Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 842 din 6 iulie 2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 842 din 6 iulie 2009  privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de   Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 842 din 6 iulie 2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009
ORDIN nr. 842 din 6 iulie 2009
privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevãzute de <>Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale
EMITENT: MINISTERUL SÃNÃTÃŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009


Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei pentru infrastructurã sanitarã, logisticã şi dispozitive medicale nr. I.B.6.676 din 6 iulie 2009,
având în vedere prevederile <>art. 5, 6, 7 şi 13 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicatã, şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, stabilite prin <>Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicatã, prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Caracteristicile de tipãrire a formularului-tip prevãzut la art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii.

Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac

Bucureşti, 6 iulie 2009.
Nr. 842.


ANEXA 1
PROCES - VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiei

Seria .... nr. .......

(model)


Încheiat astãzi: ziua ......... luna ........ anul ....., în localitatea
..............., la ................. .
Subsemnatul/Subsemnaţii ...................., având funcţia ..............,
în temeiul <>art. 17 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale,
republicatã, al <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/
<>2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în baza delegaţiei de
control nr. .........., în calitate de agenţi constatatori, reprezentând
Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, cu sediul în localitatea
............., str. ............... nr. ....., judeţul/sectorul ............,
în urma controlului efectuat în ziua ..... luna ....... anul ........ privind
modul în care se respectã prevederile legislaţiei în domeniul funcţionãrii în
condiţii de securitate şi performanţã a dispozitivelor medicale/desfãşurãrii
activitãţilor de comercializare, distribuţie şi de prestãri de servicii în
domeniul dispozitivelor medicale, la persoana juridicã/fizicã/punctul de
lucru/sucursala .............., cu sediul/adresa în localitatea ............,
str. ........... nr. ....., judeţul/sectorul ............., înmatriculatã în
registrul comerţului sub nr. ............., având CUI ......................,
reprezentatã de dl/dna ... ..........., domiciliat/domiciliatã în localitatea
............, str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ..., posesor/
posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ..... nr. ........, eliberat/eliberatã de
......... la data de ........., CNP ............., în calitate de ..........,
am constatat urmãtoarele (descrierea faptei; data şi ora comiterii; locul
unde a fost comisã; împrejurãrile ce pot servi la aprecierea gravitãţii şi
pericolului social al faptei):
1. .......................................................................;
2. .......................................................................;
3. ...................................................................... .
Fapta/Faptele constatatã/constatate prin prezentul proces-verbal constituie
contravenţii conform:
1. art. .... alin. ... lit. ... din .............;
2. art.... alin.... lit.... din .................;
3. art.... alin.... lit.... din ................ .
(Se vor completa, în clar, de cãtre agentul constatator/agenţii
constatatori prevederile articolului, alineatului, literei din actul normativ
ale cãror dispoziţii au fost încãlcate.)
şi se sancţioneazã astfel:
- cu amendã de la ...... lei la ...... lei, conform art. ..... alin. ......
lit. ........... din ...............;
- cu amendã de la ...... lei la ...... lei, conform art. ..... alin. ......
lit. ........... din ...............;
- cu amendã de la ...... lei la ...... lei, conform art. ..... alin. ......
lit. ........... din .............. .

Agenţi constatatori, Martor, Mi s-a înmânat şi am primit
..................... ........... un exemplar al procesului-verbal.
.............................
(numele, prenumele şi semnãtura
contravenientului)

De sãvârşirea acestei/acestor fapte se face vinovat contravenientul:
1. Numele şi prenumele .............., prenumele pãrinţilor ............ şi
..........., data şi locul naşterii ..............., domiciliul actual stabil
................, CNP ................. BI/CI seria ..... nr. ..............,
emis/emisã de Poliţia .......... la data de ........, ocupaţia .............,
locul de muncã ......................
2. Numele şi prenumele ..............., prenumele pãrinţilor ..............
şi .........., data şi locul naşterii ............., domiciliul actual stabil
..............., CNP ................... BI/CI seria ........ nr. ..........,
emis/emisã de Poliţia ........... la data de ..........., ocupaţia..........,
locul de muncã ..................
3. Persoana juridicã ............., cu sediul în ..........., str. ........
nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., constituitã
în baza ..........., având codul fiscal ......., cont nr. ....... la .......,
reprezentatã legal prin dl/dna ............., în calitate de ...............,
domiciliat/domiciliatã în ............., str. ........... nr. ...., bl. ....,
sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., având BI/CI seria ... nr. ......,
eliberat/eliberatã de ......... la data de ........., CNP ................. .
Aceste fapte contravenţionale au fost sãvârşite în perioada ...............
Împrejurãrile ce pot servi la aprecierea gravitãţii faptelor şi la
evaluarea eventualelor pagube pricinuite: ...................................
Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legalã de a
prezenta agenţilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori
documentele solicitate pentru buna desfãşurare a activitãţii de control.
Organul constatator a dispus urmãtoarele sancţiuni principale:
- avertisment scris;
- cu amendã de la ........... lei la ......... lei, conform art. ..........
alin. ...... lit. ............ din ..............;
- cu amendã de la ........... lei la ......... lei, conform art. ..........
alin. ...... lit. ............ din ..............;
- cu amendã de la ........... lei la ......... lei, conform art. ..........
alin. ...... lit. ............ din ..............;
Organul constatator a dispus urmãtoarele sancţiuni complementare:
...........................................................................
...........................................................................

Agenţi constatatori, Martor, Mi s-a înmânat şi am primit
..................... ........... un exemplar al procesului-verbal.
.............................
(numele, prenumele şi semnãtura
contravenientului)

Contravenientul nu se aflã de faţã/refuzã sã semneze sau nu poate lua
cunoştinţã despre conţinutul procesului-verbal (Se bareazã cu o linie
continuã situaţiile care nu corespund.), fapt atestat de martor, domnul/
doamna ............, domiciliat/domiciliatã în ..........., str. ...........
nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., având BI/CI
seria ... nr. ......, eliberat/eliberatã de ......... la data de ..........,
CNP ................ .
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa unui martor pentru
urmãtoarele motive:
..........................................................................
..........................................................................
Alte menţiuni: ...........................................................
..........................................................................
.............................../(Se pot menţiona observaţiile/obiecţiunile
contravenientului.)
Suma totalã de .......... lei (adicã ......................), reprezentând
amenda/amenzile contravenţionalã/contravenţionale aplicatã/aplicate astãzi,
se va achita în contul ............................., deschis la Trezoreria
.........., iar documentul doveditor al plãţii va fi prezentat sau comunicat
prin poştã Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale la adresa: bd. N.
Titulescu nr. 58, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal ......., în termen de 15
zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei, precum şi a înştiinţãrii de platã.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de
constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în termen de cel mult
15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia. Plângerea însoţitã de copia
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
se depune în mod alternativ fie la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale,
cu sediul în localitatea ..........., str. .............. nr. ...., judeţul/
sectorul .........., fie, dupã caz, la judecãtoria în a cãrei circumscripţie
a fost sãvârşitã contravenţia.
Prezentul proces-verbal conţine ............. pagini şi a fost întocmit în
3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astãzi,
................./va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult o
lunã de la data încheierii.

Agenţi constatatori, Martor, Mi s-a înmânat şi am primit
..................... ........... un exemplar al procesului-verbal.
.............................
(numele, prenumele şi semnãtura
contravenientului)

ÎNŞTIINŢARE DE PLATÃ
seria ... nr. ........

Pentru debitorul: Numele şi prenumele/Denumirea ..........................,
cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. ........... nr. ...,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., CNP
.............., posesor al CI/BI/paşaport seria .... nr. ........, eliberatã/
eliberat de .............. la data ................./înregistrat la registrul
comerţului sub nr. ..........., CUI .................., reprezentat de dl/dna
............., domiciliat(ã) în localitatea .........., str. ................
nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ........, ap. ...., posesor/posesoare al/a
CI/BI/paşaport seria ...... nr. ........, eliberatã/eliberat de .............
la data de ..........., CNP .............., în calitate de ..................

În baza Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
seria ....... nr. ......., încheiat în ziua de ...... luna ..... anul .......
la ........, sunteţi obligat la plata unei amenzi contravenţionale în cuantum
de ...... lei (adicã .....................), pe care urmeazã sã o achitaţi în
contul de amenzi deschis la ............... . O copie de pe chitanţa de platã
urmeazã sã o trimiteţi prin poştã recomandat la sediul Oficiului Tehnic de
Dispozitive Medicale.
În conformitate cu <>art. 28 alin. (1) şi <>art. 29 din Ordonanţa Guvernului
<>nr. 2/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, contravenientul poate achita
contravaloarea a jumãtate din minimele amenzilor prevãzute în actul normativ,
aplicate astãzi, cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data
înmânãrii/comunicãrii procesului-verbal şi a înştiinţãrii de platã,
respectiv suma de ......... lei (adicã .....................). O copie de pe
chitanţã va fi predatã agentului constatator sau se va trimite prin poştã
recomandat la sediul Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, aşa cum este
identificat în prezentul proces-verbal.
În situaţia în care nu achitaţi amenda în termen de 15 zile de la data
înmânãrii/comunicãrii procesului-verbal însoţit de prezenta înştiinţare de
platã, acesta devine titlu executoriu fãrã nicio altã formalitate şi se
supune executãrii silite în condiţiile legii.

Agenţi constatatori Mi s-a înmânat şi am primit
..................... un exemplar al înştiinţãrii de platã.
................................
(numele, prenumele şi semnãtura
contravenientului)ANEXA 2
CARACTERISTICI DE TIPĂ?RIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria .... nr. ........
Caracteristici tehnice:
- fiecare formular de proces-verbal are 3 pagini şi se tipãreşte, pe faţã, în 3 exemplare;
- hârtie autocopiativã de culoare galbenã, scris cu cernealã de culoare albastrã;
- format A4;
- numerotare: cernealã specialã de culoare roşie;
- sistem de înscriere propriu: seria ..... nr. .......;
- formularele se leagã în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, blocul conţinând în total 150 de file.

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016