Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 15 septembrie 2021  pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 15 septembrie 2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 890 din 16 septembrie 2021
    Având în vedere adoptarea Recomandării Consiliului din 30 octombrie 2020 privind „O punte către locuri de muncă - consolidarea Garanţiei pentru tineret“ şi de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineret, prin care se urmăreşte consolidarea Garanţiei pentru tineret, care are rolul de a se asigura că toţi tinerii cu vârsta sub 30 de ani - NEET beneficiază de o ofertă de calitate de ocupare, de formare continuă, de ucenicie sau de stagiu într-o perioadă de patru luni de la momentul în care au devenit şomeri sau au abandonat cursurile de învăţământ, în conformitate cu Principiul 4 al Pilonului European al Drepturilor Sociale,
    ţinând cont de faptul că extinderea categoriei de vârstă se aliniază măsurilor şi programelor legate de tineret ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt disponibile în general pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani,
    luând în considerare faptul că anul 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, s-a caracterizat prin suspendarea unor activităţi economice pe perioada stării de urgenţă şi, respectiv, a stării de alertă, iar pentru anul 2021 este necesar să se asigure o participare mai mare pe piaţa muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor beneficiare de ajutor social, astfel încât să fie create avantaje atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, pe de o parte, prin creşterea veniturilor persoanelor singure/familiilor beneficiare de ajutor social, iar, pe de altă parte, prin asigurarea forţei de muncă necesare la nivelul angajatorilor,
    ţinând cont de rezultatele campaniei dispuse de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale de verificare a stabilirii şi acordării ajutorului social şi pentru identificarea măsurilor de creştere a ocupării persoanelor apte de muncă, realizată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care a evidenţiat necesitatea introducerii de stimulente pentru a creşte gradul de ocupare în rândul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
    luând în considerare faptul că o parte din persoanele care beneficiază de ajutor social nu au finalizat un nivel de învăţământ care să le permită accesul la cursuri de formare/calificare/recalificare şi la un loc de muncă, este necesar să se creeze o legătură mai strânsă între beneficiarii de ajutor social şi procesul de învăţământ prin urmarea cursurilor programului educaţional „A doua şansă“.
    În absenţa unor măsuri adecvate, aplicabile în regim de urgenţă, pot fi afectate din punctul de vedere al resurselor financiare necesare traiului zilnic, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, un număr de aproximativ 10.000 de persoane apte de muncă ce ar putea asigura forţa de muncă necesară pentru reluarea şi dezvoltarea activităţilor economice. Aceste măsuri fac obiectul modificării şi completării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
    Ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung pe piaţa muncii, dar şi asupra veniturilor populaţiei,
    aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    La articolul 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, punctul IV^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "IV^4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională;"


    ART. II
    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (1) se abrogă.
    2. După articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^3
    În situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării."

    3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social au obligaţia să se prezinte la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă la fiecare 6 luni, începând cu luna în care au obţinut dovada prevăzută la alin. (1), sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta."

    4. La articolul 8 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Primăriile vor dezvolta sisteme informatice de transmitere a solicitărilor, astfel încât cererile şi documentele doveditoare să poată fi depuse şi înregistrate electronic, până la finalul anului 2026."

    6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul social în condiţiile art. 6^3, situaţia nominală prevăzută la alin. (2) cuprinde şi informaţii cu privire la perioada pentru care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu."

    7. La articolul 15, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(9) Se asimilează situaţiilor prevăzute la alin. (7) şi neprezentarea la solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3), a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social.
(10) Nu sunt asimilate situaţiilor prevăzute la alin. (7) situaţiile în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social nu s-au prezentat la solicitarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist. Dovada neprezentării din motive medicale se prezintă la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 30 de zile de la eliberare."

    8. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    (1) Pentru facilitarea angajării, precum şi a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare potrivit Cadrului naţional al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, înscrierea şi parcurgerea cursurilor programului educaţional «A doua şansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei.
    (2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, comunică lunar atât agenţiilor teritoriale, cât şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educaţional «A doua şansă».
    (3) Inspectoratele şcolare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formaţiunile deja existente, organizate în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social depăşeşte numărul de locuri disponibile pentru programul educaţional «A doua şansă». În funcţie de numărul solicitanţilor, inspectoratele şcolare pot aproba înfiinţarea de noi formaţiuni pentru anul şcolar următor.
    (4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaţionale de tip «A doua şansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social, în aceste situaţii fiind aplicabile prevederile art. 15 alin. (8).
    (5) Comunicarea situaţiei centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017. Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispoziţiile protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerul Educaţiei."

    9. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    10. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 6^3;"

    11. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) în cazul în care se constată situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (7) şi art. 15^2 alin. (4);"

    12. La articolul 20 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) după finalizarea perioadei de prelungire a acordării ajutorului social prevăzute la art. 6^3;
i) în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu înainte de finalizarea perioadei de 6 luni prevăzute la art. 6^3."

    13. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În vederea stabilirii situaţiilor de excepţie prevăzute la alin. (1) lit. a), agenţia teritorială are obligaţia de a comunica primarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei prevăzute la art. 15 alin. (2), un tabel nominal cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care s-au angajat pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni.
(1^2) Verificarea situaţiei de încetare prevăzute la alin. (1) lit. i) se face cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor."

    14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului. În situaţiile de încetare prevăzute la alin. (1) lit. e), h) şi i), agenţia teritorială are obligaţia de a comunica primarului înregistrarea situaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (7) şi (9), precum şi la art. 15^2 alin. (4), în vederea emiterii dispoziţiei de încetare a dreptului."

    15. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Sumele acordate în perioada prevăzută la art. 6^3 nu constituie debit şi nu se recuperează de la titularul dreptului.
(5) În cazul în care se înregistrează situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. i), sumele acordate se recuperează numai în situaţia în care încetarea raportului de muncă sau de serviciu are loc pentru motive care ţin de persoana salariatului, persoană aptă de muncă beneficiară de ajutor social, conform art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) sunt aplicabile dispoziţiile art. 15 alin. (8)."

    16. La articolul 28^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 6^1 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) şi (4), art. 14^1 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (3), art. 15^1 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3)."

    17. La articolul 28^1 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a anchetelor sociale potrivit art. 14^1 alin. (1);
a^2) netransmiterea de către inspectoratele şcolare a situaţiei lunare prevăzute la art. 15^2 alin. (5);"

    18. La articolul 28^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)."

    19. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „«A doua şansă» la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora, autorităţile administraţiei publice locale asigură transportul acestora.
    (2) Pentru fiecare persoană în situaţia prevăzută la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de decontarea transportului în limita sumei de 500 lei/persoană/ semestru şcolar.
    (3) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (2) se realizează din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale.
    (4) Procedura de decontare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."    ART. III
    (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare şi completare în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
    (2) Prevederile art. II se aplică odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de modificare şi completare a normelor metodologice prevăzute la alin. (1), cu excepţia pct. 17, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri.

    ART. IV
    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu,
                    Ministrul finanţelor,
                    Dan Vîlceanu

    Bucureşti, 15 septembrie 2021.
    Nr. 101.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016