Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 27 iunie 2001  pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 353 din 30 iunie 2001
     În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
        Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Banca Agricolă - S.A. este exonerată de drept de orice fel de obligaţii faţă de autorităţile administraţiei publice centrale ale căror cauze sunt anterioare datei semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, altele decât cele aferente activităţii de recuperare a creditelor şi dobânzilor pentru care au fost emise titluri de stat pe numele acesteia potrivit legislaţiei aplicabile.
    (2) După finalizarea privatizării Băncii Agricole - S.A. sumele preluate la datoria publică pentru care s-au emis titluri de stat pe numele băncii nu se supun controlului Curţii de Conturi şi nu sunt supuse la recalculări sau regularizări.

    ART. 2
    (1) Angajamentele extrabilanţiere în limita sumei de 4,2 miliarde lei şi a echivalentului a 8,7 milioane dolari S.U.A. sunt garantate irevocabil şi necondiţionat de stat şi se urmăresc în continuare de către Banca Agricolă - S.A.
    (2) Angajamentele extrabilanţiere care la data exigibilităţii lor devin creanţe neperformante, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi predate la Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare.
    (3) În contrapartida activelor preluate de Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare Banca Agricolă - S.A. va primi titluri de stat de valoare egală, în lei sau în valută, după caz. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua cu data predării activelor neperformante la Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare. Cu valoarea angajamentelor extrabilanţiere exigibile comunicate de Banca Agricolă - S.A. se va diminua valoarea garanţiei statului prevăzută la alin. (1).
    (4) Titlurile de stat emise conform prevederilor alin. (3) sunt negociabile, au scadenţa la 30 de luni de la data emisiunii şi sunt purtătoare de dobândă a cărei rata se situează la nivelul ratei ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile, lansată de Ministerul Finanţelor Publice anterior perioadei pentru care se calculează şi se plăteşte dobândă. Dobânda aferenta titlurilor de stat emise se va calcula şi se va plăţi trimestrial în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face plata.
    (5) Banca Agricolă - S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la realitatea şi corectitudinea sumelor pentru care solicită emisiunea de titluri de stat.

    ART. 3
    (1) Creditele acordate de Banca Agricolă - S.A. în baza prevederilor Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, anterior datei intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2001 şi pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nu a alocat fondurile necesare conform legii, se suportă din surse proprii de către Banca Agricolă - S.A., în limita sumei totale de 21,9 miliarde lei.
    (2) Dobânzile pentru aceste credite, ce se calculează de către Banca Agricolă - S.A., şi bonificaţiile aferente cuvenite producătorilor agricoli se regularizează după cum urmează:
    a) pentru sumele acordate cu titlu de credit Banca Agricolă - S.A. va calcula un cost al surselor egal cu dobânda la titlurile de stat emise conform dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 122/2001;
    b) bonificaţia de dobândă cuvenită şi acordată producătorilor agricoli, precum şi diferenţa dintre dobândă calculată potrivit prevederilor lit. a) şi dobânda pe care producătorii agricoli o achită băncii, conform Legii nr. 165/1998, se vor reţine de Banca Agricolă - S.A. din sumele datorate Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
    c) Banca Agricolă - S.A. va restitui Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sumele trase din fond pentru acordarea de credite şi dobânzile aferente diminuate cu reţinerile prevăzute la lit. b) numai după rambursarea creditelor acordate din resursele proprii ale băncii.


    ART. 4
    (1) Se aprobă transferul cu plata, din proprietatea Băncii Agricole - S.A. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", al clădirilor pentru birouri şi utilităţi social-economice, împreună cu terenurile şi dotările aferente, precum şi protocolul de predare-preluare încheiat în acest scop între părţile interesate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Transferul imobilelor prevăzute în anexă se face fără plata taxei pe valoarea adăugată şi fără recuperarea chiriilor sau a redevenţelor achitate anticipat de Banca Agricolă - S.A.
    (3) Clădirile pentru birouri şi utilităţi social-economice, împreună cu terenurile şi dotările aferente, prevăzute în anexă, care nu pot fi transmise ulterior în administrarea ministerelor sau a instituţiilor publice centrale şi locale, vor fi trecute din domeniul public în domeniul privat al statului prin hotărâre a Guvernului, urmând să fie valorificate de Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la valoarea de piaţă, stabilită pe bază de raport de evaluare.
    (4) Din sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor, prevăzută la alin. (3), se acoperă cheltuielile făcute de Regia Autonoma "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu preluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor în cauză, iar diferenţa se varsă la bugetul de stat.

    ART. 5
     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 23 noiembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 29 martie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (1^1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Protocolul de predare-preluare în domeniul public al statului a clădirilor pentru birouri şi utilităţi social-economice, împreună cu terenurile şi dotările aferente, prevăzute în anexa <<Lista cuprinzând clădirile pentru birouri, utilităţi social-economice, dotările şi terenurile aferente, supuse transferului cu plată în domeniul public al statului>> la prezenta ordonanţă de urgenţă se încheie în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
    "(2) Plata activelor fixe prevăzute la alin. (1) se va face după încheierea protocolului de predare-preluare prin titluri de stat emise cu data de 3 ianuarie 2001, care sunt negociabile, au scadenţa la 30 de luni şi sunt purtătoare de dobândă a cărei rată se situează la nivelul ratei ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile, lansată de Ministerul Finanţelor Publice anterior perioadei pentru care se calculează şi se plăteşte dobândă. Dobânda se va calcula şi se va plăti trimestrial în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face plata."

    3. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) La solicitarea deţinătorilor legali ai titlurilor de stat emise în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare, va proceda la răscumpărarea în avans a titlurilor de stat numai în situaţia în care în interiorul calendarului de 30 de luni de la data emiterii titlurilor are loc unul dintre următoarele evenimente:
    a) în cadrul şedinţelor de licitaţie pentru titluri de stat Ministerul Finanţelor Publice nu organizează licitaţii pentru titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile;
    b) dacă, oricând până la data scadenţei, nivelul ratei dobânzii utilizate drept rata de referinţă la calculul dobânzilor titlurilor de stat este mai mic cu 8%, în termeni relativi, decât media aritmetică a ratelor medii de dobândă adjudecate în cadrul ultimelor patru licitaţii de titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile anterioare licitaţiei de adjudecare a ratei de referinţă.
    (2) Solicitarea de răscumpărare în avans a titlurilor de stat se va efectua în scris în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data licitaţiei de adjudecare a ratei de referinţă, termen a cărui depăşire conduce la exonerarea Ministerului Finanţelor Publice de obligaţia de răscumpărare în avans a titlurilor de stat."

    4. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: "Lista cuprinzând clădirile pentru birouri, utilităţi social-economice, dotările şi terenurile aferente, supuse transferului cu plata în domeniul public al statului".
                                                     PRIM-MINISTRU
                                                     ADRIAN NĂSTASE
                                                    Contrasemnează:
                                        Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
                                       şi Administrarea Participaţiilor Statului,
                                                Ovidiu Tiberiu Muşetescu
                                             Ministrul finanţelor publice,
                                                Mihai Nicolae Tănăsescu

        Bucureşti, 27 iunie 2001.
        Nr. 106.
    ANEXA 1


                                       LISTA
             cuprinzând bunurile transferate în domeniul public al statului
                        şi în administrarea Regiei Autonome
    Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat


┌───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │constr. │teren │val. de │ │
│ │ │ │Nr. PV │Caracte- │ │ │inventar │ │
│Nr.│Locali- │Adresa │de │ristici ├────────┼────────┼─────────┤Obs. │
│crt│tate │ │preluare │tehnice │Preluat │Preluat │Preluat │ │
│ │ │ │ │ │de │de │de │ │
│ │ │ │ │ │RAPPS │RAPPS │RAPPS │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┤
│Jud. ALBA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│1 │Alba │Str. │1975/ │Etajele │384.4 │108.0 │ │- │
│ │Iulia │Iuliu │16.05.01;│3, 5 şi 6 │ │ │4,174.2 │ │
│ │ │Maniu, │1238/ │în imobil │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │13 │16.05.01;│comun cu │ │ │3,994.7 │ │
│ │ │ │3882/ │alte în- │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │21.05.01 │stituţii │ │ │30.8 │ │
│ │ │ │ │(13,8 mp │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │cota in- │ │ │39.5 │ │
│ │ │ │ │diviza ne-│ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │inclusă în│ │ │109.2 │ │
│ │ │ │ │suprafaţa │ │ │ │ │
│ │ │ │ │totala). │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Dispozitiv│ │ │ │ │
│ │ │ │ │alarma. │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│2 │Blaj │Str. │1232/ │Dotări. │774.8 │- │2,595.7 │- │
│ │ │Timotei│15.05.01;│S parţial+│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Cipariu│3882/ │P parţial+│ │ │2,122.3 │ │
│ │ │bl. T6 │21.05.01 │etaj. 1 │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │Utilităţi.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │Dotări. │ │ │31.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │441.9 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│3 │Alba │Str. │1976/ │Partea de │2,118.0 │699.0 │ │- │
│ │Iulia │I. C. │16.05.01;│2118 mp │ │ │17,631.0 │ │
│ │ │Brăti- │1240/ │sistată │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │anu, 20│16.05.01;│dintr-o │ │ │17,631.0 │ │
│ │ │ │3882/ │invest. de│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │21.05.01 │4118 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │structura │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │şi inchi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │derile │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │exter. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │terminate,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │sediul de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │banca este│ │ │ │ │
│ │ │ │ │pus în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │funcţiune.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Part: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S+P+M+I+ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │II+III+Pod│ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │24,400.9 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. ARAD │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│4 │Vinga │Com. │1213/ │Clădire │97.0 │203,0 │151.4 │- │
│ │ │Vinga, │11.05.01 │individu- │ │75,6 │ │ │
│ │ │478 │ │ală. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │115.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │24.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │11.3 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│5 │Pecica │Com. │1212/ │Clădire │415.0 │792.0 │1,224.3 │- │
│ │ │Pecica,│11.05.01 │indivi- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │20 │ │duală. │ │ │1,018.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │118.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │30.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │56.3 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│6 │Arad │Str. │1210/ │S+P+2 in- │2,550.00│817.0 │14,505.9 │Plăţi │
│ │ │Lacului│11.05.01 │vestiţie │ │ ├─────────┤necuve- │
│ │clădiri │ │ │în curs. │ │ │14,505.9 │nite în │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤fav. │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │con- │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤struct; │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │cupola │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤execu- │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │tată ne-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │coresp. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pt. care│
│ │ │ │ │ │ │ │ │BA are │
│ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │executo-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │riu. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│7 │Nădlac │Str. │1214/ │P+2 inves-│1,740.0 │1,260.0 │2,949.2 │- │
│ │ │Victo- │11.05.01 │tiţie │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │riei, │ │în curs. │ │ │2,949.2 │ │
│ │ │45-47 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │18,830.8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. ARGEŞ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│8 │Câmpulung│Str. │1110/ │Clădire │1,560.0 │283.0 │ │Dife- │
│ │Muscel │Matei │04.05.01;│indivi- │ │ │9,399.7 │renţa │
│ │ │Basarab│3881/ │duală │ │ ├─────────┤provine │
│ │clădiri │68 │21.05.01 │D+P+4. │ │ │8,969.3 │din în- │
│ │ │ │ │Dotări. │ │ ├─────────┤scrierea│
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │eronata │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤a valo- │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │rii clă-│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤dirii în│
│ │dotări │ │ │ │ │ │430.4 │L122 şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │din ro- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tunjiri.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│9 │Topolo- │Calea │1086/ │Clădire │1,323.0 │1,500.0 │ │ │
│ │veni │Bucu- │02.05.01;│indivi- │ │ │6,615.4 │ │
│ │ │reşti, │3881/ │duală │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │107A │21.05.01 │D+P+2. │ │ │6,218.3 │ │
│ │ │ │ │Diverse │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │utilităţi;│ │ │7.5 │ │
│ │ │ │ │împrejmu- │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │iri. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Dotări. │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │389.6 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│10 │Piteşti │Str. │1114/ │2 camere +│52.5 │7.0 │27.6 │- │
│ │ │Popa │04.05.01;│dependinţe│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Şapcă, │3881/ │decomandat│ │ │27.6 │ │
│ │ │bl. D1,│21.05.01 │parter, │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │sc. D, │ │bl.P+4. │ │ │ │ │
│ │ │ap. 3 │ │nou(1980) │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │din prefa-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │bricate │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │beton. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Racord │ │ │ │ │
│ │ │ │ │termofi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │care; ra- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cord la │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reţeaua │ │ │ │ │
│ │ │ │ │electrica;│ │ │ │ │
│ │ │ │ │gaze; par-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │doseli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │reci cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mozaic, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │linoleum; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │parţial │ │ │ │ │
│ │ │ │ │faianţă la│ │ │ │ │
│ │ │ │ │bucătărie.│ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │16,042.7 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. BACĂU │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│11 │Podul │Str. │1117/ │Spaţiu │70.00 │80.60 │ │- │
│ │Turcului │Tudor │28.05.01 │70 mp din │ │ │252.2 │ │
│ │ │Vladi- │ │construc- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │mirescu│ │ţie. │ │ │252.2 │ │
│ │ │117 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│12 │Podul │Str. │1116/ │6 apart. x│809.00 │260.40 │1,227.9 │Din │
│ │Turcului │Tudor │28.05.01 │2 cam. + 2│ │ │ │dotări │
│ │ │Vladi- │ │apart. x 3│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │mirescu│ │cam. │ │ │1,222.3 │ │
│ │ │117 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │5.6 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│13 │Sascut │Str. │1119/ │Et. 1-3 │934.00 │263.18 │1,643.7 │- │
│ │ │Pieţii │28.05.01 │din P+3. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │9 apart. x│ │ │1,597.2 │ │
│ │ │ │ │2 cam. + 3│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │apart. x 3│ │ │46.5 │ │
│ │ │ │ │cam. │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│14 │Buhuşi │Str. N.│1118/ │P din bloc│228.36 │120.30 │915.4 │- │
│ │ │Bal- │28.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │cescu │ │ │ │ │864.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │37.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │14.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│15 │Oneşti │Str. │1120/ │S+P+2 in- │1,187.00│1200.00 │7,150.0 │Reţinut │
│ │ │Repu- │28.05.01 │vestiţie │ │ ├─────────┤de BA │
│ │clădiri │blicii,│ │în curs. │ │ │6,466.0 │Bunuri │
│ │ │43 │ │ │ │ ├─────────┤pt. care│
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │urmează │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤să se │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │clari- │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤fice si-│
│ │dotări │ │ │ │ │ │684.0 │tuaţia │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │11,189.2 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. BIHOR │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│16 │Şuncuiuş │Str. │1183/ │Parter din│226.0 │173.0 │314.3 │- │
│ │ │Unirii,│11.05.01 │bloc P+3. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │20 │ │ │ │ │302.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │11.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│17 │Diosig │Str. │1184/ │Parter din│179.0 │250.0 │496.5 │- │
│ │ │Livezi-│11.05.01 │bloc P+2. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │lor, 64│ │ │ │ │441.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │31.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │23.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│18 │Stei │Str. │1185/ │S+P+1+M │571.0 │205.0 │1,899.8 │ │
│ │ │Cuza │11.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Vodă, 1│ │ │ │ │1,707.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │1.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │55.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │135.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│19 │Secuieni │Str. │1186/ │Etajul din│328.0 │600.0 │989.7 │- │
│ │ │Morii, │10.05.01 │P+1. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │16 │ │ │ │ │892.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │86.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │10.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│20 │Aleşd │Str. │1187/ │S+P+1 in- │1,775.0 │1,645.0 │2,323.3 │- │
│ │ │Bobâl- │10.05.01 │vestiţie │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │nei, │ │în curs. │ │ │2,323.3 │ │
│ │ │23-25 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │6,023.6 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. BOTOŞANI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│21 │Bucecea │Com. │925/ │Etajul 1 │142.50 │200.00 │1,189.5 │- │
│ │ │Bucecea│04.05.01 │din clădi-│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │re indivi-│ │ │716.0 │ │
│ │ │ │ │duală P+1.│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │254.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │128.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │90.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│22 │Săveni │Săveni │924/ │P+3 în │932.80 │233.00 │455.2 │ │
│ │ │ │04.05.01 │execuţie. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│23 │Cotuşca │Comuna │923/ │P │115.00 │1320.00 │564.9 │- │
│ │ │Cotuşca│04.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │372.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │166.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │26.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│24 │Truşeşti │Comuna │1113/ │P+1 │1,004.40│2961.00 │2,382.7 │ │
│ │ │Tru- │28.05 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │şeşti │ │ │ │ │1,955.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │400.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │26.7 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │4,592.3 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. BRAŞOV │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│25 │Predeal │Str. M │994/ │D+P+1+M │443.00 │240.00 │5,559.2 │Centrala│
│ │ │Sau- │18.05.01 │ │ │ ├─────────┤termică │
│ │clădiri │lescu, │ │ │ │ │4,686.7 │omisă │
│ │ │71 │ │ │ │ ├─────────┤din Lege│
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │93.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │779.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│26 │Braşov │Str. │/22.06.01│D+P+9 │481.00 │ │8,365.8 │Centrala│
│ │ │Kogăl- │ │ │ │ ├─────────┤termică │
│ │clădiri │niceanu│ │ │ │ │8,038.0 │omisă │
│ │ │nr. 3 │ │ │ │ ├─────────┤din Lege│
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │327.8 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │13,925.0 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. BRĂILA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│27 │Brăila │Str. M.│2142/ │Teren │- │1,252.0 │1,314.1 │- │
│ │ │Sebas- │14.05 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │tian, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │17-19 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │1,314.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│28 │Ianca │Str. │2143/ │P+1 în │813.0 │607.0 │6,452.6 │- │
│ │ │Sără- │14.05 │curs de │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ţeni, 1│ │execuţie. │ │ │6,452.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│29 │Brăila │Str. │2141/ │- │47,89+ │29.0 │ │- │
│ │ │Unirii,│14.05 │ │5,71% │ │63.4 │ │
│ │ │72, bl.│ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │turn, │ │ │ │ │63.4 │ │
│ │ │et. 3, │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ap. 9 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│30 │Făurei │Str. │2144/ │P+1 │264.0 │500.0 │948.0 │- │
│ │ │Repu- │14.05 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │blicii,│ │ │ │ │874.3 │ │
│ │ │46 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │73.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │8,778.1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Municipiul BUCUREŞTI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│31 │Magazin │ │ │ │ │ │ │- │
│ │Sora │ │ │ │ │ │10,678.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │10,678.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│32 │Hotel │ │ │ │ │ │ │- │
│ │Dunărea │ │ │ │ │ │19,405.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │19,405.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│33 │Bucureşti│Str. │R/4370/ │Sediu │5274.00 │880.00 │108,584.3│- │
│ │ │Smârdan│22.05.01 │banca │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │3, │ │S+P+4. │ │ │108,584.3│ │
│ │ │sect. 3│ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│34 │Bucureşti│Str. │ │Parter │168.50 │- │3,239.2 │Eronat │
│ │ │Traian,│ │bloc L111B│ │ ├─────────┤Lege. │
│ │clădiri │bl. │ │ │ │ │3,239.1 │ │
│ │ │L111B, │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │sect. 3│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│35 │Bucureşti│Str. M.│ │Parter │105.00 │- │3,022.4 │Eronat │
│ │ │Basarab│ │bloc L111A│ │ ├─────────┤Lege. │
│ │clădiri │71, bl.│ │ │ │ │3,022.4 │ │
│ │ │L111A, │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │sect. 3│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│36 │Bucureşti│Str. M.│ │Parter │316.35 │- │9,088.8 │Eronat │
│ │ │Basarab│ │bloc L113A│ │ ├─────────┤Lege. │
│ │clădiri │73, bl.│ │ │ │ │9,088.8 │ │
│ │ │L113A, │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │sect. 3│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │154,018.4│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. BUZĂU │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│37 │Rm. Sărat│Str. │2352/ │Clădire │1423.80 │1270.40 │12,390.7 │- │
│ │ │Victo- │03.05 │indivi- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │riei, │ │duală. │ │ │11,927.2 │ │
│ │ │104 │ │S+P+1 │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │292.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │170.9 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│38 │Buzău │Str. N.│552/ │P+1 în │505.00 │70.47 │2,261.5 │- │
│ │ │Bălces-│03.05.01 │clădire │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │cu, 43 │ │individ. │ │ │2,215.1 │ │
│ │ │ │ │S+P+1. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │13.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │32.7 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │14,652.2 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. CĂLĂRAŞI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│39 │Lehliu │Str. │679/ │Sediu │752.97 │2261.57 │2,751.3 │- │
│ │Gară │Indus- │24.05.01 │bancă et.1│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │triei,1│ │ │ │ │2,662.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │89.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│40 │Jegălia │Comuna │619/ │Clădire │708.37 │2536.00 │255.5 │- │
│ │ │Jegălia│14.05.01 │indivi- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │duală │ │ │178.8 │ │
│ │ │ │ │parter │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │10 camere,│ │ │76.7 │ │
│ │ │ │ │hol, de- │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │pendinţe. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│41 │Budeşti │Com. │378/ │Investiţie│960.11 │2000.00 │3,309.4 │- │
│ │ │Budeşti│14.05.01 │în curs. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │Structura │ │ │3,309.4 │ │
│ │ │ │ │de rezis- │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │tenţă 80% │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S+P+1. │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │6,316.2 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. CARAŞ SEVERIN │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│42 │Reşiţa │Piaţa 1│1185/ │Ansamblu │29.9 │4.97 │56.8 │- │
│ │ │Decem- │11.05; │garaje la │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │brie │3990/ │subsolul │ │ │56.4 │ │
│ │ │1918, 9│23.05. │unui imo- │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │bil S+P+10│ │ │0.4 │ │
│ │ │ │ │pereţi din│ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │beton ar- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mat. │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │L=8,15 m │ │ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │l=3,15 m. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Racord │ │ │ │ │
│ │ │ │ │termofi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │care, apă,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │canal, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │iluminat │ │ │ │ │
│ │ │ │ │electric. │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│43 │Bocşa │Str. │1183/ │Clădire │1,080.0 │1,546.0 │3,748.7 │Centr. │
│ │ │Funicu-│11.05; │indivi- │ │ ├─────────┤termică │
│ │clădiri │larului│3991/ │duală P+1.│ │ │3,692.2 │este │
│ │ │nr. 67 │23.05. │Centrala │ │ ├─────────┤menţio- │
│ │terenuri │ │ │termică │ │ │ │nată în │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤lege pt.│
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │a fi │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤preluată│
│ │dotări │ │ │ │ │ │56.5 │dar s-a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │omis val│
│ │ │ │ │ │ │ │ │44160562│
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trapa de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │acces şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │uşa de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tezaur │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nu sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzu-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │te a fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prel., │
│ │ │ │ │ │ │ │ │val. lor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │1534000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │resp. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10822016│
│ │ │ │ │ │ │ │ │lei. Ne-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │prelua- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rea im- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │plică │
│ │ │ │ │ │ │ │ │chelt. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │suplim. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pt. de- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │montare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi stri-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │căciuni │
│ │ │ │ │ │ │ │ │imobilu-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │lui. │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│44 │Oraviţa │Str. 1 │1187/ │Clădire │642.7 │- │2,137.9 │- │
│ │ │Decem- │11.05.; │S part.+ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │brie │3990/ │I+M. │ │ │2,119.2 │ │
│ │ │1918, │23.05. │Dotări. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │nr. 1 │ │ │ │ │13.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │5.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│45 │Bozovici │Str. │1189/ │Apartament│84.5 │27.63 │52.9 │- │
│ │ │Mihai │11.05.; │3 camere │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Emi- │3990/ │în clădire│ │ │42.4 │ │
│ │ │nescu, │23.05. │S+P+2; │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │250B, │ │boxă la │ │ │ │ │
│ │ │bl. IF,│ │subsol de │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│et. 2, │ │16,20 mp. │ │ │ │ │
│ │ │ap. 10 │ │Dotări. │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │10.5 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │5,996.3 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. CLUJ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│46 │Cluj │Str. │1217/ │1 apart. x│67.37 │21.0 │249.0 │- │
│ │ │Pata, │11.05. │3 cam. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │nr. 24 │ │Spatii │ │ │196.4 │ │
│ │ │ │ │sociale. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │52.6 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│47 │Cluj │Str. │1216/ │Etaj 1-5 │2,600.0 │784.0 │19,929.7 │- │
│ │ │Cuza │11.05. │din clădi-│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Vodă, 1│ │re S+P+M+5│ │ │19,929.7 │ │
│ │ │ │ │Construc- │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ţie noua. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│48 │Turda │Str. │643/ │S+D+P+M │1,047.7 │315.0 │4,513.0 │preluat │
│ │ │Piaţa │13.06.01 │ │ │ │ │în plus │
│ │ │Romană,│ │ │ │ ├─────────┤în com- │
│ │ │15B │ │ │ │ │ │pensare │
│ │clădire │ │ │ │ │ │4,416.0 │cu │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤Gherla │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │97.0 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │24,691.7 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. CONSTANŢA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│49 │Băneasa │Str. │2158/ │P+1 locu- │190.0 │152.0 │761.1 │ │
│ │ │Tranda-│14.05.01 │inţa │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │firilor│ │ │ │ │683.6 │ │
│ │ │79,com.│ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │Băneasa│ │ │ │ │41.3 │ │
│ │ │jud. │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│Con- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │stanţa │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │36.2 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│50 │Eforie │Str. │2157/ │Complex │6,873.0 │17,270.0│ │Eronat │
│ │Sud │Ingine-│13.05.01 │hotelier │ │ │89,678.5 │Lege. │
│ │ │rilor,2│ │"Flamingo"│ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │76,338.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │3,982.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │9,357.9 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│51 │Hotel │Str. │3342/ │Hotel │ │ │ │ │
│ │Zefir │Teilor,│21.06.01 │Zefir │2,069.4 │1,715.0 │8,837.2 │ │
│ │ │7 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │7,704.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │1,132.8 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │99,276.8 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. COVASNA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│52 │Covasna │Str.Gh.│3792/ │S+P+5 mini│947.00 │850.00 │1,415.7 │ │
│ │ │Doja, │17.05. │hotel │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │2A │ │ │ │ │1,018.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │3.6 │Redeven-│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ţa │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │112.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │281.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│53 │Sf. │Str. │1296/ │Spaţiu la │ │ │ │ │
│ │Gheorghe │Gabor │20.06.01 │demisol şi│718.2 │404.2 │3,215.9 │ │
│ │ │Aron, 1│ │et. 1 în │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │clădire │ │ │2,763.3 │ │
│ │ │ │ │birouri │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │D+P+2 │ │ │83.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │369.1 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│54 │Covasna │Str. │1297/ │Spaţiu în │759.0 │282.7 │2,412.5 │rotun- │
│ │ │Ghe. │20.06.01 │clădire │ │ ├─────────┤jiri │
│ │clădire │Doja 2A│ │S+P+2+M │ │ │2,156.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │3.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │252.1 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │7,044.1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. DÂMBOVIŢA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│55 │Puciosa │Str. │1699/ │Clădire │604.00 │263.00 │2,906.2 │Se scade│
│ │ │Repu- │26.04. │individu- │ │ ├─────────┤val. │
│ │clădire │blicii,│ │ală. │ │ │2,295.5 │racord │
│ │ │1 │ │S+P+1. │ │ ├─────────┤gaze. │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │50.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │175.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │384.9 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│56 │Târgo- │Str. │1699/ │Parter │ │ │ │ │
│ │vişte │Avram │26.04 │bloc │276.00 │105.02 │1,142.1 │ │
│ │ │Iancu,3│ │propriet. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │pers. │ │ │880.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │26.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │235.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│57 │Găeşti │Str. 13│1699/ │Clădire │1581.00 │2489.65 │8,026.5 │Eronat │
│ │ │Decem- │26.04. │individu- │ │ ├─────────┤Lege │
│ │clădire │brie,84│ │ală │ │ │6,542.0 │ │
│ │ │ │ │S+P+1 │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │241.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │80.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │1,161.9 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│58 │Titu │Str. │1699/ │Investiţie│585.00 │1413.83 │825.6 │ │
│ │ │Gării,2│26.04. │în curs. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │P+1 │ │ │825.6 │ │
│ │ │ │ │Structura │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │de rezist.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │80%. │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │12,900.4 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. DOLJ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│59 │Segarcea │Str. │401/ │Clădire │613.92 │1,053.5 │16,248.6 │ │
│ │ │Unirii,│26.04. │D+P+1+M │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │90 │ │ │ │ │15,532.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │61.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │480.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │174.3 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│60 │Celaru │Com. │11486/ │Clădire │272.0 │750.0 │951.9 │ │
│ │ │Celaru │26.04. │P+1.Dotări│ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │920.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │31.0 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │17,200.5 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. GALAŢI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│61 │Tg. Bujor│Str. │2138/ │S+P │348.0 │1,500.0 │1,320.5 │Valoare │
│ │ │General│14.05. │sediu │ │ ├─────────┤teren │
│ │clădire │Eremia │ │bancar │ │ │933.4 │necu- │
│ │ │Grigo- │ │ │ │ ├─────────┤prinsă │
│ │terenuri │rescu, │ │ │ │ │154.6 │în Lege │
│ │ │77 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │140.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │92.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│62 │Tg. Bujor│Str. │2138/ │Spatii │282.7 │- │772.9 │- │
│ │ │General│14.05. │sociale: │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │Eremia │ │2 ap. x 2 │ │ │758.3 │ │
│ │ │Grigo- │ │cam. + 2ap│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │rescu, │ │x 3cam. │ │ │ │ │
│ │ │77 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │14.6 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│63 │Lieşti │Com. │2139/ │P │488.15 │2,078.4 │1,225.5 │- │
│ │ │Lieşti │14.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │873.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │302.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │25.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │24.3 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│64 │Cudalbi │Com. │2140/ │Parter din│160.8 │58.6 │328.4 │ │
│ │ │Cudalbi│14.05. │bloc P+2 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │320.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │8.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│65 │Galaţi │Str. │2137/ │Parter din│104.0 │8.93 │613.2 │ │
│ │ │Brăilei│14.05. │bloc │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │(Ada │ │S+P+10 │ │ │609.3 │ │
│ │ │Mari- │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │nescu) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │232, bl│ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│E4 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │3.9 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │4,260.5 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. GIURGIU │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│66 │Hotarele │Sat │1372/ │Clădire │251.60 │3000.15 │563.9 │- │
│ │ │Hereşti│09.05 │P+ beci │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │561.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │2.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │563.9 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. GORJ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│67 │Tg.Cărbu-│Str. │1084/ │Clădire │ │ │ │ │
│ │neşti │Eroilor│02.05.; │individu- │307.0 │190.0 │506.6 │- │
│ │ │6 │3879/ │ala P+1 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │21.05. │Garaj │ │ │468.0 │ │
│ │ │ │ │structura │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │metalică │ │ │12.0 │ │
│ │ │ │ │Utilităţi.│ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │Dotări │ │ │24.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │2.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│68 │Bumbeşti │Com. │1085/ │Clădire │163.0 │600.0 │88.6 │- │
│ │Pitic │Bumb- │02.05.; │compusă │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │beşti │3879/ │din parter│ │ │56.7 │ │
│ │ │Pitic │21.05. │având 5 │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │birouri, │ │ │4.8 │ │
│ │ │ │ │hol şi ex-│ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │tindere cu│ │ │26.2 │ │
│ │ │ │ │intrare │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │separata │ │ │0.9 │ │
│ │ │ │ │din exte- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │rior, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │alipită la│ │ │ │ │
│ │ │ │ │clădirea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │principala│ │ │ │ │
│ │ │ │ │anexe con-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │tinuate în│ │ │ │ │
│ │ │ │ │spatele │ │ │ │ │
│ │ │ │ │clădirii. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Utilităţi.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Dotări. │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │595.2 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. HARGHITA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│69 │Sânmartin│Str. │1195/ │Parter │ │- │323.9 │dotări │
│ │ │Princi-│11.06.01 │bloc P+3 │ │ ├─────────┤neprelu-│
│ │clădire │pală, │ │ │ │ │290.5 │ate │
│ │ │bl.F │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │33.4 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │323.9 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. HUNEDOARA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│70 │Baru │Str. │1244/ │Parter │ │ │ │ │
│ │Mare │Princi-│16.05.; │bloc │148.0 │- │367.3 │ │
│ │ │pală, │3878/ │cărămidă │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │bl. J, │21.05. │ │ │ │367.3 │ │
│ │ │parter │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│71 │Haţeg - │Str. │1242/ │Clădire │ │ │ │Diferen-│
│ │total │Biseri-│16.05.; │parter │100.0 │63.5 │203.4 │ta pro- │
│ │ │cilor,2│3878/ │ │ │ ├─────────┤vine de │
│ │clădire │ │21.05. │ │ │ │177.8 │la va- │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤loarea │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │25.6 │clădirii│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤177,8 │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │mil.lei │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤faţă de │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │178,0 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mil.lei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │L122). │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│72 │Orăştie │Str. N.│167/ │Clădire │74.2 │34.2 │200.0 │- │
│ │ │Bălces-│16.05.01;│parter în │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │cu,4 │169/ │S+P+1 │ │ │199.2 │ │
│ │ │ │16.05.01;│ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │1246/ │ │ │ │0.8 │ │
│ │ │ │16.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│73 │Călan │Str. In│1269/ │Clădire │120.0 │- │373.5 │- │
│ │ │depen- │17.05.; │parter. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │denţei,│3878/ │ │ │ │367.1 │ │
│ │ │13 │21.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │6.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│74 │Deva │B-dul │1267/ │Spaţiu │992.0 │480.0 │9,031.3 │ │
│ │ │Iuliu │17.05.; │parţial: │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │Maniu, │3878/ │S+P+I+II. │ │ │8,772.8 │ │
│ │ │18 │21.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │10.0 │Redeven-│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ta │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │248.5 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │10,175.5 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. IAŞI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│75 │Vlădeni │Com. │975/ │P din │128.63 │40.70 │38.8 │- │
│ │ │Vlădeni│11.05.01 │bloc P+2 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │38.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│76 │Mirceşti │Com. │976/ │P+1 │178.91 │627.00 │804.7 │- │
│ │ │Mir- │11.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ceşti │ │ │ │ │777.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │26.8 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│77 │Ţibăneşti│Com. │974/ │P din bloc│204.10 │60.00 │192.6 │- │
│ │ │Tiba- │11.05.01 │P+3 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │neşti │ │ │ │ │170.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │21.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│78 │Tg. │Str. │972/ │S+P+3 │ │ │ │ │
│ │Frumos │Cuza │11.05.01 │ │1135.80 │765.00 │1,993.5 │Din do- │
│ │ │Vodă, │ │ │ │ ├─────────┤tări │
│ │clădire │40b │ │ │ │ │1,427.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │565.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│79 │Iaşi │Str. Sf│1349/ │Sediu │5349.80 │1986.24 │46,271.1 │ │
│ │ │Lazăr 3│21.06.01 │banca │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │28,837.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │15,521.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │1,912.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│80 │Hârlău │Hârlău │973/ │Et.1 din │187.50 │40.00 │808.7 │- │
│ │ │ │11.05.01 │P+8 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │784.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │24.3 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │50,109.4 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. IALOMIŢA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│81 │Căzăneşti│Com. │1929/ │Clădire │239.39 │1231.61 │738.5 │- │
│ │ │Caza- │10.05. │indivi- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │neşti │ │duală 9 │ │ │526.6 │ │
│ │ │ │ │camere │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │143.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │68.8 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│82 │Slobozia │B-dul │2505/ │Clădire │909.82 │464.25 │6,963.6 │- │
│ │ │Chimiei│18.06.01 │individu- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │nr.2-4 │ │ala S+P+2 │ │ │6,583.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │44.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │335.1 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│83 │Feteşti │Str. │1865/ │Clădire │520.90 │399.70 │2,309.5 │ │
│ │ │Ceahlău│19.06.01 │individu- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │nr. 1-3│ │ala S+P+1 │ │ │1,959.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │84.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │266.4 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │10.011.6 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. MEHEDINŢI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│84 │Drobeta- │Str. │1181/ │Spaţiu │ │ │ │ │
│ │Turnu- │Iulius │10.05.; │amenajat │ │ │ │ │
│ │Severin │Cezar,3│3989/ │(8 camere)│142.9 │- │492.4 │ │
│ │ │bl.P1, │23.05. │la parter │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │parter.│ │bloc locu-│ │ │444.4 │ │
│ │ │ │ │inţe, prin│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │cumpărare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │a 2 apar- │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │tamente cu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │3 camere, │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │intrare │ │ │48.0 │ │
│ │ │ │ │separata │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│85 │Strehaia-│Str. │1179/ │Dotări │ │ │ │ │
│ │total │Unirii │10.05.; │Apartament│75.7 │- │268.7 │- │
│ │ │1A, bl.│3989/ │cu 3 cam. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │A1, sc.│23.05. │situat în │ │ │254.7 │ │
│ │ │2,et.1,│ │bloc locu-│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ap.3 │ │inţe. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Dotări │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │14.0 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │761.1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. MUREŞ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│86 │Iernut │Str. │15/06/ │Clădiri │ │1,500.0 │9,311.1 │- │
│ │ │Dacia │2001 │individ. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │Traiana│ │S+P+1 │ │ │9,056.4 │ │
│ │ │4 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │254.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│87 │Sighi- │Str. │15/06/ │Spaţiu în │ │ │ │ │
│ │şoara │Justi- │2001 │clădire │ │460.0 │3,580.8 │- │
│ │ │ţiei 2 │ │S+P+1 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │ │ │ │ │ │3,507.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │73.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│88 │Reghin │Str. │16/06/ │Spaţiu în │ │97.2 │786.2 │din ro- │
│ │ │Repu- │2001 │clădire │ │ ├─────────┤tunjiri │
│ │clădire │blicii │ │individ. │ │ │765.9 │ │
│ │ │nr. 1A │ │S+P+2 │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │20.3 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│89 │Târnăveni│Str.22 │15/06/ │Spaţiu │ │118.8 │554.9 │ │
│ │ │Decem- │2001 │S+P în │ │ ├─────────┤ │
│ │clădire │brie 2 │ │bloc │ │ │554.9 │ │
│ │ │ │ │locuinţe │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│90 │Sovata │Str. │15/06/ │Minihotel │ │3,834.0 │4,366.9 │- │
│ │ │Tranda-│2001 │clad. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │firilor│ │individ. │ │ │4,225.3 │ │
│ │ │nr.90 │ │S+P+1 │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │141.6 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┤
│18,599.9 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Jud. NEAMŢ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│91 │Tg. Neamţ│Str.M. │1123/ │Spaţiu din│663.65 │110.61 │2,072.3 │Valoarea│
│ │ │Emines-│28.05. │bloc │ │ ├─────────┤mărită │
│ │clădiri │cu, │ │S+P+M │ │ │1,894.3 │propor- │
│ │ │bl.M11 │ │ │ │ ├─────────┤ţional │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │cu spa- │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ţiul │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │preluat │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │178.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│92 │Piatra │Str. │1121/ │S+P+4 │3,341.60│800.00 │ │ │
│ │Neamţ │Cuza │28.05. │investiţie│ │ │4,327.2 │- │
│ │ │Voda │ │în curs. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │4,327.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│93 │Roznov │Str. │1122/ │S+P+2 │1,340.00│1954.05 │3,149.2 │Neprevă-│
│ │ │Tinere-│28.05. │investiţie│ │ ├─────────┤zută în │
│ │clădiri │tului │ │în curs. │ │ │3,145.8 │Lege │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤usa │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │blindată│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │3.4 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │9,548.7 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. OLT │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│94 │Caracal │Str. │1141/ │Clădire │1,531.0 │1,500.0 │7,906.1 │- │
│ │ │Cuza │08.05.; │individu- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Voda, 8│3877/ │ala │ │ │7,750.8 │ │
│ │ │ │21.05. │S+P+2. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │Dotări. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │155.3 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│95 │Slatina │Str. │1145/ │Parţial: │583.0 │224.75 │3,025.5 │- │
│ │ │Unirii,│08.05.; │S+P+1 în │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │2B │3877/ │bloc cu 4 │ │ │2.693.9 │ │
│ │ │ │21.05. │etaje. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │Utilităţi.│ │ │50.7 │ │
│ │ │ │ │Dotări. │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │91.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │189.9 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│96 │Corabia │Str. │1143/ │S parţial+│1,033.0 │1,500.0 │5,367.5 │- │
│ │ │Carpaţi│08.05.; │1+2. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │5 │3877/ │Dotări. │ │ │5,161.7 │ │
│ │ │ │21.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │205.8 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│97 │Balş │Str.N. │1217/ │Clădire │376.0 │- │1,592.0 │- │
│ │ │Bălces-│14.05.; │individu- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │cu, │3877/ │ala P+1. │ │ │1,557.7 │ │
│ │ │6B │21.05. │Dotări. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │34.3 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │17,891.1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. PRAHOVA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│98 │Ploieşti │B-dul. │3320/ │Locuinţă 2│129.00 │533.00 │349.3 │ │
│ │ │Indepen│20.06.01 │cam.+depen│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │denţei,│ │dinte P. │ │ │194.4 │ │
│ │ │12 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │154.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│99 │Puchenii │Comuna │3321/ │Inv. în │ │382.00 │1,965.9 │ │
│ │Mari │Puche- │20.06.01 │curs │ │ │ │ │
│ │ │nii │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Mari │ │ │ │ │1,846.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │119.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│100│Ploieşti │B-dul. │2236/ │Sediu │834.00 │672.00 │2,120.8 │Mişcări │
│ │ │Indepen│04.05. │banca │ │ ├─────────┤de MF şi│
│ │clădiri │denţei,│ │S+P+1. │ │ │1,578.8 │reparti-│
│ │ │12 │ │ │ │ ├─────────┤zarea va│
│ │terenuri │ │ │ │ │ │195.2 │lorii pe│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤corpuri-│
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │le de │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤clădire │
│ │dotări │ │ │ │ │ │346.7 │ce comp │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sediul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │BA. │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│101│Urlaţi │Str. │2237/ │Locuinţă 2│70.00 │608.00 │107.6 │- │
│ │ │Tudor │04.05. │cam.+ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Vladi- │ │dependinţe│ │ │80.6 │ │
│ │ │mirescu│ │P. │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │13 │ │ │ │ │27.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│102│Mizil │Str. │2306/ │Investiţie│1775.00 │970.00 │6,270.8 │-materi-│
│ │ │Unirii,│08.05. │în curs │ │ ├─────────┤ale în │
│ │clădiri │14 │ │S+P+M+E │ │ │6,270.8 │stoc re-│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ţinute │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │de BA. -│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤valoare │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │eronata │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤în Lege.│
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │10,814.4 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. SATU MARE │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│103│Livada │Str. │1203/ │S+P+1+M │421.8 │248.0 │1,560.8 │- │
│ │ │Satu │11.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Mare, │ │ │ │ │1,240.9 │ │
│ │ │18 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │234.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │85.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│104│Supur │Str. │1204/ │Construc- │112.9 │971.0 │488.7 │- │
│ │ │Teilor,│11.05. │ţie │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │18, │ │individua-│ │ │338.7 │ │
│ │ │Supuru │ │la P │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │de jos │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │27.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │122.2 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │2,049.5 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. SIBIU │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│105│Sibiu │Calea │ │2S+P+M+5 │5,509.0 │1,514.0 │24,318.6 │- │
│ │ │Dumbră-│ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │vii │ │ │ │ │24,318.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │24,318.6 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. SUCEAVA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│106│Suceava │Bd.1 │903/ │Etajele 3,│2858.00 │520.00 │14,270.7 │Prel. │
│ │ │Mai, 5A│04.05.01 │4,5 şi sca│ │ ├─────────┤redev. │
│ │clădiri │ │ │ra de ac- │ │ │14,127.2 │plătită │
│ │ │ │ │ces din │ │ ├─────────┤antici- │
│ │terenuri │ │ │clădire │ │ │45.5 │pat │
│ │ │ │ │individua-│ │ ├─────────┤Redeven-│
│ │utilităţi│ │ │la S+P+5 │ │ │ │ta │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │98.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│107│Suceava │Str. │905/ │P garaj │42.00 │122.00 │18.7 │- │
│ │ │Ana │04.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Ipătes-│ │ │ │ │18.7 │ │
│ │ │cu, 2 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│108│Rădăuţi │Str. │902/ │S parţial,│707.00 │360.00 │3,049.4 │Eronat │
│ │ │Piaţa │04.05.01 │et. 1 şi │ │ ├─────────┤Lege; │
│ │clădiri │Unirii,│ │scara de │ │ │2,426.9 │centrala│
│ │ │33 │ │acces din │ │ ├─────────┤ventila-│
│ │terenuri │ │ │clădire │ │ │27.8 │ţie pro-│
│ │ │ │ │S+P+1. │ │ ├─────────┤prie │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │61.2 │băncii │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │533.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│109│Vatra │Str. │900/ │Etaj+M din│443.00 │- │1,380.8 │- │
│ │Dornei │Tudor │04.05.01 │P+1+M │ │ │ │ │
│ │ │Vladimi│ │minihotel │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │rescu, │ │ │ │ │1,200.0 │ │
│ │ │10 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │180.8 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│110│Pleşeşti │Com. │908/ │P+1 │403.30 │1440.00 │1,483.0 │- │
│ │ │Vultu- │04.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │reşti │ │ │ │ │1,440.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │20.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │21.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │0.2 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│111│Bogdă- │Com. │906/ │P │195.00 │500.00 │302.7 │- │
│ │neşti │Bogdă- │04.05.01 │ │ │ │ │ │
│ │ │neşti │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │237.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │10.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │55.6 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│112│Calafin- │Com. │907/ │P │132.00 │700.00 │360.4 │- │
│ │deşti │Calafin│04.05.01 │ │ │ │ │ │
│ │ │deşti │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │342.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │7.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │11.1 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│113│Dolheşti │Com. │1115/ │Etaj 1 din│132.00 │60.00 │57.5 │- │
│ │ │Dol- │28.05. │P+1 │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │heşti │ │ │ │ │57.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│114│Udeşti │Com. │ │Apartament│ │ │35.7 │- │
│ │ │Udeşti │ │3 camere │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │35.7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │20,958.9 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. TELEORMAN │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│115│Alexan- │Str.Av.│2823/ │Clădire │1874.00 │1213.40 │19,204.0 │- │
│ │dria │Alex. │30.05. │sediu │ │ │ │ │
│ │ │Colfes-│ │banca │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │cu, 63 │ │D+P+2 │ │ │16,088.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │184.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │1,636.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │1,295.5 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│116│Zimnicea │Str. │2446/ │Clădire │364.00 │156.00 │711.4 │-redev. │
│ │ │Prima- │07.05. │sediu │ │ ├─────────┤teren │
│ │clădiri │verii, │ │banca et.1│ │ │531.6 │centrala│
│ │ │2 │ │parţial │ │ ├─────────┤term. + │
│ │terenuri │ │ │corp C. │ │ │ │transf. │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤prel. de│
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │regie în│
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤totalita│
│ │dotări │ │ │ │ │ │179.8 │te; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-sistem │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de secu-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │rit. + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │centrala│
│ │ │ │ │ │ │ │ │telef. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ramase │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la BA │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│117│Alexan- │Str. │2444/ │Et.2 în │569.24 │174.60 │1,132.7 │- │
│ │dria │Ion │07.05. │clădire │ │ ├─────────┤ │
│ │ │Creangă│ │P+6. │ │ │ │ │
│ │clădiri │52-54 │ │ │ │ │902.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │8.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │221.7 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│118│Alexan- │Sos. │2445/ │Garaje │35.50 │66.00 │22.6 │- │
│ │dria │Turnu │07.05. │clădire │ │ │ │ │
│ │ │Măgure-│ │individu- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │le, │ │ala. │ │ │19.5 │ │
│ │ │fn │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │3.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│119│Draga- │Com. │2826/ │Clădire │511.10 │- │1,369.0 │- │
│ │neşti │Draga- │30.05 │individ. │ │ │ │ │
│ │Vlaşca │neşti │ │D+P. │ │ │ │ │
│ │ │Vlaşca │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │1,297.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │71.8 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│120│Vârtoape │Com. │2825/ │Clădire │276.04 │700.00 │627.3 │- │
│ │ │Vârtoa-│30.05. │individ. │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │pe │ │ │ │ │627.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│121│Piatra │Com. │2824/ │Clădire │251.30 │- │352.3 │- │
│ │ │Piatra │30.05. │individ.P.│ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │294.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │25.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │32.2 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │23,419.3 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. TIMIŞ │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│122│Gătaia │Str. │1208/ │P │128.8 │141.2 │430.2 │- │
│ │ │Carpaţi│11.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │10 │ │ │ │ │430.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│123│Timişoara│Bd. │1207/ │garaje │45.6 │49.6 │34.1 │- │
│ │ │C.D. │11.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Loga,40│ │ │ │ │34.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│124│Lugoj │Str. │1206/ │S+P+2+M │ │1,197.8 │20,058.4 │ │
│ │ │Timişo-│11.05 │sediu │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │rii, │ │banca │ │ │14,147.0 │ │
│ │ │27-33 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │32.2 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │4,417.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │1,461.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│125│Lugoj │Str. │1206/ │Construc- │2,606.0 │64.2 │213.3 │ │
│ │ │Timişo-│11.05. │ţie meta- │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │rii, │ │lică, │ │ │213.3 │ │
│ │ │27-33 │ │garaj │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│126│Lugoj │Str. │1206/ │S+P+2+M │ │405.0 │625.0 │ │
│ │ │Timişo-│11.05. │spatii │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │rii, │ │cazare │ │ │625.0 │ │
│ │ │27-33 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│127│Deta │Str. │2822/ │Spaţiu în │400.0 │576.0 │1,358.7 │ │
│ │ │Victo- │14.06.01.│clădire │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │riei │ │ │ │ │1,194.0 │ │
│ │ │nr. 3A │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │34.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │130.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│128│Deta │Str. │2822/ │Spatii │924.8 │623.0 │1,720.9 │ │
│ │ │Victo- │14.06.01.│cazare │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │riei │ │S+P+1E+M │ │ │1,606.6 │ │
│ │ │nr. 3A │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │114.3 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL │24,440.6 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. TULCEA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│129│Peceneaga│Com. │2144/ │P │238.0 │703.0 │531.4 │ │
│ │ │Pece- │14.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │neaga │ │ │ │ │453.1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │78.3 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│130│Macin │Str. 1 │2146/ │P+1+M │1,403.0 │1,500.0 │2,176.3 │ │
│ │ │Decem- │14.05. │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │brie, │ │ │ │ │2,176.3 │ │
│ │ │49-53 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│131│Tulcea │Str. │2145/ │P+4+M │2,290.0 │480,0 │13,198.8 │ │
│ │ │Sălcii-│14.05. │ │ │388,0 ├─────────┤ │
│ │clădiri │lor, 9 │ │ │ │ │13,198.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│132│Horia │Com. │2147/ │P+1 │422.0 │843.0 │792.2 │Nu s-a │
│ │ │Horia │14.05.01 │ │ │ ├─────────┤reţinut │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │704.6 │valoare │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤teren. │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │87.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │16,698.7 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. VÂLCEA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│133│Râmnicu │Str. │2110/ │Teren + │ │ │ │ │
│ │Vâlcea │G-ral. │27.04.01 │proiect │ │1,186.0 │1,863.2 │ │
│ │ │Prapor-│ │tehnic │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │gescu, │ │executat │ │ │1,863.2 │ │
│ │ │17 │ │şi achitat│ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│134│Călimă- │Str. │2111/ │Investiţie│ │ │ │Valoare │
│ │neşti │Calea │27.04. │în curs de│885.0 │1,160.0 │1,863.7 │dif. │
│ │ │lui │1062/ │realizare,│ │ ├─────────┤supraf. │
│ │clădiri │Traian,│27.04. │închideri │ │ │1,863.7 │92,03 mp│
│ │ │295, │3876/ │executate │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │bl.3, │21.05. │20%. │ │ │ │ │
│ │ │parter │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │3,726.9 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. VASLUI │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│135│Bârlad │Str. │1051/ │S+P+2 │1580.00 │1153.00 │10,341.3 │ │
│ │ │Repu- │21.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │blicii,│ │ │ │ │10,272.3 │ │
│ │ │235 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │69.0 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│136│Murgeni │Str. │1052/ │P │188.68 │508.00 │69.6 │Din │
│ │ │Princi-│21.05.01 │ │ │ ├─────────┤dotări │
│ │clădiri │pală, 1│ │ │ │ │65.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │4.6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│137│Vaslui │Str. │1053/ │S+P+2 │2828.00 │2538.00 │14,217.2 │Nepre- │
│ │ │Stefan │21.05.01 │investiţie│ │ ├─────────┤luat │
│ │clădiri │cel │ │în curs. │ │ │13,112.2 │corp 1 │
│ │ │Mare, │ │ │ │ ├─────────┤fiind în│
│ │terenuri │39 │ │ │ │ │1,105.0 │litigiu │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤(proces │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │pe rol) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │24,628.1 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┤
│Jud. VRANCEA │
├───┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┤
│138│Focşani │Str. │1114/ │P din bloc│159.00 │159.00 │447.9 │ │
│ │ │Cuza │28.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Voda, │ │ │ │ │420.1 │ │
│ │ │28 │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │27.8 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│139│Focşani │Str. │1057/ │P din bloc│307.00 │249.00 │1,232.8 │ │
│ │ │Mareşal│21.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │Anto- │ │ │ │ │1,031.0 │ │
│ │ │nescu, │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │21 │ │ │ │ │82.4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │8.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │111.4 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│140│Maica- │Com. │1054/ │P+1 │238.10 │2881.00 │514.0 │ │
│ │neşti │Maica- │21.05.01 │ │ │ │ │ │
│ │ │neşti │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │258.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │239.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │16.2 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│141│Dumbră- │Com. │1055/ │P+1 │210.00 │6511.00 │2,019.9 │ │
│ │veni │Dumbră-│21.05.01 │ │ │ │ │ │
│ │ │veni │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │1,062.8 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │751.0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │15.5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │190.6 │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│142│Vidra │Com. │1056/ │S+P+1 │480.00 │760.00 │2,891.7 │ │
│ │ │Vidra │21.05.01 │ │ │ ├─────────┤ │
│ │clădiri │ │ │ │ │ │2,861.9 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │utilităţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤ │
│ │dotări │ │ │ │ │ │29.8 │ │
├───┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┼─────────┼────────┤
│ │7,106.3 │Eronat │
│ │ │Lege. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│ │726,881.2│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘


┌───────────────────┬──────────────────┐
│Regia Autonomă │Banca Agricolă - │
│"Administraţia │S.A. │
│Patrimoniului │Nr. 4.001 din 26 │
│Protocolului de │iunie 2001 │
│Stat" │ │
│Nr. 4.902 din 26 │ │
│iunie 2001 │ │
└───────────────────┴──────────────────┘

                                    PROTOCOL
                               de predare-preluare

        Încheiat astăzi, 26 iunie 2001, între:
        Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", reprezentată prin domnul Eugen Bejinariu, director general, şi doamna Emilia Şerban, director economic, în calitate de primitor,
        şi
        Banca Agricola - S.A., reprezentată prin domnul Constantin Marin, directorul Direcţiei resurse umane şi logistică, şi domnul Marin Ilie, directorul Direcţiei contabilitate, în calitate de predător
     În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2001, s-a încheiat prezentul protocol pentru predarea, respectiv preluarea din proprietatea Băncii Agricole - S.A. în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a clădirilor pentru birouri şi utilităţi social-economice, împreună cu terenurile şi dotările aferente, prevăzute în procesele-verbale de predare-preluare întocmite pentru fiecare unitate teritorială.
     Predarea-preluarea s-a efectuat în prezenta comisiilor de preluare, numite prin deciziile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" nr. 141/10 aprilie 2001 şi nr. 149/11 aprilie 2001, şi a comisiilor de predare, numite în baza Ordinului preşedintelui Băncii Agricole - S.A. nr. 84/10 aprilie 2001, prin inventarierea faptică a obiectivelor menţionate în anexa nr. 1*) (valoare în milioane lei, pe obiective), completată cu anexa nr. 2 (valoare în lei, pe judeţe), ce fac parte integrantă din prezentul protocol.
        Rezultatele operaţiunii de predare-preluare au fost consemnate în procesele-verbale întocmite de fiecare comisie, care fac parte integrantă din prezentul protocol.
     După inventarierea faptică şi potrivit datelor din evidenţa contabilă Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin sucursalele sale, a preluat active în valoare totală de inventar de 726.881.203.708,74 lei, conform anexei nr. 2.
     Se menţionează că valoarea obiectivelor preluate a fost reevaluată de Banca Agricolă - S.A., conform prevederilor hotărârilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992, nr. 500/1994 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1998.
        Starea tehnică, precum şi situaţia juridică a construcţiilor şi terenurilor sunt menţionate în procesele-verbale întocmite de comisiile de preluare, iar pentru anumite poziţii preluate cu diferite probleme s-a întocmit anexa nr. 3**) care face parte integrantă din prezentul protocol.
        Banca Agricolă - S.A. îşi asuma întreaga responsabilitate asupra valorii bunurilor transmise, situaţiei juridice şi titlurilor de proprietate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" nefiind ţinută de drepturile şi obligaţiile Băncii Agricole - S.A. în legătură cu bunurile (clădiri, terenuri, dotări etc.) preluate în administrarea regiei.
        Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" îşi va exercita drepturile şi obligaţiile ce îi revin în calitate de administrator, o dată cu semnarea prezentului protocol.
        Până la data semnării protocolului cheltuielile aferente utilităţilor, precum şi plata taxelor şi impozitelor vor fi suportate de Banca Agricolă - S.A.
        Prezentul protocol s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, din care:
    - 1 exemplar la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat";
    – 1 exemplar la Banca Agricolă - S.A.;
    – 1 exemplar la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;
    – 1 exemplar la Ministerul Finanţelor Publice;
    – 1 exemplar la Secretariatul General al Guvernului.


┌───────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Am primit │
│Am predat │---------- │
│--------- │Regia Autonoma │
│Banca Agricola - S.A. │"Administraţia │
│ │Patrimoniului │
│ │Protocolului de │
│Directorul Direcţiei resurse │Stat" │
│umane şi logistică, │Director general, │
│.......................... │..................│
│Directorul Direcţiei contabilitate,│ │
│...................................│Director economic,│
│Oficiul juridic │................. │
│.................. │Oficiul juridic │
│ │................. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────┘

        *) Anexa nr. 1 are conţinutul listei-anexa la ordonanţa de urgenţă care aprobă prezentul protocol.
        **) Anexa nr. 3 conţine date tehnice care interesează numai părţile intre care s-a încheiat protocolul şi instituţiile publice cărora acesta se comunică.

    ANEXA 2


                                        SITUAŢIA
                   privind obiectivele preluate de Regia Autonomă
    Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
     de la Banca Agricola - S.A. conform Legii nr. 122/2001
    - lei -

┌────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Judeţul │Sucursala │Total valoare │Clădiri │Terenuri │Utilităţi │Dotări │
│crt.│ │care a preluat│de inventar │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │S.R.P. │ │ │ │ │ │
│ │ │Olăneşti │ │ │ │ │ │
│ │ │S.R.P. Cluj │ │ │ │ │ │
│ │ │S.R.P. │ │ │ │ │ │
│ │Alba │Olăneşti │ │ │ │ │ │
│1. │Arad │S.R.P. Suceava│24.400.875.948,00 │23.747.957.964,00 │30.764.286,0 │70.968.403,0 │551.185.295,00 │
│2. │Argeş │S.R.P. Cluj │18.830.779.107,00 │18.558.376.731,00 │142.743.681,0 │42.215.298,0 │87.443.397,00 │
│3. │Bacău │S.R.P. Suceava│16.042.676.941,00 │15.215.233.767,00 │7.500.000,0 │0,0 │819.943.174,00 │
│4. │Bihor │S.R.P. Predeal│11.189.153.743,28 │10.401.980.885,00 │83.567.444,0 │0,0 │703.605.414,28 │
│5. │Botoşani │S.R.P. Neptun │6.023.659.232,00 │5.667.540.734,00 │119.642.362,0 │139.461.683,0 │97.014.453,00 │
│6. │Braşov │S.A.I.P.S.A.P │4.592.316.871,67 │3.499.064.644,00 │821.610.341,0 │128.882.654,0 │142.759.232,00 │
│7. │Brăila │S.R.P. │13.924.976.735,00 │12.724.630.290,00 │0,0 │239.228.681,0 │961.117.764,00 │
│8. │Buzău │Olăneşti │8.778.087.208,00 │7.390.280.248,00 │1.387.806.960,0│0,0 │0,00 │
│9. │Caras-Severin│S.A.I.P.S.A.P.│14.652.221.659,83 │14.142.271.253,81 │13.357.693,0 │292.646.418,0 │203.946.295,02 │
│10. │Călăraşi │S.R.P. Cluj │5.996.297.230,00 │5.910.107.454,00 │13.430.205,0 │0,0 │72.759.571,00 │
│11. │Cluj │S.R.P. Neptun │6.316.166.291,00 │6.150.480.896,00 │76.680.000,0 │0,0 │89.005.395,00 │
│12. │Constanţa │S.R.P. Predeal│24.691.692.089,78 │24.542.076.005,00 │0,0 │0,0 │149.616.084,78 │
│13. │Covasna │S.A.I.P.S.A.P.│99.276.817.795,00 │84.726.125.381,00 │41.283.194,0 │3.982.473.637,0 │10.526.935.583,00│
│14. │Dâmboviţa │S.R.P. │7.044.102.553,66 │5.937.927.367,00 │90.930.247,0 │112.309.784,0 │902.935.155,66 │
│15. │Dolj │Olăneşti │12.900.423.758,77 │10.543.229.374,77 │318.769.959,0 │256.072.725,0 │1.782.351.700,00 │
│16. │Galaţi │S.R.P. Neptun │17.200.495.274,00 │16.453.401.414,00 │61.193.630,0 │494.016.104,0 │191.884.126,00 │
│17. │Giurgiu │S.A.I.P.S.A.P.│4.260.474.682,00 │3.494.309.807,00 │457.128.457,0 │165.246.894,0 │143.789.524,00 │
│18. │Gorj │S.R.P. │563.900.000,00 │561.600.000,00 │2.300.000,0 │0,0 │0,00 │
│19. │Harghita │Olăneşti │595.191.864,82 │524.657.117,00 │16.814.113,0 │50.449.289,0 │3.271.345,82 │
│20. │Hunedoara │S.R.P. Predeal│323.954.647,00 │290.507.660,00 │0,0 │0,0 │33.446.987,00 │
│21. │Ialomiţa │S.R.P. │10.175.494.224,00 │9.884.131.059,00 │36.458.166,0 │0,0 │254.904.999,00 │
│22. │Iaşi │Olăneşti │10.011.587.231,00 │9.069.465.516,00 │143.132.207,0 │128.644.241,0 │1.210.345.267,00 │
│23. │Mehedinţi │S.A.I.P.S.A.P.│50.109.396.390,50 │32.037.453.765,00 │0,0 │15.520.931.749,0│2.551.010.876,50 │
│24. │Mureş │S.R.P. Suceava│761.072.691,95 │699.101.691,00 │0,0 │0,0 │61.971.000,95 │
│25. │Neamţ │S.R.P. │18.599.929.217,00 │18.109.644.355,00 │73.600.000,0 │0,0 │416.684.862,00 │
│26. │Olt │Olăneşti │9.548.726.509,28 │9.367.336.424,28 │0,0 │0,0 │181.390.085,00 │
│27. │Prahova │S.R.P. Predeal│17.891.097.802,54 │17.164.102.853,00 │50.678.000,0 │90.979.792,0 │585.337.157,54 │
│28. │Satu Mare │S.R.P. Suceava│10.814.268.623,50 │9.970.909.643,00 │377.069.611,0 │0,0 │466.289.369,50 │
│29. │Sibiu │S.R.P. │2.049.540.803,00 │1.579.571.153,00 │0,0 │262.261.710,0 │207.707.940,00 │
│30. │Suceava │Olăneşti │24.318.644.176,00 │24.318.644.176,00 │0,0 │0,0 │0,00 │
│31. │Teleorman │S.R.P. Sinaia │20.958.925.925,00 │19.885.984.160,00 │111.251.914,0 │82.383.593,0 │879.306.258,00 │
│32. │Timiş │S.R.P. Cluj │23.419.266.266,00 │19.760.586.309,00 │195.347.842,0 │1.662.278.709,0 │1.801.053.406,00 │
│33. │Tulcea │S.R.P. │24.440.647.923,00 │18.250.208.705,00 │66.482.896,0 │4.417.805.546,0 │1.706.150.776,00 │
│34. │Vaslui │Olăneşti │16.698.667.940,16 │16.532.739.006,16 │165.928.934,0 │0,0 │0,00 │
│35. │Vâlcea │S.R.P. Suceava│24.628.045.105,00 │23.449.503.753,00 │1.109.596.367,0│0,0 │68.944.985,00 │
│36. │Vrancea │S.A.I.P.S.A.P.│3.726.855.383,00 │2.549.555.383,00 │1.177.300.000,0│0,0 │0,00 │
│37. │Municipiul │S.R.P. Cluj │7.106.351.326,00 │5.634.617.242,00 │1.072.376.737,0│23.506.707,0 │375.850.640,00 │
│38. │Bucureşti │S.R.P. Neptun │154.018.422.540,00│154.018.422.540,00│0,0 │0,0 │0,00 │
│ │ │S.R.P. Suceava│ │ │ │ │ │
│ │ │S.R.P. │ │ │ │ │ │
│ │ │Olăneşti │ │ │ │ │ │
│ │ │S.R.P. Suceava│ │ │ │ │ │
│ │ │S.A.I.P.S.A.P.│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL: │726.881.203.708,74│662.763.736.726,02│8.264.745.246,0│28.162.763.617,0│27.689.958.119,72│
└─────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────┘┌────────────────────┬─────────────────┐
│Regia Autonomă │Banca Agricolă - │
│"Administraţia │S.A. │
│Patrimoniului │Nr. 4.002 din 26 │
│Protocolului de │iunie 2001 │
│Stat" │ │
│Nr. 4.944 din 26 │ │
│iunie 2001-06-28 │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


                                   ACT ADIŢIONAL
           la Protocolul de predare-preluare nr. 4.902/26 iunie 2001

        Încheiat astăzi, 26 iunie 2001, între:
        Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", reprezentată prin domnul Eugen Bejinariu, director general, şi doamna Emilia Şerban, director economic, în calitate de primitor,
        şi
        Banca Agricolă - S.A., reprezentată prin domnul Constantin Marin, directorul Direcţiei resurse umane şi logistică, şi domnul Marin Ilie, directorul Direcţiei contabilitate, în calitate de predător,
     În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2001, s-a încheiat prezentul act adiţional în completarea Protocolului nr. 4.902/26 iunie 2001 pentru predarea, respectiv preluarea din proprietatea Băncii Agricole - S.A. în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a clădirilor pentru birouri şi utilităţi social-economice, împreună cu terenurile şi dotările aferente, prevăzute în procesele-verbale de predare-preluare, prin inventarierea faptică a bunurilor menţionate în anexa care face parte integrantă din prezentul act adiţional.
        La valoarea de inventar (reevaluată) de 726.881.203.708,74 lei, prevăzută în protocolul iniţial, după inventarierea faptică şi potrivit datelor din evidenţa contabilă se adaugă valoarea de inventar de 3.118.560.320 lei, valoare rezultată din procesele-verbale de predare-preluare suplimentare care fac parte integrantă din prezentul act adiţional.
        Astfel se completează anexele nr. 1 şi 2 la Protocolul nr. 4.902/26 iunie 2001 cu valorile aferente bunurilor preluate conform proceselor-verbale de predare-preluare întocmite de comisiile de predare, respectiv preluare, şi prezentate în anexa la prezentul act adiţional.
     Astfel valoarea totală de inventar aferentă bunurilor preluate conform Legii nr. 122/2001 devine 729.999.764.028,74 lei.
     Se menţionează că Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin preluarea celei de-a doua cupole aferente investiţiei în curs din Arad, judeţul Arad (poziţia D2 din lista-anexa la Legea nr. 122/2001), va cuprinde valoarea de 1.077.328.174 lei, în valoarea activului disponibilizat.
        Contravaloarea cupolei ce face obiectul litigiului aflat pe rolul instanţei de judecată, dacă va fi recuperată de Banca Agricola - S.A., se va vira în contul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care va dispune de aceasta conform prevederilor legale.
        De asemenea, în baza Adresei nr. 3.999/26 iunie 2001 a Băncii Agricole S.A. - Administraţia centrală, valoarea obiectivului de investiţii în curs "Magazinul Sora" (Calea Griviţei nr. 140) se completează cu suma de 44.056.000 lei, deoarece, conform raportului de expertiză tehnică întocmit de expertul desemnat de Tribunalul Municipiului Bucureşti, valoarea debitului Cibela este de 2.086,3 milioane lei, suma bunurilor predate devenind 10.722,1 milioane lei.
        Prezentul act adiţional constituie parte integrantă din Protocolul nr. 4.902/26 iunie 2001 şi s-a întocmit în cinci exemplare:
    - 1 exemplar la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat";
    – 1 exemplar la Banca Agricolă - S.A.;
    – 1 exemplar la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;
    – 1 exemplar la Ministerul Finanţelor Publice;
    – 1 exemplar la Secretariatul General al Guvernului.


┌───────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Am primit │
│Am predat │---------- │
│--------- │Regia Autonomă │
│Banca Agricolă - S.A. │"Administraţia │
│ │Patrimoniului │
│ │Protocolului de │
│Directorul Direcţiei resurse │Stat" │
│umane şi logistică, │Director general, │
│.......................... │..................│
│Directorul Direcţiei contabilitate,│ │
│...................................│Director economic,│
│Oficiul juridic │................. │
│.................. │Oficiul juridic │
│ │................. │
└───────────────────────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 1

                                   SITUAŢIA
               privind activele preluate de Regia Autonomă
    Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

     de la Banca Agricolă - S.A. conform Legii nr. 122/2001
        - completare la anexele nr. 1 şi 2 la Protocolul nr. 4.902/26 iunie 2001 -

┌─┬─────┬─────┬─────┬──┬───┬───────┬─┬────────┬──────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │
│ │ │ │ │ │ │Supraf │ │Supraf│O│inventar │ │
│ │ │ │ │ │ │constr │ │ │totală │ │
│ │ │ │ │ │ │-mp- │ ├──────┬─┼────┬───────┬─┤ │
│ │ │ │ │P │ │ │ │-mp- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │o │ ├──┬─┬──┤ ├─┬─┬──┤ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │z.│ │ │P│ │ │ │P│ │ │ │ │ │ │
│N│ │ │ │d │ │ │r│ │ │ │r│ │ │ │ │ │ │
│r│Loca-│ │Nr.PV│i │ │ │e│ │O│C│e│ │ │ │ │ │ │
│c│lita-│Adre-│de │n │Car│ │l│ │b│f│l│ │ │Cf. │ │ │Obs.│
│r│te │sa │pre- │L │teh│Cf│u│ │s│L│u│ │ │L122│Preluat│D│ │
│t│ │ │luare│1 │ │L │a│D │ │1│a│D │s│/01 │de │i│ │
│ │ │ │ │2 │ │1 │t│i │ │2│t│i │ │- │regie │f│ │
│ │ │ │ │2/│ │2 │d│f.│ │2│d│f.│ │mil.│- lei -│ │ │
│ │ │ │ │01│ │2/│e│ │ │/│e│ │ │lei-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │01│r│ │ │0│r│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │e│ │ │1│e│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │g│ │ │ │g│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │e│ │ │ │e│ │ │ │ │ │ │
└─┴─────┴─────┴─────┴──┴───┴──┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴────┴───────┴─┴────┘

        Jud. ARAD

┌─┬─────┬─────┬─────┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬───────────────┬─┬─┐
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.077,3│1.077.328.174,0│ │ │
│ │clă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │diri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.077,3│1.077.328.174,0│ │ │
│ │tere-│Str. │1210/│D│Cu-│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│1│nuri │Lacu-│11.05│/│po-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utili│lui │2001 │2│lă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │tăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │do- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │tări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────┴─────┴─────┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴───────────────┴─┴─┘


        Jud. BRAŞOV

┌─┬─────┬─────┬─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬───────────────┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0│1.798.443.161,0│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─┤ │
│ │şov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clă- │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diri │Kogăl│ │D│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─┤ │
│2│tere-│nicea│/22. │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nuri │nu, │05.01│7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utili│nr.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─┤ │
│ │tăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │do- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0│1.798.443.161,0│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────┴─────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴───────────────┴─┴─┘


        Municipiul BUCUREŞTI

┌─┬─────┬─────┬─────┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬───────────────┬─┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0 │44.056.000,0 │ │ │
│ │Maga-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │Sora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0 │44.056.000,0 │ │Cf. │
│ │clă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adresa│
│ │diri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤BA nr.│
│3│tere-│ │ │D/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VII/ │
│ │nuri │ │ │25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3999/ │
│ │utili│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤26.06.│
│ │tăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2001 │
│ │do- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼─────┼─────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼───────────────┼─┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0 │198.732.985,0 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │reşti│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clă- │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diri │Smâr-│R/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│4│tere-│dan │4370/│A/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nuri │nr.3 │22.05│63│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utili│sect.│2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │tăţi │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │do- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────────┼─┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,0 │198.732.985,0 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─────┴─────┴─────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼───────┼───────────────┼─┼──────┤
│TOTAL │1.077,3│3.118.560.320,0│ │ │
└────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┴─┴──────┘                                    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016