Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 73 din 25 iunie 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 73 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 537 din 1 iulie 2019
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 1 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abrogă.
    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Între structurile de specialitate ale direcţiei generale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-h) se stabilesc relaţii de cooperare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin."

    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Personalul direcţiei generale este format din funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special - poliţişti, repartizaţi pe domenii de activitate."

    4. La articolul 10 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    5. La articolul 10 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) controlul de specialitate, pe linia de competenţă, al modului de organizare şi desfăşurare a activităţii în cadrul instituţiilor prefectului."

    6. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pe linie de control, direcţia generală are ca atribuţie realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlului ierarhic de specialitate asupra activităţii instituţiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute în acte normative ori a sarcinilor date de conducerea ministerului."

    7. La articolul 10 alineatul (5), literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) întocmirea, la solicitarea Direcţiei Generale Juridice, a unor puncte de vedere cu privire la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului şi ministrului afacerilor interne de către deputaţi şi senatori, în domeniul de competenţă;
d) elaborarea, în calitate de unitate iniţiatoare, a proiectelor de acte normative din domeniul său de competenţă şi întocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entităţi, care privesc activitatea instituţiilor prefectului sau a ministerului în relaţia cu acestea;
e) analizarea şi verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, a răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de către conducerea ministerului."

    8. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.
    9. La articolul 18, litera a) se abrogă.
    10. La articolul 18, literele b), e), f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) elaborarea de strategii, planuri de acţiune şi alte documente de politici publice privind activitatea direcţiei generale şi a instituţiilor prefectului, în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale ale direcţiei generale;
    ............................................
e) sprijinirea instituţiilor prefectului pe linia elaborării documentaţiei în vederea implementării programelor proprii de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
f) formularea de propuneri de îmbunătăţire a activităţii direcţiei generale sau a instituţiilor prefectului prin introducerea de instrumente de lucru specifice;
    ............................................
h) întocmirea unor puncte de vedere cu privire la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului şi ministrului afacerilor interne de către deputaţi şi senatori, repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă al compartimentului;
i) elaborarea unor proiecte de acte normative şi întocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entităţi, din domeniul de competenţă al compartimentului, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei generale;"

    11. La articolul 18, litera j) se abrogă.
    12. La articolul 18, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) coordonarea şi controlul instituţiilor prefectului în vederea asigurării identităţii vizuale în mediul electronic prin intermediul paginilor de internet proprii."

    13. La articolul 20, literele a), c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) îndrumarea şi coordonarea activităţii instituţiilor prefectului, la solicitarea acestora, pentru aplicarea într-un mod coerent şi unitar a legislaţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional;
    ............................................
c) asigurarea evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc condiţiile pentru organizarea de alegeri locale parţiale;
d) elaborarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru stabilirea datei şi pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale;
e) monitorizarea şi îndrumarea instituţiilor prefectului în vederea îndeplinirii la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, strategii şi politici publice;"

    14. La articolul 20, litera f) se abrogă.
    15. La articolul 20, literele h), i), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) monitorizarea activităţii instituţiilor prefectului cu privire la raportarea anuală a stării economico-sociale a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, ce se înaintează Guvernului prin Ministerul Afacerilor Interne;
i) întocmirea unor puncte de vedere la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului şi ministrului afacerilor interne de către deputaţi şi senatori, repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă al serviciului;
j) elaborarea unor proiecte de acte normative şi întocmirea unor puncte de vedere la proiectele de acte normative elaborate de alte entităţi, din domeniul de competenţă al serviciului, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei generale;
k) analizarea şi verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, a răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de către conducerea ministerului;"

    16. La articolul 20, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) asigurarea evidenţei şi monitorizarea efectuării concediilor de odihnă şi a altor concedii legale ale prefecţilor şi subprefecţilor, precum şi a efectuării deplasărilor acestora în conformitate cu dispoziţiile legale."

    17. La articolul 22, literele a), d), f), i), j), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) acordarea de sprijin, la solicitarea instituţiilor prefectului, prin formularea unor puncte de vedere în legătură cu organizarea şi desfăşurarea activităţii de verificare a respectării, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, a Constituţiei României, republicată, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative;
    ............................................
d) sprijinirea instituţiilor prefectului, la solicitarea acestora, prin formularea unor puncte de vedere cu privire la respectarea la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti a regimului general al autonomiei locale, precum şi la derularea procedurilor administrative în relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale;
    ............................................
f) monitorizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea Sistemului interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative;
    ............................................
i) verificarea informaţiilor de interes public referitoare la unele activităţi ale direcţiei generale ce urmează a fi publicate pe paginile de internet şi intranet ale ministerului;
j) întocmirea unor puncte de vedere la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului şi ministrului afacerilor interne de către deputaţi şi senatori, repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă al serviciului;
k) elaborarea unor proiecte de acte normative şi întocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entităţi, din domeniul de competenţă al serviciului, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei generale;
l) analizarea şi verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, a răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de către conducerea ministerului;"

    18. La articolul 22, după litera l) se introduc trei noi litere, literele m), n) şi o), cu următorul cuprins:
    "m) monitorizarea şi controlul instituţiilor prefectului cu privire la activitatea colegiilor prefecturale, a comitetelor, comisiilor ori a altor structuri, constituite prin ordin al prefectului, cu excepţia celor prevăzute de legile speciale din domeniul proprietăţii şi cel al situaţiilor de urgenţă;
n) asigurarea suportului de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C) la nivelul direcţiei generale;
o) reprezentarea direcţiei generale în cadrul comisiilor de specialitate şi grupurilor de lucru în domeniul (IT&C)."

    19. La articolul 24, literele f), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) întocmirea unor puncte de vedere la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului şi ministrului afacerilor interne de către deputaţi şi senatori, repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă al compartimentului;
g) elaborarea unor proiecte de acte normative şi întocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entităţi, din domeniul de competenţă al compartimentului, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei generale;
h) analizarea şi verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, a răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de către conducerea ministerului;"

    20. La articolul 24, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) solicitarea de informaţii instituţiilor prefectului cu privire la stadiul pregătirilor pentru sezonul rece la nivelul judeţelor, în vederea centralizării datelor respective şi a informării conducerii Ministerului Afacerilor Interne;
j) întocmirea corespondenţei necesare, în vederea organizării videoconferinţelor cu prefecţii pe tema situaţiilor de urgenţă, la solicitarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne."

    21. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Obiectivul general al Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative îl reprezintă analiza informaţiilor privind activităţile desfăşurate de instituţiile prefectului în diferite sectoare de activitate, în vederea îmbunătăţirii acestora."

    22. La articolul 26, literele c), e), f), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) monitorizarea activităţii prefecţilor cu privire la îndeplinirea sarcinilor dispuse de către Guvern sau de către conducerea ministerului pentru aplicarea în teritoriu a programelor guvernamentale, cu informarea conducerii direcţiei generale;
    ……………………………….........................................……….
e) sprijinirea instituţiilor prefectului în vederea aplicării legislaţiei specifice domeniului lor de competenţă, prin realizarea corespondenţei cu ministerele şi alte organe ale administraţiei publice centrale competente;
f) întocmirea unor puncte de vedere la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului şi ministrului afacerilor interne de către deputaţi şi senatori, repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă al compartimentului;
g) elaborarea unor proiecte de acte normative şi întocmirea unor puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte entităţi, din domeniul de competenţă al compartimentului, potrivit dispoziţiilor conducerii direcţiei generale;
h) analizarea şi verificarea aspectelor sesizate de către petenţi şi formularea, în condiţiile legii, a răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale, adresate direcţiei generale ori ministerului şi repartizate spre soluţionare direcţiei generale de către conducerea ministerului;"

    23. La articolul 26, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) identificarea problemelor întâmpinate de instituţiile prefectului şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii acestora, care vor fi supuse aprobării conducerii direcţiei generale."

    24. La articolul 27 alineatul (2), după litera p) se introduc trei noi litere, literele r), s) şi ş), cu următorul cuprins:
    "r) asigură activitatea privind operaţiunile de evidenţă, controlul existenţei şi inventarierea sigiliilor şi a ştampilelor la nivelul direcţiei generale, al instituţiilor prefectului, în colaborare cu alte structuri ale ministerului cu atribuţii în domeniu;
s) asigură primirea, evidenţa, înregistrarea petiţiilor adresate conducerii direcţiei generale, precum şi repartizarea acestora pe baza rezoluţiei conducerii direcţiei generale, respectiv a şefilor structurilor de specialitate din cadrul direcţiei generale;
ş) asigură multiplicarea documentelor conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, cu respectarea normelor legale referitoare la multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora."

    25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Structura de securitate se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general şi desfăşoară activităţile necesare implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale."

    26. Secţiunea a 8-a „Obiectivul şi atribuţiile Unităţii de management al proiectului“, cuprinzând articolele 30 şi 31, se abrogă.
    27. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă“ se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia Generală de Protecţie Internă“.
    28. Anexa nr. 1 „Organigrama Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan

    Bucureşti, 25 iunie 2019.
    Nr. 73.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 164/2016)
    ORGANIGRAMA
    Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice