Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.108 din 29 iunie 2018  pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinţe proprietate personală    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. M.108 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinţe proprietate personală

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 590 din 12 iulie 2018
    Pentru aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, şi ale art. 2.146 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, cu completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe,
    în temeiul dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul personalului prevăzut la art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, terenul aferent locuinţelor se pune la dispoziţie, o singură dată, pe bază de contract de comodat, conform art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(4) Modelul de contract de comodat este prevăzut în anexa nr. 1^1."
    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 4
    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin."
    3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18/2011 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul personalului prevăzut la art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, terenul aferent locuinţelor se pune la dispoziţie, o singură dată, pe bază de contract de comodat, conform art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(4) Modelul de contract de comodat este prevăzut în anexa nr. 1^1."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. III
    (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile militare ce au în evidenţă terenurile ce fac obiectul programelor de locuinţe proprietate personală trimit personalului prevăzut la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, înştiinţări care să vizeze obligativitatea înlocuirii contractelor de dare în folosinţă cu titlu oneros cu contracte de comodat.
    (2) Încetarea sub orice formă a contractului de construire a locuinţei sau transferul dreptului de proprietate asupra locuinţei duce la încetarea de drept a contractului de comodat.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Ministrul apărării naţionale,
                    Mihai-Viorel Fifor

    Bucureşti, 29 iunie 2018.
    Nr. M.108.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1^1 la Ordinul nr. M.107/2009
    Anexa nr. 1^1 la Ordinul nr. M.18/2011)
     - Model -
    CONTRACT DE COMODAT
    1. Părţile contractante
    Între:
    – Statul român, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară .... (care are în evidenţă terenul, conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. ...... din .....), cu sediul în ..........., cod fiscal nr. ................., având contul nr. ..............., deschis la Trezoreria Statului, reprezentată prin şeful Unităţii Militare ..........................,.................................................., în calitate de contractant (comodant),
    şi
    – domnul/doamna ........................................, cu domiciliul în ................................., str. ........................ nr. ........, posesor/posesoare al/a C.I. seria ....... nr. .................., eliberată de ..................................... la data de ........................, CNP .........................., căsătorit(ă) cu .................................., care a luat cunoştinţă de regimul juridic al comunităţii de bunuri, în calitate de cocontractant (comodatar),
    în temeiul prevederilor art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,
    a intervenit prezentul contract de comodat.

    2. Obiectul contractului
    2.1. Contractantul constituie dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de ...... mp, situat în ......................, Carte funciară nr. …..., nr. cadastral ……...., aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform …............., în favoarea cocontractantului, beneficiar al construcţiei ce urmează a fi edificată pe acest teren, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare asupra unui bun viitor/contractului de construire nr. ……………….... din ……….......... .
    2.2. Predarea-primirea terenului se face pe bază de proces-verbal, care face parte integrantă din prezentul contract, încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la recepţia construcţiei la terminarea lucrărilor.

    3. Dispoziţii referitoare la preţul contractului
    3.1. Prezentul contract are titlu gratuit.

    4. Durata contractului
    4.1. Dreptul de folosinţă se constituie în folosul cocontractantului, beneficiar al construcţiei, începând cu data semnării prezentului contract, pe durata existenţei construcţiei, conform prevederilor ……………................. . Pe perioada executării construcţiilor, beneficiarii vor permite antreprenorului desfăşurarea lucrărilor de construire.
    4.2. Semnarea prezentului contract se face concomitent cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare asupra unui bun viitor/contractului de construire, în formă autentică.
    4.3. În cazul prevăzut la pct. 5.1 lit. d), dreptul de folosinţă se va constitui de la data schimbării titularului dreptului de proprietate asupra construcţiei, pe durata existenţei acesteia.

    5. Conţinutul contractului
    5.1. Drepturile şi obligaţiile contractantului:
    a) să garanteze folosinţa liniştită a terenului;
    b) să predea terenul pe bază de proces-verbal după recepţia construcţiei la terminarea lucrărilor de construire;
    c) să nu împiedice în niciun fel exercitarea dreptului de folosinţă;
    d) să încheie contracte de folosinţă a terenului cu viitorii proprietari ai construcţiilor.

    5.2. Drepturile şi obligaţiile cocontractantului:
    a) să folosească terenul şi să dispună material de acesta în măsura necesară pentru exploatarea construcţiei, ca un posesor de bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse acestuia din culpa sa;
    b) să intabuleze dreptul de folosinţă în cartea funciară şi să trimită Ministerului Apărării Naţionale o copie de pe încheierea de înscriere a dreptului de folosinţă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia cocontractantului;
    c) să înştiinţeze contractantul, în cel mai scurt timp, despre eventualele acţiuni de care are cunoştinţă şi care l-ar putea prejudicia;
    d) să folosească terenul conform destinaţiei sale, neavând dreptul să execute alte lucrări asupra terenului decât cele prevăzute în contractul de construire, fără a obţine autorizarea prealabilă a Ministerului Apărării Naţionale;
    e) să nu greveze terenul cu sarcini;
    f) să restituie terenul contractantului la data încetării existenţei construcţiei, liber de orice sarcini;
    g) să aducă la cunoştinţa noului proprietar, la vânzarea locuinţei, situaţia juridică a terenului pe care este amplasată construcţia.


    6. Forţa majoră
    6.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea necorespunzătoare, totală sau parţială, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea şi/sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
    6.2. Forţa majoră este un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    6.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

    7. Încetarea contractului
    7.1. Contractul de comodat încetează de drept prin:
    a) pieirea construcţiei;
    b) prin efectul înstrăinării, în condiţiile prevăzute la pct. 5.1 lit. d);
    c) prin dobândirea de către cocontractant a dreptului de proprietate asupra terenului sau de către contractant a dreptului de proprietate asupra construcţiei;
    d) prin acordul părţilor.

    7.2. Orice act încheiat cu încălcarea prevederilor prezentului contract, precum şi orice alte acte subsecvente încheiate în temeiul acestuia devin nule de drept.

    8. Litigii
    În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce decurg din contract, inclusiv a celor referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea acestuia, nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    9. Clauze finale
    9.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    9.2. Prezentul contract şi procesul-verbal care este parte integrantă din contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.
    9.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru Ministerul Apărării Naţionale şi un exemplar pentru cocontractant, beneficiar al construcţiei, şi intră în vigoare astăzi, ..................................., data semnării lui.
    9.4. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului civil şi cu cele ale Codului de procedură civilă.
    9.5. La data încheierii prezentului contract îşi încetează valabilitatea Contractul de dare în folosinţă cu titlu oneros nr. ………...... din ……….....(dacă este cazul).


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice