Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.161 din 12 septembrie 2018  pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică,  cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate  ale Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. M.161 din 12 septembrie 2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 832 din 28 septembrie 2018
    Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale, denumite în continuare asociaţii şi fundaţii, pot beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, potrivit criteriilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Criteriile pe care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să le îndeplinească cumulativ sunt următoarele:
    a) au reprezentare la nivel naţional;
    b) au desfăşurat activităţi semnificative în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale;
    c) prezintă activităţile pentru care solicită fonduri, spaţii sau mijloace de transport auto în ţară.

    (2) În sensul prezentului ordin sunt considerate cu reprezentare la nivel naţional asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au un număr de cel puţin 500 de membri;
    b) au înfiinţate filiale/sucursale în cel puţin 1/3 din judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti sau au membri în cel puţin 1/3 din judeţele ţării;
    c) desfăşoară periodic activităţi semnificative în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale sau în beneficiul structurilor militare şi al personalului în activitate/în rezervă sau al veteranilor.

    (3) În sensul prezentului ordin, activităţile semnificative sunt acele acţiuni desfăşurate de asociaţii şi fundaţii, individual ori în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale sau cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, în domeniile de responsabilitate ale instituţiei militare şi care au avut ca finalitate îmbunătăţirea imaginii şi creşterea prestigiului instituţiei militare, prin promovarea interesului acesteia în mass-media sau prin alte mijloace de comunicare, prin asigurarea suportului social pentru personalul în activitate sau în rezervă/retragere şi pentru veterani, văduvele şi urmaşii acestora, prin stimularea motivaţiei profesionale şi prin promovarea spiritului de solidaritate şi întrajutorare umană.
    (4) Dovada îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor menţionate la alin. (1) şi (2) se face prin prezentarea documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 3
    (1) Verificarea îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor stabilite prin prezentul ordin şi analizarea solicitărilor transmise de către asociaţii şi fundaţii se realizează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, formată din:
    a) directorul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului/înlocuitorul legal - preşedinte;
    b) un reprezentant al Statului Major al Apărării - vicepreşedinte;
    c) un reprezentant al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;
    d) un reprezentant al Direcţiei generale de informaţii a apărării;
    e) un reprezentant al Direcţiei generale financiar-contabile;
    f) un reprezentant al Direcţiei generale juridice;
    g) un reprezentant al Direcţiei domenii şi infrastructuri;
    h) un reprezentant al Direcţiei calitatea vieţii personalului;
    i) un reprezentant al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul;
    j) un reprezentant al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor;
    k) un reprezentant al Statului Major al Forţelor Terestre;
    l) un reprezentant al Statului Major al Forţelor Aeriene;
    m) un reprezentant al Statului Major al Forţelor Navale;
    n) un reprezentant al Comandamentului logistic întrunit;
    o) un reprezentant al Direcţiei medicale;
    p) un reprezentant al Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;
    q) un reprezentant al Direcţiei logistice.

    (2) Secretarul comisiei este şeful microstructurii din cadrul Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul care asigură relaţia cu organizaţiile neguvernamentale.
    (3) Comisia se întruneşte, la cererea preşedintelui acesteia, după cum urmează:
    a) anual, dar nu mai târziu de luna aprilie a anului în curs pentru exerciţiul financiar următor, în vederea analizării solicitărilor prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 346/2006, republicată;
    b) în termen de 30 de zile de la primirea, de către Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, a sesizărilor formulate de către orice persoană fizică sau juridică interesată sau de către structurile responsabile cu punerea la dispoziţie a fondurilor, spaţiilor şi a mijloacelor de transport auto în ţară, pentru analizarea situaţiilor în care asociaţiile sau fundaţiile nu mai îndeplinesc criteriile şi condiţiile prevăzute la art. 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, precum şi cele menţionate la art. 2 alin. (1)-(3) din prezentul ordin;
    c) ori de câte ori este necesar, la propunerea motivată a asociaţiilor şi fundaţiilor, cu aprobarea preşedintelui comisiei.

    (4) Atunci când se consideră necesar, la şedinţele comisiei pot fi invitaţi, cu aprobarea preşedintelui acesteia, şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor, pentru susţinerea solicitărilor.
    (5) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor nu vor fi prezenţi în sală atunci când se iau hotărârile comisiei.
    (6) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri.
    (7) Structurile care, din motive temeinic justificate, nu pot asigura prezenţa reprezentanţilor în cadrul şedinţei comisiei transmit, sub semnătura şefului structurii/înlocuitorului legal, puncte de vedere cu privire la subiectele ce vor fi analizate în cadrul acesteia.

    ART. 4
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile înaintează, sub semnătura preşedinţilor acestora, către Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul o adresă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care solicită analizarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute în prezentul ordin şi punerea la dispoziţie sau asigurarea fondurilor, spaţiilor, a mijloacelor de transport auto în ţară sau suportarea costurilor pentru utilităţi.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, secretariatul comisiei o înaintează, în copie, pentru analiză şi formularea de puncte de vedere, către structurile cu atribuţii în asigurarea/punerea la dispoziţie a fondurilor/spaţiilor/mijloacelor auto, prevăzute la art. 6 alin. (2).
    (3) Structurile prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt obligate ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor, să transmită punctele de vedere argumentate către secretarul comisiei, pe care le vor susţine în cadrul şedinţei comisiei.
    (4) Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea şedinţei, secretarul comisiei comunică membrilor acesteia dosarul cu documentele transmise de către asociaţii şi fundaţii, precum şi punctele de vedere ale structurilor cu atribuţii în domeniu.
    (5) Comisia verifică îndeplinirea, de către asociaţii şi fundaţii, a criteriilor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), analizează solicitările transmise, precum şi documentele justificative anexate, iar hotărârile se iau cu cel puţin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi în cadrul şedinţei, între care se regăsesc, în mod obligatoriu, voturile membrilor structurilor cu atribuţii în asigurarea fondurilor/mijloacelor/ spaţiilor solicitate.
    (6) În situaţia în care solicitările asociaţiilor/fundaţiilor depăşesc fondurile alocate, comisia stabileşte structurile asociative şi fundaţiile care pot beneficia de prevederile ordinului, pe baza punctajului obţinut în urma analizării criteriilor suplimentare, prevăzute în anexa nr. 3.
    (7) Hotărârea comisiei se redactează în două sau mai multe exemplare, după caz, dintre care un exemplar se arhivează la Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, iar celelalte se transmit structurilor cu atribuţii în soluţionarea cererilor asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea punerii în executare/aplicare.
    (8) Hotărârea comisiei este definitivă şi se comunică structurii asociative solicitante, în termen de cel mult 30 de zile de la data şedinţei comisiei.

    ART. 5
    (1) Fondurile financiare pe care Ministerul Apărării Naţionale le poate pune la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu art. 63 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, nu pot fi mai mari de 200.000 lei/ exerciţiu financiar pentru fiecare asociaţie/fundaţie solicitantă şi sunt aprobate anual de ministrul apărării naţionale prin buget, în funcţie de nevoile reale şi alocaţia bugetară din exerciţiul bugetar al anului pentru care se face solicitarea.
    (2) Fondurile asigurate de la bugetul Ministerul Apărării Naţionale şi care au ca destinaţie suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, puse gratuit la dispoziţie în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă se alocă de către unităţile militare utilizatoare care au în administrare imobilele, în limita normelor de consum, potrivit numărului de persoane care utilizează spaţiile şi a suprafeţei acestora.
    (3) Pentru sediile asociaţiilor şi fundaţiilor puse gratuit la dispoziţie în baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă aflate în imobile care nu se sunt în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, costurile pentru utilităţi se asigură de către Direcţia generală financiar-contabilă, pe baza documentelor, în original, emise de structura care le gestionează/administrează.
    (4) Natura şi numărul mijloacelor de transport auto puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor se stabilesc potrivit actelor normative specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    (5) Mijloacele de transport auto se pun la dispoziţie, conform procedurilor interne, cu conducător auto, care se nominalizează în ordinul de zi pe unitate şi beneficiază de toate drepturile aferente prevăzute de lege, asigurate de unitatea militară în care este încadrat.
    (6) Punerea la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor a spaţiilor necesare pentru consfătuiri şi activităţi de promovare a imaginii, tradiţiilor şi valorilor istorice ale Armatei României se face de către unităţile militare care gestionează spaţiile, în conformitate cu procedurile interne, după ce comisia verifică îndeplinirea, de către asociaţii şi fundaţii, a criteriilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.

    ART. 6
    (1) Anual, până la data de 15 a lunii martie, pentru anul anterior sau la solicitarea structurilor cu responsabilităţi în domeniu din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, asociaţiile şi fundaţiile transmit rapoarte/situaţii cu privire la stadiul şi modul de utilizare a fondurilor primite, spaţiilor şi mijloacelor auto asigurate, însoţite de facturi/chitanţe/contracte certificate conform cu originalul. Structurile cu atribuţii transmit o copie a documentelor la Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, care elaborează în luna aprilie un raport de informare adresat ministrului apărării naţionale.
    (2) În cazul în care asociaţiile sau fundaţiile beneficiare nu prezintă, la termenul stabilit, rapoartele/situaţiile prevăzute la alin. (1), acordarea de noi fonduri, spaţii şi mijloace de transport auto se suspendă până la momentul îndeplinirii obligaţiei de raportare.

    ART. 7
    (1) Evidenţa fondurilor repartizate de la bugetul de stat, a spaţiilor şi mijloacelor de transport auto în ţară, puse la dispoziţie, se ţine de către structurile cu atribuţii în asigurarea acestora.
    (2) Structurile responsabile cu asigurarea/punerea la dispoziţie a fondurilor/mijloacelor auto/spaţiilor sunt următoarele:
    a) Direcţia generală financiar-contabilă pentru fondurile prevăzute la art. 63 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 346/2006, republicată, precum şi pentru cele prevăzute la art. 5 alin. (3) din prezentul ordin;
    b) unităţile militare utilizatoare care au în administrare spaţii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor conform prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, şi art. 5 alin. (2) din prezentul ordin;
    c) Direcţia logistică, pentru coordonarea activităţii privind asigurarea mijloacelor de transport auto în ţară, prevăzută la art. 63 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 346/ 2006, republicată, potrivit normelor specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unităţile militare care pun la dispoziţie mijloacele auto.

    (3) Fondurile financiare, spaţiile şi mijloacele de transport auto în ţară, precum şi suportarea costurilor pentru utilităţi se asigură în baza documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare.

    ART. 8
    Sumele repartizate de la bugetul de stat, puse la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţilor, pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite conform art. 63 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2006, republicată, şi în limita fondurilor disponibile, destinate în acest scop.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care asociaţiile şi fundaţiile nu mai îndeplinesc criteriile şi condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), precum şi în situaţia în care bunurile nu sunt utilizate conform scopului pentru care au fost solicitate şi aprobate, asociaţiile şi fundaţiile vor restitui integral structurii de la care au fost primite bunurile puse la dispoziţie, în starea în care au fost predate, în cel mult 30 de zile de la data notificării, transmisă de către structurile responsabile, şi nu vor mai beneficia de prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 346/2006, republicată.
    (2) Atribuţiile structurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) sunt următoarele:
    a) să asigure, dacă sunt disponibile, spaţii necesare pentru consfătuiri şi activităţi de promovare a imaginii, tradiţiilor şi valorilor istorice ale Armatei României, mijloace de transport auto în ţară, fonduri financiare pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, să suporte costurile pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă şi să încheie documentele necesare, conform normelor interne, privind punerea la dispoziţie a acestora;
    b) să încheie documentele necesare, conform normelor interne, privind punerea la dispoziţia asociaţiilor şi fundaţiilor a fondurilor/mijloacelor auto/spaţiilor, în care să includă clauze privind modul de rambursare/predare a acestora, în situaţia în care nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate şi aprobate sau nu au transmis documentele prevăzute, în termen de 3 luni de la data menţionată la art. 6 alin. (1);
    c) să vireze fondurile în conturile bancare ale asociaţiei/fundaţiei, în cuantumul stabilit prin hotărârea comisiei;
    d) să urmărească modul de utilizare şi folosire a fondurilor/mijloacelor auto/spaţiilor puse la dispoziţie;
    e) să informeze Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul ori de câte ori constată că fondurile/mijloacele auto/spaţiile nu sunt utilizate potrivit scopului pentru care au fost solicitate şi aprobate şi să notifice asociaţia sau fundaţia asupra acestui aspect.


    ART. 10
    Pentru anul 2019 solicitările de fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, necesare desfăşurării activităţilor asociaţiilor, a celor determinate de relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil, precum şi pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile în cauză sunt afiliate, cele pentru suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, precum şi fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor auto în ţară se transmit până la data de 31.10.2018.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-3 fac parte din prezentul ordin.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Mihai-Viorel Fifor

    Bucureşti, 12 septembrie 2018.
    Nr. M.161.
    ANEXA 1

    DOCUMENTELE
    ce se prezintă de către asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional,
    care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale,
    pentru verificarea îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor menţionate la art. 2 alin. (1) şi (2) din ordin
    Îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din ordin se constată în baza următoarelor documente:
    a) copia actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei, actualizate;
    b) copiile hotărârilor judecătoreşti de înfiinţare a filialelor/sucursalelor;
    c) declaraţii semnate de reprezentanţii legali ai asociaţilor şi fundaţiilor, autentificate la notarul public, prin care se certifică numărul total de membri şi repartiţia teritorială a acestora;
    d) raport pe ultimul an de activitate;
    e) activităţile propuse a fi desfăşurate şi estimarea costurilor asociate acestora.


    ANEXA 2

    MODEL DE ADRESĂ
    transmisă Ministerului Apărării Naţionale pentru analizarea îndeplinirii, de către asociaţie, a criteriilor şi condiţiilor prevăzute la
    art. 2 alin. (1) şi (2) din ordin în vederea punerii la dispoziţie a fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor
    curente şi de capital, necesare desfăşurării activităţilor acestora, a celor determinate de relaţiile cu organizaţiile neguvernamentale
    şi internaţionale de profil, asigurării spaţiilor, mijloacelor auto în ţară, precum şi pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale
    în valută către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile sunt asociate
    Asociaţia/Fundaţia ….............................……..
    Adresa: strada …........................…. nr. ……..
    Nr. ..........…. din ……........................………….

    Şefului Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale, vă adresăm rugămintea de a dispune măsurile necesare în vederea analizării îndeplinirii, de către asociaţia/fundaţia ................................... a condiţiilor prevăzute la art. 2 din ordin, în vederea repartizării sumei de …………… lei necesare pentru ……...…/punerii la dispoziţie a …..............................……….(numărul şi tipul mijloacelor auto) pentru ..……......................….. pe itinerarul ........….. în limita a ….....… km în perioada …............……../repartizării unui spaţiu în incinta Cercului militar …............................/Unităţii Militare …......................… în perioada …………. pentru …………………(scopul solicitării)/suportării costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, situate în .............................(localitatea), str. ….. nr. …., et. …., ap. ….., pe care asociaţia/fundaţia le foloseşte ca sedii în baza ..…......................... .
    Menţionăm că ne obligăm să restituim spaţiile puse la dispoziţie conform prezentului ordin în starea în care au fost predate.
    Anexăm documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor prevăzute de Ordinul ministrului apărării naţionale M.161/2018, necesare justificării fondurilor financiare solicitate .............................................. .
    Preşedintele Asociaţiei/Fundaţiei ……………………….

    ANEXA 3

    CRITERII SUPLIMENTARE
    pentru ierarhizarea asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită punerea la dispoziţie sau asigurarea fondurilor, spaţiilor, a mijloacelor de transport auto sau suportarea costurilor pentru utilităţi şi punctajul aferent
    1. Numărul activităţilor desfăşurate de asociaţie/fundaţie în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale
    Punctaj: se acordă 1 punct pentru fiecare activitate desfăşurată.

    2. Importanţa activităţilor pentru instituţia militară şi/sau pentru personalul acesteia
    Punctaj: foarte importantă: 3 puncte/activitate;
    importantă: 2 puncte/activitate;
    mai puţin importantă: 1 punct/activitate.


    3. Amploarea activităţilor desfăşurate (nivel internaţional/naţional/regional/local)
    Punctaj: activităţi la nivel naţional/internaţional - 3 puncte/activitate;
    activităţi la nivel regional - 2 puncte/activitate;
    activităţi la nivel local - 1 punct/activitate.


    4. Numărul persoanelor participante la activităţi
    Punctaj: peste 200 persoane - 3 puncte/activitate;
    între 100-200 persoane - 2 puncte/activitate;
    până la 100 persoane - 1 punct/activitate.


    5. Modul în care a fost promovată imaginea instituţiei militare/militarilor români în mass-media centrală sau locală sau prin alte mijloace de comunicare
    Punctaj: promovare la nivel naţional/internaţional: 3 puncte/activitate;
    promovare la nivel regional: 2 puncte/activitate;
    promovare la nivel local: 1 punct/activitate.


    6. După tipul activităţii desfăşurate:
    Punctaj: în scopuri caritabile, spectacole, manifestări sportive: 3 puncte/activitate;
    întâlniri de lucru cu conducerea Ministerului Apărării Naţionale şi alte instituţii de stat sau cu personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale: 2 puncte/activitate;
    activităţi literar-publicistice şi de creaţie, simpozioane: 1 punct/activitate.    NOTĂ:
    Punctajul final se calculează prin însumarea punctajului obţinut la fiecare criteriu de fiecare asociaţie/fundaţie.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice