Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 931 din 10 august 2017  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017    Twitter Facebook

 ORDIN nr. 931 din 10 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. FB 7.977 din 10.08.2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.352 din 7.08.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 şi 153 bis din 1 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 36, la articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ca urmare a actualizării CANAMED prin completarea/ modificarea listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea CANAMED şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii august 2017 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea CANAMED intră în vigoare începând cu 16 august 2017."

    2. După anexa nr. 48 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 48^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    3. Anexele nr. 49-51 se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Marian Burcea

    ANEXĂ
    (Anexa nr. 48^1 la Ordinul nr. 196/139/2017)
    REGLEMENTĂRI
    privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017
    privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii
    ART. 1
    (1) Casele de asigurări de sănătate contractează cu unităţile sanitare publice, precum şi cu unităţile sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, o sumă/sume lunară(e) corespunzătoare influenţelor financiare salariale determinate de menţinerea în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017.
    (2) Casele de asigurări de sănătate încheie un contract distinct cu fiecare unitate sanitară publică, respectiv cu fiecare unitate sanitară care are ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială, cu care are încheiate contracte pentru furnizare de servicii medicale; modelul de contract este cel prevăzut în prezenta anexă.

    ART. 2
    Fiecare unitate sanitară publică, precum şi cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale depun pentru contractare o solicitare însoţită de documentele justificative pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii.

    ART. 3
    Sumele reprezentând influenţele financiare ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii se stabilesc de către unităţile sanitare publice şi de către unităţile sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, care răspund de realitatea şi exactitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare, iar solicitarea însoţită de documentele justificative se înaintează la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale.

    ART. 4
    Modelul contractului încheiat între unităţile sanitare publice, precum şi cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale şi casele de asigurări de sănătate pentru punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 este următorul:
    CONTRACT (Model)
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate .................., cu sediul în municipiul/oraşul .............., str. ........................ nr. ....., judeţul/sectorul ..............., telefon .............., fax ..............., reprezentată prin preşedinte-director general .....................,
    şi
    Unitatea sanitară publică/Unitatea sanitară care are ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială ............, cu sediul în ......................., str. ............... nr. ....., telefon: fix/mobil .................., fax ..................... e-mail ............., reprezentată prin ....................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor pentru punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.


    III. Durata contractului
    ART. 2
    Prezentul contract este valabil până la data de 31 decembrie 2017.

    ART. 3
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    IV. Obligaţiile părţilor
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie numai cu unităţile sanitare publice, inclusiv cu cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, contracte pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii;
    b) să acorde unităţilor sanitare publice şi unităţilor sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale sumele corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic;
    c) să recupereze sumele acordate nejustificat faţă de cele rezultate prin punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii.


    ART. 5
    Unităţile sanitare publice şi unităţile sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii;
    b) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017; factura este însoţită de documentele justificative atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, conform solicitării; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format electronic.    V. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017, este de ................. lei şi se defalcă pe luni:
    ........................................
    ........................................
    ........................................
    Suma lunară contractată nu poate depăşi suma corespunzătoare influenţelor financiare salariale determinate de menţinerea în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, în condiţiile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    (2) Lunar, până la data de ............... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de ................... .
    (3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare.
    (4) Casele de asigurări de sănătate încheie, după caz, acte adiţionale de diminuare a valorii de contract lunare cu suma reprezentând diferenţa dintre suma contractată lunar şi suma decontată.

    ART. 7
    Plata se face în contul nr. ..............., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. ..............., deschis la Banca ..................... .


    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 8
    Reprezentantul legal al unităţii sanitare publice şi cel al unităţii sanitare care are ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, sunt direct răspunzători de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare.


    VII. Clauze speciale
    ART. 9
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.


    VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului
    ART. 10
    Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară publică/unitatea sanitară cu asociat unic unitatea administrativ-teritorială cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale.

    ART. 11
    Situaţiile prevăzute la art. 10 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu.


    IX. Corespondenţa
    ART. 12
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul unităţii sanitare cu paturi declarat în contract.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite.


    X. Modificarea contractului
    ART. 13
    (1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ..... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.

    ART. 14
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 15
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.


    XI. Soluţionarea litigiilor
    ART. 16
    (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz.


    XII. Alte clauze
    ..........................................................................

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..............., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


    
             CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
             Preşedinte-director general, Manager,
           .................................... ......................
          Director executiv al Direcţiei economice, Director medical,
          ......................................... ..................
          Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale, Director financiar-contabil,
          ..................................................... .............................
                         Vizat Director de îngrijiri,
                    Juridic, Contencios .........................
                     .......................
                                                              Director de cercetare-dezvoltare,
                                                       .................................    ----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii,  ORDIN nr. 931 din 10 august 2017

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice