Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 940 din 10 decembrie 2007  pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate in dotarea serviciilor publice de ambulanta    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 940 din 10 decembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate in dotarea serviciilor publice de ambulanta

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 28 decembrie 2007

În temeiul prevederilor:
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
- titlului IV "Sistemul naţional de asistenţã medicalã de urgenţã şi de prim ajutor calificat" din <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 13.182/2007 al Ministerului Sãnãtãţii Publice şi Referatul de aprobare nr. D.G.R.F.P.P. 278/2007 al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,

ministrul sãnãtãţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Metodologia de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Serviciile publice de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia de a utiliza autospeciale de consultaţii la domiciliu în conformitate cu prevederile metodologiei prevãzute în anexã.
ART. 3
Casele judeţene de asigurãri de sãnãtate şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin referitoare la decontarea activitãţii serviciilor publice de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 4
Autoritãţile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia sã monitorizeze implementarea prevederilor metodologiei prevãzute în anexã la nivelul serviciilor publice de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti.
ART. 5
Conducerile serviciilor publice de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia sã depunã la Ministerul Sãnãtãţii Publice, prin autoritãţile de sãnãtate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pânã la data de 21 decembrie 2007, planul final de implementare, care include centrele de permanenţã ce urmeazã sã fie implicate, precum şi necesarul de linii de gardã suplimentare pentru fiecare staţie şi substaţie, astfel încât autospecialele sã fie utilizate în mod optim, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Vasile Ciurchea

ANEXĂ

METODOLOGIE
de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu
aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţã

ART. 1
Autospecialele de consultaţii la domiciliu fac parte din compartimentul de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat şi sunt destinate urmãtoarelor activitãţi:
a) transportul medicului pentru acordarea consultaţiilor la domiciliul unui pacient care nu se aflã într-o stare criticã conform informaţiilor obţinute la dispeceratul medical sau la cel integrat;
b) transportul echipamentelor şi al materialelor sanitare de care medicul poate avea nevoie în vederea acordãrii consultaţiilor la domiciliu;
c) transportul echipamentelor şi al materialelor sanitare necesare resuscitãrii cardiopulmonare în cazul în care starea pacientului se agraveazã.
ART. 2
Prin excepţie de la prevederile art. 1, autospecialele de consultaţii la domiciliu pot fi utilizate în urmãtoarele situaţii:
a) transportul medicului pentru acordarea primului ajutor la un caz clasificat sub incidenţa codului roşu, în lipsa unui alt mijloc de intervenţie cu personal calificat;
b) transportul medicului pentru acordarea sprijinului unui echipaj de prim ajutor sau unui echipaj medical de urgenţã cu asistent, în lipsa unui echipaj medical de urgenţã cu medic sau a unui echipaj de terapie intensivã mobilã care sã intervinã sau pânã la sosirea unui astfel de echipaj.
ART. 3
(1) Autospecialele pentru consultaţii la domiciliu sunt destinate utilizãrii în zonele urbane, precum şi în cele rurale.
(2) Autospecialele pentru consultaţii la domiciliu sunt vehicule speciale de transport şi intervenţie în scop medical şi nu pot fi utilizate în activitãţi administrative sau de altã naturã decât cele definite în prezenta metodologie.
(3) Autospeciala pentru consultaţii la domiciliu va avea un jurnal de bord în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sãnãtãţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative privind unele mãsuri în asistenţa medicalã de urgenţã prespitaliceascã.
(4) Autospecialele de consultaţii la domiciliu nu pot fi utilizate pentru transportul pacienţilor sau al altor persoane în afarã de personalul medical de gardã.
ART. 4
Autospecialele de consultaţii la domiciliu vor fi dotate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceascã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.
ART. 5
Activitatea de consultaţii de urgenţã la domiciliu este coordonatã de dispeceratul medical al serviciului de ambulanţã judeţean sau al municipiului Bucureşti ori, dupã caz, de dispeceratul integrat de urgenţã 1-1-2. Alertarea este asiguratã prin una dintre urmãtoarele modalitãţi:
a) telefon (fix sau mobil);
b) radio (fix, mobil sau portabil);
c) pager.
ART. 6
(1) Autospecialele de consultaţii la domiciliu pot fi deservite de urmãtoarele categorii de personal medical:
a) medic specialist sau medic primar de medicinã de familie/medicinã internã, angajat al serviciului de ambulanţã sau în regim de gardã;
b) medic rezident, cel puţin anul III, în specialitatea medicinã de familie/medicinã internã, în regim de gardã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) medic rezident, cel puţin anul III, în specialitatea pediatrie, în cazul consultaţiilor pediatrice la domiciliu, în regim de gardã;
d) medic specialist sau medic primar pediatru angajat al serviciului de ambulanţã sau în regim de gardã;
e) medic de gardã la un centru de permanenţã în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) medic de medicinã generalã, cu sau fãrã competenţã în medicina de urgenţã, angajat al serviciului de ambulanţã sau în regim de gardã.
(2) În cazul în care în staţia centralã sau într-o substaţie a serviciului de ambulanţã existã un singur medic de gardã sau de serviciu:
a) medicul va asigura cu autospeciala de consultaţii cazurile de consultaţii la domiciliu;
b) în cazul în care apare necesitatea deplasãrii medicului la un caz de urgenţã, acesta se va deplasa la cazul respectiv cu o ambulanţã de tip B sau C ori cu autospeciala de consultaţii la domiciliu, în mod excepţional, dacã acesta este deja în misiune utilizând autospeciala de consultaţii;
c) autospeciala de consultaţii la domiciliu se foloseşte în mod excepţional la intervenţii de urgenţã de cod roşu, doar în cazul în care pentru un caz de urgenţã clasificat sub incidenţa codului roşu nu existã alt mijloc şi echipaj de intervenţie adecvate din structura serviciului de ambulanţã sau a serviciului mobil de urgenţã, reanimare şi descarcerare;
d) trimiterea autospecialei de consultaţii la domiciliu la un caz de urgenţã clasificat sub incidenţa codului roşu din cauza prezenţei în vecinãtatea cazului respectiv nu anuleazã necesitatea trimiterii unui mijloc medical de intervenţie de un nivel de competenţã adecvat cazului respectiv.
(3) În cazul în care în staţia centralã sau într-o substaţie a serviciului de ambulanţã existã mai mulţi medici de gardã sau de serviciu:
a) unul sau, dupã caz, mai mulţi medici pot fi repartizaţi autospecialelor de consultaţii la domiciliu, iar restul pot fi alocaţi ambulanţelor de tip C sau B;
b) alocarea medicilor la diferite mijloace de intervenţie se face numai în conformitate cu competenţele fiecãruia şi nivelul de competenţã necesar deservirii unui anumit tip de mijloc de intervenţie; în acest sens se aplicã în procesul de repartiţie a medicilor la diferite categorii de mijloace de intervenţie, inclusiv la cele de consultaţii la domiciliu, prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006.
ART. 7
Conducerea autospecialei de consultaţii la domiciliu se realizeazã de cãtre urmãtoarele categorii de personal:
a) conducãtor auto ambulanţier angajat al serviciului de ambulanţã;
b) medicul de gardã poate conduce autospeciala personal dacã acesta este angajat al serviciului de ambulanţã.
ART. 8
Folosirea mijloacelor de avertizare audiovizuale ale autospecialelor de consultaţii la domiciliu se face în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul deplasãrii, în mod excepţional, cãtre un caz care poate fi o urgenţã;
b) în cazul în care medicul este trimis sã rãspundã la o urgenţã cod roşu în lipsa unui alt mijloc de intervenţie medicalizat;
c) în cazul deplasãrii la solicitãri în condiţiile unui trafic urban aglomerat.
ART. 9
Finanţarea activitãţilor desfãşurate cu autospeciala de consultaţii la domiciliu se realizeazã astfel:
a) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi operare sunt asigurate de serviciul de ambulanţã care are în proprietatea sa autospeciala;
b) cheltuielile salariale ale conducãtorului auto sunt asigurate de serviciul de ambulanţã care are în proprietate autospeciala;
c) cheltuielile pentru plata liniilor de gardã a medicilor, cu excepţia celor aflaţi de gardã la centrele de permanenţã, sunt asigurate de serviciul de ambulanţã care are în proprietatea sa autospeciala;
d) activitatea medicilor din centrele de permanenţã desfãşuratã conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitãţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suportã de casele de asigurãri de sãnãtate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) în cazul în care serviciile publice de ambulanţã sunt finanţate prin buget global, contravaloarea consultaţiilor de urgenţã la domiciliu, pentru care sunt utilizate autospecialele de consultaţii la domiciliu, se suportã din bugetul global alocat serviciilor publice de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu excepţia contravalorii activitãţii desfãşurate de medicii din centrele de permanenţã pentru acordarea consultaţiilor de urgenţã la domiciliu, care se suportã conform prevederilor legale în vigoare;
f) în cazul în care serviciile publice de ambulanţã sunt finanţate prin plata de serviciu-solicitare, consultaţia de urgenţã la domiciliu efectuatã de medicii angajaţi sau în regim de gardã din serviciul public de ambulanţã judeţean şi al municipiului Bucureşti, ca solicitare a autospecialei de consultaţii la domiciliu, se deconteazã conform prevederilor legale în vigoare.
----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice