Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.226 din 13 decembrie 2021  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale şi a Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.226 din 13 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale şi a Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1218 din 22 decembrie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) şi k), art. 38 alin. 1 lit. c) şi h), art. 40 alin. 1 lit. b), c) şi g) şi ale art. 74 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Selecţia medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor în vederea chemării/ rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, denumită în continuare selecţie, se organizează numai pentru încadrarea posturilor vacante finanţate, care nu au putut fi încadrate prin numirea în funcţii a absolvenţilor programelor de pregătire prin rezidenţiat şcolarizaţi pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale ori au rămas vacante după publicare în vederea încadrării, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare."

    2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cadrul militar numit în funcţia de comandant/şef al unităţii militare în care se află postul vacant este singura persoană care poate să dispună organizarea selecţiei pentru încadrarea acestuia, potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 2, şi răspunde de legalitatea desfăşurării tuturor activităţilor."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Persoanele declarate câştigătoare în urma desfăşurării selecţiei se propun pentru chemarea/rechemarea în activitate în corpul ofiţerilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
    (2) În cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii propunerilor, Direcţia generală management resurse umane le centralizează şi, după verificarea acestora, prezintă ministrului apărării naţionale proiectele de ordin privind chemarea/ rechemarea în activitate, acordarea gradului militar şi numirea în funcţie a candidaţilor declaraţi câştigători.
    (3) Data chemării/rechemării în activitate, care se înscrie în proiectul de ordin, este, de regulă, data de întâi a lunii următoare celei în care se prezintă decidentului proiectele de ordin prevăzute la alin. (2).
    (4) În situaţia în care constată că nu au fost îndeplinite condiţiile de participare la selecţie de către candidaţii declaraţi câştigători, Direcţia generală management resurse umane returnează structurilor organizatoare procesele-verbale cu rezultatele obţinute în urma desfăşurării acesteia, însoţite de dosarele candidaţilor care au fost propuşi pentru chemare/rechemare în activitate, şi înştiinţează Corpul de control şi inspecţie sau Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, care efectuează verificări şi formulează propuneri, potrivit domeniilor de responsabilitate."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant, prevăzută la alin. (1) lit. g), se stabileşte de la data confirmării şi încadrării ca specialist, fără a se lua în calcul perioada rezidenţiatului."

    5. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) cererea de înscriere, în care candidatul menţionează postul pentru ocuparea căruia doreşte să participe la selecţie - document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;"

    6. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.
    7. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), literele g), h) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) copia diplomei de licenţă şi a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau medic/medic dentist/farmacist primar, după caz, pentru medici, medici dentişti şi farmacişti;
h) copia diplomei de licenţă şi copia certificatului de confirmare în gradul profesional sau adeverinţă în acest sens, pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
    .....................................
o) documente care atestă situaţia militară curentă a candidatului şi, după caz, efectuarea pregătirii militare: copie a legitimaţiei militare pentru militarii în activitate, copie a livretului militar pentru militarii în rezervă, respectiv adeverinţă eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector pentru militarii rezervişti voluntari şi pentru persoanele fără obligaţii militare; copia legitimaţiei militare sau a livretului militar poate fi înlocuită de adeverinţă eliberată de către unitatea militară de provenienţă, respectiv de către centrul militar zonal/judeţean/de sector în a cărui evidenţă se află candidatul;"

    8. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g)-j) şi o) se certifică, pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de către candidaţi."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Documentele tipizate prevăzute la alin. (1) se asigură candidaţilor prin grija structurilor care organizează selecţia, se completează de către aceştia şi se depun la dosar în termenul prevăzut la alin. (3)."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
    "(5) Formularul de bază - date personale se completează de către solicitant în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul structurii organizatoare.
(6) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f), k) şi l) se depun la dosar în termen de valabilitate.
(7) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i) şi k) se înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a candidatului, în cazul posturilor de biolog/biochimist/chimist debutant."

    11. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Structurile care desfăşoară evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului pregătirii fizice eliberează fiecărui candidat adeverinţe care atestă participarea la probele de aptitudini şi rezultatele obţinute, în ziua desfăşurării probelor; adeverinţele se depun, în copie, la dosarul de înscriere."

    12. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pe parcursul examinării medicale se desfăşoară în totalitate examenele clinice prevăzute în fişa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naţionale, document tipizat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Fişa de examinare medicală se pune la dispoziţia candidatului de către structura organizatoare a concursului şi se completează integral de către unitatea sanitară care efectuează examinarea, pe baza antecedentelor personale patologice şi a rezultatelor examinării.
(4) Unitatea sanitară aduce la cunoştinţa candidaţilor rezultatele examinării medicale şi le înmânează acestora fişele de examinare medicală, completate, în termen de o zi lucrătoare de la încheierea acestora, respectiv de la soluţionarea eventualelor contestaţii."

    13. În anexa nr. 2, la articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea fişelor de examinare medicală, candidaţii declaraţi «apt» le depun la unitatea sau structura sanitară care organizează selecţia, pentru a fi ataşate la dosarul de candidat."

    14. În anexa nr. 2, la anexa nr. 1, literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar, dacă fac parte, mă angajez să renunţ la această calitate până la data chemării în activitate, în situaţia în care voi câştiga selecţia;
    .........................................
e) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una din aceste situaţii, mă angajez să renunţ la această calitate până la data chemării în activitate, în situaţia în care voi câştiga selecţia;"    ART. II
    Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Conţinutul solicitărilor va include în mod obligatoriu argumente privind necesitatea organizării concursului, precum şi demersurile întreprinse pentru încadrarea posturilor vacante, în acord cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a)."

    2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.
    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În vederea desfăşurării concursului, comandanţii/şefii structurilor organizatoare nominalizează, prin ordin de zi pe unitate, comisia/comisiile de concurs şi comisia/comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea raportului aprobat de către ministrul apărării naţionale privind încadrarea funcţiilor vacante prin chemare/rechemare în activitate.
    (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) răspund de legalitatea desfăşurării activităţilor, potrivit atribuţiilor stabilite prin prezentele instrucţiuni."

    4. La articolul 10 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) documente care atestă situaţia militară curentă a candidatului şi, după caz, efectuarea pregătirii militare: copie a legitimaţiei militare pentru militarii în activitate, copie a livretului militar pentru militarii în rezervă, respectiv adeverinţă eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector pentru militarii rezervişti voluntari şi pentru persoanele fără obligaţii militare; copia legitimaţiei militare sau a livretului militar poate fi înlocuită de adeverinţă eliberată de către unitatea militară de provenienţă, respectiv de către centrul militar zonal/judeţean/de sector în a cărui evidenţă se află candidatul;"

    5. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Copiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs/examen, pe baza documentelor originale prezentate de către candidaţi."

    6. La articolul 17, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Subiectele, răspunsurile corecte şi baremul de notare se afişează la sediul structurii organizatoare, imediat după finalizarea testului scris."

    7. La articolul 18, alineatele (1), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Înainte de începerea testului scris, comisia de concurs/examen efectuează apelul nominal şi verifică identitatea candidaţilor pe baza unui act de identitate valabil. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii proprii cu un act de identitate valabil sunt consideraţi absenţi.
    ...................................
    (9) Candidaţilor le este interzis accesul în sala de testare cu orice sursă de informare sau mijloc de comunicare la distanţă care ar putea fi utilizat pentru rezolvarea subiectelor.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (9), precum şi orice altă tentativă de fraudare se sancţionează cu eliminarea din concurs/examen."

    8. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care stabileşte că unele subiecte din cadrul testului scris nu sunt în concordanţă cu bibliografia pentru concurs sau că răspunsurile din baremul de notare sunt eronate, comisia de soluţionare a contestaţiilor acordă punctaj maxim tuturor candidaţilor la subiectele respective. Dacă suma punctajului acordat candidaţilor pentru subiectele respective este cel puţin egală cu nota minimă de promovare a testului, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor propune şi comandantul/şeful structurii organizatoare dispune anularea testului scris şi reluarea probei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data soluţionării contestaţiei."

    9. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) se nominalizează din rândul cadrelor militare în activitate cu pregătire de specialitate şi minimum 5 ani de experienţă în domeniile de activitate ale funcţiilor vacante pentru încadrarea cărora se organizează concursul/examenul şi care deţin grade cel puţin egale cu cele ale funcţiilor scoase la concurs; dacă în structura organizatoare nu sunt cadre militare eligibile pentru a face parte din comisii, aceasta solicită astfel de cadre militare altor structuri de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale sau instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar."

    10. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) persoanele care se află în raporturi ierarhice nemijlocite faţă de candidaţi;"

    11. La articolul 28, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) afişează la sediul structurii organizatoare subiectele, răspunsurile corecte şi baremul de notare, imediat după finalizarea testului scris, precum şi rezultatele obţinute la testul scris de către candidaţi după finalizarea corectării;"

    12. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) În cazul în care, până la afişarea rezultatelor finale, este sesizat de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau de către oricare dintre candidaţi cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului, comandantul/şeful structurii organizatoare dispune verificarea cu celeritate a celor sesizate.
    (2) În cazul în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate de îndată, comandantul/şeful structurii organizatoare dispune suspendarea desfăşurării concursului/examenului pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data sesizării, în vederea efectuării verificărilor necesare.
    (3) În cazul în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului, comandantul/şeful structurii organizatoare dispune continuarea desfăşurării acestuia.
    (4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată deficienţe care pot fi corectate fără a afecta corectitudinea şi imparţialitatea desfăşurării concursului/examenului, comandantul/ şeful structurii militare dispune luarea măsurilor necesare în acest sens şi continuarea concursului/examenului.
    (5) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului şi nu mai pot fi dispuse măsuri de corectare a deficienţelor constatate, comandantul/ şeful structurii militare dispune anularea acestuia."

    13. La anexa nr. 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una din aceste situaţii, mă angajez să renunţ la această calitate până la data chemării în activitate, în situaţia în care voi câştiga concursul/examenul;"    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu


    Bucureşti, 13 decembrie 2021.
    Nr. M.226.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016