Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.19 din 7 februarie 2024  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.19 din 7 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 164 din 29 februarie 2024
    Având în vedere prevederile art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,
    pentru aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Până la data de 1.01.2030, în cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu sau pensie de invaliditate îşi exprimă opţiunea privind alegerea lunilor consecutive corespunzătoare perioadei în care şi-a desfăşurat activitatea, potrivit legii."

    2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, transmit, în format letric şi în format electronic, dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competente potrivit legii, însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7."

    3. La articolul 17, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) până la data de 31.12.2028, în situaţia persoanelor care se încadrează în prevederile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se formatul în vigoare până la data de 31.12.2023;"

    4. La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare lunilor consecutive de activitate, stabilite conform art. 28 şi 28^1 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar, la data deschiderii drepturilor de pensie, potrivit legii;"

    5. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fişa de pensie se realizează de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale prin intermediul aplicaţiei informatice create de către Comandamentul apărării cibernetice, conform cerinţelor specificate de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale."

    6. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.
    7. La anexa nr. 4, punctul 7 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Aneta Matei,
                    secretar de stat
                    p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                    Răzvan Ionescu

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologie) - Model -

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA │ │
│Ministerul/Instituţia │ │
│.......................................... │NECLASIFICAT│
│Unitatea │Exemplarul │
│.............................................................│nr. ....... │
│Nr. ........................ din │ │
│........................................ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    CERERE
    pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă/
    pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale
    Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................
    Subsemnatul(a), ................................................, având codul numeric personal ................................., domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str. ............................................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. .........., judeţul ............................, posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ............, eliberat de .............................. la data de ...................., născut(ă) la data de ............... în localitatea/judeţul ...................................., fiul (fiica) lui .......................... şi al (a) ............................., solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială conform art. … din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru determinarea bazei de calcul ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive, de la (lună/an) ..................................... până la (lună/an) ................, în condiţiile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
    Pentru determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de ........ luni consecutive, de la (lună/an) ................ până la (lună/an) ............ .
    În acest scop, depun următoarele:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;
    – carnet de asigurări sociale seria ............... nr. .................., în original;
    – livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;
    – buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;
    – certificat de naştere şi/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copie certificată;
    – diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii de învăţământ superior nr. .................. din ..................;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţiile de muncă .................., în original;
    – alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate .................., în original.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.

    Mă oblig să anunţ casa de pensii sectorială, în termen de 15 zile de la data apariţiei oricărei schimbări în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia.
    În cazul în care nu îmi voi respecta obligaţiile asumate prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

┌──────────────────┬────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│..................│........................│
└──────────────────┴────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    - Model -

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA │ │
│Ministerul/Instituţia │ │
│.......................................... │NECLASIFICAT│
│Unitatea │Exemplarul │
│.............................................................│nr. ....... │
│Nr. ........................ din │ │
│........................................ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    CERERE
    pentru acordarea pensiei de invaliditate
    Către Casa de Pensii Sectorială a .......................
    Subsemnatul(a), ......................................., având codul numeric personal .............., domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. .......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ....................................... la data de .................................., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/judeţul .................., fiul (fiica) lui .................. şi al (a) .................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
    Pentru determinarea bazei de calcul ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive, de la (lună/an) ................ până la (lună/an) ................, în condiţiile art. XVI alin. (5) din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
    Pentru determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de ........ luni consecutive, de la (lună/an) ................ până la (lună/an) .............. .
    În acest scop depun următoarele acte:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;
    – carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .............., în original;
    – livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;
    – buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;
    – certificat de naştere şi/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copie certificată;
    – diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii de învăţământ superior nr. .................. din ..................;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ................., în original;
    – alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate .................., în original;
    – decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.

    Mă oblig să anunţ casei de pensii sectoriale orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

┌──────────────────┬────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│..................│........................│
└──────────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    - Model -

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ROMÂNIA │ │
│Ministerul/Instituţia │ │
│.......................................... │NECLASIFICAT│
│Unitatea │Exemplarul │
│.............................................................│nr. ....... │
│Nr. ........................ din │ │
│........................................ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    CERERE
    pentru acordarea pensiei de urmaş
    Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................
    Subsemnatul(a), ........................................, în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ........., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ........................... nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., judeţul ..........................., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de ..................... la data de .............., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/judeţul ......................., fiul (fiica) lui ............. şi al (a) .................., solicit înscrierea la pensie de urmaş după susţinătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ......................../dosar de pensie nr. ................., pentru titularii (numele şi calitatea):
    1. ........................................................................................................................................................;
    2. ........................................................................................................................................................;
    3. ........................................................................................................................................................;
    4. .......................................................................................................................................................;
    5. ....................................................................................................................................................... .

    În acest scop depun următoarele acte:
    - carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original;
    – carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original;
    – livret militar seria ................ nr. ............., în copie certificată;
    – diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii de învăţământ superior nr. ................. din ..................;
    – adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ................., în original;
    – act doveditor din care să reiasă cauza decesului;
    – certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
    – act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
    – adeverinţă de studii, în original;
    – decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
    – talon de plată a pensiei sau decizia de pensie, în copie.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:
    - nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat;
    – nu sunt asigurat;
    – nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
    – primesc/nu primesc indemnizaţii prevăzute de legi speciale - dosar nr. ............;
    – primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
    – primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    – nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat;
    – după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit;
    – nu există urmaşi [în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare].

    Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei de pensii sectoriale dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).
    Mă oblig să anunţ casei de pensii sectoriale orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

┌──────────────────┬────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
│..................│........................│
└──────────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 4


┌───┬──────────────────────────────────┐
│ │Situaţia soldelor/salariilor │
│ │lunare brute şi nete realizate la │
│ │funcţia de bază din care se │
│ │constituie baza de calcul folosită│
│[7]│pentru stabilirea pensiei │
│ │militare, prevăzută de art. 28 din│
│ │Legea nr. 223/2015 privind │
│ │pensiile militare de stat, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
└───┴──────────────────────────────────┘


┌────┬──────────┬────────┬───┬──────────┐
│ │ │ │ │Total │
│ │ │Total │ │soldă/ │
│ │ │soldă/ │ │salariu │
│ │ │salariu │ │lunar(ă) │
│Nr. │Luna/anul │lunar(ă)│ │brut(ă) │
│crt.│realizării│brut(ă) │IPC│realizat │
│ │venitului │realizat│ │(ă) la │
│ │ │(ă) la │ │funcţia de│
│ │ │funcţia │ │bază, │
│ │ │de bază │ │actualizat│
│ │ │ │ │(ă) cu IPC│
├────┼──────────┼────────┼───┼──────────┤
│1 │Luna/anul │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───┼──────────┤
│2 │Luna/anul │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───┼──────────┤
│3 │Luna/anul │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───┼──────────┤
│4 │Luna/anul │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───┼──────────┤
│... │… │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───┼──────────┤
│n │Luna/anul │ │ │ │
├────┴──────────┼────────┼───┼──────────┤
│TOTAL │x │x │sumă │
├───────────────┴────────┴───┴──────────┤
│MEDIA │
│soldelor/salariilor │
│lunare brute realizate │
│la funcţia de bază, │
│actualizate │
├───────────────────────────────────────┤
│CIBS │
├───────────────────────────────────────┤
│CASS │
├───────────────────────────────────────┤
│Impozit │
├───────────────────────────────────────┤
│MEDIA │
│soldelor/salariilor │
│lunare nete │
└───────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Semnificaţia abrevierilor din prezenta anexă este următoarea:
    IPC = indicele preţurilor de consum lunar total din luna deschiderii dreptului de pensie, raportat la luna realizării soldelor/salariilor lunare brute, publicat pe site-ul Institutului Naţional de Statistică;
    CIBS = cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    CASS = contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform art. 153 şi următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016