Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 10 iulie 1997  pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 154 din 14 iulie 1997
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:
    ART. I
    Legea locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Persoanele juridice române care investesc, din profit, pentru realizarea de locuinţe, având ca limita suprafeţele construite prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de reducerea impozitului pe profit în anul fiscal respectiv. Impozitul pe profit, aferent profitului utilizat pentru construirea de locuinţe, se reduce cu 75% ."

    2. Articolul 5 alineatul 2 se abroga.
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum şi de reabilitare a locuinţelor existente, de categoria a III-a, a IV-a, şi garsoniere, realizate în condiţiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 şi ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiază de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."

    4. Articolul 9 litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) încasările realizate din vânzarea locuinţelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie din clădirile de locuit, cu excepţia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi sumele încasate potrivit prevederilor art. 7."

    5. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe beneficiază de reducerea impozitului pe profit conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."

    6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Alocaţiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuinţelor şi pentru realizarea de noi locuinţe, şi se transmit consiliului judeţean şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
    Propunerile de alocaţii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, se transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
    Pentru alocaţiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite, prevăzute în Legea privind finanţele publice.
    În execuţia bugetului de stat, alocaţiile pentru construcţii de locuinţe se repartizează şi se acordă consiliilor locale beneficiare de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin intermediul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit normelor metodologice."

    7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, sotia, copiii minori, precum şi copiii majori şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună."

    8. Articolul 20 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Casa de Economii şi Consemnaţiuni va acorda credite persoanelor fizice române, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea capitala a locuinţelor proprietate personală, ale căror suprafeţe nu depăşesc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobânda egala cu cea acordată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile pe termen ale populaţiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, şi se suporta:
    a) 15%, de către beneficiarul creditului;
    b) diferenţa, până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobânda, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului."

    9. Articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe se acordă o singură dată persoanelor fizice de cetăţenie română, care nu au deţinut şi nu au în proprietate o locuinta; în cazul când persoanele respective fac parte dintr-o familie, asa cum este definită la art. 17 din prezenta lege, aceasta condiţie trebuie să fie îndeplinită de fiecare membru al familiei. De aceste credite mai beneficiază, prin excepţie, persoanele calificate din agricultura, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural, precum şi cele care gospodăresc împreună cu familia în locuinţe care nu satisfac exigenţele minimale de suprafaţa, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege."

    10. La articolul 20, alineatele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
    "Modul de plată şi cuantumul subvenţiilor se stabilesc prin convenţie între Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    În execuţia bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va repartiza Casei de Economii şi Consemnaţiuni, potrivit celor stabilite prin convenţie, sumele aferente subvenţiilor la dobânda pentru creditele acordate şi care urmează a fi acordate în anul respectiv."

    11. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.
    Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare."

    12. După articolul 27 se introduce articolul 27^1, care va avea următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    În caz de divorţ, dacă sotii nu au convenit altfel, beneficiul contractului de închiriere privitor la locuinta se atribuie soţului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul când nu sunt copii, soţului care a obţinut divorţul."

    13. La alineatul 1 al articolului 29, după litera c) se introduce litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) sa predea proprietarului locuinta în stare normală de folosinţă, la eliberarea acesteia."

    14. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    În cazurile în care în clădirile de locuinţe unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedica cu buna ştiinţa şi sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalţi chiriaşi sau proprietari, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanţa va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului."

    15. La articolul 37 se introduce un alineat final, care va avea următorul cuprins:
    "În cadrul clădirilor cu mai multe locuinţe, exploatate numai în regim de închiriere, proprietarul sau reprezentantul sau legal poate stabili, de comun acord cu asociaţia chiriaşilor, un regulament de funcţionare a asociaţiei, la constituirea acesteia."

    16. Articolul 50 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Statul sprijină construcţia de locuinţe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin legea bugetului de stat."

    17. Articolul 53 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
    "Locuintele de serviciu realizate în condiţiile prezentei legi, finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a restrâns sau a încetat."

    18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "De drepturile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, şi ţinerii căsătoriti care au fiecare vârsta până la 35 de ani."

    19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "Persoanele juridice române, care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 şi 12, separat sau cumulativ, beneficiază de reducerea cu 75% a impozitului pe profit în anul fiscal respectiv, aferent profitului utilizat."

    20. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu alta destinaţie situate în clădiri colective se poate face numai cu acordul proprietarului sau al asociaţiei de proprietari. În vederea efectuării acestei schimbări, este necesar avizul favorabil al proprietarilor şi, după caz, al titularilor contractelor de închiriere din locuintele cu care se invecineaza, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării."

    21. La articolul 69, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "Până la înfiinţarea şi funcţionarea birourilor de Carte funciară, înregistrarea proprietăţii în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcripţiuni şi inscriptiuni imobiliare din judecătorii."

    22. În articolul 73, prevederile referitoare la abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 256/1984 vor avea următorul cuprins:
    " Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind îmbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limita ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vânzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, cu excepţia art. III şi a anexelor nr. 3 şi 4."

    23. Articolul 17 alineatul 1 din Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Asociaţia de proprietari, cu întrunirea majorităţii voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătăţirea confortului şi a eficientei clădirii. Instalaţiile mai importante, ca: boilerele, încălzirea centrala, rezervoarele de apa, ascensoarele, alte dotări de amploare similară pot fi schimbate de asociaţie numai cu aprobarea a cel puţin 75% din numărul voturilor proprietarilor."

    24. La articolul 17 din Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "Persoanele fizice şi juridice, proprietari de locuinţe în clădiri afectate de seisme, sunt obligate sa ia măsuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale."

    25. După alineatul 2 al articolului 31 din Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la lege, se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
    "Acţiunea este scutită de taxa de timbru."


    ART. II
    Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările aduse de prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice
                    şi amenajării teritoriului,
                    Nicolae Noica
                    Ministru delegat
                    pe lângă primul-ministru pentru
                    coordonarea Secretariatului General
                    al Guvernului şi a Departamentului
                    pentru Administraţie Publică Locală,
                    Remus Opris
                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finanţelor,
                    Dan Radu Rusanu,
                    secretar de stat


    -----------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016