Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 905 din 16 iulie 2009  privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 905 din 16 iulie 2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2009
În baza Referatului de aprobare al subsecretarului de stat nr. I.B. 7.089 din 16 iulie 2009,
având în vedere prevederile <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. II din Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 310/2009 pentru modificarea şi completarea <>Ordinului ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unitãţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor,

ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se înfiinţeazã Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigurã de cãtre spitalele de urgenţã din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din unitãţile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgenţelor (CPU).
(2) Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigurã de cãtre spitalele de urgenţã din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, denumit Dispecerat, este o structurã fãrã personalitate juridicã. aflatã în coordonarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţã din cadrul Ministerului Sãnãtãţii şi care opereazã virtual în cadrul unei platforme informatice, cu participarea unor unitãţi sanitare publice din municipiul Bucureşti, prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
(3) Platforma informaticã este pusã la dispoziţie de Serviciul de Ambulanţã al Municipiului Bucureşti (SAMB), care asigurã echipamentele, programele şi întreţinerea acesteia, mai puţin terminalele PC şi legãtura internet cu instituţiile care participã la procesul de dispecerizare.
(4) Fiecare unitate sanitarã publicã care participã la procesul de dispecerizare a paturilor libere care se asigurã de cãtre spitalele de urgenţã din municipiul Bucureşti va asigura un terminal PC şi o legãturã internet pentru acesta în UPU/CPU pentru a putea raporta paturile libere.
ART. 2
Se aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare al Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigurã de cãtre spitalele de urgenţã din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Platforma informaticã se utilizeazã conform Ghidului de utilizare a platformei informatice, prevãzut în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac


Bucureşti, 16 iulie 2009.
Nr. 905.


ANEXA 1


LISTA
unitãţilor sanitare publice din municipiul Bucureşti
care participã la procesul de dispecerizare pentru
centralizarea paturilor libere care se asigurã de
cãtre spitalele de urgenţã din municipiul Bucureşti
pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU
şi care au drept de utilizare a platformei informatice

1. Spitalul Clinic de Urgenţã Bucureşti
2. Spitalul Universitar de Urgenţã Bucureşti
3. Spitalul Clinic de Urgenţã "Sf. Pantelimon"
4. Spitalul Universitar de Urgenţã "Elias"
5. Spitalul Clinic de Urgenţã "Sf. Ioan"
6. Spitalul Clinic de Urgenţã pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
7. Spitalul Clinic de Urgenţã pentru Copii "Maria Sklodowska Curie"
8. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice
9. Spitalul Clinic de Urgenţã Chirurgie Plasticã, Reparatorie şi Arsuri
10. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu"
11. Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie "Prof. dr. Panait Sârbu"
12. Spitalul Clinic Filantropia
13. Spitalul Clinic Colentina
14. Spitalul Clinic "Sf. Maria"


ANEXA 2


REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Dispeceratului unic
pentru centralizarea paturilor libere care se asigurã
de cãtre spitalele de urgenţã din municipiul Bucureşti
pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU

CAP. I
Organizare

ART. 1
În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmãtorul înţeles:
1. platformã informaticã - suportul tehnic şi programele informatice prin care se realizeazã procesul de dispecerizare;
2. coordonator - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţã din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, având rolul de coordonare operativã, supraveghere şi control al procesului de dispecerizare. Accesul în cadrul platformei informatice de dispecerizare se face utilizându-se drept de administrator;
3. administrator - Serviciul de Ambulanţã al Municipiului Bucureşti (SAMB) prin Dispeceratul SAMB, şi Serviciul Mobil de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Bucureşti, prin Dispeceratul ISU-SMURD Bucureşti. Aceştia, în calitate de administratori ai platformei informatice, beneficiazã de dreptul de administrare asupra platformei informatice, precum şi de toate drepturile conferite de prezentul regulament, scopul principal fiind acela de a putea vizualiza locurile libere din toate unitãţile sanitare publice din Bucureşti, în scopul direcţionãrii ambulanţelor cu medic cãtre spitalele care au locuri libere;
4. utilizator - unitatea sanitarã publicã care are acces în cadrul platformei informatice pentru a putea introduce numãrul paturilor libere din cadrul fiecãrei secţii a spitalului şi de a le elimina pe mãsura ocupãrii lor.
ART. 2
(1) Toate UPU/CPU ale spitalelor care au fost dotate cu staţii radio în reţeaua TETRA au obligaţia sã menţinã în stare de funcţionare aceste staţii, în UPU/CPU (în "Grupul Spitale", subgrupul "Spital Buc"), pentru a putea comunica cu cei care au acces în sistemul TETRA. Staţia va fi montatã în proximitatea operatoarei de la registraturã sau triaj, care va avea sarcina sã o supravegheze şi sã rãspundã cu promptitudine.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, toate instituţiile participante la procedura de dispecerizare vor instala câte un terminal în reţeaua de cooperare "I. C." a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) în UPU/CPU, în proximitatea terminalului PC, pentru a putea avea o legãturã operativã securizatã cu toţi utilizatorii şi administratorii.

CAP. II
Funcţionare

ART. 3
(1) În UPU/CPU al fiecãrui utilizator se va înfiinţa un registru de dispecerizare, care va fi înregistrat la registratura instituţiei, va avea toate filele numerotate şi ştampilate cu ştampila UPU/CPU, iar pe ultima filã va avea inscripţionat: "Acest registru conţine un nr. de ....... file numerotate şi ştampilate", cuvinte urmate de semnãtura şi parafa medicului şef al UPU/CPU.
(2) În registrul prevãzut la alin. (1) se vor trece zilnic urmãtoarele: data şi ora la care au fost introduse locurile libere şi orele la care au fost eliminate, precum şi numele complet şi funcţia celui care a fãcut aceste operaţii. De asemenea, vor fi consemnate eventualele disfuncţionalitãţi în operarea platformei informatice, ora la care a fost sesizatã problema, cui i-a fost sesizatã şi ora remedierii.
(3) La începutul fiecãrei gãrzi/ture, medicul şef al UPU/CPU sau medicul responsabil de gardã va nominaliza persoanele care vor avea dreptul de a opera în cadrul dispecerizãrii.
ART. 4
Administratorii vor consemna datele legate de dispecerizarea locurilor libere în registrele proprii ale dispeceratelor SAMB şi, respectiv, ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã "Dealu Spirii" (ISU) - Serviciului Mobil de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Bucureşti.
ART. 5
Fiecare administrator şi fiecare utilizator vor primi conturi şi parole iniţiale de acces în cadrul platformei informatice de dispecerizare. Dupã activarea contului, fiecare administrator şi fiecare utilizator îşi vor modifica parolele, introducând o parolã proprie pentru a nu permite intrãri neautorizate în sistem. Periodic, la maximum 6 luni, aceste parole vor fi modificate din motive de securitate.
ART. 6
(1) În cursul dimineţii, fiecare secţie a spitalelor nominalizate în anexa nr. 1 la ordin va elibera un numãr de locuri pentru a putea fi folosite pentru internarea urgenţelor, astfel încât la nivelul întregului spital acestea sã totalizeze între 5% şi 10% din totalul locurilor spitalului.
(2) Aceste locuri vor fi comunicate de asistentele şefe ale secţiilor cãtre UPU/CPU pânã cel mai târziu la ora 13,00 a aceleiaşi zile, pentru a putea fi introduse în sistem pânã cel mai târziu la ora 13,30.
(3) Vor fi comunicate ca locuri libere cele existente fizic libere la ora 13,00 şi cele care vor fi eliberate în orele urmãtoare (de exemplu: externãri, transferuri intra- şi interspitaliceşti etc.).
(4) Locurile libere cu posibilitate de ventilaţie mecanicã din secţiile de terapie intensivã (STI) vor fi comunicate separat, din totalul locurilor libere din STI.
(5) Persoanele desemnate la art. 3 alin. (3) vor introduce în sistem datele transmise de secţii şi le vor consemna în registru.
(6) Pe mãsura ocupãrii locurilor, secţiile vor transmite datele cãtre UPU/CPU, iar cei responsabili vor face modificãrile în sistem şi vor consemna în registru.
(7) Sunt interzise internãrile programate pe locurile asigurate pentru urgenţã şi raportate în sistem ca atare.
ART. 7
Procedura de dispecerizare a locurilor libere se aplicã pentru urgenţele cotidiene. În cazul unor evenimente cu victime multiple sau de activare parţialã ori totalã a Planului Roşu vor fi direcţionaţi pacienţi cãtre spitale, indiferent dacã au sau nu locuri libere.
ART. 8
(1) Dispeceratele celor douã servicii publice de urgenţã prespitaliceşti, SAMB şi SMURD Bucureşti vor direcţiona ambulanţele cu medic, în funcţie de locurile libere pe fiecare specialitate şi de gravitatea cazului, cãtre cel mai apropiat spital competent.
(2) Dacã pacientul este stabil, ambulanţele cu medic pot fi direcţionate şi cãtre un alt spital competent care are locuri libere, dacã prin aceasta ambulanţa nu este îndepãrtatã prea mult de la staţia/unitatea de bazã.
(3) În cazul pacienţilor critici, aceştia pot fi transportaţi la cel mai apropiat spital competent, chiar dacã nu are locuri libere, cu acordul dispeceratului serviciului public de urgenţã prespitalicesc, în vederea stabilizãrii lor. Ulterior, spitalul în cauzã îi poate transfera la un alt spital care are locuri libere, cu sprijinul Dispeceratului SAMB, care îi va furniza date despre spitalele care au locuri libere, în vederea organizãrii transferului interclinic, conform <>Ordinului ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 13 septembrie 2006.
(4) Prevederile prezentului regulament nu se aplicã echipajelor de prim ajutor ale SMURD sau ambulanţelor tip B2 cu asistent ale SAMB, care vor transporta pacientul la cel mai apropiat spital competent.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru pacienţii stabili, cu aprobarea medicului coordonator al Dispeceratului SAMB, ambulanţele tip B2 cu asistent ale SAMB pot fi direcţionate şi cãtre un alt spital competent care are locuri libere.
(6) În cazul pacienţilor critici dispeceratele SAMB şi ISU-SMURD Bucureşti au obligaţia sã anunţe prin radio (în reţeaua TETRA) sau telefonic (în reţeaua "I. C.") UPU/CPU-ul de destinaţie despre momentul estimat al sosirii echipajului şi o scurtã prezentare a cazului.
ART. 9
În cazul unor dificultãţi de utilizare a platformei informatice se va proceda astfel:
a) utilizatorul va informa Dispeceratul SAMB despre problema în cauzã, în scopul remedierii ei, se va consemna în registrul propriu datele prevãzute la art. 3 alin. (2);
b) Dispeceratul SAMB, ca administrator şi responsabil al întreţinerii platformei informatice a Dispeceratului, va întreprinde toate mãsurile pentru remedierea problemei;
c) Dispeceratul SAMB va comunica utilizatorului care a sesizat problema momentul remedierii ei;
d) în cazul în care problema este identificatã ca fiind localã, a utilizatorului, în sensul unei probleme la terminalul PC sau la legãtura internet, utilizatorul va fi informat şi va remedia problema în cel mai scurt timp;
e) în cazul în care Dispeceratul SAMB nu poate fi contactat, va fi informat despre problemã al doilea administrator, Dispeceratul ISU-SMURD Bucureşti, care va informa pe canale specifice Dispeceratul SAMB în scopul remedierii problemei.
ART. 10
În cazul în care platforma informaticã a Dispeceratului nu poate fi accesatã, utilizatorul în cauzã va comunica telefonic (în reţeaua "I. C.") dispeceratelor SAMB şi ISU-SMURD Bucureşti lista paturilor libere, pentru ca acestea sã îşi desfãşoare în bune condiţii procesul de direcţionare a cazurilor cãtre spitale.

CAP. III
Coordonare şi monitorizare

ART. 11
Ministerul Sãnãtãţii, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţã, desfãşoarã activitatea de coordonare şi monitorizare a activitãţii de dispecerizare a paturilor libere raportate de spitalele publice din municipiul Bucureşti.
ART. 12
(1) Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţã dispune organizarea unor şedinţe de analizã a activitãţii de dispecerizare în scopul îmbunãtãţirii acesteia, cu participarea reprezentanţilor administratorilor şi utilizatorilor.
(2) În primele 6 luni şedinţele se vor organiza lunar, iar ulterior se vor organiza trimestrial, precum şi ori de câte ori va fi nevoie.
ART. 13
Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţã poate solicita, în baza propriilor constatãri sau la sesizarea unuia dintre administratori, efectuarea de controale la utilizatorii care nu comunicã sau comunicã eronat numãrul locurilor libere.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 14
Lista utilizatorilor programului informatic se poate modifica periodic, în funcţie de numãrul acestora sau de secţiile pe care un utilizator le are în structurã la un moment dat, cu aprobarea coordonatorului şi informarea administratorilor.
ART. 15
Raportarea eronatã sau neraportarea locurilor libere atrage rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã caz.ANEXA 3

GHID
de utilizare a platformei informatice

1. Descriere generalã
Aplicaţia de monitorizare a numãrului de paturi disponibile din spitale este o componentã a sistemului DISPEC, scopul aplicaţiei fiind asistarea personalului coordonator din cadrul Serviciului de Ambulanţã al Municipiului Bucureşti (SAMB), al Serviciului Mobil de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) şi al Ministerului Sãnãtãţii (MS), respectiv a operatorilor din dispeceratul spitalelor în procesul de îndrumare a echipajelor cu bolnav în maşinã cãtre spitalele care dispun de paturi pentru primirea pacientului/pacienţilor. Se urmãresc în acest fel eliminarea situaţiilor în care pacientul trebuie transportat de la un spital la altul din lipsã de locuri şi optimizarea activitãţii de tratare a urgenţelor medicale.
2. Detalii tehnice
a) Post utilizator: MS, SMURD Bucureşti şi spital din municipiul Bucureşti:
- un PC cu acces la internet;
- un browser web;
- adresa site-ului este http://82.76.46.50:53053/Ambulance
b) Post utilizator în cadrul SAMB:
- un PC în reţeaua internã a SAMB (nu este necesar sã aibã acces la internet);
- un browser web;
- adresa site-ului este http://89.0.0.86:8080/Ambulance
3. Fluxul informaţional
Spitalele acceseazã prin intermediul internetului site-ul web pus la dispoziţie de SAMB pentru înregistrarea numãrului de paturi. Fiecare spital va completa periodic numãrul de paturi libere pe secţii. Aceste informaţii sunt înregistrate într-o bazã de date. Utilizatorii cu profil de coordonator din cadrul MS, SAMB şi SMURD Bucureşti vizualizeazã cu ajutorul unui browser web numãrul de paturi pe spitale şi secţii. Reactualizarea informaţiilor din pagina de vizualizare a numãrului de paturi se va face în mod automat, pe mãsurã ce acestea sunt modificate în sistem de cãtre operatorii de la spitale.
Fluxul informaţional în sistem este evidenţiat şi în figura de mai jos:
--------------
NOTĂ(CTCE)
Fluxul informaţional în sistem, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 30 iulie 2009, la pagina 11 (a se vedea imaginea asociatã).

4. Descrierea aplicaţiei
Aplicaţia îşi propune sã ofere personalului cu rol de coordonator aparţinând SAMB, SMURD Bucureşti şi MS, precum şi operatorilor din spitale accesul în timp real la informaţiile privind numãrul de paturi libere din spitale, cu separare pe secţii. Aceste informaţii sunt utile pentru îndrumarea eficientã a echipajelor aflate pe teren, în misiune.
Existã 3 entitãţi cu drept de administrare (MS, SAMB, SMURD Bucureşti) a sistemului, fiecare dintre entitãţi având mai mulţi utilizatori definiţi pentru întreţinerea şi monitorizarea funcţionãrii sistemului.
Pentru fiecare instituţie (MS, SAMB, SMURD Bucureşti, spitale) se definesc mai mulţi utilizatori cu parolã distinctã şi drepturi specifice profilului de utilizator. Toţi utilizatorii, atât administratorii, cât şi utilizatorii obişnuiţi, vor folosi un browser pentru realizarea sarcinilor specifice.
Administrarea nomenclatoarelor care asigurã suportul pentru buna funcţionare a aplicaţiei, precum şi administrarea conturilor utilizator revin utilizatorilor cu drept de administrare din cele 3 entitãţi: MS, SAMB, SMURD Bucureşti. În acest sens, se vor folosi funcţionalitãţile puse la dispoziţie de aplicaţie.
Zone sau arii de lucru:
A. MS, SAMB, SMURD Bucureşti (cu rol de administrare şi coordonare)
La nivelul acestor arii vor fi douã tipuri de operare: administratori şi coordonatori.
Administratorul are la dispoziţie urmãtoarele funcţionalitãţi:
- gestionarea conturilor utilizatorilor:
● adãugare utilizator;
● schimbare parolã şi nume utilizator;
● ştergere utilizator;
- vizualizarea secţiilor spitalelor cu paturile disponibile ale acestora.
Coordonatorul are acces la o paginã care aratã mereu numãrul de paturi libere din secţii pentru fiecare spital. Aceste informaţii vor fi afişate împreunã pe o singurã paginã care va fi reactualizatã automat, pe mãsurã ce informaţiile în sistem sunt modificate.
Coordonatorul are la dispoziţie urmãtoarele funcţionalitãţi:
- modificarea contului propriu;
- monitorizarea şi filtrarea avansatã a secţiilor şi spitalelor.
În cadrul aplicaţiei, coordonatorul are la dispoziţie posibilitatea de filtrare a secţiilor şi spitalelor, cãutarea/filtrarea fiind de mai multe tipuri:
- filtrare dupã tipurile de secţii;
- filtrare dupã spital;
- filtrare dupã tipul spitalului;
- filtrare dupã gradul de ocupare.
Coordonatorul are posibilitatea de a vedea în ecranul aplicaţiei şi gradul de actualitate al informaţiilor, aplicaţia precizând intervalul de timp de când o anumitã informaţie nu a mai fost actualizatã (de exemplu: nr. de paturi transmise de spitalul X nu a fost actualizat de 2 zile, 3 ore şi 10 minute).

B. Spitale (cu rol de introducere/actualizare a informaţiilor)
Utilizatorul asociat unui spital (operator) poate sã actualizeze numãrul de paturi din fiecare secţie a spitalului respectiv şi nu are posibilitatea de vizualizare sau modificare a datelor aparţinând unui alt spital.
Toţi utilizatorii îşi pot schimba parola; se recomandã ca modificarea ei sã fie efectuatã periodic din motive de securitate.
Reactualizarea paginii se face automat. În funcţie de informaţiile afişate în aceastã fereastrã, personalul coordonator din cadrul SAMB şi SMURD Bucureşti va îndruma echipajul cu bolnav în maşinã cãtre spitalul potrivit.
NOTĂ:
Listã de spitale, secţii şi numãrul total de paturi disponibile la nivelul fiecãrei secţii sunt informaţii care provin din lista aprobatã de MS şi avizatã de Direcţia de Sãnãtate Publicã. Actualizarea ei conduce şi la actualizarea listei în cadrul aplicaţiei; administratorii sau operatorii din spitale nu au drepturi de modificare a listei de spitale sau secţii decât în condiţiile precizate în regulamentul prevãzut în anexa nr. 2 la ordin.
5. Utilizarea aplicaţiei
Aplicaţia este structuratã în douã zone de lucru aferente MS/SMURD/SAMB şi, respectiv, spitalelor, utilizatorii încadrându-se în 3 categorii: administratori, coordonatori şi operatori.
Acest capitol are drept scop prezentarea funcţionalitãţilor şi interfeţei grafice pentru utilizatorii folosind cele 3 profile.
5.1. Profilul administrator
Pentru accesarea aplicaţiei se utilizeazã un browser web unde se introduce adresa: http://82.76.46.50:53053/Ambulance sau http://89.0.0.86:8080/Ambulance. La apariţia paginii web se introduce pentru autentificare nume utilizator şi parolã.
Dupã introducerea acestor date se acceseazã butonul Autentificare şi, în cazul în care utilizatorul este autentificat cu succes, aplicaţia afişeazã ecranul de utilizare a aplicaţiei. Dacã utilizatorul şi parola nu sunt acceptate de sistem, aplicaţia afişeazã un ecran de informare (Utilizator sau parolã incorectã).
Pe fiecare ecran al aplicaţiei se afişeazã utilizatorul conectat în zona din dreapta sus a paginii. Pentru administratorul aplicaţiei sunt disponibile urmãtoarele funcţionalitãţi/ecrane:
- Vizualizare - pentru vizualizarea numãrului de paturi libere pe spitale şi secţii;
- Utilizatori - pentru gestionarea utilizatorilor;
- Audit - pentru urmãrirea evoluţiei în timp a numãrului de paturi libere pe spitale şi secţii;
- Cont - pentru schimbarea datelor de identificare sau a parolei utilizatorului;
- Ieşire - pentru ieşirea din aplicaţie.
Vizualizare
În aceastã paginã utilizatorul are posibilitatea sã vadã numãrul de paturi libere pe spitale şi secţii, fãrã posibilitatea de a efectua modificãri ale informaţiilor afişate. Aceastã paginã îi dã administratorului posibilitatea sã gestioneze utilizatorii care au acces la aplicaţie. Administratorul are dreptul de a defini noi utilizatori pentru spitale şi pentru entitatea proprie pe care o reprezintã. Spre exemplu, utilizatorii cu drept de administrator din SAMB nu pot efectua modificãri (adãugare, modificare, ştergere) pentru alţi utilizatori decât cei definiţi în SAMB sau spitale. Aceastã limitare este impusã pentru ca administratorii din entitãţile SAMB, SMURD Bucureşti sau MS sã nu efectueze modificãri asupra altor conturi de administrator decât cele proprii.
Pentru introducerea unui nou utilizator, se acceseazã "Utilizator Nou" din partea de sus a paginii. În acest fel aplicaţia deschide un nou ecran dedicat definirii unui nou utilizator.
În câmpul "Nume" se introduce numele persoanei utilizator în clar (de exemplu: Marian Ionescu). Câmpul "Vizualizare" este un check-box care, dacã este bifat, specificã faptul cã noul utilizator are doar drepturi de vizualizare (asociate cu un coordonator). Bifarea acestui check-box duce la inactivarea câmpului "Nume Spital", pentru cã utilizatorii din cadrul spitalelor nu au acces la profilul coordonator, putând fi definiţi doar ca operatori.
Pentru utilizatorii din cadrul unui spital se lasã nebifat checkbox-ul "Vizualizare" şi se selecteazã spitalul de care aparţine utilizatorul. În câmpul "UtilizatorID" se introduce codul utilizatorului cu care se intrã în aplicaţie (de exemplu: marian80). Dupã introducerea tuturor datelor se apasã butonul "Salveazã". Parola implicitã a unui utilizator nou este user. Dupã prima conectare se recomandã ca utilizatorul sã îşi schimbe parola cu una personalã (de preferinţã mai lungã de 5 caractere).
Pentru modificarea informaţiilor despre un utilizator, administratorul acceseazã opţiunea de editare din dreptul utilizatorului de pe pagina cu utilizatori. Aplicaţia va afişa pagina de modificare a datelor despre utilizator.
Se pot modifica câmpurile: "Nume" (numele în clar al persoanei utilizator), "Vizualizare" (faptul cã utilizatorul are doar drepturi de vizualizare) şi "Nume Spital" (spitalul de care aparţine utilizatorul). Dupã modificãri se apasã butonul "Salveazã".
Pentru ştergerea unui utilizator se apasã butonul de ştergere din partea dreaptã a liniei descriptive pentru un utilizator din lista de utilizatori afişaţi.
În cazul în care un utilizator are dificultãţi pentru conectarea în aplicaţie pentru cã a uitat parola de conectare, este necesarã resetarea parolei la cea iniţialã (user). Pentru revenirea la parola implicitã "user" se acceseazã link-ul "reset" din dreptul utilizatorului de pe pagina cu utilizatori, link-ul "reset" apãrând în dreptul parolei unui anumit utilizator care şi-a modificat parola implicitã. Dupã resetarea parolei, utilizatorul poate sã se conecteze în sistem şi sã stabileascã o nouã parolã proprie.
Audit
Pagina "Audit" permite administratorului sã urmãreascã evoluţia în timp a numãrului de paturi libere, pe spitale şi secţii. Informaţia afişatã administratorului poate fi filtratã dupã numele spitalului sau al unei secţii (se pot monitoriza astfel modificãrile efectuate la nivelul fiecãrei secţii dintr-un spital specific).
Cont
În acest ecran utilizatorul îşi poate schimba parola sau informaţiile personale.
5.2. Profilul coordonator
Pentru accesarea aplicaţiei se utilizeazã un browser web unde se introduce adresa: http://82.76.46.50: 53053/Ambulance sau HTTP://89.0.0.86: 8080/AMBULANCE. La apariţia paginii web se introduce pentru autentificare nume utilizator şi parolã.
Dupã introducerea acestor date se acceseazã butonul "Autentificare" şi în cazul în care utilizatorul este autentificat cu succes, aplicaţia afişeazã ecranul de utilizare a aplicaţiei. Dacã utilizatorul şi parola nu sunt acceptate de sistem, aplicaţia afişeazã un ecran de informare (Utilizator sau parola incorectã).
În condiţiile în care utilizatorul cu rol de coordonator (aparţinând MS, SAMB, SMURD Bucureşti) s-a autentificat cu succes, aplicaţia afişeazã un ecran corespunzãtor.
Pentru coordonator sunt disponibile urmãtoarele funcţionalitãţi:
- Secţii - pentru vizualizarea numãrului de paturi libere grupate pe spitale şi secţii (incluzând subsecţii);
- Cont - pentru schimbarea parolei utilizatorului;
- Ieşire - pentru ieşirea din aplicaţie.
Secţii
În aceastã paginã utilizatorul poate urmãri în timp real numãrul de paturi libere de la spitale, pe secţii. Este suficient ca aceastã paginã sã rãmânã deschisã, deoarece actualizarea paginii se face automat, astfel încât persoana care vizualizeazã locurile disponibile la spitale are în faţã ultima situaţie raportatã de spitale. Sunt evidenţiate în mod grafic, conform legendei, tipul de spital şi, respectiv, numãrul de locuri disponibile la nivelul fiecãrei secţii. În cazul în care numãrul de locuri este mai mic decât 0 (zero), acesta este afişat cu semnul minus şi evidenţiat cu culoarea roşie.
Pentru fiecare secţie al cãrei numãr de locuri este actualizat, sistemul înregistreazã momentul actualizãrii şi acesta este afişat în lista vizibilã coordonatorului. Dacã actualizarea este mai veche de 24 de ore, sistemul afişeazã o avertizare cu privire la acurateţea informaţiilor din sistem pentru aceastã secţie.
În acest ecran existã posibilitatea de filtrare a secţiilor şi spitalelor, aceste filtre fiind de mai multe tipuri:
- filtrare dupã tipurile de secţii (chirurgie, ortopedie etc.);
- filtrare dupã spital;
- filtrare dupã numele unei secţii.
Filtrãrile au drept efect restrângerea listei afişate utilizatorului, pentru a uşura identificarea locurilor libere pentru anumite secţii sau anumite spitale.
Cont
În aceastã paginã utilizatorul îşi poate schimba parola şi informaţiile asociate.
5.3. Profilul operator
Pentru accesarea aplicaţiei se utilizeazã un browser web unde se introduce adresa: http://82.76.46.50: 53053/Ambulance. La apariţia paginii web se introduce pentru autentificare nume utilizator şi parolã.
Dupã introducerea acestor date se acceseazã butonul "Autentificare" şi în cazul în care utilizatorul este autentificat cu succes, aplicaţia afişeazã ecranul de utilizare a aplicaţiei. Dacã utilizatorul şi parola nu sunt acceptate de sistem, aplicaţia afişeazã un ecran de informare (Utilizator sau parolã incorectã). În cazul în care utilizatorul s-a autentificat cu succes, aplicaţia va afişa ecranul de introducere a informaţiilor privind numãrul de locuri/paturi disponibile în spitalul de care aparţine utilizatorul.
Utilizatorul cu rol de operator aparţinând unui spital are drept de modificare doar asupra datelor corespunzãtoare secţiilor spitalului de care aparţine; utilizatorul nu are posibilitatea de a vizualiza sau modifica informaţiile aparţinând altor spitale.
Pentru operator sunt disponibile urmãtoarele funcţionalitãţi:
- Secţii - pentru introducerea numãrului de paturi libere pe secţii;
- Cont - pentru schimbarea parolei utilizatorului;
- Ieşire - permite ieşirea din aplicaţie.
Secţii - locuri libere
În aceastã paginã utilizatorul poate realiza operaţia de modificare a numãrului de paturi libere pentru o secţie din cadrul spitalului de care aparţine. Aplicaţia pune la dispoziţie lista de secţii aprobate pentru spitalul de care aparţine utilizatorul. Pentru modificarea numãrului de paturi libere pe o secţie se dã click pe acţiunea disponibilã din zona de editare din dreptul secţiei de pe pagina cu secţiile spitalului. În urma acestei acţiuni, aplicaţia afişeazã ecranul de modificare a numãrului de locuri libere pentru secţia selectatã.
Se completeazã câmpul "Nr. Locuri Libere" cu o valoare numericã şi se apasã butonul "Salveazã". În cazuri excepţionale se poate introduce şi o valoare negativã (de exemplu: -1) care va fi evidenţiatã utilizatorilor cu rol de coordonator. Dupã apãsarea butonului "Salveazã", aplicaţia revine în paginã, afişând secţiile spitalului şi numãrul de paturi libere disponibile.
Cont
În aceastã paginã utilizatorul poate sã îşi modifice parola. Se recomandã schimbarea periodicã a parolei (la maximum 6 luni) pentru asigurarea confidenţialitãţii datelor introduse în sistem, administratorii sistemului putând verifica cine este autorul fiecãrei modificãri operate în aplicaţie.
6. Recomandãri
● Se recomandã utilizatorilor sã nu introducã informaţiile în sistem având opţiunea "CAPS" a calculatorului activatã, urmãrirea informaţiilor în sistem fiind mai uşor de fãcut dacã datele sunt introduse folosind litere mici.
● Se recomandã utilizatorilor sã nu utilizeze în exces opţiunile "Back", "Forward", "Refresh" ale browser-ului web, pentru a nu perturba funcţionarea aplicaţiei web.
● Se recomandã pentru o mai bunã experienţã de utilizare a aplicaţiei folosirea browser-ului web Internet Explorer versiunea 6 sau Mozilla Firefox versiunea 3.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice