Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 958 din 13 mai 2009  privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 958 din 13 mai 2009 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009
    Având în vedere prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul economiei, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi şeful Departamentului pentru Afaceri Europene emit prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 27 februarie 2006, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la litera A, punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Proiectul de reglementare tehnică prevăzut la pct. 1 trebuie însoţit de:
    a) toate textele de acte normative la care se face referire în cuprinsul său. Lipsa acestei documentaţii atrage suspendarea începerii perioadei prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările ulterioare. În cazul în care aceste texte au fost deja comunicate Comisiei Europene cu ocazia unei notificări anterioare, este suficientă menţionarea numărului respectivei notificări;
    b) formularul de notificare prevăzut la art. 2 din ordin."

    2. În anexa nr. 1, la litera A, punctul 11 se abrogă.
    3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei,
                    Adriean Videanu
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii
                    informaţionale,
                    Gabriel Sandu
                    Şeful Departamentului
                    pentru Afaceri Europene,
                    Vasile Puşcaş

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 732/2005/2/72/2006)
    FORMULAR DE NOTIFICARE
    Adresa
    1. Cod special
    Această rubrică se completează de către Comisia Europeană în momentul în care mesajul este retransmis.

    2. Statul membru
    Emitentul mesajului

    3A. Serviciul responsabil
    Numele şi adresa (nr. de telefon, nr. de fax şi adresa e-mail) serviciului însărcinat cu circulaţia informaţiilor (unitatea centrală).

    3B. Serviciul emitent
    Serviciul responsabil cu elaborarea proiectului.

    4. Numărul de referinţă al notificării şi codul produsului Numărul atribuit de către Comisia Europeană care transmite mesajul de informare în limba/limbile oficiale ale tuturor statelor membre, inclusiv satului membru emitent al notificării, pentru a le informa cu privire la numărul de referinţă al notificării (anul/nr. secvenţial/statul membru, de exemplu 2004/123/DK).
    Acest număr trebuie să fie utilizat ulterior în orice mesaj sau corespondenţă privind proiectul.

    5. Titlul
    Statul membru emitent al notificării trebuie să indice integral titlul oficial al proiectului.

    6. Produsele şi/sau serviciile în cauză Statul membru emitent al notificării trebuie să indice într-un limbaj clar produsele şi/sau serviciile menţionate în proiectul său de reglementare tehnică.
    7. Notificarea conform altui act comunitar
    Dacă statul membru emitent al unei notificări potrivit Directivei 98/34/CE din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice notifică proiectul său şi conform unui altui act comunitar, acesta îl menţionează la acest punct, indicând actul comunitar respectiv.
    [A se reţine ca exemplu (listă nonexhaustivă):
    - Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanţii din alimente;
    – Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;
    – Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
    – Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman;
    – Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare;
    – Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare;
    – Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje;
    – Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi publicitatea acestora;
    – Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne*)]

──────────
*) Pentru Directiva 2006/123/CE , a se preciza la acest punct dispoziţiile proiectului notificat în materie de servicii care conţine cerinţele vizate la art. 15 alin. (2) din Directiva 2006/123/CE . În plus, a se menţiona care cerinţe dintre cele enunţate în continuare sunt vizate de acest proiect. Motivele notificării conform Directivei 2006/123/C E sunt menţionate la pct. 9 (în special în funcţie de necesitate, nediscriminare şi proporţionalitate).──────────
    A se reţine următoarele cerinţe ale art. 15 alin. (2) din Directiva 2006/123/CE :
    a) restricţiile cantitative sau teritoriale, în special sub forma limitelor stabilite în funcţie de populaţie sau a unei distanţe geografice minime între prestatori;
    b) obligaţia unui prestator de a adopta o formă juridică specifică;
    c) cerinţele referitoare la deţinerea capitalului unei societăţi;
    d) cerinţele, altele decât cele privind domeniile reglementate de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale sau prevăzute în alte instrumente comunitare, care rezervă accesul la activitatea de servicii în cauză pentru anumiţi prestatori, în temeiul specificului activităţii;
    e) interdicţia de a avea mai mult de un sediu pe teritoriul aceluiaşi stat;
    f) cerinţele care stabilesc un număr minim de salariaţi;
    g) tarifele obligatorii minime şi/sau maxime pe care trebuie să le respecte prestatorul;
    h) obligaţia prestatorului de a furniza, împreună cu serviciul său, şi alte servicii specifice.


    8. Conţinutul principal
    Statul membru emitent al notificării trebuie să rezume conţinutul proiectului de reglementare tehnică în maximum 20 de rânduri. Lungimea rezumatului trebuie să depindă de importanţa proiectului.
    Este important ca statele membre să menţioneze câteva cuvinte-cheie pentru a rezuma proiectul lor de reglementare tehnică, cu scopul de a facilita căutarea în baza de date informatică.

    9. Motivaţie succintă
    Statul membru emitent al notificării trebuie să menţioneze în maximum 10 rânduri motivele care au justificat elaborarea proiectului său (se solicită statelor membre să nu repete informaţia deja furnizată la alte puncte ale mesajului de notificare).

    10. Documente de referinţă, texte de bază
    a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice referinţele textelor de bază necesare pentru înţelegerea şi aprecierea proiectului. Menţionarea acestei referinţe implică necesitatea comunicării textelor de bază către Comisia Europeană, în acelaşi timp cu proiectul.
    b) Dacă textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări precedente, statul membru trebuie să îi precizeze numărul.
    c) Dacă textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare care între timp a intrat în vigoare şi pentru care statul membru a transmis textul final, acesta trebuie să îi precizeze numărul.
    d) Dacă statele membre comunică din nou un proiect conform art. 8.1(3) din Directiva 98/34/CE , pentru că au adus, în mod semnificativ, schimbări care au ca efect modificarea câmpului de aplicare, scurtarea calendarului de aplicare prevăzut iniţial, adăugarea unor specificaţii sau cerinţe ori stabilirea unor specificaţii sau cerinţe mai stricte, acestea trebuie să indice numărul notificării precedente.
    e) În cazul în care nu există niciun text de bază, statelor membre li se solicită precizarea acestui lucru, cu scopul de a se evita cererile inutile de transmitere a textelor de bază.
    f) Dacă proiectul vizează în special limitarea comercializării sau a utilizării unei substanţe, a unui preparat sau a unui produs chimic din motive legate de sănătatea publică, de protecţia consumatorilor sau a mediului, statele membre trebuie să transmită, de asemenea, conform art. 8.1(4) din Directiva 98/34/CE , fie un rezumat, fie referinţele datelor pertinente privind substanţa, preparatul sau produsul vizat şi cele privind produsele de substituţie cunoscute şi disponibile, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, precum şi efectele aşteptate ale măsurii privind sănătatea publică sau protecţia consumatorilor şi a mediului înconjurător, cu o analiză a riscurilor efectuată, în cazuri corespunzătoare, în funcţie de principiile generale de evaluare a riscurilor prezentate de produsele chimice, menţionate la art. 10.4 din Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţe existente, dacă este vorba despre o substanţă existentă, sau la art. 3.2 din Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (astfel cum a fost modificată prin Directiva 92/32/CEE ), dacă este vorba despre o substanţă nouă.

    11. Invocarea procedurii de urgenţă
    Statul membru emitent al notificării trebuie să precizeze dacă DA sau NU doreşte să recurgă la o procedură de urgenţă.

    12. Motivarea urgenţei
    Dacă statul membru răspunde DA, acesta trebuie să furnizeze o justificare precisă şi detaliată care să justifice urgenţa măsurilor respective, conform art. 9.7 din Directiva 98/34/CE .

    13. Confidenţialitate
    a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice dacă DA sau NU doreşte ca informaţiile comunicate în temeiul art. 8 din Directiva 98/34/CE să fie tratate confidenţial, conform art. 8.4 din directivă.
    b) Dacă statul membru răspunde DA, atunci trebuie să precizeze motivele care îi justifică cererea.

    14. Măsuri fiscale
    a) DA (dacă da, Comisia Europeană va adresa un mesaj 005)
     b) NU

    15. Studii de impact
    Observaţii:
    a) Informaţiile privind evaluarea impactului se află la pagina... Statul membru emitent al notificării, care a efectuat un studiu de impact şi menţionează rezultatele acestuia în partea explicativă a proiectului notificat, trebuie să indice în ce locuri în documentele trimise - se află această informaţie.
    b) Evaluarea impactului este anexată. Statul membru emitent al notificării, care a făcut un studiu de impact şi intenţionează să-l anexeze ca atare la proiectul notificat, trebuie să indice faptul că acest studiu se află în anexă. Comunicarea studiului către Comisie are loc în acelaşi timp cu transmiterea proiectului de reglementare tehnică.


    16. Aspecte TBT şi SPS
    Aspect TBT
    a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice dacă DA sau NU proiectul va fi notificat în cadrul Acordului OMC privind TBT (Acordul privind barierele tehnice în calea comerţului).
    b) Dacă statul membru răspunde NU, acesta indică motivele:
    (i) proiectul nu este o reglementare tehnică, nici o procedură de evaluare a conformităţii, conform anexei 1 la Acordul TBT;
    (ii) proiectul este conform unui standard internaţional;
    (iii) proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional.


    Aspect SPS
    a) Statul membru emitent al notificării trebuie să indice dacă DA sau NU va solicita ca proiectul să fie notificat în cadrul Acordului OMC privind SPS (Acordul privind măsurile sanitare şi fitosanitare).
    b) Dacă statul membru răspunde NU, acesta indică motivele:
    (i) proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară, conform anexei A la Acordul SPS;
    (ii) conţinutul proiectului este, în esenţă, acelaşi cu conţinutul unui standard, al unei directive sau recomandări internaţionale;
    (iii) proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional.    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016