Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 770 din 16 iunie 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si structurile teritoriale ale acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 770 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si structurile teritoriale ale acestora

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 6 iulie 2004
În temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementãri în domeniul financiar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 609/2003, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 116/2004 , cu completãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
vãzând referatul de aprobare comun al Direcţiei generale buget şi achiziţii din Ministerul Sãnãtãţii şi al Direcţiei generale economice din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,

ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sãnãtãţii, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi structurile teritoriale ale acestora, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publicã vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii,
Ovidiu Brînzan

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Cristian Celea

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind acordarea de stimulente personalului din
Ministerul Sãnãtãţii, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate
şi structurile teritoriale ale acestora

CAP. I
Fondul de stimulente

ART. 1
Personalul din Ministerul Sãnãtãţii şi Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, precum şi din instituţiile care administreazã, monitorizeazã şi gestioneazã bugetele pentru care se face colectarea contribuţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate, respectiv casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publicã, poate beneficia de stimulente lunare şi trimestriale, potrivit legii.
ART. 2
(1) Fondul pentru acordarea de stimulente se constituie prin virarea de cãtre Ministerul Finanţelor Publice a unei pãrţi de 50% din fondul total de stimulente constituit prin aplicarea cotei prevãzute de lege asupra sumelor încasate prin executare silitã din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciarã şi a falimentului, precum şi din surse reglementate prin alte acte normative.
(2) Fondul pentru acordarea de stimulente se mai constituie şi prin reţinerea unei cote de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate prin executarea silitã, din dobânzile şi penalitãţile de întârziere aferente.
(3) În sensul celor menţionate la alin. (2), sunt supuse procedurii de executare silitã persoanele fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi independente (care realizeazã venituri din profesii libere, venituri comerciale sau venituri din drepturile de proprietate industrialã), persoanele fizice care realizeazã venituri din agriculturã şi silviculturã, persoanele fizice care nu au calitatea de salariat, dar sunt obligate sã se asigure şi nu se încadreazã în prevederile <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, persoanele fizice care se asigurã facultativ, precum şi asociaţii unici ai societãţilor comerciale cu rãspundere limitatã.
(4) În sensul celor menţionate la alin. (2), sumele încasate la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate sunt cele asupra cãrora a fost începutã procedura de executare silitã prin comunicarea somaţiei în condiţiile legii, însoţitã de copia de pe titlul executoriu, ca urmare a:
- plãţii efective efectuate din proprie iniţiativã de debitor;
- plãţii efective efectuate de un terţ, persoanã fizicã sau juridicã, care îşi asumã obligaţia de platã în numele debitorului sau alãturi de acesta, potrivit legii, printr-un angajament de platã sau printr-un act încheiat;
- vãrsãmintelor efectuate ca urmare a înfiinţãrii popririi, de orice terţ, persoanã fizicã, societate bancarã sau altã persoanã juridicã, care deţine sau datoreazã sume de bani debitorului;
- valorificãrii bunurilor mobile sau imobile în cadrul procedurii de executare silitã.
ART. 3
(1) Sumele aferente fondului de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (1) se vireazã de Ministerul Finanţelor Publice, pânã la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentã, în contul colector 500111697800, deschis în acest scop pe seama Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
(2) Sumele aferente fondului de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (2) se vireazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, pânã la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentã, în contul colector al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate 500111697800, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.
ART. 4
Fondul de stimulente se formeazã dupã cum urmeazã:
a) pentru Ministerul Sãnãtãţii şi structurile sale teritoriale, din fondul constituit potrivit art. 2 alin. (1);
b) pentru Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi structurile sale teritoriale, din fondurile constituite potrivit art. 2 alin. (1) şi (2).
ART. 5
Din fondul de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (1), virat de Ministerul Finanţelor Publice în contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, se repartizeazã dupã cum urmeazã:
- o cotã de 75% caselor de asigurãri de sãnãtate;
- o cotã de 25% se reţine la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
Din aceastã cotã, 30% revine Ministerului Sãnãtãţii.
ART. 6
Fondul de stimulente constituit potrivit art. 2 alin. (2) se defalcheazã astfel:
- o cotã de 85% din suma totalã rãmâne la nivelul caselor de asigurãri de sãnãtate şi se utilizeazã pentru stimularea personalului propriu;
- o cotã de 15% din suma totalã se vireazã de casele de asigurãri de sãnãtate la Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate pentru stimularea personalului acesteia.

CAP. II
Repartizarea fondului de stimulente

ART. 7
Fondul de stimulente se repartizeazã dupã cum urmeazã:
a) de ministru pentru structurile ministerului şi direcţiile de sãnãtate publicã, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea conducerii acestora, cu avizul secretarului general;
b) de preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate pentru structurile CNAS şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate teritoriale, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea:
- conducerii direcţiilor generale, direcţiilor şi serviciilor, cu avizul directorului general, la nivelul structurilor Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
- conducerii caselor de asigurãri de sãnãtate, la nivelul structurilor acestora.

CAP. III
Criteriile de repartizare a fondurilor de stimulente

ART. 8
În aplicarea prevederilor art. 7 se stabilesc urmãtoarele criterii de repartizare:
a) pentru personalul din Ministerul Sãnãtãţii şi din Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate:
- contribuţia specialã la realizarea sarcinilor Ministerului Sãnãtãţii;
- contribuţia la iniţierea, elaborarea şi avizarea actelor normative care sã asigure o mai bunã gestionare a bugetului asigurãrilor sociale de sãnãtate;
- competenţã profesionalã, cunoştinţe în domenii conexe, iniţiativã, creativitate, putere de sintezã şi loialitate faţã de instituţie, precum şi disponibilitate şi eficienţã în îndeplinirea sarcinilor;
- contribuţia la buna organizare şi funcţionare a activitãţii proprii din aparatul propriu al Ministerului Sãnãtãţii, Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate, la aplicarea legislaţiei specifice din domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate;
- timpul de muncã efectiv lucrat în luna de acordare a stimulentelor;
- respectarea ordinii şi disciplinei muncii;
b) pentru personalul din casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publicã:
- contribuţia efectivã la activitatea de identificare a debitelor, de urmãrire şi încasare prin executare silitã a debitorilor restanţi;
- contribuţia personalã pentru aplicarea corectã a procedurilor de executare silitã;
- contribuţia personalã la identificarea debitorilor şi a modalitãţilor optime de încasare prin executare silitã a acestora;
- frecvenţa, valoarea şi dificultatea încasãrii debitelor din executarea silitã;
- gradul de periculozitate şi de dificultate a acţiunilor de stabilire, urmãrire şi de executare silitã;
- competenţa profesionalã doveditã şi disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atribuţiilor;
- contribuţia persoanelor la buna organizare şi funcţionare a activitãţii proprii;
- timpul de muncã efectiv lucrat în luna de acordare a stimulentelor;
- respectarea ordinii şi disciplinei muncii.

CAP. IV
Aprobarea nominalã a stimulentelor

ART. 9
(1) Aprobarea nominalã a persoanelor din cadrul Ministerului Sãnãtãţii şi al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, care beneficiazã de stimulente, se face de cãtre ministrul sãnãtãţii, respectiv de preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, la propunerea secretarului general, respectiv a directorului general. Listele nominale vor fi avizate de conducerea direcţiilor şi serviciilor din structura Ministerului Sãnãtãţii şi a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(2) Aprobarea nominalã pentru directorii generali din casele de asigurãri de sãnãtate se face de cãtre preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(3) Aprobarea nominalã pentru directorii executivi din direcţiile de sãnãtate publicã se face de ministrul sãnãtãţii.
(4) Aprobarea nominalã a persoanelor din structura caselor de asigurãri de sãnãtate se face de cãtre directorii generali ai acestora, pentru: directori, medicul-şef şi pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura caselor de asigurãri de sãnãtate.
(5) Aprobarea nominalã a persoanelor din structura direcţiilor de sãnãtate publicã se face de cãtre directorii executivi ai acestora, la propunerea conducerii compartimentelor din structura acestora.
ART. 10
(1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:
a) cel mult 3 salarii de bazã pentru personalul de specialitate din Ministerul Sãnãtãţii, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri de sãnãtate şi direcţiile de sãnãtate publicã, inclusiv pentru cei care ocupã funcţii de conducere, cu excepţia funcţiilor de demnitate publicã, numite în condiţiile legii, precum şi pentru personalul angajat în cadrul cabinetului demnitarului;
b) cel mult un salariu de bazã pentru celãlalt personal al Ministerului Sãnãtãţii, Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, caselor de asigurãri de sãnãtate şi direcţiilor de sãnãtate publicã, care ocupã funcţii în structurile administrative, de aprovizionare, secretariat, deservire, care contribuie la buna desfãşurare a activitãţii.
(2) Pentru personalul încadrat în activitatea de secretariat-administrativ, gospodãrire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, cuantumul stimulentelor cuvenite nu poate depãşi un salariu de bazã lunar.

CAP. V
Plata stimulentelor şi evidenţierea în contabilitate

ART. 11
Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii sau al trimestrului curent pentru luna sau trimestrul precedent.
ART. 12
(1) Stimulentele acordate personalului din Ministerul Sãnãtãţii, Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi din structurile teritoriale ale acestora nu fac parte din salariul de bazã, nu se suportã din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculeazã contribuţia de asigurãri sociale, contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate şi contribuţia de asigurãri de şomaj.
(2) Stimulentele aprobate sunt supuse impozitãrii, potrivit legii, iar asupra lor se calculeazã contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de angajat.
ART. 13
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind utilizarea fondului de stimulente se efectueazã în conturi analitice distincte, potrivit monografiei contabile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
ART. 14
Execuţia fondului de stimulente pentru personalul din Ministerul Sãnãtãţii, din Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate şi din structurile teritoriale ale acestora se raporteazã trimestrial o datã cu darea de seamã contabilã pentru "Instituţii publice" prin formulare privind "Disponibil din mijloace cu destinaţie specialã" - anexa nr. 15.
ART. 15
Sumele rãmase necheltuite la finele anului se reporteazã în anul urmãtor şi se utilizeazã cu aceeaşi destinaţie.

ANEXA

MONOGRAFIE

privind modul de înregistrare in evidenta contabila
a utilizãrii fondului pentru stimularea personalului


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Explicaţii Debit Credit
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Evidenţiere drepturi bãneşti cuvenite angajaţilor
reprezetand sume acordate din fondul pentru 421 230
stimularea personalului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Evidenţiere reţineri reprezentând impozit si contribuţia 230 %
pentru asigurãri sociale de sãnãtate 232
233
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Virarea impozitului si a contribuţiei pentru asigurãri % 119
sociale de sãnãtate 232
233
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Ridicarea numerarului din banca in vederea achitãrii
drepturilor cuvenite angajaţilor 13 119
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Achitarea in numerar a drepturilor angajaţilor 230 13
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6 Evidenţiere drepturi bãneşti cuvenite angajaţilor plãtite
prin card 230 231
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7 Alimentarea cardurilor angajaţilor reprezetand sume
acordate din fondul pentru stimularea personalului 231 119
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016