Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 8 din 17 februarie 2021  privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 8 din 17 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 175 din 22 februarie 2021
    Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. a) şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentaţia solicitată prin prezenta procedură este utilizată de asemenea pentru:
    a) înregistrarea unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate şi pentru estimarea cantităţii de energie electrică produsă de aceste unităţi ce va beneficia de schema de sprijin în perioada rămasă din anul de punere în funcţiune şi în următorii 2 ani de exploatare comercială a acestora;
    b) actualizarea înregistrării unităţilor de cogenerare existente, care la data de 31 decembrie 2016 se aflau înscrise în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    (i) au fost preluate în exploatare comercială, conform prevederilor legale, de către un alt operator economic, ulterior datei de 31 decembrie 2016;
    (ii) au reintrat în exploatare comercială, în condiţiile legii, în operarea aceluiaşi producător, după o perioadă în care din motive justificate nu au mai fost exploatate comercial."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prezenta procedură se aplică operatorilor economici care propun proiecte de noi centrale/configuraţii de producţie în cogenerare sau de înlocuire/retehnologizare a unor unităţi de cogenerare din componenţa centralelor/configuraţiilor existente, precum şi operatorilor economici care au preluat/reluat, conform prevederilor legale, ulterior datei de 31 decembrie 2016, exploatarea comercială a unor unităţi de cogenerare existente dintre cele înscrise la data de 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de respectivele unităţi de cogenerare."

    3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru unităţile de cogenerare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) se actualizează Lista capacităţilor cu acreditare finală doar după transmiterea de către producători şi validarea de către ANRE a documentelor pentru actualizarea înregistrării prevăzute prin prezenta procedură şi doar ulterior intrării în exploatare comercială a capacităţilor energetice."

    4. La articolul 17 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) pentru unităţile de cogenerare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), dacă operatorul economic care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţie, documentaţia pentru actualizarea înregistrării prevăzută prin prezenta procedură a fost validată de către ANRE şi capacităţile energetice sunt în exploatare comercială;"

    5. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    (1) Operatorii economici care ulterior datei de 31 decembrie 2016 au preluat/reluat exploatarea comercială a unor unităţi de cogenerare existente dintre cele înscrise la data de 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor cu acreditare finală şi care solicită acordarea sprijinului pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă vor depune la ANRE o solicitare pentru actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor cu acreditare finală pentru unităţile de cogenerare respective, după modelul prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de o documentaţie care va cuprinde:
    a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-m) şi o) din Regulament;
    b) documente justificative pentru cererea de energie termică utilă anuală, precum acordul de livrare către un furnizor/utilizator de energie termică utilă, precontracte/contracte de livrare, studii de piaţă etc.;
    c) datele de prognoză referitoare la consumurile de combustibil, producţiile şi livrările de energie electrică şi termică, pentru un an calendaristic complet, prezentate conform machetelor din anexa nr. 2 la Regulament, cu excepţia tabelului 5;
    d) datele de referinţă şi rezultatele calculelor de determinare a capacităţii electrice de cogenerare potenţial calificabilă ca fiind de înaltă eficienţă (MW), a cantităţii de energie electrică potenţial calificabilă ca fiind produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi a cantităţii de energie electrică estimată a beneficia de schema de sprijin, pentru un an calendaristic complet, care se prezintă integral conform machetelor din anexa nr. 3 la Regulament.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va fi depusă la ANRE oricând în cursul anului, concomitent sau ulterior depunerii cererii pentru acordarea de către ANRE a licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare pentru care se solicită actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor cu acreditare finală, respectiv ulterior preluării în exploatare, în cazul capacităţilor energetice prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Operatorii economici care derulează proiecte investiţionale pentru unităţi noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare, furnizorii clienţilor casnici şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 17 februarie 2021.
    Nr. 8.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la procedură)
    - Model -
    Nr. de înregistrare la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei .......................
    CERERE
    Către
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, cod 020995
    Subsemnatul, ............................., director general al ............................................, cu sediul în .................................., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, cu modificările şi completările ulterioare, solicit, pentru capacităţile electrice de cogenerare de înaltă eficienţă prezentate în documentaţia anexată, actualizarea înregistrării şi a Listei capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare cu acreditare finală care pot beneficia, în condiţiile legii, de schema de sprijin.
    Menţionez că Societatea ............................... :
    (Se va completa cu menţiunea 1 sau 2 de mai jos, după caz.)
    1. a preluat de la Societatea ......................... în baza documentului .................................... capacităţile electrice de cogenerare de înaltă eficienţă înscrise la 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare cu acreditare finală, prezentate în documentaţia anexată;
    2. are în vedere reluarea exploatării comerciale/a reluat exploatarea comercială a capacităţilor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă înscrise la 31 decembrie 2016 în Lista capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare cu acreditare finală, prezentate în documentaţia anexată,
    pentru care a transmis Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Cererea nr. ....................... în vederea acordării licenţei de exploatare comercială/pentru care deţine Licenţa ANRE nr. ......./care sunt capacităţi energetice prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Estimăm că intrarea în exploatare comercială a capacităţilor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă prezentate în documentaţia anexată se va realiza în data de .............................. .
    În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:
    - ..........................................,
    – ...........................................,
    – .......................................... .

    Director general,
    ...............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016