Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 87 din 9 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 87 din 9 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 612 din 24 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 6 noiembrie 2013, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Competenţele prevăzute la alin. (1) nu se exercită în ceea ce priveşte reglementarea, îndrumarea şi controlul personalului şi al structurilor de specialitate din domeniul psihologiei judiciare - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf."

    2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1), Centrul are ca obiectiv general asigurarea suportului de specialitate structurilor ministerului, asigurarea serviciilor de psihologie personalului acestora, în mod direct prin componentele organizatorice proprii care desfăşoară activităţi în baza obiectivelor specifice subsumate, precum şi prin reglementarea, îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţilor din domeniul de competenţă la nivelul unităţilor ministerului."

    3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
    4. La articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f^1) şi f^2), cu următorul cuprins:
    "f^1) Compartimentul Control;
f^2) Structura de securitate."

    5. La articolul 8 alineatul (1), literele c), l), n), p) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de evaluare psihologică în scopul participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială pentru nevoile ministerului, în vederea încadrării directe ca poliţişti/cadre militare, reîncadrării/rechemării în activitate a poliţiştilor/cadrelor militare, angajării în muncă a funcţionarilor publici/personalului contractual, trecerii agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, ocupării posturilor de conducere vacante, transferului în minister al unor specialişti, stabilirii situaţiei medicoprofesionale/militare pe baza diagnosticului psihiatric, participării la misiuni internaţionale, îndeplinirii funcţiilor de reprezentare externă, îndeplinirii funcţiilor didactice, cu excepţia celor din învăţământul superior, îndeplinirii atribuţiilor specifice instructorilor de ordine publică, precum şi a formatorilor, desfăşurării de activităţi cu cifru, autorizării ca artificieri şi pirotehnişti, atestării ca instructori în poligonul de tragere, executării de acţiuni şi intervenţii speciale, executării unor activităţi care expun personalul la riscuri psihosociale, atestării personalului care urmează să încadreze posturile de specialitate din categoria personalului navigant, atestării ca instructori şi evaluatori ai conducătorilor auto, acordării dreptului de a conduce autovehiculele aparţinând ministerului, pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de reglementările în vigoare;
    (...)
l) organizează şi desfăşoară evaluarea cunoştinţelor profesionale pentru ocuparea posturilor de psiholog vacante;
    (...)
n) organizează şi avizează, după caz, programe de formare profesională continuă şi convocări de specialitate, realizate singur sau în colaborare cu inspectoratele generale, direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile de învăţământ din structura ministerului;
    (...)
p) desfăşoară activităţi de relaţii internaţionale în domeniul de competenţă, în conformitate cu interesele instituţiei şi prevederile legale în vigoare;
    (...)
t) organizează şi desfăşoară, în colaborare cu Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cursurile pentru dezvoltarea carierei destinate psihologilor încadraţi în unităţi centrale şi teritoriale ale ministerului;"

    6. La articolul 8 alineatul (1), litera i) se abrogă.
    7. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
    8. La articolul 14, literele a), b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, aferente activităţii de evaluare psihologică în cadrul procedurilor de resurse umane privind selecţionarea personalului ministerului;
b) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind diagnoza organizaţională realizată de către Centru;
    (...)
h) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în vederea asigurării necesarului de materiale, metode, tehnici şi instrumente de specialitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice prevăzute la lit. a) şi b);"

    9. La articolul 14, literele i) şi l) se abrogă.
    10. La articolul 15 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de evaluare psihologică în cazul admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială pentru nevoile ministerului;
    (...)
d) îndeplineşte atribuţia prevăzută la art. 14 lit. f) în ceea ce priveşte evaluarea psihologică în cazul admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială pentru nevoile ministerului;"

    11. La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.
    12. La articolul 15 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de evaluare psihologică în vederea selecţionării candidaţilor pentru ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere vacante;
    (...)
d) îndeplineşte atribuţia prevăzută la art. 14 lit. f) în ceea ce priveşte evaluarea psihologică în vederea selecţionării candidaţilor pentru ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere vacante;"

    13. La articolul 15 alineatul (2), literele b) şi c) se abrogă.
    14. La articolul 15 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind diagnoza organizaţională realizată de către Centru;
    (...)
c) îndeplineşte atribuţia prevăzută la art. 14 lit. f) în ceea ce priveşte diagnoza organizaţională;"

    15. La articolul 16, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de asistenţă psihologică şi de evaluare psihologică în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intense, precum şi în vederea precizării gradului de diminuare a capacităţii de muncă şi clasării medicale;
    (...)
f) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în vederea asigurării necesarului de materiale, metode, tehnici şi instrumente de specialitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice prevăzute la lit. a) şi b);"

    16. La articolul 16, literele d), g), h), i), k) şi n) se abrogă.
    17. La articolul 17 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind evaluarea psihologică clinică;
b) realizează activităţile de evaluare psihologică în vederea fundamentării diagnosticului medical, precum şi de evaluare psihologică clinică suplimentară;
c) îndeplineşte atribuţia prevăzută la art. 16 lit. c) în ceea ce priveşte evaluarea psihologică clinică;"

    18. La articolul 17 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) elaborează sau participă, după caz, la realizarea unor analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;"

    19. La articolul 17 alineatul (2), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind asistenţa psihologică recuperatorie;
b) asigură asistenţa psihologică recuperatorie a personalului din unităţile aparatului central şi a celor subordonate, care nu au încadrat psiholog;
c) îndeplineşte atribuţia prevăzută la art. 16 lit. c) în ceea ce priveşte consilierea psihologică şi psihoterapia;"

    20. La articolul 17 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) elaborează sau participă, după caz, la realizarea unor analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate;"

    21. La articolul 17 alineatul (3), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activitatea de asistenţă psihologică şi de evaluare psihologică în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă, precum şi pentru asistenţa psihologică profilactică şi primară;
    (...)
c) identifică şi analizează factorii de risc de natură psihosocială specifici misiunilor şi comportamentele disfuncţionale care pot apărea în cadrul acestora, proiectând acţiunile şi măsurile ce se impun în scopul prevenirii şi reducerii efectelor lor;"

    22. La articolul 17 alineatul (3), literele b), d) şi f) se abrogă.
    23. La articolul 18, literele a), c), e), g), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte ori este necesar, privind activităţile de cercetare-dezvoltare în psihologie şi sociologie;
    (...)
c) proiectează, desfăşoară sau coordonează, după caz, activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile din competenţa Centrului;
    (...)
e) realizează, independent sau în echipe multidisciplinare activităţi de diagnoză organizaţională, din dispoziţia conducerii Centrului;
    (...)
g) întocmeşte materiale de informare şi documentare ce tratează subiecte de interes major şi/sau de actualitate din domeniul cercetării ştiinţifice în psihologie şi sociologie, în scopul diseminării acestora la nivelul personalului de specialitate aflat în coordonarea profesională a Centrului şi/sau al altor structuri interesate din minister;
    (...)
l) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în vederea asigurării necesarului de materiale, metode, tehnici şi instrumente de specialitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice prevăzute la lit. a) şi c);
m) întocmeşte proiectul planului de relaţii internaţionale al Centrului, îl supune aprobării şi realizează, după caz, în condiţiile actelor normative în vigoare, activităţi de relaţii internaţionale;"

    24. La articolul 18, literele b), f) şi h) se abrogă.
    25. La articolul 19 alineatul (1), literele a), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) elaborează şi actualizează cadrul procedural şi formulează, ori de câte ori este necesar, precizări de ordin metodologic şi de bună practică referitoare la activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniile psihologiei şi sociologiei;
    (...)
d) participă la elaborarea de politici publice, strategii, programe şi planuri de acţiune la nivelul ministerului, precum şi la implementarea, monitorizarea şi evaluarea impactului instituţional al acestora, potrivit competenţelor;
e) elaborează, implementează şi monitorizează proiecte finanţate din surse naţionale şi/sau internaţionale, independent sau în colaborare cu celelalte structuri ale Centrului şi/sau structuri ale ministerului, precum şi cu instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate;
f) valorifică rezultatele cercetărilor realizate prin propunerea unor măsuri de implementare a acestora în activitatea profesională sau iniţierea unor programe de formare profesională/pregătire continuă a personalului ministerului."

    26. La articolul 19 alineatul (2), literele b) şi c) se abrogă.
    27. La articolul 19 alineatul (2), literele d), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) coordonează activitatea de elaborare şi actualizare, ori de câte ori este cazul, a cadrului procedural din domeniul de activitate al Centrului;
e) analizează şi propune pentru aprobare instrumentele, metodele şi tehnicile de specialitate ce urmează a fi utilizate la nivelul ministerului, în urma solicitărilor structurilor de psihologie aflate în coordonarea profesională a Centrului;
    (...)
g) întocmeşte proiectul planului de relaţii internaţionale al Centrului în baza propunerilor celorlalte structuri ale acestuia şi analizează periodic stadiul realizării acţiunilor întreprinse."

    28. La articolul 20, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) asigură, în baza solicitărilor, planificarea pentru furnizarea serviciilor de psihologie şi corectarea testelor psihologice administrate;
b) întocmeşte necesarul de materiale, tipizate, instrumente, metode şi tehnici de lucru specifice, pe baza propunerilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Centrului, şi întreprinde acţiuni şi măsuri de asigurare a acestora;"

    29. La articolul 21 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) ţine evidenţa solicitărilor adresate, în scris Centrului pentru furnizarea serviciilor psihologice;
    (...)
c) asigură corectarea testelor psihologice aplicate de specialiştii Centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;"

    30. La articolul 21 alineatul (2), litera l) se abrogă.
    31. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Compartimentul juridic are următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al Centrului;
    b) analizează, formulează observaţii şi propuneri asupra proiectelor de acte normative iniţiate de alte entităţi publice, transmise spre consultare Centrului;
    c) formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, la propunerile legislative care privesc activitatea entităţilor ministerului;
    d) susţine proiectele de acte normative din domeniul de activitate al Centrului, precum şi propunerile şi observaţiile formulate, în raporturile cu alte autorităţi, organisme sau comisii, potrivit competenţelor;
    e) formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, sau avizează sub aspectul legalităţii proiecte de acte normative care se emit la nivelul Centrului, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de Centru ori transmise spre consultare acestuia;
    f) reprezintă şi apără interesele legitime ale Centrului în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, organelor Ministerului Public, autorităţilor administraţiei publice, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care acesta este citat/parte;
    g) formulează şi introduce plângeri prealabile/contestaţii, acţiuni, depune întâmpinări şi răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Centrului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale Centrului la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele în care acesta este citat/parte;
    h) sesizează conducerea Centrului cu privire la deficienţele constatate ca urmare a soluţionării litigiilor la instanţele judecătoreşti sau la alte organe de jurisdicţie, pentru luarea măsurilor de înlăturare şi asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept;
    i) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care Centrul este parte, pe care le trimite autorităţilor competente/structurilor competente pentru punere în executare, potrivit legii;
    j) acordă asistenţă juridică, în problematici care privesc activitatea Centrului, conducerii acesteia;
    k) pregăteşte sau examinează, sub aspectul legalităţii, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii Centrului;
    l) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri sau alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Centrului, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de directorul Centrului, precum şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
    m) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
    n) formulează, la solicitarea Direcţiei generale juridice şi potrivit domeniului de competenţă al Centrului, puncte de vedere cu privire la interpelările şi întrebările adresate de senatori sau deputaţi ministrului afacerilor interne şi prim-ministrului;
    o) formulează proiecte de răspuns la petiţiile repartizate de conducerea Centrului;
    p) acordă asistenţă juridică consiliului de disciplină, la cererea acestuia."

    32. După articolul 22 se introduc două noi articole, articolele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) Compartimentul Control se subordonează direct directorului Centrului şi are ca obiective creşterea eficacităţii activităţilor de psihologie şi prevenirea apariţiei unor deficienţe şi disfuncţii, prin desfăşurarea unor activităţi specifice controlului.
    (2) Compartimentul Control are următoarele atribuţii specifice:
    a) planifică şi execută activităţi de îndrumare, coordonare şi control în domeniul psihologiei la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor de psihologie din cadrul inspectoratelor generale, direcţiilor generale/direcţiilor şi instituţiilor de învăţământ din structura ministerului şi, după caz, subordonate acestora;
    b) întocmeşte proiectul planului activităţilor de îndrumare, coordonare şi control în domeniul psihologiei;
    c) monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse în urma controalelor şi verificărilor efectuate;
    d) analizează şi soluţionează cererile, petiţiile, reclamaţiile, sesizările privind activitatea de psihologie din minister şi personalul din competenţa de numire a directorului Centrului;
    e) participă, în situaţii justificate, prin personalul de specialitate, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva avizelor psihologice de inaptitudine;
    f) monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Centrului;
    g) efectuează, potrivit reglementărilor legale în vigoare, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul Centrului;
    h) efectuează cercetarea administrativă, în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate unităţii;
    i) iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele şi deficienţele constatate în activitatea structurilor sau personalului verificat, în scopul îmbunătăţirii acesteia.
    ART. 22^2
    (1) Structura de securitate se organizează la nivel compartiment, este coordonată de funcţionarul de securitate şi desfăşoară activităţile necesare implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Centrului.
    (2) Structura de securitate are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintă directorului Centrului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) exercită alte atribuţii în domeniul informaţiilor clasificate, potrivit legii.
    (3) În cadrul Structurii de securitate se constituie o componentă de securitate pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - CSTIC, care îndeplineşte atribuţii privind:
    a) implementarea metodelor, mijloacelor şi măsurilor necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
    b) exploatarea operaţională a sistemelor de prelucrare automată a datelor - SPAD şi reţelelor de transmisii de date - RTD din componenţa sistemului informatic şi de comunicaţii - SIC deţinut de Centru, în condiţii de securitate;
    c) coordonarea cooperării dintre Centru în calitate de unitate deţinătoare a SPAD sau RTD - SIC şi autoritatea care asigură acreditarea;
    d) implementarea măsurilor de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD - SIC;
    e) mijlocirea cooperării dintre conducerea Centrului şi agenţia de acreditare de securitate, atunci când acesta:
    (i) planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;
    (ii) propune schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;
    (iii) propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC;
    (iv) propune schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC, propune schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD - SIC;
    (v) iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD - SIC care au fost deja acreditate;
    (vi) planifică sau propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD - SIC deja acreditate;
    f) stabilirea, cu aprobarea autorităţii de acreditare de securitate, standardelor şi procedurilor de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD - SIC şi exercitarea responsabilităţii pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD - SIC;
    g) stabilirea, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD - SIC, încă de la înfiinţare, a responsabilităţilor pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD - SIC respective."

    33. Anexa nr. 1 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
    34. Anexa nr. 3 la regulament se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan

    Bucureşti, 9 iulie 2019.
    Nr. 87.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la regulament)
    ORGANIGRAMA
    Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice