Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009  privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 24 septembrie 2009
ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009
privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 24 septembrie 2009


Având în vedere prevederile <>art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu prevederile <>art. 52 şi <>art. 56 alin. (1^1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 410/2007 ,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã Contractul-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici, prevãzut în anexa nr. 1A.
(2) Se aprobã Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici, prevãzute în anexa nr. 2A.
ART. 2
(1) Se aprobã Contractul-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, prevãzut în anexa nr. 1B.
(2) Se aprobã Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, prevãzute în anexa nr. 2B.
ART. 3
(1) Titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia remiterii contractelor de furnizare reglementatã a gazelor naturale prevãzute în anexele nr. 1A şi 1B cãtre consumatori, în vederea semnãrii.
(2) Consumatorii au obligaţia returnãrii contractelor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale semnate, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii spre semnare de cãtre titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale.
ART. 4
(1) Titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia ca la redactarea textului contractelor propuse spre semnare consumatorilor de gaze naturale sã utilizeze fonturi a cãror mãrime sã fie de minimum 10.
(2) Titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia ca, în cazul în care doresc sã prelucreze datele având caracter personal ale consumatorilor de gaze naturale, sã solicite acordul acestora, exprimat în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 5
Pãrţile din contractele pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale au obligaţia sã ducã la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmãri respectarea acestora.
ART. 6
Anexele nr. 1A, 1B, 2A şi 2B fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 octombrie 2009, datã pânã la care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale şi consumatorii de gaze naturale au obligaţia semnãrii noilor contracte.
ART. 8
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementatã a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007 privind aprobarea condiţiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2007, şi <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009.
ART. 9
Exemplarele contractelor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, care pânã la publicarea prezentului ordin au fost tipãrite în forma iniţialã prevãzutã de <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2009 , pot fi utilizate pânã la epuizarea stocului.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

Bucureşti, 10 septembrie 2009.
Nr. 77.


ANEXA 1A

CONTRACT-CADRU
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
la consumatorii casnici

nr. ...... din anul ....., luna ...., ziua ......

I. Pãrţile contractante
.............., cu sediul în ..................., str. .......... nr. ........, judeţul/sectorul .........., cod poştal ..........., telefon ......., fax ........, cod unic de înregistrare ............, cod de înregistrare fiscalã ......., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ............., având codul IBAN nr. ......., deschis la ............, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. .........., reprezentatã legal prin ..............., denumitã în continuare furnizor, în calitate de vânzãtor,
şi
...........(se completeazã cu datele de identificare ale consumatorului casnic de gaze naturale)............. denumit în continuare consumator, persoanã fizicã sau juridicã, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului contract.

II. Date şi documente generale (se completeazã de furnizor)
1. Locul de consum ...........(se completeazã adresa locului de consum)..........., având actul de proprietate nr. ......../contractul de locaţiune (închiriere imobil) nr. ............../contractul de comodat nr. ..../alte acte prevãzute de lege (de exemplu: statutul asociaţiei de proprietari sau locatari).
2. Presiunea minimã de furnizare ............. Pa (bar) - se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuţie/transport.

III. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activitãţi şi operaţiuni desfãşurate de furnizor, pentru sau în legãturã cu asigurarea cantitãţilor de gaze naturale, exprimate în unitãţi de energie, la locul de consum.

IV. Durata contractului
ART. 2
Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe duratã nedeterminatã, începând cu data de ........./pe perioadã determinatã, pentru intervalul ........ - ........ .

V. Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de platã
ART. 3
(1) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de ......... lei/MWh, aprobat conform reglementãrilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzãtor categoriei .............. în care consumatorul este încadrat, şi nu include TVA şi accize.
(2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.
(3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data scadenţei, atrage perceperea de majorãri de întârziere, conform prevederilor din condiţiile-standard; nivelul majorãrii de întârziere este de ........ .

VI. Programul de consum
ART. 4
(1) Furnizorul factureazã contravaloarea serviciului de furnizare reglementatã pe baza cantitãţilor convenite cu consumatorul prin Programul de consum prevãzut în anexa la prezentul contract, cu respectarea condiţiilor-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici.
(2) În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima facturã emisã dupã momentul citirii echipamentului de mãsurare.

VII.
ART. 5
Alte clauze: ...........................................................................

VIII.
ART. 6
(1) Prezentul contract este completat de Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, care fac parte integrantã din prezentul contract.
(2) Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi consumator.
(3) ..........(titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale)........ se obligã sã informeze consumatorul asupra condiţiilor-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum şi a oricãror modificãri şi completãri ale acestora, dispuse de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, şi, la cererea consumatorului, sã punã la dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitãrii (solicitarea poate fi fãcutã prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.).
(4) Prin semnarea prezentului contract pãrţile acceptã ca în toate raporturile contractuale sã respecte condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici.
Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare având aceeaşi valoare juridicã, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantã.

FURNIZOR
Reprezentant legal,
.....................
CONSUMATOR
Reprezentant legal,
.....................


ANEXÃ
------
la Contractul-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
---------------------------------------------------------------------
la consumatorii casnici
------------------------


PROGRAM DE CONSUM┌────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Luna │Istoric de consum/Cantitãţi lunare│ Program de consum solicitat │
│ │ determinate în baza profilului │ de consumator │
│ │ de consum anual │ │
├────────────┼──────────┬───────────────────────┼────────┬─────────────────────┤
│ │ mc │ unitãţi de energie │ mc │ unitãţi de energie │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Februarie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Martie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Mai │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Iunie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Iulie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│August │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Septembrie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────┤
│Consum total│ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴───────────────────────┴────────┴─────────────────────┘Pe parcursul derulãrii contractului de furnizare, pãrţile au dreptul sã solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificãrii acestuia.
Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de mãsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.
[] Solicit facturarea lunarã a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza indexului echipamentului de mãsurare determinat prin autocitire.
În situaţia în care autocitirea nu este transmisã cu respectarea condiţiilor şi a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza în baza Programului de consum precizat mai sus.


ANEXA 2A
--------

CONDIŢII-STANDARD
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
la consumatorii casnici

I. Definiţii
În sensul contractului-cadru, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
- aparat de utilizare - sistem complex destinat sã consume gaze naturale (combustibil), cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţionare, parte componentã a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
- echipamente de mãsurare - ansamblul mijloacelor de mãsurare care furnizeazã informaţii de mãsurare utilizate în determinarea unei mãrimi fizice;
- mijloc de mãsurare - toate mãsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe care materializeazã şi conservã unitãţi de mãsurã şi furnizeazã informaţii de mãsurare;
- cartelã-client - suport material prin care se realizeazã transferul informaţiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator şi invers;
- contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate sã mãsoare volumele de gaze naturale consumate, plãtite în avans prin încãrcarea cartelei-client.

II. Durata contractului
ART. 1
(1) În situaţia încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioadã determinatã, furnizorul notificã consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulãrii de cãtre acesta a unei opţiuni de prelungire a valabilitãţii.
(2) În cazul neprimirii unui rãspuns din partea consumatorului, contractul îşi înceteazã valabilitatea prin ajungere la termen.

III. Preţul final reglementat al gazelor naturale; modalitãţi şi condiţii de platã
ART. 2
(1) Preţul final reglementat al gazelor naturale furnizate este aprobat prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), se exprimã în lei/MWh şi corespunde încadrãrii consumatorului prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale se obţine prin înmulţirea cantitãţii de energie, care urmeazã sã fie facturatã, cu preţul final reglementat, corespunzãtor încadrãrii consumatorului.
(3) Cantitatea de energie facturatã se determinã în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, prin înmulţirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorificã superioarã a acestora.
ART. 3
(1) În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrãtoare, termenul se socoteşte împlinit în urmãtoarea zi lucrãtoare.
(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se efectueazã prin instrumentele legale de platã. Furnizorul are obligaţia sã punã la dispoziţia consumatorului cel puţin 3 modalitãţi de platã care sã îi permitã acestuia sã îşi îndeplineascã obligaţia de platã a facturii. Obligaţia de platã se considerã îndeplinitã la data efectuãrii plãţii.
(3) În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire directã, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevãzut în contractul de furnizare, dupã caz, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade şi cu preţul final reglementat al gazelor naturale.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de mãsurare este cu sistem de preplatã cu cartelã-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat.
(5) În cazul în care se aplicã prevederile alin. (4), furnizorul stabileşte pentru fiecare încãrcare de cartelã un prag minim şi un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minimã şi, respectiv, maximã de gaze naturale, plãtitã în avans prin încãrcarea cartelei; furnizorul stabileşte nivelurile minime şi maxime, diferenţiate pe subcategorii de consumatori casnici şi perioade de consum, şi le va publica la punctele de încãrcare/reîncãrcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul sã opteze pentru nivelul necesar.
(6) În cazul modificãrii preţului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale în vigoare la momentul încãrcãrii cartelei-client cu un nou credit.

NOTÃ:
Prevederile art. 3 alin. (4) - (6) se preiau în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor casnici al cãror consum este determinat prin intermediul contorului de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client.

IV. Determinarea consumului de gaze naturale
ART. 4
(1) Cantitãţile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform anexei nr. 2, program prevãzut în contractul de furnizare.
(2) Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de mãsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.
(3) Indexul echipamentului de mãsurare, care stã la baza determinãrii contravalorii serviciului de furnizare reglementatã, se determinã în urmãtoarea ordine de prioritate:
a) prin citire de cãtre personalul împuternicit de cãtre furnizor;
b) prin autocitire;
c) pe baza cantitãţilor prevãzute în Programul de consum.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) consumatorii al cãror consum este determinat prin intermediul contorului de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client.
ART. 5
Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementatã, facturatã lunar, se face pe baza indexului echipamentului de mãsurare, citit o datã la 3 luni.

V. Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale
ART. 6
(1) Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea:
a) serviciului privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale;
b) majorãrilor de întârziere.
(2) Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea prestãrii serviciului de furnizare a gazelor naturale în urmãtoarele situaţii:
a) forţa majorã;
b) starea de necesitate, când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
c) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale, la termenele stipulate în contractul de furnizare, şi, dupã caz, a majorãrilor de întârziere aferente.
ART. 7
(1) Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure furnizarea gazelor naturale în mod continuu, cu respectarea presiunii minime prevãzute în contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 6 alin. (2);
b) sã factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale şi, dupã caz, a majorãrilor de întârziere şi sã transmitã consumatorului factura lunarã;
c) sã informeze consumatorul asupra serviciilor prestate de operatorul de sistem, a cãror contravaloare nu este cuprinsã în preţul final reglementat;
d) sã soluţioneze sesizãrile consumatorului privind serviciul de furnizare şi sã comunice acestuia rãspunsul, conform reglementãrilor în vigoare;
e) sã furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadã de pânã la 24 de luni anterioare solicitãrii;
f) sã asigure întreruperea furnizãrii gazelor naturale la cererea consumatorului, în condiţiile prevãzute la art. 8 lit. b);
g) sã informeze consumatorul în legãturã cu obligativitatea efectuãrii verificãrilor şi reviziilor periodice ale instalaţiilor de utilizare;
h) sã încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de mãsurare este prin contor cu preplatã, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare, şi sã asigure un credit de urgenţã, în cazul consumãrii cantitãţii de gaze naturale plãtite în avans prin cartelã;
i) sã punã la dispoziţia consumatorului care utilizeazã un contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client instrucţiunile de utilizare a acestuia;
j) sã notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevãzute în contractul de furnizare;
k) sã informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivã din Standardul de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, sã respecte prevederile acestuia şi sã plãteascã penalitãţile prevãzute de acesta.
(2) Furnizorul are obligaţia sã precizeze pe factura emisã urmãtoarele:
a) perioada de facturare, indexul vechi şi nou, estimat sau citit, puterea calorificã superioarã, cantitatea de gaze naturale exprimatã în mc şi unitãţi de energie, preţul final reglementat aferent încadrãrii consumatorului şi temeiul juridic al acestuia, instrumentele şi modalitãţile de platã;
b) data întreruperii, condiţiile aferente reluãrii furnizãrii, rezilierii contractului, precum şi cota majorãrilor de întârziere percepute ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de platã;
c) alte informaţii, în conformitate cu prevederile legale.

NOTÃ:
Prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) şi i) se vor prelua în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor al cãror consum este determinat prin intermediul contorului de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client.

VI. Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale
ART. 8
Consumatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;
b) sã solicite furnizorului întreruperea alimentãrii cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor proprii;
c) sã transmitã indexul echipamentului de mãsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;
d) sã solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare reglementatã;
e) drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.
ART. 9
Consumatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen factura emisã de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, precum şi, dupã caz, a majorãrilor de întârziere aferente;
b) sã foloseascã exclusiv aparate de utilizare care respectã cerinţele legislaţiei în vigoare, sã efectueze verificarea periodicã a acestora în conformitate cu reglementãrile în vigoare şi sã nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) sã suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;
d) sã nu deterioreze echipamentul de mãsurare, sigiliile metrologice, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
e) sã efectueze modificãrile instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobãrilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea competentã;
f) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea echipamentului de mãsurare sau a instalaţiei de utilizare;
g) sã permitã accesul în vederea citirii indexului echipamentului de mãsurare, pe perioada derulãrii contractului, în situaţia în care echipamentul de mãsurare se aflã pe proprietatea consumatorului;
h) sã notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevãzute în contractul de furnizare.

VII. Rãspunderea contractualã
ART. 10
(1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
a) perceperea de majorãri de întârziere, dacã obligaţia de platã nu a fost îndeplinitã în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei; nivelul majorãrii de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua urmãtoare scadenţei şi pânã la achitarea integralã a facturii, inclusiv ziua plãţii; nivelul majorãrii de întârziere este egal cu nivelul majorãrii de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor cãtre bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã fiscalã , cu modificãrile şi completãrile ulterioare; totalul majorãrilor de întârziere nu poate depãşi nivelul debitului;
b) întreruperea furnizãrii gazelor naturale, începând cu a 46-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; modalitatea de transmitere a preavizului se alege de furnizor;
c) rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achitã integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorãrilor de întârziere.
(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrãtoare, termenele prevãzute la alin. (1) se prelungesc pânã la prima zi lucrãtoare de dupã aceasta.
(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de platã scadente este plãtitã la casieria furnizorului sau, dupã caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plãţii, furnizorul este obligat sã asigure reluarea furnizãrii.
(4) În cazul în care echipamentul de mãsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat sã reia furnizarea în termenul prevãzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de cãtre consumator.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitãrii în prealabil a facturilor restante şi a majorãrilor de întârziere.
(6) Demontarea echipamentului de mãsurare nu poate avea loc decât dupã rezilierea contractului din iniţiativa furnizorului sau la cererea scrisã a consumatorului.
ART. 11
(1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de platã a consumatorului prevãzutã la art. 9 lit. a), partea în culpã plãteşte celeilalte pãrţi daune-interese, conform reglementãrilor în vigoare.
(2) Rãspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionatã de îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) notificarea de cãtre consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevãzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de cãtre consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestã nivelul daunelor.

VIII. Notificãri
ART. 12
(1) Toate notificãrile se transmit în scris, prin remitere directã sau prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, la adresele prevãzute în contractul de furnizare, dacã pãrţile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalitãţi pentru transmiterea notificãrilor şi dacã prin contract nu se prevede o altã modalitate de transmitere.
(2) Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contract nu se prevede un alt termen.
(3) În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta se transmite prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data semnãrii de cãtre acesta a confirmãrii de primire; în caz contrar, procedura de notificare este consideratã îndeplinitã la data returnãrii scrisorii cãtre expeditor.

IX. Încetarea contractului
ART. 13
(1) Contractul de furnizare a gazelor naturale înceteazã:
a) prin reziliere, în caz de neplatã a facturilor restante în termenul prevãzut la art. 10 alin. (1) lit. c);
b) prin denunţare unilateralã, conform alin. (2);
c) prin acordul pãrţilor;
d) printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã, în cazul declarãrii falimentului furnizorului sau în cazul consumului fraudulos;
e) prin ajungere la termen, în condiţiile prevãzute la art. 2 din contractul de furnizare şi la art. 1 alin. (2) din prezentele condiţii-standard.
(2) Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare pe baza unei notificãri adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivã.
(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului pânã la momentul rezilierii acestuia.

X. Clauze finale
ART. 14
Prezentele condiţii-standard se completeazã cu prevederile <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Codului comercial , Codului civil , <>Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2009 , <>Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 , cu modificãrile ulterioare, precum şi cu celelalte reglementãri specifice în vigoare.
ART. 15
Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilã, se soluţioneazã de cãtre instanţa de judecatã competentã ori se supun arbitrajului, la alegerea pãrţilor.
ART. 16
Forţa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã, în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
ART. 17
(1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modificã şi/sau se completeazã prin acte adiţionale, cu acordul pãrţilor, sub condiţia ca acestea sã nu contravinã prevederilor contractului-cadru, precum şi altor prevederi legale în vigoare.
(2) Contractul de furnizare se considerã modificat de drept în situaţia modificãrii contractului-cadru care a stat la baza perfectãrii acestuia, a modificãrii preţurilor finale reglementate sau a încadrãrii consumatorului, furnizorul având obligaţia sã notifice consumatorului aceste modificãri.
(3) În cazul modificãrii preţurilor finale reglementate sau a încadrãrii consumatorului, notificarea se considerã efectuatã prin înscrierea acestor modificãri pe facturã, iar în cazul modificãrii contractului-cadru şi a nivelului majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor cãtre bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificãri odatã cu factura, cu respectarea termenelor de notificare impuse de prevederile legale.
ART. 18
Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice din sectorul gazelor naturale.
ART. 19
Anexa nr. 1 "Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum" şi anexa nr. 2 "Program de consum" fac parte integrantã din prezentele condiţii-standard.


ANEXA 1
-------
la Condiţiile-standard
----------------------
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici
-------------------------------------------------------------------------


Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum

I. Încadrarea consumatorilor
ART. 1
Încadrarea consumatorului într-o anumitã tranşã de consum se face de cãtre furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum, pentru o perioadã determinatã de un an, în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum şi de istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent.
ART. 2
În cazul unui consumator pentru care nu existã istoric de consum, încadrarea se face de cãtre furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, având în vedere consumul prezumat pentru aparatele de utilizare ale consumatorului, în limita debitului maxim instalat aferent locului de consum.
ART. 3
În cazul consumatorului care, în funcţie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o tranşã de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat, acesta se încadreazã dupã cum urmeazã:
a) consumatorul conectat în sistemul de distribuţie, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat pentru consumator dintre cele practicate de furnizor pentru sistemul la care este conectat;
b) consumatorul conectat direct în sistemul naţional de transport, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat pentru consumator dintre cele practicate de furnizor.
ART. 4
(1) Furnizorul modificã încadrarea consumatorului astfel:
a) începând cu luna urmãtoare momentului în care s-a înregistrat depãşirea, pe baza citirii indexului echipamentului de mãsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat depãşeşte pragul superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat;
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 ianuarie-31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat.
(2) Prin excepţie, pentru situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a), în cazul în care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat pentru categoria în care consumatorul ar trebui încadrat, acesta modificã încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modificã încadrarea consumatorului.
ART. 5
Consumatorul, pentru locul de consum, se încadreazã în una dintre urmãtoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare şi de consumul anual, astfel:
A. Consumatori conectaţi direct la sistemul de transport
A.1. consumatori cu un consum anual de pânã la 1.162,78 MWh
A.2. consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
B. Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. consumatori cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh
B.2. consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
B.3. consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh
B.4. consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie-31 decembrie
ART. 6
(1) În cazul modificãrii încadrãrii consumatorului, furnizorul recalculeazã contravaloarea cantitãţilor de gaze naturale consumate astfel:
a) pentru situaţia prevãzutã la art. 4 alin. (1) lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate pânã la data modificãrii încadrãrii şi preţul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat;
b) pentru situaţia prevãzutã la art. 4 alin. (1) lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie şi preţul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculeazã contravaloarea cantitãţilor de gaze naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada respectivã, un preţ final reglementat pentru categoria în care consumatorul a fost reîncadrat.
ART. 7
Regularizarea va fi evidenţiatã distinct pe facturã, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevãzut în contract, cu angajarea corespunzãtoare a rãspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare.


ANEXA 2
-------
la Condiţiile-standard
----------------------
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii casnici
-------------------------------------------------------------------------

Program de consum

ART. 1
(1) Furnizorul are obligaţia sã punã la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantitãţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturãrii cantitãţilor de energie estimate lunar.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.
ART. 2
În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima facturã emisã dupã momentul citirii echipamentului de mãsurare.


ANEXA 1B

CONTRACT-CADRU
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
la consumatorii noncasnici
nr. ...... din anul ....., luna ......, ziua .......

I. Pãrţile contractante
S.C. .............., cu sediul în .........., str. ............ nr. ....., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........, telefon ......., fax .........., cod unic de înregistrare .........., cod de înregistrare fiscalã ........., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ..........., având codul IBAN nr. .........., deschis la ..............., titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. ..........., reprezentatã legal prin ............., denumitã în continuare furnizor, în calitate de vânzãtor,
şi
..................(se completeazã cu datele de identificare ale consumatorului noncasnic de gaze naturale)........., denumit în continuare consumator, în calitate de client,
au convenit încheierea prezentului contract.

II. Date şi documente generale (se completeazã de furnizor)
1. Locul de consum ...........(se completeazã adresa locului de consum)..........., având actul de proprietate nr. ........, contractul de locaţiune (închiriere imobil) nr. ............. sau alte acte prevãzute de lege ..........
2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalaţia de utilizare va fi între .... şi ...... (bar), conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul de sistem.
3. Presiunea de avarie P2 ..... (bar), conform documentaţiei tehnice avizate de operatorul de sistem - se completeazã, dupã caz, pentru consumatorii ale cãror procese tehnologice impun o presiune minimã, asiguratã de furnizor, în vederea menţinerii în funcţiune a instalaţiilor care condiţioneazã securitatea acestora.

III. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activitãţi şi operaţiuni desfãşurate de furnizor pentru sau în legãturã cu asigurarea cantitãţilor de gaze naturale, exprimate în unitãţi de energie, la locul de consum.

IV. Condiţii de desfãşurare a activitãţii de furnizare reglementatã a gazelor naturale
ART. 2
(1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face:
a) în mod constant şi continuu, fãrã limitã de consum, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevãzute în condiţiilestandard (pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B1-B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementãrile în vigoare);
b) conform graficului de furnizare a cantitãţilor de gaze naturale contractate convenit de pãrţi şi prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul contract, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevãzute în condiţiile-standard; pãrţile se obligã sã-şi notifice cu 30 de zile calendaristice înainte de luna de livrare orice modificare a cantitãţilor lunare de gaze naturale, care variazã cu mai mult de +/- 5% faţã de cele prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul contract (pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementãrile în vigoare).
(2) Consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5 poate prelua în regim variabil cantitãţile de gaze naturale contractate, exprimate în unitãţi de energie, prevãzute în anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, în funcţie de resursele existente ale acestuia, în limita a +/- 2,5% din cantitatea zilnicã convenitã.
(3) Consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5 stabileşte, de comun acord cu furnizorul, un vârf de consum de .......... unitãţi de energie/h aferent orei cu cel mai mare consum din perioada pentru care pãrţile au încheiat graficul de furnizare, prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul contract.

V. Durata contractului
ART. 3
Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe duratã nedeterminatã, începând cu data de ......../pe perioadã determinatã, pentru intervalul ....... - ....... .

VI. Preţul contractului, categoria de consum şi termenul de platã
ART. 4
(1) Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este de ....... lei/MWh, aprobat conform reglementãrilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzãtor categoriei ......... în care consumatorul este încadrat şi nu include TVA şi accize.
(2) Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
(3) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale atrage perceperea de majorãri de întârziere, conform prevederilor din condiţiile-standard; nivelul majorãrii de întârziere este de .............. .

VII. Programul de consum
ART. 5
(1) Furnizorul factureazã contravaloarea serviciului de furnizare reglementatã pe baza cantitãţilor convenite cu consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B1-B3 sau A1 prin Programul de consum prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul contract.
(2) În cazul în care consumul înregistrat este mai mic decât consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima facturã emisã dupã momentul citirii echipamentului de mãsurare.

VIII.
ART. 6
Alte clauze: ..........................................

IX.
ART. 7
(1) Prezentul contract este completat de Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, care fac parte integrantã din prezentul contract.
(2) Condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi consumator.
(3) .............(titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale).......... se obligã sã informeze consumatorul asupra condiţiilor-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, precum şi a oricãror modificãri şi completãri ale acestora, dispuse de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, şi, la cererea consumatorului, sã punã la dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitãrii (solicitarea poate fi fãcutã prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.).
(4) Prin semnarea prezentului contract pãrţile acceptã ca în toate raporturile contractuale sã respecte condiţiile-standard pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici.
Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare având aceeaşi valoare juridicã, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantã.

FURNIZOR
Reprezentant legal,
.................
CONSUMATOR
Reprezentant legal,
....................


ANEXA 1
la Contractul-cadru
-------------------
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
----------------------------------------------------------------------------

Graficul de furnizare a cantitãţilor de gaze naturale contractate
(pentru consumatorul al cãrui consum anual se
încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5)┌──────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┐
│ Perioada │Cantitatea lunarã*1) │ Cantitatea │Cantitatea │Cantitatea│
│de livrare│- istoric de consum -│ prognozatã*2)/lunã │ zilnicã │ orarã │
│ (luna) │(unitãţi de energie/ │(unitãţi de energie/│ unitãţi de│unitãţi de│
│ │ lunã) │ lunã) │ energie/zi│ energie/h│
├──────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────┘


--------------
*1) Se completeazã de cãtre furnizor la semnarea contractului şi poate fi acceptatã de consumator.
*2) Se completeazã de cãtre consumator şi va fi acceptatã de furnizor, dacã necesarul de consum al consumatorului este diferit de istoricul de consum, cu o motivare corespunzãtoare.

NOTE:
1. Defalcarea cantitãţilor lunare pe cantitãţi zilnice/orare se agreeazã între furnizor şi consumator. Pãrţile pot conveni asupra unei proceduri de transmitere a prognozelor de consum zilnic/sãptãmânal/lunar.
2. În cazul în care contractul se încheie pe duratã nedeterminatã, pãrţile stabilesc anual graficul de furnizare a cantitãţilor de gaze naturale contractate.


ANEXA 2
la Contractul-cadru
-------------------
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
----------------------------------------------------------------------------

Program de consum┌─────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Luna │ Istoric de consum al anului/ │ Program de consum │
│ │cantitãţi lunare determinate în baza │ solicitat de consumator*)│
│ │ profilului de consum anual ... │ │
├─────────────┼─────────┬───────────────────────────┼───────┬──────────────────┤
│ │ mc │ unitãţi de energie │ mc │unitãţi de energie│
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Februarie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Martie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Mai │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Iunie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Iulie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│August │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Septembrie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│Consum total:│ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────────────────────────┴───────┴──────────────────┘---------
*) În cazul consumatorului al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementãrile în vigoare, Programul de consum care stabileşte consumul estimat în vederea facturãrii va fi identic cu Graficul de furnizare a cantitãţilor de gaze naturale contractate.

Pe parcursul derulãrii contractului de furnizare pãrţile au dreptul sã solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificãrii acestuia.
Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de mãsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.
[] Solicit facturarea lunarã a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale în baza indexului echipamentului de mãsurare determinat prin autocitire.
În situaţia în care autocitirea nu este transmisã cu respectarea condiţiilor şi a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza în baza Programului de consum precizat mai sus.


ANEXA 2B

CONDIŢII-STANDARD
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
la consumatorii noncasnici

I. Durata contractului
ART. 1
(1) În situaţia încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioadã determinatã, furnizorul notificã consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulãrii de cãtre acesta a unei opţiuni de prelungire a valabilitãţii.
(2) În cazul neprimirii unui rãspuns din partea consumatorului, contractul îşi înceteazã valabilitatea prin ajungere la termen.

II. Preţul final reglementat al gazelor naturale; modalitãţi şi condiţii de platã
ART. 2
(1) Preţul final reglementat al gazelor naturale furnizate este aprobat prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, se exprimã în lei/MWh şi corespunde încadrãrii consumatorului prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale se obţine prin înmulţirea cantitãţii de energie, care urmeazã sã fie facturatã, cu preţul final reglementat, corespunzãtor încadrãrii consumatorului.
(3) Cantitatea de energie facturatã se determinã în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, prin înmulţirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorificã superioarã a acestora.
ART. 3
(1) În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrãtoare, termenul se socoteşte împlinit în urmãtoarea zi lucrãtoare.
(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se efectueazã prin instrumentele legale de platã. Furnizorul are obligaţia sã punã la dispoziţia consumatorului cel puţin 3 modalitãţi de platã care sã îi permitã acestuia sã îşi îndeplineascã obligaţia de platã a facturii. Obligaţia de platã se considerã îndeplinitã la data efectuãrii plãţii.
(3) În cazul modificãrii preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire directã, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevãzut în contractul de furnizare, dupã caz, înmulţitã cu numãrul de zile corespunzãtoare fiecãrei perioade şi cu preţul final reglementat al gazelor naturale.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de mãsurare este cu sistem de preplatã cu cartelã-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat.
(5) În cazul în care se aplicã prevederile alin. (4), furnizorul stabileşte pentru fiecare încãrcare de cartelã un prag minim şi un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minimã şi, respectiv, maximã de gaze naturale, plãtitã în avans prin încãrcarea cartelei; furnizorul stabileşte nivelurile minime şi maxime, diferenţiate pe subcategorii de consumatori noncasnici şi perioade de consum, şi le va publica la punctele de încãrcare/reîncãrcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul sã opteze pentru nivelul necesar.
(6) În cazul modificãrii preţului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale, în vigoare la momentul încãrcãrii cartelei-client cu un nou credit.

NOTÃ:
Prevederile art. 3 alin. (4)-(6) se preiau în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor noncasnici al cãror consum este determinat prin intermediul contorului de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client.

III. Determinarea consumului de gaze naturale
ART. 4
(1) Cantitãţile de gaze naturale furnizate consumatorului al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B1-B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementãrile în vigoare, se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform anexei nr. 2, program prevãzut în contractul de furnizare.
(2) Consumatorul precizat la alin. (1) poate transmite lunar indexul echipamentului de mãsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.
(3) Indexul echipamentului de mãsurare, care stã la baza determinãrii contravalorii serviciului de furnizare reglementatã, prestat consumatorului precizat la alin. (1), se determinã în urmãtoarea ordine de prioritate:
a) prin citire de cãtre personalul împuternicit al furnizorului;
b) prin autocitire;
c) pe baza cantitãţilor prevãzute în Programul de consum.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) consumatorii al cãror consum este determinat prin intermediul contorului de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client.
(5) Cantitãţile de gaze naturale furnizate consumatorului al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementãrile în vigoare, se determinã lunar.
ART. 5
Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementatã, facturatã lunar, consumatorului precizat la art. 4 alin. (1) se face pe baza indexului echipamentului de mãsurare, citit o datã la 3 luni.

IV. Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale
ART. 6
(1) Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea:
a) serviciului privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale;
b) majorãrilor de întârziere.
(2) Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea sau, dupã caz, limitarea, acolo unde din punct de vedere tehnic nu e posibilã încetarea prestãrii serviciului de furnizare a gazelor naturale, în urmãtoarele situaţii:
a) forţã majorã;
b) stare de necesitate, când este periclitatã viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
c) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementatã a gazelor naturale, la termenele stabilite în contractul de furnizare, şi, dupã caz, a majorãrilor de întârziere aferente;
d) nerespectarea graficului de furnizare a gazelor naturale, convenit cu furnizorul, de cãtre consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5.
ART. 7
(1) Furnizorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevãzute în contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) sã factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale şi, dupã caz, a majorãrilor de întârziere şi sã transmitã consumatorului factura lunarã;
c) sã informeze consumatorul în legãturã cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a cãror contravaloare nu este cuprinsã în preţul final reglementat;
d) sã soluţioneze sesizãrile consumatorului privind serviciul de furnizare şi sã comunice acestuia rãspunsul, conform reglementãrilor în vigoare;
e) sã furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadã de pânã la 24 de luni anterioare solicitãrii;
f) sã asigure întreruperea furnizãrii gazelor naturale la cererea consumatorului;
g) sã anunţe consumatorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuãrii reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
h) sã încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de mãsurare este prin contor cu preplatã, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare şi sã asigure un credit de urgenţã, în cazul consumãrii cantitãţii de gaze naturale plãtite în avans prin cartelã;
i) sã punã la dispoziţia consumatorului care utilizeazã un contor de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client instrucţiunile de utilizare a acestuia;
j) sã anunţe telefonic consumatorul, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizãrii, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale sau în cazul consumatorilor racordaţi la conductele din amonte, dispoziţia operatorului conductelor din amonte privind limitarea sau întreruperea furnizãrii şi sã notifice ulterior consumatorului aceastã situaţie în maximum 12 ore - pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5;
k) sã asigure reluarea furnizãrii gazelor naturale, sub condiţia permiterii accesului de cãtre consumator, în termen de maximum 24 de ore de la data încetãrii motivului întreruperii, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi b);
l) sã precizeze consumatorului, în cazul notificãrii privind limitarea, nivelul de presiune pânã la care se face limitarea şi termenele de limitare;
m) sã preia, sã înregistreze şi sã soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legatã de funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului;
n) sã informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivã din Standardul de performanţã pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, sã respecte prevederile acestuia şi sã plãteascã penalitãţile prevãzute de acesta;
o) sã notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevãzute în contractul de furnizare.
(2) Furnizorul are obligaţia sã precizeze pe factura emisã urmãtoarele:
a) perioada de facturare, indexul vechi şi nou, estimat sau citit, puterea calorificã superioarã, cantitatea de gaze naturale exprimatã în mc şi unitãţi de energie, preţul final reglementat aferent încadrãrii consumatorului şi temeiul juridic al acestuia, instrumentele şi modalitãţile de platã;
b) data întreruperii, condiţiile aferente reluãrii furnizãrii, rezilierii contractului, precum şi cota majorãrilor de întârziere percepute ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de platã;
c) alte informaţii, în conformitate cu prevederile legale.

NOTÃ:
Prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) şi i) se vor prelua în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor al cãror consum este determinat prin intermediul contorului de mãsurare cu sistem de preplatã cu cartelã-client.

V. Drepturile şi obligaţiile consumatorului noncasnic de gaze naturale
ART. 8
Consumatorul are urmãtoarele drepturi:
a) sã fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) sã solicite furnizorului întreruperea alimentãrii cu gaze naturale;
c) sã solicite înlocuirea echipamentului de mãsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) sã transmitã indexul echipamentului de mãsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;
e) sã solicite modificarea graficului de furnizare a cantitãţilor de gaze naturale contractate, prevãzut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu cel puţin douã zile anterioare zilei/sãptãmânii pentru care se solicitã modificarea; modificãrile vor putea fi convenite de cãtre pãrţi în termen de o zi de la data solicitãrii;
f) sã aibã acces la aparatele de mãsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;
g) toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.
ART. 9
Consumatorul are urmãtoarele obligaţii:
a) sã achite integral şi la termen factura emisã de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale, precum şi, dupã caz, majorãrile de întârziere aferente;
b) sã foloseascã exclusiv aparatele de utilizare care respectã cerinţele legislaţiei în vigoare şi sã nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
c) sã nu revândã gazele naturale contractate;
d) sã suporte cheltuielile aferente verificãrii metrologice a echipamentului de mãsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
e) sã ia mãsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unitãţi de energie, în limitele stipulate în contractul de furnizare, pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5;
f) sã sesizeze imediat furnizorul în legãturã cu orice defecţiune pe care o constatã în funcţionarea echipamentului de mãsurare şi sã asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;
g) sã permitã accesul în vederea citirii indexului echipamentului de mãsurare, în orice moment pe perioada derulãrii contractului, în situaţia în care echipamentul de mãsurare se aflã pe proprietatea consumatorului;
h) sã notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevãzute în contractul de furnizare.

VI. Rãspunderea contractualã
ART. 10
(1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
a) perceperea de majorãri de întârziere; nivelul majorãrii de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua urmãtoare scadenţei şi pânã la achitarea integralã a facturii, inclusiv ziua plãţii; nivelul majorãrii de întârziere este egal cu nivelul majorãrii de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor cãtre bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã fiscalã , cu modificãrile şi completãrile ulterioare; totalul majorãrilor de întârziere nu poate depãşi nivelul debitului;
b) limitarea furnizãrii gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea furnizãrii, începând cu a 31-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;
c) întreruperea furnizãrii gazelor naturale, începând cu a 36-a zi calendaristicã de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea furnizãrii conform prevederilor lit. b);
d) rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristicã de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achitã integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorãrilor de întârziere.
(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrãtoare, termenele prevãzute la alin. (1) se prelungesc pânã la prima zi lucrãtoare de dupã aceasta.
(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de platã scadente este plãtitã la casieria furnizorului sau, dupã caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plãţii, furnizorul este obligat sã asigure reluarea furnizãrii.
(4) În cazul în care echipamentul de mãsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat sã reia furnizarea în termenul prevãzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de cãtre consumator.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitãrii în prealabil a facturilor restante şi a majorãrilor de întârziere.
(6) Demontarea echipamentului de mãsurare nu poate avea loc decât dupã rezilierea contractului de furnizare.
ART. 11
(1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de platã a consumatorului prevãzutã la art. 9 lit. a), partea în culpã plãteşte celeilalte pãrţi daune-interese, conform reglementãrilor în vigoare.
(2) Rãspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionatã de îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) notificarea de cãtre consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevãzut de legislaţia în vigoare;
b) prezentarea de cãtre consumator/furnizor furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestã nivelul daunelor.
ART. 12
În situaţia preluãrii unor cantitãţi de gaze naturale peste limita de +/- 2,5% prevãzutã în contractul de furnizare la art. 2 alin. (2), consumatorul va datora furnizorului penalitãţi. Nivelul penalitãţilor va fi stabilit prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

VII. Notificãri
ART. 13
Toate notificãrile se transmit în scris, prin remitere directã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire, dacã prin contract nu se prevede o altã modalitate de transmitere.
ART. 14
Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacã prin contract nu se prevede un alt termen.
ART. 15
În cazul în care notificarea se face prin poştã, aceasta se transmite prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, considerându-se primitã de destinatar la data semnãrii de cãtre acesta a confirmãrii de primire; în caz contrar, procedura de notificare este consideratã îndeplinitã la data returnãrii scrisorii cãtre expeditor.
ART. 16
Notificãrile transmise prin fax se considerã primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost expediate, confirmarea electronicã de transmitere prin fax fiind consideratã dovada recepţiei. Notificãrile remise personal se considerã primite în ziua înregistrãrii lor la destinatar.

VIII. Încetarea contractului
ART. 17
(1) Contractul de furnizare a gazelor naturale înceteazã:
a) prin reziliere, în caz de neplatã a facturilor restante, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. d);
b) prin denunţare unilateralã, conform alin. (2);
c) prin acordul pãrţilor;
d) prin reziliere, în cazul neexecutãrii de cãtre una dintre pãrţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevãzute la lit. a). În acest caz, rezilierea va deveni efectivã, în situaţia în care neexecutarea obligaţiei nu este remediatã de partea în culpã în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealaltã parte a unei notificãri în acest sens;
e) printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã, în cazul declarãrii falimentului furnizorului şi/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos;
f) prin ajungere la termen, în condiţiile prevãzute la art. 3 din contractul de furnizare şi la art. 1 alin. (2) din prezentele condiţii-standard.
(2) Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificãri prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 75 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivã.
(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului pânã la momentul rezilierii acestuia.

IX. Clauze finale
ART. 18
Prezentele condiţii-standard se completeazã cu prevederile <>Legii gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Codului comercial , Codului civil , <>Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2009 , <>Regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 , cu modificãrile ulterioare, precum şi cu celelalte reglementãri specifice în vigoare.
ART. 19
Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilã, se soluţioneazã de cãtre instanţa de judecatã competentã ori se supun arbitrajului, la alegerea pãrţilor.
ART. 20
Forţa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã, în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.
ART. 21
(1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modificã şi/sau se completeazã prin acte adiţionale, cu acordul pãrţilor, sub condiţia ca acestea sã nu contravinã prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementãri în vigoare.
(2) Contractul de furnizare se considerã modificat de drept în situaţia modificãrii contractului-cadru care a stat la baza perfectãrii acestuia, a modificãrii preţurilor finale reglementate sau a încadrãrii consumatorului, furnizorul având obligaţia sã notifice consumatorului aceste modificãri.
(3) În cazul modificãrii preţurilor finale reglementate şi a încadrãrii consumatorului, notificarea se considerã efectuatã prin înscrierea acestor modificãri pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar în cazul modificãrii contractului-cadru şi a nivelului majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor cãtre bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificãri odatã cu factura, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 22
Mãsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice din sectorul gazelor naturale.
ART. 23
(1) La data încheierii contractului de furnizare, consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5 şi furnizorul de gaze naturale îşi pot prezenta unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligaţii, convenite de cãtre acestea; acordul în privinţa constituirii garanţiei trebuie sã fie reciproc; nerealizarea acordului nu conduce la neîncheierea contractului de furnizare.
(2) Garanţia prevãzutã la alin. (1) este destinatã îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale pãrţilor, în cazul apariţiei unor evenimente viitoare neprevãzute care ar putea sã îl aducã pe furnizor/consumator în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(3) Constituirea instrumentelor de garantare, în condiţiile alin. (1), se realizeazã în condiţii de echivalenţã.
ART. 24
Termenii utilizaţi sunt definiţi în <>Legea nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în celelalte reglementãri incidente sectorului gazelor naturale.
ART. 25
Anexa nr. 1 "Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum" şi anexa nr. 2 "Program de consum" fac parte integrantã din prezentele condiţii-standard.

NOTE:
1. În situaţia în care se încheie un singur contract pentru mai multe locuri de consum ale aceluiaşi consumator, clauzele din contract specifice fiecãrui loc de consum se stabilesc distinct pentru fiecare dintre aceste locuri de consum.
2. În contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta preia din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B1-B3 sau A1, respectiv pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5.


ANEXA 1
-------
la Condiţiile-standard
----------------------
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
----------------------------------------------------------------------------

Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum

I. Încadrarea consumatorilor
ART. 1
Încadrarea consumatorului într-o anumitã tranşã de consum se face de cãtre furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioadã determinatã de un an, în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:
a) pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent, pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B1-B3 sau A1;
b) în funcţie de graficul de livrãri pentru respectivul loc de consum, pentru consumatorul al cãrui consum anual se încadreazã în categoriile B4-B6 sau A2-A5.
ART. 2
În cazul unui consumator pentru care nu existã istoric de consum, încadrarea se face de cãtre furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, având în vedere debitul maxim instalat sau, dupã caz, graficul de livrãri pentru respectivul loc de consum.
ART. 3
În cazul consumatorului care, în funcţie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o tranşã de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat, acesta se încadreazã dupã cum urmeazã:
a) consumatorul conectat în sistemul de distribuţie, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de conectare;
b) consumatorul conectat direct în sistemul naţional de transport, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor.
ART. 4
(1) Furnizorul modificã încadrarea consumatorului, astfel:
a) începând cu luna urmãtoare momentului în care, s-a înregistrat depãşirea, pe baza citirii efective a echipamentului de mãsurare, în cazul în care, în cadrul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie, consumul înregistrat depãşeşte pragul superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat;
b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care, la sfârşitul intervalului 1 ianuarie - 31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat.
(2) Prin excepţie, pentru situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a), în cazul în care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat pentru categoria în care consumatorul ar trebui încadrat, acesta modificã încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.
(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modificã încadrarea consumatorului.
ART. 5
Consumatorul, pentru locul de consum, se încadreazã în una dintre urmãtoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare şi de consumul anual, astfel:
A. Consumatori conectaţi direct la sistemul de transport
A.1. consumatori cu un consum anual de pânã la 1.162,78 MWh
A.2. consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
A.3. consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh
A.4. consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh
A.5. consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh
B. Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. consumatori cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh
B.2. consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh
B.3. consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh
B.4. consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh
B.5. consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh
B.6. consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh

II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
ART. 6
(1) În cazul modificãrii încadrãrii consumatorului, furnizorul recalculeazã contravaloarea cantitãţilor de gaze naturale consumate, astfel:
a) pentru situaţia prevãzutã la art. 4 alin. (1) lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate pânã în momentul modificãrii încadrãrii şi preţul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat;
b) pentru situaţia prevãzutã la art. 4 alin. (1) lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie şi preţul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculeazã contravaloarea cantitãţilor de gaze naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada respectivã, un preţ final reglementat pentru categoria în care consumatorul a fost reîncadrat.
ART. 7
Regularizarea va fi evidenţiatã distinct pe facturã, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevãzut în contract, cu angajarea corespunzãtoare a rãspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare.


ANEXA 2
-------
la Condiţiile-standard
----------------------
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
----------------------------------------------------------------------------

Program de consum

ART. 1
(1) Furnizorul are obligaţia sã punã la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantitãţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturãrii cantitãţilor de energie estimate lunar.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.
ART. 2
În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima facturã emisã dupã momentul citirii echipamentului de mãsurare."

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016