membre ca teritorii afectate.
    (2) Cererile simplificate cuprind o scurtă descriere a fiecăruia dintre următoarele elemente:
    a) numele şi adresa solicitantului;
    b) numele celorlalţi participanţi la presupusa înţelegere anticoncurenţială;
    c) produsele şi teritoriile afectate;
    d) durata şi natura activităţii presupusei înţelegeri anticoncurenţiale;
    e) statul membru sau statele membre în care dovezile privind presupusa înţelegere anticoncurenţială ar putea fi situate; şi
    f) informaţii privind orice cerere de clemenţă depusă deja sau care ar putea fi depusă de către solicitant la orice altă autoritate de concurenţă sau la autorităţi de concurenţă din ţări terţe în legătură cu presupusa faptă.
    (3) Atunci când Comisia primeşte o cerere completă şi Consiliul Concurenţei primeşte cereri simplificate referitoare la aceeaşi presupusă faptă, Comisia este principalul interlocutor al solicitantului, în perioada anterioară momentului în care devine clar dacă Comisia intenţionează să examineze cazul, în întregime sau în parte, în special prin furnizarea de instrucţiuni solicitantului cu privire la desfăşurarea oricărei alte investigaţii interne. În această perioadă, Comisia informează Consiliul Concurenţei, la cerere, cu privire la situaţia de fapt. Consiliul Concurenţei poate cere solicitantului să ofere clarificări specifice numai în ceea ce priveşte elementele prevăzute la alin. (2) înainte de a solicita depunerea unei cereri complete în temeiul alin. (5).
    (4) Atunci când primeşte o cerere simplificată, Consiliul Concurenţei verifică în momentul primirii dacă a fost deja sesizat cu o cerere simplificată sau completă din partea unui alt solicitant referitoare la aceeaşi presupusă practică anticoncurenţială. În cazul în care nu a primit o astfel de cerere de la un alt solicitant şi consideră că cererea simplificată îndeplineşte cerinţele de la alin. (2), Consiliul Concurenţei informează solicitantul în consecinţă.
    (5) După ce Comisia a informat Consiliul Concurenţei că nu intenţionează să examineze cazul, în întregime sau în parte, solicitanţii au posibilitatea de a depune cereri complete la Consiliul Concurenţei. Numai în circumstanţe excepţionale, atunci când este strict necesar pentru încetarea examinării sau alocarea cazurilor, Consiliul Concurenţei poate cere solicitantului să depună cererea completă înainte ca autoritatea de concurenţă să fie informată de către Comisie cu privire la faptul că aceasta nu intenţionează să examineze cazul, în întregime sau în parte. Consiliul Concurenţei va acorda solicitantului o perioadă de timp rezonabilă în decursul căreia să depună cererea completă, împreună cu dovezile şi informaţiile aferente. Acest lucru nu aduce atingere dreptului solicitantului de a depune benevol o cerere completă într-un stadiu mai timpuriu.
    (6) În cazul în care solicitantul depune cererea completă în conformitate cu alin. (5), în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, cererea completă este considerată ca fiind transmisă la momentul depunerii cererii simplificate, cu condiţia ca cererea simplificată să acopere acelaşi produs şi acelaşi teritoriu afectat, respectiv aceleaşi produse şi aceleaşi teritorii afectate, precum şi aceeaşi durată a presupusei fapte ca în cererea de clemenţă depusă la Comisie, care este posibil să fi fost actualizată între timp."

    69. La articolul 57, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 53-56 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, cu respectarea principiului eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului disuasiv al sancţiunii aplicate. Prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei se stabilesc şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor, precum:
    a) reperele financiare intermediare în funcţie de care se va stabili cuantumul final al amenzii în limita maximă prevăzută de lege, precum veniturile totale realizate pe teritoriul României sau alte tipuri de venituri;
    b) circumstanţele atenuante şi agravante;
    c) capacitatea întreprinderii de a plăti amenda;
    d) majorarea specifică pe care o poate stabili Consiliul Concurenţei în realizarea efectului disuasiv.
    În scopul aplicării dispoziţiilor prezentului alineat, Consiliul Concurenţei va stabili în instrucţiuni şi metodologia de individualizare a sancţiunilor în funcţie de participarea la săvârşirea faptei a persoanelor juridice ce constituie entitatea economică unică.
    (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1), dacă întreprinderea sau asocierea de întreprinderi recunoaşte, în mod expres, înainte de audieri, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenţei aplică o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază determinat conform instrucţiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 55 alin. (1^2), în cazul acordării reducerii pentru recunoaşterea faptei, amenda se va stabili între 0,2% din veniturile totale obţinute pe teritoriul României şi 10% din cifra de afaceri totală mondială, realizate de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior transmiterii de către aceasta a propunerii de recunoaştere a faptei în temeiul alin. (4). Acest prag poate fi depăşit în cazul aplicării de circumstanţe agravante şi/sau al majorării specifice pentru realizarea efectului disuasiv, fără ca amenda individualizată potrivit prezentului alineat să depăşească limita maximă a amenzii prevăzute la art. 55 alin. (1)."

    70. După articolul 57 se introduce un nou articol, art. 57^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 57^1
    Dispoziţiile legale prin care se impun amenzi în cadrul procedurilor pentru aplicarea art. 101 sau 102 din TFUE nu aduc atingere legislaţiei naţionale care permite impunerea de sancţiuni în cadrul unei proceduri penale, cu condiţia ca aplicarea acestei legislaţii să nu aducă atingere asigurării eficace şi uniforme a respectării art. 101 şi 102 din TFUE."

    71. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asocierile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii proporţionale şi disuasive, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri totală mondială medie realizată pe zi în anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:
    a) să înceteze o încălcare a prevederilor art. 5 şi/sau 6 din prezenta lege şi/sau a prevederilor art. 101 şi/sau 102 din TFUE şi să respecte măsurile dispuse prin decizia de constatare a încălcării;
    b) să respecte o decizie prin care se impun măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 50;
    c) să respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 49 alin. (3);
    d) să respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c);
    e) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a) sau cu ocazia procedurilor desfăşurate în temeiul art. 37;
    f) să se supună inspecţiei prevăzute la art. 38;
    g) să se prezinte la interviurile realizate potrivit prevederilor art. 37."

    72. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu poate fi determinată, se ia în considerare cifra de afaceri mondială medie pe zi aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asocierea de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii;"

    73. La articolul 60, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d), d^1), d^2), d^3 ) şi e) se aplică de către inspectorii de concurenţă.
(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a)-c), art. 54, 54^2, 54^3 şi art. 55 alin. (1) lit. d) şi e), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenţei, prin aceeaşi decizie prin care se constată săvârşirea contravenţiei sau incidenţa art. 59 alin. (1)."

    74. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d)-e) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34."

    75. La articolul 64, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Termenele de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b)-e), art. 55 alin. (1) lit. a) şi e), respectiv pentru impunerea de amenzi cu titlu cominatoriu conform prevederilor art. 59 se întrerup pe durata derulării unei proceduri de aplicare a legii în faţa autorităţilor naţionale de concurenţă din alte state membre sau a Comisiei cu privire la o încălcare realizată prin aceeaşi înţelegere, aceeaşi decizie a unei asocieri de întreprinderi sau aceeaşi practică concertată sau alt comportament interzis de art. 101 şi/sau 102 din TFUE.
(2^2) Termenele de prescripţie prevăzute la alin. (2^1) se întrerup din momentul notificării primei măsuri formale de investigaţie către cel puţin o întreprindere care face obiectul procedurii de aplicare a legii şi operează faţă de toate întreprinderile sau asocierile de întreprinderi care au participat la încălcare. Întreruperea termenelor de prescripţie încetează în ziua în care autoritatea de concurenţă în cauză finalizează procedura de aplicare a legii prin adoptarea unei decizii de constatare a încălcării prevederilor art. 101 şi/sau 102 din TFUE, de acceptare de angajamente sau în temeiul art. 7, 9 sau 10 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 sau a ajuns la concluzia că nu există motive pentru acţiuni suplimentare din partea acesteia.
(2^3) Perioada întreruperii prevăzute la alin. (2^1) nu aduce atingere termenului de prescripţie prevăzut la alin. (4) teza a doua."

    76. La articolul 65, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Nu se pedepseşte persoana prevăzută la alin. (1) dacă întreprinderea al cărei angajat este sau a fost la momentul săvârşirii faptei depune la Consiliul Concurenţei o cerere de imunitate la amendă pentru practicile menţionate la alin. (1), înainte de începerea urmăririi penale, şi dacă persoana respectivă cooperează activ cu organele de urmărire penală, îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 55^2 alin. (1). Consiliul Concurenţei, primind o cerere de imunitate la amenzi pentru practicile menţionate la alin. (1), informează de îndată organele de urmărire penală, atunci când prevederile prezentului articol sunt incidente în cazul respectiv.
(2^2) Cooperarea activă prevăzută la alin. (2^1) este evaluată în funcţie de următoarele criterii:
    a) persoana este la dispoziţia organelor de urmărire penală şi a Consiliului Concurenţei pentru a răspunde la orice întrebare care ar putea ajuta la stabilirea faptelor;
    b) persoana se abţine de la distrugerea, falsificarea sau ascunderea informaţiilor sau dovezilor relevante;
    c) persoana aduce dovezi susceptibile să stabilească infracţiunea şi să identifice ceilalţi făptaşi sau complici."

    77. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazurile în care autoritatea competentă să aplice sancţiuni sau să desfăşoare urmărirea penală se află în altă jurisdicţie decât cea a autorităţii de concurenţă care examinează cazul, contactele necesare între acestea sunt asigurate de autoritatea naţională de concurenţă din jurisdicţia autorităţii competente să desfăşoare urmărirea penală."

    78. După articolul 66 se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, alcătuit din art. 66^1-66^8, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI^1
    Asistenţă reciprocă
    ART. 66^1
    Consiliul Concurenţei desfăşoară inspecţii sau efectuează un interviu la solicitarea unei alte autorităţi de concurenţă a unui stat membru al Uniunii Europene, în numele şi în contul acesteia, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003. Consiliul Concurenţei permite persoanelor autorizate sau numite de autorităţile de concurenţă din statele membre UE să sprijine activ sau să participe, sub supervizarea inspectorilor Consiliului Concurenţei, la derularea inspecţiilor sau interviurilor, atunci când sunt exercitate competenţele prevăzute la art. 34, 37, 38, 39 şi 40.
    ART. 66^2
    Consiliul Concurenţei exercită competenţele prevăzute la art. 34, 37, 38, 39 şi 40, în numele şi în contul altor autorităţi naţionale de concurenţă, pentru a stabili existenţa unei nerespectări de către întreprinderi sau asocieri de întreprinderi a măsurilor de investigare şi a deciziilor luate de autoritatea solicitantă. Consiliul Concurenţei poate face schimb de informaţii cu autoritatea de concurenţă solicitantă şi poate utiliza respectivele informaţii ca dovezi în acest scop, sub rezerva garanţiilor stabilite la art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.
    ART. 66^3
    Fără a aduce atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate solicitantă, în conformitate cu normele în vigoare în statul său membru, la cererea autorităţii de concurenţă solicitante, Consiliul Concurenţei poate notifica destinatarului, în numele acesteia, următoarele:
    a) raportul de investigaţie sau un document echivalent, prevăzut în dreptul intern al autorităţii solicitante, referitor la o presupusă încălcare a art. 101 şi/sau 102 din TFUE, precum şi orice decizii de aplicare a articolelor menţionate;
    b) orice alte acte procedurale adoptate în contextul investigaţiilor care ar trebui notificate;
    c) orice alte documente relevante referitoare la aplicarea art. 101 şi/sau 102 din TFUE, inclusiv documentele care se referă la executarea deciziilor de impunere a unor amenzi sau a unor amenzi cu titlu cominatoriu.
    ART. 66^4
    (1) La cererea autorităţii solicitante, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale centrale subordonate, întreprinde măsurile de recuperare, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a unei sume provenite din deciziile rămase definitive de impunere a unor amenzi sau a unor amenzi cu titlu cominatoriu, adoptate de autoritatea solicitantă în aplicarea prevederilor art. 101 şi/sau 102 din TFUE, prin care s-au impus sancţiuni pentru fapte similare contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi e), art. 53 alin. (1) lit. b)-e), respectiv art. 59.
    (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va proceda, prin organele fiscale centrale subordonate, la aplicarea măsurilor de recuperare a amenzilor sau a amenzilor cu titlu cominatoriu, la cererea autorităţii solicitante, doar în măsura în care aceasta dovedeşte că a depus eforturi rezonabile pe propriul său teritoriu şi a stabilit că întreprinderea sau asocierea de întreprinderi căreia i se impune amenda sau amenda cu titlu cominatoriu nu dispune de active suficiente în statul membru al autorităţii solicitante pentru a permite recuperarea amenzilor sau amenzilor cu titlu cominatoriu.
    (3) Aspectele legate de termenele de prescripţie pentru executarea amenzilor sau a amenzilor cu titlu cominatoriu sunt reglementate în dreptul intern al statului membru al autorităţii solicitante.
    (4) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate executa deciziile de impunere a unor amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu, adoptate de către o autoritate solicitantă în aplicarea prevederilor art. 101 şi/sau 102 din TFUE prin care s-au impus sancţiuni pentru fapte similare contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b)-e), art. 55 alin. (1) lit. a) şi e), respectiv art. 59, la cererea acesteia din urmă, şi în cazurile în care întreprinderea sau asocierea de întreprinderi căreia i se impune amenda sau amenda cu titlu cominatoriu nu este stabilită în statul membru al autorităţii solicitante.
    (5) Cererile autorităţii solicitante prevăzute la alin. (1) sunt comunicate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul Consiliului Concurenţei, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice.
    (6) Organele fiscale centrale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală formulează, prin intermediul Consiliului Concurenţei, ca autoritate solicitantă, o cerere de executare a deciziilor adoptate în aplicarea prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, adoptate de Consiliul Concurenţei, prin care s-au impus sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi e), art. 53 alin. (1) lit. b)-e), respectiv art. 59, ce au fost transmise spre executare de către autoritatea de concurenţă şi au rămas definitive, doar în măsura în care dovedesc faptul că au depus eforturi rezonabile în România şi au stabilit că întreprinderea sau asocierea de întreprinderi căreia i s-a impus amenda sau amenda cu titlu cominatoriu nu dispune de active suficiente în România pentru a permite recuperarea respectivelor amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu.
    (7) Consiliul Concurenţei va transmite autorităţii solicitate, împreună cu o copie a deciziei care permite executarea în statul membru al autorităţii solicitate, şi instrumentul uniform, care va conţine, corespunzător, menţiunile prevăzute la art. 66^6 alin. (1).
    (8) Organele fiscale centrale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală menţionează în cererile de executare prevăzute la alin. (6) cuantumul amenzilor sau al amenzilor cu titlu cominatoriu în moneda naţională a României.
    (9) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează, prin intermediul Consiliului Concurenţei, la cererea autorităţii solicitate, orice informaţii suplimentare în vederea executării unei decizii de impunere de amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu.
    ART. 66^5
    (1) Cererile de notificare a raportului de investigaţie, a documentului echivalent sau a altor documente, precum şi cererile de executare a deciziilor de impunere de amenzi şi amenzi cu titlu cominatoriu sunt instrumentate de Consiliul Concurenţei, respectiv de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit normelor în materie civilă şi fiscală din dreptul naţional.
    (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite către autoritatea solicitantă amenda executată de la întreprinderea sau asocierea de întreprinderi sancţionată de autoritatea solicitantă, contactează autoritatea solicitantă pentru obţinerea de informaţii suplimentare şi solicită acesteia costurile suportate în raport cu măsurile luate din amenzile sau amenzile cu titlu cominatoriu colectate în numele autorităţii solicitante, inclusiv costurile pentru traducere, pentru forţa de muncă şi costurile administrative.
    ART. 66^6
    (1) Cererile de notificare a raportului de investigaţie, a documentului echivalent sau a altor documente, precum şi cererile de executare a deciziilor de impunere de amenzi şi amenzi cu titlu cominatoriu se execută fără întârzieri nejustificate, prin intermediul unui instrument uniform care este însoţit de o copie a actului care trebuie notificat sau executat. Instrumentul uniform va cuprinde:
    a) numele, adresa cunoscută ale destinatarului, precum şi orice alte date sau informaţii relevante pentru identificarea destinatarului, considerate necesare şi utile pentru identificarea acestuia, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale cu care este învestită autoritatea naţională de concurenţă;
    b) un rezumat al faptelor şi circumstanţelor relevante;
    c) un rezumat al copiei actului anexat care urmează să fie executat;
    d) numele, adresa şi alte date de contact ale autorităţii solicitate;
    e) termenul în care ar trebui efectuată notificarea sau executarea, cum ar fi termenul legal sau termenul de prescripţie;
    f) informaţii despre decizia care permite executarea în statul membru al autorităţii solicitante;
    g) data la care decizia a devenit definitivă;
    h) cuantumul amenzii sau al amenzii cu titlu cominatoriu; şi
    i) informaţii care indică eforturile rezonabile depuse de autoritatea solicitantă pentru executarea deciziei pe propriul său teritoriu.
    (2) Instrumentul uniform care permite notificarea de către Consiliul Concurenţei a actelor prevăzute la art. 66^3, respectiv executarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală constituie temeiul unic pentru măsurile executorii luate de aceasta, cu respectarea cerinţelor de la alin. (1). Acest instrument nu face obiectul niciunui act de recunoaştere, completare sau înlocuire în România. Consiliul Concurenţei, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iau toate măsurile necesare pentru executarea cererii de notificare, respectiv de executare a amenzii sau a amenzii cu titlu cominatoriu, cu excepţia cazului în care invocă:
    a) nerespectarea cerinţelor prevăzute la prezentul articol; sau
    b) motive întemeiate care să arate modul în care executarea solicitării ar fi în mod vădit contrară ordinii publice în România.
    (3) În cazul în care Consiliul Concurenţei, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală intenţionează să refuze o cerere de asistenţă privind notificarea raportului de investigaţie sau a unui document echivalent, notificarea altui document sau executarea unei decizii de impunere de amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu ori autoritatea solicitată are nevoie de informaţii suplimentare, contactează autoritatea solicitantă.
    (4) Instrumentul uniform este transmis Consiliului Concurenţei, respectiv Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în limba română, cu excepţia cazului în care se convine de comun acord, de la caz la caz, ca instrumentul uniform să poată fi transmis într-o altă limbă. Autoritatea solicitantă furnizează o traducere a actului ce urmează a fi notificat sau a deciziei care permite executarea amenzii sau a amenzii cu titlu cominatoriu în limba română. Acest lucru nu aduce atingere dreptului Consiliului Concurenţei, respectiv al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al autorităţii solicitante de a conveni de comun acord, de la caz la caz, ca o astfel de traducere să poată fi furnizată într-o altă limbă.
    (5) Consiliul Concurenţei, ca autoritate solicitantă, se asigură că instrumentul uniform este transmis autorităţii solicitate în limba oficială a statului membru al autorităţii solicitate sau în una din limbile oficiale ale acestuia, cu excepţia cazului în care autoritatea solicitată şi Consiliul Concurenţei convin de comun acord, de la caz la caz, ca instrumentul uniform să poată fi transmis într-o altă limbă. Atunci când acest lucru este prevăzut în dreptul intern al statului membru al autorităţii solicitate, Consiliul Concurenţei furnizează o traducere a actului ce urmează a fi notificat sau a deciziei care permite executarea amenzii sau a amenzii cu titlu cominatoriu în limba oficială a statului membru al autorităţii solicitate sau în una dintre limbile oficiale ale acestuia. Acest lucru nu aduce atingere dreptului autorităţii solicitate şi al Consiliului Concurenţei de a conveni de comun acord, de la caz la caz, ca o astfel de traducere să poată fi furnizată într-o altă limbă.
    ART. 66^7
    (1) În calitate de autoritate solicitată, Consiliul Concurenţei poate cere autorităţii solicitante suportarea integrală a costurilor suplimentare ocazionate în mod rezonabil în legătură cu măsurile luate conform dispoziţiilor art. 66^1 - 66^3.
    (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate recupera integral costurile suportate în raport cu măsurile de executare luate pentru recuperarea amenzilor sau a unor amenzi cu titlu cominatoriu, adoptate de autoritatea solicitantă în aplicarea prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, din amenzile sau amenzile cu titlu cominatoriu colectate în numele autorităţii solicitante, inclusiv costurile pentru traducere, pentru forţa de muncă şi costurile administrative.
    (3) În cazul în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu reuşeşte să colecteze amenzile sau amenzile cominatorii, aceasta poate solicita autorităţii solicitante să suporte cheltuielile aferente.
    (4) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ca autoritate solicitată, poate, de asemenea, recupera costurile ocazionate de executarea acestor decizii de la întreprinderea căreia i se impune amenda sau amenda cu titlu cominatoriu.
    (5) Consiliul Concurenţei şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală recuperează cuantumurile datorate în moneda naţională, în conformitate cu legislaţia din România. Consiliul Concurenţei şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală convertesc, dacă este necesar, cuantumul amenzilor sau al amenzilor cu titlu cominatoriu în moneda naţională, la cursul de schimb aplicabil la data impunerii amenzilor sau amenzilor cu titlu cominatoriu.
    (6) La cererea autorităţii solicitate, Consiliul Concurenţei, ca autoritate solicitantă, suportă integral toate costurile suplimentare ocazionate în mod rezonabil, inclusiv costurile pentru traducere, pentru forţa de muncă şi costurile administrative, în legătură cu măsurile luate conform prevederilor art. 66^1, 66^2 sau 66^3. În cazul în care autoritatea solicitată nu reuşeşte să colecteze amenzile sau amenzile cu titlu cominatoriu, Consiliul Concurenţei, ca autoritate solicitantă, va suporta cheltuielile aferente la cererea autorităţii solicitante.
    ART. 66^8
    (1) Litigiile privind legalitatea unui act care trebuie notificat sau a unei decizii de impunere de amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu care trebuie executată, conform prevederilor art. 66^3 şi art. 66^4 alin. (1), precum şi legalitatea instrumentului uniform care permite executarea în România sunt de competenţa organismelor competente ale statului membru al autorităţii solicitante, potrivit reglementărilor acestui stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Litigiile cu privire la măsurile de executare luate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau cu privire la validitatea unei notificări efectuate de Consiliul Concurenţei se judecă de instanţele competente din România potrivit reglementărilor naţionale în materie de contencios administrativ şi fiscal sau în materie civilă."

    79. După articolul 72 se introduc două noi articole, art. 73 şi 74, cu următorul cuprins:
    "ART. 73
    (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Concurenţă, denumit în continuare Centrul, structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei, ca centru de pregătire în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat.
    (2) Centrul prevăzut la alin. (1) are ca obiect de activitate organizarea unor cursuri de pregătire profesională destinate funcţionarilor publici, personalului contractual, personalului din structurile responsabile cu elaborarea şi implementarea programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea acestora, precum şi personalului care activează în mediul privat.
    (3) Centrul nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi nu este supus dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.
    (4) Centrul atestă desfăşurarea programelor aferente obiectului său de activitate prin certificate specifice.
    (5) Certificatele specifice prevăzute la alin. (4) nu reprezintă o condiţie necesară în relaţia persoanelor fizice sau juridice cu autoritatea de concurenţă.
    ART. 74
    (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate Centrul are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează cursuri de pregătire în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat;
    b) încheie parteneriate în vederea colaborării cu persoane şi instituţii naţionale şi internaţionale cu privire la domeniul său de activitate;
    c) editează şi publică, pe orice tip de suport, studii şi comentarii ale legislaţiei în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, precum şi studii şi comentarii asupra jurisprudenţei în legătură cu obiectul său de activitate;
    d) organizează evenimente şi simpozioane în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat;
    e) desfăşoară alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    (2) Atribuţiile şi activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către Centru, prin Consiliul Concurenţei.
    (3) În scopul organizării cursurilor, Consiliul Concurenţei poate încheia contracte în condiţiile legii pentru prestarea unor servicii cu lectori externi.
    (4) Remuneraţia pentru activitatea depusă a lectorilor prevăzuţi la alin. (3) se face din veniturile proprii ale Consiliului Concurenţei potrivit dispoziţiilor art. 31.
    (5) Modalitatea de plată a lectorilor prevăzuţi la alin. (3) se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei."

    80. În cuprinsul legii, sintagma „asociaţie de întreprinderi“ se va înlocui cu sintagma „asociere de întreprinderi“ care include asociaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor legi speciale.


    ART. II
    Prevederile art. I pct. 57, 58, 60 şi 62 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Prevederile art. I pct. 78 (art. 66^1-66^8) se aplică tuturor solicitărilor care sunt înaintate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 2 aprilie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.
    2. La articolul 14, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Deciziile emise de Consiliul Concurenţei în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare în procedura de contencios administrativ la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, împotriva sentinţei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."

    3. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, în termen de 2 ani de la data emiterii unei decizii prin care a fost constatată şi, după caz, sancţionată o contravenţie prevăzută la alin. (1) şi/sau art. 18 alin. (1), săvârşită de către un furnizor de servicii de intermediere online, acelaşi furnizor de servicii de intermediere online săvârşeşte o nouă contravenţie dintre cele prevăzute la alin. (1), se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 0,1% şi 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării din furnizarea de servicii de intermediere online, indiferent de natura noii încălcări şi indiferent de momentul la care Consiliul Concurenţei constată săvârşirea noii încălcări, cu respectarea prevederilor art. 23."

    4. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 16, în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, se ia în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, se ia în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere."

    5. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Faptele de încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, care constituie contravenţii conform dispoziţiilor art. 17 şi 18, pot fi sancţionate cu amendă contravenţională, limita maximă a amenzii neputând depăşi 500.000 lei pentru fiecare pentru fiecare dintre contravenţiile constatate."    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), măsurile de natura ajutorului de minimis sau de stat exceptat de la notificare către Comisia Europeană care sunt instituite prin acte adoptate sau, după caz, iniţiate de Guvern, toate măsurile finanţate din fonduri europene, iniţiate inclusiv de alte entităţi asimilate prevăzute la alin. (1), precum şi măsurile iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale nu necesită întocmirea memorandumului prevăzut la alin. (1). În cuprinsul actelor administrative, normative sau asimilatele acestora după caz, în cuprinsul instrumentelor de prezentare şi motivare aferente acestora, prin care se instituie măsuri de natura ajutorului exceptat, trebuie menţionat faptul că măsurile respective se încadrează în categoria ajutoarelor de stat sau de minimis exceptate."

    2. Articolul 19 se abrogă.
    3. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Consiliul Concurenţei elaborează rapoartele şi raportările necesare îndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene şi orice alte rapoarte şi studii în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a datelor şi informaţiilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii adresate furnizorilor, beneficiarilor, respectiv oricăror altor întreprinderi sau entităţi juridice care pot oferi informaţii Consiliului Concurenţei în sensul celor solicitate de autoritatea de concurenţă.
(3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării inventarului, precum şi elaborării rapoartelor şi studiilor se transmit de către furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, precum şi de întreprinderi sau orice alte entităţi juridice, la solicitarea autorităţii de concurenţă, conform procedurilor stabilite prin regulamentele Consiliului Concurenţei."

    4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Furnizorii, beneficiarii de ajutor de stat, întreprinderile şi entităţile prevăzute la art. 27 alin. (3) răspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei."

    5. La articolul 29, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (4)-(7), cu următorul cuprins:
    "(4) Furnizorii/Administratorii au obligaţia de a respecta anumite termene privind încărcarea datelor şi informaţiilor în registrul ajutoarelor de stat şi de minimis, după cum urmează:
    a) măsurile de ajutor se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării acestora în vigoare, respectiv de la data modificării lor;
    b) informaţiile referitoare la actele de acordare a finanţării se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul;
    c) actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare;
    d) plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii;
    e) obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.
(5) În mod excepţional şi pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenţei, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul/administratorul ajutorului, şi este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanţare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăţilor efectuate în contul acestora din urmă este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul prevăzut la alin. (4) lit. b) şi c).
(6) Furnizorii/Administratorii au obligaţia de a informa, în scris, Consiliului Concurenţei, în termen de 10 zile de la producerea evenimentului, cu privire la modificările survenite în informaţiile referitoare la un utilizator al Registrului ajutoarelor de stat.
(7) Furnizorii/Administratorii au obligaţia de a informa autoritatea de concurenţă, în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, cu privire la faptul care a generat modificarea drepturilor de acces şi de scriere în Registrul ajutoarelor de stat, anterior acordate utilizatorului, precum şi retragerea acestor drepturi."

    6. La articolul 38^3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38^3
    (1) În cazul măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat care sunt dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală, orice executare silită a acestui titlu nu poate începe sau, după caz, se suspendă de drept, de la data comunicării către furnizor a numărului de înregistrare la Comisia Europeană a documentaţiei de notificare în sistemul SANI a măsurilor dispuse prin titlul executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală. De asemenea, în cazul în care Comisia Europeană a decis deschiderea din oficiu a unei proceduri de investigaţie pentru măsuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală, de la data comunicării deciziei Comisiei Europene privind declanşarea procedurii de investigaţie către furnizor, orice executare silită a acestui titlu nu poate începe sau, după caz, se suspendă de drept.
    (2) Furnizorul ajutorului de stat comunică, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a înştiinţării primite conţinând numărul de înregistrare la Comisia Europeană a documentaţiei de notificare pentru măsurile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, decizia Comisiei Europene privind declanşarea din oficiu a procedurii de investigaţie pentru măsurile dispuse prin titlul executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală şi suspendarea de drept a executării silite a titlului prevăzut la alin. (1) către posibilul beneficiar de ajutor de stat, devenit creditor al său conform titlului executoriu, şi, după caz, către executorul judecătoresc, precum şi tuturor persoanelor la care s-au înfiinţat popriri şi la care s-au instituit sechestre."

    7. La articolul 38^6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul consemnării sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat, însoţită de o copie a înştiinţării primite conţinând numărul de înregistrare la Comisia Europeană a documentaţiei de notificare a măsurilor dispuse prin titlul executoriu ce constă într-o hotărâre judecătorească sau arbitrală sau de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declanşarea din oficiu a procedurii de investigaţie cu privire la măsurile prevăzute la art. 38^3 alin. (1), după caz, Trezoreria Statului indisponibilizează suma consemnată conform dispoziţiilor art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5 până la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piaţa internă către furnizor."

    8. La articolul 38^7, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 38^7
    (1) Furnizorul comunică creditorilor şi, după caz, executorului judecătoresc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene prin care se constată că măsura notificată sau investigată prevăzută la art. 38^3 alin. (1) nu constituie ajutor de stat sau a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piaţa internă.
    (2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constată compatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa internă sau a deciziei Comisiei Europene prin care se constată că măsura nu constituie ajutor de stat, după caz, pe baza acesteia, încetează indisponibilizarea sumei consemnate conform dispoziţiilor art. 38^3 alin. (4) şi art. 38^5 sau, după caz, suspendarea executării silite.
    (3) Furnizorul transmite unităţii Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul prevăzut la art. 38^3 alin. (3), decizia Comisiei Europene prevăzută la alin. (2) şi lista cuprinzând sumele individualizate care pot fi utilizate de către fiecare creditor sau executor judecătoresc, după caz, precum şi datele de identificare şi specimenele de semnături ale persoanelor care pot dispune operaţiuni din cont."

    9. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia transmiterii către Consiliul Concurenţei, spre informare, a actelor normative, administrative sau asimilatele acestora care implementează sau modifică ajutoare de stat sau de minimis, în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a acestora."

    10. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La data acordării ajutorului, furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de stat sau de minimis informează beneficiarul cu privire la caracterul de minimis sau de stat al ajutorului, la cuantumul acestuia, precum şi o trimitere expresă la reglementarea europeană aplicabilă, verificând respectarea plafonului şi a intensităţii impuse de legislaţia Uniunii Europene."

    11. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) săvârşita de întreprinderile sau entităţile juridice menţionate la art. 27 alin. (3)."

    12. La articolul 45 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 29 alin. (4)-(6);"

    13. La articolul 45, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), Consiliul Concurenţei poate aplica sancţiunea avertismentului pentru faptele de gravitate mică săvârşite de către furnizorii/administratorii de ajutor de stat.
(2^2) Individualizarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (2^1) se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, cu respectarea principiului eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului disuasiv al sancţiunii aplicate. Prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei se stabilesc şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor, precum circumstanţele atenuante şi agravante."

    14. La articolul 45, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi art. 29."    ART. VI
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. VII
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 18 aprilie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi investiţiilor noi şi investiţiilor din Uniunea Europeană, definite potrivit prezentului act normativ."

    2. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) investiţie străină directă - investiţie de orice natură efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menţine legături durabile şi directe între investitorul străin şi antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfăşurarea unei activităţi economice în România, inclusiv investiţiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfăşoară o activitate economică.
    O investiţie străină directă se efectuează, de asemenea, când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridică, dacă această schimbare în ceea ce priveşte persoana juridică face posibilă exercitarea unui control, în mod direct sau indirect, de către o:
    1. persoană fizică ce nu este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
    2. persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene; sau
    3. altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;
c) investiţie nouă - investiţie în active corporale şi necorporale, legate de demararea activităţii unei întreprinderi noi, extinderea capacităţii unei întreprinderi existente, diversificarea producţiei unei întreprinderi prin produse care nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei întreprinderi existente. Înfiinţarea unei noi întreprinderi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente. Extinderea capacităţii unei întreprinderi existente reprezintă mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate. Diversificarea producţiei unei întreprinderi existente reprezintă obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;"

    3. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) investiţie din Uniunea Europeană - investiţie de orice natură efectuată de un investitor din Uniunea Europeană cu scopul de a stabili sau de a menţine legături durabile şi directe între investitorul din Uniunea Europeană şi antreprenorul sau întreprinderea cărora le sunt destinate aceste fonduri pentru desfăşurarea unei activităţi economice în România, inclusiv investiţiile care permit o participare efectivă la administrarea sau la controlul unei întreprinderi care desfăşoară o activitate economică;"

    4. La articolul 3, titlul, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Investiţii străine directe, investiţii noi şi investiţii din Uniunea Europeană supuse autorizării
    (1) Sunt supuse examinării şi avizării CEISD investiţiile străine directe definite la art. 2 lit. b), investiţiile din Uniunea Europeană definite la art. 2 lit. b^1) şi investiţiile noi definite la art. 2 lit. c) care:
    ...............................................................................................
    (3) În cazul în care o investiţie străină directă realizată de către un investitor străin sau o investiţie din Uniunea Europeană realizată de către un investitor din Uniunea Europeană are ca rezultat modificarea controlului efectiv al unei/unor întreprinderi, în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând şi operaţiunile care conduc la crearea de societăţi în comun, astfel cum sunt prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar obiectul de activitate se circumscrie domeniilor stabilite la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 73/2012, investitorul străin şi, după caz, investitorul din Uniunea Europeană depun cerere de autorizare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent dacă reprezintă sau nu o concentrare economică în sensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care o investiţie străină directă sau o investiţie din Uniunea Europeană constituie, în acelaşi timp, şi o operaţiune de concentrare economică care intră sub incidenţa Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul străin şi, după caz, investitorul din Uniunea Europeană depun atât o cerere de autorizare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cât şi o notificare a unei concentrări economice în sensul Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, procedura prevăzută de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează ulterior soluţionării cererii de autorizare depuse în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    5. La articolul 3, alineatul (1^1) se abrogă.
    6. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care apreciază că este necesar pentru soluţionarea cererii de autorizare, CEISD, prin intermediul Secretariatului, va solicita investitorului străin şi, după caz, investitorului din Uniunea Europeană completarea cererii de autorizare cu informaţii suplimentare referitoare la clarificarea obiectului cererii depuse. Investitorul străin şi, după caz, investitorul din Uniunea Europeană transmit informaţiile solicitate în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării formulate de către CEISD. În cazuri temeinic justificate, la solicitarea investitorului străin sau, după caz, a investitorului din Uniunea Europeană, acest termen poate fi prelungit. În aceste cazuri, termenul de soluţionare a cererii de autorizare prevăzut la art. 9 alin. (14) se suspendă până la data primirii de către CEISD a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate."

    7. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) un reprezentant al prim-ministrului, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu rang de ministru, care va avea şi calitatea de preşedinte al Comisiei;"

    8. La articolul 7, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) În cadrul CEISD, reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, ai Serviciului de Informaţii Externe şi ai Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior au calitatea de invitaţi permanenţi.
    .................................................................................................
(8) În cadrul CEISD va funcţiona un grup de lucru format din experţi ai instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi (6), coordonat de Secretariatul CEISD, care se va reuni ori de câte ori este necesar. Aceştia sunt numiţi prin actul administrativ al conducătorului instituţiilor pe care le reprezintă, care se comunică Secretariatului CEISD. Activitatea experţilor va consta în elaborarea de analize, studii de specialitate, recomandări sau opinii pentru membrii CEISD, care vor fi avute în vedere la analiza cererilor de autorizare."

    9. La articolul 9, titlul şi alineatele (1)-(3^1), (5)-(8), (14) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Examinarea şi soluţionarea cererilor de autorizare a investiţiilor străine directe, investiţiilor noi şi a investiţiilor din Uniunea Europeană
    (1) În vederea soluţionării cererilor de autorizare a investiţiei străine directe, investiţiilor noi şi a investiţiilor din Uniunea Europeană, CEISD se va raporta la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament.
    (2) În urma analizei efectuate potrivit criteriilor prevăzute la art. 4 din Regulament, CEISD va emite un aviz cu privire la cererile de autorizare a investiţiei străine directe, investiţiei noi şi a investiţiei din Uniunea Europeană, declarate complete, hotărând, după caz:
    a) autorizarea investiţiei în situaţia în care consideră că aceasta nu afectează securitatea sau ordinea publică a României şi nu este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană;
    b) autorizarea condiţionată a investiţiei străine directe, investiţiei noi şi a investiţiei din Uniunea Europeană în situaţia în care consideră că aceasta poate fi realizată în urma unor măsuri/angajamente comportamentale sau structurale ale investitorului străin, investitorului nou sau investitorului din Uniunea Europeană; în această situaţie, investiţia străină directă, investiţia nouă şi investiţia din Uniunea Europeană se poate efectua sau poate continua să existe exclusiv în limitele şi conform prevederilor şi condiţiilor specificate în hotărârea Guvernului de autorizare condiţionată;
    c) respingerea cererii de autorizare a investiţiei străine directe, investiţiei noi sau din Uniunea Europeană, în situaţia în care consideră că aceasta afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană.
    (3) CEISD va emite avizul prevăzut la alin. (2) şi în situaţia în care procedura de autorizare a investiţiei străine directe, investiţiei noi sau din Uniunea Europeană se realizează ex post, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) teza a II-a.
    (3^1) În situaţia în care CEISD constată, în condiţiile art. 5 alin. (2), că o investiţie străină directă, o investiţie nouă sau o investiţie din Uniunea Europeană a fost pusă în aplicare cu nerespectarea prevederilor Regulamentului sau ale prezentei ordonanţe de urgenţă şi afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, va emite un aviz prin care va propune anularea investiţiei directe.
    ................................................................................................
    (5) Avizul CEISD prin care se propune soluţia menţionată la alin. (2) lit. a) se transmite Consiliului Concurenţei care, în termen de 30 de zile calendaristice, prin decizie, va dispune autorizarea investiţiei străine directe, investiţiei noi, potrivit avizului primit.
    (6) Dacă prin avizul transmis de CEISD se propune una dintre soluţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3^1), acesta este transmis Guvernului în vederea emiterii unei hotărâri prin care, pe baza avizului CEISD, să autorizeze condiţionat, să respingă cererea de autorizare a investiţiei străine directe, a investiţiei noi sau a investiţiei din Uniunea Europeană sau să dispună anularea investiţiei. În cazul în care soluţia propusă este cea de la alin. (2) lit. b), CEISD va transmite, în măsura în care consideră faptul că angajamentele sunt de natură să înlăture îngrijorările, angajamentele propuse şi asumate de solicitant în vederea autorizării condiţionate a investiţiei străine directe, investiţiei noi sau, după caz, a investiţiei din Uniunea Europeană, angajamente de natură să înlăture îngrijorările identificate de CEISD. Condiţiile pentru acceptarea, evaluarea angajamentelor propuse şi nominalizarea autorităţii sau instituţiilor publice care monitorizează respectarea angajamentelor se stabilesc în avizul CEISD şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (6^1) În cazul în care soluţia propusă este cea prevăzută la alin. (3^1), CEISD transmite şi condiţiile, pentru anularea investiţiei nesupuse autorizării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă a investiţiei străine directe, investiţiei noi sau, după caz, a investiţiei din Uniunea Europeană, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (7) În cazul în care investiţia străină directă, investiţia nouă sau, după caz, investiţia din Uniunea Europeană care urmează a fi realizată în România este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, la emiterea avizului, CEISD va avea în vedere avizul Comisiei Europene, transmis potrivit prevederilor art. 8 din Regulament.
    (8) În funcţie de specificul investiţiei străine directe, investiţiei noi sau, după caz, a investiţiei din Uniunea Europeană examinate şi dacă apreciază necesar, CEISD poate solicita puncte de vedere din partea altor autorităţi sau instituţii publice.
    ................................................................................................
    (14) Emiterea avizului de către CEISD se realizează în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data la care notificarea este declarată completă, conţinând toate informaţiile şi documentele solicitate persoanei care a depus cererea de autorizare, precum şi, după caz, avizele prevăzute la alin. (5)-(7) şi (10).
    (15) În cazul în care există date sau indicii că o investiţie străină directă, investiţia nouă sau, după caz, investiţia din Uniunea Europeană a fost autorizată în temeiul furnizării din partea investitorului străin de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare, CEISD reiniţiază procedurile de examinare a acesteia, putând propune oricare dintre soluţiile prevăzute la alin. (2)."

    10. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care, în urma analizei întrunirii condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, CEISD constată că operaţiunea notificată nu intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă, investitorul este informat prin adresă transmisă de către CEISD, prin intermediul Secretariatului CEISD."

    11. La articolul 9, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) În situaţia în care CEISD constată că o investiţie străină directă, o investiţie nouă sau o investiţie din Uniunea Europeană a fost pusă în aplicare cu încălcarea limitelor sau a prevederilor şi condiţiilor specificate în hotărârea Guvernului de autorizare condiţionată, Guvernul aprobă prin hotărâre orice măsură adecvată pentru restabilirea situaţiei existente anterior investiţiei nesupuse autorizării în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."

    12. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul unei investiţii din Uniunea Europeană cu privire la care CEISD a emis avizul prevăzut la alin. (2) lit. a), Consiliul Concurenţei va comunica investitorului din Uniunea Europeană soluţia de autorizare a investiţiei din Uniunea Europeană prin adresă. Adresa se transmite în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea avizului CEISD."

    13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Măsuri privind transparentizarea investiţiilor străine directe în domeniul mass-media
    (1) Înainte de realizarea investiţiei străine, investiţiei noi sau, după caz, investiţiei din Uniunea Europeană care are ca obiect o întreprindere care fie deţine o licenţă audiovizuală la nivel naţional, regional sau local, fie realizează o publicaţie periodică având un tiraj mediu de cel puţin 5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic, fie deţine un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună, CEISD solicită investitorului străin transparentizarea informaţiilor cu privire la investiţia străină, investiţia nouă sau, după caz, investiţia din Uniunea Europeană înainte de declanşarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) CEISD supune consultării publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informaţiile cu privire la întreprinderea din domeniul mass-media. În cazul în care CEISD nu constată niciun motiv pentru iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei străine, investiţiei noi sau, după caz, investiţiei din Uniunea Europeană, se consideră că efectuarea investiţiei străine nu pune în pericol securitatea sau ordinea publică a României.
    (3) Constatările preliminare ale CEISD, anterioare examinării investiţiei străine, investiţiei noi sau, după caz, investiţiei din Uniunea Europeană, nu reprezintă un act administrativ şi nu pot face obiectul controlului de legalitate în cadrul contenciosului administrativ decât odată cu atacarea actului administrativ prin care se soluţionează cererea de autorizare a investiţiei străine directe."

    14. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, în temeiul Regulamentului sau al prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale Regulamentului (UE) 2018/1.725 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi numai în măsura în care este necesară pentru examinarea investiţiilor străine directe, investiţiilor noi sau, după caz, investiţiilor din Uniunea Europeană, de către statele membre şi pentru asigurarea eficacităţii cooperării prevăzute de Regulament."    ART. VIII
    (1) Prevederile art. 24 alin. (5) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi cauzelor penale în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după adoptarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (3) Reglementările Consiliului Concurenţei necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se emit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. IX
    La articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 20 octombrie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/2023, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, Oficiul preia personal cu atribuţii în domeniu de la autorităţile competente în acordarea licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau altor acte administrative. Procedura de preluare de către Oficiu a personalului de la autorităţile competente în acordarea licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau altor acte administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului până la data de 31 ianuarie 2024."


    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 11 din 14 ianuarie 2019.


                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Romeo Simionescu,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                    Eugen-Corneliu Şuşu
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Alexandru-Mihai Ghigiu
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Bogdan-Gruia Ivan
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 29 noiembrie 2023.
    Nr. 108.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016