Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*)  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 5 iulie 2011
----------
    *) Republicat în temeiul art. IV din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitãţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 24 februarie 2011.
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, a mai fost modificat şi completat prin:
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.389/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitãţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 12 septembrie 2006.

    ART. 1
    Se aprobã Codul controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitãţile publice, prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Conducãtorul fiecãrei entitãţi publice dispune, ţinând cont de particularitãţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de standardele prevãzute în anexa nr. 1, mãsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitãţi.
    (2) Obiectivele, acţiunile, responsabilitãţile, termenele, precum şi alte componente ale mãsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat şi actualizat la nivelul fiecãrei entitãţi publice.
    (3) În program se evidenţiazã, în mod distinct, şi acţiunile de perfecţionare profesionalã, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele de execuţie, prin cursuri organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vamã, Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici sau de alte organisme abilitate.
    ART. 3
    (1) În vederea monitorizãrii, coordonãrii şi îndrumãrii metodologice a implementãrii şi/sau dezvoltãrii sistemului de control intern/managerial, conducãtorul entitãţii publice constituie, prin act de decizie internã, o structurã cu atribuţii în acest sens.
    (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind structura prevãzutã la alin. (1) se stabilesc, în funcţie de volumul şi de complexitatea activitãţilor din fiecare entitate publicã, de cãtre conducãtorul acesteia.
    (3) În vederea elaborãrii procedurilor formalizate pe activitãţi, entitãţile publice pot utiliza modelul prezentat în anexa nr. 2.
    ART. 4
    (1) Programele elaborate şi actualizate conform art. 2 alin. (2), inclusiv actele administrative de constituire şi modificare a structurilor prevãzute la art. 3 alin. (1), vor fi transmise, în vederea informãrii şi armonizãrii, la entitãţile publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data de 15 martie a fiecãrui an.
    (2) Stadiul implementãrii şi dezvoltãrii sistemelor de control intern/managerial la nivelul entitãţilor publice, precum şi situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicã, derulate de structurile prevãzute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informãrii, prin întocmirea de situaţii trimestriale/anuale, care se transmit entitãţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.
    (3) Instituţiile publice în care se exercitã funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centralã de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi numiţi la acestea de cãtre ministrul finanţelor publice, situaţii centralizatoare ale situaţiilor trimestriale/anuale prevãzute la alin. (2), întocmite pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare fiecãrui trimestru încheiat, respectiv pânã la 25 februarie a anului urmãtor, pentru anul precedent.
    ART. 5
    (1) Se aprobã Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului anual al conducãtorului entitãţii publice asupra sistemului de control intern/managerial, prevãzute în anexa nr. 4.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea centralã de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, elaboreazã, în temeiul art. 4 alin. (5) şi al art. 19 alin. (8) lit. h) şi i) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, un raport anual privind controlul intern, care va cuprinde analiza activitãţii de control financiar preventiv şi a stadiului implementãrii sistemelor de control intern/managerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercitã funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special.
    (3) Ministerul Finanţelor Publice prezintã Guvernului raportul prevãzut la alin. (2), odatã cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor prevãzute de lege.
    ART. 6
    (1) În vederea asigurãrii bunei gestiuni a fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public, Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea centralã de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, avizeazã, din punctul de vedere al referirilor la procedurile de control, proiectele de reglementãri cu implicaţii financiare, care se elaboreazã şi se aprobã la nivelul entitãţilor publice în care se exercitã funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special, la solicitarea acestora.
    (2) Controlorii delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi/sau monitorizarea operaţiunilor financiare la instituţiile publice formuleazã, în scris, la solicitarea ordonatorilor de credite sau a conducãtorului compartimentului iniţiator, un aviz consultativ privind mãsurile de control prevãzute în proiectele de proceduri elaborate în cadrul instituţiei respective, precum şi conformitatea acestor proceduri cu prevederile prezentului ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi cuprins în pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.


    ANEXA 1

                      CODUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL
   cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitãţile publice

         STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂŢILE PUBLICE
                            - Prezentare generalã -

    1. O nouã abordare a controlului intern/managerial

    Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern/managerial este alcãtuit, în mare mãsurã, din principii generale de bunã practicã, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeanã.
    Modalitatea în care aceste principii se transpun în sistemele de control intern/managerial este specificã fiecãrei ţãri, ţinând cont de condiţiile constituţionale, administrative, legislative, culturale etc.
    În contextul principiilor generale de bunã practicã care compun acquis-ul comunitar, controlului i se asociazã o accepţiune mult mai largã, acesta fiind privit ca o funcţie managerialã, şi nu ca o operaţiune de verificare. Prin funcţia de control, managementul constatã abaterile rezultatelor de la obiective, analizeazã cauzele care le-au determinat şi dispune mãsurile corective sau preventive ce se impun.
    ● Natura obiectivelor
    Obiectivele entitãţii publice pot fi grupate în trei categorii:
    1) Eficacitatea şi eficienţa funcţionãrii
    Aceastã categorie cuprinde obiectivele legate de scopurile entitãţii publice şi de utilizarea eficientã a resurselor. De asemenea, tot aici sunt incluse şi obiectivele privind protejarea resurselor entitãţii publice de utilizare inadecvatã sau de pierderi, ca şi identificarea şi gestionarea pasivelor.
    2) Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe
    Aceastã categorie include obiectivele legate de ţinerea unei contabilitãţi adecvate, ca şi de fiabilitatea informaţiilor utilizate în entitatea publicã sau difuzate cãtre terţi. De asemenea, în aceastã categorie sunt incluse şi obiectivele privind protejarea documentelor împotriva a douã categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor.
    3) Conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne
    Aceastã categorie cuprinde obiective legate de asigurarea cã activitãţile entitãţii publice se desfãşoarã în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne.
    ● Descompunerea şi formularea obiectivelor
    În entitatea publicã, obiectivele generale se descompun în obiective derivate, care, la rândul lor, se descompun în obiective specifice (individuale), formând un ansamblu coerent. Formularea obiectivelor poate fi calitativã sau cantitativã, însã, în orice caz, trebuie definiţi indicatori de rezultate, pe cât posibil comensurabili.
    ● Planificarea
    Pentru a se realiza obiectivele, se desfãşoarã activitãţi adecvate, cãrora este necesar sã li se aloce resurse. Expresia valoricã a resurselor se reflectã în buget, care reprezintã planul financiar. Obiectivele, activitãţile eşalonate în timp şi resursele aferente constituie planul de management. Planificarea constituie un element fundamental al sistemului de control intern/managerial, deoarece, prin plan, se stabileşte baza de referinţã în raport cu care aceasta se exercitã.
    ● Organizarea
    Activitãţile prin care se realizeazã obiectivele (individuale, derivate şi generale) sunt transpuse în sarcini (componenta elementarã), atribuţiuni şi funcţiuni (componente agregate) şi sunt atribuite, spre efectuare, componentelor structurale ale entitãţii publice (posturi şi compartimente). Aceasta conduce la definirea unei structuri organizatorice adecvate îndeplinirii obiectivelor. Controlul intern/managerial nu poate opera în afara unui plan şi a unei structuri organizatorice adecvate.
    ● Riscurile
    Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituie riscuri care trebuie identificate.
    Managementul are obligaţia de a identifica riscurile şi de a întreprinde acele acţiuni care plaseazã şi menţin riscurile în limite acceptabile. Trebuie menţinut un echilibru între nivelul acceptabil al riscurilor şi costurile pe care le implicã aceste acţiuni.
    ● Procedurile
    Pentru realizarea obiectivelor trebuie sã se asigure un echilibru între sarcini, competenţã (autoritate decizionalã conferitã prin delegare) şi responsabilitãţi (obligaţia de a realiza obiectivele) şi sã se defineascã proceduri. Procedurile reprezintã paşii ce trebuie urmaţi (algoritmul) în realizarea sarcinilor, exercitarea competenţelor şi angajarea responsabilitãţilor.
    În acest context, se afirmã despre controlul intern/managerial cã:
    - este integrat în sistemul de management al fiecãrei componente structurale a entitãţii publice;
    - intrã în grija personalului de la toate nivelurile;
    - oferã o asigurare rezonabilã a atingerii obiectivelor, începând cu cele individuale şi terminând cu cele generale.
    ● Activitãţile de control
    Controlul este prezent pe toate palierele entitãţii publice şi se manifestã sub forma autocontrolului, controlului în lanţ (pe faze ale procesului) şi a controlului ierarhic. Din punctul de vedere al momentului în care se exercitã, controlul este concomitent (operativ), ex-ante (feed-forward) şi ex-post (feed-back).
    Printre activitãţile de control curente se regãsesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea funcţiunilor şi monitorizarea. În afara activitãţilor de control integrate în linia de management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurale anume constituite (comisii, compartimente de control etc.), a cãror activitate se desfãşoarã în baza unui plan conceput prin luarea în considerare a riscurilor.
    ● Definirea
    Pentru o înţelegere adecvatã a conceptului de control intern, privit prin prisma principiilor generale de bunã practicã acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeanã, se redã mai jos definiţia adoptatã de Comisia Europeanã.
    Controlul intern reprezintã ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de cãtre managementul şi personalul entitãţii publice, în vederea furnizãrii unei asigurãri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitãţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management*).

---------
    *) Alte definiţii ale controlului intern:
    - INTOSAI
    Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilã cã obiectivele managementului sunt îndeplinite.
    - Comitetul Entitãţilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway (S.U.A.) - COSO
    Controlul intern este un proces implementat de managementul entitãţii publice, care intenţioneazã sã furnizeze o asigurare rezonabilã cu privire la atingerea obiectivelor, grupate în urmãtoarele categorii: eficacitatea şi eficienţa funcţionãrii; fiabilitatea informaţiilor financiare; respectarea legilor şi regulamentelor.
    - Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi (Criteria of Control) - CoCo
    Controlul intern este ansamblul elementelor unei organizaţii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura şi sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajutã pe oameni sã realizeze obiectivele entitãţii publice, grupate în3 categorii: eficacitatea şi eficienţa funcţionãrii; fiabilitatea informaţiei interne şi externe; respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne.

    2. Scopul şi definirea standardelor de control intern/managerial

    Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entitãţile publice trebuie sã le urmeze.
    Obiectivul standardelor este de a crea un model de control intern/managerial uniform şi coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referinţã, în raport cu care se evalueazã sistemele de control intern/managerial, se identificã zonele şi direcţiile de schimbare.
    Stabilirea sistemelor de control intern/managerial intrã în responsabilitatea managementului fiecãrei entitãţi publice şi trebuie sã aibã la bazã standardele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Formularea cât mai generalã a standardelor a fost necesarã pentru a da posibilitatea managerilor sã le aplice, în pofida deosebirilor semnificative între diferitele entitãţi publice.
    Sistemele de control intern/managerial trebuie dezvoltate ţinând cont de specificul legal, organizaţional, de personal, de finanţare etc. al fiecãrei entitãţi publice în parte.
    La elaborarea standardelor interne s-a ţinut cont de experienţa în domeniu a Comisiei Europene, INTOSAI, Comitetului Entitãţilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway, Institutului Canadian al Contabililor Autorizaţi.
    Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului intern/managerial:
    ● Mediul de control. Acesta grupeazã problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, eticã, deontologie şi integritate.
    ● Performanţa şi managementul riscurilor. Acest element subsumeazã problematica managementului legatã de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianualã), programare (planul de management) şi performanţã (monitorizarea performanţei).
    ● Informarea şi comunicarea. În aceastã secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management, a bugetului, a utilizãrii resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, conservarea şi arhivarea documentelor trebuie avute în vedere.
    ● Activitãţi de control. Standardele subsumate acestui element-cheie al controlului intern/managerial se focalizeazã asupra: documentãrii procedurilor; continuitãţii operaţiunilor; înregistrãrii excepţiilor (abaterilor de proceduri); separãrii atribuţiilor; supravegherii (monitorizãrii) etc.
    ● Auditarea şi evaluarea. Problematica vizatã de aceastã grupã de standarde priveşte dezvoltarea capacitãţii de evaluare a controlului intern/managerial, în scopul asigurãrii continuitãţii procesului de perfecţionare a acestuia.
    Fiecare standard este structurat pe 3 componente:
    ● Descrierea standardului - prezintã trãsãturile definitorii ale domeniului de management la care se referã standardul, domeniu fixat prin titlul acestuia;
    ● Cerinţe generale - anunţã direcţiile determinante în care trebuie acţionat, în vederea respectãrii standardului;
    ● Referinţe principale - listeazã actele normative reprezentative, care cuprind prevederi aplicabile standardului.
    Pe ansamblu, standardele şi referinţele principale asociate constituie pachetul reprezentativ al normelor de reglementare - Codul controlului intern/managerial -, care guverneazã obiectivele, organizarea şi funcţionarea sistemelor de management financiar şi control (control intern/managerial) la entitãţile publice.
    În contextul acţiunilor pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, entitãţile publice au obligaţia actualizãrii permanente a listei actelor normative reprezentative, cuprinse în componenta "referinţe principale" a fiecãrui standard, precum şi a completãrii acesteia cu orice alte reglementãri care cuprind prevederi aplicabile fiecãrui standard.

         STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂŢILE PUBLICE
                             - lista standardelor -

    - Mediul de control
    Standardul 1 - ETICA, INTEGRITATEA
    Standardul 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
    Standardul 3 - COMPETENŢA, PERFORMANŢA
    Standardul 4 - FUNCŢII SENSIBILE
    Standardul 5 - DELEGAREA
    Standardul 6 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    - Performanţe şi managementul riscului
    Standardul 7 - OBIECTIVE
    Standardul 8 - PLANIFICAREA
    Standardul 9 - COORDONAREA
    Standardul 10 - MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR
    Standardul 11 - MANAGEMENTUL RISCULUI
    Standardul 15 - IPOTEZE, REEVALUĂRI
    - Informarea şi comunicarea
    Standardul 12 - INFORMAREA
    Standardul 13 - COMUNICAREA
    Standardul 14 - CORESPONDENŢA
    Standardul 16 - SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR
    - Activitãţi de control
    Standardul 17 - PROCEDURI
    Standardul 18 - SEPARAREA ATRIBUŢIILOR
    Standardul 19 - SUPRAVEGHEREA
    Standardul 20 - GESTIONAREA ABATERILOR
    Standardul 21 - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII
    Standardul 22 - STRATEGII DE CONTROL
    Standardul 23 - ACCESUL LA RESURSE
    - Auditarea şi evaluarea
    Standardul 24 - VERIFICAREA ŞI EVALUAREA CONTROLULUI
    Standardul 25 - AUDITUL INTERN

    Standard 1
    ETICA, INTEGRITATEA

    1.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã asigurã condiţiile necesare cunoaşterii de cãtre angajaţi a reglementãrilor care guverneazã comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor*) şi neregulilor.

--------
    *) Frauda înseamnã orice acţiune sau omisiune intenţionatã în legãturã cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevãzute în cap. III secţiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivitã sau incorectã a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitãţii Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi l) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încãlcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect la care s-a fãcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial [conform art. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 529/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare].

    1.2. Cerinţe generale
    - Managerul şi salariaţii trebuie sã aibã un nivel corespunzãtor de integritate**) profesionalã şi personalã şi sã fie conştienţi de importanţa activitãţii pe care o desfãşoarã;

-----------
    **) Integritate: caracter integru; sentiment al demnitãţii, dreptãţii şi conştiinciozitãţii, care serveşte drept cãlãuzã în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.

    - Managerul, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijinã şi promoveazã valorile etice şi integritatea profesionalã şi personalã a salariaţilor. Deciziile şi exemplul personal trebuie sã reflecte:
    ● valorificarea transparenţei şi probitãţii în activitate;
    ● valorificarea competenţei profesionale;
    ● iniţiativa prin exemplu;
    ● conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice;
    ● respectarea confidenţialitãţii informaţiilor;
    ● tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor;
    ● relaţiile loiale cu colaboratorii;
    ● caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor;
    ● modul profesional de abordare a informaţiilor financiare;
    - Salariaţii manifestã acel comportament şi dezvoltã acele acţiuni percepute ca etice în entitatea publicã;
    - Managerul şi salariaţii au o abordare pozitivã faţã de controlul financiar, a cãrui funcţionare o sprijinã.
    1.3. Referinţe principale***)

--------
    ***) Valorile etice fac parte din cultura entitãţii publice şi constituie un cod nescris, pe baza cãruia sunt evaluate comportamentele. Separat de acesta, entitatea publicã trebuie sã aibã un cod de conduitã oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformã a valorilor etice a tuturor salariaţilor. Codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cãrora trebuie sã Ii se supunã salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncã: depunerea declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese. Existã şi cazuri în care legea prevede incompatibilitãţi pentru ocuparea unor funcţii publice.
    Codul de conduitã a funcţionarilor publici este aprobat prin lege. La nivelul fiecãrei instituţii, codul etic se aprobã de cãtre conducãtor.
    Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile entitãţii publice, salariaţii au nevoie de sprijin şi de o comunicare deschisã, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduitã adecvatã. Salariaţii entitãţilor publice sunt liberi sã comunice preocupãrile lor în materie de eticã. Managementul entitãţii trebuie sã creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare.
    Conducerea trebuie sã supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine, referitor la standardul de eticã şi integritate, şi sã trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduitã.
    - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã a funcţionarilor publici, republicatã;
    - Legea nr. 251/2004 privind unele mãsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
    - Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi instituţiile publice;
    - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitãţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 452/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.190/2004 pentru aprobarea Codului etic al profesiei de controlor delegat;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita eticã a auditorului intern.

    Standard 2
    ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

    2.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã transmite angajaţilor şi actualizeazã permanent:
    ● documentul privind misiunea entitãţii publice;
    ● regulamentele interne;
    ● fişa postului (funcţiei).
    2.2. Cerinţe generale
    - Atribuţiile entitãţii publice pot fi realizate numai dacã sunt cunoscute de salariaţi şi aceştia acţioneazã concertat;
    - Fiecare salariat are un rol bine definit în entitatea publicã, stabilit prin fişa postului;
    - Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul manager - salariat - manager (şef - subaltern - şef);
    - Managerii trebuie sã identifice sarcinile în realizarea cãrora salariaţii pot fi expuşi unor situaţii dificile şi care influenţeazã în mod negativ managementul entitãţii;
    - Managerul trebuie sã susţinã salariatul în îndeplinirea sarcinilor sale.
    2.3. Referinţe principale*)

--------
    *) Managementul entitãţii publice va comunica tuturor angajaţilor care sunt sarcinile entitãţii, rezultate din actul normativ de organizare şi funcţionare. Totodatã, se va îngriji ca aceste sarcini sã se regãseascã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a entitãţii publice, la care sã aibã acces toţi salariaţii. Se vor întocmi şi se vor actualiza, ori de câte ori necesitãţile o vor cere, fişele postului pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual din entitatea publicã. Aceasta este o obligaţie permanentã a fiecãrui nivel de management.
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a entitãţii se publicã pe pagina de internet a entitãţii publice.

    - Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2003 privind stabilirea unor mãsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 194/2004, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 228/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Actul normativ de organizare şi funcţionare a entitãţii publice;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizãrii principalelor funcţii de sprijin pe care le asigurã ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã.

    Standard 3
    COMPETENŢA, PERFORMANŢA*)

--------
    *) Salariaţii entitãţii publice trebuie sã aibã cunoştinţele profesionale, competenţele, atribuţiile şi instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activitate al entitãţii publice.
    Este stabilit prin lege cã ocuparea posturilor unei entitãţi publice se face prin concurs. Acest lucru asigurã premisele realizãrii sarcinilor entitãţii de cãtre persoane capabile şi competente, precum şi atingerea obiectivelor de viitor ale entitãţii publice. Managementul entitãţii publice evalueazã continuu nevoile şi cerinţele acesteia, fapt care permite luarea unor decizii motivate în materie de formare, supraveghere, atribuire a sarcinilor şi de reorganizare. Conducerea poate recurge la servicii externe pentru a rãspunde nevoilor care nu pot fi satisfãcute cu resursele entitãţii publice.
    Formarea profesionalã poate fi axatã pe acele competenţe care favorizeazã performanţele individuale şi pe abilitãţile interpersonale care vizeazã luarea deciziilor şi învãţarea în grup.

    3.1. Descrierea standardului
    Managerul asigurã ocuparea posturilor de cãtre persoane competente, cãrora le încredinţeazã sarcini potrivit competenţelor, şi asigurã condiţii pentru dezvoltarea capacitãţii profesionale a salariatului.
    3.2. Cerinţe generale
    - Managerul şi salariaţii au acele cunoştinţe, abilitãţi şi experienţã care fac posibilã îndeplinirea eficientã şi efectivã a sarcinilor;
    - Competenţa angajaţilor şi sarcinile încredinţate trebuie sã se afle în echilibru permanent, stabil. Acţiuni pentru asigurarea acestuia:
    ● definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncã;
    ● conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit;
    ● identificarea planului de pregãtire de bazã a noului angajat, încã din timpul procesului de recrutare;
    ● revederea necesitãţilor de pregãtire în contextul evaluãrii anuale a angajaţilor şi urmãrirea evoluţiei carierei;
    ● asigurarea faptului cã necesitãţile de pregãtire identificate sunt satisfãcute;
    ● dezvoltarea capacitãţii interne de pregãtire complementarã formelor de pregãtire externe entitãţii publice;
    ● definirea politicii de pregãtire/mobilitate;
    - Performanţele angajaţilor se evalueazã cel puţin o datã pe an şi sunt discutate cu aceştia de cãtre realizatorul raportului;
    - Competenţa şi performanţa trebuie susţinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc.;
    - Nivelul de competenţã necesar este cel care constituie premisa performanţei.
    3.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2005, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2004 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, aprobatã prin Legea nr. 9/2005;
    - Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice;
    - Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    - Hotãrârile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 206/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 15/2005 privind unele mãsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeanã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 130/2005;
    - Actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entitãţile sistemului de apãrare şi ordine publicã, precum şi statutele corpurilor profesionale;
    - Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiarã a personalului care gestioneazã fonduri comunitare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiarã a personalului care gestioneazã fonduri comunitare, cu modificãrile ulterioare.

    Standard 4
    FUNCŢII SENSIBILE

    4.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã identificã funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politicã adecvatã de rotaţie a salariaţilor care ocupã astfel de funcţii.
    4.2. Cerinţe generale
    - În entitatea publicã se întocmesc:
    ● inventarul funcţiilor sensibile;
    ● lista cu salariaţii care ocupã funcţii sensibile;
    ● planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile, astfel încât un salariat sã nu activeze într-o astfel de funcţie, de regulã, mai mult de 5 ani;
    - În inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate, de regulã, acele funcţii care prezintã risc semnificativ în raport cu obiectivele;
    - Rotaţia personalului se face cu efect minim asupra activitãţii entitãţii publice şi a salariaţilor.
    4.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã;
    - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Alte reglementãri în domeniul muncii.

    Standard 5
    DELEGAREA

    5.1. Descrierea standardului
    Managerul stabileşte, în scris, limitele competenţelor şi responsabilitãţilor pe care le deleagã.
    5.2. Cerinţe generale
    - Delegarea de competenţã se face ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmeazã a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii;
    - Salariatul delegat trebuie sã aibã cunoştinţa, experienţa şi capacitatea necesarã efectuãrii actului de autoritate încredinţat;
    - Asumarea responsabilitãţii de cãtre salariatul delegat se confirmã prin semnãturã;
    - Subdelegarea este posibilã cu acordul managerului;
    - Delegarea de competenţã nu îl exonereazã pe manager de responsabilitate.
    5.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 20 alin. (2): "Ordonatorii principali de credite pot delega aceastã calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegãrii.";
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentul de organizare şi funcţionare a entitãţii publice;
    - Fişa postului;
    - Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generalã de control financiar preventiv, publicat pe adresa de internet a ministerului (pag. 14, pct. 2.1.2 "Delegarea de competenţã").

    Standard 6
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

    6.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã defineşte propria structurã organizatoricã, competenţele, responsabilitãţile, sarcinile şi obligaţia de a raporta pentru fiecare componentã structuralã şi informeazã în scris salariaţii.
    6.2. Cerinţe generale
    - Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie sã fie clare, coerente şi sã reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor entitãţii publice;
    - Competenţa constituie capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea activitãţilor specifice postului;
    - Responsabilitatea reprezintã obligaţia de a îndeplini sarcinile şi se înscrie în limitele ariei de competenţã;
    - Raportarea reprezintã obligaţia de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor.
    6.3. Referinţe principale*)

---------
    *) În temeiul actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entitãţii publice, managerul aprobã structura organizatoricã: departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, posturi de lucru. Încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie a acestor structuri se regãseşte în statul de funcţii al entitãţii. Scopul acestei acţiuni este realizarea în bune condiţii de eficienţã şi eficacitate a obiectivelor entitãţii.

    - Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Actul normativ de organizare şi funcţionare a entitãţii publice.

    Standard 7
    OBIECTIVE

    7.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã trebuie sã defineascã obiectivele determinante, legate de scopurile entitãţii, precum şi cele complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne şi sã comunice obiectivele definite tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi.
    7.2. Cerinţe generale
    - Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea entitãţii publice;
    - Entitatea publicã transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunicã personalului;
    - Obiectivele trebuie astfel definite încât sã rãspundã pachetului de cerinţe "S.M.A.R.T."*);

----------
    *) S - Precise (în limba englezã: Specific); M - Mãsurabile şi verificabile (în limba englezã: Measurable and verifiable); A - Necesare (în limba englezã: Appropriate); R - Realiste (în limba englezã: Realistic); T - Cu termen de realizare (în limba englezã: Time-dependent).

    - Fixarea obiectivelor reprezintã atributul managementului, iar responsabilitatea realizãrii acestora revine atât managementului, cât şi salariaţilor;
    - Multitudinea şi complexitatea obiectivelor impun utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarea responsabilitãţilor, rãspunderilor, de a asigura operativitate în cunoaşterea rezultatelor etc.
    7.3. Referinţe principale**)

----------
    **) Obiectivele generale ale oricãrei entitãţi publice se referã la realizarea unor servicii publice de bunã calitate, în condiţii de eficienţã şi eficacitate maximã, astfel cum sunt prezentate aceste obiective în actul normativ care reglementeazã organizarea şi funcţionarea entitãţii publice.

    - Acest standard presupune ca, pentru toate obiectivele, sã fie alocate resursele financiare, materiale şi umane necesare. În acest sens, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevede:
    ● art. 3 alin. (2): "Creditele bugetare aprobate se utilizeazã pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice, programelor, acţiunilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevãzute în legi şi alte reglementãri [...]";
    ● art. 4 alin. (5): "Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare";
    ● art. 14 alin. (1): "Cheltuielile bugetare au destinaţie precisã şi limitatã şi sunt determinate de autorizãrile conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale";
    ● art. 15 alin. (1): "În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a cãror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie sã se prevadã şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor [...]";
    ● art. 22 alin. (1): "Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale";
    ● art. 28 lit. f): referitor la estimarea anualã a performanţelor fiecãrui program care trebuie sã precizeze: "acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmãrite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii urmãtori, mãsurate prin indicatori precişi, a cãror alegere este justificatã";
    ● art. 56 alin. (2): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia sã întocmeascã şi sã anexeze la situaţiile financiare anuale [...] obiectivele [...]";
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţãrii unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni;
    - Legile bugetare anuale.

    Standard 8
    PLANIFICAREA

    8.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã întocmeşte planuri prin care se pun în concordanţã activitãţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele sã fie minime.
    8.2. Cerinţe generale
    - Planificarea este una din funcţiile esenţiale ale managementului;
    - Planificarea se referã la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vedere caracterul limitat al resurselor, repartizarea acestora necesitã decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare;
    - Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprimã planului un caracter dinamic. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului;
    - Gradul de structurare a procesului de planificare, de detaliere a planurilor variazã în funcţie de diverşi factori, precum: mãrimea entitãţii publice, structura decizionalã a acesteia, necesitatea aprobãrii formale a unor activitãţi etc.
    - Dupã orizontul de timp la care se referã, în general, se elaboreazã:
    ● planuri anuale;
    ● planuri multianuale.
    - Specific planificãrii multianuale este stabilirea unei succesiuni de mãsuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor.
    8.3. Referinţe principale*)

--------
    *) Controlul este un mecanism necesar în raport cu planificarea, în sensul existenţei unui set clar de instrumente de mãsurare care sã poatã indica - pe de o parte - care este progresul în realizarea obiectivelor şi - pe de altã parte - acţiunile corective, atunci când este necesar.

    - Legile bugetare anuale;
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    ● art. 4 alin. (1): "Legea bugetarã anualã prevede şi autorizeazã, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementãri specifice exerciţiului bugetar";
    ● art. 4 alin. (5): "Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare";
    ● art. 4 alin. (6): "În vederea realizãrii acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv";
    ● art. 22 alin. (2) lit. g): "Organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora.";
    ● art. 32: "Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului, pânã la data de 1 mai, obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreazã proiectul de buget şi urmãtorii 3 ani, împreunã cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite [...]";
    ● art. 34 alin. (1): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca pânã la data de 15 iulie a fiecãrui an sã depunã la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar urmãtor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimãrile pentru urmãtorii 3 ani [...];
    ● art. 39 alin. (1): "Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice, pe clasificaţia funcţionalã";
    ● art. 39 alin. (2): "Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru fiecare obiectiv de investiţii inclus în programul de investiţii informaţii financiare şi nefinanciare";
    ● art. 43 referitor la cuprinderea în buget a obiectivelor de investiţii;
    ● art. 53 alin. (1)-(3) referitor la planificarea plãţii salariilor;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţãrii unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni;
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activitãţi colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de instituţiile publice din subordinea acestora, precum şi de prefecturi;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 247/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobatã prin Legea nr. 22/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 9
    COORDONAREA

    9.1. Descrierea standardului
    Pentru atingerea obiectivelor, deciziile şi acţiunile componentelor structurale ale entitãţii publice trebuie coordonate, în scopul asigurãrii convergenţei şi coerenţei acestora.
    9.2. Cerinţe generale
    - Managementul asigurã coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entitãţii publice;
    - Atunci când necesitãţile o impun, se pot organiza structuri specializate, care sã sprijine managementul în activitatea de coordonare;
    - Coordonarea influenţeazã decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale;
    - Salariaţii trebuie sã ţinã cont de consecinţele deciziilor lor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entitãţi publice;
    - Coordonarea eficientã presupune consultãri prealabile, atât în cadrul structurilor unei entitãţi publice, cât şi între structurile respective.
    9.3. Referinţe principale
    - Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    "Art. 22. - (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
    (2) Ordonatorii de credite rãspund, potrivit legii, de:
    a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 21;
    b) realizarea veniturilor;
    c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
    d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;
    e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilitãţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
    f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrãri de investiţii publice;
    g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale."
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 4 alin. (1):
    "Conducãtorii entitãţii publice trebuie sã asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementãrilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial";
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 10
    MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR*)

---------
    *) Monitorizarea performanţelor - supraveghere, urmãrire, de cãtre aparatul de conducere al entitãţii publice, prin intermediul unor indicatori relevanţi, a performanţelor activitãţii aflate în coordonare.

    10.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã asigurã, pentru fiecare politicã şi activitate, monitorizarea performanţelor, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţã şi eficacitate.
    10.2. Cerinţe generale
    - Managementul trebuie sã primeascã sistematic raportãri asupra desfãşurãrii activitãţii entitãţii publice;
    - Managementul evalueazã performanţele, constatând eventualele abateri de la obiective, în scopul luãrii mãsurilor corective ce se impun;
    - Sistemul de monitorizare a performanţei este influenţat de mãrimea şi natura entitãţii publice, de modificarea/schimbarea obiectivelor sau/şi a indicatorilor, de modul de acces al salariaţilor la informaţii.
    10.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 22 alin. (2) lit. c): "angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare.";
    ● art. 22 alin. (2) lit. f): "organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrãri şi investiţii publice.";
    ● art. 56 alin. (2): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia sã întocmeascã şi sã anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţã, în care sã prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale.";
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţãrii unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni.

    Standard 11
    MANAGEMENTUL RISCULUI*)

---------
    *) Managementul riscului - metodologie care vizeazã asigurarea unui control global al riscului, ce permite menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publicã, cu costuri minime.
    Managementul riscului cuprinde o gamã largã de activitãţi riguros definite şi organizate, plecând de la condiţiile de existenţã şi obiectivele fundamentale ale entitãţii publice, precum şi analiza factorilor de risc într-o concepţie de funcţionare optimã şi eficientã.

    11. 1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã analizeazã sistematic, cel puţin o datã pe an, riscurile legate de desfãşurarea activitãţilor sale, elaboreazã planuri corespunzãtoare, în direcţia limitãrii posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, şi numeşte salariaţii responsabili în aplicarea planurilor respective.
    11. 2. Cerinţe generale
    - Orice acţiune sau inacţiune prezintã un risc de nerealizare a obiectivelor;
    - Riscurile sunt acceptabile, dacã mãsurile care vizeazã evitarea acestora nu se justificã în plan financiar;
    - Riscurile semnificative apar şi se dezvoltã în special ca urmare a:
    ● managementului inadecvat al raporturilor dintre entitatea publicã şi mediile în care aceasta acţioneazã;
    ● unor sisteme de conducere centralizate excesiv;
    - Un sistem de control intern/managerial eficient presupune implementarea în entitatea publicã a managementului riscurilor;
    - Managerul are obligaţia creãrii şi menţinerii unui sistem de control intern/managerial sãnãtos, în principal, prin:
    ● identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern, protejarea bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor;
    ● definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;
    ● evaluarea probabilitãţii ca riscul sã se materializeze şi a mãrimii impactului acestuia;
    ● monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor;
    ● verificarea raportãrii execuţiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.
    11.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 21 alin. (4): "Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dupã reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, cu excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţionale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, dupã examinarea de cãtre Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru.";
    - Hotãrârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizãrii funcţiilor pe care le asigurã ministerele şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea situaţiilor de urgenţã;
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generalã de control financiar preventiv, publicat pe adresa de internet a Ministerului Finanţelor Publice - (pagina 82, pct. 4.4. "Controlul preventiv al unor operaţiuni cu risc ridicat".)

    Standard 12
    INFORMAREA

    12.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã stabileşte tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât managerii şi salariaţii, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, sã îşi poatã îndeplini sarcinile.
    12.2. Cerinţe generale
    - Informaţia este indispensabilã unui management sãnãtos, unei monitorizãri eficace, identificãrii situaţiilor de risc în faze anterioare ale manifestãrii acestora;
    - Cultura entitãţii publice*) are o incidenţã majorã asupra cantitãţii, naturii şi fiabilitãţii informaţiilor, ca şi în ceea ce priveşte lãrgirea gamei acestora în domeniul valorilor etice, politicii, puterii, responsabilitãţilor şi obligaţiilor de raportare, obiectivelor entitãţii publice, planurilor etc.;

----------
    *) Cultura entitãţii publice - forma de culturã organizaţionalã, ce reprezintã armonizarea valorilor individuale, în vederea orientãrii lor convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale entitãţii publice. Cultura reflectã atitudinea pe care o are entitatea publicã faţã de schimbare.
    Într-o entitate publicã cultura se transmite prin reguli scrise, reguli nescrise şi prin standarde de eticã socialã şi de comportare. Acestea sunt relativ stabile în timp.
    În entitãţile publice existã, în general, o culturã de tip normativ, în care accentul se pune pe urmãrirea corectã a procedurilor, care sunt mai importante decât rezultatele. De asemenea, în acest tip de culturã organizaţionalã, standardele profesionale, morale etc. sunt ridicate.

    - Informaţia trebuie sã fie corectã, credibilã, clarã, completã, oportunã, utilã, uşor de înţeles şi receptat;
    - Managerul şi salariaţii trebuie sã primeascã şi sã transmitã informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;
    - Informaţia trebuie sã beneficieze de o circulaţie rapidã, în toate sensurile, inclusiv în şi din exterior.
    12.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, cu completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 137/2007;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobãrii tacite, aprobatã prin Legea nr. 486/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
    - Legile bugetare anuale;
    - Bugetul aprobat al fiecãrei instituţii publice;
    - Analize periodice asupra execuţiei bugetare;
    - Analize periodice asupra documentelor a cãror vizã a fost refuzatã de controlul financiar preventiv, precum şi asupra operaţiunilor efectuate pe propria rãspundere a ordonatorului de credite;
    - Ordine/decizii ale conducãtorului entitãţii publice.

    Standard 13
    COMUNICAREA

    13.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã trebuie sã dezvolte un sistem eficient de comunicare internã şi externã, care sã asigure o difuzare rapidã, fluentã şi precisã a informaţiilor, astfel încât acestea sã ajungã complete şi la timp la utilizatori.
    13.2. Cerinţe generale
    - Managerul asigurã funcţionarea unui sistem eficient de comunicare;
    - Prin componentele sale, sistemul de comunicare serveşte scopurilor utilizatorilor;
    - Sistemul de comunicare trebuie sã fie flexibil şi rapid, atât în interiorul entitãţii publice, cât şi între aceasta şi mediul extern;
    - Procesul de comunicare trebuie sã fie adaptat la capacitatea utilizatorilor, în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor şi achitarea de responsabilitãţi în materie de comunicare.
    13.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
    - Adresa de internet a entitãţii publice;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autoritãţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiarã în cadrul anumitor întreprinderi;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de mãsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificãrile ulterioare.

    Standard 14
    CORESPONDENŢA ŞI ARHIVAREA

    14.1. Descrierea standardului
    Fiecare entitate publicã organizeazã primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei, astfel încât sistemul sã fie accesibil managerului, angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu.
    14.2. Cerinţe generale
    - Corespondenţa trebuie sã fie purtãtoarea unor informaţii utile în interiorul şi în exteriorul entitãţii publice;
    - Corespondenţa utilizeazã purtãtori diferiţi ai informaţiei (hârtie, benzi magnetice, floppy, CD etc.) şi se realizeazã prin mijloace diferite (curierul, poşta, poşta electronicã, fax etc.);
    - Ponderea în care entitatea publicã utilizeazã unul sau altul dintre purtãtori şi apeleazã la unul sau altul dintre mijloacele de realizare a corespondenţei este determinatã de o serie de factori, cum ar fi: gradul de dotare internã şi/sau al terţilor, nivelul de pregãtire al salariaţilor, urgenţa, distanţa, costul, siguranţa, restricţiile din reglementãri etc.;
    - În funcţie de tipul de purtãtor şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondenţã, operaţiunile de intrare, ieşire, înregistrare şi stocare trebuie adaptate corespunzãtor, pe baza unor planuri elaborate în acest sens, astfel încât, pentru fiecare caz, sã poatã fi reflectate cerinţele majore privind:
    ● asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei;
    ● confirmarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei;
    ● stocarea (arhivarea) corespondenţei;
    ● accesul la corespondenţa realizatã.
    14.3. Referinţe principale
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;
    - Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, cu modificãrile ulterioare;
    - Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 51/2003*) privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor şi/sau deţinãtorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiinţat;

-----------
    *) Abrogatã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 474/2006.

    - Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãţii de soluţionare a petiţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 233/2002;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 15
    IPOTEZE, REEVALUĂRI

    15.1. Descrierea standardului
    Fixarea obiectivelor ia în considerare ipoteze acceptate conştient, prin consens. Modificarea ipotezelor, ca urmare a transformãrii mediului, impune reevaluarea obiectivelor.
    15.2. Cerinţe generale
    - Ipotezele se formuleazã în legãturã cu obiectivele ce urmeazã a fi realizate şi stau la baza fixãrii acestora;
    - Salariaţii implicaţi în realizarea unui obiectiv trebuie sã fie conştienţi de ipotezele formulate şi acceptate în legãturã cu obiectivul în cauzã;
    - Ipotezele de care salariaţii nu sunt conştienţi reprezintã un obstacol în capacitatea de adaptare;
    - Reevaluãri ale nevoilor de informare - concretizate în schimbãri în ceea ce priveşte informaţiile necesar a fi colectate, în modul de colectare, în conţinutul rapoartelor sau al sistemelor de informaţii conexe - trebuie efectuate dacã se modificã ipotezele ce au stat la baza obiectivelor.
    15.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Actul normativ de organizare şi funcţionare a entitãţii publice.

    Standard 16
    SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR*)

---------
    *) Realizarea acestui standard este un demers managerial extrem de dificil, în contextul aplicãrii valorilor culturii încrederii şi al asigurãrii unui mediu de moralitate în cadrul entitãţii publice, dat fiind riscul de percepere a standardului ca fiind la interfaţã cu delaţiunea. Pentru ca acest risc sã fie limitat, trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe înţelegerea faptului cã, în cadrul entitãţii publice, toţi salariaţii exercitã diverse nivele de management şi cã au, în mod esenţial, aceleaşi obiective:
    - de a realiza servicii publice de bunã calitate, cu costuri minime, trebuincioase contribuabilului;
    - de a-şi pãstra locurile de muncã.
    Într-un astfel de mediu se creeazã anticorpii necesari reechilibrãrii sistemului, în cazul producerii unor agresiuni din interiorul sau din exteriorul entitãţii publice. Dacã nu se creeazã astfel de anticorpi, managementul trebuie sã asigure descoperirea şi înlãturarea neregularitãţilor, prin dialog liber cu membrii entitãţii publice. Angajaţilor le revine sarcina ca, în cazul identificãrii unor dovezi în ceea ce priveşte existenţa unor posibile fraude, corupţie sau orice altã activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale entitãţii publice, care depãşesc nivelul de competenţã al managementului propriu, sau în cazul în care sunt implicate nivele ale acestuia, sã aducã respectivele dovezi la cunoştinţa organelor abilitate ale statului. În niciun caz un salariat care descoperã dovezi de acest gen şi acţioneazã pentru scoaterea lor la luminã nu trebuie sancţionat, şi nici recompensat. Acţiunea sa trebuie privitã ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
    Realizarea în practicã a acestui standard se face şi cu ajutorul fişei postului.

    16.1. Descrierea standardului
    Salariaţii, deosebit de comunicãrile pe care le realizeazã în legãturã cu atingerea obiectivelor faţã de care sunt responsabili, au şi posibilitatea ca, pe baza unor proceduri distincte, sã semnaleze neregularitãţi, fãrã ca astfel de semnalãri sã atragã un tratament inechitabil sau discriminatoriu faţã de salariatul care se conformeazã unor astfel de proceduri.
    16.2. Cerinţe generale
    - Managerii trebuie sã stabileascã şi sã comunice salariaţilor procedurile corespunzãtoare, aplicabile în cazul semnalãrii unor neregularitãţi;
    - Managerii au obligaţia sã întreprindã cercetãrile adecvate, în scopul elucidãrii celor semnalate şi, dacã este cazul, sã ia mãsurile ce se impun;
    - Salariaţii care semnaleazã, conform procedurilor, neregularitãţi, de care, direct sau indirect, au cunoştinţã, vor fi protejaţi împotriva oricãror discriminãri;
    - Semnalarea neregularitãţilor trebuie sã aibã un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaţiune;
    - Managerul trebuie sã promoveze respectul faţã de lege şi spiritul de încredere.
    16.3. Referinţe generale
    - Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritãţile publice, entitãţile publice şi din alte unitãţi care semnaleazã încãlcãri ale legii;
    - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 17
    PROCEDURI*)

    17.1. Descrierea standardului
    Pentru activitãţile din cadrul entitãţii publice şi, în special, pentru operaţiunile economice, aceasta elaboreazã proceduri scrise, care se comunicã tuturor salariaţilor implicaţi.
    17.2. Cerinţe generale
    - Entitatea publicã trebuie sã se asigure cã, pentru orice acţiune şi/sau eveniment semnificativ, existã o documentaţie adecvatã şi cã operaţiunile sunt consemnate în documente;
    - Documentaţia trebuie sã fie completã, precisã şi sã corespundã structurilor şi politicilor entitãţii publice;
    - Documentaţia cuprinde politici administrative, manuale, instrucţiuni operaţionale, check-lists-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor;
    - Documentaţia trebuie sã fie actualizatã, utilã, precisã, uşor de examinat, disponibilã şi accesibilã managerului, salariaţilor, precum şi terţilor, dacã este cazul;
    - Documentaţia asigurã continuitatea activitãţii, în pofida fluctuaţiei de personal;
    - Lipsa documentaţiei, caracterul incomplet sau/şi neactualizarea acesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor;
    - Întocmirea şi urmãrirea executãrii graficului de circulaţie a documentelor la fiecare nivel de responsabilitate din entitatea publicã.
    17.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 529/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 4 alin. (1): "Conducãtorul entitãţii publice trebuie sã asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice, reglementãrilor metodologice, procedurilor*) şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial.";
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 136/2003**) pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind vânzãrile de terenuri şi/sau clãdiri de cãtre autoritãţile publice.

-----------
    *) Existã douã accepţiuni cu privire la proceduri:
    - aceea a procedurilor gen norme metodologice, precizãri şi instrucţiuni, elaborate de cãtre entitatea publicã pentru organizarea aplicãrii unor reglementãri de rang superior, aprobate de cãtre conducãtorul entitãţii publice sau chiar de cãtre Guvern (a se vedea, ca exemplu, art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    - aceea a metodelor de lucru şi a procedurilor scrise, formalizate - care constituie obiectul acestui standard - specifice pentru fiecare entitate publicã, referitoare la activitãţile acesteia. Aceste proceduri trebuie sã fie:
    ● scrise, respectiv formalizate. Cunoştinţele individuale şi colective trebuie stocate şi puse în ordinea care corespunde scopurilor entitãţii publice;
    ● simple şi specifice. Procedurile scrise se constituie în instrument de lucru, pentru ca executanţii sã cunoascã normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al entitãţii publice;
    ● actualizate în mod permanent, în funcţie de evoluţia reglementãrilor în materie;
    ● aduse la cunoştinţa executanţilor.
    **) Abrogat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2006 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei în domeniul ajutorului de stat.

    Standard 18
    SEPARAREA ATRIBUŢIILOR

    18.1. Descrierea standardului
    Elementele operaţionale şi financiare ale fiecãrei acţiuni sunt efectuate de persoane independente una faţã de cealaltã, respectiv funcţiile de iniţiere şi verificare trebuie sã fie separate.
    18.2. Cerinţe generale
    - Separarea atribuţiilor şi responsabilitãţilor este una dintre modalitãţile prin care se reduce riscul de eroare, fraudã, încãlcare a legislaţiei, precum şi riscul de a nu putea detecta aceste probleme;
    - Prin separarea atribuţiilor se creeazã condiţiile ca nicio persoanã sau compartiment sã nu poatã controla toate etapele importante ale unei operaţiuni sau ale unui eveniment;
    - Separarea atribuţiilor şi responsabilitãţilor între mai multe persoane creeazã premisele unui echilibru eficace al puterilor;
    - Managerii entitãţilor publice în care, datoritã numãrului mic de salariaţi, se limiteazã posibilitatea de aplicare a separãrii atribuţiilor şi responsabilitãţilor, trebuie sã fie conştienţi de riscuri şi sã compenseze aceastã limitare prin alte mãsuri.
    18.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 24 alin. (1): "Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobã de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueazã de cãtre contabil.";
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 11: "Separarea atribuţiilor": "Persoana care exercitã controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sã fie implicatã, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operaţiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.";
    - Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia generalã de control financiar preventiv, publicat pe adresa de Internet a Ministerului Finanţelor Publice - cap. 2 - "Actorii financiari. Principiul separãrii funcţiunilor [...]";
    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 19
    SUPRAVEGHEREA*)

----------
    *) Managementul entitãţilor publice are datoria de a stabili, pentru fiecare nivel de organizare, atribuţiile ce îi revin pe linia supravegherii curente a activitãţii, condiţiile de exercitare a acesteia şi rãspunderile şi, de asemenea, sã iniţieze, sã aplice şi sã dezvolte forme de control (supraveghere) flexibile şi eficiente, bazate cu deosebire pe autocontrolul, controlul mutual şi controlul ierarhic al salariaţilor.

    19.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã asigurã mãsuri de supraveghere adecvate a operaţiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post, în scopul realizãrii în mod eficace a acestora.
    19.2. Cerinţe generale
    - Managerul trebuie sã monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere, pentru a se asigura cã procedurile sunt respectate de cãtre salariaţi în mod efectiv şi continuu;
    - Controalele de supraveghere implicã revizuiri în ceea ce priveşte munca depusã de salariaţi, rapoarte despre excepţii, testãri prin sondaje sau orice alte modalitãţi care confirmã respectarea procedurilor;
    - Managerul verificã şi aprobã munca salariaţilor, dã instrucţiunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina frauda, a respecta legislaţia şi pentru a veghea asupra înţelegerii şi aplicãrii instrucţiunilor;
    - Supravegherea activitãţilor este adecvatã, în mãsura în care:
    ● fiecãrui salariat i se comunicã atribuţiile, responsabilitãţile şi limitele de competenţã atribuite;
    ● se evalueazã sistematic munca fiecãrui salariat;
    ● se aprobã rezultatele muncii obţinute în diverse etape ale realizãrii operaţiunii.
    19.3. Referinţe principale
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 4: "Obligaţiile conducãtorului entitãţii publice în domeniul controlului intern/managerial; cerinţele controlului intern/managerial." [alin. (1) şi (2)];
    ● art. 22: "Mãsuri operative" alin. (1) - (9) cu privire la inspecţii;
    - Actul normativ de organizare şi funcţionare a entitãţii publice;
    - Regulamentul de organizare şi funcţionare a entitãţii publice.

    Standard 20
    GESTIONAREA ABATERILOR

    20.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã se asigurã cã, pentru toate situaţiile în care, datoritã unor circumstanţe deosebite, apar abateri faţã de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzãtor, înainte de efectuarea operaţiunilor.
    20.2. Cerinţe generale
    - În derularea acţiunilor pot apãrea circumstanţe deosebite, care nu au putut fi anticipate şi care induc abateri ce nu permit derularea tranzacţiilor prin procedurile existente;
    - Abaterile de la procedurile existente trebuie sã fie documentate şi justificate, în vederea prezentãrii spre aprobare;
    - Este necesarã analiza periodicã a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bunã practicã pentru viitor, ce urmeazã a fi formalizate.
    20.3. Referinţe principale
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    ● art. 20: "Regimul refuzului de vizã";
    ● art. 21: "Autorizarea efectuãrii unor operaţiuni pentru care se refuzã viza de control financiar preventiv";
    ● art. 22: "Mãsuri operative" (referitor la efectuarea de inspecţii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în cazurile în care existã indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni, în cazul în care este sesizat de cãtre un contabil-şef în legãturã cu efectuarea de operaţiuni pe propria rãspundere a ordonatorului de credite, fãrã viza de control financiar preventiv etc.).

    Standard 21
    CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

    21.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã asigurã mãsurile corespunzãtoare pentru ca activitatea acesteia sã poatã continua în orice moment, în toate împrejurãrile şi în toate planurile, cu deosebire în cel economico-financiar.
    21.2. Cerinţe generale
    - Entitatea publicã este o organizaţie a cãrei activitate trebuie sã se deruleze continuu, prin structurile componente. Eventuala întrerupere a activitãţii acesteia afecteazã atingerea obiectivelor propuse;
    - Situaţii diferite, care afecteazã continuitatea activitãţii: mobilitatea salariaţilor; defecţiuni ale echipamentelor din dotare; disfuncţionalitãţi produse de unii prestatori de servicii; schimbãri de proceduri etc.;
    - Pentru fiecare din situaţiile care apar, entitatea publicã trebuie sã acţioneze în vederea asigurãrii continuitãţii, prin diverse mãsuri, de exemplu:
    ● angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din entitatea publicã din alte considerente;
    ● delegarea, în cazul absenţei temporare (concedii, plecãri în misiune etc.);
    ● contracte de service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare;
    ● contracte de achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare;
    - Existenţa inventarului situaţiilor care pot conduce la discontinuitãţi în activitate şi a mãsurilor care sã previnã apariţia lor.
    21.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 82/2004 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, aprobatã prin Legea nr. 9/2005;
    - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 22
    STRATEGII DE CONTROL

    22.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã construieşte politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor şi menţinerea în echilibru a acestor strategii.
    22.2. Cerinţe generale
    - Existã un raport de interdependenţã între strategiile, politicile şi programele elaborate pentru atingerea obiectivelor şi strategiile de control. Fãrã o strategie de control adecvatã creşte riscul de manifestare a abaterilor de la strategia, politica şi programele entitãţii publice şi, deci, al nerealizãrii obiectivelor la nivelul exigenţelor preconizate;
    - Strategiile de control sunt cu atât mai complexe şi mai laborioase cu cât fundamentarea şi realizarea obiectivelor entitãţii publice sunt mai complexe şi mai dificile;
    - Strategiile de control se supun conceptului de strategie, în general, acestea necesitând studii, în vederea stabilirii obiectivelor de control, a resurselor necesare, a pregãtirii personalului de control, a îmbunãtãţirii metodelor şi procedurilor de control, a modului de evaluare a controalelor etc.;
    - Strategiile de control se referã şi la tipurile de control aplicabile situaţiei. În paleta largã a modalitãţilor de control şi a criteriilor de clasificare a acestora, regãsim:
    ● activitãţi de control: observaţia; compararea; aprobarea; comunicarea rapoartelor; coordonarea; verificarea; analiza; autorizarea; supervizarea; examinarea; monitorizarea etc.;
    ● clasificarea controlului în funcţie de modul de cuprindere a obiectivelor: control total; control selectiv (prin sondaj);
    ● clasificarea controlului în funcţie de scopul urmãrit: control de conformitate; control de perfecţionare; control de adaptare etc.;
    ● clasificarea controlului în funcţie de apartenenţa organelor de control: control propriu; control exterior;
    ● clasificarea controlului în funcţie de executanţi: autocontrol; control mutual; control ierarhic; control de specialitate;
    ● clasificarea controlului în funcţie de modul de execuţie: control direct; control indirect; control încrucişat;
    ● clasificarea controlului în funcţie de baza normativã: control normativ; control practic; control teoretic;
    ● clasificarea controlului în funcţie de interesul entitãţii: control pentru sine; control pentru alţii;
    ● clasificarea controlului în funcţie de orientarea sa: control tematic; control nedirijat;
    ● clasificarea controlului în funcţie de momentul efectuãrii acestuia: control ex-ante; control concomitent; control ex-post;
    ● etc.
    22.3. Referinţe principale
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Strategia dezvoltãrii controlului financiar public intern în România;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 23
    ACCESUL LA RESURSE

    23.1. Descrierea standardului
    Managerul stabileşte, prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale ale entitãţii publice şi numeşte persoanele responsabile pentru protejarea şi folosirea corectã a acestor resurse.
    23.2. Cerinţe generale
    - Restrângerea accesului la resurse reduce riscul utilizãrii inadecvate a acestora;
    - Severitatea restricţiei depinde de vulnerabilitatea tipului de resursã şi de riscul pierderilor potenţiale, care trebuie apreciate periodic. La determinarea vulnerabilitãţii bunurilor şi valorilor se au în vedere costul, riscul potenţial de pierdere sau utilizare inadecvatã;
    - Între resurse şi sumele înregistrate în evidenţe se fac comparaţii periodice (inventare).
    Vulnerabilitatea bunurilor şi valorilor determinã frecvenţa acestor verificãri.
    23.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizãrilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
    - Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 137/2007;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor bãneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizãrilor de cãtre instituţiile publice;
    - Legile bugetare anuale;
    - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fãrã platã şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificãrile ulterioare;
    - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casã;
    - Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Hotãrârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 201/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    Standard 24
    VERIFICAREA ŞI EVALUAREA CONTROLULUI

    24.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã instituie o funcţie de evaluare a controlului intern şi elaboreazã politici, planuri şi programe de derulare a acestor acţiuni.
    24.2. Cerinţe generale
    - Managerul trebuie sã asigure verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionãrii sistemului de control intern şi a elementelor sale. Disfuncţionalitãţile sau alte probleme identificate trebuie rezolvate operativ, prin mãsuri corective;
    - Verificarea operaţiunilor garanteazã contribuţia controalelor interne la realizarea obiectivelor;
    - Evaluarea eficacitãţii controlului se poate referi, în funcţie de cerinţe specifice şi/sau conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entitãţii publice, fie la unele dintre acestea, opţiune care revine managerului;
    - Managerul stabileşte modul de realizare a evaluãrii eficacitãţii controlului.
    24.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Actul normativ de organizare şi funcţionare a entitãţii publice;
    - Regulamentul de organizare şi funcţionare a entitãţii publice.

    Standard 25
    AUDITUL INTERN

    25.1. Descrierea standardului
    Entitatea publicã înfiinţeazã sau are acces la o capacitate de audit, care are în structura sa auditori competenţi, a cãror activitate se desfãşoarã, de regulã, conform unor programe bazate pe evaluarea riscului.
    25.2. Cerinţe generale
    - Auditul intern asigurã evaluarea independentã şi obiectivã a sistemului de control intern al entitãţii publice;
    - Auditorul intern finalizeazã acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunţã punctele slabe identificate în sistem şi formuleazã recomandãri pentru eliminarea acestora;
    - Managerul dispune mãsurile necesare, având în vedere recomandãrile din rapoartele de audit intern, în scopul eliminãrii punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.
    25.3. Referinţe principale
    - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãţii de audit public intern, cu modificãrile ulterioare;
    - Actul intern de aprobare a Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul entitãţilor publice.


    ANEXA 2    ┌───────┐
    │ MODEL │
    └───────┘

    Entitatea publicã .........................
    Departamentul (Direcţia) ...............


                            PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
                             ......................
                             ......................
                             COD: P.O. ............

                                                  Ediţia .............
                                                  Revizia ............

┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, dupã caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale┌────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┬───────────┐
│ │Elemente │Numele şi │ Funcţia │ Data │ Semnãtura │
│ │privind │prenumele │ │ │ │
│ │responsa- │ │ │ │ │
│ │bilii/ │ │ │ │ │
│ │operaţiunea│ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│1.1.│Elaborat │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│1.2.│Verificat │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│1.3.│Aprobat │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┴───────────┘
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale┌────┬────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │Ediţia sau, dupã│Componenta│Modalitatea│Data de la care se │
│ │caz, revizia în │revizuitã │reviziei │aplicã prevederile │
│ │cadrul ediţiei │ │ │ediţiei sau reviziei│
│ │ │ │ │ediţiei │
│ ├────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│2.1.│ Ediţia I │ x │ x │ │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│2.2.│ Revizia 1 │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│2.3.│ Revizia 2 │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│... │ Revizia ...... │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│... │ Ediţia a II-a │ x │ x │ │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│... │ Revizia 1 │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┤
│2.n.│ ............. │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────────┴───────────┴────────────────────┘
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeazã ediţia sau, dupã caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale┌────┬─────────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │Scopul │Exemplar│Compartiment│Funcţia│Nume şi│Data │Semnãtura│
│ │difuzãrii │ nr. │ │ │prenume│primirii│ │
│ ├─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│3.1.│ aplicare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│3.2.│ aplicare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ ........ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ informare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ ........ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ evidenţã │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ ........ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ arhivare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ ........ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│....│ alte scopuri│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│3.n.│ ........ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┘
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
    4. Scopul procedurii operaţionale

    4.1. Stabileşte modul de realizare a activitãţii, compartimentele şi persoanele implicate;
    4.2. Dã asigurãri cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulãrii activitãţii;
    4.3. Asigurã continuitatea activitãţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
    4.4. Sprijinã auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;
    ......................................
    4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

    5.1. Precizarea (definirea) activitãţii la care se referã procedura operaţionalã;
    5.2. Delimitarea explicitã a activitãţii procedurate în cadrul portofoliului de activitãţi desfãşurate de entitatea publicã;
    5.3. Listarea principalelor activitãţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea proceduratã;
    5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activitãţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activitãţii.┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    6. Documente de referinţã (reglementãri) aplicabile activitãţii procedurate

    6.1. Reglementãri internaţionale
         -
         -
         -
    6.2. Legislaţie primarã
         -
         -
         -
    6.3. Legislaţie secundarã
         -
         -
         -
    6.4. Alte documente, inclusiv reglementãri interne ale entitãţii publice
         -
         -
         -┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţionalã

    7.1. Definiţii ale termenilor


┌───┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Termenul │Definiţia şi/sau, dacã este cazul, │
│crt│ │actul care defineşte termenul │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Procedura operaţionalã │Prezentarea formalizatã, în scris, a tuturor │
│ │ │paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru │
│ │ │stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea │
│ │ │realizãrii activitãţii, cu privire la aspectul │
│ │ │procesual │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Ediţie a unei proceduri│Forma iniţialã sau actualizatã, dupã caz, a unei │
│ │operaţionale │proceduri operaţionale, aprobatã şi difuzatã │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Revizia în cadrul unei │Acţiunile de modificare, adãugare, suprimare sau │
│ │ediţii │altele asemenea, dupã caz, a uneia sau a mai │
│ │ │multor componente ale unei ediţii a procedurii │
│ │ │operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi │
│ │ │difuzate │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│...│ .......... │ ................... │
├───┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ n │ .......... │ ................... │
└───┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    7.2. Abrevieri ale termenilor┌───┬────────────┬──────────────────────┐
│Nr.│ │ │
│crt│ Abrevierea │ Termenul abreviat │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ 1.│ P.O. │Procedura operaţionalã│
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ 2.│ E │Elaborare │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ 3.│ V │Verificare │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ 4.│ A │Aprobare │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ 5.│ Ap. │Aplicare │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ 6.│ Ah. │Arhivare │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│...│ ..... │ ....... │
├───┼────────────┼──────────────────────┤
│ n │ ...... │ ....... │
└───┴────────────┴──────────────────────┘
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘
    8. Descrierea procedurii operaţionale

    8.1. Generalitãţi
    8.2. Documente utilizate
         8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor
         8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor
         8.2.3. Circuitul documentelor
    8.3. Resurse necesare
         8.3.1. Resurse materiale
         8.3.2. Resurse umane
         8.3.3. Resurse financiare
    8.4. Modul de lucru
         8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activitãţii
         8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activitãţii
         8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitãţii┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    9. Responsabilitãţi şi rãspunderi în derularea activitãţii┌───┬─────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
│Nr.│Compartimentul │ │ │ │ │ │ │ │
│crt│(postul)/acţiunea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(operaţiunea) │ I │ II │ III │ IV │ V │ VI │ ... │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ... │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ 1.│ a │ E │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ 2.│ b │ │ V │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ 3.│ c │ │ │ A │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ 4.│ d │ │ │ │ Ap. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ 5.│ e │ │ │ │ │ Ap. │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ 6.│ f │ │ │ │ │ │ Ah. │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│...│ ... │ │ │ │ │ │ │ ... │
├───┼─────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
│ n │ z │ │ │ │ │ │ │ ... │
└───┴─────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    10. Anexe, înregistrãri, arhivãri┌─────┬─────────┬──────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea│Elaborator│Aprobã│Numãr de │ │ Arhivare │Alte │
│anexã│anexei │ │ │exemplare│Difuzare├───┬────────┤elemente│
│ │ │ │ │ │ │Loc│Perioadã│ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────┴───┴────────┴────────┘
┌─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│Entitatea publicã │Procedura operaţionalã │Ediţia ............. │
│ ............... │ ..................... │Nr. de ex. ......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│ │ │Revizia ............. │
│ │ │Nr. de ex. .......... │
│ │ ├────────────────────────┤
│Departamentul (Direcţia) │Cod: P.O. ........... │Pagina ..... din ...... │
│ ................... │ ├────────────────────────┤
│ │ │Exemplar nr. ......... │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘    11. Cuprins┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Numãrul │ │ │
│componentei │ │ │
│în cadrul │Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale │Pagina│
│procedurii │ │ │
│operaţionale│ │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ │Coperta │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 1. │Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi │ │
│ │aprobarea ediţiei sau, dupã caz, a reviziei în cadrul │ │
│ │ediţiei procedurii operaţionale │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2. │Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor │ │
│ │procedurii operaţionale │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3. │Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeazã ediţia │ │
│ │sau, dupã caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii │ │
│ │operaţionale │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4. │Scopul procedurii operaţionale │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5. │Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6. │Documentele de referinţã (reglementãri) aplicabile │ │
│ │activitãţii procedurate │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7. │Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în │ │
│ │procedura operaţionalã │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8. │Descrierea procedurii operaţionale │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9. │Responsabilitãţi şi rãspunderi în derularea activitãţii │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10. │Anexe, înregistrãri, arhivãri │ │
├────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11. │Cuprins │ │
└────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘                                   PRECIZĂRI
                cu privire la modelul de procedurã operaţionalã

    A. Precizãri generale
    a.1) Prezenta procedurã operaţionalã este un model.
    Modelul prezentat completeazã segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitãţile entitãţilor publice în domeniul dezvoltãrii sistemelor de management financiar şi control, procedurile operaţionale fiind cunoscute în practicã şi sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri formalizate etc.
    a.2) Entitãţile publice, în funcţie de mãrimea entitãţii, de politica adoptatã cu privire la sistemul propriu de management financiar şi control, de gradul de dotare, de tipurile de activitãţi şi complexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedurã operaţionalã în forma prezentatã, în forme completate şi îmbunãtãţite cu noi componente, sau pot elabora proceduri de proces, dupã modelul altor ghiduri întâlnite în practica domeniului, cu precizarea cã, indiferent de forma adoptatã, trebuie avute în vedere prevederile Standardului de control intern/managerial nr. 17 "Proceduri", prezentat în anexa nr. 1 la ordin.
    a.3) Pentru o bunã gestionare a elaborãrii, aprobãrii şi aplicãrii procedurilor operaţionale, conducãtorii entitãţilor publice trebuie sã asigure derularea tuturor acţiunilor privind elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control intern/managerial, dispuse la articolele 2, 3 şi 4 din ordin.
    a.4) Procedurile trebuie elaborate, aprobate şi aplicate în condiţiile cunoaşterii şi respectãrii regulilor de management constituite în cele 25 de standarde de control intern/managerial, prevãzute în anexa nr. 1 la ordin.
    Indiferent de activitatea la care se referã, o procedurã operaţionalã poartã amprenta fiecãrui standard de control, dintre oricare din cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, performanţa şi managementul riscului, informarea şi comunicarea, activitãţile de control, auditarea şi evaluarea.
    a.5) Condiţiile esenţiale ale procedurilor operaţionale stabilesc, printre altele, cã acestea trebuie sã fie scrise şi formalizate pe suport hârtie şi/sau electronic, simple şi specifice pentru fiecare activitate, actualizate în mod permanent şi aduse la cunoştinţa executanţilor şi a celorlalţi factori interesaţi.
    a.6) În mãsura în care dotarea tehnicã şi pregãtirea personalului permit, operaţiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operaţionale se pot derula şi prin utilizarea sistemelor informatice.

    B. Precizãri privind componentele modelului de procedurã operaţionalã
    b.1) Precizãri comune componentelor
    b.1.1) Datele de identificare din cartuşul de capãt se trec pe fiecare paginã, cu modificãrile cerute de rubrici, acolo unde este cazul.
    b.1.2) Denumirea procedurii operaţionale şi codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecãrei entitãţi publice şi trebuie sã reflecte activitatea proceduratã şi locul acesteia în sistemul de codificare utilizat.
    b.1.3) Ediţiile se numeroteazã cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe.
    b.1.4) Orice modificare de reglementare, organizatoricã sau de altã naturã, cu efect asupra activitãţii procedurate, determinã revizia sau, dupã caz, elaborarea unei noi ediţii pentru procedura operaţionalã respectivã.
    b.1.5) În mãsura în care este posibil, se asigurã paginã distinctã pentru fiecare componentã a procedurii operaţionale.
    b.2) Precizãri specifice componentelor
    b.2.1) Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, dupã caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale (componenta 1):
    - responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operaţiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internã a conducãtorului entitãţii publice;
    - când una sau mai multe dintre operaţiuni se realizeazã, conform deciziei, de cãtre un grup sau o comisie, în listã se cuprind toţi membrii grupului sau ai comisiei.
    b.2.2) Cu privire la Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale (componenta 2):
    - se cuprind, în ordine cronologicã, toate ediţiile şi, respectiv, reviziile în cadrul ediţiilor;
    - când se realizeazã o nouã ediţie a procedurii operaţionale, coloanele nr. 2 şi 3, privind componenta revizuitã, precum şi modalitatea reviziei, nu se completeazã;
    - coloana nr. 3 (Modalitatea reviziei) priveşte acţiunile de modificare, adãugare, suprimare sau altele asemenea, dupã caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaţionale;
    - la fixarea datei de la care se aplicã prevederile noii ediţii sau revizii (coloana nr. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea şi studierea acesteia de cãtre aplicatori.
    b.2.3) Cu privire la Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeazã ediţia, sau, dupã caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale (componenta 3):
    - coloana nr. 1 (Scopul difuzãrii) are în vedere faptul cã oricare compartiment/persoanã a cãrui/cãrei activitate intrã sub incidenţa aplicãrii, informãrii, evidenţei, arhivãrii sau este în alte scopuri în legãturã cu procedura respectivã trebuie sã aibã la dispoziţie acest instrument, inclusiv cu ocazia actualizãrii prin noi ediţii sau revizii.
    b.2.4) Cu privire la Scopul procedurii operaţionale (componenta 4):
    - entitatea publicã, spre deosebire de scopurile considerate generale şi prezentate ca exemple în modelul procedurii operaţionale la aceastã componentã, identificã şi înscrie scopurile specifice în cazul fiecãrei proceduri operaţionale elaborate, ţinând cont de rolul, locul, importanţa, precum şi de alte elemente privind activitatea proceduratã; de exemplu, în cazul unei activitãţi de aprovizionare, unul dintre scopurile specifice ale procedurii operaţionale este şi acela al descrierii, identificãrii şi asigurãrii necesarului de produse şi servicii.
    b.2.5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (componenta 5):
    - aceastã componentã se bazeazã pe colaborarea dintre compartimentele entitãţii publice, astfel încât la fixarea şi definirea activitãţii (pct. 5.1), la delimitarea acesteia de alte activitãţi (pct. 5.2 şi 5.3) sau la precizarea compartimentelor cu atribuţii legate de activitatea respectivã (pct. 5.4) sã fie eliminatã orice situaţie de suprapunere de activitãţi, de activitãţi necuprinse în procesul de analizã şi elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuţii între compartimente, de atribuţii pentru care nu au fost fixate responsabilitãţi etc.;
    - de exemplu, în cazul unei proceduri operaţionale privind raportarea numãrului de personal şi a veniturilor salariale se recomandã:
    - prezentarea activitãţii de raportare a datelor privind numãrul de personal şi veniturile salariale ale acestuia (pct. 5.1);
    - delimitarea acesteia, în special de alte activitãţi de raportare, cum ar fi cele financiare, cele privind achiziţiile etc. (pct. 5.2);
    - nominalizarea activitãţilor privind organizarea concursurilor, examenelor de angajare sau de întocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc., ca activitãţi furnizoare de informaţii cãtre activitatea de raportare a numãrului de personal şi a veniturilor salariale, sau nominalizarea activitãţii de elaborare a rapoartelor de sintezã, pe ansamblul entitãţii publice, care se bazeazã pe informaţiile primite de la activitatea proceduratã (pct. 5.3);
    - nominalizarea, ca furnizoare de date, a compartimentului/persoanei cu atribuţii/sarcini de organizare a concursurilor/examenelor de angajare, a direcţiilor/serviciilor la nivelul cãrora se întocmesc pontajele, a compartimentului/persoanei care elaboreazã statele de salarii etc. sau a compartimentului de sintezã, ca beneficiar de informaţii. Se nominalizeazã ca fiind implicate în procesul activitãţii persoana/biroul/serviciul cu sarcina evidenţei personalului şi a stabilirii drepturilor salariale ale acestuia (pct. 5.4).
    b.2.6) Cu privire la Documentele de referinţã (reglementãri) aplicabile activitãţii procedurate (componenta 6):
    - aceastã componentã priveşte, în special, listarea documentelor cu rol de reglementare faţã de activitatea proceduratã;
    - este necesar sã fie cunoscute şi respectate toate reglementãrile care guverneazã fiecare activitate;
    - gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementãrilor, unde: reglementãrile internaţionale în legãturã cu domeniul respectiv sunt cele la care România este parte; legislaţia primarã se referã la legi şi la ordonanţe ale Guvernului; legislaţia secundarã are în vedere hotãrâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementãri interne ale entitãţii publice (legislaţie terţiarã), se referã la instrucţiuni, precizãri, decizii, ordine sau altele asemenea şi au efect asupra activitãţii procedurate.
    b.2.7) Cu privire la Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţionalã (componenta 7):
    - se va urmãri definirea acelor termeni care: reprezintã element de noutate; sunt mai puţin cunoscuţi; prezintã sensuri diferite; prin neexplicitarea lor, pot conduce la confuzii etc.;
    - se recomandã precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care defineşte termenul în cauzã;
    - se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituţii etc.) utilizaţi cu mai mare frecvenţã în textul procedurii operaţionale şi/sau care, în urma acestei acţiuni, permit o înţelegere şi utilizare mai uşoarã a procedurii;
    - se recomandã ca ordinea în care se înscriu atât definiţiile termenilor în tabelul 7.1, cât şi abrevierile termenilor în tabelul 7.2 sã fie aceea datã de prima apariţie în textul procedurii operaţionale a termenului definit sau abreviat, dupã caz;
    - în tabelele 7.1 şi 7.2 din modelul de procedurã operaţionalã au fost definiţi şi, respectiv, abreviaţi, pentru exemplificare, termeni utilizaţi în model.
    b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii operaţionale (componenta 8):
    - aceastã componentã reprezintã, în fapt, esenţa procedurii operaţionale. În acelaşi timp, este şi acea componentã care nu este generalizabilã prin model de procedurã decât în termeni foarte largi. Componenta este dependentã, în mod direct, de condiţiile concrete în care se desfãşoarã activitatea respectivã în cadrul entitãţii publice, de modul de organizare, de gradul de subordonare, de gradul de dotare cu resurse materiale, financiare şi umane, de calitatea şi pregãtirea profesionalã a salariaţilor şi, nu în ultimul rând, de gradul de dezvoltare a sistemelor de management financiar şi control. Cele câteva puncte şi subpuncte, enumerate la aceastã componentã în prezentul model de procedurã operaţionalã, recomandã una din multitudinea de posibilitãţi de descriere a acestei componente;
    - la "Generalitãţi" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitãţii. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii operaţionale, cum ar fi cele legate de scopul procedurii operaţionale (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinţã aplicabile activitãţii procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri operaţionale privind activitatea de aprovizionare, la "Generalitãţi" se poate menţiona cã aceasta urmãreşte descrierea clarã a produsului/serviciului de achiziţionat, verificarea şi aprobarea documentelor utilizate în procesul de aprovizionare, relaţiile cu furnizorii/prestatorii, recepţia produsului/serviciului aprovizionat, pãstrarea/arhivarea documentelor etc. De asemenea, se pot prezenta principiile generale aplicabile activitãţii, cum ar fi: transparenţa, egalitatea şanselor potenţialilor furnizori/prestatori, legalitatea, imparţialitatea, confidenţialitatea etc.;
    - la "Documente utilizate" (pct. 8.2) se cuprind, în principal, cele de natura formularelor, dar şi manuale, instrucţiuni operaţionale, liste de verificare (check-lists) etc., care furnizeazã informaţii necesare derulãrii activitãţii, contribuie la prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obţinute altor utilizatori. De reţinut cã documentele trebuie sã fie actualizate, utile, precise, uşor de examinat, disponibile şi accesibile managerului, salariaţilor şi terţilor, dacã este cazul. Subpct. 8.2.1, 8.2.2 şi 8.2.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate, ele putând fi comasate sau detaliate în funcţie de amploarea, volumul, diversitatea şi complexitatea documentelor respective;
    - la "Lista şi provenienţa documentelor utilizate" (subpct. 8.2.1) se are în vedere nominalizarea tuturor documentelor, a organismelor abilitate cu emiterea şi actualizarea acestora, a codurilor de identificare, dacã este cazul, a regimului informaţiilor conţinute etc. În aceastã listã se nominalizeazã şi documentele interne de aceastã naturã, emise şi utilizate în cadrul compartimentelor sau, prin colaborare, între compartimentele entitãţii publice;
    - la "Conţinutul şi rolul documentelor utilizate" (subpct. 8.2.2) pot fi redate în forma completã, anexând la procedurã modele ale documentelor, instrucţiuni de completare ale acestora şi menţiuni referitoare la rolul lor;
    - subpct. 8.2.3 "Circuitul documentelor" are în vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sã circule documentele în procesul de realizare a activitãţii, precum şi operaţiunile ce se efectueazã în legãturã cu documentul respectiv, la fiecare compartiment/persoanã pe la care circulã. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitãţii sã fie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul entitãţii publice. Se recomandã utilizarea reprezentãrii grafice a circuitului documentelor;
    - pct. 8.3 "Resurse necesare" se dezvoltã pe structura clasicã a acestora, respectiv resurse materiale (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) şi, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3). De menţionat cã structura resurselor este foarte sensibilã faţã de activitatea la care ne referim, la unele activitãţi resursa necesarã preponderentã este cea materialã, iar la altele este preponderentã resursa umanã sau resursa financiarã ori combinaţii ale acestora;
    - subpct. 8.3.1 "Resursa materialã" se dezvoltã pe elementele de logisticã: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reţea, imprimantã, posibilitãţi de stocare a informaţiilor etc., dar şi pe elemente de altã naturã, dacã specificul activitãţii o impune. De exemplu, în cazul unei entitãţi publice cu activitate de teren intensã, cu deplasãri auto frecvente, activitatea de transport capãtã o conotaţie distinctã, iar procedura operaţionalã aferentã, la resursa materialã, va trebui sã reflecte parcul auto, fapt care, în acest caz, va da greutate sporitã acestui tip de resursã, în comparaţie cu resursa umanã sau financiarã;
    - subpct. 8.3.2 "Resursa umanã" fixeazã compartimentul/compartimentele şi/sau persoana/persoanele din cadrul entitãţii publice care sunt implicate, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activitãţii procedurate;
    - subpct. 8.3.3 "Resursa financiarã" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfãşurãrii activitãţii, acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivã etc.), dar şi a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitãţi. De exemplu, în situaţia unei activitãţi de achiziţie, resursa financiarã trebuie sã reflecte sumele din buget aferente programului de achiziţii al entitãţii publice;
    - pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus în procedura operaţionalã numai prin aportul salariaţilor implicaţi direct în acea activitate;
    - subpct. 8.4.1 "Planificarea operaţiunilor şi a acţiunilor activitãţii" se sprijinã, pe de o parte, pe acţiunile identificate, aşa cum sunt ele listate în cadrul tabelului de la componenta 9, "Responsabilitãţi şi rãspunderi în derularea activitãţii", iar pe de altã parte, pe o bunã cunoaştere şi stãpânire a cerinţelor generale şi a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8 "Planificarea" şi a Standardului de control intern nr. 11 "Managementul riscului", prezentate în anexa nr. 1 la ordin. Acţiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile, a termenelor de realizare, a riscurilor identificate şi a mãsurilor de limitare a efectului acestora, a condiţiilor de eficienţã şi legalitate impuse, puse în corelaţie şi într-o succesiune logicã şi cronologicã, constituie, în fapt, instrumentul de planificare cuprins în procedura operaţionalã pentru activitatea analizatã. Un exemplu în acest sens poate fi considerat Cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv, anexa nr. 1 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cadrele specifice ale proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, ca activitate de sine stãtãtoare, documente elaborate şi aprobate la nivelul fiecãrei entitãţi publice;
    - subpct. 8.4.2 "Derularea operaţiunilor şi acţiunilor" reflectã programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activitãţii, în care acesta/aceasta uzeazã de toate instrumentele specifice şi acţioneazã corespunzãtor prevederilor din procedura operaţionalã şi, în special, celor din instrumentul de planificare a activitãţii. Se recomandã cuprinderea în procedura operaţionalã, sub formã tabelarã, a modului de operare, unde pe verticalã se pot cuprinde etapele ce se deruleazã în legãturã cu activitatea respectivã, iar pe orizontalã se precizeazã intrãrile de informaţii (de la cine? ce?), operaţiunile, acţiunile/prelucrãrile, completãrile etc., ce au loc faţã de datele intrate, instrumentele utilizate în acest scop, ieşirile de rezultate (care? cãtre cine? etc.). Recomandãm, ca exemplu de instrument utilizat în derularea unei activitãţi, consultarea modelelor privind listele de verificare (check-lists) a proiectelor de operaţiuni prezentate la vizã în cadrul activitãţii de control financiar preventiv propriu, modele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificãrile ulterioare;
    - subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activitãţii" poate fi orientat cãtre mai multe direcţii, ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţã asociaţi activitãţii; furnizarea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele activitãţii cãtre beneficiarii acestora; identificarea mãsurilor de îmbunãtãţire etc.
    b.2.9) Cu privire la Responsabilitãţi şi rãspunderi în derularea activitãţii (componenta 9):
    - se va urmãri identificarea tuturor acţiunilor care au loc în legãturã cu activitatea proceduratã, precum şi fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cãrora le revin responsabilitãţile şi/sau, dupã caz, rãspunderile faţã de acestea;
    - se recomandã cuprinderea acţiunilor în tabel, pe cât posibil, în ordinea logicã a desfãşurãrii lor, iar a compartimentelor (posturilor), în ordinea intervenţiei în proces;
    - în tabelul 9 din modelul de procedurã operaţionalã, compartimentele (posturile) au fost simbolizate, ipotetic, cu I, II, III, ..., acţiunile (operaţiunile), cu a, b, c, ..., iar responsabilitãţile/rãspunderile, cu abrevierile regãsite în tabelul 7.2, unde: E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. Observãm, de exemplu, cã operaţiunea a este o operaţiune de elaborare E, care revine compartimentului I; operaţiunea c este o operaţiune de aprobare A, în rãspunderea postului III; acţiunea f este o acţiune de arhivare Ah., ce revine compartimentului VI etc.
    b.2.10) Cu privire la Anexe, înregistrãri, arhivãri (componenta 10):
    - este necesar ca procedura operaţionalã sã cuprindã, în anexe, toate instrumentele relevante, prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia, şi care sunt aplicabile în realizarea activitãţii;
    - pentru o mai bunã ordonare şi evidenţã a anexelor, se recomandã întocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model.


    ANEXA 3

    Instituţia publicã ..............

                                                Aprobat
                                     Ordonator principal de credite
                                    Numele şi prenumele/semnãtura/data

                        SITUAŢIE CENTRALIZATOARE,
           trimestrialã/anualã privind stadiul implementãrii
               sistemului de control intern/managerial
                   la data de*1)..................

---------------
    *1) Data situaţiei centralizatoare şi transmiterea acesteia:
    - cap. I "Informaţii generale" se întocmeşte trimestrial şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centralã de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare fiecãrui trimestru încheiat, iar data situaţiei este, dupã caz, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31 decembrie;
    - cap. II "Stadiul implementãrii standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluãrii" se întocmeşte anual, data situaţiei fiind 31 decembrie, şi se transmite pânã la 25 februarie a anului urmãtor pentru anul precedent.

   CAPITOLUL I
    Informaţii generale*2)

--------------
    *2) La cap. I se fac urmãtoarele precizãri:
    - cuprinde date cumulative, raportate de fiecare instituţie publicã pentru perioada cuprinsã între data aprobãrii propriului program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial şi data situaţiei centralizatoare;
    - numãrul total de instituţii publice subordonate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde instituţiile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, dupã caz, terţiari de credite, precum şi instituţiile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
    - instituţiile publice subordonate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 coloana 4, se referã la instituţiile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, dupã caz, terţiari de credite, precum şi instituţiile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
    - în coloana 5 se înscriu inclusiv menţiuni cu privire la situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicã, derulate de structura constituitã şi investitã cu astfel de atribuţii în cadrul instituţiei publice.┌────┬─────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ Specificaţii │Total │ din care, aferent: │Obser-│
│crt.│ │(numãr)├──────────┬─────────────┤vaţii │
│ │ │ │Aparatului│Instituţiilor│ │
│ │ │ │ propriu │ publice │ │
│ │ │ │ │ subordonate │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 1. │Instituţii publice subordonate │ │ X │ X │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 2. │Instituţii publice în care s-a │ │ │ │ │
│ │constituit structura cu atribuţii│ │ │ │ │
│ │de monitorizare, coordonare şi │ │ │ │ │
│ │îndrumare metodologicã a │ │ │ │ │
│ │sistemului de control │ │ │ │ │
│ │intern/managerial │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 3. │Instituţii publice în care s-a │ │ │ │ │
│ │elaborat şi aprobat programul de │ │ │ │ │
│ │dezvoltare a sistemului de │ │ │ │ │
│ │control intern/managerial │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 4. │Instituţii publice care şi-au │ │ │ │ │
│ │stabilit obiectivele generale │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 5. │Obiective generale stabilite │ │ │ │ │
│ │de cãtre instituţiile publice │ │ │ │ │
│ │de la pct. 4 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 6. │Instituţii publice care şi-au │ │ │ │ │
│ │inventariat activitãţile │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 7. │Activitãţi inventariate de cãtre │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice de la pct. 6│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 8. │Instituţii publice care şi-au │ │ │ │ │
│ │inventariat activitãţile │ │ │ │ │
│ │procedurabile │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 9. │Activitãţi procedurabile │ │ │ │ │
│ │inventariate de cãtre │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice de la pct. 8│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│10. │Instituţii publice care au │ │ │ │ │
│ │elaborat proceduri │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│11. │Proceduri elaborate de cãtre │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice de la │ │ │ │ │
│ │pct. 10 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│12. │Instituţii publice care au │ │ │ │ │
│ │inventariat funcţiile sensibile │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│13. │Funcţii sensibile inventariate │ │ │ │ │
│ │de cãtre instituţiile publice │ │ │ │ │
│ │de la pct. 12 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│14. │Instituţii publice care au │ │ │ │ │
│ │elaborat indicatori asociaţi │ │ │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│15. │Indicatori asociaţi obiectivelor │ │ │ │ │
│ │elaboraţi de instituţiile publice│ │ │ │ │
│ │de la pct. 14 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│16. │Instituţii publice care au │ │ │ │ │
│ │identificat, evaluat şi │ │ │ │ │
│ │înregistrat riscuri │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│17. │Riscuri identificate, evaluate │ │ │ │ │
│ │şi înregistrate în Registrul │ │ │ │ │
│ │riscurilor de cãtre instituţiile │ │ │ │ │
│ │publice de la pct. 16 │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┴──────┘   CAPITOLUL II
    Stadiul implementãrii standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluãrii la data de 31 decembrie 20...*3)

-----------
    *3) La cap. II se fac urmãtoarele precizãri:
    - abrevierile "I", "PI" şi "NI", corespunzãtoare coloanelor 2-10, au urmãtoarele semnificaţii: "I" - Implementat; "PI" - Parţial implementat; "NI" - Neimplementat;
    - coloanele 8-10 se completeazã de ordonatorul principal de credite, prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din anexa nr. 4.2 "Situaţia sinteticã a rezultatelor autoevaluãrii", transmise de instituţiile publice direct subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru instituţiile aflate în subordine) sau, dupã caz, terţiari de credite.
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬────┐
│ Denumirea standardului │ Numãrul de │ din care: │Ob- │
│ │instituţii publice├─────────────┬───────────┤ser-│
│ │care raporteazã cã│ Aparat │Instituţii │va- │
│ │standardul este: │ propriu │ publice │ţii │
│ │ │ │subordonate│ │
│ ├─────┬──────┬─────┼───┬────┬────┼───┬────┬──┤ │
│ │ I │ PI │ NI │ I │ PI │ NI │ I │ PI │NI│ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│I. MEDIUL DE CONTROL │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 1 - Etica, integritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sarcini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 3 - Competenţã, performanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 4 - Funcţii sensibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 5 - Delegarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 6 - Structura organizatoricã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 7 - Obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 8 - Planificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 9 - Coordonarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 10 - Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ performanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 11 - Managementul riscului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 15 - Ipoteze, reevaluãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 12 - Informarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 13 - Comunicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 14 - Corespondenţa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ arhivarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 16 - Semnalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ neregularitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 17 - Proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 18 - Separarea atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 19 - Supravegherea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 20 - Gestionarea abaterilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 21 - Continuitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ activitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 22 - Strategii de control │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 23 - Accesul la resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 24 - Verificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ evaluarea controlului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 25 - Auditul intern │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele │
│de control intern/managerial ......................................................... │
│Mãsuri de adoptat .................................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Elaborat:
    Structura cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicã
    Preşedintele structurii:
    Numele şi prenumele/semnãtura/data ........................................


    ANEXA 4

                            INSTRUCŢIUNI
         privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului
            asupra sistemului de control intern/managerial

    1. Prevederi generale
    1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conducãtorul fiecãrei entitãţi publice elaboreazã anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevãzut în anexa nr. 4.3. la prezentele instrucţiuni.
    1.2. Primul raport anual are ca obiect sistemul de control intern/managerial al entitãţii publice, existent la data închiderii exerciţiului financiar al anului 2011.
    1.3. Raportul constituie forma oficialã de asumare a responsabilitãţii manageriale de cãtre conducãtorul entitãţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial şi este documentul prin care instituţiile publice în care se exercitã funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special furnizeazã Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare elaborãrii raportului prevãzut de lege, care se prezintã Guvernului.
    1.4. Responsabilitatea managerialã defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii sarcinilor de cãtre managerul entitãţii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune sã exercite managementul în limitele unor determinãri interne şi externe, în scopul realizãrii eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obiectivelor stabilite, sã comunice şi sã rãspundã pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în conformitate cu rãspunderea juridicã. Rãspunderea managerialã derivã din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanţa şi managementul riscului; informarea şi comunicarea; activitãţi de control; auditarea şi evaluarea.
    1.5. Sintagma "entitate publicã" este utilizatã în înţelesul definit de art. 2 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel: "entitate publicã - autoritate publicã, instituţie publicã, companie/societate naţionalã, regie autonomã, societate comercialã la care statul sau o unitate administrativ-teritorialã este acţionar majoritar, cu personalitate juridicã, care utilizeazã/administreazã fonduri publice şi/sau patrimoniu public."
    1.6. Raportul cuprinde declaraţii ale conducãtorului entitãţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entitãţii, existent la data închiderii exerciţiului financiar.
    1.7. Declaraţiile formulate de conducãtorul entitãţii publice se întemeiazã pe datele, informaţiile şi constatãrile rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stãrii sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandãrile rezultate din rapoartele de audit extern.
    1.8. În vederea elaborãrii raportului, conducãtorul entitãţii publice dispune programarea şi efectuarea de cãtre conducãtorii de compartimente aflaţi în subordine a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.
    1.9. Realizarea autoevaluãrii constituie principala formã de implementare a regulii de management definitã de standardul 24 "Verificarea şi evaluarea controlului" din Codul controlului intern, conform cãreia entitatea publicã trebuie sã instituie o funcţie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a cãrei exercitare este în responsabilitatea fiecãreia dintre persoanele care ocupã o funcţie de conducere în entitatea publicã. Aceastã funcţie de autoevaluare nu poate fi nici confundatã şi nici substituitã de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizeazã compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, în aplicarea standardului 25 "Auditul intern" şi a normelor care reglementeazã activitatea în acest domeniu.
    1.10. Pentru pregãtirea autoevaluãrii, conducãtorul entitãţii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consiliere desfãşurate de cãtre auditorii interni din cadrul entitãţilor publice, dar şi a altor structuri cu rol de îndrumare metodologicã a implementãrii sistemului de control intern/managerial şi, dupã caz, la consilierea de cãtre controlorul delegat numit de ministrul finanţelor publice, sã îşi exercite atribuţiile la respectiva entitate publicã.
    1.11. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entitãţii se realizeazã prin programarea şi efectuarea urmãtoarelor acţiuni:
    a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicã privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumitã în continuare structurã, constituitã prin act de decizie internã a conducãtorului entitãţii publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea mãsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare;
    b) completarea, de cãtre fiecare compartiment din organigrama entitãţii publice, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial", prevãzut în anexa nr. 4.1 la prezentele instrucţiuni, şi asumarea de cãtre conducãtorul de compartiment a realitãţii datelor, informaţiilor şi constatãrilor înscrise în acesta;
    c) întocmirea de cãtre structurã a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluãrii, prevãzutã în anexa nr. 4.2 la prezentele instrucţiuni, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducãtorii de compartimente;
    d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numãrul de standarde implementate, care se realizeazã astfel:
    - sistemul este conform dacã sunt implementate minimum 22 de standarde, rãmânând a fi implementate ulterior cel mult urmãtoarele 3 standarde: 15 - Ipoteze, reevaluãri; 20 - Gestionarea abaterilor; 22 - Strategii de control;
    - sistemul este parţial conform dacã sunt implementate între 13 şi 21 de standarde;
    - sistemul este neconform dacã sunt implementate mai puţin de 13 standarde.
    1.12. Entitatea publicã are obligaţia sã elaboreze şi sã pãstreze pe o perioadã de cel puţin 5 ani documentaţia relevantã cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial propriu şi cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia.
    2. Conţinutul raportului
    2.1. Formatul de raport cuprinde declaraţiile minimal obligatorii pe care trebuie sã le formuleze conducãtorul entitãţii publice.
    2.2. Conducãtorul entitãţii publice poate include în raport şi alte informaţii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:
    a) informaţii şi constatãri care sã permitã formularea unor aprecieri în legãturã cu eficacitatea sistemului în exerciţiul financiar urmãtor;
    b) prezentarea unor elemente considerate relevante în programul şi activitatea compartimentului de audit intern;
    c) stadiul implementãrii mãsurilor/acţiunilor/etapelor prevãzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
    d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin menţionarea uneia sau mai multor slãbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exerciţiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea mãsurilor destinate înlãturãrii acestora, precum şi termenele de realizare aferente;
    e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea şi aplicarea mãsurilor de control intern/managerial.
    2.3. În rapoartele elaborate de conducãtorii instituţiilor publice care au calitatea de ordonator secundar de credite al bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu urmãtorul conţinut:
    "Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului secundar de credite de cãtre ordonatorii terţiari de credite direct subordonaţi rezultã cã:
    - (nr.) instituţii au sisteme conforme;
    - (nr.) instituţii au sisteme parţial conforme;
    - (nr.) instituţii au sisteme neconforme."
    2.4. În rapoartele elaborate de conducãtorii instituţiilor publice care au calitatea de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu urmãtorul conţinut:
    "Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de cãtre ordonatorii secundari şi cei terţiari de credite, direct subordonaţi, rezultã cã:
    - (nr.) instituţii au sisteme conforme;
    - (nr.) instituţii au sisteme parţial conforme;
    - (nr.) instituţii au sisteme neconforme."
    3. Aprobarea şi prezentarea raportului
    3.1. Raportul se aprobã prin semnarea acestuia de cãtre titularul de drept al competenţei sau de cãtre titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii, în conformitate cu principiul responsabilitãţii manageriale.
    3.2. Raportul conducãtorului entitãţii publice se transmite odatã cu situaţia financiarã anualã şi se prezintã organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevãzut de lege.
    3.3. Au obligaţia de a prezenta Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centralã de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucţiuni, numai conducãtorii instituţiilor publice în care se exercitã funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurãrilor sociale de stat sau al bugetului oricãrui fond special.


     ANEXA 4.1
    la instrucţiuni

    Compartiment .............
                                   Conducãtor de compartiment
                                  ..............................
                             Numele şi prenumele, funcţia/semnãtura/data

                      CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
            a stadiului de implementare a standardelor
                   de control intern/managerial┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│ Criterii generale de evaluare a stadiului │ Rãspuns şi │La nivelul│
│ implementãrii standardului*1) │ explicaţii*2) │comparti- │
│ │ │mentului │
│ │ │standardul│
│ │ │este*4): │
│ ├────────┬───────────┼──────────┤
│ │Da/Nu*3)│Explicaţie │ I/PI/NI │
│ │ │asociatã │ │
│ │ │rãspunsului│ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┤
│I. MEDIUL DE CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 1 - Eticã, integritate │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│A fost comunicat personalului un cod de │ │ │
│conduitã, care stabileşte reguli de │ │ │
│comportament etic în realizarea atribuţiilor │ │ │
│de serviciu, aplicabil atât personalului de │ │ │
│conducere, cât şi celui de execuţie din │ │ │
│cadrul compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Salariaţii beneficiazã de consiliere eticã │ │ │
│şi li se aplicã un sistem de monitorizare │ │ │
│a respectãrii normelor de conduitã? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Personalului îi sunt aduse la cunoştinţã │ │ │
│documentele actualizate privind misiunea │ │ │
│entitãţii, regulamentele interne şi fişele │ │ │
│posturilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sarcinile/Atribuţiile asociate posturilor │ │ │
│sunt stabilite în concordanţã cu competenţele│ │ │
│decizionale necesare realizãrii acestora? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 3 - Competenţã, performanţã │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele │ │ │
│şi aptitudinile necesare a fi deţinute în │ │ │
│vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor │ │ │
│asociate fiecãrui post? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt identificate nevoile de perfecţionare │ │ │
│a pregãtirii profesionale a personalului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt elaborate şi realizate programe de │ │ │
│pregãtire profesionalã a personalului, │ │ │
│conform nevoilor de perfecţionare │ │ │
│identificate anterior? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 4 - Funcţii sensibile │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│A fost întocmit inventarul funcţiilor │ │ │
│sensibile? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Este stabilitã o politicã adecvatã de rotaţie│ │ │
│a salariaţilor din funcţiile sensibile? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 5 - Delegarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt stabilite şi comunicate limitele │ │ │
│competenţelor şi responsabilitãţilor care │ │ │
│se deleagã? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Delegarea/Subdelegarea de competenţã se │ │ │
│realizeazã în baza unor proceduri specifice │ │ │
│aprobate? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 6 - Structura organizatoricã │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt efectuate analize, la nivelul princi- │ │ │
│palelor activitãţi, în scopul identificãrii │ │ │
│eventualelor disfuncţionalitãţi în fixarea │ │ │
│sarcinilor de lucru individuale prin fişele │ │ │
│posturilor şi în stabilirea atribuţiilor │ │ │
│compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Structura organizatoricã asigurã funcţionarea│ │ │
│circuitelor şi fluxurilor informaţionale │ │ │
│necesare supravegherii şi realizãrii │ │ │
│activitãţilor proprii? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 7 - Obiective │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt stabilite obiectivele specifice │ │ │
│la nivelul compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Obiectivele sunt astfel stabilite încât sã │ │ │
│rãspundã pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.? │ │ │
│(Unde: S - precise; M - mãsurabile şi │ │ │
│verificabile; A - necesare; R - realiste; │ │ │
│T - cu termen de realizare.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt stabilite activitãţile individuale │ │ │
│pentru fiecare salariat, care sã conducã la │ │ │
│atingerea obiectivelor specifice │ │ │
│compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 8 - Planificarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Resursele alocate sunt astfel repartizate │ │ │
│încât sã asigure activitãţile necesare │ │ │
│realizãrii obiectivelor specifice │ │ │
│compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┬──────────┤
│În cazul modificãrii obiectivelor specifice, │ │ │ │
│sunt stabilite mãsurile necesare pentru │ │ │ │
│încadrarea în resursele repartizate? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┼──────────┤
│Standardul 9 - Coordonarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┼──────────┤
│Sunt adoptate mãsuri de coordonare a │ │ │ │
│deciziilor şi activitãţilor compartimentului │ │ │ │
│cu cele ale altor compartimente, în scopul │ │ │ │
│asigurãrii convergenţei şi coerenţei │ │ │ │
│acestora? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│În compartiment se realizeazã consultarea │ │ │ │
│prealabilã, în vederea coordonãrii │ │ │ │
│activitãţilor? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┼──────────┤
│Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┼──────────┤
│Este instituit un sistem de monitorizare şi │ │ │ │
│raportare a performanţelor, pe baza indica- │ │ │ │
│torilor asociaţi obiectivelor specifice? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Atunci când necesitãţile o impun, se │ │ │ │
│efectueazã o reevaluare a relevanţei │ │ │ │
│indicatorilor asociaţi obiectivelor │ │ │ │
│specifice, în scopul operãrii corecţiilor │ │ │ │
│cuvenite? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┼──────────┤
│Standardul 11 - Managementul riscului │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┼──────────┤
│Sunt identificate şi evaluate principalele │ │ │ │
│riscuri, proprii activitãţilor din cadrul │ │ │ │
│compartimentului? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Sunt stabilite mãsuri de gestionare a │ │ │ │
│riscurilor identificate şi evaluate la │ │ │ │
│nivelul activitãţilor din cadrul │ │ │ │
│compartimentului? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┴──────────┤
│Este asiguratã completarea/actualizarea │ │ │
│registrului riscurilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 15 - Ipoteze, reevaluãri │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Stabilirea obiectivelor specifice are la bazã│ │ │
│formularea de ipoteze/premise, acceptate prin│ │ │
│consens? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci │ │ │
│când se constatã modificãri ale ipotezelor/ │ │ │
│premiselor care au stat la baza fixãrii │ │ │
│acestora? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 12 - Informarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Au fost stabilite tipurile de informaţii, │ │ │
│conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi │ │ │
│destinatarii acestora, astfel încât │ │ │
│personalul de conducere şi cel de execuţie, │ │ │
│prin primirea şi transmiterea informaţiilor, │ │ │
│sã îşi poatã îndeplini sarcinile de serviciu?│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Colectarea, prelucrarea şi centralizarea │ │ │
│informaţiilor se realizeazã în sistem │ │ │
│informatizat? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 13 - Comunicarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Circuitele informaţionale (traseele pe care │ │ │
│circulã informaţiile) asigurã o difuzare │ │ │
│rapidã, fluentã şi precisã a informaţiilor, │ │ │
│astfel încât acestea sã ajungã la timp la │ │ │
│utilizatori? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt stabilite canale adecvate de comunicare │ │ │
│prin care managerii şi personalul de execuţie│ │ │
│din cadrul unui compartiment sã fie informaţi│ │ │
│cu privire la proiectele de decizii sau │ │ │
│iniţiative, adoptate la nivelul altor │ │ │
│compartimente, care le-ar putea afecta │ │ │
│sarcinile şi responsabilitãţile? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt aplicate proceduri pentru primirea/ │ │ │
│expedierea, înregistrarea şi arhivarea │ │ │
│corespondenţei? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Reglementãrile legale în vigoare cu privire │ │ │
│la manipularea şi depozitarea informaţiilor │ │ │
│clasificate sunt cunoscute şi aplicate în │ │ │
│practicã? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 16 - Semnalarea neregularitãţilor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│A fost comunicatã salariaţilor procedura │ │ │
│aplicabilã în cazul semnalãrii unor │ │ │
│neregularitãţi? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│În cazul semnalãrii unor neregularitãţi, │ │ │
│conducãtorul de compartiment a întreprins │ │ │
│cercetãrile adecvate în scopul elucidãrii │ │ │
│acestora şi a aplicat mãsurile care se impun?│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 17 - Proceduri │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Pentru activitãţile proprii au fost │ │ │
│elaborate/actualizate │ │ │
│proceduri operaţionale? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Procedurile operaţionale comunicate │ │ │
│salariaţilor sunt aplicate? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 18 - Separarea atribuţiilor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare│ │ │
│a operaţiunilor sunt funcţii separate şi │ │ │
│exercitate de persoane diferite? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Conceperea şi aplicarea procedurilor asigurã │ │ │
│separarea atribuţiilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 19 - Supravegherea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Managerii supravegheazã şi supervizeazã │ │ │
│activitãţile care intrã în responsabilitatea │ │ │
│lor directã? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Supervizarea unor activitãţi care implicã │ │ │
│un grad ridicat de expunere la risc se │ │ │
│realizeazã pe baza unor proceduri │ │ │
│prestabilite? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 20 - Gestiunea abaterilor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│În situaţia în care, din cauza unor │ │ │
│circumstanţe deosebite, apar abateri faţã │ │ │
│de procedurile stabilite, se întocmesc │ │ │
│documente adecvate, aprobate la nivel │ │ │
│corespunzãtor, înainte de efectuarea │ │ │
│operaţiunilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Se efectueazã o analizã periodicã a circum- │ │ │
│stanţelor şi a modului cum au fost gestionate│ │ │
│abaterile în vederea desprinderii, pentru │ │ │
│viitor, a unor concluzii de bunã practicã? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 21 - Continuitatea activitãţii │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt inventariate situaţiile generatoare de │ │ │
│întreruperi în derularea unor activitãţi? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt stabilite şi aplicate mãsuri pentru │ │ │
│asigurarea continuitãţii activitãţii, în │ │ │
│cazul apariţiei unor situaţii generatoare │ │ │
│de întreruperi? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 22 - Strategii de control │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Au fost elaborate strategii de control │ │ │
│adecvate pentru atingerea obiectivelor │ │ │
│specifice? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Strategiile de control aplicate furnizeazã o │ │ │
│asigurare rezonabilã cu privire la atingerea │ │ │
│obiectivelor specifice? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 23 - Accesul la resurse │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt emise acte administrative de regle- │ │ │
│mentare a accesului salariaţilor din │ │ │
│compartiment la resursele materiale, │ │ │
│financiare şi informaţionale? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Accesul personalului la resurse se realizeazã│ │ │
│cu respectarea strictã a normelor cuprinse în│ │ │
│actele administrative de reglementare cu │ │ │
│acest obiect? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┤
│Conducãtorul compartimentului realizeazã, │ │ │
│anual, operaţiunea de autoevaluare a │ │ │
│subsistemului de control intern/managerial │ │ │
│existent la acest nivel? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului │ │ │
│de control intern/managerial au drept │ │ │
│rezultat date, informaţii şi constatãri │ │ │
│pertinente necesare luãrii de decizii │ │ │
│operaţionale, precum şi raportãrii? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 25 - Auditul intern │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Compartimentul de audit intern executã, │ │ │
│în afara misiunilor de asigurare, planificate│ │ │
│şi aprobate de manager, şi misiuni de │ │ │
│consiliere privind pregãtirea procesului de │ │ │
│autoevaluare a sistemului de control │ │ │
│intern/managerial al compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Compartimentul de audit intern dispune de │ │ │
│suficient personal pentru a realiza integral │ │ │
│programul anual de audit? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control │
│intern/managerial ........................................................ │
│Mãsuri de adoptat ........................................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------------
    *1) Pe lângã criteriile generale de evaluare a stadiului implementãrii standardului, structura cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicã privind sistemul propriu de control intern/managerial poate defini şi include în chestionarul de autoevaluare şi criterii specifice proprii.
    *2) Fiecare rãspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motiveazã în coloana 3 "Explicaţie asociatã rãspunsului".
    *3) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizeazã "neaplicabil", prin acronimul "NA", şi se motiveazã în coloana 3 "Explicaţie asociatã rãspunsului".
    *4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se considerã a fi:
    - implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a rãspuns cu "Da";
    - parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a rãspuns cu "Da";
    - neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a rãspuns cu "Nu".


     ANEXA 4.2
    la instrucţiuni


    Entitatea publicã ..........
                                               Preşedintele structurii
                                               .....................
                                     Numele şi prenumele/funcţia/semnãtura/data


                               SITUAŢIA SINTETICĂ
                          a rezultatelor autoevaluãrii
┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Numãrul │din care compartimente│La nivelul entitãţii│
│ │ compartimentelor │ în care standardul │ publice │
│ Denumirea standardului │în care standardul│ este: │ standardul este: │
│ │ este aplicabil ├────────┬───────┬─────┼────────────────────┤
│ │ │ I*) │ PI │ NI │ I/PI/NI │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│Total numãr compartimente = │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. MEDIUL DE CONTROL │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 1 - Etica, integritatea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, │ │ │ │ │ │
│ sarcini │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 3 - Competenţa, performanţa │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 4 - Funcţii sensibile │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 5 - Delegarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 6 - Structura organizatoricã │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 7 - Obiective │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 8 - Planificarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 9 - Coordonarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 10 - Monitorizarea │ │ │ │ │ │
│ performanţelor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 11 - Managementul riscului │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 15 - Ipoteze, reevaluãri │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 12 - Informarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 13 - Comunicarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 14 - Corespondenţa şi │ │ │ │ │ │
│ arhivarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 16 - Semnalarea │ │ │ │ │ │
│ neregularitãţilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 17 - Proceduri │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 18 - Separarea atribuţiilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 19 - Supravegherea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 20 - Gestionarea abaterilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 21 - Continuitatea │ │ │ │ │ │
│ activitãţii │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 22 - Strategii de control │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 23 - Accesul la resurse │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea│ │ │ │ │ │
│ controlului │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 25 - Auditul intern │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele ...................... │
│Mãsuri de adoptat .....................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------
    *) La nivelul entitãţii publice, un standard de control intern/managerial se considerã cã este:
    - implementat (I), dacã numãrul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzãtor acelui standard, reprezintã cel puţin 90% din numãrul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
    - parţial implementat (PI), dacã numãrul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzãtor acelui standard, reprezintã între 41% şi 89% din numãrul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
    - neimplementat (NI), dacã numãrul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzãtor acelui standard, nu depãşeşte 40% din numãrul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.


     ANEXA 4.3
    la instrucţiuni

    Denumirea entitãţii publice ..............
    Nr. ........./data .......................


                                     RAPORT
  asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20...

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subsemnatul, ..........(numele şi prenumele) .........., în calitate de ......... (denumirea funcţiei de conducãtor al entitãţii publice)......, declar cã ....... (denumirea entitãţii publice) ..... dispune de un sistem de control intern/managerial a cãrui concepere şi aplicare ........... (permit/permit parţial/nu permit) .... conducerii ................ (şi, dupã caz, consiliului de administraţie) sã furnizeze o asigurare rezonabilã cã fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţã şi economicitate.
    Aceastã declaraţie se întemeiazã pe o apreciere realistã, corectã, completã şi demnã de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitãţii, formulatã în baza autoevaluãrii acestuia.
    Sistemul de control intern/managerial ........ (cuprinde/cuprinde parţial/nu cuprinde) .... mecanisme de autocontrol, iar aplicarea mãsurilor vizând creşterea eficacitãţii acestuia ..... (are/nu are) ..... la bazã evaluarea riscurilor.
    Precizez cã declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitãţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatãrile consemnate în documentaţia aferentã autoevaluãrii sistemului de control intern/managerial, deţinutã în cadrul ........ (denumirea entitãţii publice) ......, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.
    Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevãzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitãţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Pe baza rezultatelor autoevaluãrii, apreciez cã, la data de 31 decembrie 20 ..., sistemul de control intern/managerial al ...... (denumirea entitãţii publice) ....... este ........ (conform/parţial conform/neconform) ............... cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitãţile publice.

                                                    .......................
                                                           (funcţia)
                                                    .......................
                                                     (numele şi prenumele)
                                                    .......................
                                                    (semnãtura şi ştampila)


                                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016