Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA nr. 67 din 28 august 1997  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA nr. 67 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 227 din 30 august 1997
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. f) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
    "Ordonanţa privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente."

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexa de interes naţional în contextul atenuarii efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice din trecut, pentru asigurarea unor niveluri de protecţie antiseismica conform reglementărilor tehnice, în funcţie de clasa de importanţa a construcţiei."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona pentru:
    - identificarea construcţiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
    – expertizarea tehnica a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în conformitate cu reglementările tehnice;
    – aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (2) în funcţie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.
    (2) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii sunt obligaţi sa procedeze la:
    - proiectarea lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi;
    – executarea lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia, atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi recepţia executării lucrărilor de intervenţie prin diriginti de şantier autorizaţi."

    4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se stabilesc prin reglementări tehnice şi se vor realiza cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum şi a condiţiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismica."

    5. Articolul 4 va avea următorul conţinut:
    "ART. 4
    (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente se realizează de către Comisia tehnica de protecţie antiseismica constituită în cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, din specialişti în domeniu, care va acţiona pentru:
    - stabilirea criteriilor şi prioritatilor în acţiunile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
    – avizarea soluţiilor de intervenţie pentru construcţiile încadrate în clasa I de importanţa definită prin reglementări tehnice.
    Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice pentru protecţie antiseismica este asigurat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, fără majorarea numărului de personal.
    (2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor, vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru:
    - elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;
    – educarea antiseismica a populaţiei.
    (3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru:
    - elaborarea şi aprobarea, potrivit prevederilor legale, a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
    – identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţie de locuinta descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi a agenţilor economici şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al acestora cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie;
    – fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.
    Consiliile municipale, orăşeneşti şi comunale vor asigura potrivit prevederilor legale, locuintele de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor şi familiilor pe perioada executării interventiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.
    Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul ca îşi asuma riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale.
    (4) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.
    (5) Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanţei de judecată sa oblige proprietarii construcţiilor cu destinaţie de locuinta încadrate în clasa I de risc seismic sa ia măsurile de intervenţie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Acţiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situata construcţia.
    Acţiunea este scutită de taxa de timbru."

    6. Articolul 5, partea introductivă, şi litera a) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a construcţiilor descrise la art. 1 se vor asigura după cum urmează:
    a) pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta proprietate privată a persoanelor fizice de cetăţenie română ori aflate în proprietatea sau administrarea unităţilor administrativ-teritoriale şi a agenţilor economici, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome, după caz, în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;"

    7. Articolul 5 litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) pentru construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, cu excepţia construcţiilor cu destinaţie de locuinta aflate în proprietatea sau administrarea agenţilor economici definiţi la lit. a), din fondurile proprii ale acestora."

    8. Articolul 6, partea introductivă, litera a) partea introductivă, precum şi prima, a treia şi a patra propozitie de la a treia liniuţa, inclusiv a patra liniuţa nou-introdusă şi litera c) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se vor asigura, acordându-se prioritate construcţiilor încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, după cum urmează:
    a) pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta, proprietate privată a persoanelor fizice de cetăţenie română ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome, după caz, din:
    - sursele proprii ale proprietarilor sau agenţilor economici care le administrează:
    – despăgubiri acordate de societăţile de asigurare;
    – credite bancare cu o durată de rambursare de până la 20 de ani şi cu o dobânda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor şi finisajelor aferente;" "..........;" "diferenţa dintre dobânda de creditare, care include dobânda de referinţa (taxa oficială a scontului) a Băncii Naţionale a României plus marja dobânzii de 5% pe an a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi a altor bănci comerciale agreate, precum şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni, şi dobânda plătită de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; criteriile şi condiţiile de acordare a creditelor şi modul de plată a diferenţei dintre dobânda de creditare şi dobânda plătită de beneficiarii de credite se stabilesc prin Convenţie între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi alte bănci comerciale agreate şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor;" "..................................................;"

    " bugetele locale pentru locuintele aflate în proprietatea sau administrarea unităţilor administrativ-teritoriale;"

    "c) pentru construcţiile aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, cu excepţia construcţiilor cu destinaţie de locuinta aflate în proprietatea sau administrarea agenţilor economici definiţi la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii."

    9. După articolul 6 se introduc articolele 6^1, 6^2 şi 6^3, care vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţie de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic se vor asigura în limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinaţie, în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu condiţia continuării de către proprietari a executării lucrărilor de intervenţie.
    ART. 6^2
    Proprietarii, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiază de alocaţii pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile din proprietate cu destinaţie de locuinta încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, în limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu acesta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    ART. 6^3
    Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinta din proprietate."

    10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Transferurile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 6^1 şi art. 6^2 se fundamentează distinct de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat şi se transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
    Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti analizează, verifica şi centralizează situaţiile primite, stabilesc priorităţile la nivel de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare.
    În execuţia bugetului de stat, transferurile se repartizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.
    Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat."

    11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Contractarea expertizarii tehnice, proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995."

    12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Obligaţiile şi răspunderile proprietarilor construcţiilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţii de proprietari, precum şi ale persoanelor juridice care au în administrare construcţii, se completează cu dispoziţiile legislaţiei civile.
    Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili modalităţile de aplicare."


    ART. II
    În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul Finanţelor vor adapta în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent şi le vor republica în Monitorul Oficial al României.

    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 644/1990 privind măsuri pentru reducerea riscului de avariere a construcţiilor afectate de cutremur, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    ART. IV
    Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice
                    şi amenajării teritoriului,
                    Nicolae Noica
                    Ministru delegat pe lângă
                    primul-ministru pentru coordonarea
                    Secretariatului General al Guvernului
                    şi a Departamentului pentru
                    Administraţie Publică Locală,
                    Remus Opris
                    Ministru de stat,
                    ministrul finanţelor,
                    Mircea Ciumara


    ------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016