Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 8.147 din 12 februarie 2016  pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 8.147 din 12 februarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare

EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2016

    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.82/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 2 septembrie 2015;
    b) Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 140/2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                         Ministrul apărării naţionale,
                               Mihnea Ioan Motoc

                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Petre Tobă

                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                              Eduard Raul Hellvig


    ANEXĂ

                                  METODOLOGIE
                     de întocmire a dosarului de pensionare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Reglementările din cuprinsul prezentei metodologii au ca scop:

    a) corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensii militare de stat;
    b) fluidizarea circuitului documentelor şi datelor prevăzute la lit. a) ţinând cont de specificul atribuţiilor în domeniu ale structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) asigurarea transparenţei în cadrul activităţilor de stabilire a drepturilor de pensii militare de stat.
    ART. 2
    Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentei metodologii se realizează ţinând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Dosarul de pensionare

    ART. 3
    (1) Dosarul de pensionare cuprinde următoarele acte:
    a) cererea de pensionare prevăzută la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prevăzut, după caz, la anexa nr. 1, 2 sau 3;
    b) fişa de pensie, completată potrivit prezentei metodologii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;
    c) adeverinţa/fişa cu locurile de muncă în care a lucrat persoana prevăzută la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în original;
    d) formularul tipizat denumit "Situaţia veniturilor realizate lunar", al cărui model este prevăzut la anexa nr. 5;
    e) acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator al persoanei îndreptăţite să solicite dreptul la pensie militară de stat, de persoană căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor sau de mandatar desemnat prin procură specială, după caz;
    f) orice alte documente şi date necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute la art. 4-6.
    (2) Documentele ce alcătuiesc dosarul de pensionare se ordonează potrivit anexei nr. 6.
    (3) În cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu, pensie de invaliditate sau pensie de urmaş îşi exprimă opţiunea privind perioada celor 6 luni consecutive, în raport de care se stabileşte baza de calcul al pensiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    (1) Pentru acordarea pensiei de serviciu, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 1, se depune însoţită de următoarele acte doveditoare:
    a) carnetul de muncă - în original;
    b) carnetul de muncă pentru membrii C.A.P. - în original;
    c) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - în original;
    d) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată - în original;
    e) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie - copii certificate de structura care întocmeşte dosarul de pensionare;
    f) livretul militar - copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare sau, după caz, alt document care să ateste situaţia militară;
    g) diploma de absolvire a învăţământului universitar - copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare şi, după caz, alte documente din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
    h) dovada echivalării de către statul român a studiilor absolvite în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate, din care să rezulte informaţiile prevăzute la lit. g) - copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare;
    i) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent acordate în condiţiile legii sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 - în original;
    j) adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii - în original;
    k) procura specială, pentru mandatar - în original şi în copie;
    l) actele pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) brevetul/atestatul de conferire, în copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare, sau adeverinţa, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei sau similar;
    n) adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind câştigul salarial lunar brut/net până la data de 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă în sistemul public de pensii - în original;
    o) adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind veniturile realizate lunar în unităţile militare aparţinând sistemului de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, precum şi pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2016 şi data trecerii în rezervă/retragere cu drept la pensie - în original, întocmite conform art. 127 alin. (5) şi (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
    p) adeverinţe/certificate privind stagiul de cotizare realizat în perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2015 - în original;
    q) adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe întocmite în condiţiile legii privind condiţiile de muncă deosebite şi/sau speciale pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii - în original;
    r) decizia de pensionare din sistemul public sau din alte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, în care militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare îndeplinesc cumulativ condiţiile de pensionare, în situaţia prevăzută la art. 26 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) adeverinţă din care să rezulte data încetării plăţii soldei/salariului lunar(e);
    ş) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie militară.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), n) - p) se depun numai în situaţia prevăzută la art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2, se depune însoţită, după caz, de actele prevăzute la art. 4, precum şi de următoarele documente:
    a) decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate - în original;
    b) documentele care atestă survenirea cauzei invalidante în situaţiile prevăzute la art. 40 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare - în original şi în copie;
    c) adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 33 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare - în original.
    ART. 6
    (1) Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 3, se depune însoţită de următoarele acte doveditoare:
    a) actele prevăzute la art. 4, cu excepţia buletinului/cărţii de identitate pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar militar, însoţite de certificatul de deces al susţinătorului - în original;
    b) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie - în original;
    c) în situaţia prevăzută la art. 48 lit. b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, după caz;
    d) în situaţia prevăzută la art. 48 lit. c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisuri din care să rezulte că invaliditatea s-a ivit în perioada în care copiii se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la art. 48 lit. a) sau b) din aceeaşi lege - în original şi în copie;
    e) dovadă care atestă faptul că soţul supravieţuitor nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori, după caz, că acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
    f) certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până la 7 ani, în situaţia prevăzută la art. 52 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare - în original;
    g) documente/dovada/declaraţie pe propria răspundere care atestă că nu există urmaşi, în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) acte pentru dovedirea calităţii de unic susţinător al părinţilor militarului, poliţistului ori funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare decedat, în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Copiile documentelor depuse direct la casa de pensii sectorială de către urmaşul pensionarului militar decedat se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituţii.
    (3) După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu există obligaţia transmiterii/păstrării la casa de pensii sectorială, se restituie solicitantului.
    ART. 7
    (1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, transmit dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competente potrivit legii, însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Datele înscrise în cererea de pensionare şi în celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de pensionare sunt supuse confidenţialităţii, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operaţiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum şi în vederea întocmirii unor situaţii statistice.
    ART. 8
    (1) În situaţia în care dosarul de pensionare nu conţine toate documentele necesare deschiderii tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 4-6, casa de pensii sectorială informează structura care a întocmit dosarul de pensionare sau restituie dosarul acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în vederea completării acestuia. În cazul restituirii dosarului, se comunică în scris solicitantului despre aceasta.
    (2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unităţile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în adeverinţele emise.
    (3) Nedepunerea documentelor necesare completării dosarului de pensionare sau certificării atrage soluţionarea de către casa de pensii sectorială a dosarului de pensionare pe baza documentelor existente.
    ART. 9
    Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către solicitant, cu respectarea competenţelor stabilite la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare şi celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de pensionare se transmit caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii, potrivit protocoalelor încheiate între aceste instituţii.

    CAP. III
    Fişa de pensie

    ART. 11
    În cuprinsul fişei de pensie sunt consemnate sintetic datele necesare în vederea emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare ori plăţii pensiilor militare de stat de către casa de pensii sectorială competentă potrivit legii.
    ART. 12
    (1) Fişa de pensie se întocmeşte de către structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în trei exemplare, după caz, având următoarea destinaţie:
    a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensionare, împreună cu actele originale pentru care există obligaţia păstrării, precum şi copiile certificate ale celorlalte documente ce însoţesc cererea de pensionare;
    b) exemplarul nr. 2 se anexează la memoriul original/dosarul personal al persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu copiile documentelor care constituie dosarul de pensionare;
    c) exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea militară/instituţia unde s-a depus cererea de pensionare, împreună cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensionare.
    (2) În situaţia în care cererea de pensionare se depune direct la casa de pensii sectorială, aceasta se transmite de îndată, împreună cu actele doveditoare care o însoţesc, centrului militar zonal/judeţean/de sector, unităţii militare/inspectoratului judeţean/structurii sau direcţiei judeţene de informaţii/instituţiei ori unităţii, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi.
    (3) Pe baza documentelor comunicate de către casa de pensii sectorială, a memoriului original/dosarului personal, precum şi a altor documente pe care le deţin, structurile prevăzute la alin. (2) întocmesc dosarul de pensionare, pe care îl înaintează casei de pensii sectoriale, în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării.
    ART. 13
    (1) Înscrierea datelor în fişa de pensie se face doar pe baza înscrisurilor prevăzute de reglementările în vigoare, rezultate din evidenţele structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau depuse de persoanele prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din aceeaşi lege sau, după caz, de către urmaşii acestora.
    (2) Dacă datele din memoriul original/dosarul personal sau din celelalte documente nu sunt complete sau prezintă erori, structura de resurse umane care întocmeşte fişa de pensie ia măsuri pentru completarea şi/sau corectarea acestora, folosind în acest scop orice documente verificabile, astfel încât în fişa de pensie să fie înscrise exclusiv date care să corespundă realităţii.
    ART. 14
    (1) Completarea rubricilor din fişa de pensie se efectuează potrivit contexturii prevăzute de aceasta.
    (2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu litere majuscule, înscrise lizibil, cu cerneală/pix de culoare albastră, fără ştersături sau modificări, ori se tehnoredactează.
    (3) În situaţia în care sunt mai multe date de completat decât casetele rezervate la unele puncte din fişa de pensie, acestea se înscriu pe file similare, anexate fişei de pensie, cu menţionarea punctului la care se referă, datele respective urmând a fi certificate de persoana care le-a înscris.
    ART. 15
    (1) Fişa de pensie se semnează de către comandantul/şeful structurii emitente, şeful structurii de resurse umane şi şeful structurii financiar-contabile.
    (2) Persoana care a solicitat pensia militară semnează de luare la cunoştinţă, confirmând astfel că toate datele înscrise în fişa de pensie sunt reale.
    (3) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu unele înscrisuri, acesta anexează un memoriu cu documente justificative în vederea analizării situaţiei de către structurile abilitate.
    ART. 16
    Partea I a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane şi cuprinde datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civilă şi domiciliul solicitantului, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale urmaşilor prevăzuţi de Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 17
    Partea a II-a a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane, cu excepţia pct. 7 şi 8, care se completează de către structura financiar-contabilă, după cum urmează:
    a) la pct. 2 se înscriu denumirea, numărul şi data emiterii actului privind trecerea în rezervă/direct în retragere/scoatere din evidenţele militare/încetare a raporturilor de serviciu, data trecerii în rezervă/direct în retragere/scoaterii din evidenţele militare/încetării raporturilor de serviciu, gradul militar, arma, Semnul onorific În Serviciul Patriei sau similar;
    b) la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul personalului militar în activitate/încetării raporturilor de serviciu şi temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
    c) la pct. 4 se specifică, după caz, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară:
    1. gradul de invaliditate: I, II sau III;
    2. cauza invalidităţii, potrivit prevederilor art. 32 sau 40 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. termenul în care persoana prevăzută la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicală periodică;
    4. numărul deciziei medicale şi data emiterii;
    5. emitentul deciziei medicale;
    d) la pct. 5 se înscriu:
    1. în coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:
    - cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la codurile 5-7 şi 10.1;
    - cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;
    - cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    - cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau aflat în captivitate;
    - cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    - cod 5 - cadru militar în activitate;
    - cod 6.1 - militar angajat pe bază de contract;
    - cod 6.2 - soldat sau gradat voluntar;
    - cod 6.3 - soldat sau gradat profesionist;
    - cod 7 - funcţionar public cu statut special (poliţist);
    - cod 8 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;
    - cod 9 - şomaj;
    - cod 10.1 - perioadele în care a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă;
    - cod 10.2 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;
    - cod 11 - avocat;
    - cod 12.1 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;
    - cod 12.2 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;
    - cod 13 - agricultor;
    - cod 14.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după luna ianuarie 2006;
    - cod 14.2 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională;
    - cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale, în perioada în care a avut una din calităţile prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    - cod 15.2 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale, în perioade în care a avut alte calităţi decât cele prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    - cod 16 - beneficiar al pensiei de invaliditate;
    - cod 17 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;
    - cod 18 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    - cod 19.1 - alte situaţii, în perioada în care a avut una din calităţile prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    - cod 19.2 - alte situaţii, apărute în perioade în care a avut alte calităţi decât cele prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, în coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:
    - cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    - cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;
    - cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    - cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;
    - cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    - cod 5 - cadru militar în activitate;
    - cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;
    - cod 6 - funcţionar public cu statut special (poliţist);
    - cod 7 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;
    - cod 8 - şomaj;
    - cod 9 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;
    - cod 10 - avocat;
    - cod 11 - soldat sau gradat profesionist;
    - cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;
    - cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;
    - cod 14 - agricultor;
    - cod 15 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;
    - cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională;
    - cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
    - cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;
    - cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990;
    - cod 21 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    3. în coloana nr. 4 se completează tipul, numărul şi data documentului din care rezultă calitatea respectivă;
    e) la pct. 6 se înscriu:
    1. în coloanele nr. 2 şi 3 calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, aşa cum rezultă din fişa matricolă sau, după caz, din alte acte doveditoare;
    2. în coloana nr. 4, tipul grupelor de muncă, respectiv al condiţiilor de muncă în care şi-a desfăşurat activitatea persoana prevăzută la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    (i) grupa I - "I";
    (ii) grupa a II-a - "II";
    (iii) condiţii deosebite - "D";
    (iv) condiţii speciale - "S";
    (v) alte condiţii - "A.C.";
    3. în coloana nr. 5, procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru, care a fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001;
    4. în coloana nr. 6, numărul şi data documentului din care rezultă tipul grupelor de muncă sau al condiţiilor de muncă respective;
    f) la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese sau ultimelor 6 luni de activitate pentru situaţia în care beneficiarul nu îşi exprimă opţiunea, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rubricile din tabel se completează prin înscrierea în casetele I-VI, pe orizontală, a elementelor componente ale soldei/salariului lunar(e) realizat(e) la funcţia de bază, actualizate, aferente fiecăreia din cele 6 luni, astfel cum sunt prevăzute în contextul formularului, respectiv coeficient/procent şi sumă;
    g) la pct. 8 se înscriu data - zi, lună, an - până la care persoanele prevăzute la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au primit solda lunară brută/salariul lunar brut.

    CAP. IV
    Centralizarea şi transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

    ART. 18
    (1) Datele privind veniturile realizate lunar de către persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din Ministerul Apărării Naţionale, în perioada de activitate desfăşurată în structurile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia perioadei 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, se centralizează de către structura financiar-contabilă din unitatea militară la care a fost depusă cererea de pensionare, în situaţia veniturilor realizate lunar prevăzută în anexa nr. 5.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), datele prevăzute la alin. (1) se centralizează de către structura financiar-contabilă a centrului militar zonal/judeţean/de sector.
    (3) Structura financiar-contabilă completează situaţia veniturilor realizate lunar, prin preluarea datelor consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii, care însoţesc cererea de pensionare.
    ART. 19
    Datele prevăzute la art. 18 se centralizează pe baza actelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi sub formă de înscris de structurile care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către persoana asigurată în sistemul pensiilor militare de stat sau de unităţile militare care gestionează arhiva unor astfel de documente create de/provenite de la structurile desfiinţate, după caz.
    ART. 20
    (1) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fişa de pensie şi în adeverinţele de venit lunar se realizează de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale potrivit prevederilor dispoziţiei şefului Statului Major General.
    (2) Aplicaţia informatică prin care se asigură transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se realizează de către Agenţia pentru sisteme şi servicii informatice militare.
    ART. 21
    (1) Obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată în unităţile Ministerului Afacerilor Interne revine structurii de resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor şi datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi letrică de structurile financiar-contabile ale unităţilor care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către solicitant sau ale unităţilor care gestionează arhiva unor astfel de documente create/provenite de la unităţi desfiinţate, după caz.
    (2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar şi în fişa de pensie se realizează de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia generală management resurse umane şi Direcţia generală financiară.
    ART. 22
    În unităţile Serviciului Român de Informaţii obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată revine structurilor de resurse umane şi financiar-contabile competente.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 23
    În situaţia în care unitatea nu are în compunere structură de resurse umane şi/sau structură financiar-contabilă, atribuţiile specifice prevăzute în prezenta metodologie revin structurilor care le asigură din punctul de vedere al resurselor umane şi/sau financiar-contabil.
    ART. 24
    Dispoziţia prevăzută la art. 20 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
    ART. 25
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


    ANEXA 1
    la metodologie

                                   - Model -
    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ................... Exemplarul nr. ....
    Unitatea ....................
    Nr. ...... din ................

                                     CERERE
                   pentru acordarea pensiei pentru limită de
             vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale

        Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................


    Subsemnatul(a) ....................................., având codul numeric personal .................., domiciliat(ă) în localitatea .........................., str. ......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. .........., judeţul ......................, posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ......................, eliberat de ................. la data de ..................., născut(ă) la data de ................... în localitatea/judeţul ........................, fiul (fiica) lui .......................... şi al (a) ............................., solicit înscrierea la pensie de serviciu pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială conform art. ... din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    În temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, optez*) pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în acest caz, solicit casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.
──────────
    *) Dreptul de opţiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 122 din această lege.
──────────

 ┌─────┬─────┐
 │ Da │ │
 ├─────┼─────┤
 │ Nu │ │
 └─────┴─────┘


    Pentru determinarea bazei de calcul prevăzute la art. 28 alin. ..... ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive ...../(luna/an) .... - .../(luna/an)....... .
    În acest scop depun următoarele:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;
    - carnet de asigurări sociale seria ............... nr. .................., în original;
    - livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;
    - buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;
    - certificat de naştere şi/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copie certificată;
    - diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din ...............;
    - adeverinţă privind sporurile la salariu ............................, în original;
    - adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă .................., în original;
    - alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate ..................., în original.
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    - primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.
    Mă oblig să anunţ casa de pensii sectorială, în termen de 15 zile de la data apariţiei oricărei schimbări în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia.
    În cazul în care nu îmi voi respecta obligaţiile asumate prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

    Data ............... Semnătura .....................


    ANEXA 2
    la metodologie

                                   - Model -
    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ................... Exemplarul nr. ....
    Unitatea ....................
    Nr. ...... din ................


                                     CERERE
                    pentru acordarea pensiei de invaliditate

        Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................

    Subsemnatul(a), ......................................., având codul numeric personal .............., domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. .......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul ......................, posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ....................., eliberat de ...................... la data de ...................., născut(ă) la data de .................. în localitatea/judeţul .................., fiul (fiica) lui .................. şi al (a) .................., solicit înscrierea la pensie de invaliditate şi, în temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, optez*) pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în acest caz, solicit casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.
──────────
    *) Dreptul de opţiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 122 din această lege.
──────────

 ┌─────┬─────┐
 │ Da │ │
 ├─────┼─────┤
 │ Nu │ │
 └─────┴─────┘


    Pentru determinarea bazei de calcul prevăzute la art. 28 alin. ........ ce va fi folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarea perioadă de 6 luni consecutive**) ..../(luna/an) ...... - .../(luna/an) ........ .
──────────
    **) Nu se completează, în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (9) şi art. 33 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    În acest scop depun următoarele acte:
    - carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original;
    - carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .............., în original;
    - livret militar seria .................. nr. .................., în copie certificată;
    - buletin/carte de identitate seria ............... nr. .................., în copie certificată;
    - certificat de naştere şi/sau certificat de căsătorie seria ............ nr. .................., în copie certificată;
    - diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. .................. din ..................;
    - adeverinţă privind sporurile la salariu ..............................., în original;
    - adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ................., în original;
    - alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate .................., în original;
    - decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original.
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii false, că:
    - sunt/nu sunt asigurat(ă);
    - primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ..........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ..................;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie - dosar nr. ..................;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap.
    Mă oblig să anunţ casei de pensii sectoriale orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

    Data .............. Semnătura ..................    ANEXA 3
    la metodologie

                                   - Model -
    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ................... Exemplarul nr. ....
    Unitatea ....................
    Nr. ...... din ................

                                     CERERE
                       pentru acordarea pensiei de urmaş

        Către Casa de Pensii Sectorială a ..............................


    Subsemnatul(a) ........................................, în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ........., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ........................... nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ..........., judeţul ..........................., posesor (posesoare) al (a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de ..................... la data de .............., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/judeţul ......................., fiul (fiica) lui ............. şi al (a) .................., solicit înscrierea la pensie de urmaş după susţinătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ......................../dosar pensionare nr. ................., pentru titularii (numele şi calitatea):
    1. ......................................................................;
    2. ......................................................................;
    3. ......................................................................;
    4. ......................................................................;
    5. ..................................................................... .
    În temeiul art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, optez*) pentru modul de calcul al pensiei în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în acest caz, solicit Casei de pensii sectoriale să pună în plată cuantumul cel mai avantajos.
──────────
    *) Dreptul de opţiune este recunoscut doar persoanelor cărora li se deschide dreptul de pensie militară în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 122 din această lege.
──────────

 ┌─────┬─────┐
 │ Da │ │
 ├─────┼─────┤
 │ Nu │ │
 └─────┴─────┘


    Pentru determinarea bazei de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare potrivit Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aleg următoarele 6 luni consecutive ..../(luna/an) ........ - ..../(luna/an)........ din ultimii 5 ani de activitate.**)
──────────
    **) Nu se completează, în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (9) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    În acest scop depun următoarele acte:
    - carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original;
    - carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original;
    - livret militar seria ................ nr. ............., în copie certificată;
    - diploma de studii şi foaia matricolă, în copii certificate, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. ................. din .............;
    - adeverinţă privind sporurile la salariu ....................., în original;
    - adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă ................., în original;
    - act doveditor din care să reiasă cauza decesului;
    - certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
    - act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
    - adeverinţa de studii, în original;
    - decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
    - talon de plată a pensiei sau decizia de pensie, în copie.

                                   DECLARAŢIE

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:
    - nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat;
    - nu sunt asigurat;
    - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;
    - primesc/nu primesc indemnizaţii prevăzute de legi speciale - dosar nr. ............;
    - primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
    - primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
    - nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat;
    - după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit;
    - nu există urmaşi [în situaţia prevăzută la art. 55 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare].
    Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei de pensii sectoriale dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).
    Mă oblig să anunţ casei de pensii sectoriale orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care îmi este stabilită sau mi se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.
    În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

    Data .............. Semnătura ..................


    ANEXA 4
    la metodologie


                                   - Model -
    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ................... Exemplarul nr. ....
    Unitatea ....................
    Nr. ...... din ................

                                 FIŞA DE PENSIE

                                    PARTEA I
┌─┐
│1│
└─┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────┐│
│Domnul/Doamna └──────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┘│
│ │
│având codul numeric personal └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │
│ S A A L L Z Z N N N N N C │
│ ┌───────────────────┐ ┌──────────────────┐│
│domiciliat(ă) în localitatea └───────────────────┘ judeţul/sectorul └──────────────────┘│
│ ┌───────────────────┐ ┌────┐ ┌─────────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐│
│strada └───────────────────┘ nr. └────┘ bl. └─────────┘ sc. └────┘ et. └────┘ ap. └────┘│
│ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │
│cod poştal └─────────┘ oficiul poştal └─────────┘ │
│ ┌─────────┐ ┌────┐ ┌────────────┐│
│posesor/posesoare al/a actului de identitate └─────────┘ seria └────┘ nr. └────────────┘│
│ ┌──────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ │
│eliberat de └──────────────────────────────┘ la data de └───────────────────┘ │
│ ┌────────────┐ ┌───────────────────┐ │
│născut(ă) la data de └────────────┘ în localitatea/judeţul └───────────────────┘ │
│ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │
│fiul(fiica) lui └───────────────────┘ şi al(a) └───────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ URMAŞI │
│ │
│ Numele şi prenumele Codul numeric personal │
│ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ └────────────────────────────┘ └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │
│ S A A L L Z Z N N N N N C │
│ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ └────────────────────────────┘ └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │
│ S A A L L Z Z N N N N N C │
│ ┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ └────────────────────────────┘ └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │
│ S A A L L Z Z N N N N N C │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                 PARTEA a II-a
┌─┐
│2│
└─┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Militarul/poliţistul/funcţionarul public cu statut special a fost trecut în rezervă/ │
│în retragere/scos din evidenţă/a încetat raporturile de serviciu conform _______________│
│ │
│număr _______________________ din data de └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │
│ Z Z L L A A A A │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│arma/specialitatea militară └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌──────────────────────────────┐ │
│având gradul militar/gradul profesional └──────────────────────────────┘ │
│ │
│Decorat cu ____________________________________________________________________________ │
│ (se anexează copia brevetului/atestatului de conferire sau a adeverinţei │
│ care atestă conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei sau similar)│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┐
│3│
└─┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Motivul trecerii în rezervă/direct în retragere/scoaterii din evidenţă/încetării │
│raporturilor de serviciu şi temeiul legal _____________________________________________ │
│_______________________________________________________________________________________ │
│_______________________________________________________________________________________ │
│_______________________________________________________________________________________ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┐
│4│
└─┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date privind situaţia medico-militară │
│ │
│Gradul de invaliditate _____________________________________ │
│ │
│Cauza invalidităţii a. accident de muncă, boală contactată în timpul şi din cauza [ ]│
│ îndeplinirii serviciului militar/serviciului, │
│ tuberculoză, neoplazii, schizofrenie, SIDA │
│ b. boală obişnuită sau accident, care nu au legătură cu [ ]│
│ îndeplinirea serviciului militar/serviciului │
│ c. acţiuni specifice; accidente, catastrofe sau alte asemenea [ ]│
│ evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului │
│ sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român │
│ │
│ ┌───────────────────────────────┐ │
│ │ │ │
│Data revizuirii medicale └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │
│ Z Z L L A A A A │
│ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │
│Decizia medicală nr. └──────────────────┘ din data └──────────────────┘ │
│ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│emisă de └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┐
│5│ Date privind vechimea efectivă
└─┘
┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────┼───────────────────────────────┬───────────────────────────────┼─────────┤
│Nr. │Calitatea│ de la │ până la │ Numărul │
│crt.│ (cod) ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ şi data │
│ │ │ z │ z │ l │ l │ a │ a │ a │ a │ z │ z │ l │ l │ a │ a │ a │ a │ actului │
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────────┤
└────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────┘
┌─┐
│6│ Date privind stagiul de cotizare/vechimea în serviciu realizat(ă) în grupa I,
└─┘ grupa a II-a, condiţii deosebite, condiţii speciale, alte condiţii de muncă
┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────┼───────────────────────┬───────────────────────────┼─────┴─────┼─────────┤
│Nr. │Calitatea│ de la │ până la │Condiţii de│ Numărul │
│crt.│ (cod) │ │ │ muncă │ şi data │
│ │ ├───┬───┬───┬───┬─┬─┬─┬─┼───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┼─────┬─────┤ actului │
│ │ │ z │ z │ l │ l │a│a│a│a│ z │ z │ l │ l │a │a │a │a │ Tip │ % │ │
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┼───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┼─────┼─────┼─────────┤
└────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────┴─────────┘
┌─┐
│6│ Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază din care se
└─┘ constituie baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de
 art. 28 din Legea nr. 223/2015. cu modificările şi completările ulterioare. În perioada
 de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
 personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 conform legilor speciale de salarizare anuale

 ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ - lei -│
 ├────────┴──────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
 │Elemente salariale (cuantum actualizat)*1):│ │Luna/│Luna/│Luna/│Luna/│Luna/│Luna/│
 │ │ │anul │anul │anul │anul │anul │anul │
 ├───────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Funcţia transpusă/echivalată │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┬──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │a) Solda/salariul de funcţie │coeficient│ a(1) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ s(1) │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │b) Solda de grad /salariul │coeficient│ b(1) │ │ │ │ │ │ │
 │gradului profesional ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ s(2) │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │c) Gradaţii │procent │ c(1) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ s(3) │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │d) Solda/salariul de comandă │procent │ d(1) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ s(4) │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │e) solda/salariul de merit │procent │ e(1) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ s(5) │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │f) indemnizaţia de dispozitiv/ │procent │ f(1) │ │ │ │ │ │ │
 │sporul pentru misiune permanentă├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ s(6) │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │g) Alte elemente*2) │procent │g(1)...│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │g(n) │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │g(1)) │procent │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │... │procent │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │g(n)) │procent │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │ │sumă │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul total actualizat al │h=s1+s2+ │ │ │ │ │ │ │ │
 │elementelor de la lit. a) la │s3+s4+s5+ │ │ │ │ │ │ │ │
 │lit. f) │s6 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul compus*3) actualizat │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │al soldei/salariului de funcţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul compus*3) actualizat │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │al soldei/salariului funcţiei de│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │bază │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul compus actualizat al │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │soldei/salariului de funcţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │majorat*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul compus actualizat al │ i │ │ │ │ │ │ │ │
 │soldei/salariului funcţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │bază, majorat*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul actualizat al fiecărui│ j(n)^1 │ │ │ │ │ │ │ │
 │element de la lit. g) care nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │compune solda/salariul funcţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │de bază, majorat*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Cuantumul total actualizat, │K=i+i(n)^1│ │ │ │ │ │ │ │
 │majorat*4), al elementelor de la│ │ │ │ │ │ │ │ │
 │lit. a) la lit. g) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │Compensarea contribuţiei │ L │ │ │ │ │ │ │ │
 │individuale la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │TOTAL soldă/salariu lunar brut │ T=K+L │ │ │ │ │ │ │ │
 │realizat(ă) la funcţia de bază, │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │actualizat(ă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
 │MEDIA soldelor/salariilor lunare│ Σ T │ │ │ │ │ │ │ │
 │brute realizate la funcţia de │ M = ─── │ │ │ │ │ │ │ │
 │bază, actualizate │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
    NOTĂ: Comentariile *1), *2), *3) şi 4) nu vor fi cuprinse în fişa de pensie care se
 întocmeşte pentru dosarul de pensionare.
    *1) Având în vedere prevederile legale care reglementează salarizarea militarilor,
 poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a
 Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea etapizată
 a Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform legilor
 speciale de salarizare anuale, se înscriu datele corespunzătoare cuantumului actualizat
 al elementelor salariale ale soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de
 bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.
    *2) Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale, altele decât cele de la
 lit. a)-f), în procent şi sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare
 fiecărei categorii de personal de la art. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015, cu
 modificările şi completările ulterioare.
    1. Pe baza procentelor corespunzătoare elementelor salariale de la lit. g), din care
 sunt excluse elementele care, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu
 modificările şi completările ulterioare, nu se includ în baza de calcul folosită pentru
 stabilirea pensiilor militare de stat, determinate proporţional cu suma avută aferentă
 elementelor respective din cuantumul total realizat al elementelor prevăzute la
 lit. a)-f), identificate în documentele de plată, se stabileşte cuantumul actualizat pe
 baza următoarei formule:
    g(n)CA = (aCA + bCA + cCA + dCA + eCA + fCA) x Pg(n)CR(%)

    unde:
    g(n)CA = cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la lit. g);
    a(b, c, d, e, f) CA = cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la
 lit. a)-f);
    Pg(n)CR (%) = procentul corespunzător cuantumului realizat al fiecărui element
 salarial de la lit. g), "g(n)" reprezentând elementul identificat în documentele de
 plată -

                                g(n)CR
   Pg(n)CR(%) = ─────────────────────────────────── x 100
                (aCR + bCR + cCR + dCR + eCR + fCR)


    a (b, c, d, e, f) CR = cuantumul realizat al fiecărui element salarial de la
 lit. a)-f);
    g(n)CR = cuantumul realizat al fiecărui element salarial de la lit. g).

    2. În cazul în care elementele salariale prevăzute la lit. g) nu se identifică în mod
 distinct în documentele de plată, ca denumire a fiecărui element, în vederea
 actualizării cuantumului realizat al elementelor respective se utilizează procentul
 total al acestora, prin aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor şi formulelor de
 la pct. 1.
    *3) Se înscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale menţionate din soldele/
 salariile lunare brute realizate la funcţia de bază prin raportare la reconstrucţia
 salarială reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările
 ulterioare, precum şi prin legile speciale de salarizare anuale, la data intrării în
 vigoare a Legii nr. 223/2015.
    *4) Se înscrie cuantumul total actualizat al elementelor salariale menţionate, majorat
 conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi
 funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a
 Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin aplicarea
 majorărilor salariale stabilite de Legea nr. 293/2015, exclusiv la elementele prevăzute
 în lege, în funcţie de categoria de personal pentru care s-au acordat majorările
 salariale.
    Actualizarea elementelor din care se constituie baza de calcul pentru stabilirea
 drepturilor de pensie se realizează potrivit procedurii de actualizare a elementelor
 salariale din soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, prevăzută de
 ordinul emis în temeiul art. 109 alin. (7) şi art. 110 alin. (8) din Legea nr. 223/2015,
 cu modificările şi completările ulterioare.

┌─┐
│8│ Data până la care persoana prevăzută la art. 3 lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015,
└─┘ cu modificările şi completările ulterioare a primit solda lunară brută/salarii lunar
 brut:
                          ────────────────────────
                             (ziua, luna, anul)

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Certificăm că datele înscrise în prezenta fişă de pensie sunt exacte şi identice cu │
 │cele din memoriul original/dosarul personal şi din celelalte documente de evidenţă, │
 │precum şi din documentele justificative privind venitul realizat, referitoare la │
 │solicitant. │
 │ │
 │ COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII ──────────────────────── │
 │ │
 │ ─────────────── │
 │ (gradul) ──────────────────────────────────────── │
 │ (prenumele şi numele) │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ ŞEFUL ────────────────────────────── ŞEFUL ────────────────────────────────── │
 │ (denumirea structurii de resurse umane) (denumirea structurii financiar-contabile)│
 │ │
 │ │
 │ ──────────── ──────────── │
 │ (gradul) ──────────────────────── (gradul) ──────────────────────── │
 │ (prenumele şi numele) (prenumele şi numele) │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ Am luat cunoştinţă despre conţinutul fişei de pensie │
 │ │
 │ │
 │ ────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────── │
 │ (data) (prenumele, numele şi semnătura solicitantului) │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5
    la metodologie


                                   - Model -
    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ................... Exemplarul nr. ....
    Unitatea ................................
    Nr. ...... din ..........................


                     SITUAŢIA VENITURILOR REALIZATE LUNAR*)
            de ────────────────────────────────────────────────────
               ────────────────────────────────────────────────────
          (gradul, numele, iniţiala tatălui, prenumele, data şi locul
      naşterii şi codul numeric personal ale persoanei prevăzute la art. 3
                      lit. a) - c) din Legea nr. 223/2015,
                  cu modificările şi completările ulterioare)

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────┬───────────────┐
│ De la │ Până la │Venit│ Observaţii │
├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤lunar│ │
│ z │ z │ l │ l │ a │ a │ a │ a │ z │ z │ l │ l │ a │ a │ a │ a │ │ │
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┼─────┼───────────────┤
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───────────────┘
 *) Pentru aplicarea art. 122 din Legea 223/2015, cu modificările şi completările
 ulterioare şi ale art. 127 alin. (5) şi (6) din Normele de aplicare a prevederilor
 Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea
 Guvernului nr. 257/2011

         COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII _______________
     __________
      (gradul) _____________________
                          (prenumele şi numele)

                                       ŞEFUL _________________________________________
                                             (denumirea structurii financiar-contabile)
                                       ________
                                       (gradul) ________________________
                                                 (prenumele şi numele)

                                       ŞEFUL _______________________________________
                                            (denumirea structurii de resurse umane)
                                       ________
                                       (gradul) ____________________________________
                                                      (prenumele şi numele)

    Note:
    1. În situaţia în care veniturile sunt identice pentru mai multe luni consecutive, se completează venitul lunar, pe un singur rând, pentru întreaga perioadă.
    2. În situaţia în care, pentru anumite perioade, nu au fost identificate veniturile realizate, coloana "Venitul lunar" nu se completează, iar în coloana "Observaţii" se înscrie menţiunea "venituri neidentificate".
    3. În coloana "Observaţii" se înscrie, în mod obligatoriu, numărul adeverinţei şi data eliberării acesteia.


    ANEXA 6
    la metodologie


                                     REGULI
                   privind ordonarea documentelor în dosarul
                 de pensie, pentru fiecare categorie de pensie

    I. Documentele din dosarul de pensie vor fi ordonate şi citite astfel:
    1. Pentru pensia pentru limita de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:
    - adresa de înaintare a dosarului;
    - cererea de pensionare;
    - procura specială;
    - fişa de pensie;
    - certificatul de naştere, în copie;
    - certificatul de căsătorie, în copie;
    - carte de identitate, în copie;
    - brevetul/atestatul privind acordarea Semnului onorific, în copie, sau adeverinţa, în original, din care rezultă conferirea Semnului onorific;
    - certificatul care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    - carnetul de muncă, în original ;
    - adeverinţă privind vechimea în muncă, după caz;
    - diploma de absolvire a învăţământului universitar, copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare, după caz, documente din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
    - livretul militar, în copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare sau, după caz, document care să ateste situaţia militară;
    - adeverinţă cu veniturile realizate lunar;
    - adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent;
    - adeverinţă privind grupele/condiţiile de muncă;
    - adeverinţa/fişa cu locurile de muncă în care a lucrat solicitantul şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie;
    - alte documente, întocmite în condiţiile legii.
    2. Pentru pensia de invaliditate:
    - documentele prevăzute la pct. 1;
    - decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;
    3. Pentru pensia de urmaş:
    - documentele prevăzute la pct. 1, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
    - declaraţia pe propria răspundere;
    - actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;
    - decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;
    - decizia de pensie şi talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;
    - adeverinţă de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original.
    II. Copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul, potrivit prevederilor art. 6 din metodologie.


    ANEXA 7
    la metodologie

                                   - Model -
    ROMÂNIA NECLASIFICAT
    MINISTERUL/INSTITUŢIA ................... Exemplarul nr. ....
    Unitatea ....................
    Nr. ...... din ................

    Către

                           CASA DE PENSII SECTORIALĂ
                 a Ministerului Apărării Naţionale/Ministerului
               Afacerilor Interne/Serviciului Român de Informaţii

    În temeiul dispoziţiilor art. 61 alin. (4) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem dosarul de pensionare privind pe domnul/doamna .............................., cuprinzând următoarele documente: ...................................... .

                 Comandantul/Şeful Unităţii ...................

             .........
             (gradul)
                                  .....................
                                  (prenumele şi numele)


                                     -----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016