Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 78 din 7 aprilie 2011  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 78 din 7 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere, monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 11 aprilie 2011
    Vãzând referatele de aprobare nr. 70.623 din 7 aprilie 2011 al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal şi nr. 95.260 din 7 aprilie 2011 al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industria alimentarã,
    în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 29/2009, şi ale <>art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii,
    în temeiul <>art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Conducerea Comitetului este asiguratã de un coordonator, care este ales cu majoritate de voturi în prima şedinţã de lucru. Coordonatorul desemneazã un locţiitor al acestuia."
    2. La articolul 1, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:
    "(8) Membrii Comitetului şi secretariatul acestuia semneazã declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate."
    3. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Comitetul are urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte şi înregistreazã cererea de recunoaştere în Registrul OIPA;
    b) analizeazã documentele prevãzute la <>art. 9 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii;
    c) verificã respectarea criteriilor de reprezentativitate conform art. 4 şi a prevederilor <>art. 5 şi 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009;
    d) verificã îndeplinirea cerinţelor prevãzute la <>art. 4 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 29/2009;
    e) elaboreazã rapoarte de analizã a cererilor de recunoaştere;
    f) monitorizeazã OIPA pentru respectarea condiţiilor de recunoaştere;
    g) verificã îndeplinirea condiţiilor legale privind delegarea de atribuţii;
    h) elaboreazã un raport anual de monitorizare a activitãţilor desfãşurate de OIPA conţinând observaţii şi recomandãri, pe care îl înainteazã ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi OIPA;
    i) primeşte şi verificã raportul anual al activitãţilor desfãşurate de OIPA în privinţa respectãrii acordurilor interprofesionale şi a îndeplinirii obiectivelor stabilite;
    j) analizeazã oportunitatea şi necesitatea solicitãrilor OIPA privind extinderea acordurilor interprofesionale, deciziilor sau a practicilor concertate asupra operatorilor din filiera de produs agroalimentar şi face propuneri în acest sens;
    k) aprobã/respinge solicitarea privind delegarea de atribuţii cãtre OIPA conform <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009;
    l) notificã OIPA în cazurile în care aceasta se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la <>art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009;
    m) completeazã şi actualizeazã Registrul OIPA;
    n) face publice şedinţele de lucru cu minimum 5 zile înainte;
    o) poate participa, în calitate de observator, la şedinţele adunãrilor generale ale OIPA;
    p) iniţiazã proiecte de ordin privind recunoaşterea sau retragerea recunoaşterii OIPA;
    q) convoacã ori de câte ori este nevoie reprezentanţii din filiera produselor agroalimentare care au calitatea de observatori în Comitetul OIPA;
    r) consultã OIPA în privinţa definirii, orientãrii şi reglementãrii politicilor de filierã;
    s) face raportãrile obligatorii la Comisia Europeanã;
    t) propune ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale retragerea recunoaşterii OIPA, potrivit <>art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009."
    4. La articolul 2, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul este sprijinit de specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale."
    5. La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi g) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) aprobã programul de activitate al Comitetului, asigurã coordonarea activitãţii între şedinţe şi în cadrul şedinţelor de lucru;
    ........................................................................................
    g) decide asupra participãrii unor specialişti cu rol consultativ din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale la şedinţele Comitetului, în funcţie de problemele specifice dezbãtute;".
    6. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Pentru a fi recunoscute, OIPA depun la registratura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale o cerere de recunoaştere, însoţitã de documentele prevãzute la <>art. 9 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009.
    (2) Cererea de recunoaştere, însoţitã de documentele prevãzute la alin. (1), se primeşte de secretariatul Comitetului, care o înscrie în Registrul OIPA în 3 zile lucrãtoare."
    7. La articolul 4, alineatul (1) se abrogã.
    8. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Decizia de recunoaştere, organizaţiile profesionale membre ale OIPA şi criteriile de reprezentativitate îndeplinite de aceasta se înscriu în Registrul OIPA.
    (4) În termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la publicarea deciziei de acordare a recunoaşterii, persoanele interesate pot depune contestaţii la secretariatul Comitetului, argumentate prin documente doveditoare, la care vor primi rãspuns în termen de 15 zile lucrãtoare."
    9. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Pânã la data de 31 mai a fiecãrui an Comitetul întocmeşte un raport anual de monitorizare cu observaţii şi recomandãri pentru fiecare OIPA, conform <>art. 13 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009, pe care îl transmite conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi OIPA respective."
    10. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - În activitatea de monitorizare şi control Comitetul îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) verificã dacã OIPA respectã criteriile de reprezentativitate prevãzute la <>art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009 şi solicitã OIPA documente în acest sens;
    b) verificã OIPA în privinţa respectãrii acordurilor interprofesionale şi a îndeplinirii obiectivelor prevãzute la <>art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009;
    c) verificã modul în care OIPA îndeplineşte atribuţiile ce i-au fost delegate, conform <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009 şi solicitã documente în acest sens;
    d) monitorizeazã respectarea acordurilor interprofesionale pentru care a fost extinsã obligativitatea, conform <>art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 103/2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 29/2009;
    e) solicitã OIPA orice alte documente relevante din care sã rezulte activitãţile desfãşurate şi respectarea condiţiilor de recunoaştere prevãzute la <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.068/2009."
    11. Anexa nr. 3 "Registrul OIPA" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                       Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 7 aprilie 2011.
    Nr. 78.

    ANEXĂ
    -----
(Anexa nr. 3 la <>Ordinul nr. 143/2010)
-------------------------------------

                        Registrul OIPA┌────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Cererea de │ │Criteriile de│Numãrul şi data ordinului │ Texte publicate │
│recunoaştere│Elemente de identificare a OIPA │reprezenta- │ministrului agriculturii │ în Registrul OIPA │
│ │ │ tivitate │şi dezvoltãrii rurale │ │
├───────┬────┼──────┬────────┬────┬────────┬──────┬─────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼──────┬──────┬─────┬──────┼──────┬──────┬──────┬────┤
│Nr. de │ │Denu- │Filiera │ │Numãrul │ │Orga-│ │ │ │ │ │ │ │Recu- │Retra-│Dele-│Extin-│Acord │Atri- │Norme │ │
│înregis│Data│mirea │produ- │Date│de înre-│Lista │niza-│ │ │ │ │ │ │ │noaş- │gere │gare │derea │inter-│buţii-│adop- │No- │
│trare │ │organi│selor │ de │gistrare│acor- │ţii- │ │ │ │ │ │ │ │tere │ a │atri-│acor- │profe-│ le │tate │ti- │
│ │ │zaţiei│agroali-│con-│ în re- │duri- │le │ │ │ │ │ │ │ │a │recu- │buţii│duri- │sional│dele- │ în │fi- │
│ │ │inter-│mentare │tact│gistrul │lor │pro- │ │ │ │ │ │ │ │OIPA │noaş- │ │lor │ │gate │inte- │cãri│
│ │ │profe-│ pentru │ │asocia- │inter-│fe- │ │ │ │ │ │ │ │ │terii │ │inter-│ │ │res │ │
│ │ │sio- │care se │ │ţiilor │profe-│sio- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profe-│ │ │public│ │
│ │ │nale │solicitã│ │ şi │sio- │nale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sio- │ │ │ │ │
│ │ │ │recunoaş│ │funda- │nale │mem- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nale │ │ │ │ │
│ │ │ │terea │ │ţiilor │ │bre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │OIPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
├───────┼────┼──────┼────────┼────┼────────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤
└───────┴────┴──────┴────────┴────┴────────┴──────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┘                          -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice