Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011  privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 851 din 30 noiembrie 2011
    Având în vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice şi a nivelului cheltuielilor de administrare şi întreţinere aferente unităţilor locative administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi faptul că interesul general este de a degreva pe cât posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,
    în contextul problemelor actuale de pe piaţa imobiliară, respectiv reducerea tarifelor de închiriere, coroborată cu impozitarea imobilelor clădiri şi terenuri, proprietate privată a statului, ce a survenit în baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie să plătească impozite inclusiv pentru clădirile atribuite, în baza legii, demnitarilor sau instituţiilor publice finanţate integral ori parţial de la bugetul de stat, dacă aceste clădiri sunt în domeniul privat al statului,
    luând în considerare imperativul desfăşurării unei activităţi economico-financiare eficiente de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activităţi şi destinaţii care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurându-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare întreţinerii şi reparării locuinţelor de protocol şi a obiectivelor din baza materială de reprezentare şi protocol, aflate în fondul imobiliar al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru susţinerea cărora nu sunt prevăzute în anul bugetar curent sumele de bani necesare în bugetele beneficiarilor de drept,
    ţinând seama de existenţa în cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor unităţi locative în clădiri în care există şi apartamente având un alt regim juridic, situaţie care se reflectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităţilor comune, precum şi în aplicarea unor tarife ale chiriei diferenţiate între ocupanţii unor unităţi locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului Bucureşti, într-un număr de peste 400 de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca obiect tariful chiriei şi recuperarea cheltuielilor neplătite de beneficiarii unităţilor locative din aceste clădiri,
    apreciind că susţinerea creşterii economice se poate realiza şi pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziţioneze o locuinţă şi că această intervenţie legislativă de urgenţă este justificată de stringenţa atragerii unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe,
    ţinând cont de faptul că din vânzarea unor imobile proprietate privată a statului şi care nu mai prezintă eficienţă economică se pot crea fonduri băneşti care pot fi folosite pentru susţinerea unor obiective de investiţii la nivel naţional,
    în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Condiţiile pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    ART. 1
    Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată şi nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 2
    (1) Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (2).
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), se fac venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor.
    (3) Sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziţia acesteia.

    ART. 3
    (1) Vânzarea imobilelor se realizează prin licitaţie deschisă cu strigare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A.-A.P.P.S. provenite din chirii neachitate sau din folosirea imobilului fără titlu legal la data înscrierii la licitaţie, constatate potrivit legii.

    ART. 4
    (1) În vederea vânzării imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabileşte preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decât preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât preţul de piaţă.
    (2) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.

    ART. 5
    R.A.-A.P.P.S. efectuează următoarele operaţiuni:
    a) ţine evidenţa imobilelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) stabileşte preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4;
    c) organizează licitaţia deschisă cu strigare, în condiţiile legii, şi îndeplineşte toate procedurile de vânzare prevăzute de prezentul capitol;
    d) verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către persoanele care s-au prezentat la licitaţie.


    ART. 6
    (1) Terenul aferent construcţiei vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Preţul de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi valoarea de inventar a imobilului.
    (3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit şi de către persoanele fizice sau juridice străine, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi în Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.
    (4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcţiei vândute poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obţinute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.

    ART. 7
    (1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunţul de vânzare a imobilelor prevăzute la art. 5 lit. a).
    (2) Anunţul de vânzare va cuprinde:
    a) adresa poştală, descrierea şi datele de identificare ale imobilului supus vânzării;
    b) locul, data şi ora începerii licitaţiei deschise cu strigare;
    c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii privind dosarul de prezentare, garanţia şi taxa de participare la licitaţie;
    d) preţul de pornire a licitaţiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4.

    (3) Anunţul de vânzare se publică într-un cotidian local şi într-un cotidian naţional de largă circulaţie şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data desfăşurării licitaţiei deschise cu strigare.

    ART. 8
    (1) Licitaţia deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă.
    (2) Licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric.
    (3) În cazul în care licitaţia a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit preţul de pornire al licitaţiei, urmează a se organiza a doua licitaţie.
    (4) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează nicio ofertă, pentru imobilul în cauză se va organiza o nouă licitaţie, în condiţiile art. 3.

    ART. 9
    Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.

    ART. 10
    (1) La vânzarea fiecărui imobil, R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi la preţul obţinut.
    (2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, dispoziţiile art. 2 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 11
    (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se face în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz.
    (2) Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de către directorul general.

    ART. 12
    (1) Plata preţului se face în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.
    (2) În situaţia în care preţul nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin rezoluţiune, conform dispoziţiilor alin. (1), imobilele în cauză vor fi scoase la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.

    ART. 13
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificată, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vândute, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu introducerea în contractul de vânzare-cumpărare a unei clauze prin care cumpărătorul se obligă să exercite drepturile şi să preia obligaţiile din contractele de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau prestări de servicii încheiate potrivit legii, precum şi orice alte sarcini, după caz, care au ca obiect imobilul în cauză.
    (2) În situaţia în care au fost realizate lucrări de investiţii la imobilul supus vânzării, se va evidenţia separat şi valoarea acestora.
    (3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a preţului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea rămasă neamortizată a acestora şi păstrează sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor proprii numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;
    b) lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii.

    (4) Sumele rămase se virează la bugetul de stat în termen de 7 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

    ART. 14
    (1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică neclarificată, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 3, pot fi vândute, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după clarificarea situaţiei juridice a acestora.
    (2) Lista imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    CAP. II
    Măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. şi pentru modificarea unor acte normative
    ART. 15
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

    ART. 16
    (1) Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.
    (2) Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a anexelor şi terenului în suprafaţă de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum şi a terenului în suprafaţă de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari.

    ART. 17
    Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziţia nr. 1 se modifică parţial şi va avea următorul cuprins:

┌────┬────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea imobilului şi │ Teren │
│crt.│adresa │ - mp - │
│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ │Complexul Scroviştea - │ │
│ │compus din: 4 vile, │ │
│ │corp administrativ, corp│ │
│1. │gardă, Club bazin, │25.618.000,00│
│ │popicărie, cramă, │ │
│ │piscicultură, pădure, şi│ │
│ │terenul aferent din │ │
│ │Scroviştea, │ │
│ │şos. Bucureşti-Ploieşti │ │
│ │km 32, comuna │ │
│ │Ciolpani, judeţul │ │
│ │Ilfov │ │
└────┴────────────────────────┴─────────────┘


    2. La anexa nr. 3, poziţia nr. 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │Denumirea imobilului şi│ │
│Nr. │adresa │Teren │
│crt.│ │ - mp │
│ │ │- │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Imobil (teren şi │ │
│29. │clădire) din Bucureşti,│10.047,21│
│ │bd. Mircea Eliade nr. │ │
│ │3, sectorul 1 │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    3. La anexa nr. 3, poziţiile nr. 2, 59, 60, 62, 63, 67, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 52 şi imobilul din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, nou introdus, cu număr M.F. 99.657, se abrogă.
    4. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziţia nr. 6^1 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 6^2 -6^8, cu următorul cuprins:

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │
│Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │Teren │
│crt.│ │ - mp │
│ │ │- │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^2.│Din Complex Scroviştea - ferme, secţii de │ │
│ │producţie, crescătorie fazani, din Scroviştea, │- │
│ │şos. Bucureşti-Ploieşti km. 32, judeţul Ilfov │ │
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^3.│Teren Rustica-Cramă conţinând vii, livezi, │ │
│ │arabil şi pădure cu terenul aferent din comuna │48.085.00 │
│ │Snagov, judeţul Ilfov │ │
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^4.│Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din │ │
│ │Str. Florilor nr. 151, sat Snagov, comuna │25.364,20 │
│ │Snagov, judeţul Ilfov │ │
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^5.│Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. │ │
│ │Florilor │12.271,90 │
│ │nr. 153, comuna Snagov, judeţul Ilfov, sat │ │
│ │Snagov │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^6.│Vila nr. 10 cu anexe: Casa Ţărănească, sere, │ │
│ │bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul │14.771,10 │
│ │aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna │ │
│ │Snagov, judeţul Ilfov, sat Snagov │ │
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^7.│Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, │ │
│ │garaje şi terenul aferent din Str. Nufărului │27.412,60 │
│ │nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul │ │
│ │Ilfov │ │
│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6^8.│Clădire sediu administrativ, construcţii grup │ │
│ │social, gheţărie Muntenia, curte asfaltată cu │2.127,00 │
│ │terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, │ │
│ │comuna Snagov, judeţul Ilfov │ │
│ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    5. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 31^1 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 31^2 şi 31^3, cu următorul cuprins:

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │
│Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │Teren │
│crt.│ │ - mp │
│ │ │- │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┤
│31^ │Teren şi cale de transport hotel "Tanţi" │ │
│2. │din │643,12 │
│ │Sinaia, str. O. Goga nr. 37, judeţul │ │
│ │Prahova │ │
├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┤
│31^ │Complex hotelier Mara cu teren aferent din │ │
│3. │Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul │22.289,50│
│ │Prahova │ │
│ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┘


    6. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 65 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 65^1-65^3, cu următorul cuprins:

┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Denumirea imobilului şi │ │
│Nr. │adresa │Teren │
│crt.│ │ - mp │
│ │ │- │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │Imobil Centrul de conferinţe Club │ │
│65^ │Bazin cu │ │
│1. │terenul aferent, din │16.627,45│
│ │Neptun-Mangalia, │ │
│ │judeţul │ │
│ │Constanţa │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│65^ │Complex Doina - hotel, restaurant şi │ │
│2. │teren │13.233,18│
│ │aferent din Neptun, judeţul │ │
│ │Constanţa │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│65^ │Policlinica Doina, cu teren aferent │ │
│3. │din Neptun, │6.017,18 │
│ │judeţul │ │
│ │Constanţa │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┘


    7. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 766 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 766^1-766^8, cu următorul cuprins:

┌─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │
│Nr. │Denumirea imobilului şi adresa │Teren │
│crt. │ │ - mp │
│ │ │- │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil şi garaj cu terenul aferent, din │ │
│1. │Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile │541,14 │
│ │Zola) nr. 2A, sectorul 1 │ │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil (teren şi parţial clădire) din │ │
│2. │Bucureşti, │10.047,21│
│ │bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1 │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil cu garaj şi terenul aferent din │ │
│3. │Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sectorul 1 │602,15 │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil şi garaj cu terenul aferent din │ │
│4. │Bucureşti, str. Alex. Puşkin nr. 5, sectorul 1 │291,78 │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, │ │
│5. │str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi 2, sectorul 1 │1.354,01 │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în │ │
│6. │Bucureşti, Str. Batiştei nr. 24A, sectorul 2 │983,00 │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei │ │
│7. │nr. 22-24, sectorul 3 │21,74 │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│766^ │Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, │ │
│8. │Bucureşti │1.076,13 │
│ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────┘    ART. 18
    Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Numerele de inventar 20.348 - parţial, 20.351 şi 99.657 vor avea următorul cuprins:

┌────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Nr. inventar │Denumirea şi descrierea imobilului │
│crt.│ MFP, │ │
│ │ conform │ │
│ │Hotărârii │ │
│ │Guvernului │ │
│ │nr. 1.705/ │ │
│ │2006 │ │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Complex Scroviştea compus din: 4 vile, Club │
│ 1.│ 20.348 │bazin, corp gardă, corp administrativ, │
│ │ │popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi │
│ │ │terenul aferent │
│ │ │Clădiri şi construcţii speciale în general │
│ │ │pe │
│ │ │parter, parţial cu subsol sau P+1E, cu │
│ │ │structuri din beton armat monolit sau │
│ │ │zidărie │
│ │ │portantă │
│ │ │Sc = 21.045,445 mp, Sd = 27.359,079 mp, │
│ │ │S teren = 25.618.000 mp │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│ 20.351 │Imobil (teren şi clădire) din Bucureşti, │
│ │ │bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1, cu │
│ │ │teren │
│ │ │în suprafaţă de 10.047,21 mp │
│ │ │Casa de oaspeţi, Sc = 659,95 mp, │
│ │ │Administrat S parţial + P parţial + garaj │
│ │ │parţial, S teren = 10.047,21 mp │
├────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│ 99.657 │Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul │
│ │ │1, │
│ │ │Bucureşti, cu teren în suprafaţă de 1.076,13│
│ │ │mp │
│ │ │Clădire S + P + 1E Sc = 514,54 mp, │
│ │ │S teren = 1.076,13 mp │
└────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘


    2. Numerele de inventar 20.366, 20.360, 20.361, 20.363, 20.364, 150.286, 121.254, 147.156, 20.370, 120.964, 121.256, 20.318, 20.351, 145.398, 20.400, 20.402, 20.333, 152.239 şi 99.657 se abrogă.

    ART. 19
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Poziţiile nr. 3, 10, 18, 19, 21, 22 şi 23 se abrogă.
    2. Poziţia nr. 12 va avea următorul cuprins:

┌────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│Imobilul │Subunitatea │
│ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Complexul Scroviştea│ │
│ │- │ │
│ │compus din: 4 vile, │ │
│ │corp │ │
│ │administrativ, corp │ │
│ │gardă, │Sucursala │
│12. │Club bazin, │Agrosilvică şi │
│ │popicărie, │de Agrement │
│ │cramă, │Scroviştea │
│ │piscicultură, │ │
│ │pădure şi │ │
│ │terenul │ │
│ │aferent din │ │
│ │Scroviştea, │ │
│ │şos. │ │
│ │Bucureşti-Ploieşti │ │
│ │km 32, comuna │ │
│ │Ciolpani, │ │
│ │judeţul Ilfov, cu │ │
│ │teren │ │
│ │aferent în suprafaţă│ │
│ │de │ │
│ │25.618.000,00 │ │
│ │mp │ │
└────┴────────────────────┴──────────────────┘    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 20
    Procedurilor de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor.

    ART. 21
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

    ART. 22
    Litigiile cu privire la desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ.

    ART. 23
    (1) Terenurile aferente construcţiilor cu destinaţie turistică, pe care, potrivit planurilor urbanistice generale, nu se pot edifica construcţii, la solicitarea cumpărătorului imobilului pot fi concesionate de către R.A.-A.P.P.S. pe toată durata existenţei construcţiei, în condiţiile legii, iar veniturile obţinute din concesionare se fac venit la bugetul de stat.
    (2) Cumpărătorii imobilelor cu destinaţie turistică şi ale căror terenuri au intrat în categoria celor prevăzute la alin. (1) au obligaţia să menţină destinaţia turistică a imobilului pe durata existenţei acestuia.
    (3) În cazul în care cumpărătorul încalcă dispoziţiile alin. (2), R.A.-A.P.P.S. va proceda la obligarea cumpărătorului de a readuce imobilul la destinaţia turistică şi la plata de dauneinterese, la sesizarea organului de specialitate al administraţiei publice centrale cu competenţe în domeniul turismului.

    ART. 24
    Lista imobilelor care pot fi vândute conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 25
    Până la data semnării contractelor de vânzare-cumpărare încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, imobilele care fac obiectul vânzării vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă reşedinţele oficiale, precum şi baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, stabilită potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 126/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care R.A.-A.P.P.S. nu poate asigura locuinţă de serviciu persoanelor prevăzute la alin. (1), acestea pot închiria locuinţe în condiţiile pieţei imobiliare.
(4) Ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să aprobe plata din bugetul instituţiilor pe care le conduc, în limita sumei prevăzute la art. 3 alin. (1), pe bază de documente justificative, către persoanele prevăzute la alin. (1)."


    ART. 28
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 29
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă capitolul II "Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S." şi capitolul III "Dispoziţii tranzitorii şi finale" din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, precum şi art. I^1 şi art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 229/2008.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Daniela Nicoleta Andreescu
                    Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
                    Elena Gabriela Udrea
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 25 noiembrie 2011.
    Nr. 101.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 264/2010)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucureşti, proprietate publică a statului,
    care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome
    "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Locul unde este │Persoana juridică de la care se │Persoana │Caracteristicile tehnice ale │
│situat imobilul │transmite │juridică │imobilului │
│ │imobilul │la care se transmite │ │
│ │ │imobilul │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Regia │Suprafaţă teren: - 1.076,13 │
│Aleea Modrogan │Ministerul Afacerilor │Autonomă │mp │
│nr.22, │Externe │"Administraţia │suprafaţa construită: 514,54 │
│sectorul 1, │ │Patrimoniului │mp │
│Bucureşti │ │Protocolului de │Nr. inventar Ministerul │
│ │ │Stat" │Finanţelor │
│ │ │ │Publice: │
│ │ │ │99.657 │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    LISTA
    imobilelor care trec din proprietatea publică în proprietatea privată a statului

┌────┬──────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ Poziţia │Nr. inv.│Denumirea şi descrierea imobilelor care se │Teren │
│Nr. │din Hotărârea │MEF │transmit │aferent │
│crt.│ Guvernului │ │din domeniul public al statului în domeniul privat al │ - mp │
│ │nr. 60/2005, │ │acestuia │- │
│ │cu │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0 │ 1 │ │ │ │
│ │ │2 │3 │4 │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Din Complex Scroviştea - ferme, secţii de producţie, crescătorie fazani, │ │
│ 1 │ 1 │20.348 │din │- │
│ │ │ │Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32, judeţul │ │
│ │ │parţial │Ilfov │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Teren Rustica - Cramă conţinând livezi, vii, arabil şi pădure cu terenul │ │
│ 2 │ 2 │20.366 │aferent │48.085,00 │
│ │ │ │din comuna Snagov, judeţul │ │
│ │ │ │Ilfov │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, sat │ │
│ │ │ │Snagov, │ │
│ 3 │ 59 │ │comuna Snagov, judeţul │ │
│ │ │20.360 │Ilfov │25.364,20 │
│ │ │ │Clădire parter. Structură zidărie │ │
│ │ │ │portantă │ │
│ │ │ │Sc = 557,5 │ │
│ │ │ │mp │ │
│ │ │ │S teren = 25.364,20 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Vila nr. 1B cu terenul aferent din str. Florilor nr. 153, comuna Snagov, │ │
│ │ │ │judeţul │ │
│ 4 │ 60 │20.361 │Ilfov, sat │12.271,90 │
│ │ │ │Snagov │ │
│ │ │ │Clădire parter. Structura zidărie portantă. Sc = 514 │ │
│ │ │ │mp │ │
│ │ │ │S teren = 12.271,9 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, │ │
│ │ │ │alte │ │
│ 5 │ 62 │ │anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 G, comuna Snagov, │ │
│ │ │20.363 │judeţul │14.771,10 │
│ │ │ │Ilfov, sat │ │
│ │ │ │Snagov │ │
│ │ │ │Clădire S+P+1E şi anexe pe parter. Structură beton armat monolit şi │ │
│ │ │ │zidărie. │ │
│ │ │ │Sc = 2.648,2 mp. S teren = 14.771,10 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din │ │
│ 6 │ 63 │ │Str. │ │
│ │ │20.364 │Nufărului, nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul │27.412,60 │
│ │ │ │Ilfov │ │
│ │ │ │Clădire S+P+1E. Structură beton armat monolit. S teren = 27.412,6 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Clădire sediu administrativ, construcţie grup social, gheţărie Muntenia, │ │
│ 7 │ 67 │150.286 │curte │2.127,00 │
│ │ │ │asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul │ │
│ │ │ │Ilfov │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 8 │ 15 │ │Teren şi cale transport hotel "Tanţi" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, │ │
│ │ │121.254 │judeţul │643,12 │
│ │ │ │Prahova │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. │ │
│ │ │ │1A, │ │
│ 9 │ 16 │ │judeţul │ │
│ │ │147.156 │Prahova │22.289,50 │
│ │ │ │Ansamblu de două clădiri şi │ │
│ │ │ │piscină: │ │
│ │ │ │Corp A - 2S+P+M+ET+8, Corp B - 2S+P+M, Piscină │ │
│ │ │ │S+M, │ │
│ │ │ │S teren = 22.289,50 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil Centrul de conferinţe Club Bazin, din Neptun-Mangalia, judeţul │ │
│10 │ 22 │ │Constanţa │ │
│ │ │20.370 │Clădire S+P, structura din beton armat monolit şi │16.627,45 │
│ │ │ │zidărie │ │
│ │ │ │Sc = 2.998 mp. S teren = 16.627,45 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Complex Doina - hotel + restaurant şi teren aferent din │ │
│ │ │ │Neptun, │ │
│11 │ 24 │ │judeţul │ │
│ │ │120.964 │Constanţa │13.233,18 │
│ │ │ │Construcţie P + 5, 3 corpuri, S. tot = 18.597,80 │ │
│ │ │ │mp, │ │
│ │ │ │Sc = 5.124,5 │ │
│ │ │ │mp. │ │
│ │ │ │S teren =13.233,43 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│12 │ 25 │ │Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, judeţul │ │
│ │ │121.256 │Constanţa │6.017,18 │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Eugen │ │
│ │ │ │Lovinescu │ │
│13 │ 27 │20.318 │(fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1, │541,14 │
│ │ │ │Bucureşti │ │
│ │ │ │Valoare ambientală, Sc = 172,75 mp, S+P+1E + │ │
│ │ │ │garaj │ │
│ │ │ │S teren = 541,14 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 3, │ │
│14 │ 29 │ │sectorul 1 │ │
│ │ │20.351 │Casa de oaspeţi, Sc = 659,95 mp, │10.047,21 │
│ │ │ │administrat │ │
│ │ │ │S parţial+P parţial + garaj parţial. S teren = 7.506,82 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sectorul │ │
│15 │ 33 │145.398 │1 │602,15 │
│ │ │ │Clădire P+1 Casa de │ │
│ │ │ │oaspeţi. │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Alex. Puşkin nr. │ │
│16 │ 35 │ │5, │ │
│ │ │20.400 │sectorul │291,78 │
│ │ │ │1 │ │
│ │ │ │Clădire S+P+1 Casa de oaspeţi. S teren = 291,78 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi ap. │ │
│17 │ 36 │ │2, │ │
│ │ │20.402 │sectorul │1.354,01 │
│ │ │ │1 │ │
│ │ │ │Clădire S+P+1 Casa de oaspeţi. S teren = 1.354,01 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în Bucureşti, strada Batiştei nr. │ │
│ │ │ │24A, │ │
│18 │ 37 │20.333 │sectorul │983,00 │
│ │ │ │2 │ │
│ │ │ │Monument (fosta casa Marmorosch-Blank) Clădire Sp+P+1, Sc = 501 │ │
│ │ │ │mp │ │
│ │ │ │S teren = 983 │ │
│ │ │ │mp │ │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│19 │ 52 │ │Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul │ │
│ │ │152.239 │3 │21,74 │
├────┼──────────────┼────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, │ │
│20 │Intrare nouă │99.657 │Bucureşti │1.076,13 │
│ │ │ │Clădire S+P+1E, Sc = 788 │ │
│ │ │ │mp │ │
└────┴──────────────┴────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    LISTA
    imobilelor din domeniul privat al
    statului aflate în administrarea Regiei Autonome
    "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a
    imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

┌────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │Poz.│ Denumirea imobilului şi │Teren aferent │
│Nr. │HG │adresa │rămas │
│crt.│ │ │ - mp │
│ │ │ │- │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT │
│SCROVIŞTEA │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Vila Pod - investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna │ │
│1 │2 │Snagov, │544,00 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Ilfov │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti din Complexul │ │
│2 │3 │Palat, │5.510,00 │
│ │ │comuna Snagov, judeţul │ │
│ │ │Ilfov │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│3 │ │Legătură rutieră între palat şi Vila Pod, comuna Snagov, judeţul │ │
│ │4 │Ilfov │- │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4 │847^│Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna │ │
│ │2 │Snagov, judeţul Ilfov │6.533,10 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Teren Rustica - Cramă conţinând vii, livezi, arabil şi pădure cu terenul │ │
│5 │ │aferent din comuna │48.085,00 │
│ │ │Snagov, judeţul │ │
│ │ │Ilfov. │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, │ │
│6 │ │comuna Snagov, │25.364,20 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Ilfov │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, │ │
│7 │ │comuna Snagov, │12.271,90 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Ilfov │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, │ │
│8 │ │alte anexe │14.771,10 │
│ │ │şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, │ │
│ │ │judeţul Ilfov │ │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL │
│SINAIA │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │11/ │Teren aferent Hotelului şi restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii │ │
│9 │1 │nr. 10, │410,05 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Braşov │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │11/ │Teren aferent Hotelului şi restaurantului "Robinson" din Predeal, Str. Muncii │ │
│10 │2 │nr. 10, │2.656,75 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Braşov │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│11 │ │Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, judeţul │ │
│ │12 │Braşov │2.792,06 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant şi bază de tratament │ │
│12 │13 │cu terenul │22.798,00 │
│ │ │şi anexele aferente din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, judeţul │ │
│ │ │Covasna │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│13 │ │Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal, str. M. Săulescu nr. 71, judeţul │ │
│ │14 │Braşov │240,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja │ │
│14 │15 │nr. 1A, │482,67 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Covasna │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│15 │ │Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, judeţul │ │
│ │18 │Prahova │104,01 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, │ │
│16 │19 │str. Cumpătul │1.403,64 │
│ │ │nr. 18, judeţul │ │
│ │ │Prahova │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. │ │
│17 │21 │Victoria nr. 2, │1.407,14 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Prahova │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│18 │ │Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniuşului nr. 3, │ │
│ │23 │judeţul Prahova │1.607,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│19 │ │Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, judeţul │ │
│ │24 │Prahova │319,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│20 │ │Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", │ │
│ │25 │Sinaia │491,13 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│21 │ │Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, │ │
│ │ │judeţul Prahova │22.289,50 │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL │
│OLĂNEŞTI │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Vila '"Belvedere'" - corpul B - cu anexele şi terenul aferent din Băile │ │
│22 │33 │Herculane, │4.544,20 │
│ │ │str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul │ │
│ │ │Caraş-Severin │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│23 │ │Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniş, judeţul │ │
│ │35 │Sibiu │1.211,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│24 │ │Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, judeţul │ │
│ │40 │Caraş-Severin │7.651,00 │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL │
│NEPTUN │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│25 │ │Pepiniera din Eforie Nord, judeţul │ │
│ │43 │Constanţa │8.710,04 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Complex restaurant "Dunărea" împreună cu hotel şi bar "Dacia" şi terenul │ │
│26 │44 │aferent construcţiilor │14.798,84 │
│ │ │din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │ │Constanţa │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Mărul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ cota │
│27 │45 │Constanţa │indiviză │
│ │ │ │ din │
│ │ │ │4.163,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ cota │
│28 │45 │Constanţa │indiviză │
│ │ │ │ din │
│ │ │ │4.163,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│29 │ │Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │49 │Constanţa │4.384,69 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie şi ateliere tehnice, cu │ │
│30 │50 │terenul aferent, │5.910,92 │
│ │ │din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │ │Constanţa │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│31 │ │Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │51 │Constanţa │609,76 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ cotă │
│32 │52 │Constanţa │indiviză │
│ │ │ │ din │
│ │ │ │4.815,09 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ cotă │
│33 │52 │Constanţa │indiviză │
│ │ │ │ din │
│ │ │ │4.815,09 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ cotă │
│34 │53 │Constanţa │indiviză │
│ │ │ │ din │
│ │ │ │5.413,74 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ cotă │
│35 │53 │Constanţa │indiviză │
│ │ │ │ din │
│ │ │ │5.413,74 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│36 │ │Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │54 │Constanţa │3.946,65 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│37 │ │Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │55 │Constanţa │7.313,04 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│38 │ │Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul │ │
│ │56 │Constanţa │1.970,37 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│39 │ │Teren de tenis şi teren de minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), judeţul │ │
│ │58 │Constanţa │14.414,35 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│40 │ │Vila "Egreta", Mamaia, judeţul Constanţa, S. construită = 170,83 │ │
│ │59 │mp │- │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│41 │ │Vila "Cerna", Mamaia, judeţul Constanţa, S. construită = 173,20 │ │
│ │60 │mp │- │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil Restaurant + săli de conferinţă "Ambasador" cu terenul aferent din │ │
│42 │61 │Neptun-Olimp, │8.299,64 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Constanţa │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│43 │ │Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, │ │
│ │65 │judeţul Constanţa │6.972,18 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│44 │ │Imobil şi garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraş Constanţa, judeţul │ │
│ │405 │Constanţa │531,38 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│45 │ │Complex Doina - hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun, judeţul │ │
│ │ │Constanţa │13.233,18 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│46 │ │Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, judeţul │ │
│ │ │Constanţa │6.017,18 │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" │
│CLUJ-NAPOCA │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, Bd. 21 │ │
│47 │71 │Decembrie │2.437,00 │
│ │ │nr. 54-56, judeţul │ │
│ │ │Cluj │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, Str. Libertăţii nr. 1, │ │
│ │ │judeţul Cluj, cu │ │
│ │ │terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate carne; atelier │ │
│ │ │pentru lactate; bloc cu │ │
│48 │74 │12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creştere pui; │41.562,00 │
│ │ │grajd comun; grajd │ │
│ │ │pentru porcine la îngrăşat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară │ │
│ │ │pentru porcine; │ │
│ │ │magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar;magazie cereale 1000 t; │ │
│ │ │centrală termică; fânar; │ │
│ │ │pătule pentru porumb; siloz suprafaţă 2000 mp; depozit îngrăşăminte; pătule │ │
│ │ │circulare pentru │ │
│ │ │porumb; remize maşini + tractoare; atelier mecanic; şopron îngrăşăminte │ │
│ │ │chimice; platformă │ │
│ │ │betonată; împrejmuire │ │
│ │ │beton │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap. 25, sc. │ │
│49 │78 │3 - parter │32,38 │
│ │ │(3 camere), Cluj, judeţul │ │
│ │ │Cluj │ │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL │
│SUCEAVA │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Hotelul şi restaurantul "Gloria" cu construcţiile anexe şi terenul aferent din │ │
│50 │79 │municipiul Suceava, │5.021,00 │
│ │ │str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul │ │
│ │ │Suceava │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile │ │
│51 │81 │Alecsandri nr. 6, │1.130,00 │
│ │ │judeţul │ │
│ │ │Bacău │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Casa de oaspeţi "Brădet" cu construcţii anexe şi terenul aferent din Suceava, │ │
│52 │ │Str. Brădetului │15.105,00 │
│ │ │nr. 1, judeţul │ │
│ │ │Suceava │ │
├────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│ SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI │
│IMOBILIAR │
├────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│53 │ │Imobil şi garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti; │ │
│ │86 │parţial │1.747,51 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│54 │ │Imobil-parţial str. Constantin Mille nr. 17, sectorul 1, │ │
│ │89 │Bucureşti │138,08 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│55 │ │Imobil str. Luigi Cazzavillan nr. 19, sectorul 1, Bucureşti, │ │
│ │90 │parţial │738,01 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│56 │ │Imobil str. Luigi Cazzavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, Bucureşti, │ │
│ │91 │parţial │944,68 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil (66,86%) - parţial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral │ │
│57 │101 │Gh. Magheru nr. 7, │2.190,00 │
│ │ │sectorul 1, Bucureşti, │ │
│ │ │parţial │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│58 │ │Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1,Bucureşti, │ │
│ │106 │parţial │1.111,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│59 │ │Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │114 │Bucureşti │351,01 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│60 │ │Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │120 │Bucureşti │95,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│61 │ │Apartament str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │121 │Bucureşti │38,25 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│62 │ │Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, │ │
│ │123 │Bucureşti │- │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│63 │ │Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, │ │
│ │124 │Bucureşti │12,30 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│64 │ │Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, │ │
│ │129 │Bucureşti │8,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│65 │ │Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, │ │
│ │130 │Bucureşti │9,30 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│66 │ │Imobil Str. Crângului nr. 6 şi garaj, sectorul 1, │ │
│ │132 │Bucureşti │232,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│67 │ │Apartament Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, ap. 14, sectorul 1, │ │
│ │135 │Bucureşti │7,28 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│68 │ │Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13,sectorul 1, │ │
│ │139 │Bucureşti │6,32 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│69 │ │Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, │ │
│ │146 │Bucureşti │244,58 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│70 │ │Imobil şi garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, │ │
│ │149 │Bucureşti │189,10 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│71 │ │Apartament str. Av. Teodor Iliescu nr. 72, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │150 │Bucureşti │113,73 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │151 │care: │3.458,00 │
│ │ │ │ │
│ │152 │ │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Apartament nr. 6, et. 2 din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = │ │
│72 │517 │220,96 mp │- │
│ │ │şi boxa nr. 6 - subsol Su = 7,58 │ │
│ │ │mp │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Apartament nr. 3, et. 1 din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = │ │
│73 │516 │219,80 mp şi boxa │- │
│ │ │nr. 1 - subsol Su = 10,25 │ │
│ │ │mp │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Apartament nr. 2, parter din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = │ │
│74 │515 │220,45 mp şi boxa │- │
│ │ │nr. 2 - subsol Su = 10,40 │ │
│ │ │mp │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│75 │ │Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff nr. 22, et. 2, sectorul 1, │indiviză │
│ │154 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │6.672,23 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│76 │ │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, sectorul 1, │indiviză │
│ │155 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │10.054,00 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│77 │ │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, │indiviză │
│ │156 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │10.054,00 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│78 │ │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │indiviză │
│ │157 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │10.054,00 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│79 │ │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │indiviză │
│ │158 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │10.054,00 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│80 │ │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, │indiviză │
│ │159 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │10.054,00 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│81 │ │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │519 │Bucureşti │58,98 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│82 │ │Apartament str. C-ţin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, ap. 92, │ │
│ │161 │sectorul 4, Bucureşti │10,75 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│83 │ │Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, │ │
│ │162 │Bucureşti │92,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│84 │ │Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2,ap. 42, sectorul 1, │ │
│ │163 │Bucureşti │4,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│85 │ │Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │164 │Bucureşti │8,20 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│86 │ │Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │165 │Bucureşti │31,01 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│87 │ │Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 5, │indiviză │
│ │166 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de 434,84│
│ │ │ │mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│88 │ │Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, │indiviză │
│ │167 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de 434,84│
│ │ │ │mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│89 │ │Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, │indiviză │
│ │168 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de 6,26 │
│ │ │ │mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ cotă │
│90 │ │Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, │indiviză │
│ │169 │Bucureşti │ din S. │
│ │ │ │totală │
│ │ │ │ de │
│ │ │ │6,26 mp │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│91 │ │Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 şi garaj, sectorul 2, │ │
│ │172 │Bucureşti │193,28 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│92 │ │Apartament şi garaj bd. Mărăşti nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │173 │Bucureşti │152,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│93 │ │Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, │ │
│ │178 │Bucureşti │1,02 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│94 │ │Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 11, parter, ap. 2 şi garaj, sectorul 1, │ │
│ │180 │Bucureşti │1,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│95 │ │Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 şi garaj, sectorul 1, │ │
│ │181 │Bucureşti │3,95 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│96 │ │Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │182 │Bucureşti │353,41 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│97 │ │Apartament str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │184 │Bucureşti │102,23 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│98 │ │Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, │ │
│ │185 │Bucureşti │29,16 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│99 │ │Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │186 │Bucureşti │51,67 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│100 │ │Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │187 │Bucureşti │140,38 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│101 │ │Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │189 │Bucureşti │68,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│102 │ │Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │190 │Bucureşti │70,71 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│103 │ │Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide nr. 12, sectorul 2, │ │
│ │192 │Bucureşti │18,92 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│104 │ │Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul │ │
│ │193 │2,Bucureşti │7,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│105 │ │Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. │ │
│ │194 │8, sectorul 2, │1,76 │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│106 │ │Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, │ │
│ │196 │sectorul 1, Bucureşti │30,81 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│107 │ │Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │197 │Bucureşti │22,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│108 │ │Apartament str. Av. Gh. Stâlpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2, ap. 12 şi garaj, │ │
│ │199 │sectorul 1, Bucureşti │18,20 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│109 │ │Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul │ │
│ │200 │1, Bucureşti │290,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│110 │ │Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, │ │
│ │201 │Bucureşti │28,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│111 │ │Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │204 │Bucureşti │185,81 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│112 │ │Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │205 │Bucureşti │255,72 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│113 │ │Teren str. Şipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, │ │
│ │207 │Bucureşti │8,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│114 │ │Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 şi garaj, sectorul 1, │ │
│ │208 │Bucureşti │20,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│115 │ │Apartament str. C-ţin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │210 │Bucureşti │1.677,59 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│116 │ │Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, │ │
│ │833 │Bucureşti │1.268,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│117 │ │Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │211 │Bucureşti │11,50 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│118 │ │Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, │ │
│ │336 │Bucureşti │11,51 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│119 │ │Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24, sectorul 2, │ │
│ │212 │Bucureşti │11,50 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│120 │ │Apartament str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1A, sectorul 3, │ │
│ │213 │Bucureşti │36,56 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│121 │ │Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, │ │
│ │215 │Bucureşti │1.138,52 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│122 │ │Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sectorul │ │
│ │218 │1, Bucureşti │562,04 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│123 │ │Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, │ │
│ │219 │Bucureşti │940,49 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│124 │ │Teren Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, │ │
│ │220 │Bucureşti │1.986,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│125 │ │Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 5, │ │
│ │221 │Bucureşti │- │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│126 │ │Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 5, │ │
│ │224 │Bucureşti │62,69 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│127 │ │Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, et. 3, sectorul 1, │ │
│ │225 │Bucureşti │14,50 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│128 │ │Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │226 │Bucureşti │20,25 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│129 │ │Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, │ │
│ │227 │Bucureşti │12,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│130 │ │Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │228 │Bucureşti │46,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│131 │ │Teren aferent ap. 3,situat în str. Obedenaru nr. 19, et. 1, sectorul 5, │ │
│ │229 │Bucureşti │100,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│132 │ │Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │230 │Bucureşti │50,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│133 │ │Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │231 │Bucureşti │13,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│134 │ │Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │232 │Bucureşti │57,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│135 │ │Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, │ │
│ │233 │Bucureşti │130,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│136 │ │Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │234 │Bucureşti │20,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│137 │ │Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureşan nr. 29, et. 1, sectorul 1, │ │
│ │237 │Bucureşti │38,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │246 │care: │306,13 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│138 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spaţiu comercial, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│139 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│140 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│141 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│142 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│143 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│144 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│145 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│146 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│147 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│148 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│149 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│150 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│151 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│152 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│153 │ │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, │ │
│ │241 │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│154 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│155 │ │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, │ │
│ │242 │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│156 │ │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 57, sectorul 1, │ │
│ │243 │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│157 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58 sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│158 │ │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, │ │
│ │244 │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│159 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│160 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│161 │ │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, │ │
│ │245 │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│162 │ │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│163 │ │Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │253 │Bucureşti │9,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│164 │ │Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │704 │Bucureşti │10,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│165 │ │Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │254 │Bucureşti │8,97 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│166 │ │Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, │ │
│ │255 │Bucureşti │10,85 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│167 │ │Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, │ │
│ │256 │Bucureşti │10,85 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│168 │ │Teren aferent imobil str. Avram Iancu nr. 8, sectorul 2, │ │
│ │268 │Bucureşti │4,79 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│169 │ │Mansardă - imobil str. Alex. Philippide nr. 15, sectorul 2, │ │
│ │270 │Bucureşti │- │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│170 │ │Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, │ │
│ │275 │Bucureşti │103,97 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│171 │ │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │276 │Bucureşti │11,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│172 │ │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │277 │Bucureşti │10,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│173 │ │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │278 │Bucureşti │10,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│174 │ │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │279 │Bucureşti │10,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│175 │ │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │280 │Bucureşti │7,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│176 │ │Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, │ │
│ │283 │Bucureşti │55,13 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│177 │ │Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, │ │
│ │284 │Bucureşti │32,89 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│178 │ │Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, │ │
│ │285 │Bucureşti │99,69 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│179 │ │Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, │ │
│ │299 │Bucureşti │550,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│180 │ │Imobil - parţial, str. Câmpineanu nr. 20,sectorul 1, Bucureşti, │ │
│ │302 │parţial │813,20 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │304 │care: │685,18 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│181 │ │str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│182 │ │str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│183 │ │Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, │ │
│ │305 │Bucureşti │629,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil - parţial fără spaţiul de la et. 2 şi 3 din Calea Dorobanţilor nr. 87, │ │
│ │306 │sectorul 1, Bucureşti │- │
│ │ │din │ │
│ │ │care: │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│184 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, parter, spaţiu comercial, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│185 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│186 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 1, ap. 1 sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│187 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 4, ap. 4 sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│188 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 5, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│189 │ │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil - parţial, fără ap. 1 şi 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, │ │
│ │307 │Bucureşti, │897,57 │
│ │ │din │ │
│ │ │care: │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│190 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spaţiu comercial, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│191 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│192 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│193 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│194 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│195 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│196 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│197 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│198 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│199 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│200 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│201 │ │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, Bucureşti, din │ │
│ │313 │care: │480,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│202 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│203 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│204 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│205 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│206 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│207 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│208 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│209 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│210 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│211 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│212 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│213 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│214 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│215 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│216 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│217 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│218 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│219 │ │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│220 │ │Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, │ │
│ │320 │Bucureşti │9,01 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│221 │ │Imobil şi garaj str. Şcoala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, │ │
│ │327 │Bucureşti │1.517,38 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│222 │ │Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, │ │
│ │328 │Bucureşti │452,56 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│223 │ │Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, │ │
│ │332 │Bucureşti │1.625,72 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│224 │ │Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1, │ │
│ │333 │Bucureşti │33,71 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│225 │ │Imobil şi garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, │ │
│ │340 │Bucureşti │826,6 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│226 │ │Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │347 │Bucureşti │20,35 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │348 │care: │602,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│227 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│228 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│229 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│230 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│231 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│232 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│233 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│234 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│235 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│236 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│237 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│238 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│239 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│240 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│241 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│242 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│243 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│244 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│245 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│246 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│247 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│248 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│249 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│250 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│251 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│252 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│253 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│254 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│255 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│256 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│257 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│258 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│259 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│260 │ │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│261 │ │Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, │ │
│ │357 │Bucureşti │22,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│262 │ │Apartament nr. 3, situat în imobilul Str. Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul │ │
│ │358 │3, Bucureşti │163,65 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│263 │ │Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18, sectorul 1, │ │
│ │362 │Bucureşti │87,71 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│264 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │369 │Bucureşti │134,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│265 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │370 │Bucureşti │230,85 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│266 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │371 │Bucureşti │114,92 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│267 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1 ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │372 │Bucureşti │141,75 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│268 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1 ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │373 │Bucureşti │112,43 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│269 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2 ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │374 │Bucureşti │137,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│270 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2 ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │375 │Bucureşti │113,73 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│271 │ │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2 ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │376 │Bucureşti │57,14 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│272 │ │Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59 corp A+B+C, sectorul 1, │ │
│ │377 │Bucureşti │5,05 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│273 │ │Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, │ │
│ │378 │Bucureşti │719,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│274 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │382 │Bucureşti │8,46 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│275 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │383 │Bucureşti │11,91 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│276 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │384 │Bucureşti │14,16 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│277 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │380 │Bucureşti │11,86 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│278 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │385 │Bucureşti │14,04 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│279 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │386 │Bucureşti │11,75 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│280 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │387 │Bucureşti │14,07 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│281 │ │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │286 │Bucureşti │11,75 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│282 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10, sectorul 1, │ │
│ │388 │Bucureşti │14,02 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│283 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │389 │Bucureşti │11,96 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│284 │ │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12, sectorul 1, │ │
│ │287 │Bucureşti │15,02 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│285 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13, sectorul 1, │ │
│ │390 │Bucureşti │11,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│286 │ │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15, sectorul 1, │ │
│ │288 │Bucureşti │12,12 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│287 │ │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17, sectorul 1, │ │
│ │391 │Bucureşti │15,82 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│288 │ │Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, │ │
│ │395 │Bucureşti │8.248,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, Bucureşti, din │ │
│ │400 │care: │368,20 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│289 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│290 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│291 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│292 │ │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│293 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│294 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│295 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│296 │ │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureşti din │ │
│ │401 │care: │1.377,90 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│297 │ │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│298 │ │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│299 │ │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│300 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│301 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│302 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│303 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│304 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│305 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│306 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│307 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│308 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│309 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│310 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│311 │ │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│312 │ │Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 10, sectorul 2, │ │
│ │403 │Bucureşti │95,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│313 │ │Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 4, sectorul 2, │ │
│ │404 │Bucureşti │24,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│314 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │406 │Bucureşti │15,03 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│315 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │407 │Bucureşti │47,66 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│316 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │408 │Bucureşti │53,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│317 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │409 │Bucureşti │53,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│318 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │410 │Bucureşti │56,02 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│319 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │56,21 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│320 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │411 │Bucureşti │55,90 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│321 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │412 │Bucureşti │55,74 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│322 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │413 │Bucureşti │56,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│323 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, │ │
│ │414 │Bucureşti │56,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│324 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, │ │
│ │415 │Bucureşti │34,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│325 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, │ │
│ │416 │Bucureşti │35,32 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│326 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │417 │Bucureşti │28,65 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│327 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │422 │Bucureşti │31,07 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│328 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │423 │Bucureşti │32,92 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│329 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │424 │Bucureşti │41,73 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│330 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │426 │Bucureşti │41,73 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│331 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │427 │Bucureşti │35,01 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│332 │ │Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │323 │Bucureşti │39,89 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│333 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │428 │Bucureşti │34,91 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│334 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │293 │Bucureşti │42,16 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│335 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │418 │Bucureşti │34,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│336 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │419 │Bucureşti │38,46 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│337 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │420 │Bucureşti │35,45 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│338 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, │ │
│ │421 │Bucureşti │41,98 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Terasă şi cameră de serviciu, str. Eminescu nr. 124 sc. B1, terasă şi cameră de │ │
│339 │429 │serviciu, │10,11 │
│ │ │sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│340 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │430 │Bucureşti │29,84 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│341 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │441 │Bucureşti │25,82 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│342 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │289 │Bucureşti │26,78 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│343 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │290 │Bucureşti │37,43 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│344 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │445 │Bucureşti │36,19 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│345 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │446 │Bucureşti │26,19 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│346 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │291 │Bucureşti │34,96 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│347 │ │Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │322 │Bucureşti │35,55 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│348 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │447 │Bucureşti │26,19 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│349 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │431 │Bucureşti │34,96 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│350 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │432 │Bucureşti │35,76 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│351 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │433 │Bucureşti │31,41 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│352 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │434 │Bucureşti │39,97 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│353 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, │ │
│ │435 │Bucureşti │32,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│354 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, │ │
│ │436 │Bucureşti │29,49 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│355 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, │ │
│ │437 │Bucureşti │36,87 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│356 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, │ │
│ │438 │Bucureşti │36,24 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│357 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, │ │
│ │439 │Bucureşti │30,09 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│358 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, │ │
│ │440 │Bucureşti │40,44 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│359 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, │ │
│ │442 │Bucureşti │32,78 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│360 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, │ │
│ │443 │Bucureşti │38,76 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│361 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, │ │
│ │444 │Bucureşti │36,33 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│362 │ │Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│363 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │448 │Bucureşti │23,10 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│364 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │449 │Bucureşti │41,53 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│365 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │292 │Bucureşti │32,39 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│366 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │294 │Bucureşti │54,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│367 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │450 │Bucureşti │32,39 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│368 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │451 │Bucureşti │54,59 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│369 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │452 │Bucureşti │36,63 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│370 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │453 │Bucureşti │54,63 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│371 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │454 │Bucureşti │38,56 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│372 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │455 │Bucureşti │55,35 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│373 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │456 │Bucureşti │33,98 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│374 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │457 │Bucureşti │51,56 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│375 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │458 │Bucureşti │32,39 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│376 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, │ │
│ │459 │Bucureşti │53,34 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│377 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, │ │
│ │321 │Bucureşti │45,99 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│378 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, │ │
│ │460 │Bucureşti │39,83 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│379 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │461 │Bucureşti │72,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│380 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │462 │Bucureşti │76,36 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│381 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │463 │Bucureşti │83,36 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│382 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │464 │Bucureşti │74,36 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│383 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │465 │Bucureşti │82,79 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│384 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │466 │Bucureşti │76,10 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│385 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │467 │Bucureşti │82,74 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│386 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │468 │Bucureşti │74,05 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│387 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │469 │Bucureşti │84,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│388 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 4, ap. 10,sectorul 1, │ │
│ │470 │Bucureşti │69,26 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│389 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │471 │Bucureşti │82,16 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│390 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, et. 5, ap. 12, sectorul 1, │ │
│ │472 │Bucureşti │74,72 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│391 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │296 │Bucureşti │88,75 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│392 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, │ │
│ │295 │Bucureşti │73,81 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│393 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, │ │
│ │473 │Bucureşti │82,30 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│394 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, │ │
│ │474 │Bucureşti │75,35 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│395 │ │Cameră serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, │ │
│ │475 │Bucureşti │6,34 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│396 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │476 │Bucureşti │67,17 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│397 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │477 │Bucureşti │72,43 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│398 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │478 │Bucureşti │77,17 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│399 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │479 │Bucureşti │74,73 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│400 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │480 │Bucureşti │76,67 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│401 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │481 │Bucureşti │76,48 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│402 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │482 │Bucureşti │76,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│403 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │483 │Bucureşti │69,44 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│404 │ │Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │297 │Bucureşti │76,98 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│405 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 4, ap. 10, sectorul 1, │ │
│ │484 │Bucureşti │74,42 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│406 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 5, ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │485 │Bucureşti │79,9 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│407 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 13, sectorul 1, │ │
│ │486 │Bucureşti │76,05 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│408 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 6, ap. 14, sectorul 1, │ │
│ │487 │Bucureşti │75,08 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│409 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 15, sectorul 1, │ │
│ │488 │Bucureşti │75,79 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│410 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, et. 7, ap. 16, sectorul 1, │ │
│ │489 │Bucureşti │76,32 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│411 │ │Apartament, str. Eminescu nr. 56, et. 2, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │490 │Bucureşti │434,28 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, Bucureşti, │ │
│ │491 │din care: │1.076,92 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│412 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│413 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│414 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│415 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│416 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│417 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│418 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│419 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│420 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│421 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│422 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│423 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│424 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│425 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│426 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│427 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│428 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│429 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│430 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│431 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│432 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│433 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│434 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│435 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│436 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│437 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│438 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│439 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│440 │ │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│441 │ │Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, │ │
│ │494 │Bucureşti │440,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│442 │ │Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, │ │
│ │495 │Bucureşti │8,29 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│443 │ │Teren, str. Grigorescu E. nr. 16, sectorul 1, │ │
│ │497 │Bucureşti │233,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│444 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, │ │
│ │498 │Bucureşti │20,13 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│445 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, │ │
│ │499 │Bucureşti │17,89 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│446 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, │ │
│ │500 │Bucureşti │25,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│447 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, │ │
│ │501 │Bucureşti │17,89 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│448 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, │ │
│ │502 │Bucureşti │25,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│449 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, │ │
│ │503 │Bucureşti │20,13 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│450 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, │ │
│ │504 │Bucureşti │17,89 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│451 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, │ │
│ │505 │Bucureşti │25,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│452 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, │ │
│ │247 │Bucureşti │17,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│453 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, │ │
│ │248 │Bucureşti │25,61 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│454 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, │ │
│ │249 │Bucureşti │20,12 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│455 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, │ │
│ │250 │Bucureşti │20,12 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│456 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, │ │
│ │251 │Bucureşti │18,12 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│457 │ │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, │ │
│ │252 │Bucureşti │25,22 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│458 │ │Apartament, str. Kiseleff nr.14, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │512 │Bucureşti │132,87 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│459 │ │Imobil, str. Kiseleff nr. 16, sectorul 1, │ │
│ │513 │Bucureşti │2.695,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│460 │ │Imobil, str. Kiseleff nr. 18, sectorul 1, │ │
│ │514 │Bucureşti │2.317,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│461 │ │Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │467,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│462 │ │Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, │ │
│ │521 │Bucureşti │55,38 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │522 │care: │1.120,93 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│463 │ │şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│464 │ │şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│465 │ │Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │524 │Bucureşti │10,93 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│466 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, │ │
│ │528 │Bucureşti │23,79 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│467 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, │ │
│ │530 │Bucureşti │17,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│468 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, │ │
│ │531 │Bucureşti │21,27 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│469 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, │ │
│ │532 │Bucureşti │19,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│470 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, │ │
│ │533 │Bucureşti │18,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│471 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, │ │
│ │534 │Bucureşti │17,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│472 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, │ │
│ │535 │Bucureşti │19,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│473 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 25, sectorul 1, │ │
│ │536 │Bucureşti │18,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│474 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, │ │
│ │538 │Bucureşti │19,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│475 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, │ │
│ │539 │Bucureşti │21,27 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│476 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, │ │
│ │540 │Bucureşti │18,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│477 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, │ │
│ │541 │Bucureşti │17,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│478 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, │ │
│ │542 │Bucureşti │21,27 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│479 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, │ │
│ │543 │Bucureşti │19,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│480 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, sectorul 1, │ │
│ │544 │Bucureşti │18,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│481 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1, │ │
│ │545 │Bucureşti │17,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│482 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, │ │
│ │546 │Bucureşti │18,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│483 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, │ │
│ │547 │Bucureşti │19,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│484 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, │ │
│ │548 │Bucureşti │12,51 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│485 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, │ │
│ │549 │Bucureşti │19,15 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│486 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, │ │
│ │550 │Bucureşti │18,07 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│487 │ │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, │ │
│ │527 │Bucureşti │12,32 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│488 │ │Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, │ │
│ │556 │Bucureşti │271,40 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│489 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │557 │Bucureşti │27,36 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│490 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │558 │Bucureşti │13,19 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│491 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │559 │Bucureşti │24,41 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│492 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │560 │Bucureşti │27,13 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│493 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, │ │
│ │561 │Bucureşti │13,41 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│494 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, │ │
│ │563 │Bucureşti │24,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│495 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, │ │
│ │564 │Bucureşti │27,12 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│496 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, │ │
│ │565 │Bucureşti │13,33 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│497 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, │ │
│ │566 │Bucureşti │29,90 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│498 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, │ │
│ │567 │Bucureşti │23,96 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│499 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, │ │
│ │568 │Bucureşti │24,49 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│500 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, │ │
│ │569 │Bucureşti │13,29 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│501 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, │ │
│ │571 │Bucureşti │24,14 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│502 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, │ │
│ │574 │Bucureşti │29,83 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│503 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, │ │
│ │575 │Bucureşti │25,64 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│504 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, │ │
│ │577 │Bucureşti │13,47 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│505 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, │ │
│ │579 │Bucureşti │22,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│506 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, │ │
│ │580 │Bucureşti │23,22 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│507 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, │ │
│ │581 │Bucureşti │22,60 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│508 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, │ │
│ │582 │Bucureşti │22,77 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│509 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, │ │
│ │583 │Bucureşti │23,22 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│510 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, │ │
│ │584 │Bucureşti │22,74 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│511 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, │ │
│ │585 │Bucureşti │22,42 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│512 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, │ │
│ │586 │Bucureşti │23,27 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│513 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, │ │
│ │587 │Bucureşti │22,88 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│514 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, │ │
│ │588 │Bucureşti │22,41 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│515 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, │ │
│ │589 │Bucureşti │23,22 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│516 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, │ │
│ │590 │Bucureşti │22,74 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│517 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, │ │
│ │591 │Bucureşti │22,21 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│518 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, │ │
│ │592 │Bucureşti │23,30 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│519 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, │ │
│ │593 │Bucureşti │22,76 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│520 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, │ │
│ │594 │Bucureşti │22,43 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│521 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, │ │
│ │595 │Bucureşti │23,25 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│522 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, │ │
│ │596 │Bucureşti │22,64 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│523 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, │ │
│ │597 │Bucureşti │22,48 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│524 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 55, sectorul 1, │ │
│ │598 │Bucureşti │23,08 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│525 │ │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, │ │
│ │599 │Bucureşti │22,83 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│526 │ │Teren, str. Mirea G. nr. 11, sectorul 1, │ │
│ │600 │Bucureşti │7,90 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │603 │care │617,94 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│527 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│528 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│529 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│530 │ │str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│531 │ │Imobil (45% din teren, Corp C1 şi garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, │ │
│ │606 │Bucureşti │151,70 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │614 │care: │412,35 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│532 │ │str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│533 │ │str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│534 │ │str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│535 │ │str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│536 │ │str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil, str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │618 │care: │535,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│537 │ │str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1 │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│538 │ │str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│539 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│540 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│541 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│542 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│543 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│544 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│545 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│546 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│547 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│548 │ │str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti, din │ │
│ │620 │care: │1.012,00 │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│549 │ │Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│550 │ │Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│551 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│552 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│553 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│554 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│555 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│556 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│557 │ │Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├────┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤