Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 979 din 10 iulie 2009  privind introducerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4A si 4B la   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, pe teritoriul national    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 979 din 10 iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, pe teritoriul national

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009
ORDIN nr. 979 din 10 iulie 2009
privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevãzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, pe teritoriul naţional
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009


Vãzând Referatul de aprobare nr. 105.614/SM din 29 iunie 2009,
în conformitate cu <>art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin reglementeazã introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevãzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe teritoriul naţional.
ART. 2
(1) Nu fac obiectul prezentului ordin speciile care fac obiectul altor reglementãri în vigoare şi care nu se regãsesc pe listele privind speciile invazive, care se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, dupã modelul prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin organismele modificate genetic care se supun legislaţiei specifice în vigoare.
ART. 3
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. arie naturalã protejatã - definitã conform <>art. 4 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2. introducere de specii - acţiunea, deliberatã sau accidentalã, de stabilire a unei populaţii viabile, aparţinând unei specii în afara arealului natural de rãspândire;
3. reintroducere de specii - acţiunea de stabilire a unei populaţii viabile, aparţinând unei specii indigene, în arealul natural de rãspândire în care specia fie a suferit un declin major, fie a dispãrut;
4. specie indigenã - definitã conform <>art. 4 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
5. specie alohtonã - definitã conform <>art. 4 pct. 26 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
6. specie invazivã - definitã conform <>art. 4 pct. 27 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 57/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Reintroducerea deliberatã de specii indigene în habitatele naturale şi seminaturale de origine, respectiv în ariile naturale protejate, este permisã numai în baza autorizaţiei de mediu cu privire la reintroducerea speciilor indigene, eliberatã de autoritatea competentã pentru protecţia mediului, cu avizul favorabil emis de Academia Românã în baza datelor analizate şi a certificatului de provenienţã geneticã a speciei emis de o autoritate competentã în domeniu, pentru fiecare caz în parte, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activitãţilor de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310.
(2) Activitatea de reintroducere permisã în baza autorizaţiei de mediu emise, în scopul prevãzut la alin. (1), nu trebuie sã pericliteze existenţa populaţiilor autohtone ale speciei respective:
a) din acelaşi habitat natural de origine în care se realizeazã reintroducerea în scopul restabilirii proporţiei originale a populaţiei speciei respective aflate în declin;
b) din alte habitate naturale sau seminaturale de origine pentru a fi reintroduse în habitate naturale din care au dispãrut.
(3) Utilizatorul care reintroduce deliberat sau accidental specii indigene în lipsa autorizaţiei de mediu prevãzute la alin. (1) este responsabil pentru plata prejudiciului înregistrat în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare.
ART. 5
(1) Este interzisã introducerea deliberatã în mediu pe teritoriul României a speciilor invazive din afara teritoriului naţional.
(2) Excepţie în aplicarea alin. (1) fac:
a) introducerea în scop de cercetare-dezvoltare în condiţii de izolare a speciilor invazive, care este permisã numai persoanelor juridice care îndeplinesc condiţiile de izolare prevãzute în anexa nr. 2, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activitãţilor, cod CAEN 7310;
b) introducerea în scop de cercetare-dezvoltare pentru reconstrucţia ecologicã a unor habitate, care nu sunt incluse în reţeaua de arii naturale protejate şi sunt distruse iremediabil de factori antropici sau de schimbãrile climatice.
(3) Restrângerea arealului de rãspândire/Eradicarea speciilor invazive apãrute accidental sau deliberat pe teritoriul naţional este permisã în baza autorizaţiei de mediu privind restrângerea arealului de rãspândire/eradicarea speciilor invazive, eliberatã de autoritatea publicã competentã pentru protecţia mediului, în baza avizului ştiinţific favorabil emis de Academia Românã, pentru fiecare caz, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activitãţilor de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310.
ART. 6
Introducerea pe teritoriul României a speciilor invazive se realizeazã numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, cu respectarea legislaţiei specifice privind perioada de carantinã, dupã caz.
ART. 7
Transportul speciilor invazive pe teritoriul României se efectueazã conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
ART. 8
Persoanele responsabile pentru introducerea deliberatã sau accidentalã a speciilor invazive pe teritoriul naţional sunt responsabile pentru plata întregului prejudiciu înregistrat pânã la data eradicãrii complete, în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare.
ART. 9
Pânã la aprobarea listei de specii invazive la nivel naţional va fi utilizatã lista de specii invazive de la nivelul Comunitãţii Europene, care se gãseşte pe pagina de internet http://www.europe-aliens.org/
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 11
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii lui.

Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi

Bucureşti, 10 iulie 2009.
Nr. 979.


ANEXA 1


I. LISTA SPECIILOR INVAZIVE


┌──────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ Denumire ştiinţificã │ UE │ ROMÂNIA │
│ crt. │ Simbol UE şi/sau RO │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘II. LISTA SPECIILOR POTENŢIAL INVAZIVE


┌──────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ Denumire ştiinţificã │ UE │ ROMÂNIA │
│ crt. │ Simbol UE şi/sau RO │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘III. FIŞA SPECIEI

[Denumirea ştiinţificã a speciei]


┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
𗈕. │Încadrare taxonomicã │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈕.1. │Denumire ştiinţificã │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈕.2. │Nume popular │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈕.3. │Familie │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈕.4. │Grup taxonomic │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈖. │Descrierea şi identificarea speciei │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈖.1. │Descriere generalã │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈖.2. │Specii asemãnãtoare │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈗. │Biologia şi ecologia speciei │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈗.1. │Comportament │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈗.2. │Necesitãţi nutriţionale │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈗.3. │Habitat preferat │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈘. │Originea speciei │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈙. │Introducere şi dispersie-rãspândire │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈙.1. │Istoria introducerii │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈙.2. │Modalitãţi de introducere │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈙.3. │Modalitãţi de dispersie │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈚. │Reintroducerea de specii autohtone │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈚.1. │Istoricul distribuţiei populaţiei │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈚.2. │Modalitãţi de reintroducere │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈚.3. │Modalitãţi de înmulţire │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈛. │Stadiu curent │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈛.1. │Distribuţie prezentã şi potenţialã │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈛.2. │Debutul rãspândirii │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈜. │Impact │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
𗈜.1. │Impactul asupra mediului │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
𗈜.2. │Impact financiar │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
𗈝. │Mãsuri de management │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓒. │Lacune informaţionale │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
󧓓. │Bibliografie │
├─────┼──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
󧓓.1.│Literaturã ştiinţificã şi tehnicã │ │
├─────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
󧓓.2.│Alte surse │ │
└─────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
ANEXA 2

CONDIŢII SPECIFICE DE UTILIZARE ÎN CONDIŢII DE IZOLARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Principii generale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕. Utilizatorul aplicã mãsurile de izolare şi alte mãsuri de protecţie adecvate în funcţie│
│de specie, astfel încât gradul de expunere a mediului sã fie menţinut la cel mai redus │
│nivel posibil pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a habitatelor naturale şi │
│seminaturale de pe teritoriul naţional. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖. Incintele în care se desfãşoarã activitãţi cu specii invazive trebuie situate la o │
│distanţã minimã, fundamentatã ştiinţific, de la caz la caz, de orice arie naturalã │
│protejatã. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗. Expunerea speciilor invazive în spaţii complet deschise este interzisã. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘. Utilizatorul are obligativitatea sã asigure instruirea adecvatã a personalului şi │
│desemneazã responsabilul pentru gestiunea registrului utilizatorului pentru specii │
│invazive, care se arhiveazã pentru o perioadã de 10 ani. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈙. Utilizatorul are obligativitatea sã asigure mãsuri corespunzãtoare de prevenire a │
│diseminãrii speciilor invazive, în cazul transferului în cadrul amplasamentului sau │
│transportului în afara acestuia. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈚. Mãsuri de urgenţã publicate la vedere pentru personal, care se aplicã în caz de urgenţã│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. Mãsuri speciale de protecţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕. Amenajãrile de tipul laboratoarelor, vivariilor şi serelor sunt prevãzute cu: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) spaţii-tampon care separã spaţiile rezervate speciilor invazive de ieşirea din │
│amplasament; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) sisteme de control eficient al vectorilor de tipul rozãtoarelor, insectelor; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) sisteme de protecţie şi alarmã pentru prevenirea rãspândirii speciilor invazive în │
│afara amplasamentelor; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) sisteme de control al scurgerilor de apã; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│e) dispozitivele de etanşare în cazul insectelor trebuie proiectate pentru a reduce la │
│minimum sau a preveni diseminarea; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│f) mãsuri corespunzãtoare de gestionare a deşeurilor prelevate de la plante sau │
│nevertebrate care se inactiveazã termic înainte de a fi reintroduse în circuitul │
│deşeurilor organice; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│g) obligativitatea montãrii plaselor, grãtarelor şi/sau gratiilor de izolare. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖. Mãsurile de izolare se revizuiesc anual şi ori de câte ori este necesar, dacã: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) mãsurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate în funcţie de speciile invazive; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) existã informaţii noi care fac ca mãsurile iniţiale sã nu mai fie corespunzãtoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice