Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*)  privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢA nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iulie 2019
    * Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 2 august 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009 şi a mai fost modificată şi completată prin:
    - Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 29 iunie 2013, respinsă prin Legea nr. 92/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014;
    – Ordonanţa Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 31 august 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 40/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 23 ianuarie 2018;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificare unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, aprobată prin Legea nr. 147/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 22 iunie 2018.


    CAP. I
    Dispoziţii generale şi principalele atribuţii
    ART. 1
    (1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare economico-socială şi măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanţă cu Programul de guvernare, precum şi de a coordona, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, şi monitoriza politicile publice, cu deosebire ale investiţiilor în parteneriat public-privat şi din domeniul ajutorului de stat.
    (2) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este o instituţie cu rol de sinteză, în domeniile prevăzute la alin. (1).
    (3) Activitatea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (4) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, sectorul 1.

    ART. 2
    (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte cu impact în dezvoltarea economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi elaborarea prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional;
    b) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, precum şi fundamentarea principalelor măsuri de politică economică;
    c) de evaluare a modului de implementare şi a efectelor economico-sociale ale politicilor publice, inclusiv pe bază de anchete statistice proprii, în conformitate cu deciziile Guvernului sau ale Consiliului de Programare Economică;
    d) de evaluare ex-ante şi ex-post a impactului economic şi social al schemelor de ajutor de stat şi al proiectelor de investiţii publice ca parteneriate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi;
    e) de administrare şi după caz împreună cu Ministerul Finanţelor Publice a schemelor de ajutor de stat aplicate începând cu anul 2018 şi al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale;
    f) de unitate centrală de fundamentare şi atribuire pentru proiectele strategice de investiţii realizate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi;
    g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
    h) de armonizare a metodelor şi tehnicilor de previziune, precum şi a cadrului legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene;
    i) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;
    j) de administrare, prin care se asigură administrarea şi gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    k) de autoritate cu competenţe în coordonarea metodologică a unităţilor de politici publice din ministere, împreună cu Secretariatul General al Guvernului;
    l) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură propuneri pentru elaborarea cadrului normativ din domeniul specific de activitate, îmbunătăţirea legislaţiei cu impact macroeconomic, simplificarea reglementărilor şi debirocratizarea din administraţia publică centrală.

    (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivităţii, confidenţialităţii, transparenţei, responsabilităţii şi deontologiei profesionale.

    ART. 3
    (1) În realizarea funcţiilor sale, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are următoarele atribuţii:
    1. elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială;
    2. fundamentează orientările strategice de dezvoltare economico-socială a României, în corelare cu prevederile Programului de guvernare şi ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, cu evidenţierea priorităţilor strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate;
    3. participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;
    4. elaborează anual sau de câte ori este necesar rapoarte cu privire la implementarea măsurilor din Programul de guvernare, pe care le propune spre analiză Consiliului de Programare Economică şi le înaintează prim-ministrului;
    5. realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice;
    6. evaluează şi elaborează prognoze privind produsul intern brut potenţial, output-gap şi deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanţelor Publice în procesul bugetar;
    7. realizează analize şi prognoze cu privire la convergenţa reală şi nominală a României;
    8. efectuează evaluări şi prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finanţelor Publice;
    9. realizează analize şi prognoze cu privire la echilibrul energetic, pe care le publică pe site-ul instituţiei;
    10. participă la elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare regionale şi judeţene şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale cu analize şi prognoze pentru fundamentarea proiecţiilor bugetare, la solicitarea acestora;
    11. analizează evoluţiile şi politicile din domeniul productivităţii şi al competitivităţii;
    12. coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau regionale;
    13. participă la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, precum Programul de convergenţă şi Programul naţional de reformă;
    14. participă la reuniunile grupurilor de experţi ale Comisiei Europene, constituite în domeniul propriu de competenţă;
    15. evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;
    16. în calitate de furnizor, elaborează şi iniţiază, după caz şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, proiecte de acte normative cu privire la noi scheme de ajutor de stat;
    17. elaborează şi iniţiază în domeniul propriu de competenţă proiecte de acte normative cu privire la proiectele strategice de investiţii în parteneriat public-privat; emite avize consultative cu privire la oportunitatea şi concordanţa cu Programul de guvernare pentru proiectele de investiţii în parteneriat public-privat iniţiate de autorităţile locale;
    18. participă la evaluările ex-ante şi ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial;
    19. efectuează analize de impact, estimări şi prognoze cu privire la implicaţiile cadrului financiar multianual al Comisiei Europene asupra economiei româneşti;
    20. realizează analize şi prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;
    21. efectuează analize cu privire la riscurile interne şi externe ce pot afecta evoluţia economiei româneşti;
    22. efectuează evaluări de impact economico-social pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului, la cererea iniţiatorilor, şi comunică, pe baza acestor evaluări, prin Consiliul de Programare Economică, dacă proiectele de acte normative sunt în concordanţă cu Programul de guvernare şi direcţiile strategice de dezvoltare;
    23. propune Secretariatului General al Guvernului, la solicitarea Consiliului de Programare Economică, modificări legislative care să asigure îmbunătăţirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare şi maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri şi politici publice;
    24. în domeniul propriu de competenţă, gestionează şi implementează proiecte şi programe de sprijin al populaţiei şi mediului de afaceri cu impact în dezvoltarea economică şi socială, pentru care este desemnată prin acte normative;
    25. în calitate de furnizor, gestionează şi implementează, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, după caz, scheme de ajutor de stat care intră în vigoare începând cu anul 2018, în conformitate cu prevederile legale;
    26. elaborează şi utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea coerenţei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare;
    27. în calitate de unitate centrală pentru proiectele strategice de investiţii în parteneriat public-privat, elaborează sau contractează, în condiţiile legii, efectuarea documentaţiilor de fundamentare a deciziei de a se realiza un anumit proiect, precum şi a documentaţiei de atribuire;
    28. derulează, în domeniul propriu de competenţă, proceduri de atribuire, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, pentru proiectele strategice de investiţii realizate în parteneriat public-privat, pentru care este desemnată prin hotărâre a Guvernului;
    29. monitorizează respectarea indicatorilor şi a impactului schemelor de ajutor de stat implementate în calitate de furnizor sau aflate în responsabilitatea instituţiilor guvernamentale şi efectuează analize cu privire la impactul macroeconomic şi social al acestora;
    30. monitorizează, în domeniul propriu de competenţă, derularea investiţiilor publice şi cu deosebire a proiectelor strategice de investiţii în parteneriat public-privat;
    31. dezvoltă modele şi metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale şi a politicilor publice, precum modele de echilibru general şi structurale;
    32. dezvoltă metodologii şi modele specifice de evaluare a impactului ex-ante şi ex-post şi de programare economică;
    33. efectuează studii metodologice cu privire la domeniul său de activitate, care să faciliteze utilizarea datelor statistice şi de prognoză în administraţia publică centrală şi locală;
    34. analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale;
    35. efectuează analize şi prognoze cu privire la evoluţia pieţei financiare;
    36. efectuează studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidenţiind principalele tendinţe şi posibilele lor efecte asupra economiei româneşti;
    37. analizează periodic situaţia economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidenţierii unor riscuri sau disfuncţii în evoluţia unor sectoare ori activităţi economice;
    38. realizează estimări asupra evoluţiei economice pe termen scurt şi avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale;
    39. elaborează prognoze referitoare la echilibrul forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie socială;
    40. efectuează previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comerţ exterior şi balanţa de plăţi externe;
    41. evaluează impactul fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;
    42. analizează şi prognozează evoluţia şi efectele procesului inflaţionist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
    43. efectuează analize şi proiecţii privind evoluţia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerţ, comunicaţii;
    44. elaborează analize şi prognoze economice privind evoluţia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;
    45. efectuează analize privind impactul asupra creşterii economice a programelor locale de dezvoltare;
    46. în domeniul propriu de competenţă, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, transmite punctul de vedere al instituţiei referitor la propunerile legislative, întrebările şi interpelările adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico-sociale, la solicitarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul sau a celorlalte ministere;
    47. la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul sau Ministerului Finanţelor Publice, poate susţine în Parlament punctele de vedere ale Guvernului privind proiectele proprii de acte normative din domeniul economic;
    48. editează reviste pe problematica circumscrisă şi buletine informative domeniului său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din prevederile bugetare aprobate Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în condiţiile legii;
    49. răspunde solicitărilor autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni şi pe alte domenii şi subsectoare, la cerere;
    50. asigură sau participă la formarea profesională a personalului din administraţia publică centrală şi locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate;
    51. asigură, în condiţiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;
    52. elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, precum şi programul de investiţii al instituţiei;
    53. organizează controlul financiar preventiv şi monitorizează execuţia bugetară;
    54. participă la coordonarea activităţilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;
    55. coordonează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unităţilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic şi al lucrărilor de informare şi analiză;
    56. la cerere, formulează puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;
    57. în domeniul propriu de competenţă, participă la coordonarea activităţii de perfecţionare legislativă, în concordanţă cu Programul de guvernare şi strategiile aprobate de Guvern;
    58. analizează periodic progresele efectuate în direcţia simplificării reglementărilor şi debirocratizării şi informează prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor şi propune măsuri pentru urgentarea acestora.

    (2) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

    ART. 4
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Banca Naţională a României, cu institutele de cercetare şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
    (2) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este abilitată să solicite datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor legale, cu păstrarea confidenţialităţii acestora, în mod gratuit, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi alte instituţii publice, de la Banca Naţională a României, operatori economici, instituţii de credit şi de la alte persoane juridice, în condiţiile legii.
    (3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informaţii este intens, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate încheia convenţii de colaborare.
    (4) Pentru realizarea de strategii, studii, analize şi evaluări de impact, precum şi pentru fundamentarea prognozelor şi direcţiilor strategice, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din bugetul propriu, în condiţiile legii şi cu avizul Consiliului de Programare Economică.
    (5) Atribuirea în condiţiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi aprobate prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

    CAP. II
    Conducerea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză
    ART. 5
    (1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
    (3) Preşedintele îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator de credite.
    (4) Preşedintele numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

    ART. 6
    (1) Preşedintele reprezintă Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate.
    (2) Prin ordin al preşedintelui, unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

    CAP. III
    Consiliul de Programare Economică
    ART. 7
    (1) În cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză funcţionează Consiliul de Programare Economică, denumit în continuare CPE, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.
    (2) În condiţiile art. 3, CPE are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează procesul de evaluare a priorităţilor strategice de dezvoltare a României;
    b) avizează rapoartele, analizele şi prognozele efectuate de direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în scopul supunerii acestora aprobării Guvernului;
    c) propune tematici pentru evaluarea efectelor economico-sociale ale politicilor publice şi ale măsurilor din Programul de guvernare;
    d) avizează rapoartele cu privire la implementarea măsurilor din Programul de guvernare;
    e) face parte, prin reprezentanţi, din Comitetul de Supraveghere Macroprudenţială, în concordanţă cu decizia prim-ministrului;
    f) propune măsuri de ordin legislativ care să asigure îmbunătăţirea aplicării politicilor publice prevăzute în Programul de guvernare şi maximizarea efectelor economico-sociale ale respectivelor măsuri şi politici publice;
    g) participă la coordonarea activităţilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;
    h) transmite, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a iniţiatorilor, puncte de vedere cu privire la concordanţa proiectelor de acte normative cu prevederile Programului de guvernare şi cu direcţiile strategice de dezvoltare pe termen lung;
    i) avizează rapoartele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi efectuează propriile analize cu privire la activitatea de investiţii în parteneriat public-privat în vederea prezentării acestora Guvernului;
    j) coordonează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unităţilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic şi al lucrărilor de informare şi analiză;
    k) formulează puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;
    l) coordonează activitatea de perfecţionare legislativă, în concordanţă cu Programul de guvernare şi strategiile aprobate de Guvern;
    m) analizează periodic progresele efectuate în direcţia simplificării reglementărilor şi debirocratizării şi informează prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor şi propune măsuri pentru urgentarea acestora;
    n) efectuează cercetări ştiinţifice;
    o) efectuează analize şi cercetări cu privire la evoluţia productivităţii muncii şi a competitivităţii, inclusiv pe baza recomandărilor Comisiei Europene pentru Consiliile Naţionale de Productivitate.

    (3) Din componenţa CPE fac parte reprezentanţi de prestigiu ai mediului universitar, academic şi ai societăţii civile, cu preocupări în domeniul analizei şi previziunii macroeconomice.
    (4) Numărul de membri ai CPE se stabileşte anual, prin decizia prim-ministrului, în funcţie de complexitatea şi amploarea activităţii acestuia, dar nu mai puţin de 11 membri.
    (5) Conducerea CPE este asigurată de preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care este şi preşedintele acestuia, şi de un vicepreşedinte, ales prin votul membrilor CPE.
    (6) Membrii CPE sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (7) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii CPE beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia, egală cu indemnizaţia preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (8) CPE poate constitui grupuri sau comisii de lucru, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, cu activitate temporară, alcătuite din specialişti pe domeniul de activitate al acestora, inclusiv pentru elaborarea studiului de fundamentare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectele de investiţii în parteneriat public-privat.
    (9) Pentru participarea la lucrările grupurilor sau comisiilor de lucru, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă egală cu 50% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (10) CPE se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.
    (11) Activitatea curentă de evaluare, analiză şi avizare a CPE se desfăşoară la sediul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, în cadrul şedinţelor periodice sau prin mijloace electronice de comunicare.
    (12) CPE prezintă în Guvern rapoarte semestriale de activitate, prin intermediul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (13) Secretariatul CPE este asigurat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

    ART. 8
    (1) Secretarul general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, îndeplinind şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei ori încredinţate de preşedinte.

    CAP. IV
    Organizarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză
    ART. 9
    (1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului.*
    * A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 371/2018 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 31 mai 2018.

    (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.
    (3) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, în condiţiile legii, compartimente cu funcţie de pregătire profesională şi de redactare a publicaţiilor şi materialelor documentare.
    (4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, instituţie publică cu rol de sinteză, va avea un număr maxim de 8 posturi.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul direcţiilor generale se pot înfiinţa posturi de natură contractuală pentru desfăşurarea unor activităţi specifice în concordanţă cu atribuţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, posturi ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

    ART. 10
    (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui.
    (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (3) Atribuţiile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.

    ART. 11
    (1) Pentru activitatea de analiză şi prognoză în profil teritorial, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate constitui compartimente şi birouri în judeţele în care îşi au sediul agenţiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză.
    (2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcţia de modelare şi prognoze regionale.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile prevăzute de lege, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii compartimentelor regionale de prognoză.
    (4) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză asigură, la cerere, suportul informaţional şi metodologic necesar, precum şi pregătirea profesională a specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul analizei şi prognozei economice.

    ART. 12
    (1) Personalul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se compune din funcţionari publici şi personal contractual.
    (2) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice şi în limita numărului de posturi prevăzute.
    (3) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză beneficiază de prevederile art. 17 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 13
    Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.

    ART. 14
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.

    ART. 15
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*
    *Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007.


    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2018, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "ART. I
    (1) Comisia Naţională de Prognoză îşi schimbă denumirea în Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.
    (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma «Comisia Naţională de Prognoză» se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma «Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză"    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice