Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 894 din 1 noiembrie 2011  privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 894 din 1 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 7 noiembrie 2011

    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. DG 3.593 din 26 octombrie 2011;
    - art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale;
    - art. 256 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 209 alin. (4) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Prezentul ordin se aplicã pentru obligaţiile de platã, reprezentând contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate, datorate Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate de cãtre persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã.
    (2) Facilitãţile prevãzute la art. 2 se acordã de cãtre casele de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru obligaţiile de platã administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.
    ART. 2
    (1) Pentru obligaţiile de platã accesorii aferente obligaţiilor de platã principale restante la data de 31 august 2011 se acordã urmãtoarele facilitãţi:
    a) anularea penalitãţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorãrile de întârziere aferente acestor obligaţii de platã principale, dacã obligaţiile de platã principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevãzute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin platã sau compensare pânã la data de 31 decembrie 2011, cu excepţia obligaţiilor prevãzute la alin. (2);
    b) reducerea cu 50% a penalitãţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorãrile de întârziere aferente acestor obligaţii de platã principale, dacã obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevãzute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin platã sau compensare pânã la data de 30 iunie 2012, cu excepţia obligaţiilor prevãzute la alin. (2).
    (2) Pentru dobânzile datorate pânã la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate dupã aceastã datã, condiţia se considerã îndeplinitã dacã dobânzile se sting pânã la termenul de platã prevãzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 3
    (1) Prin obligaţii de platã principale restante la data de 31 august 2011 se înţelege obligaţiile de platã care sunt individualizate în declaraţiile contribuabilului depuse pânã la data de 31 august 2011 şi/sau decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului pânã la aceastã datã de fiecare dintre organele competente prevãzute la art. 1 alin. (2).
    (2) Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale, conform art. 2, se înţelege şi cota de 50% din majorãrile de întârziere reprezentând componenta de dobândã a acestora.
    (3) Majorãrile de întârziere pentru care se acordã facilitãţile prevãzute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010.
    (4) Prin obligaţii de platã principale, în sensul art. 2, se înţelege şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, este suspendatã executarea actului prin care s-a aplicat amenda. În acest caz, data exigibilitãţii este data comunicãrii actului de individualizare a amenzii.
    ART. 4
    Facilitãţile prevãzute la art. 2 nu se acordã pentru obligaţiile de platã stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
    ART. 5
    (1) În vederea acordãrii facilitãţii prevãzute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicitã o situaţie a obligaţiilor de platã exigibile, care urmeazã a fi stinse în scopul îndeplinirii condiţiei prevãzute la art. 2 alin. (1), precum şi a celor care intrã sub incidenţa facilitãţii.
    (2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordanţe existente între evidenţa organului competent şi evidenţa contribuabilului, organul competent poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situaţiei reale.
    (3) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii, organul competent comunicã contribuabilului situaţia prevãzutã la alin. (1) şi întocmeşte borderou provizoriu de scãdere din evidenţã a obligaţiilor de platã ce pot face obiectul facilitãţii prevãzute la art. 2.
    (4) Dacã în termen de 10 zile de la data comunicãrii situaţiei prevãzute la alin. (1) se sting prin platã sau compensare obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Codul de procedurã fiscalã, organul competent valideazã borderoul provizoriu de scãdere. În acest caz, în termen de 3 zile de la data stingerii, organul competent emite decizia referitoare la obligaţiile de platã accesorii, potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale.
    (5) Dacã s-au stins şi aceste obligaţii fiscale accesorii în termenul prevãzut la art. 111 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Codul de procedurã fiscalã, organul competent verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 şi emite, dupã caz:
    a) decizia de anulare a penalitãţilor de întârziere, pentru penalitãţile de întârziere şi cota de 50% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor de platã principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevãzut în anexa nr. 1;
    b) decizia de reducere a penalitãţilor de întârziere, pentru 50% din penalitãţile de întârziere, precum şi pentru 50% din cota de 50% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor de platã principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevãzut în anexa nr. 2.
    (6) Decizia prevãzutã la alin. (5) se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã la organul competent.
    ART. 6
    Dacã obligaţiile de platã nu se sting în termenul prevãzut la art. 5 alin. (4) sau, dupã caz, în situaţia în care nu se sting obligaţiile de platã accesorii în termenul prevãzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedurã fiscalã, se opereazã în evidenţa organului competent repunerea obligaţiilor de platã ce au fãcut obiectul borderoului provizoriu de scãdere. În acest caz, contribuabilul poate depune o nouã cerere ori de câte ori apreciazã cã are posibilitatea de a îndeplini condiţiile pentru a beneficia de facilitatea prevãzutã la art. 2.
    ART. 7
    Contribuabilii care nu au depus cererea prevãzutã la art. 5 alin. (1), dar sting prin platã sau compensare toate obligaţiile de platã, solicitã acordarea facilitãţii prevãzute la art. 2 prin depunerea unei cereri la organul competent. Dispoziţiile art. 5 alin. (5)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzãtor. În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor care formeazã obiect al facilitãţii prevãzute la art. 2, în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 8
    Procedurile de executare silitã prevãzute de Codul de procedurã fiscalã se aplicã şi pentru obligaţiile de platã cu scadenţa dupã intrarea în vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, neachitate în termenul legal de platã.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


            Preşedintele Casei Naţionale
              de Asigurãri de Sãnãtate,
                 Nicolae-Lucian Duţã

    Bucureşti, 1 noiembrie 2011.
    Nr. 894.

    ANEXA 1

    [Sigla] CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
     CNAS

    Casa de Asigurãri de Sãnãtate .............................
    Str. ............. nr. ...., localitatea ..................
    Nr. .................../.......................


                               DECIZIE
               de anulare a penalitãţilor de întârziere


    Datele de identificare a Datele de identificare a
    contribuabilului împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ....... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa .............................. Adresa ............................
    Codul numeric personal .............. Codul numeric personal ............    În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, şi ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. a) din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale,
    având în vedere Cererea nr. ..... din data de ....., înregistratã la casa de asigurãri de sãnãtate sub nr. ..... din data de ..........,
    luând în considerare cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 894/2011,
    se emite urmãtoarea decizie:
    Se anuleazã penalitãţile de întârziere, precum şi o cotã de 50% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor de platã principale restante la 31 august 2011, în sumã totalã de ........ lei, reprezentând:                                                              - lei -
┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ Anularea a 50% din │Anularea penalitãţilor│
│crt.│ Denumirea obligaţiei │majorãrile de întârziere │ de întârziere │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│ Total general: │ │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la casa de asigurãri de sãnãtate emitentã a deciziei.

    Preşedinte - director general
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii ....................


    ANEXA 2

    [Sigla] CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
     CNAS

    Casa de Asigurãri de Sãnãtate .............................
    Str. ............. nr. ...., localitatea ..................
    Nr. .................../.......................


                              DECIZIE
                de anulare a penalitãţilor de întârziere


    Datele de identificare a Datele de identificare a
    contribuabilului împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ....... Denumirea/Numele şi prenumele .....
    Adresa .............................. Adresa ............................
    Codul numeric personal .............. Codul numeric personal ............    În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, şi ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. b) din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale,
    având în vedere Cererea nr. ....... din data de ........, înregistratã la casa de asigurãri de sãnãtate sub nr. ........ din data de .........,
    luând în considerare cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute de Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 894/2011,
    se emite urmãtoarea decizie:
    Se reduc cu 50% penalitãţile de întârziere, precum şi cu 50% cota de 50% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor de platã principale restante la 31 august 2011, în sumã totalã de ............ lei, reprezentând: ...                                                                        - lei -
┌────┬───────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │Reducerea cu 50 % a unei cote de │ Reducerea cu 50 % a │
│crt.│ obligaţiei│50 % din majorãrile de întârziere│penalitãţilor de întârziere│
├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2.│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│....│ │ │ │
├────┴───────────┴─────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ Total general: │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, sub sancţiunea decãderii. Contestaţia se depune la casa de asigurãri de sãnãtate emitentã a deciziei.

    Preşedinte - director general
    Numele şi prenumele ................................
    Semnãtura şi ştampila unitãţii .....................
                 _____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016