Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.30 din 21 martie 2012  pentru aprobarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei    Twitter Facebook

ORDIN nr. M.30 din 21 martie 2012 pentru aprobarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012


    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare,
    având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 106/2011, şi ale art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesionalã şi evoluţia în cariera militarã în Armata României, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã:
    a) anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea "Stagiilor minime pe tipuri de funcţii ce trebuie îndeplinite de ofiţeri în perioada anterioarã promovãrii în funcţie", a "Tipurilor de cursuri de carierã", a "Componenţei şi competenţelor comisiilor de selecţie", precum şi a "Funcţiilor unicat în care, prin excepţie, ofiţerii pot fi menţinuţi mai mult de 4 ani", cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.72/2004*) pentru aprobarea "I.M.-3/6, Concepţia de formare, dezvoltare profesionalã şi utilizare a subofiţerilor şi maiştrilor militari în Armata României", cu modificãrile ulterioare;
    c) Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.174/2004*) pentru aprobarea "I.M.-3/12, Concepţia de formare, dezvoltare profesionalã şi utilizare a ofiţerilor în Armata României", cu modificãrile ulterioare;
    d) art. 1, 4 - 6, 9 - 10, 15 - 16, art. 17 alin. (2) şi (3), art. 18 - 20, 23 - 27 şi 29 - 36 din "I.M.-2/8, Norme privind activitatea centrelor zonale de selecţie şi orientare", aprobate prin Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.8/2007*);
    e) Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.103/2007*) pentru aprobarea "I.M.-2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învãţãmântul militar şi ocuparea funcţiilor de soldat/gradat voluntar şi soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace";
    f) Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.132/2009 pentru aprobarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, cu modificãrile ulterioare;
    g) art. 2, 4 - 9 şi 12 din Instrucţiunile de aplicare în Ministerul Apãrãrii Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.39/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificãrile ulterioare;
    h) orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.
--------
    *) Ordinele ministrului apãrãrii naţionale nr. M.145/2001, M.72/2004, M.174/2004, M.8/2007 şi M.103/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementãri din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi securitãţii naţionale.

    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

    Bucureşti, 21 martie 2012.
    Nr. M.30.


    ANEXÃ

                                  INSTRUCŢIUNI
                     privind recrutarea, selecţia, formarea
        profesionalã şi evoluţia în cariera militarã în Armata României

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Personalul militar în activitate al Ministerului Apãrãrii Naţionale, denumit în continuare personal militar, este format din:
    a) cadre militare - ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri;
    b) soldaţi şi gradaţi profesionişti.
    ART. 2
    (1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizeazã prin parcurgerea urmãtoarelor etape:
    a) recrutarea candidaţilor;
    b) selecţionarea candidaţilor;
    c) admiterea candidaţilor;
    d) formarea profesionalã iniţialã;
    e) formarea profesionalã continuã;
    f) evoluţia în cariera militarã.
    (2) Pentru ocuparea locurilor în unitãţile de învãţãmânt liceal militar se desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
    a) recrutarea candidaţilor;
    b) selecţionarea candidaţilor;
    c) admiterea candidaţilor.
    ART. 3
    Noţiunea de candidat, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, desemneazã acea persoanã, bãrbat sau femeie, care doreşte sã urmeze cursurile unei unitãţi/instituţii de învãţãmânt militar sau un program de formare/instruire.
    ART. 4
    Recrutarea candidaţilor pentru formarea personalului militar ori pentru a urma cursurile din unitãţile de învãţãmânt liceal militar se executã de cãtre birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri informare-recrutare.
    ART. 5
    Selecţionarea candidaţilor se desfãşoarã astfel:
    a) de cãtre centrele zonale de selecţie şi orientare, pentru candidaţii la învãţãmântul liceal militar, învãţãmântul postliceal militar pentru formarea iniţialã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor, învãţãmântul universitar militar pentru formarea iniţialã a ofiţerilor, la cursul de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, precum şi la programele de instruire destinate formãrii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
    b) de cãtre Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã "General doctor aviator Victor Anastasiu", Centrul de Medicinã Navalã şi laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru candidaţii declaraţi "Admis" la selecţie în centrele zonale de selecţie şi orientare, care opteazã pentru arme sau servicii şi specialitãţi militare unde este prevãzutã examinare/evaluare aptitudinalã medicalã şi/sau psihologicã specialã;
    c) de cãtre structurile de personal din unitãţile militare desemnate în actele normative specifice, pentru formarea profesionalã continuã a personalului militar.
    ART. 6
    (1) Candidaţii pentru unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar declaraţi "Admis" la selecţie participã la concursul de admitere organizat de aceste instituţii, conform prevederilor dispoziţiilor şefului Direcţiei management resurse umane.
    (2) Candidaţii pentru profesia de soldat/gradat profesionist declaraţi "Admis" la selecţie sunt repartizaţi de cãtre centrele zonale de selecţie şi orientare, pe unitãţi militare, arme sau servicii şi specialitãţi militare, în funcţie de nivelul caracteristicilor evaluate, de opţiunile proprii şi de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unitãţile de instrucţie.
    (3) Admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor militare se realizeazã potrivit legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi normelor specifice Ministerului Apãrãrii Naţionale, elaborate de cãtre Direcţia management resurse umane.
    ART. 7
    Formarea profesionalã a personalului militar în activitate este iniţialã şi continuã.
    ART. 8
    Formarea profesionalã iniţialã a cadrelor militare în activitate se realizeazã astfel:
    a) prin parcurgerea şi finalizarea cursurilor organizate de cãtre unitãţile de învãţãmânt postliceal militar şi de cãtre instituţiile de învãţãmânt universitar militar, potrivit legii şi actelor normative specifice, denumitã în continuare formarea pe filiera directã;
    b) prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, organizat în unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, şcolile de aplicaţie/centrele de instruire/unitãţile de instrucţie specifice armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare, potrivit legii şi actelor normative specifice, denumitã în continuare formarea pe filiera indirectã.
    ART. 9
    Formarea profesionalã continuã a cadrelor militare se desfãşoarã în instituţiile de învãţãmânt universitar militar, în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar militar, în şcolile de aplicaţie/centrele de instruire din Ministerul Apãrãrii Naţionale, în instituţiile de învãţãmânt universitar civil, precum şi în alte instituţii din ţarã şi strãinãtate, potrivit legii şi actelor normative specifice.
    ART. 10
    (1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Direcţia management resurse umane elaboreazã/stabileşte urmãtoarele:
    a) strategiile, politicile şi reglementãrile specifice recrutãrii, selecţionãrii, formãrii profesionale şi evoluţiei în carierã a personalului militar;
    b) planurile anuale de şcolarizare şi de perfecţionare a pregãtirii personalului militar;
    c) armele sau serviciile şi specialitãţile militare pentru care se organizeazã activitãţile de asigurare cu personal militar;
    d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele şi durata programelor de formare profesionalã, în condiţiile legii;
    e) unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar organizatoare de programe de formare profesionalã a cadrelor militare.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor potrivit domeniilor de competenţã, Direcţia management resurse umane avizeazã:
    a) normele de organizare şi funcţionare ale birourilor informare-recrutare şi ale centrelor zonale de selecţie şi orientare;
    b) metodologiile utilizate în procesul de recrutare şi selecţie a candidaţilor, precum şi metodologia de repartizare a candidaţilor pe posturile de soldat şi gradat profesionist;
    c) planurile şi graficele activitãţilor de recrutare şi selecţie;
    d) repartizarea pe arme sau servicii şi specialitãţi militare a locurilor scoase la concurs pentru cursul de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate;
    e) planurile de învãţãmânt ale unitãţilor/instituţiilor de învãţãmânt militar;
    f) tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate;
    g) metodologiile de organizare şi desfãşurare a concursurilor de admitere în unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar.
    ART. 11
    Candidaţii trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, criteriile generale şi specifice de recrutare ale categoriei de personal, instituţiei de învãţãmânt militar şi ale filierei de formare pentru care opteazã.

    CAP. II
    Recrutarea candidaţilor pentru formarea profesionalã iniţialã a personalului militar în activitate

    SECŢIUNEA 1
    Criterii generale de recrutare a candidaţilor

    ART. 12
    Criteriile generale de recrutare pe care trebuie sã le îndeplineascã, cumulativ, candidatul care opteazã pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unitãţi de învãţãmânt liceal militar sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã cetãţenie românã şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învãţãmânt/ cursului/programului de formare;
    b) sã fie declarat "apt medical";
    c) sã nu fi fost condamnat pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului sau contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unitãţi de învãţãmânt liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    d) sã nu facã parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacã este membru, sã se angajeze în scris cã, dupã admiterea în unitatea/instituţia de învãţãmânt militar sau în programul de formare/instruire, va renunţa la aceastã calitate;
    e) sã nu facã parte din organizaţii interzise de legislaţia românã şi sã nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activitãţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    f) sã nu aparţinã unor culte sau asociaţii/grupãri religioase care contravin normelor de pãstrare a ordinii publice, care încalcã bunele moravuri sau afecteazã exercitarea profesiei militare;
    g) sã nu fie asociat unic ori sã participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacã este în una dintre aceste situaţii, sã se angajeze în scris cã, dupã admiterea în unitatea/instituţia de învãţãmânt militar, în programul de formare sau de instruire, va renunţa la aceastã calitate;
    h) pentru candidate - sã declare în scris cã îşi asumã toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se aflã în stare de graviditate/maternitate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea iniţialã a ofiţerilor în activitate

    ART. 13
    Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directã a ofiţerilor în activitate sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizãrii concursului de admitere;
    b) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal, cu diplomã de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat, pânã la data concursului de admitere;
    c) sã nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţã cu finanţare de la buget.
    ART. 14
    (1) Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate se realizeazã din rândul:
    a) ofiţerilor în rezervã;
    b) maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate;
    c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (2) Criteriile specifice de recrutare din rândul ofiţerilor în rezervã a candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfãşurãrii concursului de admitere la cursul de formare;
    b) sã fie absolvenţi ai unei instituţii de învãţãmânt universitar acreditate, cu diplomã de licenţã, cu profil corespunzãtor armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare, conform reglementãrilor în vigoare, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de licenţã, pânã la data concursului de admitere la cursul de formare.
    (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate, sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi la data acordãrii gradului;
    b) sã fie absolvenţi ai unei instituţii de învãţãmânt universitar acreditate, cu diplomã de licenţã, cu profil corespunzãtor armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare, conform reglementãrilor în vigoare, ori sã îşi fi desfãşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candideazã şi sã fi absolvit o instituţie de învãţãmânt universitar, indiferent de profil, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de licenţã, pânã la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenţã în domeniul financiar-contabil;
    c) sã aibã cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri în activitate, calculatã de la data primirii primului grad şi pânã la data începerii cursului de formare ca ofiţer;
    d) sã aibã în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin "Foarte bun".
    (4) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate, sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfãşurãrii concursului de admitere la cursul de formare;
    b) sã fie absolvenţi ai unei instituţii de învãţãmânt universitar acreditate, cu diplomã de licenţã, cu profil corespunzãtor armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare, iar în cazul în care sunt studenţi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de licenţã, pânã la data concursului de admitere la cursul de formare.
    ART. 15
    Candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor din serviciul medical trebuie sã deţinã certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberã practicã, conform prevederilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesionalã iniţialã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate

    ART. 16
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directã a maiştrilor militari în activitate sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizãrii concursului de admitere;
    b) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal, militar sau civil, cu diplomã de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat pânã la data concursului de admitere.
    (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directã a subofiţerilor în activitate sunt urmãtoarele:
    a) sã fie soldaţi/gradaţi profesionişti;
    b) sã aibã vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizãrii concursului de admitere;
    c) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal, cu diplomã de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat pânã la data concursului de admitere;
    d) sã aibã cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculatã de la data finalizãrii programului de instruire şi pânã la data începerii cursului de formare pe filiera directã a subofiţerilor în activitate;
    e) sã aibã în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel puţin "Foarte bun".
    (3) În funcţie de nevoile de încadrare cu subofiţeri în activitate, la armele sau serviciile şi specialitãţile militare pentru care nu sunt posibilitãţi de recrutare din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti, candidaţii pot proveni şi din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale, absolvenţi de învãţãmânt liceal, militar sau civil, cu diplomã de bacalaureat şi care au vârsta de 35 de ani, împliniţi în anul organizãrii concursului de admitere.
    (4) Situaţiile prevãzute la alin. (3) se reglementeazã prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.
    ART. 17
    Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate se realizeazã din rândul:
    a) soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate;
    b) subofiţerilor în rezervã;
    c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 18
    (1) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate, pentru formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate, sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã cel mult vârsta de 45 de ani împliniţi la data acordãrii gradului;
    b) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal cu diplomã de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat pânã la data concursului de admitere;
    c) sã aibã studii/competenţe profesionale corespunzãtoare armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare, conform reglementãrilor în vigoare;
    d) pentru serviciul medical - sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat/diplomã de absolvire a instituţiei de învãţãmânt sanitar, şi sã deţinã certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    e) pentru serviciul muzici militare - sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal de profil;
    f) sã aibã cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculatã de la data finalizãrii programului de instruire şi pânã la data începerii cursului de formare pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate;
    g) sã fie confirmaţi în arma sau serviciul militar pentru care se organizeazã concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate;
    h) excepţie de la prevederile lit. g) fac candidaţii pentru armele "auto", "geniu" şi "tancuri", care trebuie sã posede permis de conducere categoriile B şi C, precum şi cei pentru serviciul muzici militare;
    i) sã aibã în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul cel puţin "Foarte bun".
    (2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul subofiţerilor în rezervã, pentru formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate, sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfãşurãrii concursului de admitere la cursul de formare;
    b) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal cu diplomã de bacalaureat sau sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat pânã la data concursului de admitere;
    c) sã aibã studii/competenţe profesionale, corespunzãtoare armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare;
    d) pentru serviciul medical - sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţã profesionalã pentru specialitatea de asistent medical generalist;
    e) pentru serviciul muzici militare - sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal de profil;
    f) sã posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care opteazã pentru armele "auto", "geniu" şi "tancuri".
    (3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor din rândul civililor din cadrul şi din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate, sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfãşurãrii concursului de admitere la cursul de formare;
    b) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal cu diplomã de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, sã facã dovada promovãrii examenului de bacalaureat pânã la data concursului de admitere;
    c) pentru serviciul medical - sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenţã profesionalã pentru specialitatea de asistent medical generalist;
    d) pentru serviciul muzici militare - sã fie absolvenţi ai învãţãmântului liceal de profil;
    e) sã aibã studii/competenţe profesionale corespunzãtoare armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare, conform reglementãrilor în vigoare;
    f) sã posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care opteazã pentru armele "auto", "geniu" şi "tancuri".

    SECŢIUNEA a 4-a
    Criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea profesionalã iniţialã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

    ART. 19
    Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sunt urmãtoarele:
    a) sã aibã vârsta între 18 ani împliniţi pânã la data începerii programului de instruire şi cel mult 46 de ani împliniţi pânã la data finalizãrii programului de instruire, astfel încât sã poatã încheia primul contract de angajare cu durata de 4 ani, conform legii;
    b) sã fie absolvenţi cel puţin ai învãţãmântului general obligatoriu, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, sã facã dovada absolvirii/promovãrii examenelor pânã la data începerii programului de instruire;
    c) sã posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai candidaţii care opteazã pentru armele "auto", "geniu" şi "tancuri";
    d) sã fie de acord sã renunţe la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist, dupã angajarea în armatã;
    e) sã deţinã diplomã de absolvire a şcolii sanitare postliceale - numai candidaţii care opteazã pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în arma "aviaţie", specialitatea "însoţitor de bord - paramedic".
    ART. 20
    (1) În funcţie de necesarul de încadrare al Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru anumite arme sau servicii şi specialitãţi militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti pot fi completate cu criterii suplimentare, la iniţiativa sau cu avizul Direcţiei management resurse umane.
    (2) În cazul adãugãrii unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Criterii specifice de recrutare a candidaţilor pentru unitãţile de învãţãmânt liceal militar

    ART. 21
    Candidaţii pentru unitãţile de învãţãmânt liceal militar trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele criterii specifice:
    a) sã aibã vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfãşurãrii concursului de admitere;
    b) sã fie absolvenţi ai învãţãmântului secundar inferior - ciclul gimnazial şi sã fi promovat evaluarea/testele naţionale, iar în cazul în care este elev în ultimul an, sã facã dovada promovãrii evaluãrii/testelor naţionale pânã la data concursului de admitere.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Conţinutul dosarului de candidat

    ART. 22
    Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un dosar cu urmãtoarele documente:
    a) cererea de înscriere - document tipizat;
    b) copia legalizatã a certificatului de naştere, iar pentru Institutul Medico-Militar, douã exemplare;
    c) copia cãrţii de identitate;
    d) copia cãrţii/buletinului de identitate a/al pãrinţilor sau întreţinãtorilor - numai pentru candidaţii care opteazã pentru instituţiile de învãţãmânt liceal militar;
    e) fişa de examinare medicalã - document tipizat;
    f) fişa de cunoaştere - document tipizat;
    g) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;
    h) copia legalizatã a documentului de absolvire a studiilor, care sã ateste promovarea evaluãrii/testelor naţionale, sau adeverinţã din care sã reiasã cã solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii - numai pentru candidaţii care opteazã pentru instituţiile de învãţãmânt liceal militar;
    i) copia legalizatã a certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii sau adeverinţã cã este în ultimul an de studii - numai în cazul în care aceasta este ultima formã de învãţãmânt în curs de absolvire/absolvitã - doar pentru candidaţii care opteazã pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
    j) copia legalizatã a diplomei de bacalaureat sau adeverinţã din care sã rezulte cã a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinţã din care sã reiasã cã solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii;
    k) copia legalizatã a certificatului de competenţe profesionale corespunzãtoare armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare pentru care se organizeazã cursul de formare pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate;
    l) copia legalizatã a diplomei de licenţã sau adeverinţã din care sã rezulte cã a promovat examenul de licenţã, profilul şi specializarea - numai pentru candidaţii care opteazã pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate;
    m) copia atestatului de liberã practicã/copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru candidaţii care opteazã pentru formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate din serviciul medical;
    n) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu drept de liberã practicã, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional de medic specialist sau medic primar, dupã caz, copia poliţei de asigurare malpraxis - numai pentru candidaţii care opteazã pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate din serviciul medical;
    o) copia permisului de conducere - pentru candidaţii care opteazã pentru formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate sau pentru candidaţii care opteazã pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în armele "auto", "geniu" şi "tancuri";
    p) copia livretului militar - numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în rezervã şi al civililor care au satisfãcut stagiul militar;
    q) raportul personal prin care solicitã participarea la cursul de formare, aprobat de cãtre comandantul unitãţii militare unde este încadrat, în care va menţiona cã acceptã sã lucreze în Ministerul Apãrãrii Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitãţile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate şi al civililor din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale;
    r) declaraţie pe propria rãspundere în care menţioneazã cã acceptã sã lucreze în Ministerul Apãrãrii Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitãţile militare în care va fi repartizat - numai pentru candidaţii care opteazã pentru formarea pe filiera indirectã a cadrelor militare în activitate;
    s) copie a ultimului contract cu Ministerul Apãrãrii Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, certificat de structurile de personal ale unitãţilor unde sunt încadraţi;
    t) fişa "Cumul de puncte", pentru candidaţii la profesia de soldat şi gradat profesionist, conform modelului prevãzut de metodologia repartizãrii pe funcţii a candidaţilor selecţionaţi pentru posturile de soldat şi gradat profesionist, elaboratã de Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General şi avizatã de Direcţia management resurse umane;
    u) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, dupã caz, rezultatele examinãrii/evaluãrii aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale;
    v) recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental - document tipizat - numai pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Întocmirea dosarului de candidat

    ART. 23
    Dosarul de candidat se întocmeşte de cãtre biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliazã pe raza judeţului/sectorului municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este încadrat/angajat într-o unitate militarã ori este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învãţãmânt din judeţul/sectorul respectiv, în perioada recrutãrii.
    ART. 24
    Birourile informare-recrutare întocmesc într-un an şcolar/universitar un singur dosar de candidat pentru fiecare persoanã care îşi exprimã cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/tipul instituţiei de învãţãmânt/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care existã mai multe opţiuni, prima opţiune este consideratã cea de bazã.
    ART. 25
    (1) Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat - cererea de înscriere, fişa de cunoaştere, fişa de examinare medicalã, recomandarea privind profilul psihomoral şi comportamental - sunt asigurate de cãtre birourile informare-recrutare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2-5.
    (2) Modelul raportului personal şi al declaraţiei pe propria rãspundere sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.
    (3) În procesul de recrutare, pe lângã documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizeazã fişa de contact, document tipizat al cãrui model este prezentat în anexa nr. 8, care stã la baza iniţierii procesului de recrutare, a verificãrii preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi a urmãririi rezultatelor ulterioare obţinute de cãtre candidat pânã la intrarea în sistemul militar.
    (4) Întocmirea fişelor de contact pentru potenţialii candidaţi care solicitã participarea la procesul de recrutare se desfãşoarã permanent, însã întocmirea dosarelor de candidat se desfãşoarã numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare şi de selecţie, corelat cu structura anului şcolar/universitar, cu perioadele de desfãşurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicitãţii.
    (5) Fiecare dosar de candidat este însoţit de un opis, semnat de cãtre recrutorul care a finalizat şi a verificat conţinutul dosarului, iar filele din dosar sunt numerotate în colţul din dreapta jos.
    (6) Coperta dosarului de candidat este inscripţionatã conform modelului prezentat în anexa nr. 9.
    ART. 26
    Pentru documentele solicitate în copie nelegalizatã, dupã confruntarea cu documentele originale, copiile respective sunt certificate, pentru conformitate, pe fiecare paginã, de cãtre ofiţerul/subofiţerul recrutor.
    ART. 27
    Fişa medicalã este completatã în prima parte de cãtre medicul de unitate, în baza adeverinţei eliberate de cãtre medicul de familie şi a documentelor medicale existente la unitate sau de cãtre medicul de familie, dupã caz, iar în a doua parte cuprinde rezultatele examinãrilor medicale efectuate în unitãţile sanitare din reţeaua Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 28
    (1) Fişele de contact ale candidaţilor, dosarele nefinalizate, dosarele candidaţilor declaraţi "Respins la selecţie" se pãstreazã timp de 3 ani de la data iniţierii contactului/finalizãrii dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.
    (2) La solicitarea candidatului care nu mai continuã, indiferent de motiv, procesul de recrutare şi/sau selecţie, se restituie, sub semnãturã, documentele din dosar, inclusiv fişa de examinare medicalã, cu excepţia fişei de cunoaştere care rãmâne la biroul informare-recrutare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Desfãşurarea recrutãrii pentru formarea profesionalã iniţialã a personalului militar în activitate

    ART. 29
    (1) Recrutarea se desfãşoarã pe baza urmãtoarelor documente:
    a) Planul de recrutare a candidaţilor pentru unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, întocmit pe baza Planului de şcolarizare în unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, denumit în continuare Plan de şcolarizare, elaborat anual de cãtre Direcţia management resurse umane;
    b) Planul de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist în activitate se întocmeşte pe serii de instruire, de cãtre Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, pe baza necesarului de încadrat stabilit în funcţie de propunerile categoriilor de forţe ale armatei şi corelat cu posibilitãţile financiare puse la dispoziţie prin buget.
    (2) Prin planurile de recrutare se stabileşte numãrul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmeşte fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidaţi pentru unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, iar unde este cazul, şi pe unitãţi militare şi/sau arme sau servicii şi specializãri militare, astfel încât sã se asigure ocuparea tuturor locurilor/posturilor disponibile, conform bugetului aprobat.
    ART. 30
    (1) Direcţia management resurse umane trimite Planul de şcolarizare aprobat şi Planul de recrutare a candidaţilor pentru unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar la Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General.
    (2) Numãrul de locuri din Planul de şcolarizare, pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale, cu excepţia celor prevãzute pentru Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii şi pentru alţi beneficiari, precum şi lista cu posturile de soldat şi gradat profesionist prevãzute a fi încadrate, sunt comunicate integral tuturor birourilor informare-recrutare.
    (3) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General transmite necesarul de încadrat pentru posturile de soldat/gradat profesionist şi o copie a planului de recrutare pentru aceastã categorie de personal militar la Direcţia management resurse umane.
    (4) Numãrul de locuri şi posturile prevãzute la alin. (2) sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Apãrãrii Naţionale şi în Buletinul Informativ al Armatei.
    ART. 31
    Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General trimite fiecãrui birou informare-recrutare extrasele corespunzãtoare din planurile de recrutare, prevãzute la art. 29, cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidaţi, unitãţi/instituţii de învãţãmânt militar, programe de formare/instruire, iar unde este cazul, şi pe unitãţi militare şi/ori arme sau servicii şi specialitãţi militare.
    ART. 32
    Sursele de provenienţã a candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe arme sau servicii şi specialitãţi militare, sunt aprobate de cãtre ministrul apãrãrii naţionale, prin Planul de şcolarizare.
    ART. 33
    Birourile informare-recrutare îşi planificã activitãţile specifice pe baza planurilor de recrutare şi elaboreazã planul lunar de contactãri, pânã la sfârşitul lunii în curs, pentru luna urmãtoare.
    ART. 34
    Procesul de recrutare cuprinde urmãtoarele etape principale:
    a) prezentarea ofertei profesionale/educaţionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalitãţilor de desfãşurare a recrutãrii şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masã, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activitãţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar;
    b) completarea fişei de contact de cãtre recrutor;
    c) punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile;
    d) consilierea, ori de câte ori candidatul solicitã acest lucru, şi orientarea profesionalã în funcţie de preocupãrile, înclinaţiile candidatului şi de oferta armatei pe arme sau servicii şi specialitãţi militare;
    e) punerea la dispoziţia candidatului a fişei de examinare medicalã şi îndrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
    f) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente;
    g) desfãşurarea interviului de cunoaştere, pe parcursul cãruia se reverificã îndeplinirea criteriilor de recrutare şi existenţa tuturor documentelor, se fac recomandãri şi se completeazã, de cãtre recrutor, fişa de cunoaştere, iar de cãtre candidat, cererea de înscriere la unitatea/instituţia de învãţãmânt militar/centrele de instruire/unitãţile de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militarã pentru care opteazã;
    h) luarea deciziei de cãtre recrutor, consemnarea în fişa de cunoaştere şi în fişa de contact;
    i) programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, în cazul în care a fost declarat "Recrutat";
    j) informarea candidatului planificat pentru selecţie, privind desfãşurarea probelor la care urmeazã sã participe şi conţinutul acestora.
    ART. 35
    Birourile informare-recrutare şi instituţiile de învãţãmânt militar informeazã candidaţii despre posibilitatea reorientãrii lor cãtre o altã unitate/instituţie de învãţãmânt militar de cel mult acelaşi nivel, în conformitate cu calendarul admiterii în unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar ori cãtre programele de formare profesionalã iniţialã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în cazul respingerii la selecţie sau la concursul de admitere.
    ART. 36
    (1) Examinarea medicalã a candidaţilor se efectueazã o singurã datã pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicalã eliberate de cãtre birourile informare-recrutare.
    (2) Examinarea medicalã a candidaţilor care provin din rândul elevilor unitãţilor de învãţãmânt liceal militar se efectueazã în luna decembrie, ca examinare medicalã periodicã, prin grija unitãţilor de învãţãmânt liceal militar, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale. Fişa de examinare medicalã periodicã întocmitã cu aceastã ocazie este valabilã pentru dosarul de candidat, dacã în aceastã perioadã nu au intervenit modificãri ale stãrii de sãnãtate certificate de cãtre medicul unitãţii sau medicul la care este arondatã unitatea, în baza adeverinţei eliberate de cãtre medicul de familie.
    (3) Examinarea medicalã a candidaţilor pentru instituţiile de învãţãmânt liceal militar şi a celor care provin din rândul civililor se efectueazã în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Apãrãrii Naţionale, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale.
    (4) Pentru maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi şi gradaţi profesionişti din Ministerul Apãrãrii Naţionale, la întocmirea dosarului de candidat este valabilã fişa de examinare medicalã periodicã în vigoare, efectuatã în ultimele 12 luni, dacã în aceastã perioadã nu au intervenit modificãri ale stãrii de sãnãtate certificate de cãtre medicul unitãţii sau medicul la care este arondatã unitatea, în baza adeverinţei eliberate de cãtre medicul de familie; în funcţie de specificul locului de muncã, medicul de medicina muncii poate recomanda investigaţii suplimentare.
    ART. 37
    În funcţie de parcurgerea etapelor prevãzute la art. 34, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre urmãtoarele situaţii, care se consemneazã în fişa de contact:
    a) contact iniţial - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare şi se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii: nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învãţãmânt militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militarã pentru care a optat; îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevãzute locuri/posturi pentru categoria de personal/instituţia de învãţãmânt militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militarã pentru care a optat; a întrerupt procesul de recrutare din motive personale;
    b) recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia militarã de învãţãmânt militar/programul de instrucţie şi arma sau serviciul şi specialitatea militarã pentru care a completat cererea de înscriere, ca primã opţiune, şi pentru care sunt prevãzute locuri/posturi.
    ART. 38
    Un candidat este, de regulã, preluat de cãtre un singur recrutor, care ţine legãtura cu acesta şi îl îndrumã pe tot parcursul procesului de recrutare şi selecţie.
    ART. 39
    Dupã ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor se trimit de cãtre birourile informare-recrutare la centrele zonale de selecţie şi orientare la care acestea sunt arondate.
    ART. 40
    Candidaţii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificaţi pentru susţinerea probelor/testelor de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând urmãtoarea procedurã:
    a) birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selecţie şi orientare planificarea candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înaintea începerii activitãţii de selecţie, pentru fiecare serie de admitere;
    b) birourile informare-recrutare contacteazã candidaţii în vederea anunţãrii datei participãrii la selecţie, solicitã confirmarea verbalã a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilitã şi se asigurã cã toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie sã aibã asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
    c) candidaţii care, în momentul contactãrii lor în vederea planificãrii la selecţie, îşi declarã indisponibilitatea temporarã se replanificã pentru o serie urmãtoare, corespunzãtor opţiunii lor. În cazul în care planificarea s-a fãcut nominal de cãtre centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor rãmase libere se va face de comun acord cu reprezentanţii acestuia;
    d) candidaţii neprezentaţi la selecţie la data la care au fost planificaţi se replanificã pentru o altã datã, dacã se prezintã la biroul informare-recrutare şi îşi exprimã în continuare dorinţa de a participa la selecţie;
    e) cu cel puţin 3 zile dupã data la care li s-a comunicat planificarea candidaţilor la selecţie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, telefonic sau prin adresã/fax, lista nominalã a candidaţilor care vor participa la selecţie, pe categorii de candidaţi;
    f) pentru candidaţii proveniţi din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate sau, dupã caz, al funcţionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apãrãrii Naţionale, birourile informare-recrutare comunicã, prin notã telefonicã sau adresã, unitãţilor militare în care sunt încadraţi data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare, documentele şi materialele pe care trebuie sã le aibã asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
    g) birourile informare-recrutare elibereazã, la cererea candidaţilor, adeverinţe de participare la selecţie.
    ART. 41
    Perioadele de recrutare şi selecţie, pe categorii de personal/candidaţi şi tipuri de unitãţi/instituţii de învãţãmânt militar/programe de formare/instruire, termenele-limitã de finalizare a dosarelor de candidat şi de încheiere a selecţiei se stabilesc de cãtre Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General şi se comunicã birourilor informare-recrutare.
    ART. 42
    (1) Dosarele candidaţilor copii ai militarilor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 sau în timpul şi/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe ori a unor acte de devotament excepţional, a unor misiuni executate în afara teritoriului statului român, conţin documente doveditoare ale împrejurãrilor decesului, iar pe copertã, la rubrica "Menţiuni suplimentare", se specificã situaţia candidatului, dacã acesta opteazã pentru învãţãmântul liceal militar, învãţãmântul postliceal pentru formarea maiştrilor militari şi subofiţerilor ori pentru programul de formare profesionalã iniţialã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.
    (2) Dosarele menţionate la alin. (1) sunt înaintate, dupã finalizare, de cãtre birourile informare-recrutare, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare, Direcţiei management resurse umane, pentru avizare, în vederea admiterii fãrã concurs sau a întocmirii fişei "Cumul de puncte", dupã caz.
    (3) Direcţia management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele, în vederea planificãrii candidatului pentru participarea la selecţie.
    (4) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Direcţia management resurse umane sunt returnate birourilor informare-recrutare.
    (5) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de admitere fãrã concurs pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.
    (6) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit atât Direcţiei management resurse umane, cât şi birourilor informare-recrutare adeverinţele cu rezultatele acestor candidaţi, în termen de 3 zile de la data susţinerii probelor/testelor de selecţie, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a anunţãrii candidaţilor.

    CAP. III
    Selecţia candidaţilor pentru formarea profesionalã iniţialã a personalului militar în activitate

    ART. 43
    (1) Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie pe baza informaţiilor din dosarul de candidat.
    (2) Centrele zonale de selecţie şi orientare planificã participarea la selecţie a candidaţilor recrutaţi, astfel încât sã asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activitãţii de selecţie în termenele stabilite.
    ART. 44
    Pe baza dosarului de candidat, în cursul unui an de recrutare, un candidat poate sã participe o singurã datã la procesul de selecţie şi orientare profesionalã pentru aceeaşi categorie de personal, acelaşi tip de instituţie de învãţãmânt militar/program de formare/instruire.
    ART. 45
    (1) Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde urmãtoarele tipuri de probe:
    a) probe psihologice;
    b) probe fizice;
    c) interviu de evaluare finalã.
    (2) În activitatea de selecţie, centrele zonale de selecţie şi orientare utilizeazã, diferenţiat, pe categorii de candidaţi/personal militar, instrumente de evaluare a potenţialului intelectual şi aptitudinal, a capacitãţii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potenţialului de lider, a capacitãţii de comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militarã, precum şi a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apãrãrii Naţionale.
    (3) Probele de selecţie sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.
    (4) Rezultatele obţinute la oricare dintre probe nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinãri efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.
    (5) Metodologia de evaluare psihologicã este elaboratã de cãtre Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, la propunerea structurilor expert, şi este avizatã de cãtre Direcţia management resurse umane.
    (6) Probele prevãzute la alin. (1) se organizeazã şi se desfãşoarã în conformitate cu reglementãrile în vigoare din domeniu şi cu cele privind organizarea şi funcţionarea centrelor zonale de selecţie şi orientare.
    (7) Instrumentele de selecţie nu se schimbã pe parcursul unui an de selecţie.
    ART. 46
    La activitatea de selecţie participã doar candidaţii care sunt declaraţi "apt medical" şi care declarã, sub semnãturã, cã starea psihicã şi cea fizicã le permit susţinerea probelor.
    ART. 47
    Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participã la selecţie, fãrã excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondãrii zonale stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General şi care nu poate fi modificatã pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie.
    ART. 48
    (1) Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) "Admis" - dacã îndeplineşte baremul/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
    b) "Respins" - dacã nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
    c) "Neprezentat" - dacã pânã la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu sa prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat.
    (2) Candidaţilor declaraţi "Admis" li se înmâneazã, pe bazã de semnãturã, o adeverinţã prin care se certificã participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemneazã rezultatul final.
    ART. 49
    Dupã ce au fost declaraţi "Admis" la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare, urmãtoarele categorii de candidaţi sunt declaraţi "Apt" şi obţin avizul scris, în urma efectuãrii examinãrii medicale şi/sau psihologice speciale astfel:
    a) candidaţii pentru profesia de ofiţer, arma aviaţie, specializãrile "pilot pe aeronave cu motoare reactive" şi "controlor trafic aerian" sau subofiţer "controlor trafic aerian", la Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã "General doctor aviator Victor Anastasiu";
    b) candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militarã, la Centrul de Medicinã Navalã din Constanţa;
    c) candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitãţile militare "paraşutişti", "însoţitor de bord" şi "forţe pentru operaţii speciale", la Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã "General doctor aviator Victor Anastasiu";
    d) candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militarã "scafandri" sau cei care vor fi ambarcaţi, la Centrul de Medicinã Navalã din Constanţa;
    e) candidaţii care opteazã pentru arme sau servicii şi specialitãţi militare pentru care este necesarã deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectueazã examinãrile psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare;
    f) candidaţii care sunt sportivi de performanţã şi urmeazã sã fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" efectueazã examinarea psihologicã specificã în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".
    ART. 50
    (1) Documentele rezultate în urma finalizãrii examinãrilor/probelor/testelor efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare şi în cadrul structurilor militare specificate la art. 49 sunt adãugate în dosarul de candidat, pe mãsura obţinerii lor.
    (2) Perioadele, graficul de desfãşurare şi modalitatea de planificare a candidaţilor pentru efectuarea examinãrii medicale şi/sau psihologice speciale se stabilesc de cãtre Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General, împreunã cu structurile militare specificate la art. 49.
    ART. 51
    (1) În urma rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie aptitudinalã şi la concursul/examenul de admitere, candidaţii se pot reorienta spre o altã categorie de personal/unitate/instituţie de învãţãmânt militar/program de formare/instruire, armã sau serviciu şi specialitate militarã, dacã îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacã graficul de desfãşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învãţãmânt militar/cursul de formare/ programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.
    (2) Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi fişe de înscriere, valabilã numai dacã are aplicatã ştampila instituţiei în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei fişe de înscriere.
    (3) Schimbarea opţiunii candidatului dupã finalizarea procesului de recrutare are loc astfel:
    a) la centrul zonal de selecţie şi orientare, dupã parcurgerea probelor de selecţie, conform primei opţiuni;
    b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selecţie şi orientare, pentru candidaţii care au fost declaraţi "Inapt" în urma efectuãrii examinãrii medicale şi/sau psihologice speciale;
    c) la unitatea/instituţia de învãţãmânt militar, dupã afişarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;
    d) la biroul informare-recrutare, pentru o altã categorie de personal/tip de unitate/instituţie de învãţãmânt/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, conform metodologiei elaborate de cãtre Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General.
    (4) Noua opţiune a candidatului trebuie sã se regãseascã înscrisã pe adeverinţa eliberatã de centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost declarat "Admis".
    ART. 52
    Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate şi, atunci când este cazul, personalul civil din Ministerul Apãrãrii Naţionale participã la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unitãţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune.
    ART. 53
    (1) Dosarele candidaţilor declaraţi "Admis" la selecţie şi, dupã caz, declaraţi "Apt" în urma efectuãrii examinãrii medicale şi/sau psihologice speciale sunt trimise la instituţiile de învãţãmânt militar care organizeazã concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecţie şi orientare care executã activitatea de repartizare pe centre de instruire/unitãţi de instrucţie a candidaţilor pentru posturile de soldat/gradat profesionist. Dosarul cuprinde şi o adeverinţã eliberatã de cãtre centrul zonal de selecţie şi orientare, în care se consemneazã rezultatul final.
    (2) Candidaţilor declaraţi "Respins" la selecţie li se înmâneazã, sub semnãturã, dosarul de candidat.
    (3) Dosarele candidaţilor declaraţi "Neprezentat" la selecţie sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au întocmit.
    ART. 54
    Candidaţilor declaraţi "Admis" sau "Respins" la selecţie li se înmâneazã, pe bazã de semnãturã, o adeverinţã prin care se certificã participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemneazã rezultatul final.
    ART. 55
    Cererile, reclamaţiile, sesizãrile şi propunerile privind selecţia se analizeazã de cãtre structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major General, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 56
    (1) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit rezultatele obţinute de cãtre candidaţi, în urma susţinerii probelor de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, birourilor informare-recrutare.
    (2) Birourile informare-recrutare opereazã în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de cãtre candidaţi în procesul de selecţie, inclusiv reorientarea opţiunii lor, precum şi rezultatele obţinute în urma susţinerii concursului de admitere.

    CAP. IV
    Formarea profesionalã iniţialã a personalului militar în activitate

    SECŢIUNEA 1
    Formarea profesionalã iniţialã a ofiţerilor în activitate

    ART. 57
    Formarea pe filiera directã a ofiţerilor în activitate se realizeazã prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare universitare de licenţã, organizate şi desfãşurate în instituţiile de învãţãmânt universitar militar, conform reglementãrilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 58
    Studiile militare universitare de licenţã se organizeazã astfel:
    a) învãţãmânt cu frecvenţã cu durata de 3 ani, corespunzãtor unui numãr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licenţã, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent;
    b) învãţãmânt cu frecvenţã cu durata de 4 ani, corespunzãtor unui numãr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent/aspirant;
    c) învãţãmânt cu frecvenţã cu durata de 5-6 ani, corespunzãtor unui numãr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent şi a brevetului de ofiţer, la sfârşitul anului al IV-lea, şi a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.
    ART. 59
    Planurile de învãţãmânt ale studiilor militare universitare de licenţã se proiecteazã în concordanţã cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulã, urmãtoarele module:
    a) pregãtire universitarã, potrivit standardelor naţionale şi specifice;
    b) pregãtire militarã generalã şi tacticã, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;
    c) pregãtire militarã de specialitate pentru iniţierea în domeniul armei sau al serviciului şi specialitãţii militare;
    d) stagii de practicã în unitãţi militare.
    ART. 60
    Studiile militare universitare de licenţã asigurã:
    a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale specifice specializãrii universitare, pregãtirea militarã de bazã şi iniţierea în pregãtirea militarã de specialitate în domeniul armei sau al serviciului şi specialitãţii militare;
    b) formarea competenţelor de comandã şi de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;
    c) formarea competenţelor iniţiale de specialist militar, capabil sã sintetizeze şi sã interpreteze informaţiile la dispoziţie, sã rezolve problemele de bazã şi sã evalueze rezultatele;
    d) formarea competenţelor de comunicare, inclusiv într-o limbã strãinã, şi de utilizare a tehnologiilor informatice;
    e) formarea competenţelor de educator şi de instructor, în spiritul normelor şi valorilor militare, naţionale şi universale;
    f) formarea ca bun cetãţean care sã cunoascã şi sã respecte valorile societãţii.
    ART. 61
    (1) Formarea pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate se realizeazã prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate, organizat şi desfãşurat în instituţii de învãţãmânt militar, potrivit nevoilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care existã un deficit major de personal şi/sau nu se asigurã pregãtirea în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (2) Durata cursului de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor în activitate este de pânã la 9 luni, în funcţie de serviciul şi specialitatea militarã.
    (3) În funcţie de nevoile de încadrare ale unitãţilor militare, pentru asigurarea funcţionalitãţii şi operativitãţii acestora, ofiţerii în activitate pot proveni din rândul ofiţerilor în rezervã, al maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sau al civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale, chemaţi în activitate, în condiţiile legii, cu respectarea cerinţelor de studii prevãzute de legislaţia naţionalã şi cea specificã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Formarea profesionalã iniţialã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate

    ART. 62
    Formarea pe filiera directã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate se realizeazã prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare postliceale, organizate şi desfãşurate în unitãţile de învãţãmânt postliceal militar, conform reglementãrilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 63
    (1) Învãţãmântul postliceal militar asigurã:
    a) însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor de luptãtor, de specialist militar şi de comandant de echipã, echipaj, piesã, post de luptã, grup, grupã şi similare acestora;
    b) formarea deprinderilor de conducãtor cu temeinice cunoştinţe psihopedagogice şi metodice necesare exercitãrii atribuţiilor de instructor;
    c) formarea deprinderilor şi abilitãţilor necesare exploatãrii, reparãrii, întreţinerii, verificãrii şi menţinerii în stare operaţionalã a armamentului şi tehnicii din dotare;
    d) formarea capacitãţii de adaptare la schimbãrile tehnologice, organizaţionale şi doctrinare din sistemul militar;
    e) formarea competenţelor de comunicare într-o limbã strãinã, precum şi a abilitãţilor de utilizare a mijloacelor informatice;
    f) dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice calificãrii profesionale.
    (2) Planurile de învãţãmânt se proiecteazã în concordanţã cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulã, urmãtoarele module:
    a) pregãtire postlicealã şi de specialitate, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militarã, precum şi pentru specializarea postlicealã;
    b) pregãtire militarã generalã, metodicã şi tacticã pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;
    c) pregãtire pentru formarea deprinderilor de comandã.
    (3) Studiile pentru formarea pe filiera directã a maiştrilor militari în activitate au durata de 2 ani, iar cele pentru formarea pe filiera directã a subofiţerilor în activitate au durata de 1 an şi se finalizeazã cu examen de competenţe profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofiţer, confirmarea în armã şi numirea într-o funcţie corespunzãtoare pregãtirii, în raport cu nevoile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi opţiunile individuale.
    ART. 64
    (1) Formarea pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate se realizeazã prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate, organizat şi desfãşurat în unitãţile de învãţãmânt postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apãrãrii Naţionale şi în conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile şi specialitãţile militare pentru care existã un deficit major de personal şi/sau nu se asigurã pregãtirea în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (2) Durata cursului de formare pe filiera indirectã a subofiţerilor în activitate este de pânã la 9 luni, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militarã pentru care se pregãtesc cursanţii.
    (3) În funcţie de nevoile de încadrare ale unitãţilor militare, pentru asigurarea funcţionalitãţii şi operativitãţii acestora, maiştrii militari în activitate pot proveni din rândul subofiţerilor în activitate şi al maiştrilor militari în rezervã, iar subofiţerii în activitate pot proveni din rândul subofiţerilor în rezervã, al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau al civililor din cadrul ori din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale, chemaţi în activitate, în condiţiile legii, cu respectarea cerinţelor de studii prevãzute de legislaţia naţionalã şi cea specificã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Formarea profesionalã iniţialã a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti

    ART. 65
    Formarea profesionalã iniţialã a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti se realizeazã prin parcurgerea şi finalizarea programelor de formare profesionalã iniţialã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, desfãşurate în centrele de instruire/unitãţile de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei, potrivit legii şi actelor normative specifice.
    ART. 66
    (1) Planificarea, organizarea şi desfãşurarea programelor prevãzute la art. 65 sunt stabilite şi aprobate de cãtre şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandanţii comandamentelor de armã, cu avizul şefului Direcţiei instrucţie şi doctrinã a Statului Major General, şi sunt proiectate în sistem modular de cãtre şcolile de aplicaţie/centrele de pregãtire/unitãţile de instrucţie specifice armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare.
    (2) Programele prevãzute la art. 65 au durata de 2-5 luni, în funcţie de pregãtirea militarã anterioarã a candidaţilor şi de specificul armei sau serviciului şi specialitãţii militare, se finalizeazã cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmãrii în armã, şi repartizarea în prima funcţie şi cuprind urmãtoarele module:
    a) modulul instruirii individuale, axat pe pregãtirea militarã generalã şi tacticã, în vederea formãrii deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
    b) modulul perfecţionãrii instruirii de specialitate, axat pe pregãtirea militarã de specialitate, specificã armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare.

    CAP. V
    Formarea profesionalã continuã a personalului militar în activitate

    SECŢIUNEA 1
    Formarea profesionalã continuã a ofiţerilor în activitate

    ART. 67
    (1) Formarea profesionalã continuã a ofiţerilor în activitate se realizeazã prin cursuri de bazã, cursuri de carierã, studii universitare de master, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare şi prin alte programe de formare profesionalã continuã, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Programele de formare continuã a ofiţerilor în activitate, cifrele de şcolarizare, formele de organizare a învãţãmântului şi durata pregãtirii se stabilesc anual, prin planul de şcolarizare sau planul de perfecţionare a pregãtirii, dupã caz, elaborate de Direcţia management resurse umane şi aprobate de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
    ART. 68
    Ofiţerii în activitate frecventeazã cursuri de bazã şi de carierã în armele sau serviciile şi specialitãţile militare în care sunt confirmaţi ori în domeniile instituţionale sau de stat major pentru funcţiile în care sunt încadraţi ori în care sunt propuşi sã fie promovaţi.
    ART. 69
    Ofiţerii în activitate care participã la concursul de admitere la un curs de carierã, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele criterii generale:
    a) sã fie evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevãzute de lege pentru înaintarea în gradul urmãtor;
    b) sã fie propuşi de cãtre comandanţi/şefi prin aprecierile de serviciu.
    ART. 70
    Cursurile de bazã şi de carierã necesare ofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor şi criteriile specifice de participare la selecţie sunt prevãzute în anexa nr.10.
    ART. 71
    Studiile militare universitare de master asigurã:
    a) aprofundarea pregãtirii interarme, prin dezvoltarea competenţelor de comandã şi acumularea de cunoştinţe noi;
    b) aprofundarea pregãtirii de specialitate în domeniul specialitãţilor militare;
    c) completarea pregãtirii în alte domenii decât cel al studiilor de licenţã, pentru obţinerea de competenţe noi în domeniul militar;
    d) formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale necesare personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar şi universitar militar;
    e) asimilarea celor mai noi tehnici de cercetare independentã şi aplicarea creativã a acestora pentru rezolvarea de probleme, sesizarea direcţiilor noi de dezvoltare a cunoaşterii şi de perfecţionare a pregãtirii profesionale;
    f) dezvoltarea capacitãţii de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stãri critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultatele acestora.
    ART. 72
    (1) Studiile universitare de master în ramura de ştiinţã corespunzãtoare domeniului de licenţã sunt organizate în instituţii militare şi civile de învãţãmânt universitar acreditate, în condiţiile legii.
    (2) Studiile militare universitare de master în ramura de ştiinţã corespunzãtoare domeniului de licenţã sunt de conducere interarme, denumite în continuare master de conducere interarme, şi de specialitate corespunzãtoare domeniului de licenţã, denumite în continuare master în domeniul de licenţã.
    (3) Studiile universitare de master organizate de instituţii civile de învãţãmânt universitar sunt studii de specialitate în domeniul de licenţã sau în alt domeniu.
    ART. 73
    (1) Masterul de conducere interarme asigurã dezvoltarea competenţelor necesare ofiţerilor în activitate în exercitarea actului de comandã şi de conducere a unitãţilor şi marilor unitãţi pe timp de pace şi în campanie.
    (2) Masterul în domeniul de licenţã asigurã dezvoltarea competenţelor profesionale ale ofiţerilor în activitate, specifice armelor sau serviciilor şi specialitãţilor militare.
    (3) Studiile prevãzute la art. 72 alin. (3) asigurã dezvoltarea competenţelor de specialitate, iar aplicabilitatea acestora în domeniul militar este stabilitã prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.
    ART. 74
    Studiile militare universitare de master se organizeazã la formele de învãţãmânt cu frecvenţã şi cu frecvenţã redusã, cu durate diferite, astfel:
    a) 2 ani - 120 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Ştiinţe militare" şi "Informaţii şi securitate naţionalã";
    b) 1,5 ani - 90 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Ştiinţe inginereşti", "Ştiinţe militare" şi "Informaţii şi securitate naţionalã";
    c) 1 an - 60 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare "Ştiinţe militare" şi "Informaţii şi securitate naţionalã".
    ART. 75
    Masterul de conducere interarme se organizeazã numai la forma de învãţãmânt cu frecvenţã şi pentru locuri finanţate de la bugetul de stat şi cuprinde specializãrile: conducere interarme - forţe terestre, conducere interarme - forţe aeriene, conducere interarme - forţe navale, management economico-financiar şi management logistic.
    ART. 76
    Ofiţerii în activitate care candideazã la masterul de conducere interarme trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie absolvenţi ai studiilor militare universitare cu diplomã de licenţã ciclul I Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diplomã de licenţã cu durata de cel puţin 4 ani, obţinutã pânã la absolvirea primei promoţii de studii militare universitare de licenţã similare ciclului I Bologna;
    b) sã fie absolvenţi ai cursului de stat major sau sã fi urmat diferite programe de pregãtire în ţarã ori în strãinãtate care au fost echivalate cu acest curs, conform reglementãrilor în vigoare;
    c) sã fie cãpitani în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiori/locotenenţi-comandori pe toatã durata stagiului în grad sau locotenenţi-colonei/cãpitani-comandori aflaţi în primul an de stagiu în grad;
    d) sã fi fost evaluaţi în aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel puţin "Foarte bun";
    e) sã aibã recomandarea comandantului/şefului unitãţii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.
    ART. 77
    (1) Ofiţerii în activitate care candideazã la programele de studii militare universitare de master pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, altele decât masterul de conducere interarme, trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomã de licenţã ciclul I Bologna sau ai studiilor universitare cu diplomã de licenţã obţinutã pânã la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţã similare ciclului I Bologna;
    b) sã aibã gradul de la sublocotenent/aspirant pânã la maior/locotenent-comandor inclusiv;
    c) sã aibã aprobarea comandantului/şefului unitãţii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.
    (2) Ofiţerii care candideazã la programe de studii universitare de master pentru locurile finanţate în regim cu taxã trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi c).
    ART. 78
    (1) Ofiţerii în activitate declaraţi "Admis" la masterul de conducere interarme cu durata de 2 ani sunt mutaţi în instituţia de învãţãmânt universitar militar organizatoare a acestor programe de studii, pe funcţii prevãzute ca anexã în statele de organizare.
    (2) Ofiţerii în activitate declaraţi "Admis" la studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, la forma de învãţãmânt cu frecvenţã pentru locuri finanţate de la bugetul de stat, sunt detaşaţi în instituţia de învãţãmânt universitar militar organizatoare a acestor studii.
    ART. 79
    Ofiţerii în activitate declaraţi "Admis" la programele de studii militare universitare de master pe locuri în regim cu taxã, cu frecvenţã sau cu frecvenţã redusã, pot participa la studii cu îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor în care sunt încadraţi şi beneficiazã de concediu de studii, conform prevederilor legale.
    ART. 80
    (1) Ofiţerii în activitate care participã la programe de studii universitare de master în instituţii civile de învãţãmânt universitar prezintã comandanţilor/şefilor unitãţilor militare, la începutul fiecãrui an universitar, o adeverinţã eliberatã de instituţia organizatoare în vederea actualizãrii evidenţelor privind pregãtirea profesionalã a resursei umane.
    (2) Participarea şi absolvirea de cãtre ofiţerii în activitate a studiilor universitare de master organizate de instituţii civile de învãţãmânt universitar nu creeazã obligaţii din partea Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 81
    Studiile militare universitare de doctorat se organizeazã numai la forma de învãţãmânt cu frecvenţã, în domeniile fundamentale acreditate, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare.
    ART. 82
    Studiile militare postuniversitare se organizeazã şi se desfãşoarã în cadrul instituţiilor de învãţãmânt universitar militar prin programe postdoctorale de cercetare avansatã şi programe postuniversitare de formare profesionalã continuã, în condiţiile legii.
    ART. 83
    În cazul în care Ministerul Apãrãrii Naţionale nu organizeazã prin reţeaua de învãţãmânt militar din subordine anumite programe de studii pentru specialişti, acestea pot fi frecventate în instituţii civile de învãţãmânt, conform dispoziţiei şefului Direcţiei management resurse umane privind normele de participare a cadrelor militare din Armata României la cursuri de perfecţionare organizate în ţarã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Formarea profesionalã continuã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate

    ART. 84
    Formarea profesionalã continuã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate se realizeazã prin cursuri de carierã şi prin alte programe de formare profesionalã continuã, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 85
    Maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care participã la concursul de admitere la un curs de carierã, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie sã îndeplinescã cumulativ urmãtoarele criterii generale:
    a) sã fie evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevãzute de lege pentru înaintarea în gradul urmãtor;
    b) sã fie propuşi de cãtre comandanţi/şefi prin aprecierile de serviciu.
    ART. 86
    Cursurile de carierã necesare maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad, duratele lor şi criteriile specifice de participare la selecţie sunt prevãzute în anexa nr. 11.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Formarea profesionalã continuã a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti

    ART. 87
    Formarea profesionalã continuã a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti se realizeazã prin cursuri de perfecţionare/specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii.
    ART. 88
    (1) Gradaţii profesionişti cu gradul de fruntaş pot urma cursul de perfecţionare necesar promovãrii în gradul de caporal clasa a III-a şi încadrãrii în funcţii prevãzute cu acest grad.
    (2) Selecţia în vederea frecventãrii acestui curs de perfecţionare se face în raport cu calificativele obţinute în aprecierile de serviciu, vechimea în serviciu, vechimea în grad şi potenţialul de a îndeplini o funcţie prevãzutã cu gradul de caporal clasa a III-a.
    (3) Organizarea cursului prevãzut la alin. (1) şi normele de participare la curs se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General.
    ART. 89
    (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti participã la selecţia organizatã pentru trimiterea la studii specifice acestei categorii de personal militar, în ţarã şi în strãinãtate, conform ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare aplicabile cadrelor militare.
    (2) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care au absolvit forme de pregãtire în strãinãtate li se echivaleazã studiile absolvite cu studii similare din ţarã, în condiţiile legii.
    (3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, indiferent de gradul pe care îl au, pot sã urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bazã de comandã/cursul de formare pe filiera directã sau indirectã a subofiţerilor în activitate, dacã îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţionare.

    CAP. VI
    Evoluţia în cariera militarã

    SECŢIUNEA 1
    Evoluţia în carierã a cadrelor militare în activitate

    ART. 90
    Profesia militarã se poate exercita prin îndeplinirea succesivã a unor funcţii pe toate treptele ierarhiei militare sau prin îndeplinirea unui numãr redus de funcţii pe unele trepte ale ierarhiei militare, de la intrarea în sistemul militar şi pânã la împlinirea vârstei standard de pensionare.
    ART. 91
    Evoluţia în cariera militarã este decizia fiecãrui cadru militar şi se realizeazã pe trasee distincte, stabilite în cadrul armelor sau al serviciilor şi specialitãţilor militare în care sunt confirmate, în funcţie de nivelul de studii, de filiera de formare, de ierarhizarea funcţiilor, de acumularea gradualã a experienţei şi a cunoştinţelor necesare exercitãrii actului de comandã sau de conducere, cu respectarea prevederilor Ghidului carierei militare, a normelor de definire a funcţiilor şi a celor privind promovarea în funcţii şi înaintarea în grad, aflate în vigoare.
    ART. 92
    Cadrele militare în activitate îşi desfãşoarã activitatea în structuri militare aflate pe urmãtoarele niveluri ierarhice:
    a) nivelul 1, corespunzãtor structurilor militare de tipul: pluton, companie, batalion/bazã de instrucţie, regiment, bazã şi similar acestora;
    b) nivelul 2, corespunzãtor structurilor militare de tipul: unitate/instituţie de învãţãmânt militar, instituţie de cercetare ştiinţificã, comandament de brigadã, comandament de divizie şi similare acestora;
    c) nivelul 3, corespunzãtor structurilor militare de tipul: state majore ale categoriilor de forţe ale armatei, structuri subordonate structurilor centrale/structuri subordonate altor structuri din subordinea nemijlocitã a ministrului apãrãrii naţionale, comandamente de armã;
    d) nivelul 4, corespunzãtor structurilor militare de tipul: structuri centrale şi alte structuri subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 93
    Încadrarea unei funcţii de cãtre cadrele militare se face cu respectarea urmãtoarelor criterii, în ordinea menţionatã:
    a) nevoile de încadrare ale structurilor Ministerului Apãrãrii Naţionale;
    b) opţiunile personale pentru urmãtoarea funcţie şi aspiraţiile în carierã ale cadrului militar;
    c) specificaţiile de personal ale funcţiei vacante;
    d) experienţa profesionalã necesarã încadrãrii unei funcţii de comandã/conducere, dobânditã prin exercitarea pe o perioadã de 2 ani a unor funcţii de execuţie în structuri militare de nivel ierarhic superior sau a unor funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori prin exercitarea pe o perioadã de un an a unei funcţii imediat inferioare celei ce urmeazã sã fie încadrate din aceeaşi structurã militarã;
    e) poziţia cadrului militar în ierarhia stabilitã de cãtre comisia de selecţie în funcţie de cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi experienţa profesionalã dobândite;
    f) participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român poate constitui un avantaj în procesul de selecţie pentru promovarea în funcţii, cu luarea în considerare a domeniului de activitate al funcţiei îndeplinite în misiune şi a domeniului funcţiei în care se propune promovarea.
    ART. 94
    Evoluţia în carierã a ofiţerilor este reprezentatã în schema prevãzutã în anexa nr. 12.

    SUBSECŢIUNEA 1
    Evoluţia în carierã a ofiţerilor de arme

    ART. 95
    (1) Traseul în carierã al ofiţerilor de arme de luptã sau arme pentru sprijin de luptã începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în prima funcţie, situatã la baza ierarhiei militare, specificã fiecãrei arme, în cadrul structurilor militare de nivel 1.
    (2) Odatã cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa funcţii de locţiitor comandant de companie/similar sau alte funcţii de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptã sau armelor pentru sprijin de luptã, din cadrul structurilor militare de nivel 1 ori pot opta pentru funcţii de execuţie corespunzãtoare domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2.
    (3) Cãpitanii pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii prevãzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţã:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare pânã la nivel 3 inclusiv;
    b) funcţii de locţiitor comandant/comandant de companie, locţiitor comandant/comandant al altor subunitãţi similare sau şef al altor subunitãţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptã ori armelor pentru sprijin de luptã, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în prima funcţie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;
    c) funcţii de comandã/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandant de companie/similar.
    (4) Maiorii/Locotenenţi-comandorii pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii prevãzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţã:
    a) funcţii de execuţie precizate la alin. (3) lit. a);
    b) funcţii de comandant de companie sau comandant/şef al altor subunitãţi de acelaşi nivel ierarhic, specifice armelor de luptã sau armelor pentru sprijin de luptã, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã într-o funcţie imediat inferioarã celei de comandant de companie sau imediat inferioarã celei de comandant/şef al altor subunitãţi de acelaşi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;
    c) funcţii de comandã/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandant de companie/similar sau dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major în structuri militare de nivel 2;
    d) funcţii de comandã/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 2, dacã au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere în aceeaşi structurã, imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 3.
    (5) Cãpitanii, maiorii/locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/cãpitani-comandorii care au master în domeniul de licenţã pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii prevãzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 pânã la nivelul 4 inclusiv;
    b) funcţii de comandã/conducere specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 pânã la nivelul 4 inclusiv, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii similare în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puţin un an de experienţã în aceeaşi structurã, în funcţii imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, dupã caz.
    (6) Maiorii/Locotenenţi-comandorii şi locotenenţi-coloneii/cãpitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandã/conducere specifice categoriei de forţe ale armatei în care au obţinut specializarea, prevãzute în statele de organizare cu acest nivel de studii şi cu respectarea prevederilor privind experienţa profesionalã specificate la alin. (5) lit. b).
    (7) Ocuparea funcţiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tacticã necesitã îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor cerinţe:
    a) experienţã profesionalã de cel puţin 2 ani în funcţii de comandant de companie/similar;
    b) experienţã profesionalã de cel puţin 2 ani în funcţii de comandã/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 2 ori de cel puţin 2 ani în funcţii de execuţie în structuri militare de nivel 3 sau 4.
    (8) Îndeplinirea pentru o perioadã de cel puţin 2 ani a funcţiei de comandant de batalion/similar, din cele prevãzute la alin. (7), este o condiţie obligatorie pentru ocuparea oricãrei funcţii de comandant al unei structuri militare începând de la nivel de brigadã/similar.
    (9) Coloneii/Comandorii pot ocupa urmãtoarele funcţii prevãzute în statele de organizare cu master în domeniul de licenţã:
    a) funcţii de execuţie specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de nivel 4;
    b) funcţii de comandã/conducere specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major în structuri militare de la nivelul 2 sau 3, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sau au cel puţin un an de experienţã în funcţii în aceeaşi structurã, imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie în domenii similare în structuri militare de nivel ierarhic superior;
    c) funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 4, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere în aceeaşi structurã, imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, ori au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie în structuri militare de nivel 4 şi au îndeplinit funcţii de comandã/conducere în structuri de nivel 3, dupã caz.
    (10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandã/conducere în cadrul structurilor militare de la nivelul 1 pânã la nivelul 4 inclusiv, prevãzute în statele de organizare cu grade de colonel/comandor şi cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7) - (9), dupã caz.
    (11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategicã organizat de Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apãrare ori alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandã/conducere specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi şi cu respectarea prevederilor alin. (8).
    (12) Ofiţerii formaţi pe filiera directã, care deţin gradul de colonel/comandor şi au master în domeniul de licenţã, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apãrare sau alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Evoluţia în carierã a ofiţerilor de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil

    ART. 96
    (1) Traseul în carierã al ofiţerilor formaţi pe filiera directã şi confirmaţi în serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil începe cu acordarea gradului de sublocotenent şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 şi, respectiv, 3, numai pentru management financiar-contabil, ori într-o funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1.
    (2) Odatã cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii prevãzute în statele de organizare cu studii universitare de licenţã:
    a) funcţii de comandã/conducere sau de execuţie precizate la alin. (1);
    b) funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, altele decât cele cu corespondenţã în domeniul logistic.
    (3) Cãpitanii şi maiorii pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii prevãzute în statele de organizare cu studii militare universitare de licenţã:
    a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare pânã la nivel 3 inclusiv;
    b) funcţii de comandant de companie, comandant/şef al altor subunitãţi de acelaşi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã, din structuri militare de nivel 1 şi 2, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã întro funcţie de comandant de pluton/similar în cadrul structurilor militare de nivel 1;
    c) funcţii de comandã/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 şi pânã la nivel comandament de brigadã inclusiv, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3;
    d) funcţii de comandã/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional şi de stat major din structuri militare de nivel 1, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie specifice domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandant de companie/similar.
    (4) Cãpitanii, maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master în domeniul de licenţã pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii prevãzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
    a) funcţii de execuţie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 pânã la nivelul 4 inclusiv;
    b) funcţii de comandã/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil din toate structurile;
    c) funcţii de comandã/conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 pânã la nivelul 4 inclusiv, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puţin un an de experienţã în aceeaşi structurã, în funcţii imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior, dupã caz.
    (5) Maiorii, locotenenţi-coloneii şi coloneii care au master de conducere în domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa funcţii de comandã/conducere în toate structurile militare, specifice specializãrii obţinute, prevãzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel puţin un an de experienţã în aceeaşi structurã, în funcţii imediat inferioare celor în care vor fi încadraţi, sau au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de execuţie în domenii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic superior.
    (6) Coloneii care au master de conducere în specializãrile management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategicã organizat de Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apãrare ori alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandã/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil sau funcţii de conducere specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar, pânã la nivelul comandamentelor de armã inclusiv, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi.
    (7) Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil formaţi pe filiera directã, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţã, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apãrare sau alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi.
    ART. 97
    Ofiţerii de servicii pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã şi management financiar-contabil formaţi pe filiera indirectã pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobânditã de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi cu respectarea corelãrilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filierã directã, precizate la art. 96.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Evoluţia în carierã a ofiţerilor din serviciul tehnico-ingineresc

    ART. 98
    Traseul în carierã al ofiţerilor formaţi pe filiera directã şi confirmaţi în serviciul tehnico-ingineresc începe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant şi repartiţia în funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare.
    ART. 99
    (1) Odatã cu obţinerea gradului de locotenent, ofiţerii din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de comandã/conducere sau de execuţie specifice acestui serviciu în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor şi a celorlalte criterii precizate la art. 93.
    (2) Ofiţerii care aleg sã urmeze o carierã în domeniile de sprijin instituţional sau de stat major pot ocupa funcţii specifice acestor domenii, cu respectarea cerinţelor precizate pentru aceste domenii la art. 96.
    ART. 100
    Maiorii/Locotenenţi-comandorii, locotenenţi-coloneii/cãpitani-comandorii şi coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa funcţii de comandã/conducere specifice specializãrii obţinute, prevãzute în statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 93 şi, dupã caz, a prevederilor privind experienţa profesionalã specificate la art. 95 alin. (6) şi (10) sau la art. 96 alin. (5).
    ART. 101
    Coloneii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategicã organizat de Universitatea Naţionalã de Apãrare "Carol I" sau cursul Colegiului Naţional de Apãrare ori alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestor cursuri pot ocupa funcţii de comandã/conducere specifice armelor de luptã, armelor pentru sprijin de luptã, domeniilor de sprijin instituţional, domeniilor de stat major sau serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi.
    ART. 102
    Ofiţerii din serviciul tehnico-ingineresc formaţi pe filiera directã, care deţin gradul de colonel şi au master în domeniul de licenţã, pot urma cursul Colegiului Naţional de Apãrare sau alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi.
    ART. 103
    Ofiţerii formaţi pe filiera indirectã şi confirmaţi în specialitãţi militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în raport cu nivelul studiilor şi cu vechimea în specialitatea dobânditã de la finalizarea acestora, în funcţie de nevoile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi cu respectarea corelãrilor dintre gradul militar, nivelul de studii şi nivelul ierarhic, specifice ofiţerilor formaţi pe filierã directã, precizate la art. 99 alin. (1).

    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Evoluţia în carierã a ofiţerilor de servicii specializate

    ART. 104
    Ofiţerii de servicii specializate proveniţi din absolvenţi ai Institutului Medico-Militar şi din ofiţeri de arme de luptã, de arme pentru sprijin de luptã sau din ofiţeri formaţi pe filiera directã, din cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã, management financiar-contabil şi tehnico-ingineresc, care au absolvit instituţii civile de învãţãmânt superior şi/sau deţin, dupã caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii:
    a) funcţii de execuţie sau de conducere specifice serviciilor specializate în toate structurile militare, cu respectarea cerinţelor de studii specifice funcţiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 şi a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul de specialitate;
    b) funcţii specifice domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, cu respectarea cerinţelor privind experienţa profesionalã precizate pentru aceste domenii la art. 96.
    ART. 105
    Ofiţerii de servicii specializate menţionaţi la art. 104 care deţin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului Naţional de Apãrare sau alte cursuri echivalente din strãinãtate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupã absolvirea acestora pot ocupa funcţii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor de sprijin instituţional sau de stat major, prevãzute în statele de organizare cu grade de general/similar, dacã au cel puţin 2 ani de experienţã în funcţii de comandã/conducere în structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel puţin un an de experienţã în funcţii de comandã/conducere imediat inferioare celor în care urmeazã sã fie încadraţi.
    ART. 106
    Ofiţerii de servicii specializate formaţi pe filiera indirectã pot ocupa funcţii de execuţie sau de conducere specifice acestor servicii, în toate structurile militare, în raport cu nivelul studiilor, cu vechimea în specialitatea dobânditã de la finalizarea acestora, corelatã cu stagiile minime în gradul militar şi cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 lit. a).

    SUBSECŢIUNEA a 5-a
    Evoluţia în carierã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor

    ART. 107
    Traseul în carierã al maiştrilor militari şi al subofiţerilor formaţi pe filiera directã începe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent şi cu repartiţia în prima funcţie, specificã armei sau serviciului şi specialitãţii militare în care au fost confirmaţi.
    ART. 108
    (1) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor militare postliceale pot ocupa urmãtoarele tipuri de funcţii specifice corpului profesional din care fac parte şi prevãzute în statele de organizare cu acest nivel de studii:
    a) prima funcţie în care sunt repartizaţi maiştrii militari clasa a V-a/sergenţii este o funcţie de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1;
    b) maiştrii militari clasa a IV-a şi sergenţii-majori pot ocupa funcţii de comandã/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2;
    c) maiştrii militari clasa a III-a şi plutonierii pot ocupa funcţii de comandã/conducere în cadrul structurilor militare de nivel 1 şi 2 sau funcţii de execuţie în cadrul structurilor militare pânã la nivelul 3 inclusiv;
    d) maiştrii militari clasa a II-a - maiştrii militari principali şi plutonierii-majori - plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandã/conducere şi de execuţie în cadrul structurilor militare pânã la nivelul 4 inclusiv.
    (2) Maiştrii militari şi subofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţã cu profil corespunzãtor cu domeniul în care îşi desfãşoarã activitatea pot ocupa funcţii de comandã/conducere şi de execuţie, astfel:
    a) maiştrii militari clasa a V-a, maiştrii militari clasa a IV-a, maiştrii militari clasa a III-a şi sergenţii, sergenţii-majori, plutonierii pot ocupa funcţii de comandã/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare pânã la nivelul 3 inclusiv;
    b) maiştrii militari clasa a II-a, maiştrii militari clasa I, maiştrii militari principali şi plutonierii-majori, plutonierii-adjutanţi, plutonierii-adjutanţi principali pot ocupa funcţii de comandã/conducere sau de execuţie în cadrul structurilor militare pânã la nivelul 4 inclusiv.
    (3) Îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de comandant pluton/similar pe o perioadã de cel puţin 2 ani reprezintã o condiţie obligatorie pentru ocuparea funcţiei de consilier al comandantului/şefului structurilor militare.
    (4) Subofiţerii formaţi pe filiera indirectã pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca subofiţerii formaţi pe filiera directã.
    ART. 109
    Evoluţia în carierã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor este reprezentatã în schema prevãzutã în anexa nr. 13.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evoluţia în carierã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

    ART. 110
    Evoluţia în carierã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti începe odatã cu absolvirea programului de instruire şi cu numirea în prima funcţie de luptãtor/specialist, în cadrul structurilor militare de nivel 1.
    ART. 111
    Evoluţia în carierã a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se realizeazã pe baza criteriilor de performanţã prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 112
    Soldaţii şi gradaţii profesionişti îşi pot perfecţiona pregãtirea profesionalã în instituţii de învãţãmânt militare sau civile, astfel încât sã obţinã competenţele necesare accederii în cariera de cadru militar.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 113
    (1) Dupã încheierea fiecãrei perioade de recrutare şi selecţie, Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General transmite Direcţiei management resurse umane situaţia cu rezultatele activitãţilor de recrutare şi selecţie, pe categorii de candidaţi/personal militar, unitãţi/instituţii de învãţãmânt militar, arme sau servicii şi specialitãţi militare, surse de provenienţã a candidaţilor şi pe genuri.
    (2) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major General trimite Direcţiei management resurse umane, pânã la data de 1 martie, câte un exemplar din dãrile de seamã anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare şi de recrutare a candidaţilor, elaborate de birourile informare-recrutare, şi din dãrile de seamã anuale privind activitatea de selecţie a candidaţilor, elaborate de centrele zonale de selecţie şi orientare.
    ART. 114
    (1) Planul de şcolarizare şi planurile de perfecţionare a pregãtirii cadrelor militare se elaboreazã anual de cãtre Direcţia management resurse umane şi se aprobã de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
    (2) Normele metodologice privind elaborarea planurilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.
    ART. 115
    Cursurile de perfecţionare, altele decât cele de carierã, se desfãşoarã potrivit planurilor de perfecţionare a pregãtirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri, altele decât cele de carierã, organizate de unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, aprobate anual, pânã la 1 mai, de cãtre şefii structurilor centrale/categoriilor de forţe ale armatei/ comandamentelor de armã care au în subordine unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, cu avizul Direcţiei management resurse umane.
    ART. 116
    Corespondenţa dintre armele sau serviciile şi specialitãţile militare pentru care se organizeazã cursul de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate şi specializãrile dobândite în urma finalizãrii studiilor organizate de instituţiile de învãţãmânt civile se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane.
    ART. 117
    Ofiţerii care au absolvit studii universitare de licenţã în instituţii civile de învãţãmânt superior, în baza unui angajament încheiat cu Ministerul Apãrãrii Naţionale, şi ale cãror cheltuieli de întreţinere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apãrãrii Naţionale se bucurã de toate drepturile ca şi absolvenţii instituţiilor militare de învãţãmânt superior de acelaşi nivel.
    ART. 118
    (1) Ofiţerii în activitate care au studii militare universitare de master, altele decât masterul de conducere interarme, absolvite pânã în anul 2013 inclusiv şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 76 pot candida la concursul de admitere la cursul interarme.
    (2) Cursurile interarme sunt organizate în instituţii de învãţãmânt universitar militar, în condiţiile legii, pentru specializãrile prevãzute la art. 75.
    (3) Cursurile interarme asigurã dezvoltarea competenţelor profesionale precizate la art. 73 alin. (1).
    (4) Ofiţerii în activitate care au absolvit cursul interarme pot ocupa aceleaşi tipuri de funcţii şi în aceleaşi condiţii ca şi absolvenţii studiilor universitare de master de conducere interarme.
    ART. 119
    (1) Diploma de master de conducere interame conferã absolvenţilor aceleaşi drepturi, indiferent de durata studiilor.
    (2) Funcţiile din domeniul financiar-contabil, prevãzute în statele de organizare cu studii de master, se încadreazã cu prioritate din rândul absolvenţilor masterului de conducere interarme, specializarea management economico-financiar.
    ART. 120
    Studiile universitare de doctorat constituie un avantaj în procesul de evaluare în cadrul comisiilor de selecţie.
    ART. 121
    (1) Prevederile cap. VI secţiunea 1 se aplicã în întregime tuturor absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior militar şi unitãţilor de învãţãmânt postliceal militar, precum şi ai cursurilor de formare pe filiera indirectã a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, începând cu promoţia 2012, iar pentru celelalte cadre militare în activitate, dupã 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni.
    (2) Comisiile de selecţie analizeazã numirea/promovarea în funcţii şi/sau înaintarea în grad a cadrelor militare, cu respectarea criteriilor prevãzute în cap. VI secţiunea 1, la termenele precizate la alin. (1).
    ART. 122
    (1) Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii desfãşoarã, în baza dispoziţiei directorului general, activitãţi specifice de recrutare şi selecţie, în vederea asigurãrii cu personal militar a structurilor pe care le are în compunere, în subordine, comandã sau control operaţional.
    (2) Formarea profesionalã şi evoluţia în carierã a personalului militar din structurile Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii se stabilesc prin reglementãri proprii, aprobate prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale sau dispoziţie a directorului general, dupã caz.
    ART. 123
    Statul Major General elaboreazã, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, norme privind organizarea şi funcţionarea birourilor informare-recrutare şi a centrelor zonale de selecţie şi orientare.
    ART. 124
    Direcţia management resurse umane este structura abilitatã sã monitorizeze aplicarea prezentelor instrucţiuni.
    ART. 125
    Anexele nr. 1 - 13 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


    ANEXA 1
    la instrucţiuni


                                     GLOSAR

    I. Abrevieri
    M.R.F - microradiofotografie
    V.D.R.L - test de identificare a bolilor venerice
    TA - tensiune arterialã
    AV - alurã ventricularã
    EKG - electrocardiogramã
    VOD - vedere ochi drept
    VOS - vedere ochi stâng
    T.G.O. - transaminazã glutamicã oxaloaceticã
    T.G.P. - alaninaminotransferazã
    Ag. HBs. - antigen de suprafaţã al virusului hepatic B
    Rh. - factor Rhesus
    Ac. AntiV. H.C. - anticorpi antivirus hepatita C
    O.R.L. - otorinolaringologie
    AJOFM - agenţie judeţeanã pentru ocuparea forţei de muncã
    S.G.P. soldat/gradat profesionist

    II. Termeni şi definiţii
    Recrutorul este o persoanã din cadrul birourilor informare-recrutare care are atribuţii în domeniul recrutãrii candidaţilor pentru profesia militarã.
    Anul de recrutare şi anul de selecţie sunt un an calendaristic.
    Armele de luptã sunt: infanterie, tancuri, aviaţie, marinã, forţe pentru operaţii speciale.
    Armele pentru sprijin de luptã sunt: artilerie şi rachete, rachete şi artilerie antiaerianã, geniu, comunicaţii şi informaticã, apãrare chimicã, bacteriologicã, radiologicã şi nuclearã, radiolocaţie, poliţie militarã, informaţii pentru apãrare.
    Domeniile de sprijin instituţional sunt: management resurse umane, politica de apãrare şi planificarea apãrãrii, administraţie, învãţãmânt, secretariat, domenii şi infrastructuri, cercetare-dezvoltare, relaţii civili - militari, inspecţii şi controale.
    Domeniile de stat major sunt: stat major şi conducere centralã, stat major şi conducere forţe terestre, stat major şi conducere forţe aeriene, stat major şi conducere forţe navale.
    Serviciile pentru sprijin logistic al acţiunilor de luptã sunt: intendenţã, auto, planificarea înzestrãrii şi achiziţii, cãi ferate, construcţii, transporturi militare, topogeodezie.
    Serviciul tehnico-ingineresc cuprinde ingineri şi subingineri.
    Serviciile specializate sunt: muzici militare, justiţie militarã, medical, sanitar-veterinar, educaţie fizicã, jurnalism şi relaţii publice, securitate şi sãnãtate în muncã, protecţia mediului, supraveghere tehnicã şi metrologie legalã, psihologie, sociologie, audit intern, istorie, arhivã şi tradiţii militare, prevenirea şi investigarea corupţiei şi a fraudelor.
    Prima funcţie de la baza ierarhiei militare: cea mai micã funcţie din ierarhia funcţiilor specifice unei arme sau unui serviciu (de exemplu: funcţia de comandant de pluton este cea mai micã funcţie în ierarhia funcţiilor ce pot fi ocupate de cãtre ofiţerii din arma infanterie).
    Funcţii de acelaşi nivel ierarhic sunt funcţiile situate pe aceeaşi poziţie în ierarhii specifice armelor şi serviciilor (de exemplu: funcţia de comandant de pluton este situatã pe prima poziţie a ierarhiei funcţiilor specifice armei infanterie şi este de acelaşi nivel ierarhic cu funcţia de pilot ce este situatã pe prima poziţie a ierarhiei funcţiilor specifice armei aviaţie, specialitate pilot pe aeronave cu motoare reactive).
    Funcţii corespondente în structuri militare de nivel ierarhic inferior sunt funcţiile de acelaşi fel dupã nivelul atribuţiilor exercitate, de comandã/conducere sau de execuţie, şi din acelaşi domeniu de activitate (de exemplu: funcţia de "şef al operaţiilor" dintr-un comandament de divizie este funcţia corespondentã din structura de nivel ierarhic inferior pentru funcţia de "şef al operaţiilor" din Statul Major al Forţelor Terestre).


    ANEXA 2
    la instrucţiuni


                                   - Model -

    ROMÂNIA
    MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
    Biroul informare-recrutare ........................
    Denumirea şi ştampila structurii la care candidatul şi-a modificat opţiunea: ....................


                              CERERE DE ÎNSCRIERE

    Subsemnatul/a*1), ......./(numele, prenumele tatãlui şi prenumele candidatului/candidatei)...............nãscut/ã în anul ......, luna ....., ziua ......, în localitatea ..............................., judeţul/sectorul ......................, de cetãţenie*2) ..................., naţionalitate ......................, starea civilã ................., legitimat/ã cu BI/CI seria ......... nr. ........., eliberat/ã de ................... la data de ................., cu domiciliul stabil în localitatea ....................., judeţul/sectorul ............., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ................, cod numeric personal: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, având urmãtoarele studii: .../(ultima formã de învãţãmânt absolvitã: denumirea, localitatea şi anul absolvirii)........, ocupaţia actualã: ........./(funcţia/ocupaţia şi locul de muncã/instituţia de învãţãmânt)............................ situaţia militarã: ........................................, fiul/fiica lui ......../(numele şi prenumele tatãlui candidatului/candidatei)..........nãscut în anul ........., luna ........, ziua ........, în localitatea ...................................., judeţul/sectorul ............................, de cetãţenie .............................., naţionalitate ............................., profesia de bazã ............................................, ocupaţia actualã .........................................., locul de muncã ............................ ....................., str. ............................................. nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. ....... , legitimat cu BI/CI seria ................ nr. ................, eliberat/ã de................................ la data de ............................, şi al/a .../(numele şi prenumele mamei candidatului/candidatei)...., nãscutã în anul .............., luna ........., ziua ........., în localitatea ....................................., judeţul/sectorul......................................................, de cetãţenie .........................................................., naţionalitate ..................................., profesia de bazã .................ocupaţia actualã , locul de muncã ..............., str. ................, nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, cãsãtorit/ã cu ........./(numele şi prenumele soţiei/soţului).........., nãscut/ã în anul .........., luna .............., ziua ..............., în localitatea ..................................., judeţul/sectorul ............................., de cetãţenie ............................................, naţionalitate ....................................., profesia de bazã ..................................................., ocupaţia actualã ....................................................., locul de muncã ........................................................................................................., str. ................................................. .............................. nr. .............., bl. ........., sc. .............., et. ........., ap. ................, solicit sã particip la selecţia pentru (prima opţiune):
                  1. ......./(categoria de personal).............................
                  ..../(unitatea/instituţia de învãţãmânt militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul şi specialitatea militarã sau specializarea)...
    alte opţiuni: 2. ......../(pentru reorientare sau pentru profesia de soldat şi gradat profesionist).........;
                  3. ......../(pentru profesia de soldat şi gradat profesionist)................................;
                  4. ......../(pentru profesia de soldat şi gradat profesionist)................................;
                  5. ......../(pentru profesia de soldat şi gradat profesionist)................................;
--------
    *1) În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.
    *2) Se trec toate cetãţeniile deţinute.

    Declar pe propria rãspundere cã:
    a) accept investigarea activitãţii mele trecute dupã regulile specifice Ministerului Apãrãrii Naţionale;
    b) nu sunt în curs de urmãrire penalã sau de judecatã pentru sãvârşirea unei infracţiuni;
    c) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacã fac parte mã angajez cã dupã admiterea în instituţia de învãţãmânt militar voi renunţa la aceastã calitate;
    d) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii;
    e) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege;
    f) orice boalã avutã sau gãsitã în perioada de la examinarea medicalã pânã la concursul de admitere în instituţia de învãţãmânt militar o voi sesiza unitãţii sanitare la care am efectuat vizita medicalã. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitarã despre boala apãrutã, iar aceasta va fi descoperitã, voi suporta consecinţele legale;
    g) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stãrii de graviditate/maternitate;
    h) la dobândirea calitãţii de soldat şi gradat profesionist sunt de acord sã renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist (pentru candidatul/candidata care doreşte sã devinã soldat/gradat profesionist);
    i) în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecţionat/ã pentru un post în judeţul în care domiciliez, sunt de acord sã fiu repartizat/ã într-o unitate militarã dintr-un alt judeţ.

    Alte probleme ale candidatului/candidatei, pãrinţilor/reprezentanţilor legali şi/sau soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere*):............................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................
--------
    *) Candidaţii/Candidatele pentru profesia de ofiţer/subofiţer, filiera indirectã, vor completa urmãtorul text: "În situaţia în care nu voi fi admis/ã pe locurile scoase la concurs în categoria de forţe ale armatei pentru care am fost recrutat/ã, sunt de acord sã fiu redistribuit/ã pe locurile repartizate celorlalte categorii de forţe ale armatei."

    În cazul în care voi fi declarat/ã admis/ã, îmi asum rãspunderea şi semnez angajamentul cu Ministerul Apãrãrii Naţionale, de care am luat cunoştinţã.
    Declar cã îmi asum rãspunderea exactitãţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realitãţii, voi suporta consecinţele legale.

        Semnãtura pãrintelui**) Semnãtura candidatului/candidatei
    (tatãl/mama/reprezentantul legal)
    .................................... .........................

    Data .............................. Data ...........................
-------
    **) Se semneazã obligatoriu de cãtre unul dintre pãrinţi/reprezentantul legal pentru candidaţii/candidatele care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Prin semnãturã, pãrintele/reprezentantul legal al candidatului/candidatei este de acord ca fiul/fiica lui sã urmeze cariera militarã şi declarã cã îndeplineşte criteriile prevãzute la lit. a), d) şi e) din prezenta cerere de înscriere.


    ANEXA 3
    la instrucţiuni

                              - Model -

             ROMÂNIA CONFIDENŢIAL
    MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE (dupã completare)
    Biroul informare-recrutare _________ DATA: __________


                           FIŞA DE CUNOAŞTERE
                         (Chestionar biografic)

    SECŢIUNEA 1
    Date de identificare┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Nume: │Prenumele tatãlui: │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│Prenume: │Cod numeric personal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Data naşterii: │Locul naşterii: │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───┬─────┬───┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Sex: M │ │ F │ │Vârsta: │ │Naţionalitate: │Religie: │
└────────┴───┴─────┴───┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────┬───┬─────┬───┐
│Domiciliu stabil: Localitate: │Judeţ: │Urban│ │Rural│ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────┴───┴─────┴───┘    SECŢIUNEA a 2-a
    Familie┌─────────────────┬───┬──────┬───┬───────┬───┬────────┬───┬───────────┬───┬──────────┬───┬────────────────────┬───┐
│Tatãl: natural│ │vitreg│ │adoptiv│ │divorţat│ │recãsãtorit│ │necunoscut│ │a pãrãsit domiciliul│ │
└─────────────────┴───┴──────┴───┴───────┴───┴────────┴───┴───────────┴───┴──────────┴───┴────────────────────┴───┘
┌───────┬───┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│decedat│ │Altã situaţie:│ │Ocupaţia: │
└───────┴───┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┬──┬───────┬──┬────────┬──┬─────────┬──┬────────────┬──┬───────────┬──┬────────────────────┬───┐
│Mama: naturalã│ │vitregã│ │adoptivã│ │divorţatã│ │recãsãtoritã│ │necunoscutã│ │a pãrãsit domiciliul│ │
└──────────────────┴──┴───────┴──┴────────┴──┴─────────┴──┴────────────┴──┴───────────┴──┴────────────────────┴───┘
┌────────┬──┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│decedatã│ │Altã situaţie:│ │Ocupaţia: │
└────────┴──┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────┬────────┬───────┬──┬──────────────┬─────┬───────────────┬───────────────────────────────────┬───┐
│Nr. fraţi │Vârstele│ │ │Nr. de surori:│ │Vârstele │Nr. de fraţi/surori vitregi/e │ │
└────────────────┴────────┴───────┴──┴──────────────┴─────┴───────────────┴───────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────┬──┬─────┬──┬─────┬──┬─────┬──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Starea civilã: N │ │ C │ │ D │ │ V │ │Altã situaţie (concubinaj, separat etc.): │
└────────────────────┴──┴─────┴──┴─────┴──┴─────┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───┬─────────────────────────────────────┬───┐
│Ocupaţia soţiei/soţului: │Nr. de copii:│ │Nr. de persoane aflate în întreţinere│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───┴─────────────────────────────────────┴───┘
┌────────────────────────────────┬──┬──────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Aveţi militari în familie? Da │ │ Nu │ │Dacã da, pe cine şi gradul: │
└────────────────────────────────┴──┴──────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 3-a
    Situaţie şcolarã/profesionalã┌────────────────────┬──┬─────────┬──┬─────────┬──┬──────────────────────┬──┬───────┬──┬───────────────────────┬──┐
│Ocupaţia: Elev/ã│ │Student/ã│ │Angajat/ã│ │Cadru militar/S.G.P. │ │Şomer/ã│ │Fãrã ocupaţie/casnicã │ │
└────────────────────┴──┴─────────┴──┴─────────┴──┴──────────────────────┴──┴───────┴──┴───────────────────────┴──┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Instituţia de învãţãmânt/locul de muncã: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┬───┐
│La ce nivel se situeazã rezultatele tale la învãţãturã? sub 6│ │6-7│ │7-8│ │8-9│ │peste 9│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Materiile de studiu preferate în şcoalã: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ce vã place în activitatea pe care o desfãşuraţi? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ce nu vã place în activitatea pe care o desfãşuraţi? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Puteţi aminti un rezultat deosebit obţinut la şcoalã/facultate/locul de muncã? Da │ │ Nu │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã da, care? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Aţi avut responsabilitãţi/poziţii de conducere în şcoalã/facultate/locuri de muncã etc.? Da │ │ Nu │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã da, care? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 4-a
    Motivaţie┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Aţi candidat, în anii anteriori, pentru o instituţie militarã de învãţãmânt? Da │ │ Nu │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã da, de câte ori?│ │Pentru: │
└─────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Unde v-aţi oprit şi de ce? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Care sunt motivele pentru care doriţi sã intraţi în armatã? ____________________________________________________ │
│________________________________________________________________________________________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cine/ce v-a influenţat în alegerea fãcutã? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ce apreciaţi cel mai mult la profesia/instituţia militarã sau la militari? ____________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ce nu vã place la profesia/instituţia militarã sau la militari? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 5-a
    Autoevaluare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┬──────────┬───┬──────────────┬───┐
│Aţi fost un/o elev(ã)/student(ã) disciplinat(ã)? Da │ │ Nu │ │Aşa şi aşa│ │Nu pot aprecia│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴──────────┴───┴──────────────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┬─────┬───┬─────┬───┐
│Cum vã apreciaţi rezultatele şcolare/profesionale? Foarte bune│ │Bune│ │Medii│ │Slabe│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴─────┴───┴─────┴───┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Credeţi cã aveţi anumite aptitudini/talente/abilitãţi practice sau artistice? Da │ │ Nu │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã da, care? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Ce limbi strãine cunoaşteţi?│1. │Vorbit: │Citit: │Scris: │
│(limba şi nivelul) ├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │2. │Vorbit: │Citit: │Scris: │
└────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬───┬────────┬───┬───────┬───┐
│Cum vã gândiţi la probele de selecţie? Sunt sigur/ã cã voi reuşi│ │Cu încredere│ │Cu teamã│ │Nu ştiu│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴───┴────────┴───┴───────┴───┘    SECŢIUNEA a 6-a
    Activitate sportivã┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Practicaţi vreun sport? Da │ │ Nu │Dacã da, care? │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴──────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Cu ce performanţe? │De cât timp? │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│La ce club/echipã? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã nu practici niciun sport, de ce nu? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 7-a
    Interese, timp liber┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ce pasiuni aveţi? │ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ce vã place sã faceţi în vacanţã/weekend? │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Faceţi parte dintr-o organizaţie/asociaţie profesionalã/cerc şcolar/etc.? Da │ │ Nu │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã da, din care? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Aţi participat la concursuri şcolare sau profesionale/olimpiade/sesiuni de comunicãri? Da │ │ Nu │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacã da, cu ce rezultate? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┬─────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Ştii sã utilizaţi computerul? Da │ │ Nu │ │Dacã da, la ce nivel?│ │
└──────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴─────────────────────┴───────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┬───┬────┬───┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Aveţi permis de conducere? Da │ │ Nu │ │Aţi consumat vreodatã droguri? Da │ │ Nu │ │
└─────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌───────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Aţi practicat/practicaţi sporturi extreme? Da │ │ Nu │ │Dacã da, care? │
└───────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┘    Declar cã toate informaţiile de mai sus au fost oferite cu sinceritate şi obiectivitate şi sunt în conformitate cu realitatea.

    Data _____________ Semnãtura candidatului/candidatei ________________
┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Pãrinţii cunosc şi susţin decizia candidatului/candidatei │
│Influenţa pãrinţilor/întreţinãtorilor legali ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│asupra deciziei candidatului/candidatei: │ │Pãrinţii cunosc decizia candidatului/candidatei, dar nu o │
│(Numai în cazul candidaţilor/candidatelor minori) │ │susţin. │
│ ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Pãrinţii au determinat decizia candidatului/candidatei │
└──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Observaţii: ____________________________________________________________________________________________________ │
│ _______________________________________________________________________________________________________________ │
│ _______________________________________________________________________________________________________________ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Recomandarea recrutorului:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───┐
│Candidatul/candidata îndeplineşte criteriile de recrutare pentru: __________________________ Da │ │ Nu │ │
│ (categoria de personal) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Propun participarea candidatului/candidatei la selecţia pentru: 1. ____________________________________________ │
│2. 3. │
│4. 5. │
│(Se consemneazã opţiunile candidatului/candidatei │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       ŞEFUL BIROULUI INFORMARE-RECRUTARE, RECRUTATOR
              ____________________ __________________
              ____________________ __________________


    ANEXA 4
    la instrucţiuni

                      - Model -

              FIŞA DE EXAMINARE MEDICALÃ - TIP
               MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
        la angajare/pentru admiterea în instituţii
                  militare de învãţãmânt


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Date generale*1): │
 │ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
 │Data └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ Nr. F.O./R.C. └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
 │ │
 │Grad ............... Nume .......... Prenume .............................. │
 │ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
 │Din U.M ................... CNP └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
 │ │
 │Adresa: ................................................................... │
 │ │
 │BI/CI ........ seria ........... nr. ............ din ..................... │
 │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
 │Cadru militar în activitate └─┘ S.g.p. └─┘ Elev/student └─┘ │
 │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ │
 │Militar în rezervã/concentrat└─┘ Personal civil └─┘ Altele └─┘ │
 │ │
 │Medicul de familie ........................................................ │
 │ │
 │(data luãrii în evidenţã) ................................... │
 │ │
 │Date antropometrice: Înãlţime (cm) ................. Greutate (kg) ........ │
 │ │
 │Grupa sanguinã: ............. Rh: .................... │
 │ │
 │Antecedente personale patologice .......................................... │
 │........................................................................... │
 │ │
 │Situaţia medico-militarã prezentã*2) ...................................... │
 │Misiuni efectuate în T.O. sau alte zone cu risc (se va specifica perioada şi│
 │locul) │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐│
 │Examen psihologic: efectuat DA └─┘ în data de ..... NU └─┘ Nu este cazul └─┘│
 │Ultimul control medical efectuat: Data .......... la ...................... │
 │Semnãtura şi parafa medicului unitãţii militare/de familie ................ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Concluziile comandantului/şefului unitãţii sanitare militare*3): │
 │ ┌─┐ │
 │APT/Ã └─┘ ───────────────────────────────────────────────────── │
 │ ┌─┐ │
 │INAPT/Ã └─┘ ───────────────────────────────────────────────────── │
 │ALTE SITUAŢII ───────────────────────────────────────────────────── │
 │ │
 │ Semnãtura şi ştampila ................ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │*1) Se completeazã de cãtre medicul unitãţii militare sau medicul la care │
 │este arondatã unitatea militarã │
 │*2) Se completeazã numai pentru personalul militar │
 │*3) Se completeazã de cãtre comandantul/şeful unitãţii sanitare militare │
 │unde se efectueazã examinarea medicalã/medicul specialist expertiza capaci- │
 │tãţii de muncã │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │EXAMEN │ EXAMEN CLINIC │
 │MEDICAL ├────┬──────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────────┤
 │LA ANGA-│Nr. │Specialitatea │Diagnosticul│Concluzii│Semnãtura şi │
 │JARE/ │crt.│ medicalã │ │ │ parafa │
 │PENTRU ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ADMITE- │ 1. │BOLI INTERNE │TA: │ │ │
 │REA ÎN │ │(concluziile se vor ├────────────┤ │ │
 │INSTITU-│ │lua dupã efectuarea │AV: │ │ │
 │ŢII MI- │ │tuturor investigaţii- ├────────────┤ │ │
 │LITARE │ │lor paraclinice) │ECG: │ │ │
 │DE ÎN- ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │VÃŢÃ- │ 2. │CHIRURGIE │ │ │ │
 │MÂNT ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 3. │ORTOPEDIE │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 4. │O.R.L. │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 5. │OFTALMOLOGIE │VOD = │ │ │
 │ │ │ ├────────────┤ │ │
 │ │ │ │VOS = │ │ │
 │ │ │ ├────────────┤ │ │
 │ │ │ │Simţ │ │ │
 │ │ │ │cromatic: │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 6. │NEUROLOGIE │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 7. │PSIHIATRIE │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 8. │DERMATOLOGIE - │ │ │ │
 │ │ │VENEROLOGIE │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 9. │GINECOLOGIE │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 10.│MEDICINÃ DENTARÃ │ │ │ │
 │ │ │(formula dentarã) │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 11.│BOLI INFECŢIOASE │ │ │ │
 │ │ │(dacã este cazul) │ │ │ │
 │ ├────┼──────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┤
 │ │ 12.│MEDICINA MUNCII │ │ │ │
 │ │ │(se va efectua la fi- │ │ │ │
 │ │ │nalul investigaţiilor │ │ │ │
 │ │ │clinice şi │ │ │ │
 │ │ │paraclinice) │ │ │ │
 │ ├────┴──────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────────┤
 │ │ EXAMEN PARACLINIC │
 │ ├────┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┤
 │ │Nr. │Tipul examenului│Data, numãrul buletinului│ Semnãtura şi │
 │ │crt.│ │de analizã şi rezultatul │ parafa │
 │ │ │ │ examenului │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 1. │Radiografie │ │ │
 │ │ │pulmonarã │ │ │
 │ │ │standard │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 2. │Ecografie │ │ │
 │ │ │abdominalã │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 3. │Hemograma │ │ │
 │ │ │completã │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 4. │VSH │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 5. │Glicemie │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 6. │Creatininã │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 7. │Colesterol │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 8. │Trigliceride │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 9. │Bilirubinã │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 10.│TGO, TGP │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 11.│Sumar de urinã │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 12.│VDRL │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 13.│Uree │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 14.│Acid uric │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 15.│Test HIV │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 16.│Ag. HB(s) │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 17.│Ac. Anti VHC │ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
 │ │ 18.│Grupa sanguinã*)│ │ │
 │ ├────┼────────────────┼─────────────────────────┤ │
 │ │ 19.│Rh*) │ │ │
 └────────┴────┴────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
────────────
    *) Se efectueazã doar dacã nu sunt deja cunoscute


    ANEXA 5
    la instrucţiuni                                   - Model -
              ROMÂNIA
    MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
    U.M. ........................
    Nr. ....../..................

                                  RECOMANDARE
                 privind profilul psihomoral şi comportamental
               al ...............................................
        (numele, prenumele tatãlui şi prenumele candidatului/candidatei)

    Funcţia deţinutã în unitatea militarã: .....................

 ┌───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Nr.│ Indicatori │ Nivel*1) │
 │crt│ ├───┬────┬─────┬────┬───┤
 │ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼───┤
 │ 1.│Dorinţa de afirmare: nivel de aspiraţie, │ │ │ │ │ │
 │ │motivaţie, încredere în sine, dorinţa de reuşitã│ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼───┤
 │ 2.│Spirit de iniţiativã: voluntarism în rezolvarea │ │ │ │ │ │
 │ │de sarcini, are aptitudini de lider informal, îi│ │ │ │ │ │
 │ │place sã îşi asume responsabilitãţi. │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼───┤
 │ 3.│Sociabilitate: relaţionare interpersonalã, │ │ │ │ │ │
 │ │capacitatea de a lucra în echipã, extroversiune,│ │ │ │ │ │
 │ │comunicativitate │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼───┤
 │ 4.│Conştiinciozitate: perseverenţã, simţul │ │ │ │ │ │
 │ │datoriei, conştiinţa "lucrului bine fãcut" │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼───┤
 │ 5.│Capacitate de organizare a activitãţilor: este │ │ │ │ │ │
 │ │ordonat, lucreazã dupã un plan, stabileşte │ │ │ │ │ │
 │ │prioritãţi, distribuie responsabilitãţi. │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────┼─────┼────┼───┤
 │ 6.│Comportament moral: generozitate, corectitudine,│ │ │ │ │ │
 │ │demnitate │ │ │ │ │ │
 └───┴────────────────────────────────────────────────┴───┴────┴─────┴────┴───┘

    Calificativele obţinute în aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani: .....
    Alte aprecieri: ...........................................................
    Propunere: ................................................................
    Comandantul/Şeful .........................
                       (unitatea militarã)
    .................
       (gradul)
                             .............................
                        (numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)


-----
    *1) Se marcheazã printr-un "X". Semnificaţia cifrelor este urmãtoarea: I - nivel foarte înalt, II - nivel înalt, III - nivel mediu, IV - nivel scãzut, V - nivel foarte scãzut.


    ANEXA 6
    la instrucţiuni

                                   - Model -

               ROMÂNIA
    MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
    U.M. ................
    (unitatea militarã din care provine)
    .............................
    (gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatãlui)


                               RAPORT PERSONAL*1)
-----
    *1) Raportul se întocmeşte de cãtre toţi/toate candidaţii/candidatele care provin din rândul personalului Ministerului Apãrãrii Naţionale, militari şi civili.


    Vã rog sã îmi aprobaţi participarea la selecţia organizatã pentru cursul de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectã, pe unul dintre locurile scoase la concurs.
    În situaţia în care voi fi declarat(ã) admis(ã) la cursul de formare, dupã absolvirea acestuia şi acordarea gradului de ofiţer/subofiţer, mã oblig sã îmi desfãşor activitatea în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militarã unde voi fi repartizat(ã).


      Data .............. Semnãtura .................
    ANEXA 7
    la instrucţiuni

                                   - Model -

                                 DECLARAŢIE*1)
                             pe propria rãspundere
-----
    *1) Declaraţia se întocmeşte numai de cãtre candidaţii/candidatele proveniţi/provenite din afara Ministerului Apãrãrii Naţionale.

    Subsemnatul(a), ......../(numele şi prenumele cu iniţiala tatãlui)......, declar cã, în situaţia în care voi fi admis(ã) la cursul de formare a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectã, dupã absolvirea acestuia şi acordarea gradului de ofiţer/subofiţer, mã oblig sã îmi desfãşor activitatea în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militarã unde voi fi repartizat(ã).


         Data ............ Semnãtura ...........
    ANEXA 8
    la instrucţiuni


                                   - Model -
                                FIŞA DE CONTACT
 ┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
 │Categoria de personal: │ │Data: │
 └───────────────────────────────────┘ └───────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │Numele: │Prenumele tatãlui: │
 └──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Prenumele: │Genul: M.[] F.[] │
 └──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
 │Cod numeric personal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
 │Data naşterii: │Localitatea: │Judeţul │Vârsta: │
 └─────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘
 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Cetãţenia │Naţionalitatea: │Religia: │
 └───────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │Starea civilã: cãsãtorit/ã [] Necãsãtorit/ã [] │Mediul de provenienţã: urban [] rural [] │
 └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Adresa: ......................................................................................│
 │.............................................. Telefon: ......................................│
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Studiile absolvite/în curs: │Anul: │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │Ocupaţia actualã: │Locul de muncã/studiu: │
 └───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐
 │Categoria socio-profesionalã a pãrinţilor │Tatãl: │Mama: │
 └───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘
    Aţi efectuat stagiul militar? DA [] NU [] Dacã da:
    Unitatea militarã: .....................................
    Perioada: ..............................................
    Arma/serviciul şi specialitatea: ....................... Gradul ................

    Aţi încheiat un contract cu instituţia militarã? DA [] NU [] Dacã da:
    Unitatea militarã: .....................................
    Perioada: ..............................................
    Arma/serviciul şi specialitatea: ....................... Gradul ................

 ┌─────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐
 │ Ce v-a determinat sã ne contactaţi? │ │De unde aţi aflat despre oferta armatei?││ Ce/cine v-a influienţat în │
 ├───┬───────────────────────────────┬─┤ ├───┬──────────────────────────────────┬─┤│ luarea deciziei? │
 │ 1.│Idealul profesional │ │ │ 1.│Televiziune │ │├───┬───────────────────────────────┬─┤
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 1.│Convingerile personale │ │
 │ 2.│Prestigiul instituţiei militare│ │ │ 2.│Radio │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 2.│Discuţiile cu personalul │ │
 │ 3.│Pasiunea │ │ │ 3.│Presa naţionalã │ ││ │recrutor │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ 4.│Siguranţa locului de muncã │ │ │ 4.│Presa localã │ ││ 3.│Familia │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ 5.│Venitul │ │ │ 5.│Presa militarã │ ││ 4.│Prietenii, colegii │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ 6.│Tradiţia familiei │ │ │ 6.│Internet │ ││ 5.│Şcoala │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ 7.│Greutãţile familiei/decepţiile │ │ │ 7.│Afişe, panouri publicitare │ ││ 6.│Informaţiile din presa scrisã │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ 8.│Imposibilitatea gãsirii unui │ │ │ 8.│Pliante, broşuri, fluturaşi │ ││ 7.│Informaţiile din pliante, │ │
 │ │loc de muncã │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ │brosuri, afişe │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │ 9.│Biroul informare-recrutare │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ 9.│Spiritul de aventurã │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 8.│Clipuri publicitare │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │10.│Şcoalã │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │10.│Nevoia de afirmare │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ 9.│Informaţii prezentate la │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │11.│Familie │ ││ │televizor │ │
 │11.│Dorinţa de calificare │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ │profesionalã │ │ │12.│Prieteni, colegi, cunoştinţe │ ││10.│Informaţii prezentate la │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│ │radio │ │
 │12.│Atracţia pentru viaţa de │ │ │13.│Instituţie militarã de învãţãmant │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │ │colectivitate │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│11.│Informaţii gãsite pe Internet │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │14.│Unitatea militarã │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │13.│Dorinţa de a comanda │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│12.│Contactul cu mediul militar │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │15.│Târg locuri de muncã/AJOFM │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │14.│Atracţia pentru uniformã/arme │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼─┤│13.│Filmele despre armatã │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │16.│Altele (care?) │ │├───┼───────────────────────────────┼─┤
 │15.│Patriotismul │ │ └───┴──────────────────────────────────┴─┘│14.│Activitãţile organizate de │ │
 ├───┼───────────────────────────────┼─┤ │ │armatã │ │
 │16.│Alte motive (care?) │ │ ├───┼───────────────────────────────┼─┤
 └───┴───────────────────────────────┴─┘ │15.│Inormaţiile de la târguri/ │ │
                                                                                   │ │AJOFM │ │
                                                                                   ├───┼───────────────────────────────┼─┤
                                                                                   │16.│Altele (care?) │ │
                                                                                   └───┴───────────────────────────────┴─┘
    Doriţi sã participaţi la selecţia pentru cariera militarã? DA [] NU []

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Opţiunea: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data interviului: Rezultatul recrutãrii: Contact iniţial [] Recrutat [] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Observaţii: .................................................................................................... │
│................................................................................................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Reorientare: Da [] Nu [] Noua opţiune: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data selecţiei: Rezultatul selecţiei: [] Admis/ã [] Respins/ã [] Neprezentat/ã []│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Rezultatul admiterii: Admis/ã [] Neadmis/ã [] Respins/ã [] Eliminat/ã [] Retras/ã [] Neprezentat/ã []│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Rezultatul repartizãrii (pentru SGP): Repartizat/ã [] Nerepartizat/ã [] ___________________________________ │
│Recrutor: Biroul informare-recrutare: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 9
    la instrucţiuni

                                   - Model -
                                    ROMÂNIA
                         MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
             Centrul Militar Zonal/Judeţean/al Sectorului .........
                           Biroul informare-recrutare

                               DOSAR DE CANDIDAT

    .................................................................
    (numele, prenumele tatãlui şi prenumele candidatului/candidatei)

    pentru...........................................................
    (categoria de candidaţi/personal)

                                 Prima opţiune:

    .................................................................
    (unitatea/instituţia de învãţãmânt militar/programul de formare/instruire)

    .................................................................
    (arma sau serviciul şi specialitatea militarã sau specializarea) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ MENŢIUNI SUPLIMENTARE: │
 │ (celelalte opţiuni ale candidatului/candidatei, situaţii speciale etc.) │
 │ │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 │........................................................................... │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 10
    la instrucţiuni

    ROMÂNIA
    MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE

                        CURSURILE DE BAZÃ ŞI DE CARIERÃ
          necesare ofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad ┌────┬──────────────────────┬──────────────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr. │ Cursul │ Gradul │Simbolul│ Criterii specifice │ Scopul studiilor/cursurilor │Observaţii│
 │crt.│ Durata │ pentru care │ │ de participare │ │ │
 │ │ │ este necesar │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 1. │Cursul de bazã │ - │ │ - │- Destinate pentru formarea ofiţerilor în ac- │ │
 │ │Cursul are durata de │ │ │ │tivitate ca specialist militar/comandant de │ │
 │ │pânã la 6 luni, res- │ │ │ │pluton/similare. │ │
 │ │pectiv pânã la 11 luni│ │ │ │ │ │
 │ │pentru personalul mi- │ │ │ │ │ │
 │ │litar aeronavigant. │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 2. │Cursul avansat/similar│ Cãpitan │ CA │Ofiţerii în activitate cu│- Locotenenţii absolvenţi ai cursului avansat/│ │
 │ │Cursul are durata de │ │ │gradul de locotenent │similar sunt înaintaţi în gradul de cãpitan. │ │
 │ │pânã la 3 luni │ │ │ │- Dezvoltã competenţe de lider militar, per- │ │
 │ │ │ │ │ │fecţioneazã pregãtirea necesarã conducerii şi │ │
 │ │ │ │ │ │instruirii companiei/similar, formeazã abili- │ │
 │ │ │ │ │ │tãţi de ofiţer de stat major la nivel de bata-│ │
 │ │ │ │ │ │lion, regiment, brigadã şi asigurã pregãtirea │ │
 │ │ │ │ │ │pe linie de specialitate militarã. │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 3. │Cursul de stat major/ │ Maior/ │ CSM │Ofiţerii în activitate cu│- Cãpitanii absolvenţi ai cursului de stat │ │
 │ │similar │ Locotenent- │ │gradul de cãpitan │major/similar sunt înaintaţi în gradul de │ │
 │ │Cursul are durata de │ comandor │ │ │maior/locotenent-comandor. │ │
 │ │pânã la 3 luni. │ │ │ │- Dezvoltã competenţe de stat major, necesare │ │
 │ │ │ │ │ │la nivel de batalion/similar, regiment, briga-│ │
 │ │ │ │ │ │dã/similar, divizie/flotã,comandament de armã,│ │
 │ │ │ │ │ │stat major al categoriei de forţe ale armatei │ │
 │ │ │ │ │ │şi structurã centralã a Ministerului Apãrãrii │ │
 │ │ │ │ │ │Naţionale, şi perfecţioneazã de asemenea pre- │ │
 │ │ │ │ │ │gãtirea în domeniile serviciilor pentru spri- │ │
 │ │ │ │ │ │jin logistic, management financiar-contabil, │ │
 │ │ │ │ │ │tehnico-ingineresc şi al celor specializate. │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 4. │Cursul postuniversitar│ Locotenent- │ CPLC │Ofiţerii în activitate cu│- Maiorii/locotenenţii-comandori în activitate│ │
 │ │de perfecţionare a │ colonel/ │ │gradul de maior/locote- │absolvenţi ai cursului postuniversitar de per-│ │
 │ │pregãtirii/similar │ Cãpitan- │ │nent-comandor care nu │fecţionare a pregãtirii/similar pentru locote-│ │
 │ │pentru locotenenţi- │ comandor │ │sunt absolvenţi ai stu- │nenţi-colonei/cãpitani-comandori sunt înain- │ │
 │ │colonei/cãpitani- │ │ │diilor militare universi-│taţi în gradul de locotenent-colonel/cãpitan- │ │
 │ │comandori. │ │ │tare de conducere inter- │comandor. │ │
 │ │Cursul are durata de │ │ │arme │- Asigurã perfecţionarea pregãtirii profesio- │ │
 │ │pânã la 3 luni │ │ │ │nale în domeniul de activitate corespunzãtor │ │
 │ │ │ │ │ │funcţiei. │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 5. │Cursul postuniversitar│ Colonel/ │ CPC │Ofiţerii în activitate cu│- Locotenenţii-colonei/cãpitanii-comandori în │ │
 │ │de perfecţionare a │ Comandor │ │gradul de locotenent- │activitate absolvenţi ai cursului postuniver- │ │
 │ │pregãtirii/similar │ │ │colonel/cãpitan-comandor │sitar de perfecţionare a pregãtirii/similar │ │
 │ │pentru colonei/coman- │ │ │ │pentru colonei/comandori sunt înaintaţi în │ │
 │ │dori. │ │ │ │gradul de colonel/comandor. │ │
 │ │Cursul are durata de │ │ │ │- Asigurã perfecţionarea pregãtirii profesio- │ │
 │ │pânã la 3 luni. │ │ │ │nale în conducerea structurilor/microstructu- │ │
 │ │ │ │ │ │rilor/unitãţilor şi a marilor unitãţi. │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 6. │Cursul postuniversitar│ General de │ CS │- Ofiţerii în activitate │- Coloneii/comandorii în activitate absolvenţi│ │
 │ │de perfecţionare în │ brigadã/ │ │cu gradul de colonel/ │ai cursului postuniversitar de perfecţionare │ │
 │ │conducere strategicã. │ similar │ │comandor │în conducere strategicã pot fi promovaţi în │ │
 │ │Cursul are durata de │ │ │- Vârsta de cel mult 54 │funcţii prevãzute în statele de organizare cu │ │
 │ │pânã la 6 luni. │ │ │de ani, în anul în care │grade de general/similare. │ │
 │ │ │ │ │urmeazã cursurile │- Asigurã competenţe şi cunoştinţe în dome- │ │
 │ │ │ │ │- Absolvenţi ai studiilor│niile planificãrii, conducerii acţiunilor mi- │ │
 │ │ │ │ │militare universitare de │litare şi/sau ale resurselor de apãrare la ni-│ │
 │ │ │ │ │conducere interarme │vel strategic, în vederea exercitãrii comenzii│ │
 │ │ │ │ │ │unei brigãzi/similare, precum şi îndeplinirii │ │
 │ │ │ │ │ │atribuţiilor funcţionale ale unor funcţii de │ │
 │ │ │ │ │ │conducere/comandã de la nivelul diviziilor/ │ │
 │ │ │ │ │ │flotei, comandamentelor de armã, statelor ma- │ │
 │ │ │ │ │ │jore ale categoriilor de forţe ale armatei şi │ │
 │ │ │ │ │ │structurilor centrale ale Ministerului │ │
 │ │ │ │ │ │Apãrãrii Naţionale. │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 7. │Programe de pregãtire/│ General de │ CN │- Ofiţerii în activitate │- Absolvenţii programelor de pregãtire/cursu- │ │
 │ │cursuri în domeniul │ brigadã, │ │cu gradul de colonel/ │rilor în domeniul securitãţii naţionale, orga-│ │
 │ │securitãţii naţionale,│general-maior,│ │comandor, general de bri-│nizate la Colegiul Naţional de Apãrare, pot fi│ │
 │ │organizate la Colegiul│ general- │ │gadã, general-maior, ge- │promovaţi în funcţii de comandã/conducere, la │ │
 │ │Naţional de Apãrare. │ locotenent, │ │neral-locotenent şi simi-│nivelul structurilor centrale ale Ministerului│ │
 │ │Programele de pregãti-│ general/ │ │lare acestora │Apãrãrii Naţionale, ale cãror cerinţe impun │ │
 │ │re/cursurile au durata│ similare │ │- Vârsta de cel mult 54 │studii de nivel înalt în domeniul securitãţii │ │
 │ │de pânã la 6 luni. │ acestora │ │de ani pentru colonei sau│naţionale │ │
 │ │ │ │ │comandori şi de cel mult │ │ │
 │ │ │ │ │56 de ani pentru gene- │ │ │
 │ │ │ │ │rali, în anul în care ur-│ │ │
 │ │ │ │ │meazã cursurile │ │ │
 └────┴──────────────────────┴──────────────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┘    NOTĂ?: Cursurile de carierã din instituţiile de învãţãmânt militar se desfãşoarã potrivit Planului de perfecţionare a pregãtirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carierã şi cursuri de perfecţionare şi specializare, organizate de unitãţile/instituţiile de învãţãmânt militar, aprobat anual de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
    Tematica şi bibliografia pentru pregãtirea în vederea participãrii la concursul de admitere la cursurile de carierã se publicã anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apãrãrii Naţionale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã care au în subordine instituţiile de învãţãmânt militar, pânã la data de 30 martie, şi pe reţeaua MILNET, de cãtre instituţiile de învãţãmânt militar.


    ANEXA 11
    la instrucţiuni


    ROMÂNIA
    MINISTERUL APÃRÃRII NAŢIONALE
    Direcţia management resurse umane

                              CURSURILE DE CARIERÃ
                              necesare maiştrilor
         militari/subofiţerilor în activitate pentru înaintarea în grad ┌────┬──────────────────────┬──────────────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr. │ Cursul de carierã │ Gradul │Simbolul│ Criterii specifice │ Scopul studiilor/cursurilor │Observaţii│
 │crt.│ Durata │ pentru care │ │ de participare │ │ │
 │ │ │ este necesar │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 1. │Cursul de plutonier/ │ Maistru │ C Plt./│Maiştrii militari clasa │- Maiştrii militari clasa a IV-a/sergenţii- │ │
 │ │similar. │militar clasa │similar │a IV-a/Sergenţii-majori │majori în activitate absolvenţi ai cursului de│ │
 │ │Cursul are o duratã de│ a III-a/ │ │în activitate │plutonier/similar sunt înaintaţi în gradul de │ │
 │ │pânã la douã luni. │ Plutonier │ │ │maistru militar clasa a III-a/plutonier. │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 2. │Cursul de plutonier- │ Maistru │ C Plt.-│Maiştrii militari clasa │- Maiştrii militari clasa a III-a/plutonierii │ │
 │ │major/similar. │militar clasa │ maj./ │a III-a/Plutonierii în │în activitate absolvenţi ai cursului de pluto-│ │
 │ │Cursul are o duratã de│ a II-a/ │similar │activitate │nier-major/similar sunt înaintaţi în gradul de│ │
 │ │pânã la douã luni. │ Plutonier- │ │ │maistru militar clasa a II-a/plutonier-major. │ │
 │ │ │ major │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │ 3. │Cursul de plutonier- │Maistru mili- │ C Plt.-│Maiştrii militari clasa │- Maiştrii militari clasa a II-a/plutonierii- │ │
 │ │adjutant/similar. │ tar clasa I/ │ adj./ │a II-a/Plutonierii-majori│majori în activitate absolvenţi ai cursului de│ │
 │ │Cursul are o duratã de│ Plutonier- │similar │în activitate │plutonier-adjuvant/similar sunt înaintaţi în │ │
 │ │pânã la douã luni. │ adjutant │ │ │gradul de maistru militar clasa I/plutonier- │ │
 │ │ │ │ │ │adjutant. │ │
 └────┴──────────────────────┴──────────────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┘
    NOTĂ?: Cursurile de carierã din instituţiile de învãţãmânt militar se desfãşoarã potrivit Planului de perfecţionare a pregãtirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carierã organizate de instituţiile de învãţãmânt militar, aprobat anual de cãtre ministrul apãrãrii naţionale.
    Tematica şi bibliografia pentru pregãtirea în vederea participãrii la concursul de admitere la cursurile de carierã se publicã anual în Buletinul administrativ al Ministerului Apãrãrii Naţionale, prin grija structurilor centrale/statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armã care au în subordine instituţiile de învãţãmânt militar, pânã la data de 30 martie, şi pe reţeaua MILNET, de cãtre instituţiile de învãţãmânt militar.


    ANEXA 12
    la instrucţiuni


                        EVOLUŢIA ÎN CARIERÃ A OFIŢERILOR
________
    NOTÃ(CTCE)
    Schema evoluţiei în carierã a ofiţerilor se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, la pagina 30. (a se vedea imaginea asociatã)


    ANEXA 13
    la instrucţiuni


          EVOLUŢIA ÎN CARIERÃ A MAIŞTRILOR MILITARI ŞI A SUBOFIŢERILOR

________
    NOTÃ(CTCE)
    Schema evoluţiei în carierã a maiştrilor militari şi a subofiţerilor se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, la pagina 31. (a se vedea imaginea asociatã)

                                      ----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Apararii Nationale, ORDIN nr. M.30 din 21 martie 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
DSA
20 Februarie 2018
Q
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice