Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 81 din 15 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 81 din 15 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 590 din 17 iunie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (1), litera g^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g^1) extrasul de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum şi de producere, în copie; cerinţa nu se aplică pentru locurile de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum;"

    2. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă."

    3. La articolul 17, după alineatul (1) se introduc opt noi alineate, alineatele (1^1)-(1^8), cu următorul cuprins:
    "(1^1) La stabilirea soluţiei de racordare a unui loc de producere/loc de consum şi de producere, în studiul de soluţie elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluţii de racordare cu limitarea operaţională a puterii maxime ce poate fi evacuată în reţea în situaţiile/regimurile de funcţionare cu N-1 elemente în funcţiune care au ca efect apariţia de suprasarcini în reţea şi, în consecinţă, imposibilitatea elementelor reţelei rămase în funcţiune şi a reţelei în ansamblul ei de a funcţiona timp nelimitat în aceste condiţii. Situaţiile/Regimurile de funcţionare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluţie, se precizează de către operatorul de reţea în avizul tehnic de racordare şi, ulterior, în certificatul de racordare.
(1^2) Limitarea operaţională prevăzută la alin. (1^1) se poate realiza prin echipamente de automatizare montate în instalaţiile operatorului de reţea sau, după caz, în cele ale utilizatorului şi are loc numai în situaţiile rezultate din studiul de soluţie şi se consemnează în avizul tehnic de racordare şi în certificatul de racordare.
(1^3) Operatorul de reţea nu are dreptul de a refuza avizarea, în cadrul studiului de soluţie, a soluţiei de racordare prevăzute la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (5^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^4) În cazul în care utilizatorul optează pentru o soluţie de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de reţea pentru acea soluţie, cu lucrările de întărire necesare din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) şi cu lucrările de întărire din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) la finanţarea cărora utilizatorul este de acord să participe, prevăzute în studiul de soluţie.
(1^5) Dacă utilizatorul optează pentru o soluţie de racordare de tipul celei prevăzute la alin. (1^1), acesta nu este îndreptăţit să solicite şi să primească de la operatorul de reţea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă şi livrată în reţea pe perioada limitării.
(1^6) Limitarea operaţională prevăzută la alin. (1^1) se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a reţelei electrice, au fost eliminate circumstanţele care au impus limitarea. În această situaţie operatorul actualizează avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, după caz, din proprie iniţiativă şi fără costuri pentru utilizator.
(1^7) Limitările operaţionale prevăzute la alin. (1^1) nu se consideră măsuri de gestionare a congestiilor de reţea.
(1^8) Puterea aprobată maximă simultană ce poate fi evacuată se stabileşte de operatorul de reţea cel mult la valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ţine seama de următoarele:
    a) puterile instalate ale unităţilor generatoare;
    b) simultaneitatea în funcţionare avută în vedere de utilizator;
    c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;
    d) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei;
    e) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare."

    4. La articolul 26, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru cazul prevăzut la art. 18 alin. (8), termenul pentru transmiterea avizului tehnic de racordare către solicitant este de maximum 10 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării documentelor transmise conform prevederilor art. 18 alin. (8) lit. a), la operatorul de reţea care emite avizul tehnic de racordare."

    5. La articolul 27, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Operatorul de transport şi de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiţii de racordare supuse unor limitări operaţionale pentru a asigura eficienţa economică în ceea ce priveşte noi instalaţii de producere sau noi instalaţii de stocare a energiei, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1)."

    6. La articolul 28 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
    "m^1) cerinţe privind racordarea în condiţii de limitare a puterii evacuate, şi anume:
    (i) descrierea tuturor situaţiilor prevăzute în studiul de soluţie, care conduc la limitarea puterii evacuate, situaţii care sunt prezentate într-o anexă la avizul tehnic de racordare;
    (ii) condiţiile de limitare operaţională a puterii evacuate (locul de amplasare a echipamentului, protecţii şi automatizări, scheme etc.);"

    7. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), utilizatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare să încheie, în numele şi pe seama sa, cu operatorul de reţea contractul de racordare şi să îl reprezinte pe utilizator în relaţia contractuală cu operatorul de reţea pe toată perioada derulării contractului de racordare."

    8. La articolul 36 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) devizul general întocmit de proiectantul sau constructorul ales de utilizator;
d) copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare şi execuţie, după caz, încheiat de către utilizator, conform art. 44 alin. (4) lit. b), cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta. În cazul în care contractul de execuţie nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului de reţea copia contractului de execuţie a instalaţiei de racordare cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare."

    9. La articolul 36, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul are obligaţia să facă dovada obţinerii autorizaţiei de construire a obiectivului de la locul de producere sau de la locul de consum şi de producere în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare."

    10. La articolul 36, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului nu este transmisă operatorului de reţea conform prevederilor alin. (5) şi (5^1), avizul tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea şi contractul de racordare încetează de drept."

    11. La articolul 38, alineatul (4) se abrogă.
    12. La articolul 38, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori lucrările de deviere sunt condiţionate sau sunt în legătură cu realizarea instalaţiei de racordare, cele două categorii de lucrări se corelează prin etapizări corespunzătoare prevăzute în contractul de racordare."

    13. La articolul 40 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare; acordul/autorizaţia poate fi obţinut/obţinută şi de operatorul atestat desemnat de utilizator, după caz."

    14. La articolul 40 alineatul (3) litera e) se abrogă.
    15. La articolul 43, alineatul (5^5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^5) Valoarea prevăzută la alin. (5^4) şi modalitatea de plată către primul utilizator, respectiv către ceilalţi utilizatori, se precizează în contractul de racordare încheiat de noul utilizator cu operatorul de reţea."

    16. La articolul 43, după alineatul (5^5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^6), cu următorul cuprins:
    "(5^6) Operatorul de reţea completează avizul tehnic de racordare cu prevederi privind posibilitatea utilizatorului de a opta pentru achitarea costurilor care revin celorlalţi utilizatori pentru aceleaşi lucrări de întărire din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b), conform prevederilor alin. (3) lit. e), cu precizarea valorii integrale a lucrărilor de întărire şi a dreptului utilizatorului de a primi compensaţii din partea celorlalţi utilizatori beneficiari ai lucrărilor respective. Operatorul de reţea precizează în certificatul de racordare dreptul utilizatorului de a primi compensaţii din partea celorlalţi utilizatori beneficiari ai lucrărilor respective."

    17. La articolul 43, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul solicită, în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, costul lucrărilor de întărire din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) se suportă integral de utilizator, prin tarif de racordare.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru lucrările de întărire a reţelei electrice, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare."

    18. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) lit. a), termenul total pentru execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru branşament, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea de către executant."

    19. La articolul 55 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) cerinţe privind racordarea în condiţii de limitare a puterii evacuate, şi anume:
    (i) descrierea tuturor situaţiilor prevăzute în studiul de soluţie, care conduc la limitarea puterii evacuate, situaţii care sunt prezentate într-o anexă la certificatul de racordare;
    (ii) condiţiile de limitare operaţională a puterii evacuate (locul de amplasare a echipamentului, protecţii şi automatizări, scheme etc.);"

    20. La anexa nr. 1, definiţia „punct de interfaţă“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "punct de interfaţă - punct din interiorul unei instalaţii de utilizare a unui loc de producere/loc de consum şi de producere în care se racordează unităţi generatoare;"    ART. II
    Prevederile art. I pct. 2 alin. (1^1)-(1^7) se aplică, la cererea utilizatorilor, inclusiv solicitărilor de racordare pentru care au fost elaborate studii de soluţie sau au fost emise avize tehnice de racordare şi în baza cărora nu au fost încheiate contracte de racordare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. În această situaţie, studiile de soluţie elaborate şi avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor se actualizează corespunzător în termen de 90 de zile de la data transmiterii cererii de către utilizatori. Costul actualizării studiului de soluţie se suportă de către utilizator.

    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 15 iunie 2022.
    Nr. 81.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016