Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 884 din 3 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 884 din 3 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 22 noiembrie 2011

    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Autoritãţii de Siguranţã Feroviarã Românã - ASFR" la anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Feroviare Române - AFER" la Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Feroviare Române - AFER, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţã în vederea efectuãrii serviciilor de transport feroviar pe cãile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) audit de siguranţã feroviarã - analizã detaliatã, sistematicã şi tehnicã privind elementele componente ale sistemului de management al siguranţei auditat."
    2. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera f) se introduc douã noi litere, literele g) şi h), cu urmãtorul cuprins:
    "g) auditor de siguranţã feroviarã - personalul Autoritãţii de Siguranţã Feroviarã Românã care are pregãtire de specialitate în domeniul tehnic, deţine calitatea de auditor extern conform legislaţiei în vigoare şi este numit şi împuternicit prin decizie de conducerea Autoritãţii de Siguranţã Feroviarã Românã sã efectueze activitãţi de audit de siguranţã feroviarã;
    h) supraveghere - modalitãţile instituite de Autoritatea de Siguranţã Feroviarã Românã în conformitate cu art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodã de siguranţã comunã pentru evaluarea conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã feroviarã."
    3. La articolul 2, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prin servicii de transport feroviar pe cãile ferate din România se înţelege activitãţile din clasele:
    a) transporturi interurbane de cãlãtori pe calea feratã, conform CAEN rev. 2 - cod 4910;
    b) transporturi de marfã pe calea feratã, conform CAEN rev. 2 - cod 4920;
    c) activitãţi de servicii anexe pentru transporturi terestre, conform CAEN rev. 2 - cod 5221."
    4. La articolul 5, dupã litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu urmãtorul cuprins:
    "f) pe porţiunile de cale feratã cuprinse între frontiera de stat a României şi prima staţie de pe teritoriul administraţiilor de cale feratã din statele vecine care sunt membre ale Uniunii Europene. În aceste zone circulaţia se reglementeazã prin convenţii bilaterale la care România este parte;
    g) vehiculelor de patrimoniu care opereazã pe reţelele naţionale, cu condiţia sã respecte normele şi reglementãrile naţionale în materie de siguranţã, în vederea asigurãrii unei circulaţii sigure a unor astfel de vehicule;
    h) cãilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care opereazã pe reţele proprii, inclusiv atelierele, vehiculele şi personalul acestora."
    5. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Orice operator economic din România, cu capital de stat sau privat, care are înscrise în actul constitutiv activitãţi de transport pe calea feratã, are dreptul sã solicite obţinerea unei licenţe de transport feroviar, corespunzãtoare serviciilor de transport feroviar pe care urmeazã sã le efectueze.
    (2) Pentru efectuarea serviciilor de tip A şi/sau de tip B, operatorul economic trebuie sã facã dovada cã, în actul constitutiv, principala activitate este una din clasele:
    a) transporturi interurbane de cãlãtori pe calea feratã, conform CAEN rev. 2 - cod 4910;
    b) transporturi de marfã pe calea feratã, conform CAEN rev. 2 - cod 4920."
    6. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - Certificarea în materie de siguranţã a operatorilor de transport feroviar se finalizeazã prin acordarea unui document specific denumit certificat de siguranţã, care este compus din:
    a) un certificat de siguranţã partea A, care confirmã acceptarea sistemului de management al siguranţei operatorului de transport feroviar;
    b) unul sau mai multe certificate de siguranţã partea B, care confirmã acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru funcţionarea sigurã a reţelei feroviare pe care îşi desfãşoarã activitatea: anumite secţii de circulaţie ale cãilor ferate din România sau totalitatea cãilor ferate din România, staţii de cale feratã, zone de manevrã feroviarã, linii ferate industriale."
    7. Dupã articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 14^1. - Certificatul de siguranţã, partea A şi partea B, poate fi:
    a) nou, dacã a fost acordat prima datã unui operator de transport feroviar;
    b) reînnoit, dacã operatorul de transport feroviar a deţinut cel puţin o datã un certificat de siguranţã acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) actualizat/modificat."
    8. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Certificatul de siguranţã partea A acordat pentru prima datã unui operator de transport feroviar este valabil pentru o perioadã de maximum un an de la data acordãrii.
    (2) Certificatul de siguranţã partea A reînnoit este valabil pentru o perioadã de maximum 2 ani de la data acordãrii.
    (3) Certificatul de siguranţã partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar de tip A şi/sau de tip B este valabil pe perioada valabilitãţii certificatului de siguranţã partea A.
    (4) Certificatul de siguranţã partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectueazã numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioadã de maximum un an de la data acordãrii.
    (5) Pe durata valabilitãţii certificatelor de siguranţã este necesarã respectarea cerinţelor care au stat la baza acordãrii acestora.
    (6) În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine o licenţã de transport feroviar temporarã, valabilitatea certificatelor de siguranţã nu va putea depãşi valabilitatea licenţei temporare."
    9. Dupã articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 15^1. - Perioada de suspendare a certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B nu prelungeşte perioada de valabilitate a acestuia."
    10. La articolul 16, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) La solicitarea operatorului de transport feroviar, ASFR va actualiza în întregime sau parţial certificatele de siguranţã partea A şi/sau partea B la fiecare modificare a tipului de serviciu prevãzut în licenţã, a secţiei de circulaţie sau a zonei de manevrã feroviarã ori a liniei ferate industriale pe care acesta îşi desfãşoarã activitatea, precum şi a listei vehiculelor feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar efectueazã servicii de transport feroviar."
    11. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - Pe durata valabilitãţii licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţã, ASFR va efectua acţiuni de supraveghere privind modul de respectare a reglementãrilor specifice în vigoare şi verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii sau modificãrii certificatelor de siguranţã, pe baza convenţiilor încheiate cu operatorii de transport feroviar şi a unui tarif aprobat de cãtre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii."
    12. Dupã articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 18^1. - OLFR dispune mãsura suspendãrii sau retragerii licenţei numai dupã efectuarea unei reverificãri a îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii/reînnoirii licenţei şi efectuarea, dupã caz, a unei vizite de evaluare."
    13. La articolul 19, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul suspendãrii sau retragerii licenţei de transport feroviar unui operator de transport feroviar din România, ASFR suspendã, respectiv retrage imediat certificatele de siguranţã partea A şi/sau partea B acordate operatorului în cauzã."
    14. La articolul 20, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Dacã se constatã nerespectarea reglementãrilor specifice în vigoare şi/sau a cerinţelor care au stat la baza acordãrii, reînnoirii sau modificãrii certificatelor de siguranţã partea A şi/sau partea B pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a certificatului de siguranţã partea B acordat unui operator de transport feroviar licenţiat de o autoritate responsabilã cu acordarea licenţelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dacã se constatã abateri repetate de la legislaţia feroviarã în vigoare, ASFR va dispune mãsura retragerii sau a suspendãrii, dupã caz, a:
    a) certificatului de siguranţã partea A şi, implicit, a certificatului de siguranţã partea B;
    b) certificatului de siguranţã partea B."

    15. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Licenţele de transport feroviar şi certificatele de siguranţã eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin în baza prevederilor legale în vigoare îşi pãstreazã valabilitatea pânã la data expirãrii vizei periodice sau a valabilitãţii documentelor.
    (2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar, operatorii de transport feroviar cãrora le expirã valabilitatea documentelor prevãzute la alin. (1) vor depune solicitarea pentru obţinerea noilor documente la OLFR cu 30 de zile lucrãtoare înainte de data expirãrii şi la ASFR cu 6 luni înainte de data expirãrii."

    16. Articolul 22 se abrogã.

    17. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) În cazul în care OLFR emite, suspendã, retrage sau modificã o licenţã de transport feroviar, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notificã imediat Comisia Europeanã.
    (2) OLFR are obligaţia de a furniza imediat informaţiile necesare, prevãzute în situaţiile de la alin. (1), care trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele date: denumirea şi adresa operatorului de transport feroviar, data, domeniul de aplicare, perioada de valabilitate şi, în cazul licenţelor retrase, motivarea deciziei."

    18. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - Activitãţile specifice pentru acordarea, reînnoirea, modificarea şi încetarea suspendãrii licenţelor de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţã, pentru examinãrile în vederea acordãrii vizei periodice, pentru verificãrile efectuate la modificarea documentaţiei, precum şi pentru eliberarea de duplicate se efectueazã pe bazã de tarife aprobate de cãtre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii."

    19. La articolul 26, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Acordarea, reînnoirea, modificarea şi retragerea licenţelor de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţã se publicã pe pagina web a OLFR de pe site-ul Autoritãţii Feroviare Române - AFER, respectiv pe pagina web a ASFR de pe site-ul Autoritãţii Feroviare Române - AFER, precum şi în Buletinul AFER, iar suspendarea şi încetarea suspendãrii, numai pe paginile web."

    20. Anexa nr. 1 "Norme pentru acordarea licenţei de transport feroviar" se modificã dupã cum urmeazã:

    a) La articolul 8, punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2. actul constitutiv din care sã reiasã cã activitatea principalã, conform Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã din România rev. 2, este: "transporturi interurbane de cãlãtori pe calea feratã" - cod 4910 sau "transporturi de marfã pe calea feratã" - cod 4920, iar ca obiect de activitate secundar "activitãţi de servicii anexe pentru transporturi terestre" - cod 5221. În cazul în care se solicitã licenţã pentru servicii de transport feroviar atât de tip A, cât şi de tip B, în actul constitutiv se vor regãsi ambele tipuri de activitãţi, respectiv cod 4910 şi cod 4920, urmând ca activitatea ce se preconizeazã a avea ponderea cea mai mare sã fie înscrisã ca activitate principalã;".

    b) La articolul 8, punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs/situaţia veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru urmãtoarele 12 luni, situaţiile financiare anuale (bilanţ contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, dupã caz) sau un raport de audit financiar din care sã reiasã cã deţine capacitate financiarã disponibilã pentru desfãşurarea activitãţii şi poate face faţã obligaţiilor financiare pentru o perioadã de cel puţin 12 luni;".

    c) La articolul 8 punctul 14, subpunctul (iii) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(iii) sã deţinã contracte încheiate cu terţe persoane juridice care sã ateste îndeplinirea unor cerinţe impuse (de exemplu, asigurarea pentru rãspundere civilã sau luarea mãsurilor necesare pentru acoperirea rãspunderii sale civile în caz de accidente/incidente feroviare în timpul furnizãrii serviciului de transport feroviar, închiriere vehicule feroviare, asigurare revizie tehnicã a trenurilor, întreţinere şi reparare material rulant etc.);".

    d) La articolul 8, punctul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "15. contractul de asigurare încheiat cu o firmã de asigurãri acreditatã sau dovada cã a luat mãsurile necesare pentru acoperirea rãspunderii sale civile în caz de accidente/incidente feroviare în timpul furnizãrii serviciilor de transport feroviar pe care le efectueazã;".

    e) La articolul 8, dupã punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, care va avea urmãtorul cuprins:
    "16. declaraţia-angajament prin care se obligã ca pe perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar sã anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza acordãrii/revizuirii/modificãrii licenţei, precum şi data întreruperii/reînceperii activitãţii."

    f) La articolul 10, punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2. actul constitutiv din care sã reiasã cã are înscris, conform CAEN rev. 2, codul 5221 - "activitãţi de servicii anexe pentru transporturi terestre";".

    g) La articolul 10, punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs/situaţia veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru urmãtoarele 12 luni, situaţiile financiare anuale (bilanţ contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, dupã caz) sau un raport de audit financiar din care sã reiasã cã deţine capacitate financiarã disponibilã pentru desfãşurarea activitãţii şi poate face faţã obligaţiilor financiare pentru o perioadã de cel puţin 12 luni;".

    h) La articolul 10, dupã punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, care va avea urmãtorul cuprins:
    "13^1. declaraţia-angajament prin care se obligã ca pe perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar sã anunţe OLFR despre orice modificare a datelor din documentele care au stat la baza acordãrii/revizuirii/modificãrii licenţei, precum şi data întreruperii/reînceperii activitãţii."

    21. Anexa nr. 2 "Norme pentru acordarea certificatelor de siguranţã" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Autoritatea Feroviarã Românã - AFER, administratorul infrastructurii feroviare publice, gestionarii infrastructurii feroviare neinteroperabile şi operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intrã in vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                             Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 3 noiembrie 2011.
    Nr. 884.


    ANEXÃ
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 535/2007)

                                    NORME
              pentru acordarea certificatelor de siguranţã

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Certificarea în materie de siguranţã a operatorilor de transport feroviar se finalizeazã prin acordarea unui document specific denumit certificat de siguranţã, care este compus din:
    a) un certificat de siguranţã partea A, care confirmã acceptarea sistemului de management al siguranţei operatorului de transport feroviar;
    b) unul sau mai multe certificate de siguranţã partea B, care confirmã acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru funcţionarea sigurã a reţelei feroviare pe care îşi desfãşoarã activitatea: anumite secţii de circulaţie ale cãilor ferate din România sau totalitatea cãilor ferate din România, staţii de cale feratã, zone de manevrã feroviarã, linii ferate industriale.
    (2) Certificatul de siguranţã este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.
    (3) Serviciile de transport feroviar definite conform art. 2, alin. (2) şi (3) din ordin nu pot fi efectuate decât dupã obţinerea certificatului de siguranţã.
    ART. 2
    (1) Sistemul de management al siguranţei este acea parte a sistemului de management al organizaţiei orientatã cãtre obţinerea rezultatelor în raport cu politica şi cu obiectivele de siguranţã, prin care se orienteazã şi se controleazã o organizaţie în ceea ce priveşte siguranţa feroviarã.
    (2) Sistemul de management al siguranţei este un sistem de sine stãtãtor a cãrui acceptare se face de cãtre Autoritatea de Siguranţã Feroviarã Românã (ASFR) în baza dosarului de acordare/reînnoire a certificatului de siguranţã partea A sau ori de câte ori este cazul.
    ART. 3
    (1) Certificatul de siguranţã partea B acordat conform art. 1 alin. (1) lit. b) va conţine date despre tipul serviciului de transport feroviar care se va efectua - transport marfã, transport cãlãtori, numai operaţiuni de manevrã feroviarã - secţia/secţiile de circulaţie, staţiile de cale feratã şi liniile ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevrã pe care urmeazã sã se efectueze tipul de serviciu, date de identificare a punctelor de lucru, numãrul de identificare al certificatului de siguranţã partea A, vehiculele utilizate şi, dacã este cazul, statul membru al Uniunii Europene emitent al certificatului de siguranţã partea A.
    (2) Prin punct de lucru se înţelege punctul de secţionare în care operatorul de transport feroviar rãspunde de efectuarea a cel puţin uneia dintre urmãtoarele activitãţi:
    a) compunerea, modificarea compunerii sau descompunerea trenurilor;
    b) revizia tehnicã la trenuri (compunere, sosire sau tranzit);
    c) efectuarea manevrei pe bazã de program sau plan de manevrã.
    ART. 4
    Certificatul de siguranţã permite operatorului de transport feroviar accesul la infrastructura feroviarã pe secţia/secţiile de circulaţie, staţiile de cale feratã şi liniile ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevrã înscrise în anexa nr. I la certificatul de siguranţã partea B, în condiţiile prevãzute în contractul de acces pe infrastructura feroviarã încheiat cu administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare.
    ART. 5
    (1) Certificatul de siguranţã poate fi obţinut dupã evaluarea de cãtre ASFR a dosarului certificatului de siguranţã.
    (2) Dosarul certificatului de siguranţã poate fi, în funcţie de solicitarea fãcutã, pentru:
    1. acordarea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B;
    2. reînnoirea certificatului de siguranţã partea A sau partea B;
    3. actualizarea/modificarea certificatului de siguranţã partea A sau partea B, dupã caz, prin:
    a) modificarea datelor de identificare iniţiale ale solicitantului;
    b) introducerea unui nou tip de serviciu/scoaterea unui tip de serviciu de transport feroviar;
    c) introducerea/scoaterea transportului de mãrfuri periculoase;
    d) trecerea la o categorie de volum de transport superioarã celei menţionate în cererea de acordare sau reînnoire a certificatului de siguranţã pe care îl deţine la momentul respectiv;
    e) introducerea/scoaterea de secţie/secţii de circulaţie, staţie/staţii de cale feratã, zonã/zone de manevrã sau linii ferate industriale în/din anexa nr. I a certificatului de siguranţã partea B;
    f) introducerea/scoaterea de vehicule în/din anexa nr. II a certificatului de siguranţã partea B.
    ART. 6
    Tipul serviciului de transport înscris în certificatul de siguranţã trebuie sã fie identic cu tipul serviciului de transport menţionat în licenţa de transport feroviar.

    CAP. II
    Auditul de siguranţã feroviarã

    ART. 7
    (1) Înainte de acordarea unui certificat de siguranţã reînnoit, dupã prima jumãtate a perioadei de valabilitate a certificatului de siguranţã partea A şi ori de câte ori se considerã necesar ca urmare a depistãrii, prin acţiuni de supraveghere, a unor abateri repetate de la prevederile normelor naţionale de siguranţã feroviarã în vigoare, ASFR efectueazã acţiuni de auditare a sistemului de management al siguranţei operatorului de transport feroviar în ansamblul sãu sau elemente constitutive ale acestuia, procesele/viitoarele procese, precum şi rezultatele proceselor (existente sau potenţiale).
    (2) Prezentele norme constituie cadrul legal pentru organizarea activitãţii de audit de siguranţã feroviarã şi reglementarea exercitãrii activitãţii de auditor de siguranţã feroviarã de cãtre personalul nominalizat de conducerea ASFR.
    (3) Auditul de siguranţã feroviarã se efectueazã în scopul obţinerii de dovezi obiective care sã ateste îndeplinirea cerinţelor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodã de siguranţã comunã pentru evaluarea conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã feroviarã şi în prezentul ordin, care se constituie în documente de referinţã.
    (4) Acţiunile de auditare definite conform alin. (1) se desfãşoarã în baza convenţiei de supraveghere încheiate între operatorii de transport feroviar şi Autoritatea Feroviarã Românã (AFER) în conformitate cu art. 18 din ordin. Conţinutul convenţiei, termenii utilizaţi în aceasta şi condiţiile de desfãşurare a auditului de siguranţã feroviarã se stabilesc de cãtre AFER, conform procedurilor proprii.
    (5) Auditul de siguranţã feroviarã poate fi:
    a) audit de evaluare iniţialã, care este efectuat înainte de reînnoirea certificatului de siguranţã;
    b) audit de supraveghere, care este efectuat în timpul perioadei de valabilitate a certificatului de siguranţã.
    (6) Auditarea sistemului de management al siguranţei al unui operator de transport feroviar se desfãşoarã în urmãtoarele situaţii:
    a) la solicitarea de reînnoire a certificatului de siguranţã partea A - audit de evaluare iniţialã;
    b) la cel puţin 6 luni de la data intrãrii în vigoare a certificatului de siguranţã partea A nou - audit de supraveghere;
    c) la cel puţin 12 luni de la data intrãrii în vigoare a certificatului de siguranţã partea A reînnoit - audit de supraveghere;
    d) ori de câte ori ASFR considerã necesar ca urmare a depistãrii, prin acţiuni de supraveghere, a unor abateri repetate de la prevederile normelor naţionale de siguranţã - audit de supraveghere;
    e) în urma recomandãrilor emise de OIFR în rapoartele de investigare, dacã este cazul - audit de supraveghere.
    (7) Cu ocazia acţiunilor de audit organizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin operatorii de transport feroviar vor pune la dispoziţia personalului ASFR care efectueazã auditul documentaţia şi logistica necesare pentru desfãşurarea acestei activitãţi.
    (8) Auditarea unui sistem de management al siguranţei aparţinând unui operator de transport feroviar se face în conformitate cu procedurile interne ale ASFR.
    (9) Auditarea sistemului de management al siguranţei se face de cãtre personalul ASFR care are calitatea de "auditor de siguranţã feroviarã".
    (10) Poate fi auditor de siguranţã feroviarã personalul ASFR care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) are capacitate deplinã de exerciţiu;
    b) are studii superioare tehnice de lungã duratã, dovedite cu diplomã recunoscutã în condiţiile legii;
    c) are o experienţã profesionalã în domeniul feroviar de cel puţin 8 ani;
    d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitãţi;
    e) deţine un certificat care atestã calitatea de auditor extern, definit în conformitate cu SR EN ISO 19011.

    CAP. III
    Evaluarea capacitãţii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã

    ART. 8
    (1) Evaluarea capacitãţii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerinţele pentru obţinerea certificatului de siguranţã este realizatã la nivelul sistemului de management al siguranţei şi este orientatã cãtre procese.
    (2) Evaluarea în vederea acordãrii unui certificat de siguranţã are ca scop stabilirea capacitãţii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerinţele prevãzute în specificaţiile tehnice de interoperabilitate şi în normele naţionale de siguranţã în scopul de a controla riscurile şi de a opera în condiţii de siguranţã pe reţea.
    (3) Evaluarea se efectueazã pentru acordarea unui certificat de siguranţã nou sau pentru reînnoirea, respectiv actualizarea/modificarea acestuia.
    ART. 9
    (1) Evaluarea capacitãţii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerinţele pentru obţinerea certificatului de siguranţã se face în baza unei documentaţii depuse în acest scop de cãtre solicitant, documentaţie care face obiectul dosarului certificatului de siguranţã.
    (2) Operatorul de transport feroviar care solicitã certificat de siguranţã trebuie sã facã dovada faptului cã are numit, prin decizie a conducerii organizaţiei, un responsabil cu sistemul de management al siguranţei feroviare (RSMS) care trebuie sã fie un membru al managementului organizaţiei cu responsabilitate şi autoritate pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului şi care raporteazã managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea sistemului.
    (3) ASFR informeazã operatorul de transport feroviar cu privire la neconformitãţile în raport cu criteriile de evaluare a cerinţelor pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B prevãzute în anexa II, respectiv în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 , existente în dosarul pentru obţinerea certificatului de siguranţã, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei, în timpul etapei de evaluare.
    (4) Acordarea unui certificat de siguranţã nou, reînnoit sau actualizat/modificat se face de cãtre ASFR nu mai târziu de 4 luni de la prezentarea tuturor informaţiilor necesare şi a oricãror informaţii suplimentare pe care le-a solicitat. Dacã solicitantului i se cere sã prezinte informaţii suplimentare, aceste informaţii trebuie prezentate la termenul solicitat de cãtre ASFR.
    (5) Dacã operatorul de transport feroviar solicitant nu depune documentaţia completã în termen de 60 de zile de la data depunerii solicitãrii ASFR notificã operatorului de transport feroviar decizia de neacordare a certificatului de siguranţã, care va fi motivatã, în scris.
    ART. 10
    Evaluarea capacitãţii unui operator de transport feroviar de a îndeplini cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã este corespunzãtoare riscurilor la care sunt expuse operaţiunile operatorului de transport feroviar, caracterului şi amplorii acestora şi este bazatã pe determinarea capacitãţii globale a acestuia de a funcţiona în siguranţã, conform descrierii din sistemul sãu de management al siguranţei.
    ART. 11
    (1) Criteriile de evaluare a conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea A sunt cele prevãzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    (2) Criteriile de evaluare a conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea B sunt cele prevãzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    ART. 12
    ASFR evalueazã dacã sistemul de management al siguranţei al operatorului de transport feroviar permite o estimare iniţialã a calitãţii şi a gradului de adecvare a sistemului respectiv şi decide dacã sunt necesare informaţii suplimentare.
    ART. 13
    Evaluarea de cãtre ASFR a solicitãrii unui certificat de siguranţã partea B se aplicã numai capacitãţii operatorului de transport feroviar de a respecta cerinţele necesare pentru exploatarea reţelei specifice pentru care solicitã certificatul, utilizând procedurile stabilite pentru obţinerea unui certificat de siguranţã partea A.
    ART. 14
    Pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea A şi partea B, un operator de transport feroviar trebuie sã deţinã licenţã valabilã, emisã pentru tipul de serviciu de transport feroviar pentru care solicitã acordarea certificatului de siguranţã, şi sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
    a) Cerinţe pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea A privind acceptarea sistemului de management al siguranţei aplicat de operatorul de transport feroviar (aşa cum este descris în art. 9 şi în anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviarã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare), conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010
     1. În cadrul procesului de acceptare a sistemului de management al siguranţei solicitantul/operatorul de transport feroviar trebuie sã demonstreze cã are elaborat un sistem propriu de management al siguranţei, care cuprinde:
    1.1. politica de siguranţã feroviarã aprobatã de directorul general/managerul operatorului de transport feroviar, care va fi comunicatã întregului personal;
    1.2. obiectivele calitative şi cantitative ale operatorului de transport feroviar pentru menţinerea şi îmbunãtãţirea siguranţei feroviare, precum şi planurile şi procedurile pentru atingerea acestor obiective;
    1.3. un set de proceduri documentate care sã respecte cerinţele formulate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    2. Solicitantul/operatorul de transport feroviar trebuie sã facã dovada numirii de cãtre conducerea executivã a societãţii a unui responsabil cu managementul siguranţei feroviare (RSMS), atestat de ASFR conform procedurilor proprii.
    b) Cerinţe pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea B (necesare pentru operarea sigurã pe secţiile de circulaţie, staţiile de cale feratã, zonele de manevrã sau liniile ferate industriale racordate la acestea), conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    1. În cadrul procesului de evaluare a documentaţiei necesare eliberãrii certificatului de siguranţã partea B vor fi respectate criteriile de evaluare a conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã formulate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    2. Serviciul pentru care se solicitã un certificat de siguranţã partea B este prezentat de cãtre solicitant/operatorul de transport feroviar şi cuprinde o descriere a modului în care procedurile generale ale operatorului de transport feroviar prevãzute în sprijinul certificatului de siguranţã partea A sunt aplicate pentru a sprijini funcţionarea tuturor mecanismelor (inclusiv alocarea resurselor) instituite pentru prestarea serviciului, respectiv:
    2.1. respectarea normelor specifice reţelei;
    2.2. respectarea cerinţelor specifice reţelei privind competenţa personalului, respectiv:
    2.2.1. personalul utilizat pentru conducerea vehiculului este autorizat, evaluat pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale şi apt din punct de vedere medical şi psihologic;
    2.2.2. personalul de conducere a vehiculului este autorizat pentru tipul de serviciu - transport feroviar de marfã şi/sau cãlãtori sau numai operaţiuni de manevrã feroviarã - pe care urmeazã sã îl efectueze şi cunoaşte secţiile de circulaţie şi/sau zonele de manevrã pe care va fi utilizat;
    2.2.3. este asiguratã instruirea profesionalã a personalului cu responsabilitãţi în siguranţa circulaţiei utilizat în activitatea de transport feroviar;
    2.2.4. sunt asigurate însoţirea trenurilor, revizia tehnicã a trenurilor şi/sau efectuarea operaţiunilor de manevrã cu personal autorizat, evaluat pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale şi apt din punct de vedere medical şi psihologic;
    2.2.5. personalul desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activitãţii de transport feroviar şi de siguranţã a circulaţiei are experienţã în domeniul feroviar şi este atestat de cãtre ASFR;
    2.2.6. dispune de consilier de siguranţã atestat de cãtre ASFR, pentru transportul de mãrfuri periculoase, atunci când este cazul;
    2.3. respectarea cerinţelor specifice reţelei privind gestionarea vehiculului, respectiv:
    2.3.1. deţine în proprietate, cu chirie sau în leasing şi utilizeazã vehicule înmatriculate, care corespund tipului de serviciu prestat şi apte din punct de vedere tehnic, evaluate de cãtre Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR, care emite un raport de evaluare în acest sens;
    2.3.2. asigurã efectuarea reviziei tehnice a trenurilor în puncte de lucru definite conform art. 3 alin. (2), la compunere, în tranzit şi la sosire, cu operatori economici autorizaţi ca furnizori feroviari de cãtre ONFR pentru acest tip de serviciu sau cu personal propriu, în cazul în care operatorul de transport feroviar este autorizat de cãtre ONFR pentru acest tip de serviciu şi deţine un agrement tehnic feroviar eliberat de cãtre ONFR, în anexa cãruia se specificã staţiile de cale feratã în care se efectueazã revizia;
    2.3.3. asigurã întreţinerea şi repararea vehiculului de cãtre unitãţi autorizate ca furnizori feroviari şi care deţin agremente tehnice feroviare sau certificate de omologare tehnicã pentru aceste servicii;
    2.4. prezintã dovada cã deţinãtorul liniei ferate industriale pe care se efectueazã operaţiuni de manevrã feroviarã deţine autorizaţie de exploatare conform reglementãrilor specifice;
    2.5. se angajeazã sã respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfãşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviarã în condiţii de siguranţã a circulaţiei şi de securitate a transporturilor;
    2.6. se angajeazã ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţã sã anunţe ASFR cu privire la orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordãrii certificatului de siguranţã;
    2.7. se angajeazã ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţã sã accepte acţiuni de supraveghere a capacitãţii de a îndeplini şi de a menţine cerinţele pentru acordarea, reînnoirea şi actualizarea/modificarea certificatului de siguranţã, efectuate în baza convenţiei încheiate în conformitate cu art. 18 din ordin.

    CAP. IV
    Acordarea şi valabilitatea unui certificat de siguranţã nou (partea A şi partea B)

    ART. 15
    (1) Pentru obţinerea unui certificat de siguranţã nou este necesarã depunerea la ASFR a unei cereri de acordare întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei din 13 iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de siguranţã şi documentele de cerere în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi valabilitatea certificatelor de siguranţã prevãzute de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entitãţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfã şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 , însoţitã de dosarul pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea A şi/sau de dosarul pentru obţinerea certificatului de siguranţã partea B, dupã caz.
    (2) Dosarul de obţinere a certificatului de siguranţã partea A trebuie sã conţinã toate documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor de obţinere a acestuia prevãzute la art. 14 lit. a) din prezenta normã şi la anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 , precum şi copia licenţei, în termen de valabilitate.
    (3) Dosarul de obţinere a certificatului de siguranţã partea A trebuie sã conţinã şi prezentarea modului de organizare de cãtre solicitant a inspecţiilor şi a monitorizãrii desfãşurate înainte de plecarea trenului sau pe traseu, în conformitate cu pct. (5) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011.
    (4) Dosarul de obţinere a certificatului de siguranţã partea B pentru servicii de transport feroviar definite conform art. 2 alin. (3) din ordin trebuie sã conţinã, dupã caz, în funcţie de tipul de serviciu de transport feroviar solicitat, documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor de obţinere a acestuia prevãzute la art. 14 lit. b) din prezenta normã şi la anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 , dupã cum urmeazã:
    1. lista cuprinzând datele de identificare a fiecãrei secţii de circulaţie pentru care se solicitã acordarea certificatului de siguranţã, în care se vor preciza:
    a) staţiile de cale feratã cap de secţie şi intermediare;
    b) lungimea în km a secţiei de circulaţie;
    c) staţiile de cale feratã în care se efectueazã reviziile tehnice la trenuri (la compunere, în tranzit şi la sosire), care trebuie prevãzute în anexa la agrementul tehnic eliberat de cãtre ONFR;
    2. lista cuprinzând datele de identificare ale zonei/zonelor de manevrã pentru care se solicitã acordarea certificatului de siguranţã, în care vor fi precizate:
    a) zona de manevrã: liniile ferate industriale şi staţia de cale feratã la care acestea sunt racordate;
    b) denumirea proprietarului liniei ferate industriale;
    c) denumirea liniei ferate industriale de tranzit, dacã linia feratã industrialã solicitatã ca zonã de manevrã nu se racordeazã direct la staţia adiacentã;
    3. copia autorizaţiei de exploatare aferente liniei ferate industriale solicitate ca zonã de manevrã şi copia autorizaţiei de exploatare aferente liniei ferate industriale de tranzit, dacã este cazul;
    4. schiţa staţiei de cale feratã la care se racordeazã linia feratã industrialã solicitatã ca zonã de manevrã, atunci când este cazul;
    5. lista nominalã cu personalul pentru conducerea vehiculului utilizat, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data permisului/permiselor de conducere, autorizaţiei în funcţie (pentru mecanicul ajutor) şi a autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea unor activitãţi specifice în activitatea de manevrã şi/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe secţii de circulaţie caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu executã serviciul în sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    e) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    6. declaraţia pe propria rãspundere a personalului de conducere a vehiculului cã acesta cunoaşte secţiile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. Declaraţia va fi datatã şi asumatã de cãtre mecanicul instructor şi de cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de transport feroviar;
    7. lista personalului utilizat pentru manevrã şi însoţire a trenurilor, atunci când este cazul, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data autorizãrii în funcţie;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data autorizaţiei pentru activitatea de manevrã în sistem simplificat, atunci când este cazul;
    e) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    f) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    8. declaraţia pe propria rãspundere a personalului utilizat pentru manevrã şi însoţire a trenurilor - impiegat de mişcare, şef tren, şef manevrã, conducãtor manevrã, manevrant vagoane - cã acesta cunoaşte secţiile de circulaţie, zonele de manevrã, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi ale complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. Declaraţia va fi datatã şi asumatã de cãtre instructor şi de cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de transport feroviar;
    9. dovada cã instruirea profesionalã (teoreticã şi practicã) a personalului cu responsabilitãţi în siguranţa circulaţiei se face conform reglementãrilor specifice în vigoare, respectiv:
    a) se va prezenta în copie contractul/convenţia de instruire profesionalã a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei, încheiat/încheiatã cu unitãţi autorizate;
    b) în cazul în care operatorul de transport feroviar dispune de personal atestat, se vor prezenta în copie:
    (i) atestatul eliberat de cãtre AFER;
    (ii) decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire profesionalã a persoanei/persoanelor atestate de AFER;
    (iii) copia documentului legal din care sã reiasã relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi persoana/persoanele atestatã/atestate;
    10. copia certificatului de consilier de siguranţã la transportul mãrfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii în acest sens, dacã operatorul de transport feroviar efectueazã transport de mãrfuri periculoase. Se vor prezenta, de asemenea, în copie, urmãtoarele documente:
    a) decizia de numire a consilierului de siguranţã la transportul mãrfurilor periculoase;
    b) documentul din care sã reiasã relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi persoana atestatã (contract/convenţie);
    În cazul în care nu se efectueazã operaţiuni de transport cu mãrfuri periculoase, se va prezenta în acest sens declaraţia pe propria rãspundere a conducerii operatorului de transport feroviar;
    11. copia atestatului eliberat de cãtre ASFR personalului cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de transport feroviar şi siguranţã a circulaţiei sau, dupã caz, copia atestatului eliberat de cãtre ASFR personalului cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevrã feroviarã şi siguranţã a circulaţiei;
    12. lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor utilizate pentru efectuarea activitãţilor de transport feroviar de tip A şi/sau B, dupã caz, pe secţiile de circulaţie, zonele de manevrã/staţiile de cale feratã/liniile ferate industriale nominalizate, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numãrul de identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea deţinãtorului. Se vor prezenta copia certificatului de înmatriculare şi cea a cãrţii de identitate, pe care solicitantul trebuie sã fie menţionat ca deţinãtor sau utilizator sau dovada înscrierii vehiculului în Registrul naţional al vehiculelor (RNV). Se vor prezenta, de asemenea, rapoartele de evaluare tehnicã a vehiculelor, eliberate de cãtre ONFR, în care se va menţiona cã vehiculul este apt din punct de vedere tehnic pentru acest tip de serviciu;
    13. lista cuprinzând datele de identificare a vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea operaţiunilor de manevrã feroviarã, atunci când este cazul, pe zonele de manevrã/staţiile de cale feratã/liniile ferate industriale nominalizate, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numãrul de identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea deţinãtorului. Se vor prezenta urmãtoarele documente: copia autorizaţiei din punct de vedere tehnic a vehiculului, eliberatã de ONFR, în termen de valabilitate, copia certificatului de înmatriculare şi copia cãrţii de identitate, pe care solicitantul trebuie sã fie menţionat ca deţinãtor;
    14. în cazul vehiculului care desfãşoarã pentru prima datã activitate în România, se va prezenta un document emis de cãtre ONFR din care sã reiasã cã acesta poate fi utilizat pe cãile ferate din România şi este compatibil cu reţeaua feroviarã pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea;
    15. dovada asigurãrii întreţinerii vehiculului.
    În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine o autorizaţie de furnizor feroviar şi un agrement tehnic feroviar eliberate de cãtre ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste documente.
    În cazul în care asigurarea întreţinerii vehiculului se face prin unitãţi de întreţinere cu care sunt încheiate contracte, se vor prezenta, în copie, contractele încheiate cu acestea, precum şi autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar eliberate de cãtre ONFR acestor unitãţi.
    În cazul în care operatorul de transport feroviar asigurã întreţinerea vehiculului cu unitãţi din alte state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta urmãtoarele documente:
    (i) copia documentelor emise de autoritatea desemnatã din statul membru unitãţii respective pentru întreţinerea vehiculelor, precum şi traducerea legalizatã în limba românã a acestor documente;
    (ii) copia contractului dintre operatorul de transport feroviar şi unitatea care are ca sarcinã întreţinerea vehiculelor, precum şi traducerea legalizatã în limba românã a acestui document;
    16. dovada asigurãrii reviziilor tehnice la trenuri în staţiile de cale feratã la compunere, în tranzit şi la sosire. Se vor prezenta în copie:
    a) autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar care va avea în anexã lista staţiilor în care se efectueazã revizia tehnicã la trenuri, eliberate de cãtre ONFR, în cazul în care operatorul de transport desfãşoarã aceastã activitate cu personal propriu;
    b) autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar care va avea în anexã lista staţiilor în care se efectueazã revizia tehnicã la trenuri, eliberate de cãtre ONFR, precum şi contractele încheiate cu unitãţi autorizate de cãtre ONFR, în cazul în care operatorul de transport nu desfãşoarã aceastã activitate cu personal propriu;
    c) un document eliberat de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare din care sã rezulte cã furnizorul serviciului de revizie tehnicã la trenuri are, în punctele de secţionare nominalizate pentru efectuarea acestui serviciu, personalul şi dotãrile necesare;
    17. copia reglementãrilor specifice întocmite de solicitant pentru asigurarea verificãrilor tehnice la vehiculul de tip automotor, ramã electricã şi similare acestora, întocmite în conformitate cu Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivã în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006, atunci când este cazul;
    18. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligã sã respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfãşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviarã în condiţii de siguranţã a circulaţiei şi de securitate a transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar destinate sã ofere avantaje sau protecţie consumatorilor;
    19. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligã ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţã sã anunţe ASFR despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordãrii certificatului de siguranţã;
    20. declaraţia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligã sã accepte acţiuni de audit efectuate de cãtre ASFR;
    21. copia convenţiei de supraveghere încheiate cu AFER conform art. 18 din ordin;
    22. copiile certificatelor de entitate responsabilã cu întreţinerea, denumite în continuare certificate ERI, în termen de valabilitate. Dacã solicitantul nu a fost certificat ca entitate responsabilã cu întreţinerea este necesarã şi depunerea cererii/cererilor de certificat ERI şi a documentaţiei aferente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011;
    23. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã.
    (5) Dosarul de obţinere a certificatului de siguranţã partea B pentru servicii de transport feroviar de tip C (numai manevrã feroviarã) nu va conţine documentele solicitate la alin. (3) pct. 1, 12, 16 şi 17.
    (6) La solicitarea ASFR, pentru obţinerea pãrţii B a certificatului de siguranţã pentru servicii de transport feroviar definite conform art. 2 alin. (3) din ordin, solicitantul va prezenta şi alte documente care sã justifice îndeplinirea tuturor cerinţelor prevãzute la art. 14 lit. b) din prezenta normã şi în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    ART. 16
    (1) Un vehicul nu poate fi înscris decât într-un certificat de siguranţã partea B al unui singur operator de transport feroviar.
    (2) Personalul de conducere a vehiculelor, de însoţire a trenurilor şi de manevrã feroviarã trebuie sã fie personal al solicitantului de certificat de siguranţã, angajat permanent sau pe bazã de contract.
    (3) Un vehicul înscris în certificatul de siguranţã partea B al unui operator de transport feroviar nu poate fi condus decât de personal de conducere a vehiculului angajat permanent sau pe bazã de contract de cãtre operatorul de transport.
    ART. 17
    Certificatul de siguranţã partea A acordat pentru prima datã unui operator de transport feroviar este valabil pentru o perioadã de maximum 1 an de la data acordãrii, cu posibilitatea retragerii acestuia dacã în timpul acţiunilor de audit şi/sau de supraveghere se constatã neconformitãţi majore care pot afecta siguranţa operaţiunilor.
    ART. 18
    Pe durata valabilitãţii certificatelor de siguranţã noi este necesarã respectarea cerinţelor care au stat la baza acordãrii acestora şi a menţinerii valabilitãţii licenţei.

    CAP. V
    Reînnoirea certificatelor de siguranţã

    ART. 19
    (1) Pentru obţinerea unui certificat de siguranţã reînnoit este necesarã depunerea la ASFR a unei cereri de acordare întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 , cu modificãrile ulterioare, însoţitã de dosarul de reînnoire a certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B.
    (2) Dosarul de reînnoire a certificatului de siguranţã partea A trebuie sã conţinã toate documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor de obţinere a acestuia prevãzute la art. 15 alin. (2) şi (3) din prezenta normã şi în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 , precum şi copia licenţei în termen de valabilitate.
    (3) Dosarul de reînnoire a certificatului de siguranţã partea B trebuie sã conţinã toate documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor de obţinere a acestuia prevãzute la art. 15 alin. (4) din prezenta normã şi în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    ART. 20
    Pe durata valabilitãţii certificatelor de siguranţã reînnoite este necesarã respectarea cerinţelor care au stat la baza reînnoirii acestora şi a menţinerii valabilitãţii licenţei.
    ART. 21
    (1) Certificatul de siguranţã partea A reînnoit este valabil pentru o perioadã de maximum 2 ani de la data acordãrii.
    (2) Certificatul de siguranţã partea B reînnoit acordat operatorilor de transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar de tip A şi/sau de tip B este valabil pe perioada valabilitãţii certificatului de siguranţã partea A.
    (3) Certificatul de siguranţã partea B reînnoit acordat operatorilor de transport feroviar care efectueazã numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioadã de maximum un an de la data acordãrii, cu condiţia ca în interiorul acestui termen sã nu fie depãşitã valabilitatea certificatului de siguranţã partea A.

    CAP. VI
    Actualizarea/modificarea certificatelor de siguranţã

    ART. 22
    (1) La solicitarea unui operator de transport feroviar, ASFR poate actualiza/modifica certificatul de siguranţã partea A şi/sau partea B, inclusiv anexele certificatului de siguranţã partea B, conform procedurilor proprii.
    (2) Pentru obţinerea unui certificat de siguranţã actualizat/modificat este necesarã depunerea la ASFR a unei cereri întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 , cu modificãrile ulterioare, însoţitã de dosarul de actualizare/modificare a pãrţii A şi/sau a pãrţii B a certificatului de siguranţã.
    (3) Dosarul de actualizare/modificare a certificatului de siguranţã partea A, pentru cazurile de la art. 5 alin. (2) pct. 3 lit. a)-d) trebuie sã conţinã urmãtoarele documente justificative:
    a) modificarea datelor de identificare iniţiale ale solicitantului:
    1. copia licenţei din care sã reiasã noile date de identificare ale operatorului de transport feroviar, în termen de valabilitate;
    2. copia convenţiei de supraveghere încheiate cu AFER, modificatã cu noile date de identificare ale solicitantului;
    3. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    4. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    b) pentru introducerea unui nou tip de serviciu de transport feroviar:
    1. copia licenţei de transport feroviar, în termen de valabilitate, în care sã fie menţionat serviciul de transport feroviar nou-introdus;
    2. lista activitãţilor existente care au suferit modificãri în urma introducerii noului tip de serviciu de transport feroviar;
    3. lista activitãţilor apãrute în urma introducerii noului tip de serviciu de transport feroviar;
    4. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modificãri de ordin tehnic, operaţional şi organizaţional, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de siguranţã comune pentru evaluarea riscului prevãzutã la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    5. procedurile aferente activitãţilor existente care au suferit modificãri în urma introducerii noului tip de serviciu de transport feroviar;
    6. procedurile aferente activitãţilor apãrute în urma introducerii noului tip de serviciu de transport feroviar;
    7. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    8. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    c) introducerea transportului de mãrfuri periculoase:
    1. copia licenţei de transport feroviar, în termen de valabilitate, pe care sã fie menţionat transportul de mãrfuri periculoase;
    2. lista activitãţilor existente care au suferit modificãri în urma introducerii activitãţii de transport de mãrfuri periculoase;
    3. lista activitãţilor apãrute în urma introducerii activitãţii de transport de mãrfuri periculoase;
    4. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modificãri de ordin tehnic, operaţional şi organizaţional, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009 ;
    5. procedurile aferente activitãţilor existente care au suferit modificãri în urma introducerii activitãţii de transport de mãrfuri periculoase;
    6. procedurile aferente activitãţilor apãrute în urma introducerii activitãţii de transport de mãrfuri periculoase;
    7. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    8. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    d) trecerea la o categorie de volum de transport superioarã celei menţionate în cererea de acordare sau reînnoire a certificatului de siguranţã pe care îl deţine la momentul respectiv:
    1. lista activitãţilor existente care au suferit modificãri în urma trecerii la o categorie de volum de transport superioarã;
    2. lista activitãţilor apãrute în urma trecerii la o categorie de volum de transport superioarã;
    3. procedura de evaluare a riscurilor introduse de modificãri de ordin tehnic, operaţional şi organizaţional, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 352/2009 ;
    4. procedurile aferente activitãţilor existente care au suferit modificãri în urma trecerii la o categorie de volum de transport superioarã;
    5. procedurile aferente activitãţilor apãrute în urma trecerii la o categorie de volum de transport superioarã;
    6. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    7. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare.
    (4) Dosarul de actualizare/modificare a certificatului de siguranţã partea B, pentru cazurile de la art. 5 alin. (2) pct. 3 lit. a), b), c), e) şi f), pentru toate tipurile de servicii de transport feroviar, trebuie sã conţinã urmãtoarele documente justificative:
    a) modificarea datelor de identificare iniţiale ale solicitantului:
    Certificatul de siguranţã partea B se modificã în conformitate cu certificatul de siguranţã partea A.
    Operatorul de transport feroviar trebuie sã prezinte şi dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã.
    b) introducerea unui nou tip de serviciu de transport feroviar:
    1. lista cuprinzând datele de identificare ale secţiilor de circulaţie pe care se va efectua serviciul de transport feroviar nou-introdus, în care se vor preciza:
    a) staţiile de cale feratã cap de secţie şi intermediare;
    b) lungimea în km a secţiei de circulaţie;
    c) staţiile de cale feratã în care se efectueazã reviziile tehnice la trenuri (la compunere, în tranzit şi la sosire), care trebuie menţionate în anexa la agrementul tehnic eliberat de cãtre ONFR;
    2. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor utilizate pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar nou-introdus, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numãrul de identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea deţinãtorului. Se vor prezenta copia certificatului de înmatriculare şi cea a cãrţii de identitate, pe care solicitantul trebuie sã fie menţionat ca deţinãtor sau utilizator. Se vor prezenta, de asemenea, rapoartele de evaluare tehnicã a vehiculelor, eliberate de cãtre ONFR, din care sã reiasã cã este apt din punct de vedere tehnic pentru acest tip de serviciu;
    3. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor utilizate numai pentru efectuarea operaţiunilor de manevrã feroviarã, atunci când este cazul, pe zonele de manevrã/staţiile de cale feratã/liniile ferate industriale nominalizate, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numãrul de identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea deţinãtorului. Se vor prezenta urmãtoarele documente: copia autorizaţiei din punct de vedere tehnic a vehiculului eliberate de ONFR, în termen de valabilitate, copia certificatului de înmatriculare şi copia cãrţii de identitate, pe care solicitantul trebuie sã fie menţionat ca deţinãtor sau utilizator;
    4. lista nominalã cu personalul pentru conducerea vehiculului utilizat, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data permisului/permiselor de conducere, autorizaţiei în funcţie (pentru mecanicul ajutor) şi a autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea unor activitãţi specifice în activitatea de manevrã şi/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe secţii de circulaţie caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu executã serviciul în sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    e) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    5. lista personalului utilizat pentru manevrã şi însoţire a trenurilor, atunci când este cazul, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data autorizãrii în funcţie;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data autorizaţiei pentru activitatea de manevrã în sistem simplificat, atunci când este cazul;
    e) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    f) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    6. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    7. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    c) introducerea transportului de mãrfuri periculoase:
    1. copia certificatului de consilier de siguranţã la transportul mãrfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii în acest sens. Se vor prezenta, de asemenea, în copie:
    a) decizia de numire a consilierului de siguranţã la transportul mãrfurilor periculoase;
    b) documentul din care sã reiasã relaţia dintre operatorul de transport feroviar şi persoana atestatã (contract/convenţie);
    2. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    3. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    d) solicitarea introducerii de secţie/secţii de circulaţie în anexa nr. I la certificatul de siguranţã partea B:
    1. lista cuprinzând datele de identificare ale fiecãrei secţii de circulaţie pentru care se solicitã acordarea certificatului de siguranţã, în care se vor preciza:
    a) staţiile de cale feratã cap de secţie şi intermediare;
    b) lungimea în km a secţiei de circulaţie;
    c) staţiile de cale feratã în care se efectueazã reviziile tehnice la trenuri (la compunere, în tranzit şi la sosire), care trebuie prevãzute în anexa la agrementul tehnic eliberat de cãtre ONFR;
    2. lista nominalã cu personalul de conducere a vehiculului utilizat, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data permisului/permiselor de conducere, autorizaţiei în funcţie (pentru mecanicul ajutor) şi a autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea unor activitãţi specifice în activitatea de manevrã şi/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe secţii de circulaţie caracterizate prin pante mari etc.).
    Pentru personalul vehiculului care nu executã serviciul în sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    e) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    3. declaraţia pe propria rãspundere a personalului de conducere a vehiculului cã acesta cunoaşte secţiile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. Declaraţia va fi datatã şi asumatã de cãtre mecanicul instructor şi de cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de transport feroviar;
    4. lista personalului utilizat pentru manevrã şi însoţire a trenurilor, atunci când este cazul, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data autorizãrii în funcţie;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data autorizaţiei pentru activitatea de manevrã în sistem simplificat, atunci când este cazul;
    e) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    f) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    5. declaraţia pe propria rãspundere a personalului utilizat pentru manevrã şi însoţire a trenurilor - impiegat de mişcare, şef tren, şef manevrã, conducãtor manevrã, manevrant vagoane - cã acesta cunoaşte secţiile de circulaţie, zonele de manevrã, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi ale complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. Declaraţia va fi datatã şi asumatã de cãtre instructor şi de cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de transport feroviar;
    6. dovada asigurãrii reviziilor tehnice la trenuri în staţiile de cale feratã la compunere, în tranzit şi la sosire. Se vor prezenta în copie:
    a) autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar care va avea în anexã lista staţiilor în care se efectueazã revizia tehnicã la trenuri, eliberate de cãtre ONFR, în cazul în care operatorul de transport desfãşoarã aceastã activitate cu personal propriu;
    b) autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar care va avea în anexã lista staţiilor în care se efectueazã revizia tehnicã la trenuri, eliberate de cãtre ONFR, precum şi contractele încheiate cu unitãţi autorizate de cãtre ONFR, în cazul în care operatorul de transport nu desfãşoarã aceastã activitate cu personal propriu;
    c) un document eliberat de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare din care sã rezulte cã furnizorul serviciului de revizie tehnicã la trenuri are în punctele de secţionare nominalizate pentru efectuarea acestui serviciu personalul şi dotãrile necesare;
    7. copia reglementãrilor specifice întocmite de solicitant pentru asigurarea verificãrilor tehnice la vehiculul de tip automotor, ramã electricã şi similare acestuia, în conformitate cu Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivã în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.229/2006, atunci când este cazul;
    8. copia convenţiei, reactualizatã, încheiatã cu AFER pentru efectuarea de acţiuni de supraveghere privind modul de respectare a reglementarilor specifice în vigoare şi verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii, reînnoirii sau modificãrii certificatului de siguranţã, pe perioada de valabilitate a acestuia, conform art. 18 din ordin;
    9. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    10. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    e) solicitarea introducerii de zonã/zone de manevrã în anexa nr. I la certificatul de siguranţã partea B:
    1. lista cuprinzând datele de identificare ale zonei/zonelor de manevrã pentru care se solicitã acordarea certificatului de siguranţã, în care vor fi precizate:
    a) zona de manevrã: liniile ferate industriale şi staţia de cale feratã la care acestea sunt racordate;
    b) denumirea proprietarului liniei ferate industriale;
    c) denumirea liniei ferate industriale de tranzit, dacã linia feratã industrialã solicitatã ca zonã de manevrã nu se racordeazã direct la staţia adiacentã;
    2. copia autorizaţiei de exploatare aferente liniei ferate industriale solicitate ca zonã de manevrã şi copia autorizaţiei de exploatare aferente liniei ferate industriale de tranzit, dacã este cazul;
    3. schiţa staţiei de cale feratã la care se racordeazã linia feratã industrialã solicitatã ca zonã de manevrã;
    4. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor utilizate pentru efectuarea operaţiunilor de manevrã pe zonele de manevrã/staţiile de cale feratã/liniile ferate industriale nominalizate, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numãrul de identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea deţinãtorului. Se vor prezenta:
    a) copia autorizaţiei din punct de vedere tehnic a vehiculului eliberatã de ONFR, în termen de valabilitate;
    b) copia certificatului de înmatriculare;
    c) copia cãrţii de identitate, pe care solicitantul trebuie sã fie menţionat ca deţinãtor sau utilizator;
    5. lista nominalã cu personalul de conducere a vehiculelor utilizate, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data permisului/permiselor de conducere, autorizaţiei în funcţie (pentru mecanicul ajutor) şi a autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea unor activitãţi specifice în activitatea de manevrã şi/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe secţii de circulaţie caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu executã serviciul în sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    e) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    6. declaraţia pe propria rãspundere a personalului vehiculului cã acesta cunoaşte zonele de manevrã, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi ale complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. Declaraţia va fi datatã şi asumatã de cãtre mecanicul instructor şi de cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de transport feroviar;
    7. lista personalului utilizat pentru manevrã, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data autorizãrii în funcţie;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data autorizaţiei pentru activitatea de manevrã în sistem simplificat, atunci când este cazul;
    e) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    f) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    8. declaraţia pe propria rãspundere a personalului utilizat pentru manevrã - impiegat de mişcare, şef tren, şef manevrã, conducãtor manevrã, manevrant vagoane - cã acesta cunoaşte zonele de manevrã, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale staţiilor şi ale complexelor de cale feratã, precum şi prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. Declaraţia va fi datatã şi asumatã de cãtre instructor şi de cãtre o persoanã din conducerea executivã a operatorului de transport feroviar;
    9. copia convenţiei, reactualizatã, încheiatã cu AFER pentru efectuarea de acţiuni de supraveghere privind modul de respectare a reglementãrilor specifice în vigoare şi verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii, reînnoirii sau modificãrii certificatului de siguranţã, pe perioada de valabilitate a acestuia, conform art. 18 din ordin;
    10. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    11. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare;
    f) solicitarea introducerii de vehicule feroviare motoare în anexa nr. II la certificatul de siguranţã partea B:
    1. lista cuprinzând datele de identificare ale vehiculelor pentru care s-a solicitat introducerea în certificatul de siguranţã, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare vehicul: tipul acestuia, numãrul de identificare, seria şasiului, puterea nominalã şi denumirea proprietarului. Se vor prezenta copia certificatului de înmatriculare şi cea a cãrţii de identitate, pe care solicitantul trebuie sã fie menţionat ca deţinãtor sau utilizator ori dovada înscrierii vehiculului în Registrul naţional al vehiculelor. Se vor prezenta, de asemenea, dupã caz:
    a) raportul de evaluare tehnicã a vehiculului, eliberat de cãtre ONFR, din care sã reiasã cã este apt din punct de vedere tehnic pentru activitãţile de transport de tip A şi/sau B;
    sau
    b) copia autorizaţiei din punct de vedere tehnic a vehiculului utilizat pentru activitãţile de transport de tip C, eliberatã de cãtre ONFR, în termen de valabilitate;
    2. în cazul vehiculului care desfãşoarã pentru prima datã activitate în România, se va prezenta un document emis de cãtre ONFR din care sã reiasã cã acesta poate fi utilizat pe cãile ferate din România şi este compatibil cu reţeaua feroviarã pe care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea;
    3. lista nominalã cu personalul vehiculului utilizat, cu urmãtoarele precizãri pentru fiecare persoanã:
    a) numele, prenumele, vârsta şi funcţia;
    b) numãrul şi data permisului/permiselor de conducere, autorizaţiei în funcţie (pentru mecanicul ajutor) şi a autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea unor activitãţi specifice în activitatea de manevrã şi/sau de conducere a trenurilor (conducere în sistem simplificat, conducere pe secţii de circulaţie caracterizate prin pante mari etc.). Pentru personalul vehiculului care nu executã serviciul în sistem simplificat se va depune declaraţia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;
    c) numãrul şi data documentului prin care se atestã cã este apt medical şi psihologic;
    d) numãrul şi data documentului prin care se atestã calitatea de angajat al organizaţiei;
    e) dovada pentru confirmarea periodicã a competenţelor profesionale;
    4. dovada asigurãrii întreţinerii vehiculelor.
    În cazul în care operatorul de transport feroviar deţine o autorizaţie de furnizor feroviar şi un agrement tehnic feroviar eliberate de cãtre ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste documente.
    În cazul în care asigurarea întreţinerii vehiculelor se face prin unitãţi de întreţinere cu care sunt încheiate contracte, se vor prezenta în copie contractele încheiate cu acestea, precum şi autorizaţia de furnizor feroviar şi agrementul tehnic feroviar eliberate de cãtre ONFR acestor unitãţi.
    În cazul în care operatorul de transport feroviar asigurã întreţinerea vehiculelor cu unitãţi din alte state membre ale Uniunii Europene, se vor prezenta urmãtoarele documente:
    a) copia documentelor emise de autoritatea desemnatã din statul membru unitãţii respective pentru întreţinerea vehiculului, precum şi traducerea legalizatã a acestor documente în limba românã;
    b) copia contractului dintre operator şi unitatea care asigurã întreţinerea vehiculului, precum şi traducerea legalizatã a acestui document în limba românã;
    5. dovada achitãrii tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de siguranţã;
    6. alte documente solicitate de cãtre ASFR pentru evaluare.
    (5) Pe durata valabilitãţii certificatelor de siguranţã actualizate/modificate este necesarã respectarea cerinţelor care au stat la baza actualizãrii/modificãrii acestora şi a menţinerii valabilitãţii licenţei.
    (6) Scoaterea unui tip de serviciu, transport de mãrfuri periculoase, secţie/secţii de circulaţie, zonã/zone de manevrã, linii ferate industriale sau vehicule se face de cãtre ASFR în baza unei solicitãri efectuate de cãtre operatorul de transport feroviar.

    CAP. VII
    Supravegherea ulterioarã acordãrii certificatelor de siguranţã

    ART. 23
    (1) Principiile de supraveghere a respectãrii cerinţelor Legii nr. 55/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã acordarea unui certificat de siguranţã de cãtre ASFR sunt cele prevãzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    (2) Supravegherea respectãrii cerinţelor Legii nr. 55/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã acordarea unui certificat de siguranţã se face prin acţiuni de audit, control şi inspecţie de stat, efectuate conform reglementãrilor legale în vigoare.
    (3) În cazul în care în cadrul acţiunilor de supraveghere prin audit, control şi inspecţie de stat se constatã neconformitãţi care se încadreazã în condiţiile de suspendare sau retragere a certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B formulate la cap. VIII şi cap. IX, acestea vor fi comunicate în scris conducerii ASFR, care va decide suspendarea sau retragerea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B.
    (4) În cazul în care în cadrul acţiunilor de supraveghere prin audit se constatã neconformitãţi, acestea vor fi comunicate în scris conducerii ASFR, care va dispune, dupã caz, mãsurile în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    CAP. VIII
    Suspendarea certificatelor de siguranţã

    ART. 24
    (1) Suspendarea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B se face de cãtre ASFR, în conformitate cu procedurile proprii, în cazul în care constatã cã nu sunt îndeplinite, parţial sau în totalitate, criteriile de evaluare a conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã nominalizate în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    (2) Decizia motivatã de suspendare a unui certificat de siguranţã se aduce la cunoştinţa operatorului de transport feroviar şi a administratorului/gestionarilor de infrastructurã feroviarã.
    (3) Dupã primirea comunicãrii scrise privind suspendarea unei licenţe, ASFR va notifica operatorului de transport feroviar în cauzã suspendarea certificatului de siguranţã deţinut de acesta pânã la încetarea suspendãrii licenţei.
    (4) Suspendarea certificatului de siguranţã partea A atrage şi suspendarea certificatului de siguranţã partea B.
    (5) Pe durata suspendãrii certificatului de siguranţã partea A operatorului de transport feroviar i se interzice efectuarea de servicii de transport feroviar.
    (6) Pe durata suspendãrii certificatului de siguranţã partea B operatorului de transport feroviar i se interzice efectuarea de servicii de transport feroviar pentru certificatul care a fost suspendat.
    (7) Ridicarea suspendãrii certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B se face de cãtre ASFR dupã efectuarea unor acţiuni de inspecţie şi/sau audit de siguranţã feroviarã care sã confirme eliminarea neconformitãţilor care au condus la suspendare.
    (8) Ridicarea suspendãrii certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B se aduce la cunoştinţa operatorului de transport feroviar şi a administratorului/gestionarilor de infrastructurã feroviarã.
    (9) În cazul suspendãrii certificatului de siguranţã partea B certificatul de siguranţã partea A îşi înceteazã valabilitatea la 6 luni dupã suspendarea certificatului de siguranţã partea B, dacã operatorului de transport feroviar nu i s-a ridicat suspendarea în acest interval de timp.
    (10) Certificatul de siguranţã partea B care a fost acordat atât pentru servicii de transport feroviar de tip A, cât şi pentru servicii de transport feroviar de tip B se suspendã de cãtre ASFR dacã operatorul de transport feroviar nu a desfãşurat unul dintre serviciile de transport feroviar înscrise în acesta în termen de un an de la data acordãrii acestuia.
    (11) În cazul în care rapoartele de investigare elaborate de OIFR conţin recomandarea de suspendare a unui certificat de siguranţã, ASFR verificã, prin acţiuni de control şi inspecţie de stat şi/sau prin acţiuni de audit, activitatea operatorului de transport feroviar şi decide oportunitatea suspendãrii certificatului.
    ART. 25
    Suspendarea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B se face de cãtre ASFR atunci când constatã:
    1. neactualizarea procedurilor care compun sistemul de management al siguranţei în conformitate cu modificãrile de orice tip apãrute în cadrul organizaţiei, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    2. efectuarea de servicii de transport feroviar de mãrfuri periculoase fãrã consilier de siguranţã, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    3. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip A şi/sau B fãrã responsabil cu organizarea şi conducerea operaţiunilor de transport feroviar şi siguranţa circulaţiei, deţinãtor de atestat emis de ASFR, în termen de valabilitate, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    4. nerespectarea modului de lucru prevãzut de procedurile care compun sistemul de management al siguranţei, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    5. utilizarea de servicii de mentenanţã a vehiculelor înscrise în certificatul de siguranţã partea B furnizate de operatori economici care nu deţin autorizaţii, agremente tehnice feroviare şi/sau certificate de omologare în termen de valabilitate, eliberate de AFER, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    6. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip B cu trenuri directe de marfã cu "deservirea simplificatã a locomotivelor (fãrã mecanic ajutor) pentru trenurile directe de marfã", fãrã a deţine aprobare sau cu personal neautorizat în acest sens, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea B;
    7. efectuarea de servicii de transport feroviar de tip C cu "deservirea simplificatã a locomotivelor (fãrã mecanic ajutor)", fãrã a deţine personal autorizat în acest sens, caz în care se suspendã certificatul de siguranţã partea B.

    CAP. IX
    Retragerea certificatelor de siguranţã

    ART. 26
    (1) Retragerea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B se face de cãtre ASFR, în conformitate cu procedurile proprii, în cazul în care constatã cã nu sunt îndeplinite, parţial sau în totalitate, criteriile de evaluare a conformitãţii cu cerinţele pentru obţinerea certificatelor de siguranţã nominalizate în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 .
    (2) Decizia motivatã de retragere a unui certificat de siguranţã se aduce la cunoştinţa operatorului de transport feroviar şi a administratorului/gestionarilor de infrastructurã feroviarã.
    (3) Dupã primirea comunicãrii scrise privind retragerea unei licenţe, ASFR va notifica operatorului de transport feroviar în cauzã retragerea certificatului de siguranţã deţinut de acesta.
    (4) În cazul retragerii certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B, dupã caz, acordarea unui nou certificat de siguranţã partea A şi/sau partea B se va face în baza unei noi cereri însoţite de documentaţia aferentã solicitãrii şi întocmite în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (5) Certificatul de siguranţã partea B se retrage de cãtre ASFR dacã operatorul de transport feroviar nu a desfãşurat niciun serviciu de transport feroviar înscris în acesta în termen de un an de la data acordãrii acestuia.
    (6) Retragerea certificatului de siguranţã partea A atrage şi retragerea certificatului de siguranţã partea B.
    (7) În cazul retragerii certificatului de siguranţã partea B certificatul de siguranţã partea A îşi înceteazã valabilitatea la 6 luni dupã retragerea certificatului de siguranţã partea B, dacã operatorului de transport feroviar nu i s-a eliberat un alt certificat de siguranţã partea B în acest interval de timp.
    (8) În cazul în care rapoartele de investigare elaborate de OIFR conţin recomandarea de retragere a unui certificat de siguranţã, ASFR verificã prin acţiuni de control şi inspecţie de stat şi/sau prin acţiuni de audit activitatea operatorului de transport feroviar şi decide oportunitatea retragerii certificatului.
    ART. 27
    Retragerea certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B se face de cãtre ASFR dupã cum urmeazã:
    1. la primirea comunicãrii fãcute de OLFR de retragere a licenţei de transport feroviar a unui operator de transport feroviar ASFR retrage certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    2. dacã cu ocazia acţiunilor de supraveghere prin control şi inspecţie de stat se constatã încãlcarea repetatã a cerinţelor care au stat la baza acordãrii, reînnoirii sau actualizãrii/modificãrii certificatului de siguranţã partea A şi/sau partea B pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a certificatului de siguranţã partea B acordat unui operator de transport feroviar licenţiat de o autoritate responsabilã cu acordarea licenţelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ASFR retrage certificatul de siguranţã, partea A şi partea B;
    3. dacã cu ocazia acţiunilor de audit de siguranţã feroviarã se constatã neconformitãţi majore, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    4. dacã cu ocazia acţiunilor de supraveghere prin control şi inspecţie de stat se constatã abateri repetate de la legislaţia feroviarã în vigoare apãrute în activitatea de transport feroviar a unui operator de transport feroviar, care au condus la producerea unui accident grav, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    5. dacã cu ocazia acţiunilor de supraveghere prin control şi inspecţie de stat se constatã efectuarea de servicii de transport feroviar de alt tip decât cel nominalizat în certificatul de siguranţã, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea A şi partea B;
    6. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar fãrã deţinerea de certificat de siguranţã partea B, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea A;
    7. la primirea comunicãrii fãcute de cãtre organismul de licenţiere dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de retragere a licenţei de transport feroviar a unui operator de transport feroviar, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    8. pentru nerespectarea prevederilor convenţiei de supraveghere a modului de respectare a reglementãrilor specifice în vigoare şi de verificare a îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii certificatului de siguranţã, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    9. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar de tip A şi/sau B fãrã efectuarea reviziilor tehnice la trenuri şi a probei frânei, în condiţiile stabilite în reglementãrile specifice în vigoare, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    10. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic prevederilor legislative şi/sau prevederilor din instrucţiunile de specialitate în vigoare, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    11. pentru utilizarea de servicii de mentenanţã a vehiculelor înscrise în certificatul de siguranţã partea B furnizate de operatori economici care nu deţin autorizaţii, agremente tehnice feroviare şi/sau certificate de omologare valabile eliberate de ONFR, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    12. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de vehicule care nu sunt înscrise în anexa nr. II la certificatul de siguranţã partea B, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    13. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar pe secţii de circulaţie şi/sau zone de manevrã care nu sunt înscrise în anexa nr. I la certificatul de siguranţã partea B, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    14. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata serviciului continuu maxim admis pe locomotivã, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    15. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal de conducere a vehiculelor, de manevrã şi de însoţire a trenurilor care nu este angajat permanent sau pe bazã de contract al operatorului de transport, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    16. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar pe secţii de circulaţie şi/sau zone de manevrã prin utilizarea de personal neautorizat/neinstruit pentru circulaţia pe aceste secţii şi/sau zone de manevrã, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    17. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal inapt din punct de vedere al examinãrilor medicale şi/sau psihologice periodice, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor;
    18. pentru efectuarea de servicii de transport feroviar prin utilizarea de personal care nu a fost verificat medical şi/sau psihologic în termenul legal prevãzut în legislaţia de specialitate în vigoare, ASFR retrage certificatul de siguranţã partea B corespunzãtor.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 28
    Formatele standard ale pãrţilor A şi B ale certificatului de siguranţã si documentele de cerere sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 .
    ART. 29
    (1) Toţi operatorii de transport feroviar deţinãtori de certificate de siguranţã au obligaţia de a comunica lunar AFER, în scris, pânã la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioarã.
    (2) Administratorul/Gestionarii de infrastructurã feroviarã are obligaţia de a comunica lunar AFER, în scris, pânã la data de 15 a lunii în curs, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioarã de cãtre fiecare dintre operatorii de transport feroviar cu care a încheiat contracte de acces pe infrastructura feroviarã. Datele transmise vor fi exprimate în:
    a) tren-km - pentru operatorii de transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar de tip A şi/sau tip B;
    b) ore manevrã - pentru operatorii de transport feroviar care efectueazã servicii de transport feroviar de tip C, inclusiv pentru operatorii de transport feroviar care în cadrul serviciilor de transport feroviar de tip A şi/sau tip B efectueazã şi servicii de transport feroviar de tip C.
    ART. 30
    (1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de siguranţã se comunicã de cãtre operatorul de transport feroviar ASFR, în maximum 10 zile de la data constatãrii.
    (2) Pentru cazurile prevãzute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport feroviar şi dupã achitarea tarifului aferent, ASFR va elibera un duplicat al certificatului de siguranţã.
    ART. 31
    Operatorii de transport feroviar deţinãtori de certificate de siguranţã sunt înregistraţi de ASFR în Registrul operatorilor de transport feroviar deţinãtori de certificate de siguranţã.
    ART. 32
    Anexele nr. I şi II la certificatul de siguranţã partea B fac parte integrantã din prezentele norme.


    ANEXA I
    la certificatul de siguranţã partea B

               Secţii de circulaţie, staţii de cale feratã,
          zone de manevrã feroviarã şi linii ferate industriale
         pe care operatorul de transport feroviar este autorizat
               sã efectueze servicii de transport feroviar

    1. Secţii de circulaţie: ..........................................
    ...................................................................
    2. Staţii de cale feratã: .........................................
    ...................................................................
    3. Zone de manevrã: ...............................................
    ...................................................................
    4. Linii ferate industriale: ......................................
    ...................................................................
    5. Puncte de lucru: ...............................................

    Data acordãrii ...............

                ......................................
             (numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila)


    ANEXA II
    la certificatul de siguranţã partea B

      Vehicule feroviare cu care operatorul de transport feroviar
       este autorizat sã efectueze servicii de transport feroviar
           pe secţiile de circulaţie, liniile de cale feratã,
       zonele de manevrã feroviarã şi liniile ferate industriale
             înscrise în certificatul de siguranţã partea B

    Data acordãrii ...........


┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Tipul vehiculului feroviar │ Numãrul vehiculului feroviar │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
└────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘             ...........................
      (numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila)

                             ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice