Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 980 din 27 iunie 2019  pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 980 din 27 iunie 2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 530 din 28 iunie 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 8.247 din 27.06.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 786 din 24.06.2019 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2019.

    ART. II
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, subpunctul 1.3, după subpunctul 1.3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.3.2, cu următorul cuprins:
    "1.3.2. Odată cu prima prezentare la medicul de familie a femeii însărcinate, medicul de familie va elibera documentul prin care se atestă la femei existenţa sarcinii."

    2. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 5,8 lei, valabilă pentru anul 2018. Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 7,8 lei.
(2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,8 lei, valabilă pentru anul 2018. Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu medical, unică pe ţară, este de 3,5 lei."

    3. În anexa nr. 3, la articolul 8 punctul 1, subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.4. Valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de ........ lei, valabilă pentru anul 2018. Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de ...... lei."

    4. În anexa nr. 3, articolul 8 punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de ............. lei, valabilă pentru anul 2018. Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de ............. lei."

    5. În anexa nr. 7, în tabelul de la punctul 1.10, după poziţia 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins:

┌───┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────┬──────┐
│ │Tratamentul excizional│ │ │ │
│ │sau ablativ al │Consultaţie │ │ │
│ │leziunilor │obstetrică-ginecologie;│ │ │
│ │precanceroase ale │colposcopie; anestezie │45 │391,30│
│„12│colului uterin *9) │locală; prelevare ţesut│minute│lei“ │
│ │- Se efectuează de │ERAD (bisturiu rece); │ │ │
│ │medicii din │examen histopatologic │ │ │
│ │specialitatea │(1-3 blocuri) │ │ │
│ │obstetrică-ginecologie│ │ │ │
└───┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────┴──────┘    6. În anexa nr. 7, în nota de sub tabelul de la punctul 1.10, după punctul *8) se introduce un nou punct, punctul *9), cu următorul cuprins:
    "*9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25-64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10."

    7. În anexa nr. 8, la articolul 3, a doua teză de la alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulţi asiguraţi indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepţia medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăşi 180 de puncte în medie pe zi. Începând cu semestrul II al anului 2019, medicul de specialitate psihiatrie pediatrică poate raporta servicii conexe al căror punctaj nu poate depăşi 360 de puncte în medie pe zi."

    8. În anexa nr. 8, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialităţile clinice şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice."

    9. În anexa nr. 18, la articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Începând cu semestrul II 2019, lunar, casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract stabilită pe tipuri, respectiv analize medicale de laborator, anatomie patologică, investigaţii de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial pe tipuri de investigaţii aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. Sumele rezultate din economii nu pot fi contractate cu medicii de familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu care au încheiate acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice dacă suma contractată de aceştia este la maximum posibil potrivit programului de lucru stabilit pentru furnizarea acestor servicii. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.
    Prin consum mediu lunar se înţelege contravaloarea serviciilor medicale paraclinice - pe tipuri de investigaţii paraclinice, decontate de casa de asigurări de sănătate.
    Dacă valoarea lunară de contract pentru servicii medicale paraclinice - analize de laborator rămasă neconsumată este mai mică de 97 lei, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
    Dacă valoarea lunară de contract pentru servicii de anatomie patologică rămasă neconsumată este mai mică decât cel mai mic tarif aferent serviciilor de anatomie patologică contractate, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
    Dacă valoarea lunară de contract pentru servicii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală rămasă neconsumată este mai mică decât cel mai mic tarif aferent serviciilor de radiologie - imagistică medicală, medicină nucleară contractate, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.
    Prin excepţie, pentru trimestrul IV 2019, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate, faţă de suma lunară prevăzută în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de servicii medicale paraclinice care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme."

    10. În anexa nr. 18, la articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 de zile calendaristice."

    11. În anexa nr. 18, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă, dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu obligaţia prezentării de către asigurat a biletului de externare/scrisorii medicale din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării.
    Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat, precum şi în perioada de la data externării până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere nu se decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice - dacă pe versoul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. (1), cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă, dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, şi numai dacă se prezintă de către asigurat biletul de externare/scrisoarea medicală din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării.
    În situaţia în care casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe propria răspundere consemnată pe versoul biletului de trimitere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat.
    Prevederile de mai sus nu se aplică biletelor de trimitere pentru examinări histopatologice/citologice.
    În situaţia în care casa de asigurări de sănătate constată că, la data recoltării probei/probelor pentru examinări histopatologice/citologice la nivelul laboratorului sau de către medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe propria răspundere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat."

    12. În anexa nr. 21, la articolul 8, ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Suma contractată pe an se defalcă pe trimestre şi luni şi se regularizează trimestrial; începând cu semestrul II al anului 2019, regularizarea se face lunar."

    13. În anexa nr. 22, în lista B.2, poziţiile 60, 61, 68, 69, 70 şi 71 se abrogă.
    14. În anexa nr. 22, în lista B.4.1, după poziţia 17 se introduc 13 noi poziţii, poziţiile 18-30, cu următorul cuprins:

┌────┬──────────────┬────────────────┬──────┐
│ │Evaluarea şi │ │ │
│ │tratamentul │ │ │
│ │anemiei prin │ │ │
│ │carenţă de │ │ │
│ │fier cu fier │consultaţie de │ │
│ │injectabil │specialitate, │ │
│ │intravenos │analize de │ │
│ │- se recomandă│laborator: │ │
│ │numai la │feritină serică,│ │
│ │pacienţii cu │transferină, │ │
│ │un risc mare │hemoleucogramă │ │
│ │de sângerare │completă, │ │
│ │pentru │sideremie, │ │
│„18.│intervenţiile │proteina C │670,39│
│ │prevăzute în │reactivă, │lei │
│ │anexa nr. 1 la│glicemie, │ │
│ │Ordinul │creatinină │ │
│ │ministrului │serică, uree, │ │
│ │sănătăţii nr. │timp Quick │ │
│ │1.251/2018 │(inclusiv INR), │ │
│ │pentru │APTT; fier │ │
│ │aprobarea │injectabil │ │
│ │Ghidului de │intravenos 500 │ │
│ │gestionare a │mg │ │
│ │sângelui │ │ │
│ │pacientului în│ │ │
│ │perioada │ │ │
│ │perioperatorie│ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │ │consultaţie ATI;│ │
│ │Endoscopie │analize medicale│ │
│ │digestivă │de laborator: │ │
│ │inferioară cu │hemoleucogramă, │ │
│19. │sedare, fără │fibrinogen, timp│427,26│
│ │biopsie - │Quick (inclusiv │lei │
│ │colonoscopie │INR), APTT; EKG;│ │
│ │flexibilă până│anestezie │ │
│ │la cec │mizadolam/ │ │
│ │ │propofol; │ │
│ │ │colonoscopie │ │
│ │ │până la cec │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │Endoscopie │specialitate; │ │
│ │digestivă │analize medicale│ │
│ │inferioară │de laborator: │ │
│20. │fără sedare, │hemoleucogramă, │336,05│
│ │fără biopsie -│fibrinogen, timp│lei │
│ │colonoscopie │Quick (inclusiv │ │
│ │flexibilă până│INR), APTT; EKG;│ │
│ │la cec │colonoscopie │ │
│ │ │până la cec │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │ │consultaţie ATI;│ │
│ │ │analize medicale│ │
│ │Endoscopie │de laborator: │ │
│ │digestivă │hemoleucogramă, │ │
│ │inferioară cu │fibrinogen, timp│ │
│ │sedare, cu │Quick (inclusiv │914,02│
│21. │polipectomie │INR), APTT; EKG;│lei │
│ │şi biopsie - │anestezie │ │
│ │colonoscopie │mizadolam/ │ │
│ │flexibilă până│propofol; │ │
│ │la cec │colonoscopie │ │
│ │ │până la cec; │ │
│ │ │polipectomie; │ │
│ │ │examen │ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │Endoscopie │specialitate; │ │
│ │digestivă │analize medicale│ │
│ │inferioară │de laborator: │ │
│ │fără sedare, │hemoleucogramă, │ │
│ │cu │fibrinogen, timp│822,05│
│22. │polipectomie │Quick (inclusiv │lei │
│ │şi biopsie - │INR), APTT; EKG;│ │
│ │colonoscopie │colonoscopie │ │
│ │flexibilă până│până la cec; │ │
│ │la cec │polipectomie; │ │
│ │ │examen │ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │ │consultaţie ATI;│ │
│ │ │analize medicale│ │
│ │Endoscopie │de laborator: │ │
│ │digestivă │hemoleucogramă, │ │
│ │inferioară cu │fibrinogen, timp│ │
│23. │sedare, cu │Quick (inclusiv │608,92│
│ │biopsie - │INR), APTT; EKG;│lei │
│ │colonoscopie │anestezie │ │
│ │flexibilă până│mizadolam/ │ │
│ │la cec │propofol; │ │
│ │ │colonoscopie │ │
│ │ │până la cec; │ │
│ │ │examen │ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │Endoscopie │analize medicale│ │
│ │digestivă │de laborator: │ │
│ │inferioară │hemoleucogramă, │ │
│24. │fără sedare, │fibrinogen, timp│531,15│
│ │cu biopsie - │Quick (inclusiv │lei │
│ │colonoscopie │INR), APTT; EKG;│ │
│ │flexibilă până│colonoscopie │ │
│ │la cec │până la cec; │ │
│ │ │examen │ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │ │consultaţie ATI;│ │
│ │Endoscopie │analize medicale│ │
│ │digestivă │de laborator: │ │
│ │inferioară cu │hemoleucogramă, │ │
│ │sedare, fără │fibrinogen, timp│401,26│
│25. │biopsie - │Quick (inclusiv │lei │
│ │colonoscopie │INR), APTT; EKG;│ │
│ │flexibilă până│anestezie │ │
│ │la flexura │mizadolam/ │ │
│ │hepatică │propofol; │ │
│ │ │colonoscopie │ │
│ │ │până la flexura │ │
│ │ │hepatică │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │Endoscopie │specialitate; │ │
│ │digestivă │analize medicale│ │
│ │inferioară │de laborator: │ │
│ │fără sedare, │hemoleucogramă, │309,81│
│26. │fără biopsie -│fibrinogen, timp│lei │
│ │colonoscopie │Quick (inclusiv │ │
│ │flexibilă până│INR), APTT; EKG;│ │
│ │la flexura │colonoscopie │ │
│ │hepatică │până la flexura │ │
│ │ │hepatică │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │ │consultaţie ATI;│ │
│ │ │analize medicale│ │
│ │Endoscopie │de laborator: │ │
│ │digestivă │hemoleucogramă, │ │
│ │inferioară cu │fibrinogen, timp│ │
│ │sedare, cu │Quick (inclusiv │ │
│27. │polipectomie │INR), APTT; EKG;│873,02│
│ │şi biopsie - │anestezie │lei │
│ │colonoscopie │mizadolam/ │ │
│ │flexibilă până│propofol; │ │
│ │la flexura │colonoscopie │ │
│ │hepatică │până la flexura │ │
│ │ │hepatică; │ │
│ │ │polipectomie; │ │
│ │ │examen │ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │Endoscopie │specialitate; │ │
│ │digestivă │analize medicale│ │
│ │inferioară │de laborator: │ │
│ │fără sedare, │hemoleucogramă, │ │
│ │cu │fibrinogen, timp│ │
│28. │polipectomie │Quick (inclusiv │781,05│
│ │şi biopsie - │INR), APTT; EKG;│lei │
│ │colonoscopie │colonoscopie │ │
│ │flexibilă până│până la flexura │ │
│ │la flexura │hepatică; │ │
│ │hepatică │polipectomie; │ │
│ │ │examen │ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │ │specialitate; │ │
│ │ │consultaţie ATI;│ │
│ │Endoscopie │analize medicale│ │
│ │digestivă │de laborator: │ │
│ │inferioară cu │hemoleucogramă, │ │
│ │sedare, cu │fibrinogen, timp│ │
│29. │biopsie - │Quick (inclusiv │572,92│
│ │colonoscopie │INR), APTT; EKG;│lei │
│ │flexibilă până│anestezie │ │
│ │la flexura │mizadolam/ │ │
│ │hepatică │propofol; │ │
│ │ │colonoscopie │ │
│ │ │până la flexura │ │
│ │ │hepatică; examen│ │
│ │ │anatomopatologic│ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│ │ │consultaţie de │ │
│ │Endoscopie │specialitate; │ │
│ │digestivă │analize medicale│ │
│ │inferioară │de laborator: │ │
│ │fără sedare, │hemoleucogramă, │ │
│30. │cu biopsie - │fibrinogen, timp│495,15│
│ │colonoscopie │Quick (inclusiv │lei“ │
│ │flexibilă până│INR), APTT; EKG;│ │
│ │la flexura │colonoscopie │ │
│ │hepatică │până la flexura │ │
│ │ │hepatică; examen│ │
│ │ │anatomopatologic│ │
└────┴──────────────┴────────────────┴──────┘    15. În anexa nr. 22, în lista B.4.2, după poziţia 11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins:

┌───┬─────────────┬───────────────────────┬──────┐
│ │Tratamentul │Consultaţie │ │
│ │excizional │obstetrică-ginecologie;│ │
│ │sau ablativ │colposcopie; anestezie │391,30│
│„12│al leziunilor│locală; prelevare ţesut│lei“ │
│ │precanceroase│ERAD (bisturiu rece); │ │
│ │ale colului │examen histopatologic │ │
│ │uterin *9) │(1-3 blocuri) │ │
└───┴─────────────┴───────────────────────┴──────┘    16. În anexa nr. 22, la nota de sub lista B.4.2, după punctul *8) se introduce un nou punct, punctul *9), cu următorul cuprins:
    "*9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25-64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10."

    17. În anexa nr. 23 A, notele de la punctele 2 şi 3 din subsolul tabelului se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. TCP-ul pentru anul 2018 se poate majora cu până la 40% pentru poziţia 30 (B_02) şi cu până la 15% pentru poziţia 29 (B_01), poziţia 31 (B_03), poziţia 56 (B_18), având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii, şi este egal cu TCP-ul pentru anul 2017. Începând cu semestrul II al anului 2019, TCP-ul din tabelul de mai sus se poate majora cu până la 40% şi pentru poziţia 56 (B_18) şi pentru poziţia 68 (B_33), având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii.
3. TCP-ul pentru anul 2018 se poate majora cu până la 15% pentru poziţia 33 (B_05), poziţia 60 (B_22) şi poziţia 64 (B_28), având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii. Începând cu semestrul II al anului 2019, TCP-ul se poate majora cu până la 15% şi pentru poziţia 58 (B_20), poziţia 12 (AG02), poziţia 118 (BV03), poziţia 141 (CJ03), poziţia 206 (GL02), poziţia 238 (IS02), poziţia 325 (PH99), poziţia 332 (SB08), poziţia 374 (TM03), poziţia 70 (B_35), poziţia 79 (B_80) şi poziţia 262 (M07), având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii."

    18. În anexa nr. 31 A, la articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu, cât şi de îngrijiri paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni. Începând cu semestrul II al anului 2019, un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi de 90 de zile de îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni; numărul total de zile de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu nu poate fi mai mare de 180 de zile în ultimele 11 luni."

    19. În anexa nr. 31 A, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor alin. (1)-(3), se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii - cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract începând cu luna următoare celei în care s-a produs modificarea.
    Recalcularea punctajului se va efectua în luna în care furnizorul a comunicat în scris casei de asigurări de sănătate această modificare şi a depus documente justificative, iar diminuarea valorii de contract se va efectua începând cu luna următoare celei în care s-a realizat recalcularea punctajului.
    Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială."

    20. În anexa nr. 31 B, la articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care un asigurat beneficiază atât de îngrijiri medicale la domiciliu, cât şi de îngrijiri paliative la domiciliu, numărul total de zile de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu nu poate fi mai mare de 90 de zile în ultimele 11 luni. Începând cu semestrul II al anului 2019, un asigurat poate beneficia de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu şi de 90 de zile de îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni; numărul total de zile de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu nu poate fi mai mare de 180 de zile în ultimele 11 luni."

    21. În anexa nr. 31 B, la articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În situaţia în care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor de îngrijiri paliative la domiciliu, conform prevederilor alin. (1)-(6), se modifică în sensul diminuării faţă de condiţiile iniţiale şi furnizorii aduc la cunoştinţa caselor de asigurări de sănătate aceste situaţii - cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, suma stabilită iniţial se diminuează corespunzător, prin încheierea unui act adiţional la contract începând cu luna următoare celei în care s-a produs modificarea.
    Recalcularea punctajului se va efectua în luna în care furnizorul a comunicat în scris casei de asigurări de sănătate această modificare şi a depus documente justificative, iar diminuarea valorii de contract se va efectua începând cu luna următoare celei în care s-a realizat recalcularea punctajului.
    Sumele obţinute ca disponibil din aceste diminuări la nivelul caselor de asigurări de sănătate se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie iniţială."    ART. III
    Termenele prevăzute la art. 7 lit. h) din anexa nr. 3, art. 5 lit. h) din anexa nr. 6, art. 7 lit. w) din anexa nr. 9, art. 8 lit. x) din anexa nr. 12, art. 7 lit. ţ) din anexa nr. 16, la ultima teză din modelul de declaraţie din anexa nr. 18A şi la nota*) din anexa nr. 18A, art. 6 lit. m) şi art. 7 lit. n) din anexa nr. 21, art. 6 lit. ag) din anexa nr. 26, art. 7 lit. u) din anexa nr. 32A, art. 7 lit. ţ) din anexa nr. 32B, art. 6 lit. u) din anexa nr. 35, art. 7 alin. (1) din anexa nr. 36, precum şi la art. 6 lit. n) şi art. 7 lit. l) din anexa nr. 37 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.

    ART. IV
    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2019 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Răzvan Teohari Vulcănescu

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice