Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 908 din 9 iunie 2021  pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 908 din 9 iunie 2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iunie 2021
    Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 312/ST din 4.06.2021 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Informaţii privind colectorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se obţin la nivelul agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului."

    2. La articolul 6, alineatul (10) se abrogă.
    3. La articolul 8, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor şi formularul grilei de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului se aprobă prin una sau mai multe dispoziţii ale preşedintelui Autorităţii.
(3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, sumele destinate finanţării în cadrul programului, precum şi formularul grilei de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor se aprobă prin una sau mai multe dispoziţii ale preşedintelui Autorităţii.
(4) Dispoziţia privind organizarea sesiunii de validare a producătorilor, prevăzută la alin. (2), se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum o zi înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare.
(5) Dispoziţia privind organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum şi cea cu sumele destinate finanţării în cadrul programului, prevăzute la alin. (3), se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum două zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere."

    4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului."

    5. La capitolul II secţiunea a 2-a, titlul subsecţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA a 3-a

    Criterii de eligibilitate şi conţinutul dosarului de acceptare pentru persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică şi organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale"

    6. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Criterii de eligibilitate
    Poate participa în cadrul programului persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică şi organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) acţionează în nume propriu;
    b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, radiere, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află întro altă situaţie similară legal reglementată, după caz; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
    d) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    h) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din prezentul ghid;
    i) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară."

    7. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Conţinutul dosarului de acceptare
    Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
    a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, completat integral prin tehnoredactare, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
    b) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    e) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare;
    f) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    g) declaraţia pe propria răspundere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, completată prin tehnoredactare, care trebuie să conţină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)."

    8. Articolele 29-47 se abrogă.
    9. La articolul 49, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate, completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor."

    10. La articolul 56^1, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Anterior semnării declaraţiei prevăzute la alin. (2), cedentul depune la producătorul validat documentele care se adaugă la dosarul de participare al solicitantului, prevăzute în cuprinsul Notei de înscriere.
    ..................................................................................................
(5) Asumarea cedării în favoarea solicitantului este irevocabilă, cu excepţia situaţiei în care solicitantul renunţă la achiziţionarea autovehiculului nou. Cedentul nu are niciun drept spre a obţine prima de casare sau spre a emite pretenţii de orice natură Autorităţii sau producătorului validat. Autoritatea şi producătorul validat nu răspund faţă de solicitant pentru eventualele prejudicii aduse acestuia de către cedent."

    11. Anexa nr. 2 „Grilă de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului“ se abrogă.
    12. La anexa nr. 4.1 „Nota de înscriere a solicitantului persoană fizică“, litera j) se abrogă.
    13. La anexa nr. 4.1 „Nota de înscriere a solicitantului persoană fizică“, litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "s) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ........................., cu sediul în localitatea ..........., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei/nu este cazul, sau actul administrativ, în copie «conform cu originalul» (pentru situaţia în care cedentul este instituţie publică)."

    14. La anexa nr. 4.2 „Contract de finanţare nerambursabilă“, în Nota de înscriere, anexă la contractul de finanţare, litera m) se abrogă.
    15. La anexa nr. 4.2 „Contract de finanţare nerambursabilă“, în Nota de înscriere, anexă la contractul de finanţare, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "t) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ......./.......... de către Biroul Notarului Public ..............................., cu sediul în localitatea ............., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul cedentului, procedează la casarea autovehiculului uzat şi radierea acestuia din evidenţa circulaţiei/nu este cazul, sau actul administrativ în copie «conform cu originalul» (în cazul instituţiilor publice)."

    16. Anexa nr. 8 „Grila de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024“ se abrogă.
    17. Anexa nr. 9 „Grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024“ se abrogă.


    ART. II
    (1) Prevederile de la art. I intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Termenul de 3 zile prevăzut la alin. (1) se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zile de la publicare.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 9 iunie 2021.
    Nr. 908.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016