Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 877 din 9 iulie 2009 pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management si a indicatorilor de performanta specifici managementului directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 877 din 9 iulie 2009  pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management si a indicatorilor de performanta specifici managementului directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 877 din 9 iulie 2009 pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management si a indicatorilor de performanta specifici managementului directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 16 iulie 2009
Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale pentru politici de sãnãtate şi resurse umane nr. I.B./6.830 din 9 iulie 2009,
în temeiul <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2009 privind unele mãsuri de îmbunãtãţire a activitãţii administraţiei publice şi ale <>art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management,
având în vedere prevederile <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã modelele-cadru ale contractelor de management, care se încheie de cãtre ministrul sãnãtãţii şi directorii coordonatori, directorii coordonatori adjuncţi pentru asistenţã medicalã, directorii coordonatori adjuncţi pentru control în sãnãtatea publicã, directorii coordonatori adjuncţi de sãnãtate publicã şi programe şi directorii coordonatori adjuncţi financiarcontabili ai direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevãzute în anexele nr. 1-5.
(2) Se aprobã indicatorii de performanţã specifici managementului direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti, modalitatea de calcul şi nivelul minim de îndeplinire a acestora, prevãzuţi în anexele nr. 1-5.
ART. 2
(1) Activitatea managerialã a directorilor coordonatori şi a directorilor coordonatori adjuncţi ai direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti se evalueazã, de regulã, anual, pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.
(2) Sunt evaluaţi directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi care au contract de management în perioada de valabilitate şi au exercitat funcţia respectivã pe o perioadã de cel puţin 6 luni în anul evaluat.
(3) Evaluarea anualã a activitãţii se face prin raportare a valorii indicatorilor specifici de performanţã asumaţi prin contractul de management încheiat cu ministrul sãnãtãţii, la valoarea indicatorilor realizaţi.
(4) Perioada de evaluare va fi anunţatã pe site-ul Ministerului Sãnãtãţii, www.ms.ro, cu cel puţin 45 de zile înainte de data începerii evaluãrii.
ART. 3
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2, ministrul sãnãtãţii poate dispune evaluarea activitãţii manageriale a persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (1) şi ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate, în condiţiile legii.
(2) Evaluarea activitãţii manageriale în condiţiile alin. (1) se face de o comisie, numitã prin ordin al ministrului sãnãtãţii, pe baza documentelor solicitate de aceasta.
(3) În urma evaluãrii, la propunerea comisiei prevãzute la alin. (2), directorii coordonatori sau directorii coordonatori adjuncţi pot fi revocaţi din funcţia deţinutã. Revocarea se dispune prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
ART. 4
(1) Evaluarea prevãzutã la art. 2 se face de câte o comisie de evaluare, numitã prin ordin al ministrului sãnãtãţii, pentru fiecare funcţie de conducere în parte.
(2) Comisia de evaluare este formatã din preşedinte, 3-5 membri şi un secretar.
ART. 5
Comisia de evaluare constituitã în conformitate cu prevederile art. 4 are urmãtoarele atribuţii:
a) verificarea dosarului de evaluare depus de cãtre directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi. În cazul în care dosarul de evaluare depus nu cuprinde toate documentele prevãzute la art. 6, comisia de evaluare va solicita titularului completarea corespunzãtoare a acestuia în termen de 48 de ore; în cazul în care directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi nu depun în termen documentele solicitate, evaluarea urmeazã a se efectua pe baza documentelor prezentate;
b) întocmirea, pe baza documentelor depuse în dosarul de evaluare, a fişelor de evaluare, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 1-5;
c) verificarea concordanţei dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare la rubrica "valoare indicator realizatã";
d) validarea, sub semnãturã, în fişa de evaluare a calificativului acordat în urma evaluãrii;
e) propune ministrului sãnãtãţii menţinerea sau încetarea contractului de management al directorilor coordonatori şi directorilor coordonatori adjuncţi evaluaţi.
ART. 6
(1) În vederea evaluãrii, directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi înainteazã comisiei de evaluare un dosar de evaluare care cuprinde obligatoriu urmãtoarele documente:
a) copia contractului de management sau, dupã caz, a actelor adiţionale, precum şi anexele la acestea;
b) documentele din care rezultã gradul de realizare a fiecãrui indicator;
c) copii ale actelor emise de organele abilitate, ca urmare a controlului efectuat în perioada evaluatã;
d) raportul de autoevaluare (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfãşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor specifici de performanţã, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, mãsuri întreprinse pentru eficientizarea activitãţii unitãţii, gestionarea eventualelor situaţii de crizã apãrute la nivelul direcţiilor de sãnãtate publicã etc.);
e) alte documente care pot constitui bazã pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor specifici de performanţã.
(2) Directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi rãspund pentru realitatea şi exactitatea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii.
ART. 7
(1) Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii apãrute în cadrul evaluãrii anuale a activitãţii directorilor coordonatori şi directorilor coordonatori adjuncţi, ministrul sãnãtãţii numeşte prin ordin o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formatã din preşedinte, 4 membri şi un secretar.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţilor este formatã din personal de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii.
(3) Termenul de depunere a contestaţiilor este de 24 de ore de la data luãrii la cunoştinţã a calificativului acordat de comisia de evaluare.
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor rezolvã contestaţiile în termen de 3 zile de la data înregistrãrii acestora.
ART. 8
Evaluarea efectuatã pe baza indicatorilor specifici de performanţã se face prin acordarea de cãtre evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare indicator de performanţã menţionat, ţinându-se cont de dimensiunile specifice acestuia, conform modalitãţii de calcul prevãzute în anexele nr. 1-5.
ART. 9
(1) Rezultatele evaluãrii se apreciazã prin calificativele "admis" sau "respins".
(2) Calificativul "admis" se acordã dacã în urma evaluãrii directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi au obţinut cel puţin câte 3 puncte pentru fiecare indicator.
(3) Calificativul "respins" se acordã dacã în urma evaluãrii directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi au obţinut mai puţin de 3 puncte la cel puţin un indicator.
(4) Rezultatul evaluãrii, respectiv calificativul acordat, este luat la cunoştinţã de persoana evaluatã prin semnarea fişei de evaluare întocmite de comisia de evaluare.
(5) Contractul de management înceteazã înainte de termen pentru directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi, care în urma evaluãrii au obţinut calificativul "respins".
ART. 10
În situaţia în care pe parcursul derulãrii contractului de management apar modificãri ale actelor normative care au stat la baza angajamentului asumat prin contractul de management, directorii coordonatori şi directorii coordonatori adjuncţi pot solicita renegocierea indicatorilor specifici de performanţã pânã la finele anului pentru care se face evaluarea.
ART. 11
Direcţiile de specialitate din cadrul ministerului şi direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 12
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 13
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac

Bucureşti, 9 iulie 2009.
Nr. 877.


ANEXA 1

DIRECTORUL COORDONATOR


A. CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL 1
Pãrţile contractante
1. Ministerul Sãnãtãţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, în calitate de ministru al sãnãtãţii, denumit în continuare angajator,
şi
2. Doamna/Domnul ................................, în calitate de director coordonator al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............................, domiciliatã/domiciliat în localitatea ..........................., str. ..................... nr. ....., judeţul/sectorul ..............., posesoare/posesor a/al buletinului/cãrţii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberatã de ................... la data de ............., CNP.......................,
au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Organizarea, conducerea şi administrarea Direcţiei de Sãnãtate Publicã ..........................., precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi bãneşti ale acestuia, în condiţiile realizãrii unui management eficient şi de calitate
2.2. Directorul coordonator va acţiona pe baza obiectivelor stabilite în planul de implementare a proiectului de management şi a indicatorilor de performanţã, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 3
Durata contractului
Prezentul contract de management se încheie pe o perioadã de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............ .

ARTICOLUL 4
Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator
A. Directorul coordonator are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie remunerat în conformitate cu reglementãrile legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adicã cu suma de 1.739 lei, la care se adaugã indemnizaţia de conducere de 50% şi sporul de vechime în sumã de ..................., reprezentând x%;
b) sã beneficieze de concediu de odihnã potrivit reglementãrilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
c) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã;
g) sã deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnã, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasãrilor în interes de serviciu, în ţarã şi în strãinãtate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementãrile legale în vigoare; deplasãrile în strãinãtate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sãnãtãţii;
h) sã beneficieze de drepturile de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi de cele privind asigurãrile sociale de stat;
i) sã beneficieze de drept de informare nelimitatã asupra activitãţii direcţiei de sãnãtate publicã pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specificã, economico-financiarã etc. a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare;
j) sã solicite în cazuri justificate aprobarea modificãrii valorii indicatorilor asumaţi, cuprinşi în anexa la contractul de management sau la actul adiţional la contract.
B. Directorul coordonator are urmãtoarele obligaţii:
a) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã prevãzuţi în anexa la prezentul contract de management;
b) sã organizeze, sã coordoneze şi sã controleze, dupã caz, activitãţile de asistenţã de sãnãtate publicã, promovarea sãnãtãţii şi medicinei preventive, asistenţã medicalã de urgenţã, curativã, de recuperare medicalã, asistenţã medicalã la domiciliu, care se acordã prin unitãţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţã de medicinã legalã şi de medicinã sportivã;
c) sã coordoneze şi sã controleze implementarea şi realizarea programelor naţionale de sãnãtate, pe care le deruleazã în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizãrii indicatorilor, prin desfãşurarea activitãţilor specifice la nivel local;
d) sã elaboreze şi sã coordoneze implementarea programelor locale de sãnãtate în concordanţã cu prioritãţile de sãnãtate publicã identificate la nivel local;
e) sã evalueze, sã coordoneze şi sã monitorizeze serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţã medicalã primarã, al reţelei ambulatorii de specialitate, precum şi al reţelei de asistenţã spitaliceascã;
f) sã evalueze, sã coordoneze şi sã monitorizeze serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţã medicalã şcolarã şi comunitarã;
g) sã asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integritãţii patrimoniului direcţiei de sãnãtate publicã;
h) sã elaboreze şi sã aplice politici şi strategii specifice în mãsurã sã asigure desfãşurarea în condiţii performante a activitãţii curente şi de perspectivã a direcţiei de sãnãtate publicã, în concordanţã cu politicile şi deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;
i) sã selecteze, sã angajeze/sã numeascã, sã promoveze, sã sancţioneze şi sã concedieze/elibereze personalul direcţiei de sãnãtate publicã, cu respectarea dispoziţiilor legale;
j) sã stabileascã şi sã urmãreascã realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al direcţiei de sãnãtate publicã, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncã ale personalului de specialitate;
k) sã acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sãnãtate publicã, iniţiind programe şi mãsuri eficiente pentru o bunã gestiune, în condiţiile reglementãrilor legale în vigoare;
l) sã nu transmitã altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultã din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilã a ministrului sãnãtãţii;
m) sã respecte atribuţiile prevãzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
n) sã angajeze şi sã utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
o) sã reprezinte direcţia de sãnãtate publicã în raporturile cu terţii;
p) sã elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ministrului sãnãtãţii;
q) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei de sãnãtate publicã;
r) sã încheie acte juridice în numele şi pe seama direcţiei de sãnãtate publicã, conform competenţelor sale;
s) sã prezinte lunar ministrului sãnãtãţii situaţia economico-financiarã a direcţiei de sãnãtate publicã, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv mãsurile pentru creşterea performanţei;
t) sã stabileascã şi sã ia mãsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de cãtre salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
u) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul direcţiei de sãnãtate publicã, sub rezerva legalitãţii lor;
v) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
w) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de cãtre personalul angajat/numit în funcţie;
x) sã stabileascã şi sã urmãreascã aplicarea reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãţii în toate domeniile sale de competenţã;
y) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5
Drepturile şi obligaţiile angajatorului
A. Angajatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã pretindã directorului coordonator îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management;
b) sã solicite directorului coordonator prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizãrii planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
c) sã aprobe modificarea valorii indicatorilor economico-financiari asumaţi, cuprinşi în anexa la prezentul contact de management, în cazuri temeinic justificate;
d) sã evalueze, cel puţin anual, modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul coordonator prin contract şi sã adopte mãsuri de recompensare sau de sancţionare conform legii.
B. Angajatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
b) sã asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator sã primeascã drepturile stabilite de reglementãrile legale;
c) sã asigure îndrumare metodologicã direcţiei de sãnãtate publicã.

ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele şi indicatorii
(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator sunt stabilite prin prezentul contract de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor instituţionale.
(2) Directorul coordonator este obligat sã elaboreze planul de management, care face parte integrantã din prezentul contract de management.
(3) Directorul coordonator realizeazã planul de management stabilit, urmãrind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã cuprinşi în anexa la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 7
Rãspunderea pãrţilor
(1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management pãrţile rãspund potrivit reglementãrilor legale.
(2) Rãspunderea directorului coordonator este angajatã şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul sãnãtãţii.
(3) Directorul coordonator rãspunde pentru daunele produse direcţiei de sãnãtate publicã prin orice act al sãu contrar intereselor direcţiei de sãnãtate publicã, prin acte de gestiune imprudentã, prin utilizarea abuzivã sau neglijentã a fondurilor direcţiei de sãnãtate publicã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 8
Modificarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor pãrţi.
(2) Pãrţile vor adapta contractul corespunzãtor reglementãrilor legale intervenite ulterior încheierii contractului, care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 9
Încetarea contractului
(1) Prezentul contract de management înceteazã:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) la iniţiativa ministrului sãnãtãţii, în cazul evaluãrii modului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi, dacã se constatã cã nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;
c) prin revocarea din funcţie a directorului coordonator de cãtre ministrul sãnãtãţii pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute de lege şi a celor cuprinse în prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de aplicarea mãsurii;
d) prin renunţarea de cãtre directorul coordonator la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de data renunţãrii;
e) prin acordul pãrţilor;
f) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a directorului coordonator;
g) prin desfiinţarea sau reorganizarea direcţiei de sãnãtate publicã;
h) în alte situaţii prevãzute expres de lege.
(2) Revocarea din funcţie a directorului coordonator al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ......................... se realizeazã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi produce efecte de la data emiterii acestuia.

ARTICOLUL 10
Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţioneazã conform prevederilor care reglementeazã contenciosul administrativ.

ARTICOLUL 11
Dispoziţii finale
Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


Ministerul Sãnãtãţii Director coordonator,
Ministrul sãnãtãţii, ........................
Ion Bazac
B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANŢĂ


ANEXĂ
la Contractul de management nr. ......... din ........

┌─────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Cate-│ │Valoarea│
│crt. │gorii│ Denumirea indicatorului │asumatã │
│ │de │ │pentru │
│ │indi-│ │anul │
│ │ca- │ │2009 │
│ │tori │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│I. Indicatori│ │ │ │
│ de │ │ │ │
│performanţã │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Indicatori │ 1. │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │
│economici │ │prevederile aprobate, pe total cheltuieli finanţate de la │ │
│ │ │bugetul de stat │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 2. │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │
│ │ │prevederile aprobate pentru cheltuielile de personal │ │
│ │ │finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 3. │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │
│ │ │prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi │ │
│ │ │servicii, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea│ │
│ │ │proprie │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 4. │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │
│ │ │prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi │ │
│ │ │servicii, finanţate din taxa asupra unor activitãţi │ │
│ │ │dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru │ │
│ │ │activitatea proprie │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 5. │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │
│ │ │prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate │ │
│ │ │de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 6. │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │
│ │ │prevederile aprobate pentru cheltuielile de capital, │ │
│ │ │finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare │ │
│ │ │sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie│ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 7. │Gradul de realizare anual a încasãrilor din venituri proprii │ │
│ │ │realizate la nivelul instituţiei, faţã de prevederile │ │
│ │ │bugetare aprobate │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 8. │Respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare │ │
│ │ │trimestriale şi anuale la Ministerul Sãnãtãţii │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 9. │Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitãţii │ │
│ │ │proprii din surse de la bugetul de stat şi din venituri │ │
│ │ │proprii (venituri realizate la nivelul instituţiei şi din │ │
│ │ │accize), întocmite pe baza precizãrilor Ministerului │ │
│ │ │Sãnãtãţii │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 10. │Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru │ │
│ │ │desfãşurarea activitãţii proprii curente (bugetul de stat şi │ │
│ │ │venituri proprii) │ │
├─────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Indicatori │ 11. │Numãrul de probleme de sãnãtate publicã identificate în judeţ│ │
│pentru │ │şi raportate │ │
│control în ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│sãnãtatea │ 12. │Numãrul problemelor de sãnãtate publicã soluţionate*) din │ │
│publicã │ │totalul problemelor de sãnãtate publicã identificate │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 13. │Numãrul de acţiuni de informare a populaţiei privind │ │
│ │ │problemele de sãnãtate publicã identificate în judeţ prin │ │
│ │ │control │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 14. │Numãrul de sesizãri de la persoane fizice sau juridice │ │
│ │ │soluţionate din totalul sesizãrilor pe probleme de control │ │
│ │ │în sãnãtatea publicã │ │
├─────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Indicatori de│ 15. │Realizarea indicatorilor fizici şi de eficienţã prevãzuţi în │ │
│sãnãtate │ │ordinul anual al ministrului sãnãtãţii privind derularea │ │
│publicã şi │ │programelor naţionale de sãnãtate │ │
│programe ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 16. │Efectuarea corectã şi la termen a tuturor raportãrilor │ │
│ │ │solicitate de Ministerul Sãnãtãţii sau de instituţiile │ │
│ │ │abilitate în acest sens, din subordinea/coordonarea acestuia │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 17. │Acţiuni de verificare a modului de efectuare şi raportare a │ │
│ │ │imunizãrilor din Programul naţional de imunizare la nivelul │ │
│ │ │asistenţei medicale primare din teritoriul de competenţã │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 18. │Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boalã │ │
│ │ │transmisibilã, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului │ │
│ │ │nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi │ │
│ │ │de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor │ │
│ │ │transmisibile │ │
├─────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Indicatori de│ 19. │Acţiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale │ │
│asistenţã │ │curative, pe urmãtoarele domenii: │ │
│medicalã │ │- asistenţã medicalã primarã; │ │
│ │ │- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate clinicã; │ │
│ │ │- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate paraclinicã;│ │
│ │ │- asistenţã medicalã ambulatorie de medicinã dentarã; │ │
│ │ │- asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã şi transport│ │
│ │ │ sanitar; │ │
│ │ │- asistenţã medicalã spitaliceascã; │ │
│ │ │- asistenţã medicalã de recuperare; │ │
│ │ │- asistenţã medicalã comunitarã; │ │
│ │ │- îngrijiri la domiciliu; │ │
│ │ │- activitãţi conexe actului medical. │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 20. │Acţiuni de evaluare a activitãţii cabinetelor medicale de: │ │
│ │ │- asistenţã medicalã primarã; │ │
│ │ │- specialitate clinicã; │ │
│ │ │- specialitate paraclinicã; │ │
│ │ │- medicinã dentarã; │ │
│ │ │- activitãţi conexe actului medical. │ │
│ │ │(Numãrul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din │ │
│ │ │numãrul total al cabinetelor medicale pentru acelaşi tip de │ │
│ │ │specialitate.) │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 21. │Acţiuni de evaluare a activitãţii spitalelor │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 22. │Realizarea şi actualizarea periodicã a bazei de date privind │ │
│ │ │structurile sanitare publice şi private din teritoriu │ │
│ │ │(cabinete medicale, spitale, centre de diagnostic şi │ │
│ │ │tratament, centre de sãnãtate, unitãţi medico-sociale) │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 23. │Realizarea şi actualizarea periodicã a bazei de date privind │ │
│ │ │resursele umane implicate în asigurarea asistenţei medicale │ │
│ │ │în teritoriu (medici, asistenţi medicali, asistenţi medicali │ │
│ │ │comunitari, mediatori sanitari, medici şcolari, alt personal │ │
│ │ │medical) │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 24. │Gradul de satisfacţie al pacienţilor pe baza chestionarului │ │
│ │ │de evaluare (Numãrul minim de intervievaţi este de 400 de │ │
│ │ │pacienţi.) │ │
│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ 25. │Numãr de proceduri aprobate pentru planurile de intervenţie │ │
│ │ │în situaţii de urgenţã (calamitãţi, caniculã, epidemii, │ │
│ │ │inundaţii etc.) elaborate de unitãţile sanitare │ │
└─────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


------------
*) Soluţionate sau în care s-a implicat pentru a le soluţiona prin grija autoritãţilor competente.C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR


1. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate, pe total cheltuieli finanţate de la bugetul de stat:
- sub 90 % - 0 puncte;
- 91-94 % - 1 punct;
- 95-96 % - 2 puncte;
- 97-98 % - 3 puncte;
- 99-99,5 % - 4 puncte;
- 99,6-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:Plãţi totale/an


Prevederi bugetare/an


2. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuielile de personal finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 90 % - 0 puncte;
- 91-94 % - 1 punct;
- 95-96 % - 2 puncte;
- 97-98 % - 3 puncte;
- 99-99,5 % - 4 puncte;
- 99,6-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de personal/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de personal


3. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale


4. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51 - 60 % - 1 punct;
- 61 - 70 % - 2 puncte;
- 71 - 80 % - 3 puncte;
- 81 - 90% - 4 puncte;
- 91 - 100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorilor:Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate


5. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51 - 60 % - 1 punct;
- 61 - 70 % - 2 puncte;
- 71 - 80 % - 3 puncte;
- 81 - 90% - 4 puncte;
- 91 - 100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de capital/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de capital


6. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51 - 60 % - 1 punct;
- 61 - 70 % - 2 puncte;
- 71 - 80 % - 3 puncte;
- 81 - 90% - 4 puncte;
- 91 - 100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de capital/an


Prevederi bugetare pentru cheltuieli de capital/an


7. Gradul de realizare anual a încasãrilor din venituri proprii realizate la nivelul instituţiei, faţã de prevederile bugetare aprobate:
- sub 25 % - 0 puncte;
- 26 - 35 % - 1 punct;
- 36 - 45 % - 2 puncte;
- 46 - 55 % - 3 puncte;
- 56 - 65 % - 4 puncte;
- 66 - 100 % - 5 puncte.Venituri proprii realizate/an


Prevederi bugetare venituri proprii/an


8. Respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la Ministerul Sãnãtãţii:
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 1 zi - 4 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 2 zile - 3 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 3 zile - 2 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 4 zile - 1 punct;
- întârzierea termenelor de raportare peste 5 zile - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare pe întregul an.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator I.8 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

9. Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitãţii proprii din surse de la bugetul de stat şi din venituri proprii (venituri realizate la nivelul instituţiei şi din accize), întocmite pe baza precizãrilor Ministerului Sãnãtãţii:
- în foarte mare mãsurã - 5 puncte;
- în mare mãsurã - 4 puncte;
- în micã mãsurã - 3 puncte;
- în foarte micã mãsurã - 2 puncte;
- deloc - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator I.9 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

10. Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfãşurarea activitãţii proprii curente (bugetul de stat şi venituri proprii):
- în foarte mare mãsurã - 5 puncte;
- în mare mãsurã - 4 puncte;
- în micã mãsurã - 3 puncte;
- în foarte micã mãsurã - 2 puncte;
- deloc - 0 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator I.10 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

11. Numãrul de probleme de sãnãtate publicã identificate în judeţ şi raportate
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Nr. de probleme de sãnãtate publicã raportate MS-DCSP/nr. de probleme de sãnãtate publicã identificate prin acţiuni de control x 100:

- 50% - 2,5 puncte;
- 60% - 3 puncte;
- 70% - 3,5 puncte;
- 80% - 4 puncte;
- 90% - 4,5 puncte;
- 100% - 5 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

12. Numãrul problemelor de sãnãtate publicã soluţionate*) din totalul problemelor de sãnãtate publicã identificate
---------
*) Soluţionate sau în care s-a implicat pentru a le soluţiona prin grija autoritãţilor competente.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Nr. de probleme de sãnãtate publicã soluţionate sau în curs de soluţionare/nr. de probleme raportate x 100:

- 50% - 2,5 puncte;
- 60% - 3 puncte;
- 70% - 3,5 puncte;
- 80% - 4 puncte;
- 90% - 4,5 puncte;
- 100% - 5 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

13. Numãrul de acţiuni de informare a populaţiei privind problemele de sãnãtate publicã identificate în judeţ prin control
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Nr. de acţiuni de informare a populaţiei/ nr. de probleme de sãnãtate publicã identificate şi raportate x 100:

- 50% - 2,5 puncte:
- 60% - 3 puncte;
- 70% - 3,5 puncte;
- 80% - 4 puncte;
- 90% - 4,5 puncte;
- 100% - 5 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

14. Numãrul de sesizãri de la persoane fizice sau juridice soluţionate din totalul sesizãrilor pe probleme de control în sãnãtatea publicã
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Nr. de sesizãri soluţionate/nr. de sesizãri înregistrate x 100:
- 50% - 2,5 puncte;
- 60% - 3 puncte;
- 70% - 3,5 puncte;
- 80% - 4 puncte;
- 90% - 4,5 puncte;
- 100% - 5 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

15. Realizarea indicatorilor fizici şi de eficienţã prevãzuţi în ordinul anual al ministrului sãnãtãţii privind derularea programelor naţionale de sãnãtate
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator realizat/indicator previzionat x 100:
- respectarea termenelor = 4 puncte;
- întârzierea termenului de raportare cu 1-2 zile = 3 puncte;
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

16. Efectuarea corectã şi la termen a tuturor raportãrilor solicitate de Ministerul Sãnãtãţii sau de instituţiile abilitate în acest sens, din subordinea/coordonarea acestuia
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Termenul la care s-a realizat raportarea datelor solicitate/termenul stabilit:
- respectarea termenelor = 4 puncte;
- întârzierea termenului de raportare cu 1-2 zile = 3 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

17. Acţiuni de verificare a modului de efectuare şi raportare a imunizãrilor din Programul naţional de imunizare la nivelul asistenţei medicale primare din teritoriul de competenţã
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Numãr de acţiuni realizate de DSP/an:
- 1 acţiune/lunã = 5 puncte;
- 1 acţiune /trimestru = 4 puncte;
- 1 acţiune/semestru = 3 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

18. Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boalã transmisibilã, conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 589/2007
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Termenul la care s-a realizat raportarea datelor solicitate/ termenul prevãzut:
- respectarea termenelor = 4 puncte;
- întârzierea termenului de raportare cu 1-2 zile = 3 puncte;
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

19. Acţiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale curative, pe urmãtoarele domenii:
- asistenţã medicalã primarã;
- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate clinicã;
- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate paraclinicã;
- asistenţã medicalã ambulatorie de medicinã dentarã;
- asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã şi transport sanitar;
- asistenţã medicalã spitaliceascã;
- asistenţã medicalã de recuperare;
- asistenţã medicalã comunitarã;
- îngrijiri la domiciliu;
- activitãţi conexe actului medical.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Acţiune de evaluare a necesarului de servicii medicale curative/domeniu/an:
3 puncte/acţiune de evaluare, astfel:
- asistenţã medicalã primarã = 0,4 puncte;
- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate clinicã = 0,4 puncte;
- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate paraclinicã = 0,4 puncte;
- asistenţã medicalã ambulatorie de medicinã dentarã = 0,4 puncte ;
- asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã şi transport sanitar = 0,2 puncte;
- asistenţã medicalã spitaliceascã = 0,4 puncte;
- asistenţã medicalã de recuperare = 0,2 puncte;
- asistenţã medicalã comunitarã = 0,2 puncte;
- îngrijiri la domiciliu = 0,2 puncte;
- activitãţi conexe actului medical = 0,2 puncte.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

20. Acţiuni de evaluare a activitãţii cabinetelor medicale de:
- asistenţã medicalã primarã;
- specialitate clinicã;
- specialitate paraclinicã;
- medicinã dentarã;
- activitãţi conexe actului medical.
(Numãrul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din numãrul total al cabinetelor medicale pentru acelaşi tip de specialitate.)
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Acţiune de evaluare a activitãţii cabinetelor medicale/tip de cabinet medical de specialitate/an:
- 1 acţiune de evaluare/tip de cabinet medical de specialitate/an = 1 punct.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

21. Acţiuni de evaluare a activitãţii spitalelor
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Acţiune de evaluare a activitãţii unui spital/an:
- 1 acţiune de evaluare a activitãţii unui spital/an = 1 punct.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

22. Realizarea şi actualizarea periodicã a bazei de date privind structurile sanitare publice şi private din teritoriu (cabinete medicale, spitale, centre de diagnostic şi tratament, centre de sãnãtate, unitãţi medico-sociale)
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Bazã de date realizatã şi actualizatã/tip de structurã sanitarã:
- 1 bazã de date realizatã şi actualizatã trimestrial/tip de structurã sanitarã = 1 punct.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

23. Realizarea şi actualizarea periodicã a bazei de date privind resursele umane implicate în asigurarea asistenţei medicale în teritoriu (medici, asistenţi medicali, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, medici şcolari, alt personal medical)
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Bazã de date realizatã şi actualizatã/tip de resursã umanã:
- 1 bazã de date realizatã şi actualizatã trimestrial/tip de personal medical = 1 punct.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

24. Gradul de satisfacţie al pacienţilor pe baza chestionarului de evaluare (Numãrul minim de intervievaţi este de 400 de pacienţi.)
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Numãr de chestionare/trimestru/semestru:
- 1 chestionar/trimestru = 5 puncte;
- 1 chestionar/semestru = 3 puncte;
- 1 chestionar/an = 1 punct.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte

25. Numãr de proceduri aprobate pentru planurile de intervenţie în situaţii de urgenţã (calamitãţi, caniculã, epidemii, inundaţii etc.), elaborate de unitãţile sanitare
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Numãr de proceduri pentru fiecare unitate sanitarã:
- 4 proceduri/fiecare unitate sanitarã = 5 puncte;
- 3 proceduri/fiecare unitate sanitarã = 3 puncte;
- 2 proceduri/fiecare unitate sanitarã = 1 punct.
Nivelul minim de îndeplinire - 3 puncte


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
COMISIA DE EVALUARED. FIŞA DE EVALUARE
a activitãţii desfãşurate de directorul coordonator în anul .........

┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ Indicator/Criteriu de performanţã │ Valoarea indicatorului│Gradul de│Punctajul│
│crt.│ ├────────────┬──────────┤realizare│ acordat │
│ │ │asumatã prin│ realizatã│ │ │
│ │ │ contract │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│I. Indicatori economici │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 1.│Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile │ │ │ │ │
│ │aprobate, pe total cheltuieli finanţate│ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2.│Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile │ │ │ │ │
│ │aprobate pentru cheltuieli de personal │ │ │ │ │
│ │finanţate de la bugetul de stat, │ │ │ │ │
│ │pentru activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3.│Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli materiale - bunuri şi│ │ │ │ │
│ │servicii, finanţate de la bugetul de │ │ │ │ │
│ │stat, pentru activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 4.│Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli materiale - bunuri şi│ │ │ │ │
│ │servicii, finanţate din taxa asupra │ │ │ │ │
│ │unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii │ │ │ │ │
│ │şi din publicitatea lor, pentru │ │ │ │ │
│ │activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 5.│Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli de capital, finanţate│ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat, pentru │ │ │ │ │
│ │activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 6.│Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli de capital, finanţate│ │ │ │ │
│ │din taxa asupra unor activitãţi │ │ │ │ │
│ │dãunãtoare sãnãtãţii şi din │ │ │ │ │
│ │publicitatea lor, pentru activitatea │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 7.│Gradul de realizare anual a încasãrilor│ │ │ │ │
│ │din venituri proprii realizate la │ │ │ │ │
│ │nivelul instituţiei, faţã de │ │ │ │ │
│ │prevederile bugetare aprobate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 8.│Respectarea termenelor de depunere a │ │ │ │ │
│ │situaţiilor financiare trimestriale şi │ │ │ │ │
│ │anuale la Ministerul Sãnãtãţii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 9.│Fundamentarea proiectelor bugetare │ │ │ │ │
│ │aferente activitãţii proprii din surse │ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat şi din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii (venituri realizate la nivelul │ │ │ │ │
│ │instituţiei şi din accize), întocmite │ │ │ │ │
│ │pe baza precizãrilor Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sãnãtãţii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 10.│Fundamentarea necesarului lunar de │ │ │ │ │
│ │fonduri pentru desfãşurarea activitãţii│ │ │ │ │
│ │proprii curente (bugetul de stat şi │ │ │ │ │
│ │venituri proprii) │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│II. Indicatori pentru control în sãnãtatea publicã │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 11.│Numãrul de probleme de sãnãtate publicã│ │ │ │ │
│ │identificate în judeţ şi raportate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 12.│Numãrul problemelor de sãnãtate publicã│ │ │ │ │
│ │soluţionate*) din totalul problemelor │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate publicã identificate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 13.│Numãrul de acţiuni de informare a │ │ │ │ │
│ │populaţiei privind problemele de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate publicã identificate în judeţ │ │ │ │ │
│ │prin control │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 14.│Numãrul de sesizãri de la persoane │ │ │ │ │
│ │fizice sau juridice soluţionate din │ │ │ │ │
│ │totalul sesizãrilor pe probleme de │ │ │ │ │
│ │control în sãnãtatea publicã │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│III. Indicatori de sãnãtate publicã şi programe │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 15.│Realizarea indicatorilor fizici şi de │ │ │ │ │
│ │eficienţã prevãzuţi în ordinul anual al│ │ │ │ │
│ │ministrului sãnãtãţii privind derularea│ │ │ │ │
│ │programelor naţionale de sãnãtate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 16.│Efectuarea corectã şi la termen a │ │ │ │ │
│ │tuturor raportãrilor solicitate de │ │ │ │ │
│ │Ministerul Sãnãtãţii sau de │ │ │ │ │
│ │instituţiile abilitate în acest sens, │ │ │ │ │
│ │din subordinea/coordonarea acestuia │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 17.│Acţiuni de verificare a modului de │ │ │ │ │
│ │efectuare şi raportare a imunizãrilor │ │ │ │ │
│ │din Programul naţional de imunizare la │ │ │ │ │
│ │nivelul asistenţei medicale primare din│ │ │ │ │
│ │teritoriul de competenţã │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 18.│Respectarea termenelor de raportare a │ │ │ │ │
│ │cazurilor de boalã transmisibilã, │ │ │ │ │
│ │conform prevederilor Hotãrârii │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 589/2007 │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│IV. Indicatori de asistenţã medicalã │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 19.│Acţiuni de evaluare a necesarului de │ │ │ │ │
│ │servicii medicale curative, pe │ │ │ │ │
│ │urmãtoarele domenii: │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de │ │ │ │ │
│ │specialitate clinicã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de │ │ │ │ │
│ │specialitate paraclinicã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de │ │ │ │ │
│ │medicinã dentarã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã de urgenţã │ │ │ │ │
│ │prespitaliceascã şi transport sanitar; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã spitaliceascã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã de recuperare; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã comunitarã; │ │ │ │ │
│ │- îngrijiri la domiciliu; │ │ │ │ │
│ │- activitãţi conexe actului medical. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 20.│Acţiuni de evaluare a activitãţii │ │ │ │ │
│ │cabinetelor medicale de: │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │ │ │ │
│ │- specialitate clinicã; │ │ │ │ │
│ │- specialitate paraclinicã; │ │ │ │ │
│ │- medicinã dentarã; │ │ │ │ │
│ │- medicinã dentarã; │ │ │ │ │
│ │- activitãţi conexe actului medical. │ │ │ │ │
│ │(Numãrul minim al cabinetelor evaluate │ │ │ │ │
│ │este de 70% din numãrul total al │ │ │ │ │
│ │cabinetelor medicale pentru acelaşi │ │ │ │ │
│ │tip de specialitate.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 21.│Acţiuni de evaluare a activitãţii │ │ │ │ │
│ │spitalelor │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 22.│Realizarea şi actualizarea periodicã a │ │ │ │ │
│ │bazei de date privind structurile │ │ │ │ │
│ │sanitare publice şi private din │ │ │ │ │
│ │teritoriu (cabinete medicale, spitale, │ │ │ │ │
│ │centre de diagnostic şi tratament, │ │ │ │ │
│ │centre de sãnãtate, unitãţi │ │ │ │ │
│ │medico-sociale) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 23.│Realizarea şi actualizarea periodicã a │ │ │ │ │
│ │bazei de date privind resursele umane │ │ │ │ │
│ │implicate în asigurarea asistenţei │ │ │ │ │
│ │medicale în teritoriu (medici, │ │ │ │ │
│ │asistenţi medicali, asistenţi medicali │ │ │ │ │
│ │comunitari, mediatori sanitari, medici │ │ │ │ │
│ │ şcolari, alt personal medical) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 24.│Gradul de satisfacţie al pacienţilor │ │ │ │ │
│ │pe baza chestionarului de evaluare │ │ │ │ │
│ │(Numãrul minim de intervievaţi este de │ │ │ │ │
│ │ 400 de pacienţi.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 25.│Numãr de proceduri aprobate pentru │ │ │ │ │
│ │planurile de intervenţie în situaţii │ │ │ │ │
│ │ de urgenţã (calamitãţi, caniculã, │ │ │ │ │
│ │epidemii, inundaţii, etc.) elaborate │ │ │ │ │
│ │de unitãţile sanitare │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│Calificativul acordat │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-----------
*) Soluţionate sau în care s-a implicat pentru a le soluţiona prin grija autoritãţilor competente.


Comisia de evaluare, numitã prin Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. ......din ............, pe baza rezultatelor obţinute, propune ................................ dnei/dnului ............................, director coordonator al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ..................................... .
Prezenta fişã de evaluare a fost întocmitã în douã exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a rãmas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, în evidenţa Direcţiei de Sãnãtate Publicã .................... .
Persoana evaluatã poate contesta rezultatul obţinut în termen de 24 de ore de la data luãrii la cunoştinţã a conţinutului fişei de evaluare.


Comisia de evaluare Director coordonator,
.................... .....................
....................ANEXA 2

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT FINANCIAR-CONTABIL


A. CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL 1
Pãrţile contractante
1. Ministerul Sãnãtãţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, în calitate de ministru al sãnãtãţii, denumit în continuare angajator,
şi
2. Doamna/Domnul ................................, în calitate de director coordonator adjunct financiar-contabil al Direcţiei de Sãnãtate Publicã............................, domiciliatã/domiciliat în localitatea ..........................., str. ..................... nr. ....., judeţul/sectorul ..............., posesoare/posesor a/al buletinului/cãrţii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberatã de ................... la data de ............., CNP .......................,
au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Organizarea, conducerea şi coordonarea activitãţii financiar-contabile din cadrul Direcţiei de Sãnãtate Publicã..........................., în condiţiile realizãrii unui management eficient şi de calitate
2.2. Directorul coordonator adjunct financiar-contabil va acţiona pe baza obiectivelor stabilite în planul de implementare a proiectului de management şi a indicatorilor de performanţã, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 3
Durata contractului
Prezentul contract de management se încheie pe o perioadã de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct financiar-contabil al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ....... .

ARTICOLUL 4
Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct financiar-contabil
A. Directorul coordonator adjunct financiar-contabil are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie remunerat în conformitate cu reglementãrile legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adicã cu suma de 1.739 lei, la care se adaugã indemnizaţia de conducere de 40% şi sporul de vechime în sumã de ..................., reprezentând x%;
b) sã beneficieze de concediu de odihnã potrivit reglementãrilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
c) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã;
g) sã deconteze, cu documente justificative, cheltuieli de cazare, diurnã, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasãrilor în interes de serviciu, în ţarã şi în strãinãtate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementãrile legale în vigoare; deplasãrile în strãinãtate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sãnãtãţii;
h) sã beneficieze de drepturile de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi de cele privind asigurãrile sociale de stat;
i) sã beneficieze de drept de informare nelimitatã asupra activitãţii direcţiei de sãnãtate publicã pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specificã a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare;
j) sã solicite, în cazuri justificate, aprobarea modificãrii valorii indicatorilor asumaţi, cuprinşi în anexa la contractul de management sau la actul adiţional la contract.
B. Directorul coordonator adjunct financiar-contabil are urmãtoarele obligaţii:
a) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã prevãzuţi în anexa la prezentul contract de management;
b) sã coordoneze activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sãnãtate publicã, precum şi al unitãţilor din subordine;
c) sã asigure respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sãnãtate publicã şi sã controleze aceste activitãţi la nivelul unitãţilor din subordine;
d) sã organizeze şi sã ţinã la zi contabilitatea patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
e) sã propunã Ministerului Sãnãtãţii indicatorii financiari ce urmeazã a fi incluşi în legea anualã a bugetului de stat;
f) sã avizeze şi sã repartizeze, dupã caz, bugetul de venituri şi cheltuieli al unitãţilor sanitare subordonate;
g) sã elaboreze propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
h) sã asigure executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi sã urmãreascã executarea acestora la unitãţile finanţate în baza bugetului aprobat;
i) sã asigure întocmirea lunarã a execuţiei bugetului de stat, pe care o înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
j) sã întocmeascã lunar necesarul de credite bugetare pentru luna urmãtoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sãnãtate publicã, pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãţii;
k) sã stabileascã necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrãri de investiţii, consolidãri clãdiri şi reparaţii capitale pentru unitãţile subordonate;
l) sã elaboreze şi sã propunã directorului coordonator bugetul specific domeniului pe care îl coordoneazã;
m) sã evalueze periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi sã acorde calificativul anual;
n) sã nu transmitã altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultã din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilã a ministrului sãnãtãţii;
o) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei de sãnãtate publicã;
p) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
q) sã stabileascã şi sã urmãreascã aplicarea reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãţii în domeniul sãu de competenţã;
r) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5
Drepturile şi obligaţiile angajatorului
A. Angajatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã pretindã directorului coordonator adjunct financiar-contabil îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii cuprinse în prezentul contract de management, asumate prin semnãturã;
b) sã solicite directorului coordonator adjunct financiar-contabil prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizãrii planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
c) sã aprobe modificarea valorii indicatorilor asumaţi de cãtre directorul coordonator adjunct financiar-contabil, cuprinşi în anexa la prezentul contract de management, în cazuri temeinic justificate;
d) sã evalueze, cel puţin anual, modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul coordonator adjunct financiar-contabil prin contract şi sã adopte mãsuri de recompensare sau de sancţionare conform legii.
B. Angajatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
b) sã asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator adjunct financiar-contabil sã primeascã drepturile stabilite de reglementãrile legale;
c) sã asigure îndrumare metodologicã direcţiei de sãnãtate publicã în domeniul financiar-contabil.

ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele şi indicatorii
(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct financiar-contabil sunt stabilite prin prezentul contract de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor instituţionale.
(2) Directorul coordonator adjunct financiar-contabil este obligat sã elaboreze planul de management, care face parte integrantã din prezentul contract de management.
(3) Directorul coordonator adjunct financiar-contabil realizeazã planul de management stabilit, urmãrind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã cuprinşi în anexa la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 7
Rãspunderea pãrţilor
(1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management pãrţile rãspund potrivit reglementãrilor legale.
(2) Rãspunderea directorului coordonator adjunct financiar-contabil este angajatã şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul sãnãtãţii.
(3) Directorul coordonator adjunct financiar-contabil rãspunde pentru daunele produse direcţiei de sãnãtate publicã prin orice act al sãu contrar intereselor direcţiei de sãnãtate publicã, prin acte de gestiune imprudentã, prin utilizarea abuzivã sau neglijentã a fondurilor direcţiei de sãnãtate publicã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 8
Modificarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor pãrţi.
(2) Pãrţile vor adapta contractul corespunzãtor reglementãrilor legale intervenite ulterior încheierii contractului, care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 9
Încetarea contractului
(1) Prezentul contract de management înceteazã:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) la iniţiativa ministrului sãnãtãţii, în cazul evaluãrii modului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi, dacã se constatã cã nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;
c) prin revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct financiar-contabil de cãtre ministrul sãnãtãţii pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute de lege şi a celor cuprinse în prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de aplicarea mãsurii;
d) prin renunţarea de cãtre directorul coordonator adjunct financiar-contabil la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de data renunţãrii;
e) prin acordul pãrţilor;
f) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a directorului coordonator adjunct financiar-contabil;
g) prin desfiinţarea sau reorganizarea direcţiei de sãnãtate publicã;
h) în alte situaţii prevãzute expres de lege.
(2) Revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct financiar-contabil al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ...................... se realizeazã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi produce efecte de la data emiterii acestuia.

ARTICOLUL 10
Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţioneazã conform prevederilor care reglementeazã contenciosul administrativ.

ARTICOLUL 11
Dispoziţii finale
Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


Ministerul Sãnãtãţii, Director coordonator adjunct financiar-contabil,
Ministrul sãnãtãţii, ................................................
Ion BazacB. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANŢĂ

ANEXĂ
la Contractul de management nr. ...... din ..........

┌────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Cate-│ │Valoarea│
│crt.│gorii│ Denumirea indicatorului │asumatã │
│ │de │ │pentru │
│ │indi-│ │anul │
│ │ca- │ │2009 │
│ │tori │ │ │
├────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│I. Indicatori economico-financiari │ │
├────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 1.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate, pe total cheltuieli finanţate de la bugetul de stat │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli, de la │ │
│ │ │bugetul de stat │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate pentru cheltuieli de personal finanţate de la bugetul de │ │
│ │ │stat, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 4.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele bugetare deschise la cheltuieli de personal, finanţate de la│ │
│ │ │bugetul de stat, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 5.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate │ │
│ │ │de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 6.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi │ │
│ │ │servicii, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 7.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate de la bugetul de │ │
│ │ │stat, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 8.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele bugetare deschise la cheltuieli de capital finanţate de la │ │
│ │ │bugetul de stat, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 9.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, de la │ │
│ │ │bugetul de stat, pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate, │ │
│ │ │de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la nivelul │ │
│ │ │activitãţii proprii │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 10.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi │ │
│ │ │servicii, din bugetul de stat, pentru derularea programelor naţionale │ │
│ │ │de sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate │ │
│ │ │la nivelul activitãţii proprii │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 11.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate │ │
│ │ │din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din │ │
│ │ │publicitatea lor, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 12.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, │ │
│ │ │finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din │ │
│ │ │publicitatea lor, pentru activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 13.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate din taxa asupra unor │ │
│ │ │activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru │ │
│ │ │activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 14.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele deschise la cheltuieli de capital, finanţate din taxa asupra│ │
│ │ │unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru │ │
│ │ │activitatea proprie │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 15.│ │Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile │ │
│ │ │aprobate, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii din │ │
│ │ │venituri proprii (accize) pentru derularea programelor naţionale de │ │
│ │ │sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la │ │
│ │ │nivelul activitãţii proprii │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 16.│ │Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de│ │
│ │ │creditele deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi servicii din │ │
│ │ │venituri proprii (accize) pentru derularea programelor naţionale de │ │
│ │ │sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la │ │
│ │ │nivelul activitãţii proprii │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 17.│ │Gradul de realizare anual a încasãrilor din venituri proprii realizate│ │
│ │ │la nivelul instituţiei, faţã de prevederile bugetare aprobate │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 18.│ │Gradul de realizare a concordanţei dintre drepturile constatate din │ │
│ │ │taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea │ │
│ │ │lor şi veniturile încasate din aceastã sursã │ │
├────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│II. Indicatori de management specifici activitãţii economice │
├────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│ 1.│ │Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sãnãtãţii a datelor │ │
│ │ │specifice, aferente monitorizãrii cheltuielilor de personal │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2.│ │Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sãnãtãţii a │ │
│ │ │situaţiilor privind monitorizarea derulãrii programelor de investiţii │ │
│ │ │publice │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3.│ │Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sãnãtãţii a │ │
│ │ │fundamentãrilor privind necesarul de credite solicitate a fi deschise │ │
│ │ │din surse de la bugetul de stat şi venituri proprii │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 4.│ │Respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare │ │
│ │ │trimestriale şi anuale la Ministerul Sãnãtãţii │ │
├────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│III. Indicatori de calitate │
├────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│ 1.│ │Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitãţii proprii din │ │
│ │ │surse de la bugetul de stat şi din venituri proprii (venituri │ │
│ │ │realizate la nivelul instituţiei şi din accize), întocmite pe baza │ │
│ │ │precizãrilor Ministerului Sãnãtãţii │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 2.│ │Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfãşurarea │ │
│ │ │activitãţii proprii curente (bugetul de stat şi venituri proprii) │ │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ 3.│ │Corectitudinea situaţiilor transmise Ministerului Sãnãtãţii din │ │
│ │ │domeniul raportãrilor financiar-contabile │ │
└────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR

I. Indicatori economico-financiari

1. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate, pe total cheltuieli finanţate de la bugetul de stat:
- sub 90 % - 0 puncte;
- 91-94 % - 1 punct;
- 95-96 % - 2 puncte;
- 97-98 % - 3 puncte;
- 99-99,5 % - 4 puncte;
- 99,6-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi totale/an


Prevederi bugetare/an


2. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli, de la bugetul de stat:
- sub 90 % - 0 puncte;
- 91-94 % - 1 punct;
- 95-96 % - 2 puncte;
- 97-98 % - 3 puncte;
- 99-99,5 % - 4 puncte;
- 99,6-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi totale an/trim.


Credite deschise an/trim.


3. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli de personal finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 90 % - 0 puncte;
- 91-94 % - 1 punct;
- 95-96 % - 2 puncte;
- 97-98 % - 3 puncte;
- 99-99,5 % - 4 puncte;
- 99,6 - 100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de personal/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de personal


4. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele bugetare deschise la cheltuieli de personal, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 90 % - 0 puncte;
- 91-94 % - 1 punct;
- 95-96 % - 2 puncte;
- 97-98 % - 3 puncte;
- 99-99,5 % - 4 puncte;
- 99,6-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de personal an/trim.


Credite deschise an/trim. pentru cheltuieli de personal


5. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale


6. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale an/trim.


Credite deschise an/trim. pentru cheltuieli materiale


7. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de capital/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de capital


8. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele bugetare deschise la cheltuieli de capital finanţate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de capital an/trim.


Credite deschise an/trim. pentru cheltuieli de capital


9. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, de la bugetul de stat, pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la nivelul activitãţii proprii:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate


10. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, din bugetul de stat, pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la nivelul activitãţii proprii:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate an/trim.


Credite deschise pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate an/trim.


11. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorilor:


Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate


12. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate an/trim.


Credite deschise pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate an/trim.


13. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de capital/an


Prevederi bugetare pentru cheltuieli de capital/an


14. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele deschise la cheltuieli de capital, finanţate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli de capital an/trim.


Credite deschise pentru cheltuieli de capital an/trim.


15. Gradul de realizare anual a plãţilor (cumulate) faţã de prevederile aprobate, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii din venituri proprii (accize) pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la nivelul activitãţii proprii:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate/an


Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate


16. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plãţilor (cumulate) faţã de creditele deschise la cheltuieli materiale - bunuri şi servicii din venituri proprii (accize) pentru derularea programelor naţionale de sãnãtate, de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate la nivelul activitãţii proprii:
- sub 50 % - 0 puncte;
- 51-60 % - 1 punct;
- 61-70 % - 2 puncte;
- 71-80 % - 3 puncte;
- 81-90% - 4 puncte;
- 91-100 % - 5 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Plãţi cheltuieli materiale PN sãnãtate an/trim.


Credite deschise pentru cheltuieli materiale PN sãnãtate an/trim.


17. Gradul de realizare anual a încasãrilor din venituri proprii realizate la nivelul instituţiei, faţã de prevederile bugetare aprobate:
- sub 25 % - 0 puncte;
- 26-35 % - 1 punct;
- 36-45 % - 2 puncte;
- 46-55 % - 3 puncte;
- 56-65 % - 4 puncte;
- 66-100 % - 5 puncte;
Modalitatea de determinare a indicatorului:


Venituri proprii realizate/an


Prevederi bugetare venituri proprii/an


18. Gradul de realizare a concordanţei dintre drepturile constatate din taxa asupra unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicitatea lor şi veniturile încasate din aceastã sursã:
- în foarte mare mãsurã - 5 puncte;
- în mare mãsurã - 4 puncte;
- în micã mãsurã - 3 puncte;
- în foarte micã mãsurã - 2 puncte;
- deloc - 0 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator I.18 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

II. Indicatori de management specifici activitãţii economice

1. Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sãnãtãţii a datelor specifice, aferente monitorizãrii cheltuielilor de personal:
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 1-2 zile - 4 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 3-5 zile - 3 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 6-7 zile - 2 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 8-9 zile - 1 punct;
- întârzierea termenelor de raportare peste 10 zile - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru respectarea termenelor de raportare a datelor pe întregul an.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator II.1 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

2. Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sãnãtãţii a situaţiilor privind monitorizarea derulãrii programelor de investiţii publice:
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 1-2 zile - 4 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 3-4 zile - 3 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 5-6 zile - 2 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 7-8 zile - 1 punct;
- întârzierea termenelor de raportare peste 9 zile - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru respectarea termenelor de raportare a datelor pe întregul an.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator II.2 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

3. Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sãnãtãţii a fundamentãrilor privind necesarul de credite solicitate a fi deschise din surse de la bugetul de stat şi venituri proprii:
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 1-2 zile - 4 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 3-4 zile - 3 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 5-6 zile - 2 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 7-8 zile - 1 punct;
- întârzierea termenelor de raportare peste 9 zile - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru respectarea termenelor de solicitare a deschiderilor de credite pe întregul an.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator II.3 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

4. Respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la Ministerul Sãnãtãţii:
- respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 1 zi - 4 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 2 zile - 3 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 3 zile - 2 puncte;
- întârzierea termenelor de raportare peste 4 zile - 1 punct;
- întârzierea termenelor de raportare peste 5 zile - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru respectarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare pe întregul an.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator II.4 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

III. Indicatori de calitate
1. Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitãţii proprii din surse de la bugetul de stat şi din venituri proprii (venituri realizate la nivelul instituţiei şi din accize), întocmite pe baza precizãrilor Ministerului Sãnãtãţii:
- în foarte mare mãsurã - 5 puncte;
- în mare mãsurã - 4 puncte;
- în micã mãsurã - 3 puncte;
- în foarte micã mãsurã - 2 puncte;
- deloc - 0 puncte.
NOTĂ:
Punctajul de mai sus se aplicã pentru fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator III.1 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

2. Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfãşurarea activitãţii proprii curente (bugetul de stat şi venituri proprii):
- în foarte mare mãsurã - 5 puncte;
- în mare mãsurã - 4 puncte;
- în micã mãsurã - 3 puncte;
- în foarte micã mãsurã - 2 puncte;
- deloc - 0 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator III.2 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externe

3. Corectitudinea situaţiilor transmise Ministerului Sãnãtãţii din domeniul raportãrilor financiar-contabile:
- în foarte mare mãsurã - 5 puncte;
- în mare mãsurã - 4 puncte;
- în micã mãsurã - 3 puncte;
- în foarte micã mãsurã - 2 puncte;
- deloc - 0 puncte.
Modalitatea de determinare a indicatorului:

Indicator III.3 = din evidenţele Ministerului Sãnãtãţii - Direcţia generalã buget şi credite externeMINISTERUL SĂNĂTĂŢII
COMISIA DE EVALUARE


D. FIŞA DE EVALUARE
a activitãţii desfãşurate de directorul
coordonator adjunct financiar-contabil în anul ........
┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ Indicator/Criteriu de performanţã │ Valoarea indicatorului│Gradul de│Punctajul│
│crt.│ ├────────────┬──────────┤realizare│ acordat │
│ │ │asumatã prin│ realizatã│ │ │
│ │ │ contract │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│I. Indicatori economico-financiari │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 1. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile │ │ │ │ │
│ │aprobate, pe total cheltuieli finanţate│ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele bugetare deschise, aprobate │ │ │ │ │
│ │pe total cheltuieli, de la bugetul │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli de personal finanţate│ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat, pentru activi- │ │ │ │ │
│ │tatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele bugetare deschise la cheltu- │ │ │ │ │
│ │ieli de personal, finanţate de la │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat, pentru activitatea │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli materiale - bunuri şi│ │ │ │ │
│ │servicii, finanţate de la bugetul de │ │ │ │ │
│ │stat, pentru activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele bugetare deschise la cheltu- │ │ │ │ │
│ │ieli materiale - bunuri şi servicii, │ │ │ │ │
│ │finanţate de la bugetul de stat, pentru│ │ │ │ │
│ │activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli de capital, finanţate│ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat, pentru activita-│ │ │ │ │
│ │tea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele bugetare deschise la cheltu- │ │ │ │ │
│ │ieli de capital finanţate de la bugetul│ │ │ │ │
│ │de stat, pentru activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 9. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate)faţã de prevederile aprobate,│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli materiale - bunuri şi│ │ │ │ │
│ │servicii, de la bugetul de stat, pentru│ │ │ │ │
│ │derularea programelor naţionale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate, de evaluare, profilactice şi │ │ │ │ │
│ │cu scop curativ, finanţate la nivelul │ │ │ │ │
│ │activitãţii proprii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele bugetare deschise la cheltu- │ │ │ │ │
│ │ieli materiale - bunuri şi servicii, │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat, pentru derularea │ │ │ │ │
│ │programelor naţionale de sãnãtate, de │ │ │ │ │
│ │evaluare, profilactice şi cu scop │ │ │ │ │
│ │curativ, finanţate la nivelul activi- │ │ │ │ │
│ │tãţii proprii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│11. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli materiale - bunuri şi│ │ │ │ │
│ │servicii, finanţate din taxa asupra │ │ │ │ │
│ │unor activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi│ │ │ │ │
│ │din publicitatea lor, pentru activita- │ │ │ │ │
│ │tea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│12. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele deschise la cheltuieli │ │ │ │ │
│ │materiale - bunuri şi servicii, finan- │ │ │ │ │
│ │ţate din taxa asupra unor activitãţi │ │ │ │ │
│ │dãunãtoare sãnãtãţii şi din publicita- │ │ │ │ │
│ │tea lor, pentru activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│13. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate) faţã de prevederile aprobate│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli de capital, finanţate│ │ │ │ │
│ │din taxa asupra unor activitãţi dãunã- │ │ │ │ │
│ │toare sãnãtãţii şi din publicitatea │ │ │ │ │
│ │lor, pentru activitatea proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│14. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele deschise la cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │capital, finanţate din taxa asupra unor│ │ │ │ │
│ │activitãţi dãunãtoare sãnãtãţii şi din │ │ │ │ │
│ │publicitatea lor, pentru activitatea │ │ │ │ │
│ │proprie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│15. │Gradul de realizare anual a plãţilor │ │ │ │ │
│ │(cumulate)faţã de prevederile aprobate,│ │ │ │ │
│ │pentru cheltuieli materiale - bunuri şi│ │ │ │ │
│ │servicii din venituri proprii (accize) │ │ │ │ │
│ │pentru derularea programelor naţionale │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate, de evaluare, profilactice │ │ │ │ │
│ │şi cu scop curativ, finanţate la │ │ │ │ │
│ │nivelul activitãţii proprii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│16. │Gradul de realizare trimestrial şi │ │ │ │ │
│ │anual a plãţilor (cumulate) faţã de │ │ │ │ │
│ │creditele deschise la cheltuieli │ │ │ │ │
│ │materiale - bunuri şi servicii din │ │ │ │ │
│ │venituri proprii (accize) pentru │ │ │ │ │
│ │derularea programelor naţionale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate, de evaluare, profilactice şi │ │ │ │ │
│ │cu scop curativ, finanţate la nivelul │ │ │ │ │
│ │activitãţii proprii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│17. │Gradul de realizare anual a încasãrilor│ │ │ │ │
│ │din venituri proprii realizate la │ │ │ │ │
│ │nivelul instituţiei, faţã de prevede- │ │ │ │ │
│ │rile bugetare aprobate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│18. │Gradul de realizare a concordanţei │ │ │ │ │
│ │dintre drepturile constatate din taxa │ │ │ │ │
│ │asupra unor activitãţi dãunãtoare │ │ │ │ │
│ │sãnãtãţii şi din publicitatea lor şi │ │ │ │ │
│ │veniturile încasate din aceastã sursã │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│II. Indicatori de management specifici activitãţii economice │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 1. │Respectarea termenelor de raportare la │ │ │ │ │
│ │Ministerul Sãnãtãţii a datelor speci- │ │ │ │ │
│ │fice, aferente monitorizãrii cheltuie- │ │ │ │ │
│ │lilor de personal │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Respectarea termenelor de raportare la │ │ │ │ │
│ │Ministerul Sãnãtãţii a situaţiilor │ │ │ │ │
│ │privind monitorizarea derulãrii progra-│ │ │ │ │
│ │melor de investiţii publice │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Respectarea termenelor de raportare la │ │ │ │ │
│ │Ministerul Sãnãtãţii a fundamentãrilor │ │ │ │ │
│ │privind necesarul de credite solicitate│ │ │ │ │
│ │a fi deschise din surse de la bugetul │ │ │ │ │
│ │de stat şi venituri proprii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Respectarea termenelor de depunere a │ │ │ │ │
│ │situaţiilor financiare trimestriale şi │ │ │ │ │
│ │anuale la Ministerul Sãnãtãţii │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│III. Indicatori de calitate │
├────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│ 1. │Fundamentarea proiectelor bugetare │ │ │ │ │
│ │aferente activitãţii proprii din surse │ │ │ │ │
│ │de la bugetul de stat şi din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii (venituri realizate la nivelul │ │ │ │ │
│ │instituţiei şi din accize), întocmite │ │ │ │ │
│ │pe baza precizãrilor Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sãnãtãţii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Fundamentarea necesarului lunar de │ │ │ │ │
│ │fonduri pentru desfãşurarea activitãţii│ │ │ │ │
│ │proprii curente (bugetul de stat şi │ │ │ │ │
│ │venituri proprii) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Corectitudinea situaţiilor transmise │ │ │ │ │
│ │Ministerului Sãnãtãţii din domeniul │ │ │ │ │
│ │raportãrilor financiar-contabile │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│Calificativul acordat │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Comisia de evaluare, numitã prin Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. .... din ...., pe baza rezultatelor obţinute, propune ....... dnei/dlui .............., director coordonator adjunct financiar-contabil al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............ .
Prezenta fişã de evaluare a fost întocmitã în douã exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a rãmas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, în evidenţa Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............ .
Persoana evaluatã poate contesta rezultatul obţinut în termen de 24 de ore de la data luãrii la cunoştinţã a conţinutului fişei de evaluare.

Comisia de evaluare Director coordonator
...................... adjunct financiar-contabil,
...................... .........................ANEXA 3

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT PENTRU ASISTENŢĂ MEDICALĂ

A. CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL 1
Pãrţile contractante
1. Ministerul Sãnãtãţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, în calitate de ministru al sãnãtãţii, denumit în continuare angajator,
şi
2. Doamna/Domnul ................................, în calitate de director coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............................, domiciliatã/domiciliat în localitatea ..............................., str. .......................... nr. ....., judeţul/sectorul ..............., posesoare/posesor a/al buletinului/cãrţii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberatã de ................... la data de ............., CNP .............................,
au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Organizarea, conducerea şi coordonarea activitãţii de asistenţã medicalã din cadrul Direcţiei de Sãnãtate Publicã ..........................., în condiţiile realizãrii unui management eficient şi de calitate.
2.2. Directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã va acţiona pe baza obiectivelor stabilite în planul de implementare a proiectului de management şi a indicatorilor de performanţã, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 3
Durata contractului
Prezentul contract de management se încheie pe o perioadã de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............ .

ARTICOLUL 4
Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã
A. Directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie remunerat în conformitate cu reglementãrile legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adicã cu suma de 1.739 lei, la care se adaugã indemnizaţia de conducere de 40% şi sporul de vechime în sumã de ...................reprezentând x%;
b) sã beneficieze de concediu de odihnã potrivit reglementãrilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
c) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã;
g) sã deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnã, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasãrilor în interes de serviciu, în ţarã şi în strãinãtate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementãrile legale în vigoare; deplasãrile în strãinãtate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sãnãtãţii;
h) sã beneficieze de drepturile de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi de cele privind asigurãrile sociale de stat;
i) sã beneficieze de drept de informare nelimitatã asupra activitãţii direcţiei de sãnãtate publicã pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specificã a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare;
j) sã solicite, în cazuri justificate, aprobarea modificãrii valorii indicatorilor asumaţi, cuprinşi în anexa la contractul de management sau la actul adiţional la contract.
B. Directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã prevãzuţi în anexa la prezentul contract de management;
b) sã coordoneze implementarea la nivel local a strategiilor de sãnãtate elaborate de Ministerul Sãnãtãţii, pentru asigurarea asistenţei medicale a populaţiei;
c) sã evalueze necesarul de servicii medicale curative la nivel de judeţ, pe domenii de asistenţã medicalã;
d) sã organizeze reţeaua unitãţilor sanitare publice din teritoriu în vederea asigurãrii eficienţei şi calitãţii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii;
e) sã organizeze şi sã evalueze activitatea cabinetelor medicale, medico-dentare, de îngrijiri de sãnãtate, a laboratoarelor şi activitãţilor conexe actului medical, indiferent de forma de organizare, precum şi a unitãţilor sanitare din subordine;
f) sã asigure coordonarea şi integrarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a serviciilor furnizate la nivel comunitar;
g) sã evalueze, sã coordoneze şi sã monitorizeze serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţã medicalã primarã, al reţelei ambulatorii de specialitate, precum şi al reţelei de asistenţã spitaliceascã;
h) sã evalueze, sã coordoneze şi sã monitorizeze serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţã medicalã comunitarã şi recuperatorie;
i) sã organizeze asistenţa medicalã pentru bolnavii psihici şi sã controleze serviciile medicale şi sistemul informaţional al bolnavilor psihici cu potenţial pericol social;
j) sã participe la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii;
k) sã actualizeze evidenţa medicilor din teritoriu;
l) sã asigure informarea personalului medical în legãturã cu normele de eticã profesionalã şi deontologie medicalã şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
m) sã reprezinte direcţia de sãnãtate publicã în comisiile paritare organizate la nivel judeţean;
n) sã colaboreze cu autoritãţile administraţiei publice locale în desfãşurarea activitãţilor medicale furnizate prin unitãţile de asistenţã medico-socialã şi sã asigure îndrumarea metodologicã în acordarea serviciilor medicale în aceste unitãţi;
o) sã elaboreze şi sã propunã directorului coordonator bugetul specific domeniului pe care îl coordoneazã;
p) sã evalueze periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi sã acorde calificativul anual;
q) sã nu transmitã altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultã din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilã a ministrului sãnãtãţii;
r) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei de sãnãtate publicã;
s) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
t) sã stabileascã şi sã urmãreascã aplicarea reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãţii în domeniul sãu de competenţã;
u) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5
Drepturile şi obligaţiile angajatorului
A. Angajatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã pretindã directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii cuprinse în prezentul contract de management, asumate prin semnãturã;
b) sã solicite directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizãrii planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
c) sã aprobe modificarea valorii indicatorilor asumaţi de cãtre directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã, cuprinşi în anexa la prezentul contract de management, în cazuri temeinic justificate;
d) sã evalueze, cel puţin anual, modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã prin contract şi sã adopte mãsuri de recompensare sau de sancţionare conform legii.
B. Angajatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
b) sã asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã sã primeascã toate drepturile stabilite de reglementãrile legale;
c) sã asigure îndrumare metodologicã direcţiei de sãnãtate publicã în domeniul asistenţei medicale.

ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele şi indicatorii
(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã sunt stabilite prin prezentul contract de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor instituţionale.
(2) Directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã este obligat sã elaboreze planul de management, care face parte integrantã din prezentul contract de management.
(3) Directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã realizeazã planul de management stabilit, urmãrind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã cuprinşi în anexa la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 7
Rãspunderea pãrţilor
(1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management pãrţile rãspund potrivit reglementãrilor legale.
(2) Rãspunderea directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã este angajatã şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul sãnãtãţii.
(3) Directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã rãspunde pentru daunele produse direcţiei de sãnãtate publicã prin orice act al sãu contrar intereselor direcţiei de sãnãtate publicã, prin acte de gestiune imprudentã, prin utilizarea abuzivã sau neglijentã a fondurilor direcţiei de sãnãtate publicã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 8
Modificarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor pãrţi.
(2) Pãrţile vor adapta contractul corespunzãtor reglementãrilor legale intervenite ulterior încheierii contractului, care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 9
Încetarea contractului
(1) Prezentul contract de management înceteazã:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) la iniţiativa ministrului sãnãtãţii, în cazul evaluãrii modului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi, dacã se constatã cã nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;
c) prin revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã de cãtre ministrul sãnãtãţii pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute de lege şi a celor cuprinse în prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de aplicarea mãsurii;
d) prin renunţarea de cãtre directorul coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de data renunţãrii;
e) prin acordul pãrţilor;
f) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã;
g) prin desfiinţarea sau reorganizarea direcţiei de sãnãtate publicã;
h) în alte situaţii prevãzute expres de lege.
(2) Revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ......................... se realizeazã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi produce efecte de la data emiterii acestuia.

ARTICOLUL 10
Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţioneazã conform prevederilor care reglementeazã contenciosul administrativ.

ARTICOLUL 11
Dispoziţii finale
Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Ministerul Sãnãtãţii Director coordonator adjunct
Ministrul sãnãtãţii, pentru asistenţã medicalã,
Ion Bazac ................................B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANŢĂ

ANEXĂ
la Contractul de management nr. .........din .............


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Valoarea asumatã │
│crt.│ │ pentru anul 2009 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Acţiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale│ │
│ │curative, pe urmãtoarele domenii: │ │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate │ │
│ │clinicã; │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de specialitate │ │
│ │paraclinicã; │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de medicinã dentarã; │ │
│ │- asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã şi │ │
│ │transport sanitar; │ │
│ │- asistenţã medicalã spitaliceascã; │ │
│ │- asistenţã medicalã de recuperare; │ │
│ │- asistenţã medicalã comunitarã; │ │
│ │- îngrijiri la domiciliu; │ │
│ │- activitãţi conexe actului medical. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Acţiuni de evaluare a activitãţii cabinetelor │ │
│ │medicale de: │ │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │
│ │- specialitate clinicã; │ │
│ │- specialitate paraclinicã; │ │
│ │- medicinã dentarã; │ │
│ │- activitãţi conexe actului medical. │ │
│ │(Numãrul minim al cabinetelor evaluate este de 70% │ │
│ │din numãrul total al cabinetelor medicale pentru │ │
│ │acelaşi tip de specialitate.) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Acţiuni de evaluare a activitãţii spitalelor │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Realizarea şi actualizarea periodicã a bazei de date │ │
│ │privind structurile sanitare publice şi private din │ │
│ │teritoriu (cabinete medicale, spitale, centre de │ │
│ │diagnostic şi tratament, centre de sãnãtate, unitãţi │ │
│ │medico-sociale) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Realizarea şi actualizarea periodicã a bazei de date │ │
│ │privind resursele umane implicate în asigurarea │ │
│ │asistenţei medicale în teritoriu (medici, asistenţi │ │
│ │medicali, asistenţi medicali comunitari, mediatori │ │
│ │sanitari, medici şcolari, alt personal medical) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Organizarea de acţiuni de informare a personalului │ │
│ │medical în legãturã cu normele de eticã şi deontologie│ │
│ │profesionalã │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Organizarea de acţiuni de informare a pacienţilor cu │ │
│ │privire la drepturile şi îndatoririle acestora. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Gradul de satisfacţie al pacienţilor pe baza │ │
│ │chestionarului de evaluare │ │
│ │(Numãrul minim de intervievaţi este de 400 de │ │
│ │pacienţi.) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Organizarea de întâlniri periodice cu managerii de │ │
│ │spital în vederea instruirii acestora în scopul │ │
│ │eficientizãrii şi creşterii calitãţii actului medical │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│10. │Numãr de proceduri aprobate pentru planurile de │ │
│ │intervenţie în situaţii de urgenţã (calamitãţi, │ │
│ │caniculã, epidemii, inundaţii etc.) elaborate de │ │
│ │unitãţile sanitare │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│11. │Respectarea termenelor de raportare a datelor │ │
│ │statistice medicale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│12. │Gradul de rezolvare a reclamaţiilor şi sesizãrilor │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│13. │Gradul de sancţionare a abaterilor constatate │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR
┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Modalitatea de │ Nivelul │ │
│crt.│ │ determinare │ minim de │ Punctajul acordat │
│ │ │ │îndeplinire│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. │Acţiuni de evaluare a necesa- │Acţiune de evaluare a │3 puncte │3 puncte/acţiune de evaluare, │
│ │rului de servicii medicale │necesarului de servi- │ │astfel: │
│ │curative, pe urmãtoarele │cii medicale curative/│ │- asistenţã medicalã primarã │
│ │domenii: │domeniu/an │ │= 0,4 puncte; │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │ │- asistenţã medicalã ambula- │
│ │- asistenţã medicalã ambula- │ │ │torie de specialitate clinicã │
│ │torie de specialitate clinicã;│ │ │= 0,4 puncte; │
│ │- asistenţã medicalã ambula- │ │ │- asistenţã medicalã ambula- │
│ │torie de specialitate │ │ │torie de specialitate paracli-│
│ │paraclinicã; │ │ │nicã = 0,4 puncte; │
│ │- asistenţã medicalã ambula- │ │ │- asistenţã medicalã ambula- │
│ │torie de medicinã dentarã; │ │ │torie de medicinã dentarã = │
│ │- asistenţã medicalã de │ │ │0,4 puncte; │
│ │urgenţã prespitaliceascã şi │ │ │- asistenţã medicalã de urgenţã
│ │transport sanitar; │ │ │ prespitaliceascã şi transport│
│ │- asistenţã medicalã │ │ │sanitar = 0,2 puncte; │
│ │spitaliceascã; │ │ │- asistenţã medicalã spitali- │
│ │- asistenţã medicalã de │ │ │ceascã = 0,4 puncte; │
│ │recuperare; │ │ │- asistenţã medicalã de recu- │
│ │- asistenţã medicalã │ │ │perare = 0,2 puncte; │
│ │comunitarã; │ │ │-asistenţã medicalã comunitarã│
│ │- îngrijiri la domiciliu; │ │ │ = 0,2 puncte; │
│ │- activitãţi conexe actului │ │ │- îngrijiri la domiciliu = │
│ │medical. │ │ │0,2 puncte; │
│ │ │ │ │- activitãţi conexe actului │
│ │ │ │ │medical = 0,2 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 2. │Acţiuni de evaluare a activi- │Acţiune de evaluare a │3 puncte │1 acţiune de evaluare/tip de │
│ │tãţii cabinetelor medicale de:│activitãţii cabine- │ │cabinet medical de speciali- │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │telor medicale/tip de │ │tate = 1 punct │
│ │- specialitate clinicã; │cabinet medical de │ │ │
│ │- specialitate paraclinicã; │specialitate/an │ │ │
│ │- medicinã dentarã; │ │ │ │
│ │- activitãţi conexe actului │ │ │ │
│ │medical. │ │ │ │
│ │(Numãrul minim al cabinetelor │ │ │ │
│ │evaluate este de 70% din │ │ │ │
│ │numãrul total al cabinetelor │ │ │ │
│ │medicale pentru acelaşi tip │ │ │ │
│ │de specialitate.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 3. │Acţiuni de evaluare a activi- │Acţiune de evaluare a │3 puncte │1 acţiune de evaluare a │
│ │tãţii spitalelor │activitãţii unui │ │activitãţii unui spital/an = │
│ │ │spital/an │ │1 punct │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 4. │Realizarea şi actualizarea │Bazã de date realizatã│3 puncte │1 bazã de date realizatã şi │
│ │periodicã a bazei de date │şi actualizatã/tip de │ │actualizatã trimestrial/tip │
│ │privind structurile sanitare │structurã sanitarã │ │de structurã sanitarã= 1 punct│
│ │publice şi private din teri- │ │ │ │
│ │toriu (cabinete medicale, │ │ │ │
│ │spitale, centre de diagnostic │ │ │ │
│ │şi tratament, centre de │ │ │ │
│ │sãnãtate, unitãţi medico- │ │ │ │
│ │sociale) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 5. │Realizarea şi actualizarea │Bazã de date realizatã│3 puncte │1 bazã de date realizatã şi │
│ │periodicã a bazei de date │şi actualizatã/tip de │ │actualizatã trimestrial/tip │
│ │privind resursele umane impli-│resursã umanã │ │de personal medical = 1 punct │
│ │cate în asigurarea asistenţei │ │ │ │
│ │medicale în teritoriu (medici,│ │ │ │
│ │asistenţi medicali, asistenţi │ │ │ │
│ │medicali comunitari, mediatori│ │ │ │
│ │sanitari, medici şcolari, alt │ │ │ │
│ │personal medical) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 6. │Organizarea de acţiuni de │Numãr de acţiuni de │3 puncte │- 1 acţiune/lunã = 5 puncte; │
│ │informare a personalului │informare organizate/ │ │- 1 acţiune/trimestru = 3 │
│ │medical în legãturã cu normele│lunã/trimestru/ │ │puncte; │
│ │de eticã şi deontologie │semestru │ │- 1 acţiune/semestru = 1 punct│
│ │profesionalã │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 7. │Organizarea de acţiuni de │Numãr de acţiuni de │3 puncte │- 1 acţiune/lunã = 5 puncte; │
│ │informare a pacienţilor cu │informare organizate/ │ │- 1 acţiune/trimestru = 3 │
│ │privire la drepturile şi înda-│lunã/trimestru/ │ │puncte; │
│ │toririle acestora │semestru │ │- 1 acţiune/semestru = 1 punct│
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 8. │Gradul de satisfacţie al │Numãr de chestionare/ │3 puncte │- 1 chestionar/trimestru = 5 │
│ │pacienţilor pe baza chestiona-│trimestru/semestru │ │puncte; │
│ │rului de evaluare (Numãrul │ │ │- 1 chestionar/semestru = 3 │
│ │minim de intervievaţi este de │ │ │puncte; │
│ │400 de pacienţi.) │ │ │- 1 chestionar/an = 1 punct. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 9. │Organizarea de întâlniri │Numãr de întâlniri/ │3 puncte │- 1 acţiune/lunã = 5 puncte; │
│ │periodice cu managerii de │lunã/trimestru │ │- 1 acţiune/trimestru = 3 │
│ │spital în vederea instruirii │ │ │puncte; │
│ │acestora în scopul eficienti- │ │ │- 1 acţiune/semestru = 1 punct│
│ │zãrii şi creşterii calitãţii │ │ │ │
│ │actului medical │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│10. │Numãr de proceduri aprobate │Numãr de proceduri │3 puncte │- 4 proceduri/fiecare unitate │
│ │pentru planurile de interven- │pentru fiecare unitate│ │sanitarã = 5 puncte; │
│ │ţie în situaţii de urgenţã │sanitarã │ │- 3 proceduri/fiecare unitate │
│ │(calamitãţi, caniculã, epide- │ │ │sanitarã = 3 puncte; │
│ │mii, inundaţii etc.) elaborate│ │ │- 2 proceduri/fiecare unitate │
│ │de unitãţile sanitare │ │ │sanitarã = 1 punct. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│11. │Respectarea termenelor de │Termenul la care s-a │3 puncte │- respectarea termenelor = 5 │
│ │raportare a datelor statistice│realizat raportarea │ │puncte; │
│ │medicale │datelor statistice/ │ │- întârzierea termenului de │
│ │ │termenul stabilit │ │raportare cu 1-2 zile = 3 │
│ │ │ │ │puncte; │
│ │ │ │ │- întârzierea termenului de │
│ │ │ │ │raportare cu 3-5 zile= 1 punct│
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│12. │Gradul de rezolvare a reclama-│Numãr de reclamaţii │3 puncte │- 90-100 % = 5 puncte; │
│ │ţiilor şi sesizãrilor │şi sesizãri rezolvate/│ │- 80-90% = 4 puncte; │
│ │ │total reclamaţii şi │ │- 70-80% = 3 puncte; │
│ │ │sesizãri înregistrate │ │- 60-70% = 2 puncte; │
│ │ │x 100 │ │- 50-60% = 1 punct. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│13. │Gradul de sancţionare a │Numãr de abateri │3 puncte │- 90-100 % = 5 puncte; │
│ │abaterilor constatate │sancţionate/numãr de │ │- 80-90% = 4 puncte; │
│ │ │abateri constatate │ │- 70-80% = 3 puncte; │
│ │ │x 100 │ │- 60-70% = 2 puncte; │
│ │ │ │ │- 50-60% = 1 punct. │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘

D. FIŞA DE EVALUARE
a activitãţii desfãşurate de directorul coordonator
adjunct pentru asistenţã medicalã
┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ Indicator de performanţã │ Valoarea indicatorului│Gradul de│Punctajul│
│crt.│ ├────────────┬──────────┤realizare│ acordat │
│ │ │asumatã prin│ realizatã│ │ │
│ │ │ contract │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Acţiuni de evaluare a necesarului de │ │ │ │ │
│ │servicii medicale curative, pe │ │ │ │ │
│ │urmãtoarele domenii: │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de │ │ │ │ │
│ │specialitate clinicã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de │ │ │ │ │
│ │specialitate paraclinicã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã ambulatorie de │ │ │ │ │
│ │medicinã dentarã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã de urgenţã │ │ │ │ │
│ │prespitaliceascã şi transport sanitar; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã spitaliceascã; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã de recuperare; │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã comunitarã; │ │ │ │ │
│ │- îngrijiri la domiciliu; │ │ │ │ │
│ │- activitãţi conexe actului medical. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Acţiuni de evaluare a activitãţii │ │ │ │ │
│ │cabinetelor medicale de: │ │ │ │ │
│ │- asistenţã medicalã primarã; │ │ │ │ │
│ │- specialitate clinicã; │ │ │ │ │
│ │- specialitate paraclinicã; │ │ │ │ │
│ │- medicinã dentarã; │ │ │ │ │
│ │- activitãţi conexe actului medical. │ │ │ │ │
│ │(Numãrul minim al cabinetelor evaluate │ │ │ │ │
│ │este de 70% din numãrul total al │ │ │ │ │
│ │cabinetelor medicale pentru acelaşi │ │ │ │ │
│ │tip de specialitate.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Acţiuni de evaluare a activitãţii │ │ │ │ │
│ │spitalelor │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Realizarea şi actualizarea periodicã a │ │ │ │ │
│ │bazei de date privind structurile │ │ │ │ │
│ │sanitare publice şi private din │ │ │ │ │
│ │teritoriu (cabinete medicale, spitale, │ │ │ │ │
│ │centre de diagnostic şi tratament, │ │ │ │ │
│ │centre de sãnãtate, unitãţi │ │ │ │ │
│ │medico-sociale) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Realizarea şi actualizarea periodicã a │ │ │ │ │
│ │bazei de date privind resursele umane │ │ │ │ │
│ │implicate în asigurarea asistenţei │ │ │ │ │
│ │medicale în teritoriu (medici, asis- │ │ │ │ │
│ │tenţi medicali, asistenţi medicali │ │ │ │ │
│ │comunitari, mediatori sanitari, medici │ │ │ │ │
│ │şcolari, alt personal medical) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Organizarea de acţiuni de informare a │ │ │ │ │
│ │personalului medical în legãturã cu │ │ │ │ │
│ │normele de eticã şi deontologie │ │ │ │ │
│ │profesionalã │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Organizarea de acţiuni de informare a │ │ │ │ │
│ │pacienţilor cu privire la drepturile │ │ │ │ │
│ │şi îndatoririle acestora │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │Gradul de satisfacţie al pacienţilor │ │ │ │ │
│ │pe baza chestionarului de evaluare │ │ │ │ │
│ │(Numãrul minim de intervievaţi este de │ │ │ │ │
│ │400 de pacienţi.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 9. │Organizarea de întâlniri periodice cu │ │ │ │ │
│ │managerii de spital în vederea instrui-│ │ │ │ │
│ │rii acestora în scopul eficientizãrii │ │ │ │ │
│ │şi creşterii calitãţii actului medical │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Numãr de proceduri aprobate pentru │ │ │ │ │
│ │planurile de intervenţie în situaţii de│ │ │ │ │
│ │urgenţã (calamitãţi, caniculã,epidemii,│ │ │ │ │
│ │inundaţii etc.) elaborate de unitãţile │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│11. │Respectarea termenelor de raportare a │ │ │ │ │
│ │datelor statistice medicale │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│12. │Gradul de rezolvare a reclamaţiilor şi │ │ │ │ │
│ │sesizãrilor │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│13. │Gradul de sancţionare a abaterilor │ │ │ │ │
│ │constatate │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│Calificativul acordat │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Comisia de evaluare, numitã prin Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. ........... din ............., pe baza rezultatelor obţinute, propune ...................... dnei/dlui ..................................., director coordonator adjunct pentru asistenţã medicalã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ................................................ .
Prezenta fişã de evaluare a fost întocmitã în douã exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a rãmas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, în evidenţa Direcţiei de Sãnãtate Publicã ........... .
Persoana evaluatã poate contesta rezultatul obţinut în termen de 24 de ore de la data luãrii la cunoştinţã a conţinutului fişei de evaluare.

Ministerul Sãnãtãţii Director coordonator adjunct
Ministrul sãnãtãţii, pentru asistenţã medicalã,
Ion Bazac .........................


ANEXA 4

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT PENTRU CONTROL ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

A. CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL 1
Pãrţile contractante
1. Ministerul Sãnãtãţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, în calitate de ministru al sãnãtãţii, denumit în continuare angajator,
şi
2. Doamna/Domnul ............................................, în calitate de director coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ................................................, domiciliatã/domiciliat în localitatea .................................., str. ............................. nr. ....., judeţul/sectorul ............, posesoare/posesor a/al buletinului/cãrţii de identitate seria ..... nr. .............., eliberat/eliberatã de ................... la data de ............., CNP .......................................,
au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Organizarea, conducerea şi coordonarea activitãţii de control în sãnãtatea publicã din cadrul Direcţiei de Sãnãtate Publicã ..........................., în condiţiile realizãrii unui management eficient şi de calitate.
2.2. Directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã va acţiona pe baza obiectivelor stabilite în planul de implementare a proiectului de management şi a indicatorilor de performanţã, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 3
Durata contractului
Prezentul contract de management se încheie pe o perioadã de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............ .

ARTICOLUL 4
Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã
A. Directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie remunerat în conformitate cu reglementãrile legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adicã cu suma de 1.739 lei, la care se adaugã indemnizaţia de conducere de 40% şi sporul de vechime în sumã de ..................., reprezentând x %;
b) sã beneficieze de concediu de odihnã potrivit reglementãrilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
c) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã;
g) sã deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnã, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasãrilor în interes de serviciu, în ţarã şi în strãinãtate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementãrile legale în vigoare; deplasãrile în strãinãtate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sãnãtãţii;
h) sã beneficieze de drepturile de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi de cele privind asigurãrile sociale de stat;
i) sã beneficieze, de drept, de informare nelimitatã asupra activitãţii direcţiei de sãnãtate publicã, având acces la toate documentele privind activitatea specificã a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare;
j) sã solicite, în cazuri justificate, aprobarea modificãrii valorii indicatorilor asumaţi, cuprinşi în anexa la contractul de management sau la actul adiţional la contract.
B. Directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã prevãzuţi în anexa la prezentul contract de management;
b) sã organizeze şi sã implementeze activitatea de control în sãnãtatea publicã;
c) sã întocmeascã planul tematic anual al activitãţii de control în sãnãtatea publicã, în funcţie de problemele de sãnãtate publicã identificate în anul precedent;
d) sã se asigure de întocmirea corectã şi la timp a raportãrilor solicitate;
e) sã identifice problemele de sãnãtate publicã la nivel local şi sã le raporteze directorului coordonator al direcţiei de sãnãtate publicã şi Ministerului Sãnãtãţii;
f) sã se implice în soluţionarea problemelor de sãnãtate publicã la nivel local şi sã informeze populaţia prin procedurile aprobate de directorul coordonator;
g) sã evalueze periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi sã acorde calificativul anual;
h) sã nu transmitã altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultã din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilã a ministrului sãnãtãţii;
i) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei de sãnãtate publicã;
j) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
k) sã stabileascã şi sã urmãreascã aplicarea reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãţii în domeniul sãu de competenţã;
l) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5
Drepturile şi obligaţiile angajatorului
A. Angajatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã pretindã directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii cuprinse în prezentul contract de management, asumate prin semnãturã;
b) sã solicite directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizãrii planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
c) sã aprobe modificarea valorii indicatorilor asumaţi de cãtre directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã, cuprinşi în anexa la prezentul contract de management, în cazuri temeinic justificate;
d) sã evalueze, cel puţin anual, modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã prin contract şi sã adopte mãsuri de recompensare sau de sancţionare conform legii.
B. Angajatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
b) sã asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã sã primeascã toate drepturile stabilite de reglementãrile legale;
c) sã asigure îndrumare metodologicã direcţiei de sãnãtate publicã în domeniul controlului în sãnãtatea publicã.

ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele şi indicatorii
(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã sunt stabilite prin prezentul contract de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor instituţionale.
(2) Directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã este obligat sã elaboreze planul de management, care face parte integrantã din prezentul contract de management.
(3) Directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã realizeazã planul de management stabilit, urmãrind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã cuprinşi în anexa la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 7
Rãspunderea pãrţilor
(1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management pãrţile rãspund potrivit reglementãrilor legale.
(2) Rãspunderea directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã este angajatã şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul sãnãtãţii.
(3) Directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã rãspunde pentru daunele produse direcţiei de sãnãtate publicã prin orice act al sãu contrar intereselor direcţiei de sãnãtate publicã, prin acte de gestiune imprudentã, prin utilizarea abuzivã sau neglijentã a fondurilor direcţiei de sãnãtate publicã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 8
Modificarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor pãrţi.
(2) Pãrţile vor adapta contractul corespunzãtor reglementãrilor legale intervenite ulterior încheierii contractului, care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 9
Încetarea contractului
(1) Prezentul contract de management înceteazã:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) la iniţiativa ministrului sãnãtãţii, în cazul evaluãrii modului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi, dacã se constatã cã nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;
c) prin revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã de cãtre ministrul sãnãtãţii pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute de lege şi a celor cuprinse în prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de aplicarea mãsurii;
d) prin renunţarea de cãtre directorul coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de data renunţãrii;
e) prin acordul pãrţilor;
f) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã;
g) prin desfiinţarea sau reorganizarea direcţiei de sãnãtate publicã;
h) în alte situaţii prevãzute expres de lege.
(2) Revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ......................... se realizeazã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi produce efecte de la data emiterii acestuia.

ARTICOLUL 10
Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţioneazã conform prevederilor care reglementeazã contenciosul administrativ.

ARTICOLUL 11
Dispoziţii finale
Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Ministerul Sãnãtãţii Director coordonator adjunct
Ministrul sãnãtãţii, pentru control în sãnãtatea publicã,
Ion Bazac ...................................B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANŢĂ

ANEXĂ
la Contractul de management nr. .........din .............┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Gradul de │
│crt.│ │ realizare asumat │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Constituirea hãrţii obiectivelor în care se desfãşoarã│ │
│ │activitãţi cu risc pentru sãnãtatea publicã şi supuse │ │
│ │controlului (catagrafia unitãţilor, pe fiecare domeniu│ │
│ │supus controlului) şi actualizarea permanentã a │ │
│ │acesteia │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Numãrul de unitãţi controlate din judeţ, pe fiecare │ │
│ │domeniu de control în sãnãtatea publicã: │ │
│ │- unitãţi de învãţãmânt pentru preşcolari (inclusiv │ │
│ │creşe), pentru şcolari, licee şi universitãţi etc.; │ │
│ │- unitãţi sanitare: cabinete medicale, centre de │ │
│ │diagnostic şi policlinici, unitãţi sanitare cu paturi,│ │
│ │laboratoare de analize medicale etc.; │ │
│ │- unitãţi de asistenţã socialã cu cazare; │ │
│ │- unitãţi alimentare de depozitare, producţie, │ │
│ │distribuţie, comercializare, alimentaţie publicã şi │ │
│ │colectivã, catering etc.; │ │
│ │- unitãţi de cazare; │ │
│ │- unitãţi de înfrumuseţare; │ │
│ │- unitãţi de tratare, captare şi aprovizionare cu │ │
│ │apã potabilã; │ │
│ │- unitãţi de colectare, depozitare temporarã şi │ │
│ │neutralizare a deşeurilor periculoase; │ │
│ │- alte tipuri de unitãţi │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Numãrul de recontroale efectuate din totalul │ │
│ │controalelor finalizate cu recomandãri şi termene │ │
│ │de remediere │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Numãrul de acţiuni tematice de control în sãnãtatea │ │
│ │publicã efectuate pe fiecare domeniu din totalul │ │
│ │acţiunilor planificate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Efectuarea corectã şi la termen a tuturor raportãrilor│ │
│ │solicitate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Numãrul de proceduri elaborate din totalul procedu- │ │
│ │rilor necesare (pentru atribuţiile specifice prevãzute│ │
│ │în regulamentul de organizare şi funcţionare al DSP) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Numãrul de probleme de sãnãtate publicã identificate │ │
│ │în judeţ şi raportate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Numãrul problemelor de sãnãtate publicã soluţionate*) │ │
│ │din totalul problemelor de sãnãtate publicã │ │
│ │identificate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Numãrul de acţiuni de informare a populaţiei privind │ │
│ │problemele de sãnãtate publicã identificate în judeţ │ │
│ │prin control │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│10. │Numãrul de sesizãri de la persoane fizice sau juridice│ │
│ │soluţionate, din totalul sesizãrilor pe probleme de │ │
│ │control în sãnãtatea publicã │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘-------
*) Soluţionate sau în care s-a implicat pentru a le soluţiona prin grija autoritãţilor competente.


C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR
┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Modalitatea de │ Nivelul │ │
│crt.│ │ determinare │ minim de │ Punctajul acordat │
│ │ │ │îndeplinire│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. │Constituirea hãrţii │Nr. total de obiective│3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │obiectivelor în care se │catagrafiate/nr. total│ │- 60% - 3 puncte; │
│ │desfãşoarã activitãţi cu risc │de obiective aflate în│ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │pentru sãnãtatea publicã şi │baza de date a │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │supuse controlului │biroului avize- │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │(catagrafia unitãţilor, pe │autorizaţii x 100 │ │- 100% - 5 puncte. │
│ │fiecare domeniu supus │ │ │ │
│ │controlului) şi actualizarea │ │ │ │
│ │permanentã a acesteia │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 2. │Numãrul de unitãţi controlate │Nr. de unitãţi │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │din judeţ, pe fiecare domeniu │controlate/nr. de │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │de control în sãnãtatea │unitãţi catagrafiate │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │publicã: │x 100 │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │- unitãţi de învãţãmânt pentru│ │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │preşcolari (inclusiv creşe), │ │ │- 100% - 5 puncte. │
│ │pentru şcolari, licee şi │ │ │ │
│ │universitãţi etc.; │ │ │ │
│ │- unitãţi sanitare: cabinete │ │ │ │
│ │medicale, centre de diagnostic│ │ │ │
│ │şi policlinici, unitãţi │ │ │ │
│ │sanitare cu paturi, │ │ │ │
│ │laboratoare de analize │ │ │ │
│ │medicale etc.; │ │ │ │
│ │- unitãţi de asistenţã socialã│ │ │ │
│ │cu cazare; │ │ │ │
│ │- unitãţi alimentare de │ │ │ │
│ │depozitare, producţie, │ │ │ │
│ │distribuţie, comercializare, │ │ │ │
│ │alimentaţie publicã şi │ │ │ │
│ │colectivã, catering etc.; │ │ │ │
│ │- unitãţi de cazare; │ │ │ │
│ │- unitãţi de înfrumuseţare; │ │ │ │
│ │- unitãţi de tratare, captare │ │ │ │
│ │şi aprovizionare cu apã │ │ │ │
│ │potabilã; │ │ │ │
│ │- unitãţi de colectare, │ │ │ │
│ │depozitare temporarã şi │ │ │ │
│ │neutralizare a deşeurilor │ │ │ │
│ │periculoase; │ │ │ │
│ │- alte tipuri de unitãţi. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 3. │Numãrul de recontroale │Nr. de recontroale │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │efectuate din totalul │efectuate/nr. de │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │controalelor finalizate cu │controale cu termene │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │recomandãri şi termene de │de remediere x 100 │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │remediere │ │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │ │ │- 100% - 5 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 4. │Numãrul de acţiuni tematice de│Nr. de acţiuni tema- │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │control în sãnãtatea publicã │tice efectuate/nr. de │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │efectuate pe fiecare domeniu │acţiuni tematice │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │din totalul acţiunilor │planificate sau │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │planificate │dispuse de MS-DCSP │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │ │ │- 100% - 5 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 5. │Efectuarea corectã şi la │Din evidenţa MS-DCSP │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │termen a tuturor raportãrilor │ │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │solicitate │ │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │ │ │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │ │ │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │ │ │- 100% - 5 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 6. │Numãrul de proceduri elaborate│Nr. de proceduri │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │din totalul procedurilor │elaborate/nr. total de│ │- 60% - 3 puncte; │
│ │necesare (pentru atribuţiile │proceduri specifice │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │specifice prevãzute în │x 100, conform ROF │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │regulamentul de organizare şi │ │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │funcţionare al DSP) │ │ │- 100% - 5 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 7. │Numãrul de probleme de │Nr. de probleme de │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │sãnãtate publicã identificate │sãnãtate publicã │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │în judeţ şi raportate │raportate MS-DCSP/nr. │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │ │de probleme de │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │ │sãnãtate publicã │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │identificate prin │ │- 100% - 5 puncte. │
│ │ │acţiuni de control │ │ │
│ │ │ x 100 │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 8. │Numãrul problemelor de │Nr. de probleme de │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │sãnãtate publicã soluţionate*)│sãnãtate publicã │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │din totalul problemelor de │soluţionate sau în │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │sãnãtate publicã identificate │curs de soluţionare / │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │ │nr. de probleme │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │raportate x 100 │ │- 100% - 5 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 9. │Numãrul de acţiuni de │Nr. de acţiuni de │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │informare a populaţiei privind│informare a populaţiei│ │- 60% - 3 puncte; │
│ │problemele de sãnãtate publicã│/ nr. de probleme de │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │identificate în judeţ prin │sãnãtate publicã │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │control │identificate şi │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │raportate x 100 │ │- 100% - 5 puncte. │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│10. │Numãrul de sesizãri de la │Nr. de sesizãri │3 puncte │- 50% - 2,5 puncte; │
│ │persoane fizice sau juridice │soluţionate/nr. de │ │- 60% - 3 puncte; │
│ │soluţionate din totalul │sesizãri înregistrate │ │- 70% - 3,5 puncte; │
│ │sesizãrilor pe probleme de │ x 100 │ │- 80% - 4 puncte; │
│ │control în sãnãtatea publicã │ │ │- 90% - 4,5 puncte; │
│ │ │ │ │- 100% - 5 puncte. │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘--------
*) Soluţionate sau în care s-a implicat pentru a le soluţiona prin grija autoritãţilor competente.


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
COMISIA DE EVALUARE


D. FIŞA DE EVALUARE
a activitãţii desfãşurate de directorul coordonator
adjunct pentru control în sãnãtatea publicã în anul.........

┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Valoarea indicatorului│Gradul de│Punctajul│
│crt.│ ├────────────┬──────────┤realizare│ acordat │
│ │ │asumatã prin│ realizatã│ │ │
│ │ │ contract │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Constituirea hãrţii obiectivelor în │ │ │ │ │
│ │care se desfãşoarã activitãţi cu risc │ │ │ │ │
│ │pentru sãnãtatea publicã, supuse con- │ │ │ │ │
│ │trolului (catagrafia unitãţilor, pe │ │ │ │ │
│ │fiecare domeniu supus controlului), şi │ │ │ │ │
│ │actualizarea permanentã a acesteia │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Numãrul de unitãţi controlate din │ │ │ │ │
│ │judeţ, pe fiecare domeniu de control │ │ │ │ │
│ │în sãnãtatea publicã: │ │ │ │ │
│ │- unitãţi de învãţãmânt pentru preşco- │ │ │ │ │
│ │lari (inclusiv creşe), pentru şcolari, │ │ │ │ │
│ │licee şi universitãţi etc.; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi sanitare: cabinete medicale, │ │ │ │ │
│ │centre de diagnostic şi policlinici, │ │ │ │ │
│ │unitãţi sanitare cu paturi, laboratoare│ │ │ │ │
│ │de analize medicale etc.; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi de asistenţã socialã cu │ │ │ │ │
│ │cazare; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi alimentare de depozitare, │ │ │ │ │
│ │producţie, distribuţie, comercializare,│ │ │ │ │
│ │alimentaţie publicã şi colectivã, │ │ │ │ │
│ │catering etc.; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi de cazare; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi de înfrumuseţare; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi de tratare, captare şi │ │ │ │ │
│ │aprovizionare cu apã potabilã; │ │ │ │ │
│ │- unitãţi de colectare, depozitare │ │ │ │ │
│ │temporarã şi neutralizare a deşeurilor │ │ │ │ │
│ │periculoase; │ │ │ │ │
│ │- alte tipuri de unitãţi. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Numãrul de recontroale efectuate din │ │ │ │ │
│ │totalul controalelor finalizate cu │ │ │ │ │
│ │recomandãri şi termene de remediere │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Numãrul de acţiuni tematice de control │ │ │ │ │
│ │în sãnãtatea publicã efectuate pe │ │ │ │ │
│ │fiecare domeniu, din totalul acţiunilor│ │ │ │ │
│ │planificate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Efectuarea corectã şi la termen a │ │ │ │ │
│ │tuturor raportãrilor solicitate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Numãrul de proceduri elaborate din │ │ │ │ │
│ │totalul procedurilor necesare (pentru │ │ │ │ │
│ │atribuţiile specifice prevãzute în │ │ │ │ │
│ │regulamentul de organizare şi funcţi- │ │ │ │ │
│ │onare al DSP) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Numãrul de probleme de sãnãtate publicã│ │ │ │ │
│ │identificate în judeţ şi raportate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │Numãrul problemelor de sãnãtate publicã│ │ │ │ │
│ │soluţionate*) din totalul problemelor │ │ │ │ │
│ │de sãnãtate publicã identificate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 9. │Numãrul de acţiuni de informare a │ │ │ │ │
│ │populaţiei privind problemele de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate publicã identificate în judeţ │ │ │ │ │
│ │prin control │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Numãrul de sesizãri de la persoane │ │ │ │ │
│ │fizice sau juridice soluţionate din │ │ │ │ │
│ │totalul sesizãrilor pe probleme de │ │ │ │ │
│ │control în sãnãtatea publicã │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤
│Calificativul acordat │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
*) Soluţionate sau în care s-a implicat pentru a le soluţiona prin grija autoritãţilor competente.

Comisia de evaluare, numitã prin Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. ............ din ....................., pe baza rezultatelor obţinute, propune ........................................ dnei/dnului ...................................., director coordonator adjunct pentru control în sãnãtatea publicã al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ............................................................ .
Prezenta fişã de evaluare a fost întocmitã în douã exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a rãmas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, în evidenţa Direcţiei de Sãnãtate Publicã .................... .
Persoana evaluatã poate contesta rezultatul obţinut în termen de 24 de ore de la data luãrii la cunoştinţã a conţinutului fişei de evaluare.

Comisia de evaluare Director coordonator adjunct
........................... pentru control în sãnãtatea publicã,
........................... .................................


ANEXA 5

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI PROGRAME

A. CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL 1
Pãrţile contractante
1. Ministerul Sãnãtãţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, în calitate de ministru al sãnãtãţii, denumit în continuare angajator,
şi
2. Doamna/Domnul ................................, în calitate de director coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe al Direcţiei de Sãnãtate Publicã ..................................................., domiciliatã/domiciliat în localitatea ..............................................., str. ................................... nr. ..........., judeţul/sectorul ......................, posesoare/posesor a/al buletinului/cãrţii de identitate seria ..... nr. ......................., eliberat/eliberatã de ............................. la data de ........................., CNP ..................................,
au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului
2.1. Organizarea, conducerea şi coordonarea activitãţii de sãnãtate publicã şi a programelor din cadrul Direcţiei de Sãnãtate Publicã ..........................., în condiţiile realizãrii unui management eficient şi de calitate.
2.2. Directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe va acţiona pe baza obiectivelor stabilite în planul de implementare a proiectului de management şi a indicatorilor de performanţã, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 3
Durata contractului
Prezentul contract de management se încheie pe o perioadã de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe al Direcţiei de Sãnãtate Publicã............

ARTICOLUL 4
Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe
A. Directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie remunerat în conformitate cu reglementãrile legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adicã cu suma de 1.739 lei, la care se adaugã indemnizaţia de conducere de 40% şi sporul de vechime în sumã de ..................., reprezentând x%;
b) sã beneficieze de concediu de odihnã potrivit reglementãrilor legale aplicabile instituţiilor bugetare;
c) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã;
f) dreptul la formare profesionalã;
g) sã deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnã, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasãrilor în interes de serviciu, în ţarã şi în strãinãtate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementãrile legale în vigoare; deplasãrile în strãinãtate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sãnãtãţii;
h) sã beneficieze de drepturile de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi de cele privind asigurãrile sociale de stat;
i) sã beneficieze de drept de informare nelimitatã asupra activitãţii direcţiei de sãnãtate publicã pe care o conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specificã a acesteia, potrivit normelor legale în vigoare;
j) sã solicite, în cazuri justificate, aprobarea modificãrii valorii indicatorilor asumaţi, cuprinşi în anexa la contractul de management sau la actul adiţional la contract.
B. Directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe are urmãtoarele obligaţii:
a) sã realizeze planul de management şi sã urmãreascã execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã prevãzuţi în anexa la prezentul contract de management;
b) sã coordoneze activitãţile de supraveghere epidemiologicã a bolilor transmisibile şi netransmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţã şi muncã şi promovarea sãnãtãţii, desfãşurate la nivel teritorial;
c) sã organizeze, sã coordoneze şi sã monitorizeze activitatea de sãnãtate publicã desfãşuratã de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;
d) sã coordoneze la nivel teritorial desfãşurarea activitãţilor de prevenire şi limitare a rãspândirii bolilor transmisibile în situaţii de risc epidemiologic;
e) sã coordoneze şi sã controleze modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene;
f) sã coordoneze implementarea la nivel judeţean a activitãţilor prevãzute în programele naţionale de sãnãtate publicã;
g) sã organizeze analiza trimestrialã şi anualã a indicatorilor programelor de sãnãtate de la unitãţile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sãnãtate;
h) sã organizeze la nivel local activitatea de management al programului de imunizãri;
i) sã organizeze culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul sãu de competenţã, primite de la unitãţile sanitare publice sau private;
j) sã participe la elaborarea raportului stãrii de sãnãtate a comunitãţii şi a raportului stãrii de sãnãtate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţã şi de muncã;
k) sã elaboreze şi sã propunã directorului coordonator bugetul specific domeniului pe care îl coordoneazã;
l) sã evalueze periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi sã acorde calificativul anual;
m) sã nu transmitã altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultã din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilã a ministrului sãnãtãţii;
n) sã respecte prevederile legale în vigoare referitoare la pãstrarea secretului/confidenţialitãţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea direcţiei de sãnãtate publicã;
o) sã aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
p) sã stabileascã şi sã urmãreascã aplicarea reglementãrilor emise de Ministerul Sãnãtãţii în domeniul sãu de competenţã;
q) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 5
Drepturile şi obligaţiile angajatorului
A. Angajatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã pretindã directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii cuprinse în prezentul contract de management, asumate prin semnãturã;
b) sã solicite directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizãrii planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia;
c) sã aprobe modificarea valorii indicatorilor asumaţi de cãtre directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe, cuprinşi în anexa la prezentul contract de management, în cazuri temeinic justificate;
d) sã evalueze, cel puţin anual, modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe prin contract şi sã adopte mãsuri de recompensare sau de sancţionare conform legii.
B. Angajatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare;
b) sã asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe sã primeascã toate drepturile stabilite de reglementãrile legale;
c) sã asigure îndrumare metodologicã direcţiei de sãnãtate publicã în domeniul sãnãtãţii publice şi programelor de sãnãtate.

ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele şi indicatorii
(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe sunt stabilite prin prezentul contract de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor instituţionale.
(2) Directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe este obligat sã elaboreze planul de management, care face parte integrantã din prezentul contract de management.
(3) Directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe realizeazã planul de management stabilit, urmãrind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã cuprinşi în anexa la prezentul contract de management.

ARTICOLUL 7
Rãspunderea pãrţilor
(1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management pãrţile rãspund potrivit reglementãrilor legale.
(2) Rãspunderea directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe este angajatã şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ministrul sãnãtãţii.
(3) Directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe rãspunde pentru daunele produse direcţiei de sãnãtate publicã prin orice act al sãu contrar intereselor direcţiei de sãnãtate publicã, prin acte de gestiune imprudentã, prin utilizarea abuzivã sau neglijentã a fondurilor direcţiei de sãnãtate publicã, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 8
Modificarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor pãrţi.
(2) Pãrţile vor adapta contractul corespunzãtor reglementãrilor legale intervenite ulterior încheierii contractului, care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 9
Încetarea contractului
(1) Prezentul contract de management înceteazã:
a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b) la iniţiativa ministrului sãnãtãţii, în cazul evaluãrii modului de îndeplinire a indicatorilor asumaţi, dacã se constatã cã nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;
c) prin revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe de cãtre ministrul sãnãtãţii pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute de lege şi a celor cuprinse în prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de aplicarea mãsurii;
d) prin renunţarea de cãtre directorul coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilã scrisã cu minimum 15 zile înainte de data renunţãrii;
e) prin acordul pãrţilor;
f) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecãtoreascã a directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe;
g) prin desfiinţarea sau reorganizarea direcţiei de sãnãtate publicã;
h) în alte situaţii prevãzute expres de lege.
(2) Revocarea din funcţie a directorului coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe al Direcţiei de Sãnãtate Publicã......................... se realizeazã prin ordin al ministrului sãnãtãţii şi produce efecte de la data emiterii acestuia.

ARTICOLUL 10
Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţioneazã conform prevederilor care reglementeazã contenciosul administrativ.

ARTICOLUL 11
Dispoziţii finale
Prezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Ministerul Sãnãtãţii Director coordonator adjunct
Ministrul sãnãtãţii, de sãnãtate publicã şi programe,
Ion Bazac .............................B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANŢĂ

ANEXĂ
la Contractul de management nr. .............. din ................


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului de performanţã │ Valoarea asumatã │
│crt.│ │ pentru anul 2009 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Organizarea de acţiuni de instruire pentru personalul │ │
│ │furnizorilor de servicii medicale, în vederea imple- │ │
│ │mentãrii legislaţiei şi a mãsurilor specifice pentru │ │
│ │fiecare domeniu de activitate (boli transmisibile, │ │
│ │igiena mediului, igiena alimentaţiei, medicina muncii,│ │
│ │programe de sãnãtate etc.) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Organizarea de acţiuni de identificare a comunitãţilor│ │
│ │de populaţie vulnerabile din judeţ şi implementarea de│ │
│ │mãsuri de sãnãtate publicã │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Realizarea indicatorilor fizici şi de eficienţã │ │
│ │prevãzuţi în ordinul anual al ministrului sãnãtãţii │ │
│ │privind derularea programelor naţionale de sãnãtate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Efectuarea corectã şi la termen a tuturor raportãrilor│ │
│ │solicitate de Ministerul Sãnãtãţii sau instituţiile │ │
│ │abilitate în acest sens, din subordinea/coordonarea │ │
│ │acestuia │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Acţiuni de informare a populaţiei privind problemele │ │
│ │de sãnãtate publicã identificate la nivel naţional, │ │
│ │judeţean sau internaţional │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Acţiuni de verificare a modului de efectuare şi │ │
│ │raportare a imunizãrilor din Programul naţional de │ │
│ │imunizare la nivelul asistenţei medicale primare din │ │
│ │teritoriul de competenţã │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Respectarea termenelor de raportare a raportului de │ │
│ │activitate privind derularea programelor naţionale de │ │
│ │sãnãtate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de │ │
│ │boalã transmisibilã, conform prevederilor Hotãrârii │ │
│ │Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodolo- │ │
│ │giei de raportare şi de colectare a datelor pentru │ │
│ │supravegherea bolilor transmisibile │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Acţiuni organizate în vederea instituirii de mãsuri de│ │
│ │sãnãtate publicã pentru soluţionarea problemelor │ │
│ │locale de igiena mediului şi respectarea cerinţelor │ │
│ │legislaţiei europene în domeniu │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│10. │Gradul de rezolvare a reclamaţiilor şi sesizãrilor │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR
┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Modalitatea de │ Nivelul │ │
│crt.│ │ determinare │ minim de │ Punctajul acordat │
│ │ │ │îndeplinire│ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. │Organizarea de acţiuni de │Numãr de acţiuni │3 puncte │1 acţiune de instruire/ │
│ │instruire pentru personalul │realizate de DSP/ │ │domeniu/an = 1 punct │
│ │furnizorilor de servicii │domeniu/an │ │ │
│ │medicale, în vederea implemen-│ │ │ │
│ │tãrii legislaţiei şi a mãsu- │ │ │ │
│ │rilor specifice pentru fiecare│ │ │ │
│ │domeniu de activitate (boli │ │ │ │
│ │transmisibile, igiena mediului│ │ │ │
│ │igiena alimentaţiei, medicina │ │ │ │
│ │muncii, programe de sãnãtate │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 2. │Organizarea de acţiuni de │Numãr de acţiuni │3 puncte │1 acţiune de identificare/an │
│ │identificare a comunitãţilor │realizate de DSP/an │ │= 1 punct │
│ │de populaţie vulnerabile din │ │ │ │
│ │judeţ şi implementarea de │ │ │ │
│ │mãsuri de sãnãtate publicã │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 3. │Realizarea indicatorilor │Indicator realizat/ │3 puncte │- respectarea termenelor = 4 │
│ │fizici şi de eficienţã prevã- │indicator previzionat │ │puncte; │
│ │zuţi în ordinul anual al │x 100 │ │- întârzierea termenului de │
│ │ministrului sãnãtãţii privind │ │ │raportare cu 1-2 zile = 3 │
│ │derularea programelor naţio- │ │ │puncte │
│ │nale de sãnãtate │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 4. │Efectuarea corectã şi la │Termenul la care s-a │3 puncte │- respectarea termenelor = 4 │
│ │termen a tuturor raportãrilor │realizat raportarea │ │puncte; │
│ │solicitate de Ministerul │datelor solicitate/ │ │- întârzierea termenului de │
│ │Sãnãtãţii sau instituţiile │termenul stabilit │ │raportare cu 1-2 zile = 3 │
│ │abilitate în acest sens, din │ │ │puncte │
│ │subordinea/coordonarea │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 5. │Acţiuni de informare a popu- │Numãr de acţiuni │3 puncte │- 15-20 acţiuni de informare/ │
│ │laţiei privind problemele de │realizate de DSP/an │ │an = 5 puncte; │
│ │sãnãtate publicã identificate │ │ │- 10-15 acţiuni de informare/ │
│ │la nivel naţional, judeţean │ │ │an = 4 puncte; │
│ │sau internaţional │ │ │- < 10 acţiuni de informare/ │
│ │ │ │ │an = 3 puncte │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 6. │Acţiuni de verificare a │Numãr de acţiuni │3 puncte │- 1 acţiune/lunã = 5 puncte; │
│ │modului de efectuare şi rapor-│realizate de DSP/an │ │- 1 acţiune/trimestru = 4 │
│ │tare a imunizãrilor din Pro- │ │ │puncte; │
│ │gramul naţional de imunizare │ │ │- 1 acţiune/semestru = 3 │
│ │la nivelul asistenţei medicale│ │ │puncte │
│ │primare din teritoriul de │ │ │ │
│ │competenţã │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 7. │Respectarea termenelor de │Termenul la care s-a │3 puncte │- respectarea termenelor = 4 │
│ │raportare a raportului de │realizat raportarea │ │puncte; │
│ │activitate privind derularea │datelor solicitate/ │ │- întârzierea termenului de │
│ │programelor naţionale de │termenul stabilit │ │raportare cu 1-2 zile = 3 │
│ │sãnãtate │ │ │puncte │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 8. │Respectarea termenelor de │Termenul la care s-a │3 puncte │- respectarea termenelor = 4 │
│ │raportare a cazurilor de boalã│realizat raportarea │ │puncte; │
│ │transmisibilã, conform preve- │datelor solicitate/ │ │- întârzierea termenului de │
│ │derilor Hotãrârii Guvernului │termenul prevãzut │ │raportare cu 1-2 zile = 3 │
│ │nr. 589/2007 │ │ │puncte │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 9. │Acţiuni organizate în vederea │Numãr de acţiuni │3 puncte │- 1 acţiune/lunã = 5 puncte; │
│ │instituirii de mãsuri de │realizate/an │ │- 1 acţiune/trimestru = 4 │
│ │sãnãtate publicã pentru solu │ │ │puncte; │
│ │ţionarea problemelor locale de│ │ │- 1 acţiune/semestru = 3 │
│ │igiena mediului şi respectarea│ │ │puncte │
│ │cerinţelor legislaţiei europene │ │ │
│ │în domeniu │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│10. │Gradul de rezolvare a │Numãr de reclamaţii şi│3 puncte │- 90-100 % = 5 puncte; │
│ │reclamaţiilor şi sesizãrilor │sesizãri rezolvate/ │ │- 80-90% = 4 puncte; │
│ │ │total reclamaţii şi │ │- 70-80% = 3 puncte │
│ │ │sesizãri înregistrate │ │ │
│ │ │x 100 │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
COMISIA DE EVALUARE

D. FIŞA DE EVALUARE
a activitãţii desfãşurate de directorul coordonator adjunct
de sãnãtate publicã şi programe în anul .........
┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ Indicator/Criteriu de performanţã │ Valoarea indicatorului│Gradul de│Punctajul│
│crt.│ ├──────────┬────────────┤realizare│ acordat │
│ │ │ realizatã│asumatã prin│ │ │
│ │ │ │ contract │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Organizarea de acţiuni de instruire │ │ │ │ │
│ │pentru personalul furnizorilor de │ │ │ │ │
│ │servicii medicale, în vederea implemen-│ │ │ │ │
│ │tãrii legislaţiei şi a mãsurilor │ │ │ │ │
│ │specifice pentru fiecare domeniu de │ │ │ │ │
│ │activitate (boli transmisibile, igiena │ │ │ │ │
│ │mediului, igiena alimentaţiei, medicina│ │ │ │ │
│ │muncii, programe de sãnãtate etc.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Organizarea de acţiuni de identificare │ │ │ │ │
│ │a comunitãţilor de populaţie vulnera- │ │ │ │ │
│ │bile din judeţ şi implementarea de │ │ │ │ │
│ │mãsuri de sãnãtate publicã │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Realizarea indicatorilor fizici şi de │ │ │ │ │
│ │eficienţã prevãzuţi în ordinul anual al│ │ │ │ │
│ │ministrului sãnãtãţii privind derularea│ │ │ │ │
│ │programelor naţionale de sãnãtate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Efectuarea corectã şi la termen a │ │ │ │ │
│ │tuturor raportãrilor solicitate de │ │ │ │ │
│ │Ministerul Sãnãtãţii sau instituţiile │ │ │ │ │
│ │abilitate în acest sens, din subordinea│ │ │ │ │
│ │/coordonarea acestuia │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Numãrul de acţiuni de informare a │ │ │ │ │
│ │populaţiei privind problemele de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate publicã identificate la nivel │ │ │ │ │
│ │naţional, judeţean sau internaţional │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Numãrul de acţiuni de verificare a │ │ │ │ │
│ │modului de efectuare şi raportare a │ │ │ │ │
│ │imunizãrilor din Programul naţional de │ │ │ │ │
│ │imunizare la nivelul asistenţei │ │ │ │ │
│ │medicale primare din teritoriul de │ │ │ │ │
│ │competenţã │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Respectarea termenelor de raportare a │ │ │ │ │
│ │raportului de activitate privind │ │ │ │ │
│ │derularea programelor naţionale de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │Respectarea termenelor de raportare a │ │ │ │ │
│ │cazurilor de boalã transmisibilã, │ │ │ │ │
│ │conform prevederilor Hotãrârii │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 589/2007 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ 9. │Numãrul de acţiuni organizate împreunã │ │ │ │ │
│ │cu autoritãţile publice locale în │ │ │ │ │
│ │vederea instituirii de mãsuri de │ │ │ │ │
│ │sãnãtate publicã pentru soluţionarea │ │ │ │ │
│ │problemelor locale de igiena mediului │ │ │ │ │
│ │şi respectarea cerinţelor legislaţiei │ │ │ │ │
│ │europene în domeniu │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Gradul de rezolvare a reclamaţiilor şi │ │ │ │ │
│ │sesizãrilor │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────┤
│Calificativul acordat │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Comisia de evaluare, numitã prin Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. ...... din ............, pe baza rezultatelor obţinute ........................., propune ................................ dnei/dnului ............................, director coordonator adjunct de sãnãtate publicã şi programe al Direcţiei de Sãnãtate Publicã .........................
Prezenta fişã de evaluare a fost întocmitã în douã exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a rãmas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, în evidenţa Direcţiei de Sãnãtate Publicã .................... .
Persoana evaluatã poate contesta rezultatul obţinut în termen de 24 de ore de la data luãrii la cunoştinţã a conţinutului fiţei de evaluare.

Comisia de evaluare Director coordonator adjunct de sãnãtate
................... publicã şi programe,
................... ......................................


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016