Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.16 din 18 ianuarie 2023  pentru modificarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.16 din 18 ianuarie 2023 pentru modificarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 82 din 31 ianuarie 2023
    Având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor nr. 269.035 din 27.12.2022,
    pentru aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4.4 alin. 6 şi pct. 5.7 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 şi 876 bis din 3 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La secţiunea A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. În Ministerul Apărării Naţionale, controlul financiar preventiv propriu este organizat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor prezentelor norme metodologice specifice."

    2. La secţiunea A, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Ordonatorii de credite au obligaţia organizării controlului financiar preventiv propriu la nivelul unităţilor militare pe care le conduc şi/sau structurilor asigurate financiar, după caz, astfel încât să se realizeze obiectivele controlului, prin aplicarea prevederilor actelor normative menţionate la pct. 1."

    3. La secţiunea B punctul 5.6.1.1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) şeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condiţiile de desemnare şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezintă, prin raport scris adresat ordonatorului terţiar de credite, situaţia acestora;"

    4. La secţiunea B punctul 5.6.1.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) şeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condiţiile de desemnare şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezintă, prin raport scris adresat ordonatorului secundar de credite, situaţia acestora;"

    5. La secţiunea B, punctul 5.6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.6.2. Încetarea calităţii de persoane desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu
    Principalele situaţii în care poate înceta calitatea de persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu sunt cele prevăzute la pct. 8 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La secţiunea B, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Ordonatorii de credite pot desemna, prin act de decizie internă, alte persoane să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, pe o perioadă de până la 30 de zile calendaristice consecutive, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la pct. 5.6.1, în cazul absenţei temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situaţie care conduce la imposibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoană desemnată."

    7. La secţiunea B, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Dispoziţii cu caracter special privind desemnarea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoană desemnată"

    8. La secţiunea B, punctul 7.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7.2. Încetarea calităţii de persoană desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu în condiţiile prevăzute la pct. 7.1 are loc, de drept, la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat sau înainte de expirarea acestei perioade, cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 5.6.2."

    9. La secţiunea B, punctul 7.3 se abrogă.
    10. La secţiunea C, punctele 8.2.1 şi 8.2.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8.2.1. Viza de control financiar preventiv propriu se exercită olograf, potrivit prevederilor pct. 4.3 alin. 1 şi 2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
8.2.2. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, denumit în continuare registru, asigurându-se îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 4.4 alin. 1-5 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia completării registrului în formă combinată, înscrierea şi păstrarea datelor înscrise de către persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8 se realizează în sistem electronic, iar datele din coloana 7 se înscriu şi se păstrează pe suport hârtie, prin utilizarea unei condici utilizate exclusiv în acest scop, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunile înscrise în format electronic. În această situaţie, condica are acelaşi termen de păstrare ca registrul."

    11. La secţiunea C, punctele 8.2.3-8.2.6 se abrogă.
    12. La secţiunea C, punctele 8.2.9 şi 8.2.13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8.2.9. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv desfăşoară activităţile prevăzute la pct. 5.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
    ..............................
8.2.13. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează/păstrează la unitatea militară. În situaţii determinate de specificul operaţiunii, ordonatorii de credite pot dispune acordarea vizei pe toate exemplarele operaţiunii în care sunt consemnate vizele, avizele şi semnăturile persoanelor abilitate din cadrul unităţii militare."

    13. La anexa nr. 6, lista anexelor se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Anexe:
    a) raport scris prevăzut la pct. 5.6.1.1 lit. b) sau la pct. 5.6.1.2 lit. b), după caz - în copie;
    b) diplomă de licenţă pentru absolvirea studiilor superioare economice sau juridice ori, în situaţia de excepţie prevăzută la pct. 3 lit. e) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, act de studiu care să ateste absolvirea studiilor medii de specialitate economică - în copie;
    c) curriculum vitae, model european;
    d) lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice unităţii militare respective;
    e) minimum două scrisori de recomandare, dintre care cel puţin una întocmită recent de o persoană angajată a unităţii militare care solicită acordul;
    f) cazier judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de către medicul de familie, pe bază de examen medical de specialitate;
    h) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor pct. 4 lit. f) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa acestuia."

    14. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    15. Anexa nr. 11 se abrogă.


    ART. II
    În cuprinsul Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
    a) „numirea“ cu sintagma „desemnarea“;
    b) „suspendarea“, „destituirea“, „schimbarea“ cu sintagma „încetarea“ sau „încetarea calităţii“, după caz.


    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 şi 876 bis din 3 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Angel Tîlvăr

    Bucureşti, 18 ianuarie 2023.
    Nr. M.16.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la normele metodologice specifice)
    - Model -
                   ROMÂNIA
    Ministerul Apărării Naţionale
    Unitatea Militară ..............................
    NECLASIFICAT
    Exemplarul nr.
    Şefului Direcţiei generale financiar-contabile
    În vederea actualizării bazei de date centrale a persoanelor care sunt desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, vă informăm asupra următoarelor schimbări survenite la U.M. ......:

┌────┬────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │ │Funcţia/ │ │ │
│crt.│Persoana│Compartimentul│Modificarea*)│Perioada**)│
│ │ │/U.M. │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘

    *) Se va înscrie după caz: desemnare/încetare.
    **) La desemnarea pe o perioadă care nu este limitată se va înscrie: „nedeterminată“.

    Comandantul/Şeful U.M. ...................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016