Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 85 din 12 ianuarie 2024  pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 85 din 12 ianuarie 2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 75 din 26 ianuarie 2024
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022;"

    2. La punctul 491, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (4) raportează informaţii privind principalele resurse necorporale şi explică în ce fel modelul de afaceri al entităţii depinde în mod fundamental de astfel de resurse şi în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate."

    3. Punctele 492^1-492^8, 556^1-556^7 şi 564^1 se abrogă.
    4. După capitolul 7 se introduc trei noi capitole, capitolele 7^1-7^3, cu următorul cuprins:
    "    CAP. 7^1
    Raportarea privind durabilitatea
    SECŢIUNEA 7^1.1
    Arie şi prevederi generale
    492^9. - Prevederile prezentului capitol se aplică entităţilor prevăzute la pct. 9 alin. (4).
    492^10. - În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:
    1. aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali şi care privesc drepturile omului şi factori de guvernanţă, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088^1;
    ^1 Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).
    2. raportare privind durabilitatea înseamnă raportarea de informaţii referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu secţiunile 7^1.2, 7^1.3 şi capitolul 7^2;
    3. resurse necorporale esenţiale înseamnă resurse fără substanţă fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entităţii şi care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate;
    4. prestator independent de servicii de asigurare înseamnă un organism de evaluare a conformităţii acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30) pentru activitatea specifică de evaluare a conformităţii menţionată la art. 34 alin. (1) al doilea paragraf lit. (aa) din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464. SECŢIUNEA 7^1.2
    Raportarea privind durabilitatea
    492^11. (1) Entităţile prevăzute la pct. 9 alin. (4) includ în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului administratorilor.
    492^12. - Informaţiile menţionate la pct. 492^11 conţin:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la:
    (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei entităţii în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;
    (ii) oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;
    (iii) planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare Acordul de la Paris) şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului^2, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
    ^2 Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 (Legea europeană a climei) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).
    (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate;
    (v) modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
    c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
    d) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
    f) o descriere:
    (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;
    (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară;
    (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;
    g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;
    h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a) - g).
    492^13. (1) Entitatea raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-a inclus în raportul administratorilor în conformitate cu pct. 492^11.
    (2) Informaţiile enumerate la pct. 492^12 includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz.
    492^14. (1) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 492^11-492^13 conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale entităţii şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare.
    În primii trei ani de aplicare a cerinţelor de raportare privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al entităţii, entitatea explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
    (2) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 492^11-492^13 conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul administratorilor în conformitate cu capitolul 7 şi la sumele raportate în situaţiile financiare anuale, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea.
    (3) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
    492^15. - Entitatea raportează informaţiile menţionate la pct. 492^12-492^14 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    492^16. - Conducerea entităţii informează reprezentanţii lucrătorilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante.
    492^17. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 492^11-492^15 au respectat cerinţa prevăzută la pct. 491 alin. (1).
    492^18.
    (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (3), o filială este scutită de la obligaţiile prevăzute la pct. 492^11-492^15 în cazul în care aceasta şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăţi-mamă, întocmit în conformitate cu secţiunile 7^1.3 şi 8.14. O entitate care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 492^11-492^15 în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare filială scutită.
    (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiţii:
    a) raportul administratorilor al filialei scutite conţine toate informaţiile următoare:
    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii la nivel de grup în conformitate cu prezentul capitol;
    (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 563 alin. (4) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b);
    (iii) faptul că entitatea este scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 492^11-492^15;
    b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului aplicabil respectivei societăţi-mamă, se publică în conformitate cu secţiunea 9.1 şi cu legislaţia în vigoare;
    c) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13), care acoperă activităţile desfăşurate de filiala scutită stabilită în Uniune şi de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă.
    (4) În cazul filialei scutite, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens. SECŢIUNEA 7^1.3
    Raportarea consolidată privind durabilitatea
    492^19. (1) Societăţile-mamă ale unui grup mare includ în raportul consolidat al administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia grupului.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului consolidat al administratorilor.
    492^20. (1) Informaţiile menţionate la pct. 492^19 conţin:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei grupului, inclusiv cu privire la:
    (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei grupului în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;
    (ii) oportunităţile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate;
    (iii) planurile grupului, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum şi, după caz, expunerea grupului la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
    (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia grupului ţin seama de interesele părţilor interesate ale grupului şi de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate;
    (v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
    c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
    d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
    f) o descriere:
    (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de grup în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;
    (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale grupului şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea unui proces de diligenţă necesară;
    (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;
    g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relaţii de dependenţă a grupului de astfel de aspecte, precum şi a modului în care grupul gestionează riscurile respective;
    h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g).
    (2) Societăţile-mamă raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu pct. 492^19.
    (3) Informaţiile enumerate la alin. (1) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz.
    492^21. (1) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 492^20 conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale grupului şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare.
    În primii trei ani de aplicare a cerinţelor de raportare privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al societăţii-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
    (2) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 492^20 conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu secţiunea 8.14 şi la sumele raportate în situaţiile financiare consolidate, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea.
    (3) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot să fie omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
    492^22. (1) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferenţe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta şi riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau acestora, entitatea face posibilă înţelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză şi impactul acesteia sau acestora.
    (2) Entităţile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul pct. 492^17, respectiv al pct. 492^25.
    (3) Societăţile-mamă raportează informaţiile menţionate la pct. 492^19-492^21 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    492^23. - Conducerea societăţii-mamă informează reprezentanţii lucrătorilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante.
    492^24. - Se consideră că societăţile-mamă care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 492^19-492^22 au respectat cerinţele prevăzute la pct. 491 alin. (1) şi la secţiunea 7^1.2.
    492^25. (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), o societate-mamă care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 492^19-492^22 dacă societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu secţiunea 8.14 şi cu prezenta secţiune. O societate-mamă care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 492^19-492^22 în cazul în care societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare societate-mamă scutită.
    (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiţii:
    a) raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite conţine toate informaţiile următoare:
    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii la nivel de grup în conformitate cu prezenta secţiune;
    (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 563 alin. (4) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b);
    (iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 492^19-492^22;
    b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern aplicabil societăţii-mamă se publică în conformitate cu secţiunea 9.1 şi cu legislaţia în vigoare;
    c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activităţile desfăşurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligaţia de raportare privind durabilitatea în temeiul pct. 492^18, sunt incluse în raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă.
    (4) În cazul societăţii-mamă scutite conform prezentului punct, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens. SECŢIUNEA 7^1.4
    Formatul de raportare electronic unic
    492^26. - Entităţile supuse cerinţelor prezentului capitol îşi întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (JO L 143, 29.5.2019, p. 1) şi îşi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.
    492^27. - Societăţile-mamă supuse cerinţelor prezentului capitol îşi întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 şi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.
    CAP. 7^2
    Raportarea referitoare la entităţi din ţări terţe
    SECŢIUNEA 7^2.1
    Rapoartele privind durabilitatea referitoare la entităţi din ţări terţe
    492^28. (1) O filială cu sediul în România a cărei societate-mamă finală este reglementată de dreptul unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţie un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile prevăzute la pct. 492^12 lit. a) pct. (ii)-(v), lit. b)-f) şi, după caz, lit. h), la nivelul grupului respectivei societăţi-mamă finale din ţara terţă.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai filialelor din categoria entităţilor menţionate la pct. 492^9.
    (3) O sucursală situată pe teritoriul naţional care este sucursala unei entităţi reglementate de dreptul unei ţări terţe, care fie nu face parte dintr-un grup, fie este deţinută în ultimă instanţă de o entitate constituită în conformitate cu dreptul unei ţări terţe, trebuie să publice şi să pună la dispoziţia publicului un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile menţionate la pct. 492^12 lit. a) pct. (ii)-(v), lit. b)-f) şi, după caz, lit. h), la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivelul individual al entităţii dintr-o ţară terţă.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică sucursalei numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu are o filială, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi în cazul în care sucursala a generat o cifră de afaceri netă de peste 40 de milioane euro în exerciţiul financiar precedent.
    (5) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică filialelor sau sucursalelor menţionate la alineatele respective numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
    (6) În înţelesul prezentului capitol, cifră de afaceri netă înseamnă veniturile astfel cum sunt definite de cadrul de raportare financiară pe baza căreia sunt întocmite situaţiile financiare ale entităţii sau în sensul cadrului respectiv.
    492^29. (1) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială, astfel cum se menţionează la pct. 492^28, trebuie întocmit în conformitate cu standardele adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), raportul privind durabilitatea menţionat la pct. 492^28 poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (3) În cazul în care informaţiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menţionat la alin. (1) nu sunt disponibile, filiala menţionată la pct. 492^28 îi solicită entităţii dintr-o ţară terţă să îi transmită toate informaţiile necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile.
    (4) În cazul în care nu sunt transmise toate informaţiile solicitate, filiala menţionată la pct. 492^28 întocmeşte, publică şi pune la dispoziţie raportul privind durabilitatea menţionat la acel punct, care conţine toate informaţiile aflate în posesia sa, obţinute sau dobândite, şi face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare.
    492^30. (1) Raportul privind durabilitatea menţionat la pct. 492^28 trebuie publicat însoţit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entităţii dintr-o ţară terţă sau al legislaţiei naţionale.
    (2) În cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (1), filiala face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie opinia de asigurare necesară. SECŢIUNEA 7^2.2
    Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi punerea la dispoziţie a rapoartelor privind durabilitatea referitoare la entităţi din ţări terţe
    492^31. (1) Sucursalele entităţilor din ţări terţe au responsabilitatea de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu secţiunea 7^2.1 şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu secţiunea 7^2.3.
    (2) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la secţiunea 7^2.1 au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu secţiunea respectivă şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu secţiunea 7^2.3. SECŢIUNEA 7^2.3
    Publicarea
    492^32. (1) Filialele şi sucursalele menţionate la pct. 492^28 îşi publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia menţionată la pct. 492^29 alin. (4), în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia, nu este publicat în conformitate cu alin. (1), în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportul, acestea sunt publicate pe site-ul internet al filialei sau al sucursalei, astfel cum se menţionează la pct. 492^28.
    CAP. 7^3
    Dispoziţii tranzitorii
    492^33. (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială din Uniune care intră sub incidenţa secţiunii 7^1.2 sau a secţiunii 7^1.3 şi a cărei societate-mamă nu este reglementată de dreptul unui stat membru poate să întocmească raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu cerinţele secţiunii 7^1.3, care să includă toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă respective care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.
    (2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) poate să includă informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activităţile desfăşurate de toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă menţionate la alin. (1), care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.
    (3) Filiala din Uniune menţionată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniune ale grupului care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puţin unul dintre cele cinci exerciţii financiare precedente, pe bază consolidată, după caz.
    (4) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) şi (2) se publică în conformitate cu secţiunea 9.1.
    (5) În scopul scutirii prevăzute la pct. 492^18 şi 492^25, raportarea în conformitate cu alin. (1) şi (2) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. 492^18 alin. (3) lit. c) şi, respectiv, la pct. 492^25 alin. (3) lit. c)."

    5. Punctul 558 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "558. (1) Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la secţiunea 7^1.4, dacă este cazul, împreună cu opinia şi declaraţia furnizate de auditorul statutar sau de firma de audit menţionată la secţiunea 10.1, respectiv raportul cenzorilor, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care un prestator independent de servicii de asigurare emite opinia menţionată la pct. 563 alin. (4) lit. a^1), respectiva opinie se publică împreună cu documentele menţionate la alin. (1)."

    6. La punctul 562, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "562. (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura ca următoarele documente să fie întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări, cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea şi cu cerinţele secţiunii 7^1.4:
    a) situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor; şi
    b) situaţiile financiare consolidate şi rapoartele consolidate ale administratorilor."

    7. Denumirea capitolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 10
    Auditul şi asigurarea raportării privind durabilitatea
"

    8. La punctul 563 alineatul (4) litera a), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, cu excepţia cerinţelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la capitolul 7^1;"

    9. La punctul 563 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) dacă este cazul, exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele aplicabile, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfăşurat de entitate pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 29d din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852;"

    10. La punctul 563, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Opinia menţionată la alin. (4) lit. a^1) este exprimată de auditorul statutar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare sau de un alt auditor statutar sau o altă firmă de audit."    ART. II
    (1) Modificările şi completările prevăzute la articolul I se aplică pentru exerciţiile financiare care încep la următoarea dată:
    a) 1 ianuarie 2024:
    (i) de către entităţile de interes public care depăşesc, la data bilanţului, criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
    (ii) de către entităţile de interes public, care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, care depăşesc, la data bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

    b) 1 ianuarie 2025:
    (i) de către entităţile care depăşesc criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât entităţile menţionate la lit. a) pct. (i);
    (ii) de către entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (ii);

    c) 1 ianuarie 2028, de către entităţile prevăzute la secţiunea 7^2.1 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului articol de la începutul primului exerciţiu financiar ales, care începe ulterior următoarei date:
    a) 1 ianuarie 2024:
    (i) de către entităţile de interes public care depăşesc, la data bilanţului, criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
    (ii) de către entităţile de interes public, care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, care depăşesc, la data bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

    b) 1 ianuarie 2025:
    (i) de către entităţile care depăşesc criteriile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât entităţile menţionate la lit. a) pct. (i);
    (ii) de către entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (ii);

    c) 1 ianuarie 2028, de către entităţile prevăzute la secţiunea 7^2.1 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. III
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Directiva (UE) 2022/2.464 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022."

    2. În anexa nr. 1, la punctul 18 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale entităţii referitor la aspecte de gen şi la alte aspecte, cum ar fi vârsta, dizabilităţile sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele respectivei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele obţinute în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia trebuie să conţină o explicaţie în acest sens."

    3. În anexa nr. 1, la punctul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Se consideră că entităţile care intră sub incidenţa capitolului 7^1 au respectat obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. f) în cazul în care includ informaţiile prevăzute la litera respectivă în raportarea lor privind durabilitatea şi o referinţă la aceste informaţii figurează în declaraţia privind guvernanţa corporativă."

    4. În anexa nr. 1, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "30. (1) Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, în formatul de raportare electronic menţionat la secţiunea 7^1.4, dacă este cazul, împreună cu opinia şi declaraţia furnizate de auditorul statutar sau de firma de audit menţionată la secţiunea 6.1, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care un prestator independent de servicii de asigurare emite opinia menţionată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1), respectiva opinie se publică împreună cu documentele menţionate la alin. (1)."

    5. În anexa nr. 1, la punctul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "33. (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura ca următoarele documente să fie întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări, cu Regulamentul delegat (UE) 2019/815, cu standardele de raportare privind durabilitatea şi cu cerinţele secţiunii 7^1.4:
    a) situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat; şi
    b) situaţiile financiare consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor şi declaraţia consolidată privind guvernanţa corporativă, în cazurile în care sunt prezentate separat."

    6. În anexa nr. 1, denumirea capitolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 6
    Auditul şi asigurarea raportării privind durabilitatea
"

    7. În anexa nr. 1, la punctul 34 alineatul (2) litera a), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, cu excepţia cerinţelor referitoare la raportarea privind durabilitatea prevăzute la capitolul 7^1;"

    8. În anexa nr. 1, la punctul 34 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) dacă este cazul, exprimă o opinie bazată pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele aplicabile, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b sau al art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, procesul desfăşurat de entitate pentru identificarea informaţiilor raportate în temeiul respectivelor standarde de raportare privind durabilitatea şi conformitatea cu cerinţa de a marca raportarea privind durabilitatea în conformitate cu art. 29d din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, precum şi în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele de raportare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852;"

    9. În anexa nr. 1, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:
    "34^1. Opinia menţionată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1) este exprimată de auditorul statutar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situaţiilor financiare sau de un alt auditor statutar sau o altă firmă de audit."

    10. În anexa nr. 1, punctul 36 şi capitolul 7 „Informaţii nefinanciare şi informaţii privind diversitatea“ se abrogă.
    11. În anexa nr. 1, după capitolul 7 se introduc trei noi capitole, capitolele 7^1-7^3, cu următorul cuprins:
    "    CAP. 7^1
    Raportarea privind durabilitatea
    SECŢIUNEA 7^1.1
    Arie şi prevederi generale
    48^3. (1) Prevederile prezentului capitol se aplică următoarelor categorii de entităţi:
    1. entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordin;
    2. entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) şi alin. (2^1) din ordin care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
    a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
    b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
    (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) pct. 2 sunt denumite, în înţelesul prezentelor reglementări, entităţi mijlocii şi mari.
    (3) În înţelesul prezentului capitol, cifra de afaceri netă are înţelesul veniturilor, astfel cum sunt definite de IFRS-uri.
    48^4. (1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:
    1. aspecte de durabilitate înseamnă factori de mediu, factori sociali şi care privesc drepturile omului şi factori de guvernanţă, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088^3;
    ^3 Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1).
    2. raportare privind durabilitatea înseamnă raportarea de informaţii referitoare la aspecte de durabilitate în conformitate cu secţiunile 7^1.2, 7^1.3 şi capitolul 7^2;
    3. resurse necorporale esenţiale înseamnă resurse fără substanţă fizică de care depinde în mod fundamental modelul de afaceri al entităţii şi care reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate;
    4. prestator independent de servicii de asigurare înseamnă un organism de evaluare a conformităţii acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30) pentru activitatea specifică de evaluare a conformităţii menţionată la art. 34 alin. (1) al doilea paragraf lit. (aa) din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Entităţile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) raportează informaţii privind principalele resurse necorporale şi explică în ce fel modelul de afaceri al entităţii depinde în mod fundamental de astfel de resurse şi în ce fel resursele respective reprezintă o sursă de creare de valoare pentru entitate. SECŢIUNEA 7^1.2
    Raportarea privind durabilitatea
    48^5. (1) Entităţile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) includ în raportul administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia entităţii.
    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului administratorilor.
    48^6. Informaţiile menţionate la pct. 48^5 conţin:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei entităţii, inclusiv cu privire la:
    (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei entităţii în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;
    (ii) oportunităţile pentru entitate în legătură cu aspectele de durabilitate;
    (iii) planurile entităţii, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice adoptat la 12 decembrie 2015 (denumit în continuare Acordul de la Paris) şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului^4, precum şi, după caz, expunerea entităţii la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
    ^4 Regulamentul (UE) 2021/1.119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1.999 (Legea europeană a climei) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).
    (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia entităţii ţin seama de interesele părţilor interesate ale entităţii şi de impactul entităţii asupra aspectelor de durabilitate;
    (v) modul în care strategia entităţii a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de entitate, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de entitate în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele entităţii legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
    c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
    d) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
    f) o descriere:
    (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de entitate în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;
    (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale entităţii şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care entitatea trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea de către entităţi a unui proces de diligenţă necesară;
    (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de entitate pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;
    g) o descriere a principalelor riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv o descriere a principalelor relaţii de dependenţă a entităţii de astfel de aspecte, precum şi a modului în care entitatea gestionează riscurile respective;
    h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g).
    48^7. (1) Entitatea raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-a inclus în raportul administratorilor în conformitate cu pct. 48^5.
    (2) Informaţiile enumerate la pct. 48^6 includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz.
    48^8. (1) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 48^5-48^7 conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale entităţii şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare.
    În primii trei ani de aplicare a cerinţelor de raportare privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al entităţii, entitatea explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
    (2) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 48^5-48^7 conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul administratorilor în conformitate cu capitolul 3 şi la sumele raportate în situaţiile financiare anuale, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea.
    (3) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
    48^9. - Entitatea raportează informaţiile menţionate la pct. 48^6-48^8 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    48^10. - Conducerea entităţii informează reprezentanţii lucrătorilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante.
    48^11. (1) Prin derogare de la pct. 48^6-48^9 şi fără a aduce atingere pct. 48^12 şi 48^13, entităţile menţionate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care nu depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 îşi pot limita raportarea privind durabilitatea la următoarele informaţii:
    a) o descriere succintă a modelului şi strategiei de afaceri ale entităţii;
    b) o descriere a politicilor entităţii în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    c) principalele efecte negative reale sau potenţiale ale entităţii asupra aspectelor de durabilitate şi orice acţiuni întreprinse pentru a identifica, monitoriza, preveni, atenua sau remedia astfel de efecte negative reale sau potenţiale;
    d) principalele riscuri pentru entitate aferente aspectelor de durabilitate şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
    e) indicatorii-cheie necesari pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-d).
    (2) Entităţile care se bazează pe derogarea menţionată la alin. (1) raportează în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea pentru entităţile mici şi mijlocii, adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29c din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (3) Pentru exerciţiile financiare care încep înainte de 1 ianuarie 2028, prin derogare de la pct. 48^5, entităţile menţionate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care nu depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 pot decide să nu includă în raportul administratorilor informaţiile menţionate la pct. 48^5. În astfel de cazuri, entitatea indică totuşi pe scurt în raportul administratorilor motivul pentru care nu a fost furnizată raportarea privind durabilitatea.
    (4) Se consideră că entităţile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 48^5-48^9 şi entităţile care se bazează pe derogarea prevăzută la pct. 48^11 au respectat cerinţa prevăzută la pct. 17 alin. (1).
    48^12. (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (3), o filială este scutită de la obligaţiile prevăzute la pct. 48^5-48^9 în cazul în care aceasta şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei societăţi-mamă, întocmit în conformitate cu secţiunile 4.3 şi 7^1.3. O entitate care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 48^5-48^9 în cazul în care entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
    (2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare filială scutită.
    (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiţii:
    a) raportul administratorilor al filialei scutite conţine toate informaţiile următoare:
    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii la nivel de grup în conformitate cu prezentul capitol sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE;
    (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b);
    (iii) faptul că entitatea este scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 48^5-48^9;
    b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare cu privire la raportarea consolidată privind durabilitatea, elaborată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului aplicabil respectivei societăţi-mamă, se publică în conformitate cu capitolul 5 şi cu legislaţia în vigoare;
    c) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13), care acoperă activităţile desfăşurate de filiala scutită stabilită în Uniune şi de filialele sale, sunt incluse în raportul administratorilor al filialei scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă.
    (4) În cazul filialei scutite, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens.
    48^13. - Scutirea prevăzută la pct. 48^12 nu se aplică entităţilor menţionate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2. SECŢIUNEA 7^1.3
    Raportarea consolidată privind durabilitatea
    48^14. (1) Societăţile-mamă ale unui grup care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:
    a) totalul activelor: 105.000.000 lei;
    b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei;
    c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250
    includ în raportul consolidat al administratorilor informaţiile necesare pentru înţelegerea impactului grupului asupra aspectelor de durabilitate şi informaţiile necesare pentru înţelegerea modului în care aspectele de durabilitate afectează dezvoltarea, performanţa şi poziţia grupului.
    (2) Grupurile prevăzute la alin. (1) sunt denumite în cuprinsul prezentelor reglementări grupuri mari.
    (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie clar identificabile în raportul consolidat al administratorilor, într-o secţiune specifică a raportului consolidat al administratorilor.
    48^15. (1) Informaţiile menţionate la pct. 48^14 conţin:
    a) o descriere succintă a modelului de afaceri şi a strategiei grupului, inclusiv cu privire la:
    (i) rezilienţa modelului de afaceri şi a strategiei grupului în relaţie cu riscurile aferente aspectelor de durabilitate;
    (ii) oportunităţile pentru grup în legătură cu aspectele de durabilitate;
    (iii) planurile grupului, inclusiv acţiunile de punere în aplicare şi planurile financiare şi de investiţii conexe, pentru a se asigura că modelul său de afaceri şi strategia sa sunt compatibile cu tranziţia către o economie durabilă şi cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris şi cu obiectivul de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2021/1.119, precum şi, după caz, expunerea grupului la activităţi legate de cărbune, petrol şi gaze;
    (iv) modul în care modelul de afaceri şi strategia grupului ţin seama de interesele părţilor interesate ale grupului şi de impactul grupului asupra aspectelor de durabilitate;
    (v) modul în care strategia grupului a fost pusă în aplicare în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    b) o descriere a obiectivelor cu termene precise legate de aspecte de durabilitate stabilite de grup, inclusiv, după caz, a obiectivelor absolute de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin pentru 2030 şi 2050, o descriere a progreselor înregistrate de grup în vederea atingerii obiectivelor respective şi o declaraţie din care să reiasă dacă obiectivele grupului legate de factorii de mediu se bazează pe dovezi ştiinţifice concludente;
    c) o descriere a rolului organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate, precum şi a cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor acestora pentru a îndeplini rolul respectiv sau a accesului organelor respective la astfel de cunoştinţe de specialitate şi de competenţe;
    d) o descriere a politicilor grupului în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate;
    e) informaţii despre existenţa unor sisteme de stimulente privind aspectele de durabilitate puse la dispoziţia membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere;
    f) o descriere:
    (i) a procesului de diligenţă necesară pus în aplicare de grup în ceea ce priveşte aspectele de durabilitate şi, după caz, în conformitate cu cerinţele Uniunii aplicabile entităţilor de a desfăşura un proces de diligenţă necesară;
    (ii) a principalului impact negativ real sau potenţial legat de operaţiunile proprii ale grupului şi de lanţul său valoric, inclusiv de produsele şi serviciile sale, de relaţiile sale de afaceri şi de lanţul său de aprovizionare, a acţiunilor întreprinse pentru a identifica şi monitoriza impactul respectiv şi alte efecte negative pe care societatea-mamă trebuie să le identifice în temeiul altor cerinţe ale Uniunii privind desfăşurarea unui proces de diligenţă necesară;
    (iii) a oricăror acţiuni întreprinse de grup pentru a preveni, a atenua, a remedia sau a pune capăt impactului negativ real sau potenţial, precum şi a rezultatului unor astfel de acţiuni;
    g) o descriere a principalelor riscuri pentru grup aferente aspectelor de durabilitate, inclusiv a principalelor relaţii de dependenţă a grupului de astfel de aspecte, precum şi a modului în care grupul gestionează riscurile respective;
    h) indicatorii relevanţi pentru prezentările de informaţii menţionate la lit. a)-g).
    (2) Societăţile-mamă raportează procesul desfăşurat pentru identificarea informaţiilor pe care le-au inclus în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu pct. 48^14.
    (3) Informaţiile enumerate la alin. (1) includ informaţii referitoare la orizonturi pe termen scurt, mediu şi lung, după caz.
    48^16. (1) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 48^15 conţin informaţii cu privire la propriile operaţiuni ale grupului şi la lanţul său valoric, inclusiv la produsele şi serviciile sale, la relaţiile sale de afaceri şi lanţul său de aprovizionare.
    În primii trei ani de aplicare a cerinţelor de raportare privind durabilitatea şi în cazul în care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare privind lanţul valoric al societăţii-mamă, societatea-mamă explică eforturile depuse pentru a obţine informaţiile necesare privind lanţul său valoric, motivele pentru care nu au putut fi obţinute toate informaţiile necesare şi planurile sale pentru a obţine informaţiile necesare în viitor.
    (2) Dacă este cazul, informaţiile menţionate la pct. 48^15 conţin, de asemenea, trimiteri la alte informaţii incluse în raportul consolidat al administratorilor în conformitate cu secţiunea 4.3 şi la sumele raportate în situaţiile financiare consolidate, precum şi explicaţii suplimentare cu privire la acestea.
    (3) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot să fie omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat corespunzător al membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca astfel de omisiuni să nu împiedice înţelegerea corectă şi echilibrată a dezvoltării, a performanţei şi a poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
    48^17. (1) În cazul în care entitatea care raportează constată că există diferenţe semnificative între riscurile la care este expus grupul sau impactul pe care îl are acesta şi riscurile la care este expusă sau sunt expuse una sau mai multe filiale ale sale ori impactul acesteia sau ale acestora, entitatea face posibilă înţelegerea adecvată, după caz, a riscurilor la care este expusă sau sunt expuse filiala sau filialele în cauză şi impactul acesteia sau acestora.
    (2) Entităţile indică filialele incluse în consolidare care sunt exceptate de la raportarea anuală sau consolidată privind durabilitatea în temeiul pct. 48^12, respectiv al pct. 48^20.
    (3) Societăţile-mamă raportează informaţiile menţionate la pct. 48^14-48^16 în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    48^18. - Conducerea societăţii-mamă informează reprezentanţii lucrătorilor la nivelul corespunzător şi discută cu aceştia despre informaţiile relevante şi mijloacele de obţinere şi de verificare a informaţiilor privind durabilitatea. Opinia reprezentanţilor lucrătorilor se comunică, după caz, organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere relevante.
    48^19. - Se consideră că societăţile-mamă care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 48^14-48^17 au respectat cerinţele prevăzute la pct. 17 alin. (1) şi la pct. 48^5-48^13.
    48^20. (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), o societate-mamă care este filială este scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 48^14-48^17 dacă societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu secţiunea 4.3 şi cu prezenta secţiune. O societate-mamă care este filială a unei societăţi-mamă stabilite într-o ţară terţă este, de asemenea, scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 48^14-48^17 în cazul în care societatea-mamă respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă stabilite într-o ţară terţă şi în cazul în care respectiva raportare consolidată privind durabilitatea este realizată în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464 sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE.
    (2) Entitatea prevăzută la alin. (1) este denumită în continuare societate-mamă scutită.
    (3) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică în următoarele condiţii:
    a) raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite conţine toate informaţiile următoare:
    (i) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care raportează informaţii la nivel de grup în conformitate cu prezenta secţiune sau într-un mod echivalent cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) din Directiva 2004/109/CE;
    (ii) linkurile către raportul consolidat al administratorilor al societăţii-mamă sau, după caz, către raportarea consolidată privind durabilitatea a societăţii-mamă, astfel cum se menţionează la alin. (1), şi către opinia de asigurare menţionată la pct. 34 alin. (2) lit. a^1) sau către opinia de asigurare menţionată la lit. b);
    (iii) faptul că societatea-mamă este scutită de obligaţiile prevăzute la pct. 48^14-48^17;
    b) dacă societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, raportarea sa consolidată privind durabilitatea şi opinia de asigurare exprimată de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern aplicabil societăţii-mamă se publică în conformitate cu capitolul 5 şi cu legislaţia în vigoare;
    c) în cazul în care societatea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care reglementează activităţile desfăşurate de filiala stabilită în Uniune care este scutită de obligaţia de raportare privind durabilitatea în temeiul pct. 48^12, sunt incluse în raportul administratorilor al societăţii-mamă scutite sau în raportarea consolidată privind durabilitatea efectuată de societatea-mamă stabilită într-o ţară terţă.
    (4) În cazul societăţii-mamă scutite conform prezentului punct, raportul consolidat al administratorilor sau, după caz, raportul consolidat privind durabilitatea al societăţii-mamă se publică în limba română. Orice traducere necertificată include o declaraţie în acest sens.
    48^21. - Scutirea prevăzută la pct. 48^20 nu se aplică entităţilor menţionate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2. SECŢIUNEA 7^1.4
    Formatul de raportare electronic unic
    48^22. - Entităţile supuse cerinţelor prezentului capitol îşi întocmesc raportul administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (JO L 143, 29.5.2019, p. 1) şi îşi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.
    48^23. - Societăţile-mamă supuse cerinţelor prezentului capitol îşi întocmesc raportul consolidat al administratorilor în formatul de raportare electronic specificat la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/815 şi marchează raportarea privind durabilitatea, inclusiv informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu formatul de raportare electronic specificat în regulamentul delegat respectiv.
    CAP. 7^2
    Raportarea referitoare la entităţi din ţări terţe
    SECŢIUNEA 7^2.1
    Rapoartele privind durabilitatea referitoare la entităţi din ţări terţe
    48^24. (1) O filială cu sediul în România a cărei societate-mamă finală este reglementată de dreptul unei ţări terţe trebuie să publice şi să pună la dispoziţie un raport privind durabilitatea care să conţină informaţiile prevăzute la pct. 48^6 alin. (1) lit. a) pct. (ii)-(v), alin. (1) lit. b)-f) şi, după caz, alin. (1) lit. h), la nivelul grupului respectivei societăţi-mamă finale din ţara terţă.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai filialelor din categoria entităţilor menţionate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2, precum şi a celor menţionate la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1, dar care nu depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică filialelor menţionate la alineatul respectiv numai în cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă, la nivel de grup sau, dacă nu este cazul, la nivel individual, a generat o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane euro în Uniune pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive.
    (4) În înţelesul prezentului capitol, cifră de afaceri netă are înţelesul veniturilor, astfel cum sunt definite de cadrul de raportare financiară pe baza căreia sunt întocmite situaţiile financiare ale entităţii sau în sensul cadrului respectiv.
    48^25. (1) Raportul privind durabilitatea comunicat de filială, astfel cum se menţionează la pct. 48^24, trebuie întocmit în conformitate cu standardele adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 40b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), raportul privind durabilitatea menţionat la pct. 48^24 poate fi întocmit în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE, astfel cum se completează prin Directiva (UE) 2022/2.464 sau într-un mod echivalent cu respectivele standarde de raportare privind durabilitatea, astfel cum este stabilit în conformitate cu un act de punere în aplicare privind echivalarea standardelor de raportare privind durabilitatea adoptat în temeiul art. 23 alin. (4) al treilea paragraf din Directiva 2004/109/CE.
    (3) În cazul în care informaţiile cerute pentru întocmirea raportului privind durabilitatea menţionat la alin. (1) nu sunt disponibile, filiala menţionată la pct. 48^24 îi solicită entităţii dintr-o ţară terţă să îi transmită toate informaţiile necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile.
    (4) În cazul în care nu sunt transmise toate informaţiile solicitate, filiala menţionată la pct. 48^24 întocmeşte, publică şi pune la dispoziţie raportul privind durabilitatea menţionat la acel punct, care conţine toate informaţiile aflate în posesia sa, obţinute sau dobândite, şi face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare.
    48^26. (1) Raportul privind durabilitatea menţionat la pct. 48^24 trebuie publicat însoţit de o opinie de asigurare emisă de una sau mai multe persoane sau firme autorizate să emită o opinie cu privire la asigurarea raportării privind durabilitatea în temeiul dreptului intern al entităţii dintr-o ţară terţă sau al legislaţiei în vigoare.
    (2) În cazul în care entitatea dintr-o ţară terţă nu transmite opinia de asigurare în conformitate cu alin. (1), filiala face o declaraţie în care precizează că entitatea dintr-o ţară terţă nu a pus la dispoziţie opinia de asigurare necesară. SECŢIUNEA 7^2.2
    Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi punerea la dispoziţie a rapoartelor privind durabilitatea referitoare la entităţi din ţări terţe
    48^27. - Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la secţiunea 7^2.1 au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul lor privind durabilitatea este întocmit în conformitate cu secţiunea respectivă şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu secţiunea 7^2.3. SECŢIUNEA 7^2.3
    Publicarea
    48^28. (1) Filialele menţionate la pct. 48^24 îşi publică raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia menţionată la pct. 48^25 alin. (4), în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care raportul privind durabilitatea, împreună cu opinia de asigurare şi, după caz, cu declaraţia, nu este publicat în conformitate cu alin. (1), în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care se întocmeşte raportul, acestea sunt publicate pe site-ul internet al filialei, astfel cum se menţionează la pct. 48^24.
    CAP. 7^3
    Dispoziţii tranzitorii
    48^29. (1) Până la 6 ianuarie 2030, o filială din Uniune care intră sub incidenţa secţiunii 7^1.2 sau a secţiunii 7^1.3 şi a cărei societate-mamă nu este reglementată de dreptul unui stat membru poate să întocmească raportarea consolidată privind durabilitatea în conformitate cu cerinţele secţiunii 7^1.3, care să includă toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă respective care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.
    (2) Până la 6 ianuarie 2030, raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) poate să includă informaţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852, care acoperă activităţile desfăşurate de toate filialele din Uniune ale societăţii-mamă menţionate la alin. (1), care intră sub incidenţa prevederilor comunitare referitoare la raportarea privind durabilitatea la nivel individual sau consolidat.
    (3) Filiala din Uniune menţionată la alin. (1) trebuie să fie una dintre filialele din Uniune ale grupului care a generat cea mai mare cifră de afaceri din Uniune în cel puţin unul dintre cele cinci exerciţii financiare precedente, pe bază consolidată, după caz.
    (4) Raportarea consolidată privind durabilitatea menţionată la alin. (1) şi (2) se publică în conformitate cu secţiunea 5.1.
    (5) În scopul scutirii prevăzute la pct. 48^12 alin. (1) şi la pct. 48^20, raportarea în conformitate cu alin. (1) şi (2) se consideră a reprezenta raportare de către o societate-mamă la nivel de grup în ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare. Se consideră că raportarea în conformitate cu alin. (2) îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. 48^12 alin. (3) lit. c) şi, respectiv, la pct. 48^20 alin. (3) lit. c)."    ART. IV
    (1) Modificările şi completările prevăzute la art. III se aplică pentru exerciţiile financiare care încep la următoarea dată:
    a) 1 ianuarie 2024:
    (i) de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşesc, la data bilanţului, criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
    (ii) de către entităţile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, care depăşesc, la data bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

    b) 1 ianuarie 2025:
    (i) de către entităţile care depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât entităţile menţionate la lit. a) pct. (i);
    (ii) de către entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (ii);

    c) 1 ianuarie 2026, de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care nu depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) 1 ianuarie 2028, de către entităţile prevăzute la secţiunea 7^2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului articol de la începutul primului exerciţiu financiar ales, care începe ulterior următoarei date:
    a) 1 ianuarie 2024:
    (i) de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care depăşesc, la data bilanţului, criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;
    (ii) de către entităţile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, care depăşesc, la data bilanţului, pe bază consolidată, numărul mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

    b) 1 ianuarie 2025:
    (i) de către entităţile care depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât entităţile menţionate la lit. a) pct. (i);
    (ii) de către entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup mare, altele decât cele menţionate la lit. a) pct. (ii);

    c) 1 ianuarie 2026, de către entităţile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care nu depăşesc criteriile prevăzute la pct. 48^3 alin. (1) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) 1 ianuarie 2028, de către entităţile prevăzute la secţiunea 7^2.1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. V
    Pentru exerciţiul financiar al anului 2023, raportarea informaţiilor nefinanciare prevăzute de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează conform prevederilor reglementărilor menţionate, în vigoare la data de 31 decembrie 2023.

    ART. VI
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 12 ianuarie 2024.
    Nr. 85.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016