Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)  pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
──────────
    *) Republicat în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014.
──────────

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr. 1, şi Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Conducătorii entităţilor publice dispun măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice şi ale codului specific prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE GENERALE
          referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

    A. Dispoziţii generale
    1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită
    1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.
    1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:
    - angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);
──────────
    *) Angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Angajamentul bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    - deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
    - modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
    - ordonanţarea cheltuielilor;
    - constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
    - concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    - alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni.
    2. Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv
    2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:
    - autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;
    - instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora;
    - regiile autonome de interes naţional sau local;
    - companiile sau societăţile naţionale;
    - societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public;
    - agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe rambursabile sau nerambursabile;
    - Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;
    - autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.
    2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.
    Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.
    2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le sunt aplicabile cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum şi listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.
    În raport cu specificul entităţilor publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea cadrului general, precum şi detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice.
    Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora.
    2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât şi pentru cele aferente finanţărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.
    2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează şi procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare.
    3. Conţinutul controlului financiar preventiv
    3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.
    3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate.
    3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:
    a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);
    b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);
    c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).
    3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.
    3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă. La entităţile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entităţii publice.
    3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.
    B. Controlul financiar preventiv propriu
    4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu
    4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată sau alte obligaţii de natură patrimonială.
    4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.
    4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; identificatorul titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei şi data acordării vizei (an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.
    În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deţinut de persoana desemnată.
    În situaţia înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condiţiile legii de către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În acest caz identificatorul titularului vizei este numele şi prenumele conţinut de certificatul digital calificat.
    Entităţile publice la care controlul financiar preventiv se exercită şi asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.
    4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.
    Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.
    Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 "Data restituirii operaţiunii, numele şi prenumele/semnătura" nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obţinerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunea pe care o reprezintă.
    Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
    Entităţile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.
    4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.
    5. Procedura de control
    5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.
    5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.
    5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: "valoarea operaţiunii restituite...".
    5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale.
    5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.
    Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.
    5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.
    6. Refuzul de viză
    6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru.
    La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.
    6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.
    6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.
    6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice. O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat.
    6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.
    De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta.
    C. Controlul financiar preventiv delegat
    7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat
    7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul financiar preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.
    7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.
    7.3. Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament ori părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.
    7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora.
    8. Atribuţii ale controlorului delegat
    8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.
    Avizele consultative se întocmesc la:
    - iniţiativa controlorului delegat;
    - solicitarea ministrului finanţelor publice;
    - solicitarea ordonatorului de credite.
    8.2. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de credite, virări de credite şi modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare.
    8.3. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor.
    8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu şi prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu.
    8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.
    9. Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi
    9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef.
    9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învesteşte cu competenţa de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit, atribuţiile prevăzute la pct. 8.
    În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
    9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele valorice peste care acesta se exercită, diferenţiate pe instituţii publice. Tipurile de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv delegat şi limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcţie de evoluţia cadrului legislativ şi a factorilor de risc specifici anumitor operaţiuni.
    9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenţei de la post a acestora, atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi să comunice această situaţie, în scris, ordonatorului principal de credite.
    9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.
    10. Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat
    10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.
    10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu. Operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat.
    10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control financiar preventiv asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar-şef şi pe ordonatorul de credite.
    10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entităţii publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entităţii publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor.
    11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat
    11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru. O copie a intenţiei de refuz de viză se transmite controlorului financiar şef.
    11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil. Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.
    11.3. În situaţia în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operaţiunii. În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenţiei de refuz de viză. Controlorul financiar şef numeşte prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.
    Controlorul delegat are obligaţia ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operaţiunii şi argumentele ordonatorului de credite.
    Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viză, motivaţia controlorului delegat, prezentată în intenţia de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum şi alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.
    Opinia neutră este motivată şi formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, şi este comunicată în regim de urgenţă controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluţia finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competenţa exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligaţia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.
    Refuzul de viză se aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentaţia aferentă operaţiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.
    La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.
    11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre.
    11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie, prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.
    11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice controlorul delegat informează Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi organelor de inspecţie economico-financiară.
    De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta.
    D. Raportare şi informare
    12. Raportări privind controlul financiar preventiv
    12.1. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 1.8 la prezentele norme metodologice.
    12.2. Entităţile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.
    Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special, întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terţiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.
    12.3. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare cu privire la situaţia curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţia intenţiilor şi refuzurilor de viză, avizele consultative, precum şi alte aspecte cu privire la derularea operaţiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar şef, conform anexelor nr. 1.8 şi 1.9 la prezentele norme metodologice.
    12.4. Controlorul financiar şef prezintă ministrului finanţelor publice informări cu privire la intenţiile şi refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de decizie internă, precum şi cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.

    ANEXA 1.1
    la normele metodologice

                            CADRUL GENERAL
           al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

    A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare


 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │Operaţiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │
 │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │
 │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │
 │ │ preventiv │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 1.│Cerere pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota justificativă;│Se verifică: │
 │ │deschiderea de │- Legea nr. 273/2006 (2); │- nota de │- încadrarea creditelor │
 │ │credite bugetare │- Legea nr. 69/2010 (3); │fundamentare/situaţia│bugetare solicitate în │
 │ │ │- legile bugetare anuale; │privind facturi, │prevederile bugetului │
 │ │ │- Ordonanţa Guvernului │contracte, alte │ordonatorului de credite, │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │obligaţii la plată │repartizate pe trimestre şi │
 │ │ │- Ordinul ministrului │scadente în perioadă,│luni, după caz, şi detaliate │
 │ │ │finanţelor publice │conform prevederilor │conform clasificaţiei │
 │ │ │nr. 501/2013 (81); │legale în vigoare; │bugetare, precum şi existenţa│
 │ │ │- Ordinul ministrului │- bugetul aprobat; │temeiului legal al sumelor │
 │ │ │delegat pentru buget │- solicitările │care se solicită pentru │
 │ │ │nr. 720/2014 (87); │ordonatorilor: │deschiderea de credite │
 │ │ │- aprobări ale Guvernului │principali, secundari│bugetare; │
 │ │ │privind limitele lunare de│şi/sau terţiari, │- dacă sumele solicitate sunt│
 │ │ │cheltuieli; │după caz, pentru │stabilite şi în funcţie de │
 │ │ │- alte acte normative │repartizarea de │creditele deschise, │
 │ │ │specifice. │credite bugetare; │neutilizate; │
 │ │ │ │- situaţia creditelor│- dacă cererea pentru │
 │ │ │ │bugetare deschise │deschiderea de credite se │
 │ │ │ │anterior şi │încadrează în limitele de │
 │ │ │ │neutilizate; │cheltuieli aprobate de Guvern│
 │ │ │ │- alte documente │sau în limita diminuată │
 │ │ │ │specifice. │conform Legii nr. 69/2010; │
 │ │ │ │ │- existenţa justificărilor, │
 │ │ │ │ │inclusiv cu privire la │
 │ │ │ │ │ordonatorii principali, │
 │ │ │ │ │secundari şi terţiari, dacă │
 │ │ │ │ │este cazul, prin care │
 │ │ │ │ │ordonatorul principal │
 │ │ │ │ │probează că nu va înregistra,│
 │ │ │ │ │în sold, sume neutilizate la │
 │ │ │ │ │finele perioadei pentru care │
 │ │ │ │ │se solicită deschiderea de │
 │ │ │ │ │credite bugetare; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2.│Dispoziţie │- Legea nr. 500/2002 (1); │- solicitările │Se verifică: │
 │ │bugetară pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │ordonatorilor: │- încadrarea sumelor din │
 │ │repartizarea │- Legea nr. 69/2010 (3); │principali, secundari│dispoziţiile bugetare în │
 │ │creditelor │- legile bugetare anuale; │şi/sau terţiari, după│creditele bugetare aprobate │
 │ │bugetare sau │- Ordonanţa Guvernului │caz, pentru │ordonatorilor, repartizate │
 │ │borderoul │nr. 119/1999 (4); │repartizarea de │ordonatorului principal pe │
 │ │centralizator al │- Ordinul ministrului │credite bugetare; │trimestre şi luni şi │
 │ │dispoziţiilor │delegat pentru buget │- bugetul aprobat; │detaliate conform │
 │ │bugetare │nr. 501/2013 (81); │- fundamentarea │clasificaţiei bugetare; │
 │ │ │- acte de reglementare │sumelor înscrise în │- dacă sumele prevăzute │
 │ │ │specifice activităţii │dispoziţiile bugetare│pentru repartizare sunt │
 │ │ │ordonatorilor de credite, │de repartizare pentru│cuprinse în cererea de │
 │ │ │angajamente juridice │bugetul propriu şi │deschidere de credite sau │
 │ │ │generatoare de obligaţii │bugetele │sunt acoperite, prin │
 │ │ │de plată pe seama │ordonatorilor │disponibilizări pe seama │
 │ │ │creditelor bugetare; │secundari, respectiv │redistribuirii de credite │
 │ │ │- alte acte normative │terţiari de credite; │deschise anterior; │
 │ │ │specifice. │- alte documente │- existenţa justificărilor, │
 │ │ │ │specifice. │inclusiv cu privire la │
 │ │ │ │ │ordonatorii secundari şi │
 │ │ │ │ │terţiari, dacă este cazul, │
 │ │ │ │ │prin care ordonatorul │
 │ │ │ │ │principal probează că nu va │
 │ │ │ │ │înregistra, în sold, sume │
 │ │ │ │ │neutilizate la finele │
 │ │ │ │ │perioadei pentru care se │
 │ │ │ │ │solicită repartizarea de │
 │ │ │ │ │credite bugetare; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │modificarea │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- dacă modificarea este în │
 │ │repartizării pe │- Legea nr. 69/2010 (3); │propunerii pentru │competenţa de aprobare a │
 │ │trimestre a │- legile bugetare anuale; │modificarea │Ministerului Finanţelor │
 │ │creditelor │- Ordonanţa Guvernului │repartizării pe │Publice sau a ordonatorilor │
 │ │bugetare │nr. 119/1999 (4); │trimestre a │principali/secundari, │
 │ │ │- alte acte normative │creditelor; │după caz; │
 │ │ │specifice. │- bugetul aprobat; │- dacă sumele propuse sunt │
 │ │ │ │- alte documente │prevăzute în bugetul anual │
 │ │ │ │specifice. │aprobat şi dacă se respectă │
 │ │ │ │ │Legea nr. 69/2010, când este │
 │ │ │ │ │cazul; │
 │ │ │ │ │- concordanţa propunerii de │
 │ │ │ │ │modificare cu obligaţiile ce │
 │ │ │ │ │decurg din acţiuni şi sarcini│
 │ │ │ │ │noi sau reprogramate; │
 │ │ │ │ │- existenţa şi pertinenţa │
 │ │ │ │ │justificărilor cu privire la │
 │ │ │ │ │nivelul propunerilor cuprinse│
 │ │ │ │ │în documentul de modificare; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │efectuarea │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- dacă virarea de credite nu │
 │ │virărilor de │- Legea nr. 69/2010 (3); │propunerii pentru │contravine prevederilor │
 │ │credite: │- legile bugetare anuale; │efectuarea virărilor │legale în vigoare; │
 │ │- între │- Ordonanţa Guvernului │de credite; │- existenţa de justificări, │
 │ │subdiviziunile │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │detalieri şi necesităţi │
 │ │clasificaţiei │- alte acte normative │- alte documente │privind execuţia, până la │
 │ │bugetare; │specifice. │specifice. │finele anului bugetar, a │
 │ │- între programe;│ │ │capitolului, programului │
 │ │- între │ │ │şi/sau subdiviziunii │
 │ │obiectivele/ │ │ │clasificaţiei bugetare de la │
 │ │proiectele şi │ │ │care se propune │
 │ │categoriile de │ │ │disponibilizarea, respectiv │
 │ │investiţii │ │ │a capitolului, programului │
 │ │înscrise în │ │ │şi/sau subdiviziunii │
 │ │programul de │ │ │clasificaţiei bugetare la │
 │ │investiţii. │ │ │care se suplimentează │
 │ │ │ │ │prevederile bugetare; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 5.│Dispoziţie │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │bugetară de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existenţa creditelor │
 │ │retragere a │- Legea nr. 69/2010 (3); │propunerii pentru │bugetare deschise şi │
 │ │creditelor │- legile bugetare anuale; │retragerea │neutilizate; │
 │ │bugetare deschise│- Ordonanţa Guvernului │creditelor bugetare; │- dacă retragerea de credite │
 │ │şi neutilizate │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │bugetare este temeinic │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- situaţia │justificată; │
 │ │ │finanţelor publice │disponibilului de │- încadrarea operaţiunii de │
 │ │ │nr. 501/2013 (81); │credite bugetare │retragere în termenul legal; │
 │ │ │- alte acte normative │deschise, la data │- existenţa semnăturii │
 │ │ │specifice. │solicitării vizei. │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


    B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată


 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │ Operaţiuni*) │ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │
 │crt.│ supuse │ │ │ a controlului │
 │ │ controlului │ │ │ financiar preventiv │
 │ │ financiar │ │ │ │
 │ │ preventiv │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 1.│Contract/Contract│- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │
 │ │subsecvent/ │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice;│- dacă achiziţia publică este│
 │ │Comandă de │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │prevăzută în programul anual │
 │ │achiziţii publice│- Ordonanţa Guvernului │- documentul de │al achiziţiilor publice; │
 │ │de produse, │nr. 119/1999(4); │aprobare, de către │- dacă sunt asigurate surse │
 │ │servicii sau │- Regulamentul (CE) │conducătorul │de finanţare, existenţa │
 │ │lucrări │nr. 2.195/2002 (12); │entităţii publice, a │creditelor bugetare şi/sau a │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │procedurii selectate │creditelor de angajament, │
 │ │ │Guvernului nr. 34/2006 │de achiziţie; │după caz; │
 │ │ │(5); │- referatul de │- rezervarea creditelor, prin│
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │necesitate; │angajament bugetar, la │
 │ │ │nr. 925/2006 (14); │- acordul sau │nivelul obligaţiilor │
 │ │ │- Ordinul preşedintelui │convenţia de │financiare ce decurg din │
 │ │ │Autorităţii Naţionale │finanţare externă; │angajamentul legal; │
 │ │ │pentru Reglementarea şi │- contractul/decizia/│- încadrarea obiectului │
 │ │ │Monitorizarea Achiziţiilor│ordinul de finanţare;│contractului în categoria de │
 │ │ │Publice nr. 313/2011 (78) │- nota privind │cheltuieli considerate │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │determinarea valorii │eligibile, în conformitate cu│
 │ │ │nr. 1.660/2006 (15); │estimate; │contractul/ordinul/decizia de│
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- fişa obiectivului/ │finanţare şi/sau acordul sau │
 │ │ │Guvernului nr. 30/2006 │proiectului/ │convenţia de finanţare │
 │ │ │(7); │categoriei de │externă şi cu regulile │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │investiţii; │fiecărui organism finanţator;│
 │ │ │nr. 921/2011 (16); │- lista detaliată │- dacă documentele privind │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │pentru alte │achiziţia au fost întocmite │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │cheltuieli de │în conformitate cu │
 │ │ │(32); │investiţii; │prevederile legislaţiei │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- actul de aprobare a│române şi cu reglementările │
 │ │ │nr. 218/2012 (38); │documentaţiei de │organismelor internaţionale; │
 │ │ │- Legea nr. 105/2011 (33);│atribuire; │- respectarea legalităţii şi │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- actul de aprobare a│regularităţii specifice │
 │ │ │Guvernului nr. 66/2011 │documentaţiei │procedurii de achiziţie │
 │ │ │(34); │tehnico-economice, │publică; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │documentaţiei de │- dacă sunt respectate │
 │ │ │nr. 875/2011 (36); │avizare, notei de │condiţiile tehnice şi │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │fundamentare a │financiare stabilite în │
 │ │ │nr. 759/2007 (35); │cheltuielilor de │acordul-cadru; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │investiţii, după caz;│- dacă se încheie cu │
 │ │ │nr. 457/2008 (37); │- anunţul de intenţie│operatorul economic care este│
 │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │şi dovada │parte în acordul-cadru; │
 │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │transmiterii acestuia│- existenţa aprobării de │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │spre publicare; │către conducătorul │
 │ │ │nr. 44/2004 (18); │- anunţul/invitaţia │autorităţii contractante, a │
 │ │ │- Codul comercial (9); │de participare la │raportului procedurii; │
 │ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│procedură, după caz; │- stabilirea termenilor │
 │ │ │- Legea nr. 72/2013 (82); │- documentaţia de │contractului în concordanţă │
 │ │ │- Ordonanţa Guvernului │atribuire; │cu prevederile cadrului │
 │ │ │nr. 13/2011 (11); │- actul de numire a │normativ; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │comisiei de evaluare/│- cuantumul şi valabilitatea │
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │negociere sau a │garanţiei de participare şi │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │juriului, după caz; │valabilitatea ofertei la data│
 │ │ │nr. 28/2008 (19); │- ofertele prezentate│încheierii contractului; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │de operatorii │- încheierea contractului în │
 │ │ │nr. 363/2010 (20); │economici; │condiţiile ofertei declarate │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- procesul-verbal de │câştigătoare şi conform │
 │ │ │finanţelor publice │deschidere a │modelului de contract din │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ofertelor/ │documentaţia de atribuire; │
 │ │ │- acordul sau convenţia de│procesul-verbal de │- existenţa semnăturii │
 │ │ │finanţare externă şi legea│negociere; │conducătorului │
 │ │ │de ratificare/hotărârea │- raportul procedurii│compartimentului de │
 │ │ │Guvernului de aprobare; │de atribuire; │specialitate; │
 │ │ │- alte acte normative │- comunicarea privind│- existenţa avizului │
 │ │ │specifice. │rezultatul aplicării │compartimentului juridic. │
 │ │ │ │procedurii; │ │
 │ │ │ │- acordul-cadru, după│ │
 │ │ │ │caz; │ │
 │ │ │ │- contestaţiile şi │ │
 │ │ │ │soluţionarea │ │
 │ │ │ │lor; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2.│Contract/Decizie/│- Legea nr. 500/2002 (1); │- cererea de │Se verifică: │
 │ │Ordin de │- Legea nr. 273/2006 (2); │finanţare, proiectul │- existenţa creditelor │
 │ │finanţare/Acord │- legile bugetare anuale; │tehnic, bugetul │bugetare şi/sau a creditelor │
 │ │de finanţare │- Ordonanţa Guvernului │acestuia, listele de │de angajament, după caz; │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │verificare privind │- dacă solicitarea finanţării│
 │ │ │- Regulamentul (CE) │evaluarea şi selecţia│are temei legal; │
 │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │proiectelor, │- respectarea legalităţii şi │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │întocmite de │regularităţii specifice │
 │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │compartimentele de │procedurii de selecţie; │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │specialitate; │- stabilirea termenilor │
 │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │- bugetul aprobat; │contractului în concordanţă │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │- hotărârea comisiei │cu prevederile cadrului │
 │ │ │nr. 498/2007 (64); │de evaluare cu │normativ, inclusiv cu privire│
 │ │ │- Legea nr. 350/2005 (22);│privire la proiectele│la calitatea Curţii de │
 │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │selectate; │Conturi de a exercita control│
 │ │ │- Legea nr. 321/2006 (23);│- programul, │conform art. 38 alin. (2) din│
 │ │ │- Codul comercial (9); │proiectul sau │Legea nr. 350/2005; │
 │ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│acţiunea în care se │- înscrierea valorii │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │încadrează │contractului în limitele │
 │ │ │Guvernului nr. 34/2006 (5)│solicitarea │alocării bugetare aprobate │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │finanţării; │prin programul operaţional; │
 │ │ │Guvernului │- acordul de │- încadrarea obiectului │
 │ │ │nr. 63/1999 (53); │parteneriat, încheiat│contractului în categoria de │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │între liderul de │cheltuieli eligibile, în │
 │ │ │Guvernului │proiect şi partenerii│conformitate cu prevederile │
 │ │ │nr. 64/2009 (32); │acestuia, după caz; │programului operaţional; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul privind │- rezervarea creditelor prin │
 │ │ │nr. 218/2012 (38); │vizita la faţa │angajament bugetar; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │locului; │- existenţa aprobărilor │
 │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │- raportul de analiză│pentru toţi paşii │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │a conformităţii │premergători acordării │
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │proiectului tehnic; │contractului prevăzuţi de │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- scrisoarea de │procedurile specifice; │
 │ │ │nr. 759/2007 (35); │notificare privind │- existenţa semnăturii │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │raportul de analiză a│conducătorului │
 │ │ │Guvernului │conformităţii │compartimentului de │
 │ │ │nr. 74/2009 (60); │proiectului tehnic; │specialitate; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul de │- existenţa avizului │
 │ │ │nr. 442/2009 (61); │evaluare tehnică şi │compartimentului juridic. │
 │ │ │- Ordonanţa Guvernului │financiară; │ │
 │ │ │nr. 57/2002 (88); │- nota de avizare │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │internă a │ │
 │ │ │nr. 1.265/2004 (89); │contractelor de │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │finanţare/cofinanţare│ │
 │ │ │nr. 1.266/2004 (90); │- acordul de │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │implementare/ │ │
 │ │ │nr. 134/2011 (91); │finanţare, după caz; │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente │ │
 │ │ │finanţelor publice │specifice. │ │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3.│Acord de împrumut│- Legea nr. 500/2002 (1); │- fundamentarea │Se verifică: │
 │ │subsidiar/Acord │- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii de avizare│- încadrarea obiectului │
 │ │de împrumut │- Ordonanţa Guvernului │a acordului de │acordului de împrumut │
 │ │subsidiar şi │nr. 119/1999 (4); │împrumut subsidiar; │subsidiar/acord de împrumut │
 │ │garanţie │- Ordonanţa de urgenţă a │- hotărârea Comisiei │subsidiar şi garanţie în │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2007 │de autorizare a │prevederile acordului de │
 │ │ │(65); │împrumuturilor locale│împrumut; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │(dacă beneficiarul │- concordanţa termenilor │
 │ │ │nr. 1.470/2007 (77); │sau garantul este │acordului subsidiar cu cei │
 │ │ │- Ordinul ministrului │unitate │din acordul de împrumut; │
 │ │ │economiei şi finanţelor │administrativ- │- existenţa semnăturii │
 │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │teritorială); │conducătorului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- hotărârea │compartimentului de │
 │ │ │economiei şi finanţelor │Comitetului │specialitate; │
 │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │Interministerial de │- existenţa avizului │
 │ │ │- Ordinul ministrul │Finanţări, Garanţii │compartimentului juridic; │
 │ │ │finanţelor publice │şi Asigurări; │ │
 │ │ │nr. 138/2009 (48); │- acordul de │ │
 │ │ │- Ordinul ministrul │împrumut/contractul │ │
 │ │ │finanţelor publice │de finanţare; │ │
 │ │ │nr. 505/2009 (55); │- alte documente │ │
 │ │ │- acordul de împrumut │specifice. │ │
 │ │ │extern/contract de │ │ │
 │ │ │finanţare; │ │ │
 │ │ │- actul normativ de │ │ │
 │ │ │ratificare a acordului de │ │ │
 │ │ │împrumut extern sau a │ │ │
 │ │ │contractului de finanţare │ │ │
 │ │ │extern, după caz; │ │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
 │ │ │finanţelor publice │ │ │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4.│Convenţie de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- fundamentarea │Se verifică: │
 │ │garanţie aferentă│- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii de │- încadrarea obiectului │
 │ │acordului de │- Ordonanţa de urgenţă a │convenţie; │convenţiei în prevederile │
 │ │garanţie │Guvernului nr. 64/2007 │- hotărârea Comisiei │acordului de împrumut extern,│
 │ │ │(65); │de autorizare a │acordului de garanţie sau │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │împrumuturilor locale│prevederilor hotărârii │
 │ │ │nr. 1.470/2007 (77); │(dacă beneficiarul │Guvernului, după caz; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │sau garantul este │- concordanţa termenilor │
 │ │ │nr. 9/2007 (27); │unitate administrativ│convenţiei cu cei din acordul│
 │ │ │- Ordinul ministrului │-teritorială); │de împrumut extern, acordul │
 │ │ │economiei şi finanţelor │- hotărârea │de garanţie sau cu │
 │ │ │nr. 1.603/2008 (80); │Comitetului │prevederile hotărârii │
 │ │ │- Ordinul ministrului │Interministerial de │Guvernului, după caz; │
 │ │ │finanţelor publice │Finanţări, Garanţii │- existenţa semnăturii │
 │ │ │nr. 138/2009 (48); │şi Asigurări; │conducătorului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente │compartimentului de │
 │ │ │economiei şi finanţelor │specifice. │specialitate; │
 │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │ │- existenţa avizului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │compartimentului juridic. │
 │ │ │economiei şi finanţelor │ │ │
 │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │ │ │
 │ │ │- acordul de împrumut │ │ │
 │ │ │extern, încheiat între │ │ │
 │ │ │beneficiarul garanţiei şi │ │ │
 │ │ │finanţatorul extern; │ │ │
 │ │ │- actul normativ de │ │ │
 │ │ │ratificare a acordului de │ │ │
 │ │ │garanţie/ hotărârea │ │ │
 │ │ │Guvernului de aprobare a │ │ │
 │ │ │garanţiei; │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 5.│Scrisoare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- avizul Comitetului │Se verifică: │
 │ │garanţie pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │Interministerial de │- concordanţa termenilor │
 │ │împrumuturi │- Ordonanţa de urgenţă a │Finanţare, Garanţii │scrisorii de garanţie cu cei │
 │ │externe │Guvernului nr. 64/2007 │şi Asigurări; │din acordul de împrumut │
 │ │contractate sau │(65); │- hotărârea Comisiei │extern; │
 │ │garantate de │- Hotărârea Guvernului │de autorizare a │- existenţa convenţiei de │
 │ │Guvern prin │nr. 1.470/2007 (77); │împrumuturilor │garantare semnată de │
 │ │Ministerul │- Ordinul ministrului │locale; │garantat; │
 │ │Finanţelor │economiei şi finanţelor │- convenţia de │- concordanţa între proiectul│
 │ │Publice/ │nr. 1.603/2008 (80); │garantare; │scrisorii de garanţie şi │
 │ │contractate sau │- Ordinul ministrului │- memorandumul │proiectul convenţiei de │
 │ │garantate de │finanţelor publice │privind acordul de │garantare; │
 │ │unitatea │nr. 138/2009 (48); │principiu pentru │- existenţa semnăturii │
 │ │administrativ- │- Ordinul ministrului │acordarea garanţiei │conducătorului │
 │ │teritorială │economiei şi finanţelor │statului; │compartimentului de │
 │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │- nota rezultat al │specialitate; │
 │ │ │- Ordinul ministrului │negocierii │- existenţa avizului │
 │ │ │economiei şi finanţelor │condiţiilor de │compartimentului juridic. │
 │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │acordare a garanţiei │ │
 │ │ │- acordul de împrumut │de stat; │ │
 │ │ │extern; │- alte documente │ │
 │ │ │- alte acte normative │specifice. │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 6.│Convenţie de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- avizul Comitetului │Se verifică: │
 │ │garantare între │- Legea nr. 273/2006 (2); │Interministerial de │- existenţa semnăturii │
 │ │Ministerul │- Ordonanţa de urgenţă a │Finanţare, Garanţii │reprezentantului legal al │
 │ │Finanţelor │Guvernului nr. 64/2007 │şi Asigurări; │unităţii administrativ- │
 │ │Publice/unitatea │(65); │- hotărârea Comisiei │teritoriale garantate; │
 │ │administrativ- │- Hotărârea Guvernului │de autorizare a │- concordanţa termenilor │
 │ │teritorială, în │nr. 1.470/2007 (77); │împrumuturilor locale│convenţiei de garantare cu │
 │ │calitate de │- Ordinul ministrului │(dacă beneficiarul │cei din acordul de împrumut; │
 │ │garant, şi │economiei şi finanţelor │sau garantul este │- existenţa semnăturii │
 │ │beneficiarul │nr. 1.603/2008 (80); │unitate administrativ│conducătorului │
 │ │scrisorii de │- Ordinul ministrului │-teritorială); │compartimentului de │
 │ │garanţie │finanţelor publice │- memorandumul │specialitate; │
 │ │ │nr. 138/2009 (48); │privind acordul de │- existenţa avizului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │principiu pentru │compartimentului juridic. │
 │ │ │economiei şi finanţelor │acordarea garanţiei │ │
 │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │statului; │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- nota rezultat al │ │
 │ │ │economiei şi finanţelor │negocierii │ │
 │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │condiţiilor de │ │
 │ │ │- acordul de împrumut │acordare a garanţiei │ │
 │ │ │extern; │de stat; │ │
 │ │ │- alte acte normative │- alte documente │ │
 │ │ │specifice. │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 7.│Scrisoare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- hotărârea Comisiei │Se verifică: │
 │ │garanţie pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │de autorizare a │- concordanţa termenilor │
 │ │împrumutul │- Ordonanţa de urgenţă a │împrumuturilor locale│scrisorii de garanţie cu cei │
 │ │garantat de stat,│Guvernului nr. 64/2007 │(dacă beneficiarul │din acordul de împrumut │
 │ │contractat direct│(65); │sau garantul este │extern; │
 │ │de o unitate │- Hotărârea Guvernului │unitate │- existenţa convenţiei de │
 │ │administrativ- │nr. 1.470/2007 (77); │administrativ- │garantare semnate de │
 │ │teritorială │- Ordinul ministrului │teritorială); │garantat; │
 │ │ │economiei şi finanţelor │- memorandumul │- existenţa semnăturii │
 │ │ │nr. 1.603/2008 (80); │privind acordul de │conducătorului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │principiu pentru │compartimentului de │
 │ │ │finanţelor publice │acordarea garanţiei │specialitate; │
 │ │ │nr. 138/2009 (48); │statului; │- existenţa avizului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │- nota rezultat al │compartimentului │
 │ │ │economiei şi finanţelor │negocierii │juridic. │
 │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │condiţiilor de │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │acordare a garanţiei │ │
 │ │ │economiei şi finanţelor │de stat; │ │
 │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │- avizul Comitetului │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │Interministerial de │ │
 │ │ │nr. 9/2007 (27); │Finanţări, Garanţii │ │
 │ │ │- alte acte normative │şi Asigurări; │ │
 │ │ │specifice. │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 8.│Convenţie de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- hotărârea comisiei │Se verifică: │
 │ │garanţie între │- Legea nr. 273/2006 (2); │de autorizare; │- existenţa semnăturii │
 │ │Ministerul │- Ordonanţa de urgenţă a │- hotărârea Comisiei │reprezentantului legal al │
 │ │Finanţelor │Guvernului nr. 64/2007 │de autorizare a │unităţii administrativ- │
 │ │Publice, în │(65); │împrumuturilor locale│teritoriale garantate; │
 │ │calitate de │- Hotărârea Guvernului │(dacă beneficiarul │- dacă sunt stabilite │
 │ │garant şi │nr. 1.470/2007 (77); │sau garantul este │obligaţiile părţilor │
 │ │reprezentantul │- Ordinul ministrului │unitate │contractante; │
 │ │legal al unităţii│economiei şi finanţelor │administrativ- │- existenţa semnăturii │
 │ │administrativ- │nr. 1.603/2008 (80); │teritorială); │conducătorului │
 │ │teritoriale, în │- Ordinul ministrului │- memorandumul │compartimentului de │
 │ │calitate de │finanţelor publice │privind acordul de │specialitate; │
 │ │garantat │nr. 138/2009 (48); │principiu pentru │- existenţa avizului │
 │ │ │- Ordinul ministrului │acordarea garanţiei │compartimentului juridic. │
 │ │ │economiei şi finanţelor │statului; │ │
 │ │ │nr. 2.005/2008 (79); │- nota rezultat al │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │negocierii │ │
 │ │ │economiei şi finanţelor │condiţiilor de │ │
 │ │ │nr. 2.509/2008 (62); │acordare a garanţiei │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │de stat; │ │
 │ │ │nr. 9/2007 (27); │- avizul Comitetului │ │
 │ │ │- alte acte normative │Interministerial de │ │
 │ │ │specifice. │Finanţări, Garanţii │ │
 │ │ │ │şi Asigurări; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 9.│Scrisoare │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │suplimentară │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanţa dintre │
 │ │pentru acordurile│- Ordonanţa de urgenţă a │- acceptul │condiţiile din scrisoarea │
 │ │de împrumut │Guvernului nr. 64/2007 │Ministerului │suplimentară şi acordul-cadru│
 │ │ │(65); │Finanţelor Publice │de împrumut; │
 │ │ │- Acordul de împrumut │privind condiţiile │- existenţa semnăturii │
 │ │ │extern; │financiare; │conducătorului │
 │ │ │- legea de ratificare; │- alte documente │compartimentului de │
 │ │ │- alte acte normative │specifice. │specialitate; │
 │ │ │specifice. │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 10.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │
 │ │concesionare, │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice;│- dacă achiziţia este │
 │ │cumpărare sau de │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │prevăzută în programul anual │
 │ │închiriere de │- Ordonanţa Guvernului │- nota de │al achiziţiilor publice; │
 │ │terenuri, clădiri│nr. 119 /1999 (4); │fundamentare; │- existenţa creditelor │
 │ │existente, alte │- Legea nr. 213/1998 (31);│- documente specifice│bugetare şi/sau de │
 │ │bunuri imobile │- Legea nr. 571/2003 (8); │privind derularea │angajament; │
 │ │sau a drepturilor│- Ordonanţa de urgenţă a │operaţiunii; │- rezervarea creditelor, prin│
 │ │asupra acestora, │Guvernului nr. 34/2006 │- procedura aprobată │angajament bugetar, la │
 │ │în care entitatea│(5); │de ordonator, │nivelul obligaţiilor │
 │ │publică este │- Hotărârea Guvernului │aplicabilă │financiare ce decurg din │
 │ │concesionar, │nr. 925/2006 (14); │achiziţiilor │angajamentul legal; │
 │ │cumpărător sau │- Codul comercial (9); │nereglementate de │- respectarea prevederilor │
 │ │chiriaş │- Legea nr. 287/2009 (10);│legislaţia │legale şi a procedurilor │
 │ │ │- alte acte normative │achiziţiilor publice;│privind concesionarea, │
 │ │ │specifice. │- alte documente │cumpărarea sau închirierea; │
 │ │ │ │specifice. │- stabilirea termenilor │
 │ │ │ │ │contractului în concordanţă │
 │ │ │ │ │cu prevederile cadrului │
 │ │ │ │ │normativ; │
 │ │ │ │ │- rezervarea creditelor, prin│
 │ │ │ │ │angajament bugetar, la │
 │ │ │ │ │nivelul obligaţiilor │
 │ │ │ │ │financiare ce decurg din │
 │ │ │ │ │angajamentul legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 11.│Acord pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │schimb de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existenţa creditelor │
 │ │experienţă sau │- Ordonanţa Guvernului │proiectului de acord;│bugetare şi/sau de │
 │ │documentare, pe │nr. 119/1999 (4); │- devizele de │angajament; │
 │ │bază de │- Ordonanţa Guvernului │cheltuieli aferente │- concordanţa termenilor din │
 │ │reciprocitate, │nr. 80/2001 (24); │acţiunilor ce urmează│acord privind obligaţiile │
 │ │fără transfer │- Legea nr. 590/2003 (66);│a fi derulate în │financiare cu prevederile │
 │ │de valută │- Hotărârea Guvernului │cadrul acordului; │cadrului legal existent │
 │ │ │nr. 552/1991 (25); │- alte documente │(cheltuieli de protocol, │
 │ │ │- alte acte normative │specifice. │delegare, taxe); │
 │ │ │specifice. │ │- încadrarea devizelor de │
 │ │ │ │ │cheltuieli ale acţiunilor ce │
 │ │ │ │ │urmează a fi derulate în │
 │ │ │ │ │cadrul acordului, în limitele│
 │ │ │ │ │legale de cheltuieli; │
 │ │ │ │ │- rezervarea creditelor prin │
 │ │ │ │ │angajament bugetar la nivelul│
 │ │ │ │ │obligaţiilor financiare │
 │ │ │ │ │decurgând din angajamentul │
 │ │ │ │ │legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 12.│Act intern de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │decizie privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existenţa creditelor │
 │ │organizarea │- legile bugetare anuale; │acţiunii de protocol,│bugetare şi/sau de │
 │ │acţiunilor de │- Ordonanţa Guvernului │a manifestării cu │angajament; │
 │ │protocol, a │nr. 119/1999 (4); │caracter cultural- │- concordanţa dintre natura │
 │ │unor manifestări │- Ordonanţa Guvernului │ştiinţific sau a │obligaţiilor financiare care │
 │ │cu caracter │nr. 80/2001 (24); │acţiunii cu caracter │fac obiectul actului intern │
 │ │cultural- │- Hotărârea Guvernului │specific; │de decizie şi prevederile │
 │ │ştiinţific sau a │nr. 552/1991 (25); │- bugetul aprobat; │cadrului legal existent; │
 │ │altor acţiuni cu │- Hotărârea Guvernului │- documente transmise│- încadrarea valorii │
 │ │caracter │nr. 189/2001 (26); │de parteneri cu │devizului/categoriei de │
 │ │specific, │- Ordinul ministrului │privire la │cheltuieli în limitele │
 │ │inclusiv │finanţelor publice │participarea la │prevăzute de normele legale; │
 │ │devizul │nr. 1.792/2002 (21); │acţiune; │- rezervarea creditelor, prin│
 │ │estimativ, pe │- alte acte normative │- alte documente │angajament bugetar, la │
 │ │categorii de │specifice. │specifice. │nivelul obligaţiilor │
 │ │cheltuieli │ │ │financiare decurgând din │
 │ │ │ │ │angajamentul legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 13.│Act intern de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │decizie privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existenţa creditelor │
 │ │deplasarea în │- legile bugetare anuale; │deplasării în │bugetare şi/sau de │
 │ │străinătate, │- Ordonanţa Guvernului │străinătate; │angajament; │
 │ │inclusiv devizul │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │- concordanţa dintre natura │
 │ │estimativ de │- Legea nr. 248/2005 (28);│- documente, │şi cuantumul obligaţiilor │
 │ │cheltuieli │- Hotărârea Guvernului. │invitaţii şi │financiare care fac obiectul │
 │ │ │nr. 518/1995 (29); │comunicări scrise de │actului intern de decizie şi │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │la partenerul extern,│prevederile cadrului normativ│
 │ │ │nr. 1.860/2006 (30); │privitoare la │existent (transport, cazare, │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │acţiunea şi │diurnă, alte cheltuieli); │
 │ │ │nr. 189/2001 (26); │condiţiile efectuării│- rezervarea creditelor, prin│
 │ │ │- Ordinul ministrului │deplasării în │angajament bugetar, la │
 │ │ │finanţelor publice │străinătate; │nivelul obligaţiilor │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │- notă-mandat privind│financiare decurgând din │
 │ │ │- alte acte normative │deplasarea; │angajamentul legal; │
 │ │ │specifice. │- memorandum, după │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │caz; │conducătorului │
 │ │ │ │- alte documente │compartimentului de │
 │ │ │ │specifice. │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 14.│Act intern de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │decizie privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existenţa creditelor │
 │ │delegarea sau │- legile bugetare anuale; │delegării/detaşării; │bugetare şi/sau de │
 │ │detaşarea în ţară│- Ordonanţa Guvernului │- bugetul aprobat; │angajament; │
 │ │a personalului, │nr. 119/1999 (4); │- acceptul scris al │- concordanţa dintre natura │
 │ │inclusiv devizul │- Legea nr. 53/2003 (42); │persoanei detaşate; │şi cuantumul obligaţiilor │
 │ │estimativ de │- Legea nr. 188/1999 (44);│- alte documente │financiare care fac obiectul │
 │ │cheltuieli │- Hotărârea Guvernului │specifice. │actului de decizie privind │
 │ │ │nr. 1.860/2006 (30); │ │delegarea sau detaşarea şi │
 │ │ │- alte acte normative │ │prevederile cadrului normativ│
 │ │ │specifice. │ │existent (transport, cazare, │
 │ │ │ │ │diurnă, alte cheltuieli); │
 │ │ │ │ │- rezervarea creditelor prin │
 │ │ │ │ │angajament bugetar la nivelul│
 │ │ │ │ │obligaţiilor financiare │
 │ │ │ │ │decurgând din angajamentul │
 │ │ │ │ │legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 15.│Ordin/act intern │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │de decizie │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare şi │- existenţa creditelor │
 │ │privind: │- legile bugetare anuale; │dosarul angajării/ │bugetare şi/sau de │
 │ │- angajarea sau │- Ordonanţa Guvernului │avansării │angajament; │
 │ │promovarea/ │nr. 119/1999 (4); │personalului; │- respectarea reglementărilor│
 │ │avansarea │- Legea nr. 53/2003 (42); │- bugetul aprobat; │legale privind angajarea, │
 │ │personalului; │- Legea nr. 188/1999 (44);│- propunerea pentru │promovarea/avansarea, │
 │ │- numirea cu │- Legea-cadru nr. 284/2010│acordarea altor │stabilirea drepturilor │
 │ │caracter │(43); │drepturi salariale; │salariale şi încadrarea │
 │ │temporar a │- Ordonanţa Guvernului │- alte documente │personalului în limita │
 │ │personalului │nr. 32/1998 (67); │specifice. │posturilor aprobate; │
 │ │de execuţie pe │- alte acte normative │ │- rezervarea creditelor prin │
 │ │funcţii de │specifice. │ │angajament bugetar la nivelul│
 │ │conducere; │ │ │obligaţiilor financiare │
 │ │- acordarea altor│ │ │decurgând din angajamentul │
 │ │drepturi │ │ │legal; │
 │ │salariale │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 16.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │comodat în care │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- existenţa creditelor │
 │ │entitatea publică│- Ordonanţa Guvernului │- devizul │bugetare şi/sau de │
 │ │are calitatea de │nr. 119/1999 (4); │cheltuielilor ce │angajament; │
 │ │comodatar │- Legea nr. 287/2009 (10);│urmează a fi │- dacă devizul/categoriile de│
 │ │ │- alte acte normative │suportate de │cheltuieli se încadrează în │
 │ │ │specifice. │comodatar, aprobat de│limitele legale; │
 │ │ │ │conducătorul │- rezervarea creditelor prin │
 │ │ │ │entităţii publice; │angajament bugetar la nivelul│
 │ │ │ │- alte documente │cheltuielilor ce urmează a fi│
 │ │ │ │specifice. │suportate de entitatea │
 │ │ │ │ │publică; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 17.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de │Se verifică: │
 │ │parteneriat │- Legea nr. 273/2006 (2); │prefezabilitate sau │- existenţa creditelor │
 │ │public-privat │- legile bugetare anuale; │fundamentare; │bugetare şi/sau de │
 │ │ │- Ordonanţa Guvernului │- nota justificativă │angajament; │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │pentru selectarea │- respectarea legalităţii şi │
 │ │ │- Legea nr. 213/1998 (31);│procedurii de dialog │regularităţii │
 │ │ │- Legea nr. 33/1994 (70); │competitiv; │specifice contractului de │
 │ │ │- Legea nr. 178/2010 (68);│- anunţul de │parteneriat public-privat; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │selecţie; │- stabilirea termenilor │
 │ │ │nr. 1.239/2010 (69); │- documentul ataşat; │contractului în concordanţă │
 │ │ │- alte acte normative │- comisia de evaluare│cu prevederile cadrului │
 │ │ │specifice. │a ofertelor/ │normativ; │
 │ │ │ │scrisorilor de │- rezervarea creditelor prin │
 │ │ │ │intenţie, aprobată; │angajament bugetar la nivelul│
 │ │ │ │- comisia de │valorii angajamentului legal;│
 │ │ │ │negociere pentru │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │semnarea acordului de│conducătorului │
 │ │ │ │proiect, aprobată; │compartimentului de │
 │ │ │ │- oferta/scrisorile │specialitate; │
 │ │ │ │de intenţie; │- existenţa avizului │
 │ │ │ │- raportul de │compartimentului juridic. │
 │ │ │ │evaluare a │ │
 │ │ │ │scrisorilor de │ │
 │ │ │ │intenţie şi │ │
 │ │ │ │selectarea │ │
 │ │ │ │investitorilor; │ │
 │ │ │ │- acordurile de │ │
 │ │ │ │proiect; │ │
 │ │ │ │- invitaţiile la │ │
 │ │ │ │negociere; │ │
 │ │ │ │- procesele-verbale │ │
 │ │ │ │ale comisiei de │ │
 │ │ │ │evaluare/negociere; │ │
 │ │ │ │- ofertele finale; │ │
 │ │ │ │- raportul de │ │
 │ │ │ │evaluare a ofertelor │ │
 │ │ │ │şi desemnarea ofertei│ │
 │ │ │ │câştigătoare │ │
 │ │ │ │(raportul procedurii │ │
 │ │ │ │de atribuire); │ │
 │ │ │ │- comunicarea privind│ │
 │ │ │ │rezultatul procedurii│ │
 │ │ │ │transmisă │ │
 │ │ │ │investitorilor │ │
 │ │ │ │participanţi; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 18.│Convenţie pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │acordarea de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare privind │- rezervarea creditelor, prin│
 │ │împrumuturi, │- legile bugetare anuale; │acordarea │angajament bugetar, la │
 │ │conform art. 69 │- Ordonanţa Guvernului │împrumutului; │nivelul împrumutului; │
 │ │din Legea │nr. 119/1999 (4); │- solicitarea │- dacă instituţia publică │
 │ │nr. 500/2002 │- Legea nr. 287/2009 (10);│instituţiei publice │solicitantă a împrumutului se│
 │ │ │- actul normativ de │interesate; │încadrează în prevederile │
 │ │ │înfiinţare a unor │- graficul de │art. 69 din Legea │
 │ │ │instituţii publice/ │rambursare a │nr. 500/2002; │
 │ │ │activităţi finanţate │împrumutului; │- dacă instituţia publică │
 │ │ │integral din venituri │- alte documente │solicitantă a împrumutului a │
 │ │ │proprii; │specifice. │întocmit un program credibil │
 │ │ │- alte acte normative │ │de realizare a veniturilor │
 │ │ │specifice. │ │proprii, în vederea │
 │ │ │ │ │rambursării împrumutului; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


    C. Ordonanţarea cheltuielilor


 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │Operaţiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │
 │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │
 │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │
 │ │ preventiv │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 1.│Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul de │Se verifică: │
 │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţii publice; │- dacă documentele │
 │ │achiziţiile │- legile bugetare anuale; │- contractul/decizia │justificative sunt cele │
 │ │publice de │- Ordonanţa Guvernului │/ordinul de │prevăzute de normele legale; │
 │ │produse, servicii│nr. 119/1999 (4); │finanţare, după caz; │- dacă operaţiunea de │
 │ │sau lucrări │- Legea nr. 82/1991 (39); │- bugetul aprobat; │lichidare privind │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- angajamentul │realitatea faptelor şi │
 │ │ │Guvernului nr. 34/2006 │bugetar; │exactitatea sumei datorate │
 │ │ │(5); │- factura fiscală sau│este certificată prin "Bun de│
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │factura externă, │plată"; │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │însoţită de documente│- concordanţa valorii │
 │ │ │(32); │justificative care │cheltuielilor lichidate cu │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │atestă livrarea │suma ordonanţată la plată şi │
 │ │ │nr. 218/2012 (38); │produselor, prestarea│încadrarea acesteia în │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │serviciilor sau │angajamentul legal; │
 │ │ │Guvernului nr. 66/2011 │executarea │- încadrarea sumei │
 │ │ │(34); │lucrărilor, după caz;│ordonanţate la plată în │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- declaraţia vamală │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │nr. 875/2011 (36); │de import. │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │ │pentru care există angajament│
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │bugetar; │
 │ │ │nr. 44/2004 (18); │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │- Legea nr. 72/2013 (82); │ │conducătorului │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │compartimentului de │
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │ │specialitate. │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
 │ │ │finanţelor publice │ │ │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2.│Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul/comanda │Se verifică: │
 │ │plată pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │de achiziţie publică;│- dacă acordarea avansului │
 │ │avansuri acordate│- legile bugetare anuale; │- contractul/decizia/│respectă condiţiile specifice│
 │ │în cadrul │- Ordonanţa Guvernului │ordinul de finanţare;│de legalitate şi │
 │ │contractelor │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │regularitate; │
 │ │încheiate │- Legea nr. 571/2003 (8); │- angajamentul │- existenţa documentelor │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │bugetar; │justificative întocmite în │
 │ │ │nr. 44/2004 (18); │- avizul de plată; │conformitate cu procedurile │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- nota de aprobare a │specifice; │
 │ │ │Guvernului nr. 66/2011 │cheltuielilor │- încadrarea sumei │
 │ │ │(34); │eligibile; │ordonanţate în limitele │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- solicitarea de │prevăzute în contract, precum│
 │ │ │nr. 875/2011 (36); │acordare a avansului;│şi încadrarea în termenul │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- documentul prin │legal de plată; │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │care se constituie │- încadrarea sumei │
 │ │ │(32); │garanţia legală; │ordonanţate la plată în │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- nota de │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │nr. 218/2012 (38); │fundamentare/ │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │autorizare; │pentru care există angajament│
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │- documentul │bugetar şi legal; │
 │ │ │- Ordinul ministrului │justificativ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │finanţelor publice │(factura, convenţia │conducătorului │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │de plată etc.); │compartimentului de │
 │ │ │- alte acte normative │- alte documente │specialitate. │
 │ │ │specifice. │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3.│Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul/decizia/│Se verifică: │
 │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │ordinul de finanţare;│- existenţa documentelor │
 │ │prefinanţări, │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │justificative întocmite în │
 │ │plăţi │- Ordonanţa Guvernului │- angajamentul │conformitate cu procedurile │
 │ │intermediare, │nr. 119/1999 (4); │bugetar; │specifice; │
 │ │plăţi finale │- Regulamentul (CE) │- cererea de plată │- dacă operaţiunea de │
 │ │în cadrul │nr. 1.083/2006 (51); │privind prefinanţări,│lichidare privind realitatea │
 │ │contractelor/ │- Regulamentul (CE) │plăţi intermediare, │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │deciziilor/ │nr. 1.828/2006 (52); │plăţi finale; │datorate este certificată │
 │ │ordinelor de │- Regulamentul (CE) │- nota de autorizare │prin "Bun de plată". │
 │ │finanţare/ │nr. 1.198/2006 (63); │a plăţii; │- încadrarea sumei │
 │ │acorduri de │- Regulamentul (CE) │- notificarea privind│ordonanţate la plată în │
 │ │finanţare │nr. 498/2007 (64); │depunerea cererii de │limitele prevăzute în │
 │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │plată; │contract, precum şi │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- avizul de plată/ │încadrarea în termenul legal │
 │ │ │nr. 44/2004 (18); │rambursare; │de plată; │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- nota de aprobare a │- încadrarea sumei │
 │ │ │Guvernului nr. 34/2006 │cheltuielilor │ordonanţate la plată în │
 │ │ │(5); │eligibile; │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- decont privind │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │Guvernului nr. 63/1999 │prefinanţarea │pentru care există angajament│
 │ │ │(53); │acordată; │bugetar; │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- documentaţia │- legalitatea, regularitatea,│
 │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │justificativă │precum şi condiţiile │
 │ │ │(32); │specifică care │acordării/recuperării │
 │ │ │- Legea nr. 105/2011 (33);│rezultă din actul │prefinanţării; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │normativ ce │- respectarea destinaţiilor │
 │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │reglementează │stabilite prin contract; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │operaţiunea şi/sau │- existenţa semnăturii │
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │domeniul respectiv; │conducătorului │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │- alte documente │compartimentului de │
 │ │ │nr. 759/2007 (35); │specifice. │specialitate. │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
 │ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │
 │ │ │(60); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 442/2009 (61); │ │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
 │ │ │finanţelor publice │ │ │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4.│Ordin de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- notificarea de │Se verifică: │
 │ │valută pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │plată înaintată de │- concordanţa dintre │
 │ │achitarea la │- legile bugetare anuale; │organismul │obligaţiile înscrise în │
 │ │extern a ratelor │- Ordonanţa Guvernului │internaţional │acordul de împrumut, avizul │
 │ │de capital, a │nr. 119/1999 (4); │finanţator; │de plată înaintat de │
 │ │dobânzilor, a │- Legea nr. 312/2004 (71);│- bugetul aprobat; │organismul internaţional │
 │ │comisioanelor şi │- Ordonanţa de urgenţă a │- adresa de │finanţator şi cererea de │
 │ │a altor costuri │Guvernului nr. 64/2007 │confirmare a │valută a entităţii publice; │
 │ │provenite din │(65); │obligaţiei de plată │- dacă operaţiunea de │
 │ │împrumuturi │- Hotărârea Guvernului │din partea │lichidare privind realitatea │
 │ │externe │nr. 1.470/2007 (77); │beneficiarului final │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │ │- legea de ratificare a │al creditului extern │datorate este certificată │
 │ │ │împrumutului; │sau ordin de plată/ │prin "Bun de plată"; │
 │ │ │- alte acte normative │extras de cont │- încadrarea sumei │
 │ │ │specifice. │atestând virarea │ordonanţate la plată în │
 │ │ │ │echivalentului în lei│subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │ │a obligaţiei de plată│a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │la extern în contul │pentru care există angajament│
 │ │ │ │entităţii publice; │bugetar şi legal; │
 │ │ │ │- nota de │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │fundamentare; │conducătorului │
 │ │ │ │- alte documente │compartimentului de │
 │ │ │ │specifice. │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │5. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- notificarea de │Se verifică: │
 │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │plată emisă de │- concordanţa dintre │
 │ │virarea către │- Ordonanţa Guvernului │finanţatorul extern; │obligaţiile înscrise în │
 │ │bancă a │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │acordul de împrumut, avizul │
 │ │contravalorii │- Legea nr. 312/2004 │- mesajul swift emis │de plată trimis de │
 │ │în lei a valutei │(71); │de bancă; │finanţatorul extern şi │
 │ │disponibilizate │- Ordonanţa de urgenţă a │- ordinul de plată │mesajul swift al băncii şi │
 │ │pentru achitarea │Guvernului nr. 64/2007 │valută; │ordinul de plată valută; │
 │ │la extern a │(65); │- nota de fundamenta-│- existenţa surselor de │
 │ │obligaţiilor de │- Hotărârea Guvernului │re privind sursele │finanţare a contravalorii în │
 │ │plată rezultate │nr. 1.470/2007 (77); │interne de acoperire │lei a sumei disponibilizate │
 │ │din │- Ordinul ministrului │a datoriei faţă de │de bancă; │
 │ │împrumuturile │finanţelor publice │bancă; │- dacă operaţiunea de │
 │ │externe │nr. 1.792/2002 (21); │- alte documente │lichidare privind realitatea │
 │ │contractate │- acordul de împrumut; │specifice. │faptelor şi exactitatea │
 │ │direct sau │- legea de ratificare a │ │sumei datorate este │
 │ │garantate de stat│împrumutului; │ │certificată prin "Bun de │
 │ │ │- alte acte normative │ │plată"; │
 │ │ │specifice. │ │- încadrarea sumei │
 │ │ │ │ │ordonanţate la plată în │
 │ │ │ │ │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │ │ │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │ │pentru care există angajament│
 │ │ │ │ │bugetar şi legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │6. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- facturile emise de │Se verifică: │
 │ │plată în lei, │- Legea nr. 273/2006 (2); │furnizori, cu │- legalitatea şi regularita- │
 │ │ordonanţare de │- Ordonanţa Guvernului │certificarea de către│tea documentaţiei │
 │ │plată externă sau│nr. 119/1999 (4); │beneficiar a │justificative, corespunzător │
 │ │ordonanţare a │- Ordonanţa de urgenţă a │efectuării │prevederilor actului │
 │ │transferului │Guvernului nr. 64/2007 │operaţiunii pentru │normativ care reglementează │
 │ │valutar pentru │(65); │care se solicită │operaţiunea; │
 │ │plăţi care se │- Hotărârea Guvernului │plata; │- dacă operaţiunea de │
 │ │efectuează din │nr. 1.470/2007 (77); │- bugetul aprobat; │lichidare privind realitatea │
 │ │conturile │- Ordinul ministrului │- documentele │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │speciale ale │finanţelor publice │justificative de │datorate este certificată │
 │ │împrumuturilor │nr. 1.792/2002 (21); │transport, vămuire │prin "Bun de plată"; │
 │ │externe │- legea de ratificare a │sau situaţii de │- încadrarea sumei │
 │ │ │acordului de împrumut; │lucrări ori │ordonanţate la plată în │
 │ │ │- alte acte normative │recepţia bunurilor, │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │specifice. │după caz; │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │- nota de │pentru care există │
 │ │ │ │fundamentare; │angajament bugetar şi legal; │
 │ │ │ │- acordul de împrumut│- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │extern; │conducătorului │
 │ │ │ │- acordurile │compartimentului de │
 │ │ │ │subsidiare de │specialitate. │
 │ │ │ │împrumut; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │7. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │plată prin │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanţa condiţiilor │
 │ │acreditiv simplu │- Ordonanţa Guvernului │- contractul extern; │incluse în acreditivul emis │
 │ │sau documentar în│nr. 119/1999 (4); │- acreditivul simplu │cu prevederile contractuale; │
 │ │cadrul unui │- legile de ratificare a │sau documentar emis │- condiţiile de plată │
 │ │contract extern │acordurilor de împrumut; │de banca depozitară │incluse în contractul │
 │ │finanţat │- alte acte normative │a contului special; │extern; │
 │ │printr-un │specifice. │- acord de împrumut │- încadrarea sumei │
 │ │împrumut extern │ │extern; │ordonanţate la plată în │
 │ │ │ │- acorduri subsidiare│subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │ │de împrumut; │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │- alte documente │pentru care există angajament│
 │ │ │ │specifice. │bugetar şi legal; │
 │ │ │ │ │- dacă operaţiunea de │
 │ │ │ │ │lichidare privind realitatea │
 │ │ │ │ │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │ │ │ │datorate este certificată │
 │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │
 │ │ │ │ │- regularitatea completării │
 │ │ │ │ │documentului; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │autorizate pe cererea de │
 │ │ │ │ │confirmare a acreditivului; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │8. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- acordul, convenţia │Se verifică: │
 │ │plată externă │- Legea nr. 273/2006 (2); │sau protocolul; │- concordanţa dintre │
 │ │pentru cotizaţii,│- Ordonanţa Guvernului │- bugetul aprobat; │prevederile acordului, │
 │ │respectiv │nr. 119/1999 (4); │- avizul de plată │convenţiei sau protocolului │
 │ │contribuţii, │- Ordonanţa Guvernului │transmis de organis- │şi avizul de plată transmis │
 │ │taxe etc. la │nr. 41/1994 (40); │mul internaţional; │de organismul internaţional, │
 │ │diverse organisme│- protocoale, acorduri │- angajamentul │inclusiv a termenului de │
 │ │internaţionale │sau convenţii încheiate │bugetar; │plată; │
 │ │ │de entitatea publică cu │- alte documente │- încadrarea sumei │
 │ │ │organismele │specifice. │ordonanţate la plată în │
 │ │ │internaţionale; │ │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │- legile de ratificare; │ │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │pentru care există angajament│
 │ │ │finanţelor publice nr. │ │bugetar şi legal; │
 │ │ │1.792/2002 (21); │ │- dacă operaţiunea de │
 │ │ │- alte acte normative │ │lichidare privind realitatea │
 │ │ │specifice. │ │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │ │ │ │datorate este certificată │
 │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │9. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │plată pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- legalitatea şi │
 │ │subvenţii, │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │regularitatea documentaţiei │
 │ │transferuri, │- Ordonanţa Guvernului │- documentaţia │justificative, corespunzător │
 │ │prime sau alte │nr. 119/1999 (4); │specifică ce rezultă │prevederilor actului normativ│
 │ │plăţi din │- Ordonanţa Guvernului │din actul normativ, │care reglementează │
 │ │fonduri publice, │nr. 22/2002 (41); │ce reglementează │operaţiunea şi/sau domeniul │
 │ │acordate │- Legea nr. 571/2003 (8); │operaţiunea şi/sau │respectiv; │
 │ │operatorilor │- Ordinul ministrului │domeniul respectiv; │- dacă operaţiunea de │
 │ │economici sau │finanţelor publice │- angajamentul │lichidare privind realitatea │
 │ │altor beneficiari│nr. 1.792/2002 (21); │bugetar; │faptelor şi exactitatea │
 │ │legali │- alte acte normative │- alte documente │sumei datorate este │
 │ │ │specifice. │specifice. │certificată prin │
 │ │ │ │ │"Bun de plată"; │
 │ │ │ │ │- încadrarea sumei │
 │ │ │ │ │ordonanţate la plată în │
 │ │ │ │ │subdiviziunea │
 │ │ │ │ │corespunzătoare a │
 │ │ │ │ │clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │ │pentru care există │
 │ │ │ │ │angajament bugetar şi legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │10. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1) │- nota de │Se verifică: │
 │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- dacă documentele │
 │ │redevenţe, chirii│- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │justificative sunt cele │
 │ │sau alte │- Ordonanţa Guvernului │- contractul de │prevăzute de normele legale; │
 │ │cheltuieli legate│nr. 119/1999 (4); │concesionare sau de │- dacă operaţiunea de │
 │ │de concesionare │- Legea nr. 571/2003 (8); │închiriere; │lichidare privind realitatea │
 │ │sau închiriere │- Ordinul ministrului │- documentele │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │ │finanţelor publice │justificative emise │datorate este certificată │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │de concedent sau, │prin "Bun de plată"; │
 │ │ │- alte acte normative │după caz, de │- concordanţa valorii │
 │ │ │specifice. │proprietarul bunului │cheltuielilor lichidate cu │
 │ │ │ │închiriat; │suma ordonanţată la plată │
 │ │ │ │- angajamentul │şi încadrarea acesteia în │
 │ │ │ │bugetar; │angajamentul legal; │
 │ │ │ │- alte documente │- încadrarea sumei ordonanţa-│
 │ │ │ │specifice. │te la plată în subdiviziunea │
 │ │ │ │ │corespunzătoare a │
 │ │ │ │ │clasificaţiei bugetare pentru│
 │ │ │ │ │care există angajament │
 │ │ │ │ │bugetar; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │11. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │plată externă │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- dacă justificările sunt │
 │ │privind alte │- legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │corespunzătoare prevederilor │
 │ │plăţi decât cele │- Ordonanţa Guvernului │- documentaţia │din normele legale, inclusiv │
 │ │aferente │nr. 119/1999 (4); │justificativă speci- │a celor stipulate în │
 │ │împrumuturilor │- Legea nr. 571/2003 (8); │fică ce rezultă din │angajamentul legal; │
 │ │externe │- Ordinul ministrului │actul normativ ce │- dacă operaţiunea de │
 │ │ │finanţelor publice │reglementează │lichidare privind realitatea │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │operaţiunea şi/sau │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │ │- alte acte normative │domeniul respectiv; │datorate este certificată │
 │ │ │specifice. │- angajamentul │prin "Bun de plată"; │
 │ │ │ │bugetar; │- încadrarea sumei │
 │ │ │ │- alte documente │ordonanţate la plată în │
 │ │ │ │specifice. │subdiviziunea corespunzătoare│
 │ │ │ │ │a clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │ │pentru care există │
 │ │ │ │ │angajament bugetar şi legal; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │12. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul de donaţie │Se verifică: │
 │ │plată privind │- Legea nr. 273/2006 (2); │sau sponsorizare; │- dacă cheltuielile respectă │
 │ │cheltuielile ce │- Ordonanţa Guvernului nr.│- angajamentul legal │destinaţiile stabilite de │
 │ │se efectuează din│119/1999 (4); │(contract, comandă │transmiţători; │
 │ │fonduri primite │- alte acte normative │etc.); │- dacă documentele │
 │ │de la persoane │specifice. │- documentele care │justificative sunt cele │
 │ │juridice sau │ │atestă livrarea │prevăzute de normele legale; │
 │ │fizice cu titlu │ │produselor, │- dacă operaţiunea de │
 │ │de donaţie sau │ │prestarea │lichidare privind realitatea │
 │ │sponsorizare │ │serviciilor sau │faptelor şi exactitatea │
 │ │ │ │executarea │sumei datorate este │
 │ │ │ │lucrărilor, după │certificată prin "Bun de │
 │ │ │ │caz; │plată"; │
 │ │ │ │- alte documente │- concordanţa valorii │
 │ │ │ │specifice. │cheltuielilor lichidate cu │
 │ │ │ │ │suma ordonanţată la plată şi │
 │ │ │ │ │încadrarea acesteia în │
 │ │ │ │ │angajamentul legal; │
 │ │ │ │ │- încadrarea sumei │
 │ │ │ │ │ordonanţate la plată în │
 │ │ │ │ │subdiviziunea │
 │ │ │ │ │corespunzătoare a │
 │ │ │ │ │clasificaţiei bugetare │
 │ │ │ │ │pentru care există │
 │ │ │ │ │angajament bugetar; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │13. │Ordonanţare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │plată/Dispoziţie │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- concordanţa sumelor ce │
 │ │de plată către │- Ordonanţa Guvernului │- documentul specific│urmează a fi eliberate ca │
 │ │casierie privind │nr. 119/1999 (4); │prin care s-a aprobat│avans cu cele prevăzute în │
 │ │avansuri sau │- Decretul nr. 209/1976 │acţiunea şi devizul │documentul de aprobare a │
 │ │sume cuvenite │(72); │acesteia; │acţiunii sau, după caz, │
 │ │titularului de │- Hotărârea Guvernului │- decontul │încadrarea sumelor cuvenite │
 │ │decont, care se │nr. 1.860/2006 (30); │justificativ al │titularului de decont în │
 │ │acordă prin │- Hotărârea Guvernului │cheltuielilor; │limita cheltuielilor │
 │ │casierie │nr. 518/1995 (29); │- alte documente │justificate prin decontul │
 │ │ │- alte acte normative │specifice. │aprobat; │
 │ │ │specifice. │ │- dacă operaţiunea de │
 │ │ │ │ │lichidare privind realitatea │
 │ │ │ │ │faptelor şi exactitatea sumei│
 │ │ │ │ │datorate este certificată │
 │ │ │ │ │prin "Bun de plată"; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │14. │Ordonanţări de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- centralizatorul │Se verifică: │
 │ │plată a │- Legea nr. 273/2006 (2); │lunar al statelor de │- încadrarea în prevederile │
 │ │salariilor, a │- legile bugetare anuale; │salarii; │bugetului privind numărul │
 │ │altor drepturi │- Ordonanţa Guvernului │- statele de salarii;│maxim de posturi şi creditele│
 │ │salariale │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │bugetare destinate │
 │ │acordate │- Legea nr. 69/2010 (3); │- situaţia privind │cheltuielilor de personal │
 │ │personalului, │- Legea nr. 53/2003 (42); │repartizarea pe luni │(cheltuieli cu salariile, │
 │ │precum şi a │- Legea-cadru │a cheltuielilor de │contribuţii pentru │
 │ │obligaţiilor │nr. 284/2010 (43); │personal aprobate; │asigurările sociale de stat, │
 │ │fiscale aferente │- Legea nr. 188/1999 │- situaţia privind │contribuţii pentru │
 │ │acestora │(44); │monitorizarea │asigurările de şomaj, │
 │ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │cheltuielilor de │contribuţii pentru │
 │ │ │- Legea nr. 263/2010 │personal finanţate de│asigurările sociale de │
 │ │ │(45); │la buget, pe luna │sănătate etc.); │
 │ │ │- Legea nr. 76/2002 (46); │anterioară; │- dacă au fost aplicate │
 │ │ │- Legea nr. 346/2002 │- alte documente │cotele legale de │
 │ │ │(47); │specifice. │contribuţii; │
 │ │ │- Legea nr. 95/2006 (83); │ │- dacă pentru acordarea │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │sporurilor, premiilor, │
 │ │ │Guvernului nr. 48/2005 │ │altor drepturi salariale │
 │ │ │(49); │ │există bază legală; │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │- dacă operaţiunea de │
 │ │ │finanţelor publice │ │lichidare privind │
 │ │ │nr. 166/2006 (50); │ │realitatea faptelor şi │
 │ │ │- alte acte normative │ │exactitatea sumei │
 │ │ │specifice. │ │datorate este │
 │ │ │ │ │certificată prin │
 │ │ │ │ │"Bun de plată"; │
 │ │ │ │ │- regularitatea │
 │ │ │ │ │completării documentului │
 │ │ │ │ │supus vizei; │
 │ │ │ │ │- încadrarea sumei │
 │ │ │ │ │ordonanţate în valoarea │
 │ │ │ │ │cheltuielilor lichidate; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


    D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice


 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │Operaţiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │
 │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │
 │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │
 │ │ preventiv │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │1. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de │Se verifică: │
 │ │concesionare/ │- Legea nr. 273/2006 (2); │oportunitate; │- încadrarea obiectului │
 │ │închiriere sau │- Ordonanţa Guvernului │- documentul de │contractului în lista │
 │ │de administrare a│nr. 119/1999 (4); │aprobare a studiului │cuprinzând bunurile care, │
 │ │bunurilor │- Legea nr. 213/1998 │de oportunitate; │potrivit legii, pot fi │
 │ │proprietate │(31); │- caietul de sarcini;│concesionate/închiriate; │
 │ │publică │- Ordonanţa de urgenţă a │- documentaţia de │- respectarea prevederilor │
 │ │(entitatea │Guvernului nr. 54/2006 │atribuire; │legale referitoare la │
 │ │publică este │(58); │- anunţul de │desfăşurarea licitaţiei/ │
 │ │concedent/ │ │licitaţie/ negociere │negocierii directe; │
 │ │titular al │ │directă; │- stabilirea termenilor │
 │ │dreptului de │ │- documentul de │contractuali în │
 │ │proprietate) │ │constituire a │concordanţa cu cadrul │
 │ │ │ │comisiei de evaluare;│normativ; │
 │ │ │ │- procesul-verbal al │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │comisiei de evaluare;│conducătorului │
 │ │ │ │- raportul comisiei │compartimentului de │
 │ │ │ │de evaluare; │specialitate; │
 │ │ │ │- comunicarea │- existenţa avizului │
 │ │ │ │privind rezultatul │compartimentului juridic. │
 │ │ │ │aplicării procedurii;│ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de │Se verifică: │
 │ │concesiune de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- existenţa creditelor │
 │ │lucrări publice │- Ordonanţa Guvernului │deciziei de │bugetare şi/sau de angajament│
 │ │sau servicii, în │nr. 119/1999 (4); │concesionare; │după caz; │
 │ │care entitatea │- Legea nr. 213/1998 (31);│- raportul de avizare│- existenţa aprobării │
 │ │publică este │- Ordonanţa de urgenţă a │a finalizării │studiului de fundamentare a │
 │ │concedent │Guvernului │studiului de funda- │deciziei de concesionare; │
 │ │ │nr. 34/2006 (5); │mentare a deciziei │- respectarea legalităţii şi │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │de concesionare; │regularităţii specifice │
 │ │ │nr. 925/2006 (14); │- documentaţia de │procedurii de atribuire şi │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │atribuire; │evaluare a ofertelor; │
 │ │ │nr. 71/2007 (84). │- anunţul de │- stabilirea termenilor │
 │ │ │ │participare şi dovada│contractului în concordanţă │
 │ │ │ │transmiterii spre │cu prevederile cadrului │
 │ │ │ │publicare; │normativ; │
 │ │ │ │- actul de numire a │- cuantumul şi valabilitatea │
 │ │ │ │comisiei de evaluare/│garanţiei de participare │
 │ │ │ │negociere; │şi valabilitatea ofertei │
 │ │ │ │- ofertele │câştigătoare la data │
 │ │ │ │prezentate de │încheierii contractului; │
 │ │ │ │operatorii economici;│- rezervarea creditelor prin │
 │ │ │ │- procesul-verbal de │angajament bugetar la nivelul│
 │ │ │ │deschidere a │obligaţiilor financiare │
 │ │ │ │ofertelor/procesul- │decurgând din angajamentul │
 │ │ │ │verbal de negociere; │legal; │
 │ │ │ │- raportul procedurii│- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │de atribuire; │conducătorului comparti- │
 │ │ │ │- comunicarea privind│mentului de specialitate; │
 │ │ │ │rezultatul aplicării │- existenţa avizului │
 │ │ │ │procedurii de │compartimentului juridic. │
 │ │ │ │atribuire; │ │
 │ │ │ │- contestaţiile şi │ │
 │ │ │ │soluţionarea │ │
 │ │ │ │lor, după caz; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3.│Proces-verbal de │- Ordonanţa Guvernului │- referatul de │Se verifică: │
 │ │predare-preluare │nr. 119/1999 (4); │disponibilizare; │- respectarea prevederilor │
 │ │având ca obiect │- Ordonanţa Guvernului │- adresele către/de │legale referitoare la │
 │ │transmiterea │nr. 19/1995 (73); │la instituţiile │desfăşurarea procedurii de │
 │ │bunului fără │- Hotărârea Guvernului │publice care doresc │transmitere fără plată a │
 │ │plată │nr. 841/1995 (74); │să utilizeze bunul │bunurilor; │
 │ │ │- alte acte normative │disponibil; │- existenţa semnăturii │
 │ │ │specifice. │- alte documente │conducătorului │
 │ │ │ │specifice. │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4.│Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- referatul de │Se verifică: │
 │ │vânzare/cumpărare│- Legea nr. 273/2006 (2); │disponibilizare; │- respectarea prevederilor │
 │ │a bunurilor │- Ordonanţa Guvernului │- decizia de numire a│legale referitoare la │
 │ │disponibilizate │nr. 119/1999 (4); │comisiei de evaluare;│desfăşurarea procedurii de │
 │ │entitatea publică│- Ordonanţa Guvernului │- raportul de │valorificare prin licitaţie │
 │ │are calitatea de │nr. 19/1995 (73); │evaluare a bunurilor │cu strigare; │
 │ │vânzător) │- Hotărârea Guvernului │ce urmează a fi │- stabilirea termenilor │
 │ │ │nr. 841/1995 (74); │disponibilizate; │contractuali în concordanţă │
 │ │ │- alte acte normative │- documentaţia │cu cadrul normativ; │
 │ │ │specifice. │licitaţiei cu │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │strigare; │conducătorului │
 │ │ │ │- alte documente │compartimentului de │
 │ │ │ │specifice. │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


    E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv


 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
 │Nr. │Operaţiuni supuse│ Cadrul legal │Actele justificative │ Modul de efectuare │
 │crt.│ controlului │ │ │ a controlului │
 │ │ financiar │ │ │ financiar preventiv │
 │ │ preventiv │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 1.│Acord-cadru de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │
 │ │achiziţii │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice;│- dacă achiziţia publică este│
 │ │publice │- legile bugetare anuale; │- documentul de │prevăzută în programul anual │
 │ │ │- Ordonanţa Guvernului │aprobare de către │al achiziţiilor; │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │conducătorul │- respectarea legalităţii şi │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │entităţii │regularităţii specifice │
 │ │ │Guvernului │publice a procedurii │procedurii de achiziţie │
 │ │ │nr. 34/2006 (5); │de achiziţie │publică; │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │selectate; │- existenţa aprobării de │
 │ │ │nr. 925/2006 (14); │- nota privind │către conducătorul │
 │ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │determinarea valorii │autorităţii contractante a │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │estimate; │raportului procedurii; │
 │ │ │nr. 2.195/2002 (12); │- anunţul/invitaţia │- stabilirea termenilor │
 │ │ │- alte acte normative │de participare la │acordului-cadru în │
 │ │ │specifice. │procedură; │concordanţă cu prevederile │
 │ │ │ │- documentaţia de │cadrului normativ; │
 │ │ │ │atribuire; │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │- actul de numire a │conducătorului │
 │ │ │ │comisiei de evaluare/│compartimentului de │
 │ │ │ │negociere, după caz; │specialitate; │
 │ │ │ │- ofertele prezentate│- existenţa avizului │
 │ │ │ │- procesul-verbal de │compartimentului juridic. │
 │ │ │ │deschidere a │ │
 │ │ │ │ofertelor/procesul- │ │
 │ │ │ │verbal de negociere; │ │
 │ │ │ │- raportul procedurii│ │
 │ │ │ │de atribuire; │ │
 │ │ │ │- comunicarea privind│ │
 │ │ │ │rezultatul aplicării │ │
 │ │ │ │procedurii; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 2.│Document de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul de │Se verifică: │
 │ │actualizare a │- Legea nr. 273/2006 (2); │investiţii publice, │- înscrierea în programul de │
 │ │valorii │- Ordonanţa Guvernului │după caz; │investiţii publice a │
 │ │obiectivului/ │nr. 119/1999 (4); │- actul de aprobare a│obiectivului/proiectului de │
 │ │proiectului de │- Hotărârea Guvernului │documentaţiei │investiţii şi a lucrărilor de│
 │ │investiţii şi a │nr. 28/2008 (85); │tehnico-economice a │intervenţii, după caz; │
 │ │lucrărilor de │- Ordinul ministrului │obiectivului/ │- valoarea cheltuielilor │
 │ │intervenţii, în │dezvoltării, lucrărilor │proiectului de │legal efectuate până la data │
 │ │funcţie de │publice şi locuinţelor │investiţii sau a │actualizării; │
 │ │evoluţia │nr. 863/2008 (86); │documentaţiei de │- valoarea restului de │
 │ │indicilor de │- alte acte normative │avizare a lucrărilor │executat; │
 │ │preţuri │specifice. │de intervenţii; │- valoarea actualizată a │
 │ │ │ │- fişa obiectivului/ │obiectivului/proiectului de │
 │ │ │ │proiectului de │investiţii sau a lucrărilor │
 │ │ │ │investiţii, după caz;│de intervenţii în funcţie de │
 │ │ │ │- devizul general al │evoluţia indicelui preţurilor│
 │ │ │ │obiectivului/ │de consum lunar (total), │
 │ │ │ │proiectului de │comunicat de Institutul │
 │ │ │ │investiţii sau al │Naţional de Statistică; │
 │ │ │ │lucrărilor de │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │intervenţii; │conducătorului │
 │ │ │ │- angajamentele │compartimentului de │
 │ │ │ │legale încheiate; │specialitate. │
 │ │ │ │- situaţia │ │
 │ │ │ │cheltuielilor │ │
 │ │ │ │efectuate conform │ │
 │ │ │ │evidenţelor contabile│ │
 │ │ │ │până la data │ │
 │ │ │ │actualizării; │ │
 │ │ │ │- situaţia restului │ │
 │ │ │ │de executat la data │ │
 │ │ │ │actualizării; │ │
 │ │ │ │- baza de date │ │
 │ │ │ │statistice a │ │
 │ │ │ │Institutului Naţional│ │
 │ │ │ │de Statistică; │ │
 │ │ │ │- nota de calcul al │ │
 │ │ │ │actualizării; │ │
 │ │ │ │- alte documente │ │
 │ │ │ │specifice. │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 3.│Proces-verbal de │- Ordonanţa Guvernului │- nota privind starea│Se verifică: │
 │ │scoatere din │nr. 119/1999 (4); │tehnică a mijlocului │- existenţa actelor │
 │ │funcţiune a │- Ordonanţa Guvernului │fix propus a fi scos │justificative; │
 │ │mijlocului fix/ │nr. 19/1995 (73); │din funcţiune; │- dacă actele justificative │
 │ │de declasare a │- Legea nr. 15/1994 (75); │- actul constatator │au fost întocmite şi semnate │
 │ │unor bunuri │- Hotărârea Guvernului │al avariei; │de persoanele în drept; │
 │ │materiale │ nr. 909/1997 (54); │ - devizul estimativ │ - dacă sunt îndeplinite │
 │ │ │- alte acte normative │al reparaţiei │condiţiile scoaterii din │
 │ │ │specifice. │capitale; │funcţiune; │
 │ │ │ │- alte acte │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │justificative. │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ 4. │Decont privind │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de │Se verifică: │
 │ │cheltuielile │- Legea nr. 273/2006 (2); │decizie privind │- prezentarea în termenul │
 │ │ocazionate de │- Ordonanţa Guvernului │organizarea │legal a documentelor │
 │ │organizarea │nr. 119/1999 (4); │acţiunilor de │justificative pentru │
 │ │acţiunilor de │- Ordonanţa Guvernului │protocol, a unor │cheltuielile efectuate; │
 │ │protocol, a │nr. 80/2001 (24); │manifestări │- dacă documentele │
 │ │manifestărilor │- Hotărârea Guvernului │cu caracter cultural-│justificative sunt cele │
 │ │cu caracter │nr. 552/1991 (25); │ştiinţific, sau a │prevăzute de normele legale │
 │ │cultural- │- Legea nr. 82/1991 (39); │altor acţiuni cu │din punct de vedere al │
 │ │ştiinţific sau │- Decretul │caracter specific; │formei şi conţinutului; │
 │ │a altor acţiuni │nr. 209/1976 (72); │- documente │- corectitudinea calculului │
 │ │specific │- Ordinul ministrului │justificative │privind cheltuielile │
 │ │ │finanţelor publice │specifice diferitelor│justificate şi, după caz, │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │categorii de │a penalităţilor de │
 │ │ │- alte acte normative │cheltuieli; │întârziere; │
 │ │ │specifice. │- alte documente │- încadrarea cheltuielilor în│
 │ │ │ │specifice. │plafoanele legale; │
 │ │ │ │ │- dacă valoarea cheltuielilor│
 │ │ │ │ │justificate prin decont se │
 │ │ │ │ │încadrează în angajamentul │
 │ │ │ │ │bugetar; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului comparti- │
 │ │ │ │ │mentului de specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │5. │Decont de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de │Se verifică: │
 │ │cheltuieli │- Legea nr. 273/2006 (2); │decizie privind │- dacă documentele │
 │ │privind │- Ordonanţa Guvernului │deplasarea în │justificative sunt cele │
 │ │deplasarea în │nr. 119/1999 (4); │străinătate; │prevăzute de normele legale │
 │ │străinătate │- Decretul nr. 209/1976 │- documente │din punct de vedere al formei│
 │ │pentru │(72); │justificative │şi conţinutului; │
 │ │îndeplinirea │- Hotărârea Guvernului │specifice diferitelor│- prezentarea în termenul │
 │ │unor misiuni │nr. 518/1995 (29) │categorii de │legal a documentelor │
 │ │cu caracter │- alte acte normative │cheltuieli; │justificative pentru │
 │ │temporar │specifice. │- alte documente │cheltuielile efectuate; │
 │ │ │ │specifice. │- corectitudinea calculului │
 │ │ │ │ │privind cheltuielile │
 │ │ │ │ │justificate şi, după caz, a │
 │ │ │ │ │penalităţilor de întârziere; │
 │ │ │ │ │- documentul de restituire a │
 │ │ │ │ │avansurilor nejustificate şi,│
 │ │ │ │ │după caz, a penalităţilor; │
 │ │ │ │ │- încadrarea cheltuielilor în│
 │ │ │ │ │plafoanele legale; │
 │ │ │ │ │- dacă valoarea cheltuielilor│
 │ │ │ │ │justificate prin decont se │
 │ │ │ │ │încadrează în angajamentul │
 │ │ │ │ │bugetar; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului │
 │ │ │ │ │de specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │6. │Decont de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de │Se verifică: │
 │ │cheltuieli │- Legea nr. 273/2006 (2); │decizie privind │- dacă documentele │
 │ │privind │- Decretul nr. 209/1976 │deplasarea în ţară │justificative sunt cele │
 │ │justificarea │(72) │sau, după caz, │prevăzute de normele legale │
 │ │avansului acordat│- Ordonanţa Guvernului │referatul aprobat │din punct de vedere al formei│
 │ │pentru deplasări │nr. 119/1999 (4); │privind achiziţia │şi conţinutului; │
 │ │în ţară şi/sau │- Hotărârea Guvernului │directă; │- prezentarea în termenul │
 │ │pentru achiziţii │nr. 1.860/2006 (30); │- documente │legal a documentelor │
 │ │prin cumpărare │- Hotărârea Guvernului │justificative │justificative pentru avansul │
 │ │directă │nr. 925/2006 (14); │specifice diferite- │primit; │
 │ │ │- alte acte normative │lor categorii de │- corectitudinea calculului │
 │ │ │specifice. │cheltuieli; │privind sumele justificate │
 │ │ │ │- alte documente │şi, după caz, a │
 │ │ │ │specifice. │penalităţilor de întârziere; │
 │ │ │ │ │- documentul de restituire a │
 │ │ │ │ │avansurilor nejustificate şi,│
 │ │ │ │ │după caz, a penalităţilor; │
 │ │ │ │ │- încadrarea cheltuielilor │
 │ │ │ │ │în plafoanele legale; │
 │ │ │ │ │- dacă valoarea │
 │ │ │ │ │cheltuielilor justificate │
 │ │ │ │ │prin decont se încadrează în │
 │ │ │ │ │angajamentul bugetar; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │7. │Contract de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │sponsorizare în │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- dacă entitatea publică │
 │ │care entitatea │- Ordonanţa Guvernului │contractului de │desfăşoară sau urmează să │
 │ │publică este │nr. 119/1999 (4); │sponsorizare; │desfăşoare o activitate │
 │ │beneficiar al │- Legea nr. 32/1994 (17); │- alte documente │dintre cele prevăzute la │
 │ │sponsorizării │- alte acte normative │specifice. │art. 4 din Legea nr. 32/1994,│
 │ │ │specifice. │ │cu modificările şi │
 │ │ │ │ │completările ulterioare; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │8. │Act de donaţie, │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │în care entitatea│- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare a │- regimul juridic al bunului/│
 │ │publică are │- Ordonanţa Guvernului │actului de donaţie; │bunurilor care fac obiectul │
 │ │calitatea de │nr. 119/1999 (4); │- alte documente │donaţiei; │
 │ │donatar │- Legea nr. 287/2009 │specifice. │- dacă bunul/bunurile │
 │ │ │(10); │ │respective sunt grevate de │
 │ │ │- Decretul nr. 478/1954 │ │datorii; │
 │ │ │(76); │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │- alte acte normative │ │conducătorului │
 │ │ │specifice. │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate; │
 │ │ │ │ │- existenţa avizului │
 │ │ │ │ │compartimentului juridic. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │9. │Dispoziţie de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- decontul de │Se verifică: │
 │ │încasare către │- Legea nr. 273/2006 (2); │cheltuieli prezentat │- aprobarea de către │
 │ │casierie │- Ordonanţa Guvernului │de titularul de │conducătorul entităţii │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │avans; │publice a decontului de │
 │ │ │- Decretul nr. 209/1976 │- decizia de │cheltuieli; │
 │ │ │(72); │imputaţie; │- modul de calcul al sumei ce│
 │ │ │- Legea nr. 82/1991 (39); │- alte acte din care │urmează a fi încasată; │
 │ │ │- alte acte normative │rezultă obligaţii de │- dacă dispoziţia de încasare│
 │ │ │specifice. │plată în sarcina │este întocmită pentru suma ce│
 │ │ │ │unor persoane; │urmează a fi încasată; │
 │ │ │ │- alte documente │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │specifice. │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │10. │Notificare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- documente ce │Se verifică: │
 │ │prefinanţare din │- Legea nr. 273/2006 (2); │însoţesc notificarea │- încadrarea fondurilor │
 │ │fonduri │- legile bugetare anuale; │de prefinanţare │solicitate în limitele │
 │ │comunitare │- Ordonanţa Guvernului │(prognoza fluxului de│bugetului programului; │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │prefinanţare, copie │- respectarea mecanismului │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │extras cont │stabilit în acordurile de │
 │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │disponibil din │finanţare; │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │fonduri comunitare, │- certificarea şi aprobarea │
 │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │copie extras cont │cererii de către persoana │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │trezorerie, după │autorizată; │
 │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │caz); │- existenţa documentelor │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │- alte documente │justificative; │
 │ │ │nr. 498/2007 (64); │specifice. │- completarea corectă a │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │documentelor; │
 │ │ │Guvernului nr. 63/1999 │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │(53); │ │conducătorului │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │compartimentului de │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │ │specialitate. │
 │ │ │(32); │ │ │
 │ │ │- Legea nr. 105/2011 (33);│ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 1.011/1999 (56); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 759/2007 (35); │ │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
 │ │ │finanţelor publice │ │ │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
 │ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │
 │ │ │(60); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 442/2009 (61); │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │ │ │ │- nota justificativă;│Se verifică: │
 │11. │Cerere de fonduri│- Legea nr. 500/2002 (1); │- documentele ce │- încadrarea fondurilor │
 │ │comunitare │- Legea nr. 273/2006 (2); │însoţesc cererea de │solicitate în limitele │
 │ │ │- legile bugetare anuale; │transfer de fonduri │prevăzute în bugetul │
 │ │ │- Ordonanţa Guvernului │(declaraţia de │programului/deciziei de │
 │ │ │nr. 119/1999 (4); │cheltuieli, cashflow │finanţare/fişei de proiect; │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │sume previzionate, │- respectarea mecanismului │
 │ │ │nr. 1.083/2006 (51); │raportarea │stabilit în acordurile de │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │financiară, raportul │finanţare; │
 │ │ │nr. 1.828/2006 (52); │asupra progresului │- respectarea │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │înregistrat, │condiţionalităţilor impuse │
 │ │ │nr. 1.198/2006 (63); │situaţia │pentru alimentarea │
 │ │ │- Regulamentul (CE) │cofinanţării de la │conturilor; │
 │ │ │nr. 498/2007 (64); │bugetul de stat, │- certificarea şi aprobarea │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │reconcilierea │cererii de către persoana │
 │ │ │Guvernului nr. 63/1999 │bancară, copie │autorizată; │
 │ │ │(53); │extras cont │- existenţa documentelor │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │trezorerie); │justificative; │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2009 │- alte documente │- completarea corectă a │
 │ │ │(32); │specifice. │documentelor; │
 │ │ │- Legea nr. 105/2011(33); │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │conducătorului │
 │ │ │nr. 1.011/1999 (56); │ │compartimentului de │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │specialitate. │
 │ │ │nr. 1.328/2000 (57); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 759/2007 (35); │ │ │
 │ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
 │ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │
 │ │ │(60); │ │ │
 │ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
 │ │ │nr. 442/2009 (61); │ │ │
 │ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
 │ │ │finanţelor publice │ │ │
 │ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
 │ │ │- alte acte normative │ │ │
 │ │ │specifice. │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
 │12. │Cerere de tragere│- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de │Se verifică: │
 │ │şi cerere de │- Legea nr. 273/2006 (2); │fundamentare; │- legalitatea şi regularita- │
 │ │alimentare a │- legile bugetare anuale; │- contractele interne│tea documentelor │
 │ │contului special │- Ordonanţa Guvernului │sau externe; │justificative; │
 │ │în cadrul │nr. 119/1999 (4); │- ordinele de plată │- încadrarea plăţilor │
 │ │împrumuturilor │- Legea de ratificare a │prin care s-au │solicitate în prevederile │
 │ │externe │acordului de împrumut │efectuat plăţi în │contractului intern sau │
 │ │(inclusiv a │extern; │cadrul procedurilor │extern; │
 │ │avansului) │- Ordonanţa de urgenţă a │de refinanţare; │- existenţa documentului │
 │ │ │Guvernului nr. 64/2007 │- alte documente │organismului finanţator │
 │ │ │(65); │specifice. │internaţional de acceptare a │
 │ │ │- Procedura │ │contractului intern sau │
 │ │ │finanţatorului extern cu │ │extern (no objection); │
 │ │ │privire la tragerile │ │- dacă operaţiunea de │
 │ │ │din împrumut; │ │lichidare privind realitatea │
 │ │ │- alte acte normative │ │faptelor şi exactitatea │
 │ │ │specifice. │ │sumei datorate este │
 │ │ │ │ │certificată de compartimentul│
 │ │ │ │ │de specialitate prin "Bun │
 │ │ │ │ │de plată"; │
 │ │ │ │ │- existenţa semnăturii │
 │ │ │ │ │conducătorului │
 │ │ │ │ │compartimentului de │
 │ │ │ │ │specialitate. │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘

──────────
    *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a), 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la "Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

                           LISTĂ DE VERIFICARE
             CERERE PENTRU DESCHIDERE DE CREDITE BUGETARE

    Cod A.1

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota justificativă │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Nota de fundamentare/situaţia privind facturi, contracte, alte │
 │ │obligaţii de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale │
 │ │în vigoare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, │
 │ │după caz, pentru repartizarea de credite bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Bugetul aprobat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată │
 │ │scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite │
 │ │bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături, după │
 │ │caz, şi respectarea bazei legale pentru efectuarea plăţilor care fac │
 │ │obiectul solicitării pentru deschiderea de credite pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │
 │ │în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate │
 │ │conform clasificaţiei bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este│
 │ │cazul) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, │
 │ │având în vedere: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Creditele bugetare deschise anterior şi neutilizate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru │
 │ │care se solicită deschiderea de credite bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare │
 │ │cu privire la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Conturile de trezorerie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.4. │- Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi │
 │ │detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.5. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                         LISTĂ DE VERIFICARE
       DISPOZIŢIE BUGETARĂ PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
         SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE

    Cod A.2

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. │ Obiectivele verificării │
│ crt.│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu şi │
│ │bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de credite │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Bugetul aprobat │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada pentru care se face repartizarea │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
│ │legale, după caz, pentru: │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în: │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei bugetare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul) │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. │- Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare cu privire la: │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Beneficiarul creditelor repartizate │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Conturile de trezorerie │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Suma repartizată │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.

                     LISTĂ DE VERIFICARE
           DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
               PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

    Cod A.3

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării │
 │ │pe trimestre a creditelor bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Justificarea şi dovada încadrării în prevederile art. 10 alin. (2) │
 │ │şi (3) din Legea nr. 69/2010 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Bugetul aprobat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului │
 │ │Finanţelor Publice sau a ordonatorului principal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor│
 │ │bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform │
 │ │clasificaţiei bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Modificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerinţe: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Concordanţa cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau │
 │ │reprogramate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Respectarea angajamentelor anterioare │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                      LISTĂ DE VERIFICARE
      DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

    Cod A.4

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Bugetul aprobat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Documentul privind virările de credite │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea sumei prevăzute a se vira în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Creditele repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform │
 │ │clasificaţiei bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Propunerea de virare să: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nu contravină legii privind finanţele publice, legii │
 │ │responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor│
 │ │normative de rectificare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini │
 │ │noi sau reprogramate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Asigure respectarea angajamentelor anterioare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind │
 │ │execuţia până la finele anului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Fie efectuată în intervalul de timp prevăzut de lege │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                       LISTĂ DE VERIFICARE
               DISPOZIŢIE BUGETARĂ DE RETRAGERE A
          CREDITELOR BUGETARE DESCHISE ŞI NEUTILIZATE

    Cod A.5

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor │
 │ │bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Bugetul aprobat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Dispoziţia bugetară de retragere a creditelor bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru retragere în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Creditele bugetare deschise/repartizate şi neutilizate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Proiectul de operaţiune de retragere: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să se facă în termenul legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să sigure respectarea angajamentelor anterioare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Completarea corectă a dispoziţiei bugetare de retragere a creditelor │
 │ │bugetare cu privire la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Entitatea publică de la care se retrag creditele bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Conturile de trezorerie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Suma care se retrage │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.4. │- Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe │
 │ │versoul formularului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.5. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


            LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/CONTRACT SUBSECVENT/
       COMANDĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI

    Cod B.1

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Programul anual al achiziţiilor publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Documentul de aprobare de către conducătorul entităţii publice a │
 │ │procedurii selectate de achiziţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu │
 │ │prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor │
 │ │internaţionale │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Acordul sau convenţia de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Nota privind determinarea valorii estimate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.8. │- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.9. │- Actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale │
 │ │obiectivelor de investiţii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.10.│- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.11.│- Anunţul sau invitaţia de participare, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.12.│- Documentaţia de atribuire │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.13.│- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, │
 │ │după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.14.│- Ofertele prezentate de operatorii economici │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.15.│- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii │
 │ │acestuia ofertanţilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.16.│- Raportul procedurii de atribuire │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.17.│- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.18.│- Acordul-cadru │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.19.│- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.20.│- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│
 │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│
 │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │
 │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │
 │ │nr. 1.792/2002 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract/contract subsecvent/comandă de achiziţii │
 │ │publice de produse, servicii sau lucrări │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii contractului/contractului subsecvent/comenzii în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Nivelul din acordul-cadru │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Contractul: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în raportul │
 │ │procedurii de atribuire │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/ │
 │ │serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.6. │- Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.7. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.8. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.9. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu │
 │ │termenele de livrare/de prestare/de execuţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.10.│- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a │
 │ │obligaţiilor contractuale │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                     LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/
                     ORDIN DE FINANŢARE/ACORD DE FINANŢARE

    Cod B.2

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia şi listele │
 │ │de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de │
 │ │specialitate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi │
 │ │partenerii acestuia, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Acordul de implementare/finanţare, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea │
 │ │finanţării │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de │
 │ │ordonatorul de credite finanţator │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Raportul privind vizita la faţa locului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.8. │- Raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.9. │- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii│
 │ │proiectului tehnic │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.10.│- Raportul de evaluare tehnică şi financiară │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.11.│- Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.12.│- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.13.│- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│
 │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│
 │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │
 │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │
 │ │nr. 1.792/2002 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanţare/ │
 │ │acordului de finanţare în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare/Acordul de finanţare: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să fie în cadrul programului de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe │
 │ │surse de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se │
 │ │finanţează │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să prevadă reglementări privind TVA │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.6. │- Suma din contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare să │
 │ │fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.7. │- Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a │
 │ │proiectului, cu respectarea legii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.8. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării │
 │ │fondurilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.9. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.10.│- Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita │
 │ │control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


           LISTĂ DE VERIFICARE ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT/ACORD
                       SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT ŞI GARANŢIE

    Cod B.3

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Fundamentarea propunerii de acord subsidiar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │
 │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de acord subsidiar de împrumut/acord subsidiar de │
 │ │împrumut şi garanţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Concordanţa termenilor acordului subsidiar de împrumut/acordului │
 │ │subsidiar de împrumut şi garanţie cu cei din acordul de împrumut │
 │ │extern, fără a se limita la aceştia, privitor la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Sistemul informaţional dintre Ministerul Finanţelor Publice şi │
 │ │ ordonatorii principali de credite │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Obligaţiile şi drepturile ordonatorilor principali de credite, în │
 │ │conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează │
 │ │împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │
 │ │împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Existenţa semnăturilor: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │
 │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Persoanelor autorizate din partea subîmprumutatului │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


               LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE,
                    AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE

    Cod B.4

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, │
 │ │Garanţii şi Asigurări │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │
 │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │
 │ │stat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiect de convenţie de garanţie aferentă acordului de garanţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de │
 │ │împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │
 │ │împrumutului, valuta contractului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │
 │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Clauzele acordului, legate de implementarea fizică şi financiară a │
 │ │împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către │
 │ │garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Existenţa semnăturilor: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │
 │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


               LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI
               EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL
                        FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE
                          DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

    Cod B.5

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, │
 │ │Garanţii şi Asigurări │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │
 │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │
 │ │stat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Convenţia de garanţie, semnată de garantat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe, │
 │ │contractate de operatori economici şi autorităţi ale administraţiei │
 │ │publice centrale, garantate de stat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de │
 │ │împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │
 │ │împrumutului, valuta contractului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │
 │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │
 │ │împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Existenţa semnăturilor: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │
 │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


           LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE
               MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA
           ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT,
               ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE

    Cod B.6

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, │
 │ │Garanţii şi Asigurări │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │
 │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei│
 │ │statului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │
 │ │stat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de convenţie de garantare care urmează a fi încheiat între│
 │ │Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul │
 │ │convenţiei de garantare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de │
 │ │împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │
 │ │împrumutului, valuta contractului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │
 │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │
 │ │împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către │
 │ │garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Existenţa semnăturilor: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │
 │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


           LISTĂ DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU
             ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT
                DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

    Cod B.7

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, │
 │ │Garanţii şi Asigurări │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă │
 │ │beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │
 │ │stat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Convenţia de garanţie, semnată de garantat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumut garantat de stat, │
 │ │contractat direct de o unitate administrativ-teritorială │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de │
 │ │împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │
 │ │împrumutului, valuta contractului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │
 │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │
 │ │împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Existenţa semnăturilor: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │
 │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


             LISTĂ DE VERIFICARE CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE
          MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ÎN CALITATE DE GARANT,
                  ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII
           ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT

    Cod B.8

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Fundamentarea propunerii de convenţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, │
 │ │Garanţii şi Asigurări │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de │
 │ │stat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de convenţie de garanţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de │
 │ │împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata │
 │ │împrumutului, valuta contractului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, │
 │ │comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a │
 │ │împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către │
 │ │garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Existenţa semnăturilor: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate │
 │ │din cadrul Ministerului Finanţelor Publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Persoanelor autorizate din partea garantatului │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                LISTĂ DE VERIFICARE A SCRISORII SUPLIMENTARE
                         PENTRU ACORDURILE DE ÎMPRUMUT

    Cod B.9

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a scrisorii suplimentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Acceptul Ministerului Finanţelor Publice privind condiţiile │
 │ │financiare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Se verifică: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Concordanţa dintre condiţiile din scrisoarea suplimentară şi │
 │ │Acordul-cadru de împrumut │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Existenţa avizului compartimentului juridic │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
    A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI,
        CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA
        ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR
                                  SAU CHIRIAŞ
    Cod B.10

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, │
 │ │cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii │
 │ │aprobate de ordonator │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii contractului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Nivelul preţului concesiunii/chiriei ofertate de proprietar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, │
 │ │cumpărat sau închiriat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să prevadă obligaţiile părţilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.6. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.7. │- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a │
 │ │obligaţiilor contractuale │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
            A ACORDULUI PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE,
               PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
    Cod B.11

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a proiectului de acord │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în│
 │ │cadrul acordului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii acordului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi │
 │ │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Acordul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu │
 │ │prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare,│
 │ │taxe) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi │
 │ │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Existenţa avizului compartimentului juridic │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
      ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A
      UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI
        CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE
                                   CHELTUIELI

   Cod B.12

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării sau a │
 │ │acţiunii cu caracter specific, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2 │- Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la │
 │ │acţiune │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│
 │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│
 │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │
 │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │
 │ │nr. 1.792/2002 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea valorii devizului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Limitele prevăzute de normele legale │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde │
 │ │este cazul) │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
            ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE,
                    INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

    Cod B.13

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Nota-mandat/memorandumul privind deplasarea │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│
 │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│
 │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │
 │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │
 │ │nr. 1.792/2002 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea valorii devizului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentelor bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Baremele prevăzute de normele legale │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
      A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ
            A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

   Cod B.14

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare a delegării/detaşării │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Acceptul scris al persoanei detaşate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Actul intern de decizie privind detaşarea/ordinul de deplasare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea,│
 │ │lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,│
 │ │precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare │
 │ │şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │
 │ │nr. 1.792/2002 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea valorii devizului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentelor bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Baremele prevăzute de normele legale │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
          A ORDINULUI/ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND: ANGAJAREA SAU
       AVANSAREA/PROMOVAREA PERSONALULUI, NUMIREA CU CARACTER TEMPORAR A
          PERSONALULUI DE EXECUŢIE PE FUNCŢII DE CONDUCERE, ACORDAREA
                            ALTOR DREPTURI SALARIALE

    Cod B.15

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării │
 │ │personalului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului│
 │ │de execuţie pe funcţii de conducere/acordarea altor drepturi salariale│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Actul intern de decizie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Se verifică: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Existenţa creditelor bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Respectarea reglementărilor legale privind angajarea şi încadrarea │
 │ │personalului în limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor │
 │ │salariale │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul │
 │ │obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.4. │- Existenţa avizului compartimentului juridic │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR

    Cod B.16

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Referat de necesitate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract de comodat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii contractului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Contractul: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să prevadă obligaţiile părţilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul │
 │ │valorii angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.6. │- Să conţină avizul compartimentului juridic │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                  A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

    Cod B.17

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Studiul de prefezabilitate sau fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv│
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Anunţul de selecţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Documentul ataşat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, aprobată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Oferta/scrisorile de intenţie │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.8. │- Raportul de evaluare a scrisorilor de intenţie şi selectarea │
 │ │investitorilor │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.9. │- Acordurile de proiect │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.10.│- Invitaţiile la negociere │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.11.│- Procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.12.│- Ofertele finale │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.13.│- Raportul de evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare │
 │ │(raportul procedurii de atribuire) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.14.│- Comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă investitorilor │
 │ │participanţi │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de contract de parteneriat public-privat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii contractului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Contractul: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Respectarea regularităţii specifice contractului de parteneriat │
 │ │public-privat; │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să existe creditele bugetare şi/sau creditele de angajament │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile │
 │ │cadrului normativ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul │
 │ │valorii angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să conţină avizul compartimentului juridic │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                   CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI,
                     CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002

    Cod B.18

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate │
 │ │integral din venituri proprii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Solicitarea pentru acordarea împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure │
 │ │rambursarea împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Convenţia pentru acordarea împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Încadrarea valorii împrumutului în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.2. │- Nivelul de împrumut solicitat │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3.3. │- Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Convenţia: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Să fie încheiată în cazul unei instituţii publice/activităţi │
 │ │finanţate, nou-înfiinţată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Să prevadă modalitatea şi tranşele de acordare a împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Să prevadă termenele de constituire a împrumutului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni │
 │ │de la data acordului │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE
                        DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI

    Cod C.1

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Contractul/Comanda de achiziţie publică (sau altă formă de │
 │ │angajament juridic) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Angajamentul bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Factura fiscală sau factura externă, însoţită de documentele │
 │ │justificative (certificare de plată, rapoarte de progres ş.a.) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Declaraţia vamală de import │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea │
 │ │serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Ordonanţarea de plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
 │ │disponibil, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
 │ │justificative pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura cheltuielii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Numărul şi data emiterii facturii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.4. │- Banca beneficiarului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6. │Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce │
 │ │priveşte: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6.1. │- Cantitatea de produse recepţionate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6.2. │- Calitatea produselor recepţionate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6.3. │- Preţul unitar al produselor recepţionate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6.4. │- Termenele de livrare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │6.5. │- Modalităţile de plată │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
            ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
                             CONTRACTELOR ÎNCHEIATE

    Cod C.2

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Contractul/Comanda de achiziţie publică │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Angajamentul bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Nota de fundamentare/autorizare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Solicitarea de acordare a avansului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Documentul prin care se constituie garanţia legală │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.8. │- Documentul justificativ (factura, convenţia de plată etc.) │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Ordonanţarea de plată a avansului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Disponibilul din cont │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
 │ │justificative pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura plăţii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
         ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE,
          PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE
                       FINANŢARE/ACORDURILOR DE FINANŢARE

    Cod C.3

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare/Acordul de finanţare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Angajamentul bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi │
 │ │intermediare, plăţi finale │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Notificarea privind depunerea cererii de plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Nota de autorizare a plăţii/rambursării │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.7. │- Decont privind prefinanţarea acordată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.8. │- Avizul de plată/rambursare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.9. │- Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ│
 │ │ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Ordonanţarea de plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
 │ │disponibil, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din notele │
 │ │justificative, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura plăţii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Banca beneficiarului sumei │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
   ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL,
         A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ŞI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN
                              ÎMPRUMUTURI EXTERNE

    Cod C.4

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Notificarea de plată înaintată de finanţatorul extern │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului│
 │ │final al creditului extern sau ordin de plată/extras de cont atestând │
 │ │virarea echivalentului în lei al obligaţiei de plată la extern în │
 │ │contul entităţii publice │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Angajamentul legal, ca izvor al obligaţiilor de plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de Ordin de plată în valută pentru achitarea, la extern, a│
 │ │ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri │
 │ │provenite din împrumuturile externe │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul sumei datorate, rezultat din notificarea de plată înaintată │
 │ │de organismul financiar internaţional │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3 │- Termenul de rambursare, prevăzut în angajamentul legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4 │- Nivelul sumei propuse pentru lichidare de direcţia de specialitate │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
 │ │justificative, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura cheltuielii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
    ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI
     A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAŢIILOR DE
        PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU
                               GARANTATE DE STAT

    Cod C.5

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Notificarea de plată, înaintată de organismul internaţional │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare de valută │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Ordinul de plată în valută │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.5. │- Nota de lichidare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.6. │- Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei│
 │ │faţă de bancă │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Ordonanţarea de plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul sumei datorate, rezultat din avizul de plată înaintat de │
 │ │organismul financiar internaţional │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Termenul de plată prevăzut în angajamentul legal şi confirmarea │
 │ │băncii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Nivelul sumei propuse pentru lichidare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.5. │- Încadrarea în subdiviziunile clasificaţiei bugetare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
 │ │justificative, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura cheltuielii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
         ORDONANŢARE DE PLATĂ ÎN LEI, ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ SAU
      ORDONANŢARE A TRANSFERULUI VALUTAR, PENTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ
               DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

    Cod C.6

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a │
 │ │efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de │
 │ │lucrări ori recepţia bunurilor, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de ordonanţare de plată în lei, ordonanţarea de plată │
 │ │externă sau ordonanţarea transferului valutar, pentru plăţi care se │
 │ │efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor guvernamentale │
 │ │externe │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4 │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
 │ │disponibil, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
 │ │justificative pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura cheltuielii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
     ORDONANŢARE DE PLATĂ, PRIN ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR, ÎN CADRUL
            UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN

    Cod C.7

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.1. │- Nota de fundamentare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.2. │- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.3. │- Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a │
 │ │contului special │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1.4. │- Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de │
 │ │lucrări ori recepţia bunurilor, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │
 │ │legale, după caz, pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.1. │ Actele justificative de la pct. 1 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │2.2. │- Proiectul de ordonanţare de plată, prin acreditiv simplu sau │
 │ │documentar, în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut│
 │ │extern │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
 │ │disponibil, după caz │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
 │ │justificative pentru: │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.1. │- Natura cheltuielii │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.2. │- Beneficiarul sumei │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                              LISTĂ DE VERIFICARE
          ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PENTRU COTIZAŢII, CONTRIBUŢII,
                 TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE

    Cod C.8

 ┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nr. │ Obiectivele verificării │
 │ crt.│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │1. │Existenţa actelor justificative │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────&