Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.29 din 4 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.29 din 4 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 129 din 8 februarie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 100 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităţilor de învăţământ liceal militar se efectuează de către centrele militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin birourile informare-recrutare din cadrul acestora.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), la propunerea şefului Direcţiei personal şi mobilizare, şeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea recrutării candidaţilor de către unităţile/instituţiile de învăţământ militar din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, pentru programele de studii pe care le organizează, ori de către marile unităţi şi unităţile militare din structura de forţe ale armatei, pentru posturile de soldat şi gradat profesionist.
    (3) Recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate din cadrul forţelor pentru operaţii speciale se efectuează de către structurile stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării."

    2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) În funcţie de activităţile planificate, centrele zonale de selecţie şi orientare pot organiza echipe mobile cu comisii de evaluare psihologică, respectiv de evaluare a capacităţii motrice, în alte structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, dacă acestea dispun de facilităţile necesare organizării şi desfăşurării evaluărilor respective.
(6) Echipele mobile prevăzute la alin. (5) se constituie cu personal de specialitate din cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi al celorlalte structuri ale Ministerului Apărării Naţionale."

    4. La articolul 6 alineatul (1), litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "u) rezultatul examinării/evaluării aptitudinale realizate de către structurile prevăzute la art. 3 alin. (4) - candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare ori structuri militare pentru care trebuie efectuate aceste examinări/evaluări;"

    5. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.
    6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Până la termenele prevăzute în graficele activităţilor de recrutare şi selecţie, candidaţii au obligaţia de a prezenta personalului birourilor informare-recrutare sau, după caz, structurilor care efectuează recrutarea documentele care se solicită, în original sau copie legalizată, în vederea certificării documentelor transmise electronic sau în fotocopie."

    7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Candidaţii sau părinţii ori tutorii legali ai candidaţilor minori pot solicita, în perioadele stabilite prin graficele activităţilor de recrutare şi selecţie, înscrierea la concursul pentru admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate sau în învăţământul liceal militar ori pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist, prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) electronic, prin crearea unui cont de utilizator şi încărcarea fişei de contact pe platforma destinată înscrierii candidaţilor, care va fi utilizată de pe website-ul de internet dedicat informării şi recrutării pentru profesia militară;
    b) transmiterea fişei de contact, prin servicii poştale cu notă de inventar şi confirmare de primire, la structura care efectuează recrutarea;
    c) depunerea fişei de contact la sediul structurii care efectuează recrutarea.
(5) Până la intrarea în exploatare a platformei prevăzute la alin. (4) lit. a), candidaţii se pot înscrie prin procedurile menţionate la alin. (4) lit. b) şi c) sau prin transmiterea fişei de contact prin poşta electronică, la adresele de e-mail ale structurilor stabilite să efectueze recrutarea, mediatizate prin intermediul site-urilor şi paginilor Ministerului Apărării Naţionale din reţelele de socializare."

    8. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Candidaţii sau părinţii ori tutorii legali ai candidaţilor minori pot transmite documentele necesare constituirii dosarului de candidat prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 9 alin. (4) sau (5)."

    9. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.
    10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Candidaţii înscrişi la birourile informare-recrutare sunt planificaţi să susţină evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală, potrivit arondării aprobate de către şeful Direcţiei personal şi mobilizare din cadrul Statului Major al Apărării."

    11. Articolul 21 se abrogă.
    12. La articolul 23, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Instrumentele de selecţie nu se schimbă în perioada dintre aprobarea planului de şcolarizare prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) şi finalizarea admiterii, respectiv în perioada dintre aprobarea planului de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d) şi repartizarea în posturi, după caz."

    13. Articolul 51 se abrogă.
    14. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    Activităţile, criteriile şi cerinţele specifice de recrutare şi selecţie în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale se elaborează de către această structură şi se aprobă prin dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane."

    15. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Cerinţele, procedura de lucru şi detaliile tehnice privind platforma destinată înscrierii candidaţilor, prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. a), se stabilesc prin dispoziţie comună a şefului Statului Major al Apărării şi şefului Direcţiei generale management resurse umane.
    (2) Platforma destinată înscrierii candidaţilor, realizată de către Centrul pentru tehnologia informaţiei şi apărării cibernetice al Forţelor Navale, asigură înscrierea candidaţilor pentru admitere şi constituirea dosarelor de candidat în format electronic, astfel încât acestea să poată fi consultate de către toate structurile cu responsabilităţi în domeniu, în părţile ce le privesc, fără a fi necesară transmiterea dosarelor în format fizic între respectivele structuri.
    (3) Structurile care efectuează recrutarea, selecţia şi admiterea sunt responsabile de încărcarea pe platforma destinată înscrierii candidaţilor a datelor despre organizarea, desfăşurarea şi rezultatele executării activităţilor respective, în părţile ce le privesc.
    (4) Până la intrarea în exploatare a platformei sau restabilirea funcţionalităţii acesteia, după caz, rezultatele la selecţie se transmit structurilor care au solicitat evaluările sau examinările respective, prin reţeaua de date a Ministerului Apărării Naţionale sau prin serviciul specializat de transport al corespondenţei clasificate."

    16. Anexa nr. 1 la Instrucţiuni se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.


    ART. II
    Prevederile art. 4 alin. (1) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile candidaţilor care participă la concursurile de admitere organizate şi desfăşurate de către unităţile/instituţiile de învăţământ militar, respectiv de către instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile prevăzute acestui minister în Planul de şcolarizare pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022.

    ART. III
    În anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022, finalizarea dosarelor de candidat şi efectuarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de formare iniţială a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate prevăzute în Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister, se desfăşoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. IV
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 4 februarie 2021.
    Nr. M.29.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Instrucţiuni)
     - model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Denumirea şi ştampila structurii care execută recrutarea: …………
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    la ................ (unitatea sau instituţia de învăţământ militar ori instituţia de formare continuă nonuniversitară, respectiv unitatea militară în cazul formării iniţiale a soldaţilor/gradaţilor profesionişti)
    Subsemnatul(a)^1, ..........(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului)........., născut(ă) în anul ..........., luna ........., ziua ........., în localitatea ............................., judeţul/sectorul ...................................., de cetăţenie^2 ........................., naţionalitate ......................., legitimat(ă) cu C.I. seria ......... nr. ....................., eliberată de ....................................... la data de ................................., cu domiciliul în judeţul/sectorul ...................................., localitatea ........................., strada ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ............, telefon ........................, e-mail .........................,
    cod numeric personal: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    absolvent(ă) al(a): .............(ultima formă de învăţământ absolvită, denumirea unităţii/instituţiei de învăţământ, localitatea şi anul absolvirii).............. sau înmatriculat(ă) la ...........(anul de studii, forma de învăţământ, denumirea unităţii/instituţiei de învăţământ şi localitatea).........., ocupaţia actuală: ............(funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ).........., situaţia militară: .....(îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă)........,
    DA [ ] NU [ ] Dacă da:
    Unitatea militară ........................................................................
    Perioada .........................................................
    fiul/fiica lui .........(numele şi prenumele tatălui candidatului.........., telefon ........(pentru candidaţii la CNM^3)......, e-mail .....(pentru candidaţii la CNM)...., şi al/a .......(numele şi prenumele mamei candidatului)......, telefon ......(pentru candidaţii la CNM)....., e-mail .......(pentru candidaţii la CNM).....,
    solicit să particip la admitere/repartizare pe post:
    1. .......specialitatea militară în cazul formării iniţiale a cadrelor militare, respectiv unitatea militară şi specialitatea militară în cazul formării iniţiale a soldaţilor/gradaţilor profesionişti)............
    Alte opţiuni:
    2. ...........................................................
    3. ................................................................
    4. ............................................................
    5. ..................................................................

    Declar pe propria răspundere că:
    a) accept investigarea activităţii mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie/am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea infracţiunii ........................................................................................................., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform ....................................................................................................................;
    d) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituţia de învăţământ militar, voi renunţa la această calitate;
    e) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii;
    f) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege;
    g) orice modificare în starea de sănătate în perioada de la examinarea medicală, până la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar, o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat examinarea medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale;
    h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;
    i) la dobândirea calităţii de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate (numai pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist);
    j) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunţa la această calitate;
    k) AM/NU AM parcurs, total sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat. Pentru situaţia în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituţia de învăţământ superior militar la care am fost admis (ă), voi face dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare universitară de care am beneficiat anterior;
    l) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura şi conţinutul semnificaţiei lor);
    m) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
    n) sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a evaluării capacităţii motrice şi a probelor de admitere.

    Alte date despre candidat(ă), părinţi/reprezentanţii legali şi/sau soţia/soţul acestuia/acesteia, în afara celor înscrise în prezenta cerere: ................................................................
    În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea şi semnez contractul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă.
    Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale.
    Semnătura părintelui^4
    Tatăl/Mama (reprezentantul legal)
    .......................................
    Data .............................................
    Semnătura candidatului
    ..............................................................................
    Data .............................................
    ^1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.
    ^2 Se trec toate cetăţeniile deţinute.
    ^3 CNM - colegii naţionale militare.
    ^4 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi/reprezentanţii legali pentru candidaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia elevilor claselor a XII-a din colegiile naţionale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la lit. a), e) şi f) din prezenta cerere de înscriere.

    ANEXA 2

    PROCEDURĂ
    privind finalizarea dosarelor de candidat şi efectuarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de formare iniţială a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate prevăzute în Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/ de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister
    ART. 1
    (1) Candidaţii la programele de studii organizate şi desfăşurate de către instituţii de învăţământ superior militar din afara Ministerului Apărării Naţionale, pentru nevoi ale acestui minister, şi la învăţământul liceal militar susţin probele de selecţie până la admitere.
    (2) Candidaţii la programele de studii universitare sau postliceale militare ori la cursuri de formare organizate şi desfăşurate de către unităţile/instituţiile de învăţământ militar, respectiv de către instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale sunt planificaţi pentru susţinerea probelor de selecţie, prevăzute la art. 23 alin. (1) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Instrucţiuni, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, până la ocuparea locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare pentru anul universitar/şcolar 2021-2022.

    ART. 2
    (1) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), declaraţi „admis“/„apt“ la selecţie, după ce au fost întocmite şi verificate, sunt trimise de către birourile informare-recrutare la instituţiile de învăţământ care organizează concursul de admitere, în perioadele stabilite prin graficele activităţilor de recrutare şi selecţie.
    (2) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (2), după ce au fost întocmite şi verificate, sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unităţile/instituţiile de învăţământ militar sau instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, în perioadele stabilite prin graficele activităţilor de recrutare şi selecţie, conform primei opţiuni din cererea de înscriere, fără să conţină documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), t) şi u) din Instrucţiuni.

    ART. 3
    Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) din Instrucţiuni, candidaţilor care optează şi pentru programe de studii în instituţii de învăţământ la care admiterea nu este organizată de către Ministerul Apărării Naţionale, pentru nevoi ale acestui minister, li se întocmesc două sau mai multe dosare de candidat, după caz.

    ART. 4
    Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), opţiunile exprimate în cererea de înscriere de către candidaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) reprezintă:
    a) specialităţi militare din cadrul aceleiaşi unităţi/instituţii de învăţământ militar sau instituţii de formare continuă nonuniversitară;
    b) unităţi/instituţii de învăţământ militar sau instituţii de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale corespunzătoare altui tip de program de formare iniţială decât cel exprimat în prima opţiune.


    ART. 5
    (1) Unităţile/Instituţiile de învăţământ militar sau instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale ierarhizează candidaţii, în ordine descrescătoare, potrivit mediei de admitere prevăzute în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii.
    (2) La ierarhizare participă doar candidaţii care fac dovada absolvirii examenului de bacalaureat până la termenul stabilit, prevăzut în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii.
    (3) Ierarhizarea şi planificarea la selecţie se afişează pe pagina de internet a unităţii/instituţiei de învăţământ militar sau instituţiei de formare continuă nonuniversitară, după caz.

    ART. 6
    (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), personalul desemnat din unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la structurile care efectuează selecţia la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie.
    (2) Pentru situaţiile în care evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală se execută de către centrele zonale de selecţie şi orientare, unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale transmit centrelor respective, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, tabelele nominale cu candidaţii care confirmă participarea la selecţie.
    (3) Centrele zonale de selecţie şi orientare transmit zilnic la unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale rezultatele obţinute de către candidaţi, în urma susţinerii evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi interviului de evaluare finală.

    ART. 7
    (1) Unităţile/Instituţiile de învăţământ militar şi instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale transmit unităţilor sanitare, zilnic, situaţia cu candidaţii declaraţi „admis“ la evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală, în vederea efectuării examinării medicale.
    (2) Direcţia medicală dispune măsurile necesare pentru transmiterea în termen de două zile lucrătoare, la unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, a fişelor de examinare medicală ale candidaţilor declaraţi „apt“, precum şi a tabelelor cu candidaţii declaraţi „inapt“. Tabelele cu cei care au formulat contestaţii se trimit după expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor.

    ART. 8
    Activităţile de selecţie se organizează şi se desfăşoară astfel încât să se asigure prezentarea la unităţile/instituţiile de învăţământ militar sau instituţiile de formare continuă nonuniversitară a candidaţilor declaraţi „admis“/„apt“ la selecţie, până la începerea anului şcolar, universitar sau cursului de formare, după caz.

    ART. 9
    Documentele rezultate în urma finalizării selecţiei se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.

    ART. 10
    Unităţile/Instituţiile de învăţământ militar sau instituţiile de formare continuă nonuniversitară verifică existenţa tuturor documentelor în dosarul de candidat.

    ART. 11
    Reorientarea candidaţilor către o altă categorie de personal militar se poate efectua la unitatea/instituţia de învăţământ militar, după ierarhizarea potrivit mediei de admitere, prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de recrutare şi selecţie specifice noii opţiuni.

    ART. 12
    Unităţile/Instituţiile de învăţământ militar sau instituţiile de formare continuă nonuniversitară din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale nominalizează prin ordinul de zi pe unitate personalul care execută responsabilităţile prevăzute în prezenta anexă.

    ART. 13
    În funcţie de situaţia răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 de la momentul desfăşurării activităţilor de selecţie, Direcţia personal şi mobilizare şi Direcţia medicală pot efectua modificări privind arondarea judeţelor/municipiului Bucureşti la centrele zonale de selecţie şi orientare, respectiv unităţile sanitare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016