Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDINUL nr. 1.173 din 29 iulie 2018  privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDINUL nr. 1.173 din 29 iulie 2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 277 din 2 aprilie 2020
    *) Republicat în temeiul art. II din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 523/2020 pentru completarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 20 martie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura publicării în părţile I-VII ale Monitorului Oficial al României, procedura republicării şi a rectificării, precum şi procedurile publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte care au un volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate.
    (2) Procedurile publicării, republicării şi rectificării actelor normative se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentului ordin, prin emitent se înţeleg autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi autorităţile publice şi persoanele prevăzute de lege care sunt împuternicite să transmită spre publicare acte potrivit prevederilor legale.
    (2) Emitenţii au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor, Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ (regia autonomă) sau Consiliului Legislativ, după caz, date, informaţii şi precizări necesare îndeplinirii cerinţelor legale privind procedurile prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (3) În cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitenţilor se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică calificată.

    CAP. II
    Procedura publicării actelor
    SECŢIUNEA 1
    Publicarea actelor în Partea I a Monitorului Oficial al României
    ART. 3
    (1) Emitenţii transmit secretarului general al Camerei Deputaţilor actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă derularea procedurii transmiterii actelor conform alin. (1), actele se transmit exclusiv în format electronic, în fişier certificat electronic, în condiţiile prevederilor alin. (5).
    (3) Secretarul general al Camerei Deputaţilor stabileşte prin ordin perioada în care sunt aplicabile prevederile alin. (2).
    (4) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text.
    (5) Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.
    (6) Emitenţii comunică secretarului general al Camerei Deputaţilor numele şi funcţia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.
    (7) Actele supuse publicării se transmit secretarului general al Camerei Deputaţilor însoţite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:
    a) categoria şi datele de identificare ale actului supus publicării;
    b) numărul de pagini ale documentului supus publicării;
    c) numărul anexelor şi numărul de pagini ale acestora;
    d) semnătura conducătorului emitentului sau a locţiitorului său, iar în cazul actelor Parlamentului României, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, semnătura persoanei împuternicite să transmită actele spre publicare.

    (8) În situaţiile prevăzute la alin. (2), emitenţii vor transmite prin e-mail la secretarul general al Camerei Deputaţilor actele supuse publicării, însoţite de o adresă de înaintare certificată electronic care să cuprindă informaţiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-c), precum şi precizarea că documentul a fost semnat de conducătorul emitentului sau de către locţiitorul acestuia, atunci când este cazul, în condiţiile legii.
    (9) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4)-(7) pot fi restituite emitentului.
    (10) Evidenţa actelor primite spre publicare se ţine într-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la secretarul general al Camerei Deputaţilor.
    (11) Evidenţa actelor primite spre publicare conform prevederilor alin. (2) se ţine la secretarul general al Camerei Deputaţilor într-un registru electronic.

    ART. 4
    (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune publicarea şi transmiterea actelor către regia autonomă, Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018, iar ulterior a mai fost rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 4 februarie 2020. pe bază de semnătură în condica de predare-primire, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora.
    (2) În cazul actelor primite conform art. 3 alin. (2), secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune publicarea actelor primite de la emitenţi în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora, prin transmiterea lor prin e-mail către regia autonomă, acordând viza prin semnarea electronică a adresei de înaintare prevăzute la art. 3 alin. (8) şi menţionând numărul de înregistrare al fiecărui act în registrul prevăzut la art. 3 alin. (11).

    ART. 5
    (1) Publicarea legilor, a celorlalte acte ale Parlamentului şi ale fiecăreia dintre cele două Camere, a deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate cu ocazia controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, a decretelor, a mesajelor şi a altor acte ale Preşedintelui României adresate Parlamentului, a ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor Guvernului se realizează prin grija regiei autonome, cu prioritate, înaintea oricăror altor acte.
    (2) Celelalte acte prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se publică în ordinea înregistrării lor potrivit art. 3, după publicarea actelor menţionate la alin. (1).
    (3) În situaţii motivate, secretarul general al Camerei Deputaţilor poate stabili o altă ordine de prioritate în publicarea actelor.

    ART. 6
    Conţinutul actului introdus în procesul de publicare nu poate fi modificat, sub sancţiunea nulităţii.

    ART. 7
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (7) lit. d) pot solicita, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor retragerea actelor de la publicare.
    (2) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune, de îndată, regiei autonome nepublicarea actului în cauză, în măsura în care, la momentul sesizării sale, publicarea nu fusese realizată.
    (3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suportă cheltuielile aferente operaţiunilor materiale efectuate de regia autonomă în procesul de publicare până la data dispoziţiei emise în condiţiile alin. (2).
    (4) Obligaţia de plată a cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se notifică emitentului de către regia autonomă, în termen de cel mult 3 zile de la data dispoziţiei emise în condiţiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin poştă electronică, certificată cu semnătură electronică calificată.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Republicarea actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României
    ART. 8
    Actul normativ modificat şi/sau completat în mod substanţial se republică având la bază dispoziţia cuprinsă în ultimul act de modificare, respectiv de completare.

    ART. 9
    (1) Elaborarea formelor republicabile ale actelor normative, precum şi trimiterea acestora secretarului general al Camerei Deputaţilor se efectuează de către emitenţi.
    (2) Republicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului se face în cel mult 45 de zile de la data publicării actului care a dispus această măsură, cu respectarea dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Emitenţii actelor de modificare şi/sau de completare sunt obligaţi să elaboreze şi să transmită secretarului general al Camerei Deputaţilor cererea de republicare şi forma republicabilă a actului originar, pentru obţinerea avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării actului de modificare şi/sau de completare. În cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile. Prin act originar, în sensul prezentului ordin, se înţelege actul normativ asupra căruia s-au produs modificări şi/sau completări şi care urmează să fie republicat.
    (4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu legea de aprobare, în cazul în care aceasta aduce alte modificări ordonanţei supuse aprobării.
    (5) Evidenţa cererilor de republicare se ţine într-un registru special, la secretarul general al Camerei Deputaţilor.

    ART. 10
    (1) Cererea, împreună cu forma republicabilă a actului normativ primită de secretarul general al Camerei Deputaţilor, se transmite, de îndată, Consiliului Legislativ spre avizare.
    (2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei Deputaţilor în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului normativ. În cazul codurilor, acest termen se prelungeşte cu 15 zile. După primirea avizului Consiliului Legislativ, secretarul general al Camerei Deputaţilor îl transmite de îndată emitentului.
    (3) După primirea avizului Consiliului Legislativ, emitentul întocmeşte forma finală a actului normativ supus republicării.

    ART. 11
    (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune republicarea şi transmiterea, de îndată, către regia autonomă a formei finale a actului normativ supus republicării, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.
    (2) Regia autonomă procedează la republicarea actului normativ în forma transmisă de secretarul general al Camerei Deputaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acesteia.

    ART. 12
    Prevederile art. 3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător procedurii republicării actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României în ceea ce priveşte transmiterea cererii de republicare, a avizului Consiliului Legislativ, a formei republicabile şi registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Rectificarea actelor publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României
    ART. 13
    (1) În cazul în care după publicare se descoperă erori materiale, se procedează la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului.
    (2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de locţiitorul acestuia, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului României, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorităţi publice, se adresează secretarului general al Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cererea trebuie să indice în mod clar actul supus rectificării, numărul şi data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicaţiile necesare, precum şi conţinutul rectificării.
    (4) Evidenţa cererilor de rectificare se ţine în registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).

    ART. 14
    (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ, spre avizare.
    (2) Consiliul Legislativ transmite avizul său către secretarul general al Camerei Deputaţilor în termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ.
    (3) Secretarul general al Camerei Deputaţilor dispune publicarea rectificării şi transmiterea, de îndată, către regia autonomă a cererii de rectificare, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, pe bază de semnătură în condica de predare-primire.
    (4) În cazul în care Consiliul Legislativ avizează negativ cererea de rectificare, aceasta, împreună cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de către secretarul general al Camerei Deputaţilor.

    ART. 15
    (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, pe baza avizului Consiliului Legislativ, în termen de cel mult 5 zile de la primire.
    (2) Dacă ulterior se constată că rectificarea solicitată nu priveşte o eroare materială, răspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.

    ART. 16
    (1) În cazul în care, după publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizării Consiliului Legislativ, se descoperă erori materiale, emitentul înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor o cerere de rectificare, întocmită în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) şi (3).
    (2) Cererile de rectificare a hotărârilor Guvernului care nu au caracter normativ şi care nu au fost avizate în stadiul de proiect de către Consiliul Legislativ se adresează secretarului general al Camerei Deputaţilor de către Secretariatul General al Guvernului, la solicitarea autorităţii publice iniţiatoare.
    (3) Atestarea neavizării de către Consiliul Legislativ se face la cererea secretarului general al Camerei Deputaţilor.
    (4) Rectificările actelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, din dispoziţia secretarului general al Camerei Deputaţilor, în temeiul cererii înaintate de emitent.

    ART. 17
    Prevederile art. 3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător procedurii rectificării actelor normative în Partea I a Monitorului Oficial al României în ceea ce priveşte transmiterea cererii de rectificare, a avizului Consiliului Legislativ şi registrul special prevăzut la art. 9 alin. (5).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Publicarea unor acte normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate
    ART. 18
    (1) În cazul în care actul supus publicării are un volum extins şi/sau interesează, prin obiectul său de reglementare, doar un număr restrâns de persoane, emitentul, printr-o cerere, sau, după caz, regia autonomă, printr-o notă, solicită secretarului general al Camerei Deputaţilor aprobarea publicării anexei/anexelor actului într-un număr special (bis) al Monitorului Oficial al României, Partea I.
    (2) Numerele speciale (bis) ale monitoarelor oficiale în care se publică, potrivit alin. (1), anexele actelor sunt disponibile în format electronic gratuit, potrivit art. 18 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar în format tipărit, contra cost, pe bază de comandă.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul actelor supuse publicării care conţin informaţii clasificate.
    (4) Prevederile art. 3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător procedurii publicării unor acte normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane ori care conţin informaţii clasificate în ceea ce priveşte transmiterea cererii de publicare şi a notei transmise de regia autonomă.

    ART. 19
    (1) Cererile prevăzute la art. 18 trebuie să fie temeinic motivate, ele neputând fi formulate în scopul eludării sau al înfrângerii obligaţiei constituţionale de publicare.
    (2) Cererea privind publicarea în numere speciale (bis), cu tiraj limitat, a actelor normative care au volum extins şi/sau interesează, prin obiectul lor de reglementare, doar un număr restrâns de persoane trebuie să cuprindă numărul de exemplare, precum şi date de ordin financiar privind publicarea acestora.
    (3) Cererea privind publicarea în numere speciale (bis), cu tiraj limitat, a actelor care conţin informaţii clasificate trebuie să cuprindă tipul documentului, numărul total de file ale acestuia, numărul de anexe şi numărul de file ale fiecărei anexe, numărul total de exemplare care vor fi publicate, lista destinatarilor acestora, numărul de exemplare care va fi distribuit fiecărui destinatar, forma prin care sunt transmise spre publicare - suport hârtie, suport electronic, cu menţionarea numărului şi mărimii fişierelor de pe acesta, cu obligativitatea restituirii suportului electronic.
    (4) Răspunderea pentru datele cererii prevăzute la alin. (1)-(3) revine emitentului.
    (5) În cazul solicitării prevăzute la art. 18, precum şi în alte situaţii în care tipărirea şi difuzarea anexelor la diverse acte sunt limitate ca tiraj se va face menţiune în numărul respectiv al Monitorului Oficial al României, Partea I, despre regimul acestora.

    ART. 20
    Secretarul general al Camerei Deputaţilor se pronunţă printr-o rezoluţie asupra cererii/notei prevăzute la art. 18, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia.

    ART. 21
    Respingerea motivată a cererii/notei prevăzute la art. 18 de către secretarul general al Camerei Deputaţilor se comunică, de îndată, emitentului.

    ART. 22
    Regia autonomă distribuie exemplarele din Monitorul Oficial al României, Partea I, cu tiraj limitat, care conţin informaţii clasificate.

    ART. 23
    Prevederile legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate se aplică în mod corespunzător în toate situaţiile gestionării actelor normative şi individuale cu conţinut clasificat.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Publicarea actelor în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României
    ART. 24
    Actele care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se publică în Partea a II-a a Monitorului Oficial al României se înaintează regiei autonome, conform procedurii prevăzute la art. 3 şi 4.

    ART. 25
    (1) Regia autonomă procedează la publicarea actelor în Partea a II-a în termenele prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.
    (2) Dacă regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuată în cel mult 15 zile de la data primirii actelor de către regia autonomă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Publicarea actelor în părţile III-VII ale Monitorului Oficial al României
    ART. 26
    (1) Publicarea actelor în părţile III-VII ale Monitorului Oficial al României se realizează în condiţiile stabilite de regia autonomă, cu respectarea dispoziţiilor art. 7-11 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor care reglementează regimul juridic al actelor respective.
    (2) Emitenţii transmit regiei autonome actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.
    (3) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă transmiterea actelor supuse publicării pe suport hârtie, directorul general al regiei autonome poate decide ca actele să fie transmise exclusiv prin e-mail în fişier electronic certificat.
    (4) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei emitentului pe fiecare filă, inclusiv pe anexe, fără a se suprapune pe text. Certificarea formei electronice se realizează prin semnătură electronică calificată, de o persoană anume desemnată de către emitent.
    (5) Emitenţii comunică regiei autonome numele şi funcţia persoanelor împuternicite să certifice actele transmise spre publicare ori de câte ori apar modificări cu privire la desemnarea acestora.
    (6) Actele supuse publicării se transmit regiei autonome însoţite de o adresă de înaintare, care va cuprinde:
    a) categoria şi datele de identificare ale documentului supus publicării;
    b) numărul de pagini, cuprinzând şi numărul de caractere cu spaţii, ale documentului supus publicării;
    c) numărul anexelor şi numărul de pagini, cuprinzând şi numărul de caractere cu spaţii, ale acestora;
    d) semnătura conducătorului emitentului sau a locţiitorului său.

    (7) Actele transmise în vederea publicării care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4)-(6) pot fi restituite emitentului.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Rectificarea actelor publicate în părţile II-VII ale Monitorului Oficial al României
    ART. 27
    (1) În cazul în care după publicare se descoperă erori materiale în documentul înaintat de către emitent, se procedează la publicarea unei rectificări, pe baza cererii emitentului.
    (2) Cererea emitentului, semnată de conducătorul sau de locţiitorul acestuia, se adresează secretarului general al Camerei Deputaţilor, pentru actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, sau regiei autonome, pentru actele care se publică în părţile III-VII, cu respectarea prevederilor art. 7-11 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor care reglementează regimul juridic al actelor iniţial transmise spre publicare.
    (3) Cererea trebuie să indice, în mod clar, actul supus rectificării, numărul şi data Monitorului Oficial al României, părţile II-VII, în care a fost publicat, eroarea materială, cu explicaţiile necesare, precum şi conţinutul rectificării.
    (4) Evidenţa cererilor de rectificare se ţine într-un registru special specific fiecărei părţi a Monitorului Oficial al României.

    ART. 28
    (1) Regia autonomă procedează la publicarea rectificării, în temeiul cererii înaintate de emitent.
    (2) Dacă se constată că rectificarea solicitată nu priveşte o eroare materială, răspunderea revine emitentului care a solicitat rectificarea actului respectiv.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    (1) În cadrul procedurii de publicare a actelor în Partea I a Monitorului Oficial al României, regia autonomă prezintă secretarului general al Camerei Deputaţilor spre avizare, imediat după procesarea şi paginarea actelor supuse publicării, sumarul numărului publicaţiei.
    (2) Secretarul general al Camerei Deputaţilor avizează sumarul numărului publicaţiei şi îl transmite, de îndată, regiei autonome, în vederea tipăririi.
    (3) În cazul în care actele se transmit potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), prevederile alin. (1) şi (2) nu mai sunt aplicabile.

    ART. 30
    Întârzierea efectuării unor publicări, republicări sau rectificări, din cauza nerespectării de către emitenţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului ordin, atrage exclusiv răspunderea acestora.

    ART. 31
    Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă potrivit prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    Prezentul ordin*) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    *) Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016