Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ  nr. 19 din 21 august 2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 19 din 21 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 694 din 22 august 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Denumirea titlului IX se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " TITLUL IX
    Soluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea şi aplicarea acordurilor şi convenţiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri
"

    2. După denumirea titlului IX se introduce denumirea unui nou capitol, cu următorul cuprins:
    "    CAP. I
    Procedura amiabilă în baza acordurilor sau convenţiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenţiei 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate
"

    3. După articolul 283 se introduce un nou capitol, capitolul II, cuprinzând articolele 283^1-283^19, cu următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană
    ART. 283^1
    Obiect şi domeniu de aplicare
    (1) Orice persoană afectată are dreptul să apeleze la una dintre procedurile prevăzute de:
    a) prezentul capitol care transpune prevederile Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
    b) acordurile sau convenţiile de evitare a dublei impuneri la care România este parte;
    c) Convenţia 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate.
    (2) Introducerea unei plângeri, astfel cum este prevăzut la art. 283^3, pune capăt oricărei alte proceduri amiabile sau de soluţionare a litigiilor desfăşurate în temeiul instrumentelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi care priveşte aceeaşi chestiune litigioasă. Astfel de alte proceduri, în curs, în legătură cu aceeaşi chestiune litigioasă încetează începând cu data primei primiri a plângerii de către oricare dintre autorităţile competente ale statelor membre în cauză.
    (3) Prezentul capitol stabileşte:
    a) norme privind mecanismul de soluţionare a litigiilor între statele membre atunci când litigiile respective apar în urma interpretării şi aplicării acordurilor şi convenţiilor care prevăd eliminarea dublei impuneri asupra veniturilor şi, după caz, a capitalurilor, la care România este parte;
    b) drepturile şi obligaţiile persoanelor afectate de litigiile prevăzute la lit. a)
    ART. 283^2
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - autoritatea unui stat membru care a fost desemnată ca atare de către statul membru în cauză. În România, autoritatea competentă este A.N.A.F.;
    b) instanţă competentă - instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) dublă impunere - impunerea de către două sau mai multe state membre a unor impozite, reglementate de acordurile sau convenţiile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a), pentru aceleaşi venituri sau capitaluri impozabile atunci când această impunere generează obligaţii fiscale suplimentare, creşterea obligaţiilor fiscale ori anularea sau reducerea pierderilor fiscale, care ar putea fi utilizate pentru a compensa profiturile impozabile;
    d) persoană afectată - orice persoană fizică sau juridică cu rezidenţa fiscală în România sau într-un alt stat membru şi a cărei impozitare este afectată direct de o chestiune litigioasă;
    e) chestiune litigioasă - faptul care generează litigii de natura celor prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a).
    (2) Orice termen care nu este definit în prezentul capitol are înţelesul care îi este atribuit, potrivit prevederilor din acordurile sau convenţiile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a), la data primirii primei notificări a acţiunii care are sau care urmează să aibă ca rezultat o chestiune litigioasă. În cazul în care acordurile sau convenţiile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a) nu prevăd o astfel de definiţie, termenul nedefinit are înţelesul care îi este atribuit în cuprinsul normelor legale în vigoare în scopul stabilirii impozitelor care fac obiectul acordului sau convenţiei respective. În acest din urmă caz, orice înţeles atribuit în temeiul normelor fiscale naţionale prevalează asupra înţelesului atribuit termenului în cuprinsul altor norme legale în vigoare.
    ART. 283^3
    Plângeri
    (1) După primirea de către persoana afectată a unei decizii de impunere care vizează dubla impunere, aceasta are dreptul să depună o plângere privind o chestiune litigioasă la A.N.A.F., solicitând soluţionarea acesteia. Plângerea trebuie depusă în termen de 3 ani de la comunicarea deciziei de impunere care are ca rezultat sau care urmează să aibă ca rezultat o chestiune litigioasă, indiferent dacă persoana afectată a recurs la căile de atac administrative sau judiciare disponibile în temeiul normelor legale în vigoare.
    (2) Persoana afectată depune, simultan, plângerea conţinând aceleaşi informaţii fiecărei autorităţi competente a statelor membre în cauză, în termenul prevăzut la alin. (1), şi precizează în plângere ce alte state membre sunt implicate.
    (3) În cazul în care plângerea este depusă la A.N.A.F., prevederile art. 8 se aplică în mod corespunzător.
    (4) A.N.A.F. înştiinţează atât persoana afectată, cât şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză cu privire la primirea plângerii, în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia.
    (5) A.N.A.F. informează celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză cu privire la limba de comunicare pe care o utilizează pe parcursul procedurilor.
    (6) Plângerea persoanei afectate trebuie să cuprindă următoarele informaţii şi documente:
    a) numele, adresa/adresele, codul de identificare fiscală/numărul sau numerele de identificare fiscală şi orice alte informaţii necesare pentru identificarea persoanei sau persoanelor afectate care au depus plângerea la A.N.A.F. şi a oricărei alte persoane afectate;
    b) perioadele fiscale avute în vedere;
    c) detalii privind faptele şi circumstanţele relevante pentru cazul respectiv, inclusiv detalii privind structura tranzacţiei şi relaţiile dintre persoana afectată şi celelalte părţi implicate în tranzacţiile relevante, precum şi cu privire la faptele stabilite cu bună-credinţă în cadrul unui acord obligatoriu reciproc, respectiv soluţie fiscală individuală anticipată sau acord de preţ în avans prevăzute la art. 52, încheiat anterior între persoana afectată şi administraţia fiscală, după caz; informaţii referitoare la natura şi data acţiunilor care au condus la chestiunea litigioasă, inclusiv, după caz, detalii privind aceleaşi venituri încasate în celălalt stat membru şi privind includerea unor astfel de venituri în categoria veniturilor impozabile din celălalt stat membru şi detalii privind impozitul plătit sau care urmează a fi plătit în legătură cu astfel de venituri în celălalt stat membru, precum şi cuantumurile aferente în monedele statelor membre în cauză, însoţite de copii ale tuturor documentelor justificative;
    d) o trimitere la normele legale în vigoare şi la acordurile sau convenţiile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a). În cazul în care se aplică mai multe acorduri sau convenţii, persoana afectată precizează convenţia care generează chestiunea litigioasă.
    e) informaţii şi copii ale documentelor justificative cu privire la:
    1. motivul pentru care persoana afectată consideră că există o chestiune litigioasă;
    2. detalii privind căile de atac administrative şi judiciare, procedurile iniţiate de persoana afectată în ceea ce priveşte tranzacţiile relevante, precum şi copii ale deciziilor de soluţionare a contestaţiei şi/sau ale hotărârilor judecătoreşti pronunţate, după caz, în legătură cu chestiunea litigioasă;
    3. declaraţie scrisă a persoanei afectate prin care se angajează să răspundă cât mai complet şi mai rapid posibil tuturor cererilor corespunzătoare formulate de A.N.A.F. şi să furnizeze orice documentaţie la cererea acesteia;
    4. informaţii cu privire la decizia de impunere care conduce la chestiunea litigioasă, inclusiv la decizia de impunere rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, emise de A.N.A.F., precum şi o copie a oricăror alte documente emise de celelalte autorităţi fiscale ale statelor membre în cauză în ceea ce priveşte chestiunea litigioasă, după caz;
    5. informaţii cu privire la orice plângere depusă de persoana afectată în baza unei alte proceduri amiabile sau a unei alte proceduri de soluţionare a litigiilor privind aceeaşi chestiune litigioasă, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 283^1 alin. (1) lit. b) şi c), şi o declaraţie scrisă a persoanei afectate prin care se angajează că urmează să respecte dispoziţiile art. 283^1 alin. (2), după caz.
    (7) În termen de 90 de zile de la data primirii plângerii, A.N.A.F. poate solicita informaţii şi documente suplimentare faţă de cele menţionate la alin. (6), care sunt necesare pentru a efectua examinarea pe fond a cazului respectiv.
    (8) Persoana afectată răspunde în termen de 90 de zile de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (7) şi transmite simultan o copie a acestui răspuns autorităţilor competente ale celorlalte state membre în cauză.
    (9) Furnizarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la alin. (6) şi (7) poate fi refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară politicii publice.
    (10) Persoana afectată care doreşte să retragă o plângere transmite simultan o notificare de retragere a plângerii, în scris, fiecărei autorităţi competente a statelor membre în cauză. Notificarea pune capăt, fără întârziere, tuturor procedurilor derulate în temeiul prezentului capitol. În cazul în care A.N.A.F. primeşte o astfel de notificare informează, de îndată, celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză cu privire la încheierea procedurilor.
    (11) Persoana afectată poate retrage plângerea înainte de a se ajunge la un acord reciproc sau înainte de a se emite decizia finală de către autorităţile competente implicate.
    (12) În cazul în care, din orice motiv, o chestiune litigioasă încetează să existe, toate procedurile derulate în temeiul prezentului capitol se încheie, iar A.N.A.F. informează, de îndată, persoana afectată cu privire la motivele de fapt şi de drept ale încheierii procedurilor.
    ART. 283^4
    Decizia autorităţii competente cu privire la plângere
    (1) În termen de 180 de zile de la primirea plângerii sau în termen de 180 de zile de la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate în temeiul art. 283^3 alin. (7), dacă această dată este ulterioară celei dintâi, A.N.A.F. decide dacă:
    a) acceptă plângerea şi demarează procedura amiabilă prevăzută la art. 283^5;
    b) acceptă plângerea şi soluţionează chestiunea litigioasă, în mod unilateral, fără implicarea celorlalte autorităţi competente;
    c) respinge plângerea.
    (2) A.N.A.F. decide să respingă plângerea, în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul în care:
    a) plângerea nu conţine informaţiile şi documentele solicitate în temeiul art. 283^3 alin. (6);
    b) persoana afectată nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate în temeiul art. 283^3 alin. (7);
    c) nu există o chestiune litigioasă;
    d) plângerea nu a fost introdusă în termenul de 3 ani prevăzut la art. 283^3 alin. (1).
    (3) A.N.A.F. notifică, de îndată, persoana afectată şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză cu privire la decizia luată.
    (4) În cazul în care A.N.A.F. decide să soluţioneze chestiunea litigioasă în mod unilateral, procedurile derulate în temeiul prezentului capitol se încheie.
    (5) În cazul în care A.N.A.F. decide respingerea plângerii, aceasta indică, în cuprinsul notificării adresate persoanei afectate, motivele de fapt şi de drept ale respingerii.
    (6) În cazul în care A.N.A.F. nu a luat nicio decizie cu privire la plângere în termenul prevăzut la alin. (1), plângerea este considerată acceptată de către aceasta.
    (7) În cazul în care plângerea a fost respinsă, persoana afectată poate proceda după cum urmează:
    a) dacă plângerea a fost respinsă de către toate autorităţile competente în cauză, persoana afectată poate contesta decizia de respingere emisă de A.N.A.F., prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, direct la instanţa competentă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării;
    b) dacă plângerea a fost respinsă de cel puţin una, dar nu de toate autorităţile competente în cauză, persoana afectată poate depune la A.N.A.F., în sensul art. 283^6 alin. (1) lit. a), o cerere de înfiinţare a comisiei consultative.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. a) persoana afectată care exercită dreptul la o astfel de cale de atac nu poate adresa o cerere în temeiul art. 283^6 alin. (1) lit. a):
    a) cât timp decizia de respingere a plângerii face încă obiectul unei căi de atac judiciare, potrivit normelor legale în vigoare.
    b) în cazul în care decizia de respingere a plângerii poate fi încă atacată, ulterior, în baza procedurii căii de atac din celelalte state membre în cauză;
    c) în cazul în care decizia de respingere a plângerii a fost confirmată în baza procedurii căii de atac prevăzute la lit. a) şi nu se poate infirma hotărârea instanţei competente sau a altor autorităţi judiciare relevante din oricare dintre statele membre în cauză. În cazul în care a fost exercitat dreptul la o cale de atac, este luată în considerare hotărârea instanţei relevante sau a altei autorităţi judiciare relevante, în sensul art. 283^6 alin. (1) lit. a).
    ART. 283^5
    Procedura amiabilă
    (1) În cazul în care A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză acceptă plângerea, A.N.A.F. depune diligenţele necesare pentru a soluţiona chestiunea litigioasă, prin procedura amiabilă, în termen de 2 ani, termen care începe să curgă de la data ultimei notificări a deciziei de acceptare a plângerii a uneia dintre autorităţile competente ale statelor membre în cauză.
    (2) În cazuri temeinic justificate, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu până la un an la cererea A.N.A.F. sau a oricăreia dintre autorităţile competente ale statelor membre în cauză, adresată tuturor celorlalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză. A.N.A.F. notifică persoanei afectate prelungirea termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) În cazul în care a ajuns la un acord cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză privind modul de soluţionare a chestiunii litigioase în termenul prevăzut la alin. (1), A.N.A.F. emite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. decizia de soluţionare a procedurii amiabile pe care o transmite de îndată persoanei afectate.
    (4) Decizia de soluţionare a procedurii amiabile devine obligatorie şi executorie, cu condiţia ca persoana afectată să o accepte şi să renunţe la dreptul de a promova oricare altă cale de atac, fie administrativă, fie judiciară. În cazul în care sunt în derulare alte căi de atac, decizia de soluţionare a procedurii amiabile devine astfel obligatorie şi executorie numai după ce persoana afectată prezintă A.N.A.F. dovezi că au fost luate măsuri în vederea încheierii acestora. Astfel de dovezi trebuie prezentate în termen de cel mult 60 de zile de la data la care decizia respectivă a fost comunicată persoanei afectate.
    (5) Decizia de soluţionare a procedurii amiabile este pusă în aplicare, de îndată, indiferent de termenele de prescripţie prevăzute de normele legale în vigoare.
    (6) În cazul în care A.N.A.F. şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză nu au ajuns la un acord privind modul de soluţionare a chestiunii litigioase în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2) după caz, A.N.A.F. notifică persoana afectată în legătură cu acest lucru, indicând motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a ajuns la un acord.
    (7) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile, precum şi de relaţionare a autorităţilor competente ale statelor membre în cauză se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
    ART. 283^6
    Soluţionarea litigiilor de către comisia consultativă
    (1) În baza unei cereri pe care persoana afectată o adresează A.N.A.F. şi celorlalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză, aceasta împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză înfiinţează o comisie consultativă, potrivit art. 283^8, în cazul în care:
    a) plângerea înaintată de persoana afectată este respinsă, în temeiul art. 283^4 alin. (2), de cel puţin una dintre autorităţile competente ale statelor membre în cauză, dar nu de toate;
    b) A.N.A.F. împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză au acceptat plângerea depusă de persoana afectată, dar nu au ajuns la un acord cu privire la modul de soluţionare pe cale amiabilă a chestiunii litigioase în termenul prevăzut la art. 283^5 alin. (1) sau (2) după caz.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoana afectată poate adresa cererea de înfiinţare a comisiei consultative dacă împotriva deciziei de respingere a plângerii nu poate fi exercitată nicio cale judiciară de atac ori nu există nicio cale judiciară de atac în curs sau aceasta a renunţat în mod formal la dreptul său la o cale judiciară de atac. Cererea include o declaraţie scrisă în acest sens.
    (3) Persoana afectată formulează în scris cererea de înfiinţare a comisiei consultative, în termen de cel mult 50 de zile de la data primirii notificării potrivit prevederilor art. 283^4 alin. (3) sau art. 283^5 alin. (6) sau 50 de zile de la data pronunţării hotărârii de către instanţa competentă, potrivit art. 283^4 alin. (7) lit. a), după caz.
    (4) Comisia consultativă este înfiinţată în termen de cel mult 120 de zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1). În acest sens, preşedintele comisiei consultative trimite o notificare, fără întârziere, persoanei afectate.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), comisia consultativă adoptă o decizie privind acceptarea sau respingerea plângerii în termen de 180 de zile de la data înfiinţării. Aceasta notifică decizia sa autorităţilor competente în termen de 30 de zile de la adoptare.
    (6) În cazul în care comisia consultativă adoptă o decizie de acceptare a plângerii, la cererea A.N.A.F. sau a uneia dintre celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză este iniţiată procedura amiabilă prevăzută la art. 283^5. Autoritatea competentă care solicită iniţierea procedurii amiabile notifică această cerere comisiei consultative, celorlalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză şi persoanei afectate. Termenul prevăzut la art. 283^5 alin. (1) sau (2), după caz, începe să curgă de la data notificării deciziei luate de către comisia consultativă cu privire la acceptarea plângerii.
    (7) În cazul în care nici A.N.A.F. şi nici celelalte autorităţi competente în cauză nu au solicitat iniţierea procedurii amiabile în termen de 60 de zile de la data notificării deciziei comisiei consultative de acceptare a plângerii, comisia consultativă emite un aviz cu privire la modul de soluţionare a chestiunii litigioase, potrivit art. 283^14 alin. (1). În acest caz, termenul prevăzut la art. 283^14 alin. (1) începe să curgă de la data expirării termenului de 60 de zile.
    (8) În cazul în care comisia consultativă adoptă o decizie de respingere a plângerii, procedurile derulate în temeiul prezentului articol se încheie.
    (9) În cazul menţionat la alin. (1) lit. b), comisia consultativă emite un aviz cu privire la modul de soluţionare a chestiunii litigioase, potrivit art. 283^14 alin. (1).
    ART. 283^7
    Numirea de către instanţele competente sau de către organismul naţional împuternicit să facă numiri
    (1) În cazul în care comisia consultativă nu este înfiinţată în termenul prevăzut la art. 283^6 alin. (4) întrucât A.N.A.F. sau celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză nu au nominalizat cel puţin o persoană independentă şi un supleant al acesteia în comisia consultativă, persoana afectată poate adresa o sesizare în acest sens instanţelor competente sau oricărui alt organism naţional împuternicit să facă numiri din statele membre care nu au făcut nominalizările. În România organismul naţional împuternicit să facă numiri este Ministerul Finanţelor Publice.
    (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 283^6 alin. (4).
    (3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se numesc o persoană independentă şi un supleant din lista prevăzută la art. 283^9. Ulterior, Ministerul Finanţelor Publice comunică ordinul atât persoanei afectate, cât şi A.N.A.F.
    (4) A.N.A.F. informează celelalte autorităţi implicate cu privire la ordinul prevăzut la alin. (3).
    (5) Persoanele afectate adresează sesizarea cu privire la numirea persoanelor independente şi a supleanţilor acestora fiecărui stat de rezidenţă al acestora, dacă sunt implicate în procedură cel puţin două persoane afectate, sau statelor membre ale căror autorităţi competente nu au reuşit să numească cel puţin o persoană independentă şi un supleant, dacă este implicată o singură persoană afectată.
    ART. 283^8
    Comisia consultativă
    (1) Comisia consultativă prevăzută la art. 283^6 are următoarea componenţă:
    a) un preşedinte;
    b) un reprezentant din partea fiecărei autorităţi competente ale statelor membre în cauză. Dacă autorităţile competente sunt de acord, numărul acestor reprezentanţi poate creşte la doi pentru fiecare autoritate competentă;
    c) o persoană independentă care este numită de fiecare autoritate competentă din statele membre în cauză din lista menţionată la art. 283^9. Dacă autorităţile competente sunt de acord, numărul acestor persoane numite poate creşte la două pentru fiecare autoritate competentă.
    (2) Normele privind numirea persoanelor independente se stabilesc de comun acord între autorităţile competente ale statelor membre în cauză. După numirea persoanelor independente se numeşte câte un supleant pentru fiecare dintre ele, conform normelor privind numirea persoanelor independente, în cazul în care acestea se află în imposibilitatea de a-şi duce la îndeplinire sarcinile.
    (3) În cazul în care normele privind numirea persoanelor independente nu au fost convenite potrivit alin. (2), numirea acestora se face prin tragere la sorţi.
    (4) A.N.A.F. sau orice autoritate competentă dintr-un stat membru în cauză poate formula obiecţii cu privire la numirea în comisia consultativă a oricăreia dintre persoanele independente, cu excepţia cazului în care persoanele independente au fost numite de către instanţa competentă sau de organismul naţional împuternicit să facă numiri din statele membre în cauză, potrivit art. 283^7. Obiecţiile pot fi formulate pentru oricare dintre motivele convenite, în prealabil, cu celelalte autorităţi competente în cauză sau pentru oricare dintre următoarele motive:
    a) persoana respectivă face parte dintr-o administraţie sau autoritate fiscală din statele membre în cauză sau acţionează în numele acesteia sau a fost într-o asemenea situaţie în orice moment pe parcursul ultimilor 3 ani anteriori numirii sale;
    b) persoana respectivă are sau a avut o participaţie semnificativă sau un drept de vot în cadrul oricăreia dintre persoanele afectate în cauză sau dacă este sau a fost, în orice moment pe parcursul ultimilor 5 ani anteriori datei numirii sale, angajat sau consultant al acesteia;
    c) persoana respectivă nu prezintă o garanţie suficientă de obiectivitate în vederea soluţionării litigiului sau a litigiilor cu privire la care urmează să fie luată o decizie;
    d) persoana respectivă este un angajat al unei întreprinderi care furnizează consultanţă fiscală sau oferă, într-un alt mod, consultanţă fiscală cu titlu profesional sau s-a aflat într-o asemenea situaţie în orice moment pe parcursul ultimilor 3 ani anteriori datei numirii sale.
    (5) A.N.A.F. sau orice autoritate competentă a unui stat membru în cauză poate solicita ca o persoană independentă sau supleantul său, care au fost numiţi potrivit prevederilor alin. (2) sau (3), după caz, să informeze despre orice interes, relaţie sau orice alt aspect care este de natură să afecteze independenţa sau imparţialitatea persoanei respective sau care ar putea crea în mod rezonabil aparenţa unei atitudini părtinitoare în cadrul procedurilor.
    (6) Pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii deciziei comisiei consultative, o persoană independentă care face parte din comisia consultativă nu trebuie să se afle într-o situaţie care ar fi dat motive A.N.A.F. sau altei autorităţi competente să prezinte obiecţii faţă de numirea sa, astfel cum este prevăzut la alin. (4), dacă ar fi fost în situaţia respectivă în momentul numirii sale în comisia consultativă respectivă.
    (7) Reprezentanţii fiecărei autorităţi competente şi persoanele independente numite potrivit alin. (1) aleg un preşedinte din lista persoanelor prevăzută de art. 283^9. Cu excepţia cazului în care reprezentanţii fiecărei autorităţi competente şi persoanelor independente convin altfel, preşedintele este un judecător.
    ART. 283^9
    Lista persoanelor independente
    (1) Lista persoanelor independente este formată din toate persoanele independente nominalizate de statele membre. În acest sens, A.N.A.F. nominalizează, pentru un mandat de 4 ani, minimum 3 persoane ce deţin competenţe în domeniul economic sau juridic, dovedite atât printr-un nivel superior al calificării profesionale, cât şi prin experienţa în acest domeniu, şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 283^8 alin. (4) lit. a)-d). Neîndeplinirea acestor condiţii pe toată durata mandatului atrage excluderea de pe lista persoanelor independente.
    (2) Procedura de selecţie în vederea includerii şi excluderii persoanelor independente pe lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
    (3) A.N.A.F. notifică Comisiei Europene numele persoanelor independente pe care le-a nominalizat. De asemenea, A.N.A.F. furnizează Comisiei Europene informaţii complete şi actualizate cu privire la profilul profesional şi academic al acestor persoane, la competenţa şi experienţa lor, precum şi la potenţialele conflicte de interese. În notificare, A.N.A.F. poate preciza care dintre persoanele respective poate fi numită în funcţia de preşedinte.
    (4) A.N.A.F. informează, de îndată, Comisia Europeană cu privire la eventualele modificări aduse listei persoanelor independente.
    (5) În situaţia în care A.N.A.F. are motive întemeiate să formuleze obiecţii faţă de menţinerea unei persoane independente pe lista prevăzută la alin. (1) din motive de lipsă de independenţă, acesta informează Comisia Europeană, oferind elemente de probă adecvate în acest sens. Statul membru care a nominalizat persoana respectivă este informat cu privire la obiecţiile şi elementele de probă furnizate de A.N.A.F., prin intermediul Comisiei Europene.
    (6) În cazul în care A.N.A.F. a fost informată de către Comisia Europeană despre obiecţii şi elemente de probă privind lipsa de independenţă a uneia dintre persoanele independente nominalizate, ia măsurile necesare, în termen de 180 de zile de la data informării, pentru a examina plângerea şi a decide dacă să menţină sau să excludă persoana respectivă de pe listă. Ulterior, A.N.A.F. informează Comisia Europeană cu privire la decizia luată.
    ART. 283^10
    Comisia de soluţionare alternativă a litigiilor
    (1) În cazul prevăzut la art. 283^6 alin. (1) lit. b), A.N.A.F., împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză, poate conveni să înfiinţeze:
    a) o comisie consultativă;
    b) o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor, denumită în continuare comisia de soluţionare alternativă a litigiilor, în locul unei comisii consultative, care să emită un aviz privind modul de soluţionare a chestiunii litigioase potrivit art. 283^14;
    c) în mod excepţional, o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor sub forma unui comitet care să aibă un caracter permanent, denumit în continuare comitetul permanent.
    (2) Condiţiile prevăzute la art. 283^8 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), componenţa acestora putând fi diferită de cea a comisiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
    (3) Comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot aplica, după caz, orice procedură de soluţionare a litigiilor pentru a soluţiona chestiunea litigioasă cu efect obligatoriu. Ca alternativă la tipul de procedură de soluţionare a litigiilor aplicat de comisia consultativă, şi anume procedura avizului independent, orice alt tip de procedură de soluţionare a litigiilor, inclusiv procedura de arbitraj cu ofertă finală, poate fi convenit de autorităţile competente ale statelor membre în cauză în temeiul prezentului articol şi aplicat de comisia de soluţionare alternativă a litigiilor.
    (4) Prevederile art. 283^12 şi 283^13 se aplică comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor, cu excepţia cazului în care se convine altfel în regulamentul de funcţionare prevăzut la art. 283^11.
    ART. 283^11
    Regulamentul de funcţionare
    (1) A.N.A.F. întocmeşte, de comun acord cu autorităţile competente ale statelor membre în cauză, regulamentul de funcţionare a comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. Regulamentul de funcţionare se întocmeşte la fiecare instituire a uneia dintre comisiile menţionate anterior şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) descrierea şi caracteristicile chestiunii litigioase;
    b) termenii de referinţă cu privire la care autorităţile competente ale statelor membre se pun de acord în legătură cu aspectele de ordin juridic şi practic care trebuie clarificate;
    c) forma organismului de soluţionare a litigiilor, care poate fi fie o comisie consultativă, fie o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor, precum şi tipul de procedură pentru soluţionarea alternativă a litigiilor, dacă diferă de procedura avizului independent aplicată de comisia consultativă;
    d) calendarul procedurii de soluţionare a litigiului;
    e) componenţa comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor, inclusiv numărul şi numele membrilor, detalii referitoare la competenţele şi calificările acestora, precum şi divulgarea oricăror conflicte de interese ale membrilor;
    f) normele care reglementează participarea persoanei/persoanelor afectate şi a terţilor la proceduri, schimburile de note, informaţii şi elemente de probă, costurile, tipul procedurii de soluţionare a litigiilor care urmează a fi utilizată şi orice alt aspect procedural sau organizatoric relevant;
    g) aspectele logistice aferente lucrărilor comisiei consultative şi emiterii avizului acesteia.
    (2) În cazul în care o comisie consultativă este înfiinţată pentru a emite un aviz în temeiul art. 283^6 alin. (7), în regulamentul de funcţionare se prevăd numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), d), e) şi f).
    (3) Regulamentul de funcţionare se semnează de autorităţile competente ale statelor membre implicate în litigiu.
    (4) În termenul de 120 de zile prevăzut la art. 283^6 alin. (4), A.N.A.F. notifică persoanei afectate următoarele:
    a) regulamentul de funcţionare al comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor;
    b) data până la care trebuie adoptat avizul privind soluţionarea chestiunii litigioase;
    c) trimiteri la orice normă juridică aplicabilă din legislaţia în vigoare şi la orice acorduri sau convenţii aplicabile.
    (5) În cazul în care numirea persoanelor independente se face de Ministerul Finanţelor Publice, conform art. 283^7, A.N.A.F. împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză înfiinţează comisia consultativă şi notifică informaţiile prevăzute la alin. (4) după numirea preşedintelui comisiei consultative, cu respectarea unui termen de 120 de zile de la data la care a fost primită sesizarea prevăzută la art. 283^7 alin. (1).
    (6) Atunci când A.N.A.F. nu a notificat regulamentul de funcţionare persoanei afectate potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), persoanele independente şi preşedintele completează regulamentul de funcţionare pe baza regulamentului de funcţionare standard, elaborat de Comisia Europeană în temeiul art. 11 alin. (3) din Directiva (UE) 1.852/2017, pe care îl transmit persoanei afectate în termen de 15 zile de la data înfiinţării comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. În cazul în care persoanele independente şi preşedintele nu convin asupra regulamentului de funcţionare sau nu îl notifică persoanei afectate, persoana sau persoanele afectate se pot adresa instanţei competente în unul dintre statele membre în cauză pentru a obţine o dispoziţie pentru punerea în aplicare a regulamentului de funcţionare.
    ART. 283^12
    Costurile procedurilor
    (1) Cu excepţia prevederilor alin. (3), precum şi a cazului în care A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză au convenit altfel, următoarele costuri se împart în mod egal între statele membre:
    a) cheltuielile persoanelor independente, care reprezintă o sumă echivalentă cu media sumei rambursate în mod obişnuit înalţilor funcţionari publici din statele membre în cauză; şi
    b) onorariile persoanelor independente, după caz, care se limitează la 1.000 EUR de persoană pentru fiecare zi de şedinţă a comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.
    (2) Costurile care revin persoanei afectate nu sunt suportate de statele membre.
    (3) În cazul în care A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză sunt de acord, toate costurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) sunt suportate de persoana afectată în situaţia în care aceasta a făcut:
    a) o notificare de retragere a plângerii potrivit art. 283^3 alin. (10); sau
    b) o cerere în temeiul dispoziţiilor art. 283^6 alin. (1) în urma unei respingeri în temeiul art. 283^4 alin. (2), iar comisia consultativă a decis că autorităţile competente relevante au respins plângerea în mod justificat.
    (4) Costurile prevăzute de prezentul articol, care revin statului român, potrivit prevederilor regulamentului de funcţionare prevăzut la art. 283^11, se suportă din bugetul A.N.A.F.
    ART. 283^13
    Informaţii, elemente de probă şi audieri
    (1) În sensul procedurii menţionate la art. 283^6, în cazul în care autorităţile competente ale statelor membre în cauză sunt de acord, persoana sau persoanele afectată(e) pot furniza comisiei consultative sau comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor orice informaţii, elemente de probă sau documente care ar putea fi relevante pentru luarea deciziei. Persoana sau persoanele afectată(e) şi A.N.A.F. furnizează orice informaţii, elemente de probă sau documente la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), A.N.A.F. poate refuza să furnizeze informaţii comisiei consultative în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) obţinerea informaţiilor necesită măsuri administrative care contravin normelor legale în vigoare;
    b) informaţiile nu pot fi obţinute în temeiul normelor legale în vigoare;
    c) informaţiile se referă la secrete comerciale, industriale sau profesionale ori la procese comerciale;
    d) divulgarea informaţiilor este contrară ordinii publice.
    (3) Persoanele afectate pot, la cerere şi cu acordul autorităţilor competente ale statelor membre în cauză, să se prezinte sau să fie reprezentate în faţa comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate se prezintă sau sunt reprezentate în faţa comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.
    (4) Persoanele independente sau oricare alt membru nominalizat de A.N.A.F. au obligaţia de a păstra secretul profesional, în temeiul normelor legale în vigoare, în legătură cu informaţii pe care le primesc în calitatea lor de membri ai comisiei consultative sau ai comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate şi, după caz, reprezentanţii acestora se angajează să respecte obligaţia de confidenţialitate privind orice informaţii, inclusiv documente pe care le primesc în timpul lucrărilor comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare a litigiilor. Persoanele afectate şi reprezentanţii acestora fac o declaraţie în acest sens la A.N.A.F., atunci când li se solicită acest lucru în cursul lucrărilor.
    ART. 283^14
    Avizul comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor
    (1) O comisie consultativă sau o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor notifică avizul autorităţilor competente ale statelor membre în cauză în termen de 180 de zile de la data la care a fost instituită. În cazul în care comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor consideră că, dată fiind natura chestiunii litigioase, sunt necesare mai mult de 180 de zile pentru a emite un aviz, acest termen poate fi prelungit cu 90 de zile. Comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor informează autorităţile competente ale statelor membre în cauză şi persoanele afectate cu privire la prelungire.
    (2) Comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor îşi întemeiază avizul pe dispoziţiile acordurilor sau convenţiilor aplicabile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. (a), precum şi pe oricare dintre normele legale în vigoare aplicabile.
    (3) Comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor emite avizul cu o majoritate simplă a membrilor săi. În cazul în care nu se poate ajunge la o majoritate, votul preşedintelui este definitoriu pentru avizul final. Preşedintele comunică autorităţilor competente avizul comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.
    ART. 283^15
    Decizia finală
    (1) În termen de 180 de zile de la notificarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor, A.N.A.F. împreună cu autorităţile competente ale statelor membre în cauză procedează după cum urmează:
    a) se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii litigioase şi emit o decizie finală cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiului;
    b) se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii litigioase şi emit o decizie finală fără respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiului;
    c) nu se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii litigioase şi emit o decizie finală cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a litigiului.
    (2) În cazul în care persoana afectată este rezidentă fiscal în România, A.N.A.F. notifică, fără întârziere, persoanei afectate decizia finală privind chestiunea litigioasă. În absenţa unei astfel de notificări în termen de 30 de zile de la luarea deciziei, persoana afectată se poate adresa instanţei competente în vederea obţinerii deciziei.
    (3) Decizia finală este obligatorie pentru statele membre în cauză şi nu constituie un precedent. Decizia finală este pusă în aplicare cu condiţia ca persoana sau persoanele afectată(e) să o accepte şi să renunţe la dreptul de a exercita orice cale de atac de la nivel naţional în termen de 60 de zile de la data la care decizia a fost notificată, după caz.
    (4) Cu excepţia cazului în care Curtea de Apel Bucureşti hotărăşte că, potrivit normelor legale în vigoare privind căile de atac şi prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 283^8 alin. (4) şi (6), a existat o lipsă de independenţă, decizia finală este pusă în aplicare de A.N.A.F., care, în urma deciziei, modifică impozitarea, indiferent de termenele de prescripţie prevăzute de normele legale în vigoare. În cazul în care decizia nu a fost pusă în aplicare, persoana afectată poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti pentru a asigura punerea în aplicare a acesteia.
    ART. 283^16
    Interacţiunea cu procedurile şi derogările naţionale
    (1) Persoana afectată poate recurge la procedurile prevăzute de prezentul capitol, chiar dacă decizia de impunere care a generat chestiunea litigioasă a rămas definitivă în sistemul căilor naţionale de atac.
    (2) Înaintarea chestiunii litigioase spre soluţionare prin aplicarea procedurii amiabile sau a procedurii de soluţionare a litigiilor prevăzute la art. 283^5 şi, respectiv, la art. 283^6 nu împiedică iniţierea sau continuarea, în România, de proceduri judiciare sau de proceduri privind sancţiuni administrative şi penale legate de aceleaşi aspecte.
    (3) Persoanele afectate pot recurge la căile de atac pe care le au la dispoziţie în temeiul normelor legale în vigoare. Cu toate acestea, atunci când persoana afectată a iniţiat proceduri pentru a introduce o astfel de cale de atac, termenele menţionate la art. 283^4 alin. (1), respectiv la art. 283^5 alin. (1) şi (2) încep să curgă de la data la care o hotărâre pronunţată în cadrul procedurilor respective a rămas definitivă sau la care procedurile respective au fost încheiate definitiv într-un alt mod ori la care procedurile au fost suspendate.
    (4) În cazul în care o hotărâre definitivă privind o chestiune litigioasă a fost pronunţată de instanţa competentă din România, înainte ca autorităţile competente ale statelor membre în cauză să fi ajuns la un acord în temeiul procedurii amiabile, prevăzute la art. 283^5, cu privire la chestiunea litigioasă, A.N.A.F. notifică hotărârea definitivă a instanţei competente celorlalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză, iar procedura respectivă este încheiată începând cu data notificării respective.
    (5) Dispoziţiile art. 283^6 alin. (1) nu se aplică în cazul în care chestiunea litigioasă a rămas nesoluţionată pe parcursul întregii proceduri amiabile prevăzute la art. 283^5 şi o hotărâre definitivă privind o chestiune litigioasă a fost pronunţată de instanţa competentă din România înainte ca persoana afectată să fi depus o cerere potrivit art. 283^6 alin. (1). În acest caz A.N.A.F. informează celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză cu privire la efectul acestei hotărâri a instanţei competente.
    (6) Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută la art. 283^6 este încheiată dacă hotărârea definitivă a instanţei competente a fost pronunţată în orice moment după ce o persoană afectată a făcut o cerere în temeiul art. 283^6 alin. (1), dar înainte de emiterea de către comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor a avizului său adresat autorităţilor competente ale statelor membre în cauză, potrivit prevederilor art. 283^14, caz în care A.N.A.F. informează celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză şi comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor cu privire la efectul acestei hotărâri a instanţei competente.
    (7) Prin excepţie de la art. 283^6, A.N.A.F. poate refuza accesul la procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută la articolul respectiv în cazuri în care în România au fost aplicate sancţiuni în legătură cu veniturile sau capitalurile ajustate pentru infracţiunile de evaziune fiscală, inclusiv infracţiunile aflate în legătură cu acestea. În cazul în care au fost iniţiate proceduri judiciare sau administrative care ar putea conduce la astfel de sancţiuni, iar aceste proceduri se desfăşoară simultan cu oricare dintre procedurile menţionate în prezentul capitol, A.N.A.F. poate suspenda procedurile desfăşurate în temeiul prezentului capitol de la data acceptării plângerii până la data rezultatului final al procedurilor respective.
    (8) A.N.A.F. poate să refuze accesul la procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută la art. 283^6 în cazul în care o chestiune litigioasă nu se referă la dubla impunere. Într-un astfel de caz, A.N.A.F. informează persoana afectată şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză fără întârziere
    ART. 283^17
    Dispoziţii speciale pentru persoane fizice, microîntreprinderi şi întreprinderi mici
    (1) În cazul în care persoana afectată este o persoană fizică, microîntreprindere sau întreprindere mică şi nu face parte dintr-un grup mare, astfel cum acestea sunt definite în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, persoana afectată poate depune plângerile, răspunsurile la o cerere de informaţii suplimentare, retragerile şi cererile menţionate la art. 283^3 alin. (1), (7) şi (10) şi, respectiv, la art. 283^6 alin. (1), denumite în continuare comunicările, numai la A.N.A.F. dacă persoana afectată este rezidentă fiscal în România.
    (2) În termen de 60 de zile de la data primirii comunicărilor prevăzute la alin. (1), A.N.A.F. transmite, în acelaşi timp, o notificare autorităţilor competente ale tuturor celorlalte state membre în cauză. După transmiterea notificării se consideră că persoana afectată a transmis comunicările tuturor celorlalte state membre în cauză la data notificării respective.
    (3) În cazul în care A.N.A.F. primeşte informaţii suplimentare în temeiul art. 283^3 alin. (7), aceasta transmite, în acelaşi timp, o copie autorităţilor competente ale tuturor celorlalte state membre în cauză. Comunicarea informaţiilor suplimentare se consideră a fi realizată la data primirii unor astfel de informaţii de toate statele membre în cauză.
    ART. 283^18
    Publicarea
    (1) Comisia consultativă şi comisia de soluţionare alternativă a litigiilor îşi formulează avizele în scris.
    (2) A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză pot conveni să publice decizia finală prevăzută la art. 283^15 în toate elementele sale, sub rezerva obţinerii consimţământului din partea fiecărei persoane afectate în cauză.
    (3) În cazul în care autorităţile competente sau persoana afectată în cauză nu sunt de acord cu publicarea deciziei finale în toate elementele sale, A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză publică un rezumat al deciziei finale. Rezumatul deciziei finale cuprinde toate elementele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/652 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de stabilire a regulamentului de funcţionare standard pentru comisia consultativă sau pentru comisia de soluţionare alternativă a litigiilor şi a unui formular standard pentru comunicarea informaţiilor referitoare la publicarea deciziei finale în conformitate cu Directiva (UE) 2017/1.852 a Consiliului.
    (4) A.N.A.F. împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză transmit persoanei afectate, înainte de publicare, informaţiile care urmează să fie publicate, potrivit alin. (3). În cel mult 60 de zile de la primirea informaţiilor respective, persoana afectată poate solicita A.N.A.F. şi celorlalte autorităţi competente să nu publice informaţii care se referă la secrete comerciale, industriale sau profesionale ori la procese comerciale sau care contravin ordinii publice.
    (5) A.N.A.F împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză notifică, de îndată, Comisiei Europene informaţiile care urmează să fie publicate potrivit alin. (3).
    ART. 283^19
    Rolul Comisiei şi sprijinul administrativ
    A.N.A.F. informează Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate cu scopul de a sancţiona orice nerespectare a obligaţiei de confidenţialitate prevăzute la art. 283^13 alin. (4)."    ART. II
    (1) Prevederile art. 283^1-283^19 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei plângeri introduse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe cu privire la chestiuni litigioase legate de venituri sau capitaluri obţinute într-un exerciţiu financiar începând cu 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică oricărei plângeri introduse în exerciţii financiare anterioare sau înainte de data de 1 ianuarie 2018, cu condiţia ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză să convină în acest sens.

    Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei (UE) 2017/1.852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 265 din 14 octombrie 2017.


                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
                    Ştefan-Radu Oprea
                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Alexandru-Victor Micula,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Ramona-Nicole Mănescu

    Bucureşti, 21 august 2019.
    Nr. 19.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016