Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 963 din 7 iulie 2021  pentru modificarea reglementării tehnice  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 963 din 7 iulie 2021 pentru modificarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 729 din 26 iulie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. c), alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. ţţ) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Reglementarea tehnică „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri“, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Comisia de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumită în continuare comisie de examinare, se constituie din 7 membri atestaţi auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii.
    (2) Secretariatul comisiei de examinare se asigură de către personalul compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii competente cu atribuţii în organizarea şi asigurarea funcţionării sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii, denumit în continuare compartimentul de specialitate.
    (3) Comisia de examinare se alcătuieşte în baza propunerilor transmise, la solicitarea scrisă a autorităţii competente, de către instituţii de învăţământ superior de profil arhitectură/ construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate şi asociaţii profesionale reprezentative în domeniu.
    (4) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea cu minimum 5 din membrii săi şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (5) Membrii comisiei de examinare îşi desfăşoară activitatea prin prezenţa fizică la sediul autorităţii competente sau într-un sediu ales şi comunicat de autoritatea competentă sau în mediul on-line, pe o platformă electronică pusă la dispoziţie de autoritatea competentă."

    2. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) la propunerea compartimentului de specialitate, aprobă bibliografia pentru examinarea candidaţilor;
    b) elaborează, având în vedere propunerile de subiecte transmise conform prevederilor alin. (2), chestionarele pentru examenul de atestare şi stabileşte baremul de evaluare şi notare, distinct pentru fiecare grad profesional, cu asigurarea confidenţialităţii chestionarelor propuse, din momentul elaborării acestora până la data susţinerii examenului de atestare;
    c) corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat.
    (2) În scopul elaborării chestionarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cadrele didactice universitare atestate ca auditori energetici pentru clădiri din instituţiile de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate, precum şi asociaţiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii şi ale auditorilor energetici pentru clădiri formulează propuneri de subiecte în concordanţă cu structura metodologiei de calcul, diferenţiate pe grade profesionale.
    (3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se sigilează şi se înmânează preşedintelui până cel târziu la data-limită prevăzută la art. 24 alin. (3), cu indicarea sursei bibliografice pentru fiecare subiect propus, sau se încarcă pe platforma electronică pusă la dispoziţie de autoritatea competentă.
    (4) Odată cu transmiterea în scris a propunerilor de subiecte, elaboratorii transmit şi răspunsul corect aferent fiecărui subiect, în conformitate cu sursa bibliografică indicată, cu asumarea răspunderii privind nivelul ştiinţific al propunerilor şi corectitudinea răspunsurilor la acestea.
    (5) Preşedintele comisiei de examinare verifică şi corectează, dacă este cazul, propunerile prevăzute la alin. (2).
    (6) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal întocmit cu ocazia susţinerii examenului de atestare."

    3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Secretariatul comisiei de examinare şi al comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor este comun şi se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate, care realizează, în principal, următoarele acţiuni:
    a) afişează pe pagina de internet a autorităţii competente, într-o secţiune dedicată sesiunii de atestare tehnico-profesionale, bibliografia specifică, data şi locaţia stabilite pentru susţinerea examenului de atestare tehnico-profesională, listele solicitanţilor cu dosare înregistrate la autoritatea competentă, listele candidaţilor programaţi pentru susţinerea examenului de atestare tehnico-profesională;
    b) afişează pe pagina de internet a autorităţii competente rezultatele obţinute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum şi rezultatele finale după soluţionarea eventualelor contestaţii;
    c) întocmeşte procesul-verbal al examenului de atestare;
    d) completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare;
    e) ţine evidenţa candidaţilor atestaţi şi actualizează baza de date cu specialiştii - persoanele fizice atestate;
    f) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate;
    g) întocmeşte procesul-verbal în urma analizei şi soluţionării contestaţiilor.
    (2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru documentele arhivate."

    4. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) În cazul în care au fost formulate contestaţii, autoritatea competentă constituie o comisie pentru analiza şi soluţionarea acestora, alcătuită din 3 membri, auditori energetici pentru clădiri gradul I, care nu au făcut parte din comisia de examinare a candidatului care a formulat contestaţia, dintre care unul este desemnat preşedinte.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) este numită prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în baza propunerilor prevăzute la art. 18 alin. (3)."

    5. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) În vederea prelungirii dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, auditorul energetic pentru clădiri înregistrează la autoritatea competentă, cu minimum 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, dar nu mai devreme de 90 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, o cerere pentru prelungirea dreptului de practică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, auditorul energetic pentru clădiri anexează următoarele documente:
    a) legitimaţia, în original;
    b) actul de identitate/paşaportul, în copie;
    c) certificatul de atestare tehnico-profesională, în copie;
    d) registrul de evidenţă a activităţii auditorului energetic pentru clădiri completat la zi conform prevederilor legale în vigoare, în copie, pe hârtie şi pe suport electronic, în format editabil, fişiere de tip .doc/.xls, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că în perioada de valabilitate a legitimaţiei nu a desfăşurat activitate ca auditor energetic pentru clădiri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
    e) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare necesară exercitării profesiei, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, prin care se confirmă capacitatea de exercitare a profesiei;
    f) documente din care să rezulte efectuarea unui curs de pregătire profesională continuă, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea vreunei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 35 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    h) alte acte necesare dacă au intervenit evenimente care au condus la schimbarea datelor personale avute la momentul eliberării legitimaţiei, după caz, depuse în copie: certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de admitere a divorţului şi schimbare a numelui, dispoziţia prin care s-a admis schimbarea pe cale administrativă a numelui şi altele asemenea.
    (3) În vederea confirmării şi prelungirii valabilităţii dreptului de practică, compartimentul de specialitate al autorităţii competente analizează cererea şi verifică documentele prevăzute la alin. (2).
    (4) Dacă este cazul, în termen de maximum 10 zile de la data primirii documentelor, compartimentul de specialitate solicită clarificări cu privire la documentele prevăzute la alin. (2), în scris sau prin poştă electronică.
    (5) În situaţia în care dosarul auditorului energetic pentru clădiri este complet, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, se eliberează legitimaţia care confirmă dreptul de practică şi îl prelungeşte, cu indicarea perioadei de valabilitate.
    (6) În situaţia în care au fost depuse documentele menţionate la alin. (2) lit. h) şi după verificarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) se constată că acestea sunt corecte şi complete, autoritatea competentă emite noua legitimaţie cu noile date personale.
    (7) Cererea de prelungire a dreptului de practică, o copie a legitimaţiei şi documentele prevăzute la alin. (2) se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente.
    (8) Legitimaţia care confirmă dreptul de practică şi îl prelungeşte, cu indicarea perioadei de valabilitate, poate fi ridicată de la sediul autorităţii competente, în funcţie de opţiunea titularului înscrisă în cuprinsul cererii prevăzute la alin. (1):
    a) de către titularul legitimaţiei;
    b) de către o persoană împuternicită de către titularul legitimaţiei prin împuternicire scrisă din partea titularului legitimaţiei;
    c) de către un operator de servicii poştale de curierat împuternicit de titularul legitimaţiei, cu menţiunea suportării tarifelor de expediţie de către titular."

    6. Articolul 44^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44^1
    (1) Pentru membrii comisiei de examinare prevăzuţi la alin. (1), precum şi pentru membrii comisiei pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor prevăzuţi la art. 33, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, se efectuează cheltuieli curente din veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
    (2) Plata indemnizaţiei de participare se acordă membrilor prevăzuţi la alin. (1), precum şi membrilor comisiei pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor prevăzuţi la art. 33, alţii decât personalul de specialitate al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pe baza participării la activităţile curente şi la şedinţele comisiilor de examinare a candidaţilor sau ale comisiilor de contestaţii, după caz, conform pontajului întocmit de către secretarul comisiei şi aprobat de către preşedintele comisiei.
    (3) În aplicarea prevederilor art. 43 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei de participare prevăzute la alin. (2) se calculează în funcţie de numărul de ore aferent activităţilor şi şedinţelor comisiei de examinare şi şedinţelor comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor în funcţie de cuantumul salariului de bază brut al funcţiei de profesor universitar cu vechime în învăţământ peste 25 de ani, gradaţia 0, pentru anul 2022, prevăzut în cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 - «Funcţia profesor universitar» din anexa nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Învăţământ» - la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - I este cuantumul indemnizaţiei de participare a membrilor comisiilor de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii şi a membrilor comisiilor de contestaţii;
    – Spu este salariul de bază brut stabilit pentru funcţia de profesor universitar cu vechime în învăţământ peste 25 de ani, gradaţia 0, pentru anul 2022, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Nmed este numărul mediu de ore pe lună pentru anul în curs pentru un program complet de lucru potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aplicabilă;
    – n - numărul de ore lucrate efectiv în cadrul comisiei.
    (4) Membrul desemnat ca secretar al comisiei de examinare nu este remunerat pentru activitatea desfăşurată în cadrul sesiunii de examinare."

    7. Anexele nr. 5a şi 5b se abrogă.
    8. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán

    Bucureşti, 7 iulie 2021.
    Nr. 963.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la regulament)
    CERERE
    pentru prelungirea dreptului de practică
    Subsemnatul(a), .............................., născut(ă) la data de ......./....../......(ziua/luna/anul), CNP .........................., posesor al/posesoare a documentului de identitate BI/CI cu seria ….......... nr. ........, eliberat la data de .............., cu valabilitate până la data de ................, domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ......................., localitatea ........., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., solicit prelungirea dreptului de practică şi preschimbarea legitimaţiei de auditor energetic pentru clădiri, gradul profesional ……………....., aferentă Certificatului de atestare tehnico-profesională .......(seria şi numărul)....... .
    În susţinerea cererii anexez dosarul cu următoarele documente:

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │Document │
│ │ │prezent/ │
│ │ │absent la │
│ │ │dosar (v/x)│
│Nr. │Documente │^1 │
│crt.│ │^1 Se │
│ │ │completează│
│ │ │la nivelul │
│ │ │autorităţii│
│ │ │competente.│
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│1. │Legitimaţia, în │ │
│ │original │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│2. │Actul de identitate/ │ │
│ │paşaportul, în copie │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Certificatul de │ │
│3. │atestare │ │
│ │tehnico-profesională,│ │
│ │în copie │ │
├────┼─────────────────────┼─────┬─────┤
│ │Registrul de evidenţă│ │ │
│ │a activităţii │ │ │
│ │auditorului energetic│ │ │
│ │pentru clădiri │ │ │
│ │completat conform │ │ │
│4. │prevederilor legale │ │ │
│ │în vigoare, în copie,│ │ │
│ │pe hârtie şi pe │ │ │
│ │suport electronic, │ │ │
│ │conform modelului │ │ │
│ │prezentat în anexa │ │ │
│ │nr. 8 la regulament │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────┴─────┤
│ │Adeverinţă medicală │ │
│ │care atestă starea de│ │
│5. │sănătate │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │necesară exercitării │ │
│ │profesiei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Dovada pregătirii │ │
│ │profesionale │ │
│ │continue, adeverinţă/│ │
│6. │certificat de │ │
│ │absolvire/fişa │ │
│ │postului/fişa │ │
│ │disciplinei, după │ │
│ │caz* │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│7. │Certificat de cazier │ │
│ │judiciar │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Documente privind │ │
│ │schimbarea datelor │ │
│8. │personale avute la │ │
│ │momentul eliberării │ │
│ │legitimaţiei, dacă │ │
│ │este cazul │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘    Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am pierdut dreptul de practică prin act administrativ sau ca urmare a pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    Declaraţie de consimţământ**
    Am luat cunoştinţă că datele privind auditorii energetici pentru clădiri sunt informaţii de interes public şi sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de autoritate competentă în domeniul atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal şi să publice în registrele de evidenţă datele de identificare şi de contact - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă electronică, seria şi numărul fiecărui certificat de atestare şi a legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data la care expiră valabilitatea dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz.
    În cazul aprobării prezentei cereri, legitimaţia va fi ridicată de la sediul autorităţii competente de către (Se va bifa căsuţa aferentă şi se vor completa, după caz, informaţiile solicitate.):

┌──────────────┬┬─────────────┬─────────────┐
│Titular: ││ │ │
├──────────────┼┼─────────────┼─────────────┤
│ ││ │Seria şi │
│ ││Numele şi │numărul │
│Persoana ││prenumele │cărţii de │
│împuternicită:││persoanei │identitate a │
│ ││împuternicite│persoanei │
│ ││ │împuternicite│
├──────────────┼┼─────────────┼─────────────┤
│Operatorul de ││Denumirea │Datele de │
│servicii ││operatorului │contact ale │
│poştale de ││de servicii │operatorului │
│curierat (cu ││poştale de │de servicii │
│plata la ││curierat │poştale de │
│destinaţie): ││împuternicit │curierat │
│ ││ │împuternicit │
└──────────────┴┴─────────────┴─────────────┘


    Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.
    Adresă de corespondenţă: codul poştal ………..…........., ţara ..............., judeţul/sectorul ..................., telefon ........................., fax ......................., e-mail ............................................
    Data …………...............
    Semnătura olografă şi ştampila auditorului energetic pentru clădiri sau semnătura electronică calificată, în cazul documentaţiilor transmise electronic.
    * Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ** Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin e-mail către birou.atestari@mlpda.ro sau printr-o cerere înregistrată la registratura generală a ministerului. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR, care poate fi consultat pe pagina de internet a ministerului la adresa https://mlpda.ro/pages/atestaritehnicoprofesionale.
    În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în general, vă rugăm să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: datepersonale@mdrap.ro.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016