Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 91 din 23 iunie 2022  pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 91 din 23 iunie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 622 din 24 iunie 2022
    Având în vedere prevederile art. 3 pct. 48, art. 16, art. 52 alin. (4), art. 53 şi art. 61 alin. (7) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Furnizorul de ultimă instanţă nominalizat pentru luna iunie 2022 în baza prevederilor Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 242/2020, îşi păstrează această calitate până la data de 30 iunie 2022.

    ART. 2
    (1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, cu modificările şi completările ulterioare, furnizarea energiei electrice către clienţii preluaţi după data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează de către furnizorii de ultimă instanţă în baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1).
    (3) Contractele de furnizare a energiei electrice între furnizorii de ultimă instanţă şi clienţii finali preluaţi încheiate anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin îşi produc efectele până la data încetării conform prevederilor acestora şi dispoziţiilor legale în vigoare.
    (4) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (3), îşi produc efectele contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, cu modificările şi completările ulterioare, clauzele acestora se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin.

    ART. 3
    Deciziile preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emise în temeiul Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2020, cu modificările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea şi se modifică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 alin. (1), în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. 4
    Până la data de 1 iulie 2024, în funcţie de evoluţia pieţei de energie electrică, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei evaluează modul de desfăşurare a activităţii de furnizare a energiei electrice în regim de ultimă instanţă, reexaminează principiile, condiţiile şi criteriile pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă şi le modifică, după caz.

    ART. 5
    (1) Locurile de consum ale tuturor clienţilor finali care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu sunt deconectate pentru neplata consumului de energie electrică sau pentru sustragere de energie electrică şi pentru care nu este în vigoare un contract de furnizare a energiei electrice sau nu sunt în portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă sunt preluate, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, de către furnizorul de ultimă instanţă care, în calitate de furnizor de energie electrică, are cota de piaţă cea mai mare în zona de reţea în care se află locurile de consum, fără a fi necesară transmiterea unei solicitări în acest sens din partea clientului.
    (2) Pentru fiecare zonă de reţea, cotele de piaţă prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza cantităţilor de energie electrică furnizate, în perioada 1 septembrie 2021-28 februarie 2022, clienţilor din respectiva zonă de reţea de către fiecare din furnizorii care au şi calitatea de furnizori de ultimă instanţă, raportate la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei conform metodologiilor de monitorizare, şi se publică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe pagina proprie de internet în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (3) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin fiecare operator de distribuţie concesionar comunică furnizorului de ultimă instanţă stabilit conform prevederilor alin. (1) lista locurilor de consum din zona sa de reţea care se află în situaţia prevăzută la alin. (1).
    (4) Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de ultimă instanţă şi ale clienţilor preluaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt cele stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1 alin. (1).

    ART. 6
    Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., operatorii de distribuţie a energiei electrice şi furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 7
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 181/2018 nu se mai aplică în cazul clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2020 pentru aprobarea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 30 octombrie 2020, cu modificările ulterioare;
    b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 242/2020 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.297 din 28 decembrie 2020;
    c) art. 8 şi 9 din Condiţiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 23 iunie 2022.
    Nr. 91.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

    ANEXA 2

    CONTRACT-CADRU
    de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă
    1. Părţi contractante
    Între ............................................., cu sediul în ....................................., judeţul/sectorul .........................., cod poştal .........., telefon ................., fax ................., e-mail .................., www ......................., cod fiscal .................., înscrisă în registrul comerţului la nr. ................., IBAN ...................., deschis la ..............., reprezentată legal prin ................................, desemnată în calitate de furnizor de ultimă instanţă (FUI) prin Decizia ANRE nr. .........., denumită în continuare FUI, în calitate de furnizor, pe de o parte,
    şi............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................................., str. ..................................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod poştal ............, telefon .........................., fax ............................., e-mail ......................., cod fiscal ......................, înscrisă în registrul comerţului la nr. ........................, IBAN .............................., deschis la ....................................., reprezentată prin ........................................, denumită în continuare client, în calitate de client, pe de altă parte,
    s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).

    2. Obiectul şi durata contractului
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanţă şi reglementarea raporturilor dintre FUI şi client privind condiţiile de consum, facturare şi plată a energiei electrice la locul/locurile de consum:
    1. ............................................................................................,
                                        (adresa locului de consum)
    judeţul/sectorul ..................................., codul de identificare al locului de consum (POD) şi/sau cod de identificare al punctului de măsurare ...................... .
    2. ............................................................................................,
    cu respectarea condiţiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.

    ART. 2
    (1) Contractul intră în vigoare la data de .................. şi este valabil până la data de ...................., în condiţiile aplicabile clienţilor preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, precum şi clienţilor care au solicitat încheierea unui contract în regim de ultimă instanţă.
    (2) La încetarea termenului de valabilitate părţile pot conveni prelungirea perioadei de valabilitate. Prelungirea se face printro notificare comunicată de către FUI clientului prin modalităţile de comunicare agreate conform prevederilor art. 5.
    (3) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.


    3. Preţul contractului
    ART. 3
    (1) Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ........................, se face la preţul stabilit conform prevederilor
    [nivel de tensiune]
    legale în vigoare, respectiv ...................................................... .
                                                            (Se completează de către FUI
                                                       conform dispoziţiilor legale aplicabile.)

    (2) Preţul se aplică de FUI cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.
    (3) Informaţii actualizate privind valoarea preţului aplicat de FUI poate fi consultată la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală sau accesând pagina de internet a FUI, www......................ro, secţiunea ......................
    (4) Energia electrică reactivă se facturează conform dispoziţiilor legale în vigoare.


    4. Facturare şi plată
    ART. 4
    (1) Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI pentru fiecare lună calendaristică sau perioade din cadrul lunii calendaristice în cazul clienţilor preluaţi în interiorul lunii calendaristice/ieşiţi din portofoliul FUI în interiorul lunii calendaristice, astfel: ................................................ .
                                                                      (Se completează de către FUI
                                                                            în conformitate cu prevederile
                                                                        Regulamentului privind furnizarea
                                                                     de ultimă instanţă de energie electrică.)

    (2) Factura se emite de FUI pe baza consumului de energie electrică activă determinat prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR sau pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul contorului de către reprezentantul OR facturarea se face:
    a) pe baza cantităţii determinate prin autocitirea indexului contorului de către client. Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puţin 5 zile şi este comunicat clientului prin intermediul facturii;
    b) pe baza cantităţii de energie electrică din convenţia de consum comunicată de către FUI clientului preluat;

    (3) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, regularizarea consumului de energie electrică activă este inclusă de către FUI în prima factură emisă după citirea indexului echipamentului de măsurare de către OR.
    (4) Intervalul de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de ..................................................................................... .
                   (număr de luni, nu mai mult de 3 luni în cazul clientului casnic/
              6 luni în cazul clientului noncasnic şi 1 lună în cazul prosumatorului)

    (5) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR se comunică prin intermediul facturii.
    (6) În cazul prosumatorilor, FUI emite factura în conformitate cu reglementările aplicabile şi cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare.
    (7) Factura pentru plata în avans a sumei agreate conform prevederilor art. 16 alin. (4) se emite de către FUI astfel: ...................................................................................... .
                   (Se completează de către FUI în conformitate cu prevederile
            Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă de energie electrică.)
    La încetarea contractului plata în avans/factura de avans se compensează cu factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare, diferenţa este plătită de către clientul final la data scadentă a facturii.


    ART. 5
    (1) Facturile şi orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către FUI, astfel:

┌──────────────────────┬───────────────┐
│[ ] Prin poştă sau │ │
│curier │[ ] În format │
│(Se va selecta doar │electronic │
│una din variantele de │ │
│mai jos.) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│[ ] la adresa sediului│[ ] │
│........... │.............. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│[ ] la adresa de │[ ] prin fax, │
│corespondenţă │la numărul │
│......... │........ │
└──────────────────────┴───────────────┘    (2) Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadenţă de 10 zile de la data emiterii, data emiterii facturii şi data scadenţei fiind înscrise pe factură. În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
    (3) Plata facturii se poate face prin oricare dintre modalităţile de plată puse la dispoziţie de către FUI, comunicate prin intermediul facturii.
    (4) Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plăţii de către clientul final, cu excepţia situaţiei în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligaţia în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul FUI a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plăţii.
    (5) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestaţiile vor fi soluţionate de FUI în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
    (6) În situaţia în care clientul final contestă factura în termenul prevăzut la alin. (5), FUI nu are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică până nu comunică clientului final rezultatul verificării. În cazul în care, în urma verificării, rezultă că nu este întemeiată contestaţia, FUI are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică, cu respectarea prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în vigoare.

    ART. 6
    (1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligaţia să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenţei.
    (2) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative aplicabile.
    (3) În situaţia în care factura prevăzută la alin. (1) conţine un sold pozitiv, clientul are obligaţia să achite contravaloarea acesteia până la termenul de scadenţă.
    (4) În situaţia în care factura prevăzută la alin. (1) conţine un sold negativ, FUI are obligaţia să returneze clientului suma datorată în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii, respectiv de la data primirii informaţiilor necesare efectuării plăţii, după caz. FUI asigură clientului cel puţin o modalitate de plată directă a sumei datorate, fără costuri suplimentare; în cazul în care clientul alege o modalitate de plată care implică costuri suplimentare din partea FUI, acestea sunt suportate de către client, cu excepţia situaţiei în care plata se face prin transfer bancar.
    (5) În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului în condiţiile prevăzute la alin. (4) din cauze neimputabile FUI (cont greşit, clientul nu s-a prezentat pentru ridicare etc.), FUI returnează clientului suma datorată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri din partea clientului, cerere care conţine şi datele necesare restituirii sumei datorate.


    5. Răspunderea contractuală
    ART. 7
    (1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 15 zile de la data scadenţei, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.
    (2) Neachitarea facturii de către client în termen de 15 zile de la data scadenţei conduce la facturarea de către FUI şi plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;
    b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv);
    c) valoarea lor nu poate depăşi valoarea facturii.

    (3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 15 zile de la data scadenţei şi valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 15 zile, FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:
    a) transmiterea unui preaviz de deconectare, în condiţiile art. 13 alin. (2);
    b) transmiterea către OR a solicitării de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective.

    (4) În cazul în care clientul plăteşte integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, acesta comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalităţile de comunicare puse la dispoziţie de acesta, documentul prin care face dovada plăţii, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.
    (5) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data menţionată în preavizul de deconectare ca fiind data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform dispoziţiilor legale în vigoare.
    (6) Nerespectarea de către client a obligaţilor de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecinţe:
    a) plata unor dobânzi penalizatoare;
    b) obligaţia acestuia de a constitui garanţii financiare în favoarea FUI conform reglementărilor aplicabile;
    c) întreruperea alimentării cu energie electrică;
    d) rezilierea contractului.


    ART. 8
    (1) În cazul în care FUI nu îşi onorează, din culpa proprie, obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului, clientul este îndreptăţit să solicite şi să primească daune-interese în funcţie de prejudiciul efectiv cauzat de culpa FUI, stabilit pe cale amiabilă sau, în caz de neînţelegere, de către instanţele judecătoreşti competente.
    (2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, FUI are obligaţia să plătească penalităţi clientului, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat de către ANRE.


    6. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
    Drepturile clientului sunt următoarele:
    1. să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului;
    2. să îşi exprime dezacordul cu privire la preluarea de către FUI, în termen de cel mult 10 zile de la data informării de preluare, în scris, prin oricare din modalităţile prevăzute în informarea de preluare, cu excepţia situaţiilor în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final;
    3. să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;
    4. să solicite FUI sau OR să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţeaua electrică;
    5. să beneficieze de mai multe modalităţi de plată a facturii, puse la dispoziţie de FUI, şi să utilizeze oricare dintre aceste modalităţi de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil;
    6. să solicite FUI şi să primească de la acesta, în mod gratuit, informaţii privind conţinutul facturilor de energie electrică;
    7. să i se restituie garanţia financiară constituită la dispoziţia FUI;
    8. să solicite înlăturarea obligaţiei de a constitui o garanţie financiară prin plata în avans a unei sume;
    9. să primească despăgubiri/compensaţii în conformitate cu reglementările în vigoare;
    10. să beneficieze de facilităţile specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili;
    11. să schimbe furnizorul de energie electrică cu notificarea FUI, transmisă cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care intră în vigoare contractul încheiat cu noul furnizor;
    12. să fie informat cu privire la dreptul de a beneficia de serviciul universal, dacă este consumator casnic;
    13. să solicite FUI eşalonarea la plată a sumelor datorate, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii;
    14. să beneficieze de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa;
    15. să solicite FUI datele de consum proprii;
    16. să supună soluţionării ANRE plângerile rezultate între părţi din derularea contractului, conform reglementărilor ANRE;
    17. orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.

    ART. 10
    Obligaţiile clientului sunt următoarele:
    1. să achite integral şi la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;
    2. să achite contravaloarea consumului de energie electrică corectat/calculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică;
    3. să achite factura emisă de către FUI pentru consumul înregistrat în perioada cuprinsă între data preluării şi data la care a comunicat FUI dezacordul privind preluarea, dacă este cazul;
    4. în cazul clientului noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA/loc de consum, să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor aplicabile;
    5. să constituie/actualizeze/reconstituie garanţia financiară la dispoziţia FUI sau să achite în avans suma convenită cu FUI, în vederea înlăturării obligaţiei de constituire a garanţiei financiare;
    6. să permită accesul reprezentantului OR pentru citirea indexului grupului de măsurare;
    7. orice alte obligaţii prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.

    ART. 11
    Drepturile FUI sunt următoarele:
    1. să încaseze de la client contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la locul de consum, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligaţiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;
    2. să factureze şi să recupereze de la client dobânzile penalizatoare specificate în contract, pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii, reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul şi condiţiile prevăzute în contract;
    3. să factureze consumul corectat/calculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului;
    4. să factureze şi să recupereze de la clientul final contravaloarea consumului înregistrat în perioada cuprinsă între data preluării şi data la care acesta a comunicat dezacordul privind preluarea, dacă este cazul;
    5. să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea;
    6. să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicităţii de citire şi/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR;
    7. să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii;
    8. să analizeze şi să decidă oportunitatea de a asigura planuri alternative de plată;
    9. să solicite clientului constituirea la dispoziţia sa a unei garanţii financiare, respectiv actualizarea/reconstituirea garanţiei şi să execute această garanţie;
    10. să verifice, atunci când consideră necesar, datele care au stat la baza încheierii contractului;
    11. să solicite OR întreruperea furnizării energiei electrice la locul de consum al clientului final în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    12. să solicite OR reluarea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului final în condiţiile prevăzute în contract, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare;
    13. orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.

    ART. 12
    Obligaţiile FUI sunt următoarele:
    1. să asigure furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanţă în condiţiile contractului;
    2. să deţină licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;
    3. să respecte prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice;
    4. să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum şi orice alte reglementări aplicabile;
    5. să factureze clientului energia electrică consumată la preţurile şi în condiţiile stabilite prin contract;
    6. să verifice situaţiile deosebite sesizate de client şi să răspundă în termenul legal la toate solicitările/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
    7. să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de plată a facturilor, dintre care cel puţin una gratuită (încasare fără comision de plată);
    8. să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei;
    9. să pună la dispoziţia clientului informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluţionare a plângerilor/litigiilor;
    10. să transmită clientului informarea de preluare în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    11. să pună la dispoziţia clientului numărul de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii (cu funcţionare minimum 12 ore în zilele lucrătoare), precum şi următoarele informaţii cu privire la punctele unice de contact/punctele de informare regională/locală: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet;
    12. să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii şi a programului de funcţionare a acestuia, precum şi asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamaţiilor privind deranjamentele (call center cu funcţionare permanentă);
    13. să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi conform voinţei clientului exprimată în contract;
    14. să restituie clientului garanţia financiară constituită la dispoziţia sa;
    15. să comunice clienţilor informaţii adecvate cu privire la alternativele la întreruperea alimentării cu energie electrică odată cu transmiterea preavizului de deconectare. Aceste măsuri alternative pot să privească planuri alternative de plată;
    16. să achite clientului despăgubiri/compensaţii în conformitate cu reglementările în vigoare;
    17. să emită facturi pe baza cantităţilor de energie electrică prevăzute în convenţia de consum/pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit;
    18. să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, condiţiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului ca urmare a revocării din calitatea de FUI;
    19. orice alte obligaţii prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.    7. Întreruperea alimentării cu energie electrică
    ART. 13
    (1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului în următoarele situaţii:
    a) neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului;
    b) neconstituirea/neactualizarea de către client a garanţiilor financiare solicitate de FUI conform contractului şi reglementărilor aplicabile.

    (2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:
    a) pentru clienţii noncasnici:
    (i) cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI transmite preavizul de deconectare, utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare convenite de părţi prin contract;
    (ii) dacă clientul nu plăteşte sumele datorate sau nu constituie/actualizează garanţia financiară în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea preavizului de deconectare, FUI poate transmite OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective.

    b) pentru clienţii casnici:
    (i) cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poştă electronică, în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract, sau prin poştă. În situaţia transmiterii prin poştă electronică se utilizează opţiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opţiune există;
    (ii) în cazul în care, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, FUI transmite un nou preaviz de deconectare, prin poştă/curierat, utilizând opţiunea cu confirmare de primire, sau prin poştă electronică, în cazul în care această modalitate a fost convenită prin contract. În situaţia transmiterii preavizului de deconectare prin poştă electronică se utilizează opţiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opţiune există;
    (iii) în situaţia prevăzută la pct. (ii), preavizul de deconectare transmis prin poştă/curierat cu confirmare de primire se consideră comunicat clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii;
    (iv) în cazul în care clientul nu plăteşte sumele datorate, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul de consum respectiv la împlinirea termenului din preaviz.


    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), FUI poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanţiei financiare.
    (4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către FUI şi conţine cel puţin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.
    (5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se realizează conform reglementărilor în vigoare, ulterior primirii de către FUI de la client a dovezii efectuării plăţii integrale a sumei datorate şi a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum şi/sau a dovezii constituirii garanţiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului şi reglementărilor aplicabile.


    8. Încetarea contractului
    ART. 14
    Contractul încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor contractante;
    c) prin denunţarea unilaterală de către client;
    d) prin reziliere de către una din părţile contractante, conform prevederilor contractuale;
    e) la pierderea calităţii de FUI a vânzătorului.


    ART. 15
    (1) Contractul poate fi reziliat de FUI în următoarele situaţii:
    a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, după parcurgerea etapei de comunicare a preavizului de deconectare;
    c) neconstituirea de către client a garanţiilor financiare conform reglementărilor aplicabile, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;
    d) alte situaţii prevăzute de actele normative aplicabile.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), rezilierea se face cu o notificare de reziliere de minimum 15 zile şi doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.


    9. Garanţii financiare
    ART. 16
    (1) Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică FUI îşi rezervă dreptul de a solicita o garanţie din partea clientului, conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) Formele în care este constituită garanţia financiară, stabilite în conformitate cu actele normative aplicabile, sunt: .................(Se vor enumera de către FUI.)............. .
    (3) Clientul are dreptul să opteze pentru oricare dintre formele în care este constituită garanţia, conform prevederilor alin. (2).
    (4) Clientul are dreptul de a înlătura obligaţia de a constitui garanţia financiară prevăzută la alin. (1) prin plata în avans a sumei de ................., stabilită astfel: ................(Se detaliază modul de stabilire a sumei care va fi plătită în avans de către client.)................ .


    10. Despăgubiri/Compensaţii
    ART. 17
    (1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.
    (2) În situaţia în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptăţit să primească pentru aceeaşi întrerupere şi compensaţie şi despăgubire, acesta primeşte atât compensaţia, cât şi despăgubirea.
    (3) Clientul are dreptul să primească de la FUI compensaţii pentru nerespectarea de către acesta a prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (4) Despăgubirile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigaţiei efectuate de către FUI şi/sau OR, se constată existenţa prejudiciului şi culpa FUI/OR.


    11. Confidenţialitate
    ART. 18
    Părţile nu au dreptul de a transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când:
    a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia este deja publică;
    c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispoziţiilor legale în vigoare;
    d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului, inclusiv în situaţiile în care activităţile sunt prestate de către terţi, cu condiţia respectării de către aceştia a condiţiilor de confidenţialitate.    12. Litigii
    ART. 19
    Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.

    ART. 20
    (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluţionare a disputelor, numită prin decizia preşedintelui ANRE, vor fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
    (2) Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei de judecată competente.


    13. Forţa majoră
    ART. 21
    Răspunderea părţilor este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în condiţiile prevăzute de Codul civil.


    14. Alte clauze
    ART. 22
    Convenţia de consum, precum şi orice alte anexe agreate de părţi care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare, fac parte integrantă din contract.

    ART. 23
    Prin netransmiterea unui dezacord cu privire la preluarea de către FUI, clientul acceptă furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentului contract- cadru pe toată perioada în care furnizarea energiei electrice este asigurată de către FUI.


    NOTE:
    1. Pentru clienţii finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 1, 3 şi 4 se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.
    2. Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice, conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi actelor normative aplicabile în vigoare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016