Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN Nr. 710/C din 5 iulie 1995  pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a   Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN Nr. 710/C din 5 iulie 1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 176 din 8 august 1995
Ministrul justiţiei,
în baza prevederilor <>Hotãrîrii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,
avînd în vedere dispoziţiile <>art. 107 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale, nr. 36/1995 ,
emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Se adopta Regulamentul de punere în aplicare a <>Legii notarilor publici şi a activitãţii notariale, nr. 36/1995 , cuprinsã în anexa, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile de specialitate din Ministerul Justiţiei şi preşedinţii curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecãtoriilor, precum şi notariatele de stat care se desfiinţeazã vor lua mãsuri de executare a dispoziţiilor prevãzute în regulament.
ART. 3
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României.

Ministrul justiţiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian

ANEXA 1
REGULAMENT
de punere în aplicare a <>Legii notarilor publici şi a activitãţii notariale, nr. 36/1995

CAP. 1
Exercitarea funcţiei de notar public
Secţiunea I
Numirea notarului public, constituirea şi înregistrarea birourilor notariale

ART. 1
(1) Notarii publici îşi exercita activitatea în cadrul unor birouri notariale individuale sau prin asociere, în baza unui contract de societate civilã.
(2) În circumscripţia unei judecãtorii pot funcţiona unul sau mai multe birouri notariale.
(3) Competenta notarialã a notarului public se întinde în intreaga circumscripţie a judecãtoriei în care îşi are sediul biroul sau, cu excepţia municipiului Bucureşti, unde sînt aplicabile prevederile art. 114 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale, denumita în continuare, lege.
ART. 2
(1) Numãrul notarilor publici şi al birourilor notariale din localitãţile aflate în circumscripţia fiecãrei judecãtorii şi din municipiului Bucureşti se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, în funcţie de cerinţele locale rezultate din întinderea teritoriului, numãrul locuitorilor, volumul solicitãrilor publicului.
(2) Ministrul justiţiei va proceda la actualizarea numãrului notarilor publici şi al birourilor notariale în fiecare an, de regula în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplica notarilor publici cãrora le-a încetat suspendarea exercitãrii funcţiei şi persoanelor care au cerut în condiţiile art. 105 alin. 1 din lege sa devinã notari publici.
ART. 3
La numire pe locurile vacante de notari publici, au prioritate notarii stagiari care au promovat examenul de notar public, în ordinea mediilor şi a opţiunii acestora.
ART. 4
(1) Pe locurile de notari publici care mai rãmîn vacante, dupã acordarea prioritatilor prevãzute la art. 3, se pot numi dupã o prealabilã verificare a cunoştinţelor profesionale cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevãzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante şi data verificãrii cunoştinţelor profesionale se publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 30 de zile mai înainte de aceasta data.
(2) Cererile solicitanţilor, împreunã cu documentaţia care sa ateste îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. 16 din lege, se depun la Camerele notarilor publici cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã şi publicatã în Monitorul Oficial al României.
(3) Verificarea cunoştinţelor se efectueazã prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici de cãtre o comisie formatã din 2 notari publici cu o vechime de cel puţin 10 ani în activitatea notarialã, desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi un inspector general notarial desemnat de ministrul justiţiei.
(4) Tematica pentru fiecare concurs se va stabili din domeniile prevãzute la art. 16 alin. (3) din prezentul regulament de cãtre Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, împreunã cu compartimentul de specialitate notarialã din cadrul Ministerului Justiţie.
(5) Media minima de promovare este 7,00, fãrã a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre disciplinele de concurs.
ART. 5
(1) Comisia va întocmi un proces-verbal cu rezultatul concursului, care va fi înaintat spre validare Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
(2) Candidaţii nemultumiti de rezultatele concursului sau de modul de desfãşurare a acestuia pot face contestaţie în termen de 10 zile de la data afişãrii rezultatelor la sediile Camerelor notarilor publici. Contestaţiile se depun la Camera notarilor publici şi se înainteazã spre soluţionare Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
(3) În situaţia în care rezultatele concursului sînt invalidate, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va dispune repetarea concursului stabilind şi data acestuia.
(4) În cazul în care constata ca desfãşurarea concursului s-a fãcut potrivit legii, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici îl valideazã şi înainteazã Ministerului Justiţiei propunerile de numire a celor declaraţi reusiti.
ART. 6
(1) Propunerile de numire a notarilor publici se vor inainta Ministerului Justiţiei de cãtre Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, împreunã cu documentele care atesta îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. 16 din lege:
- cererea de numire în care solicitantul va declara pe propria rãspundere ca are numai cetãţenia romana;
- dovada domiciliului în România;
- copii de pe actele de studii;
- cazierul judiciar;
- caracterizarea de la Colegiul director al Camerei notarilor publici în circumscripţia cãreia urmeazã sa-şi desfãşoare activitatea, cu privire la buna sa reputaţie;
- certificat medical de sãnãtate, cu atestarea deplinei sale capacitãţi psihice;
- pentru notarul stagiar, dovada promovãrii examenului de notar public;
- pentru cei care au susţinut concurs în condiţiile art. 4 din prezentul regulament, în afarã dovezii privind exercitarea timp de 5 ani a uneia dintre funcţiile juridice prevãzute, se va prezenta şi dovada ca au fost declaraţi reusiti la concurs.
ART. 7
(1) Notarul public este numit prin ordin al ministrului justiţiei pe baza referatului întocmit de compartimentul de specialitate notarialã din cadrul Ministerului Justiţiei privind îndeplinirea condiţiilor de numire prevãzute de lege.
(2) În ordinul de numire se va specifica circumscripţia judecãtoriei în care îşi va avea sediul biroul notarului public şi obligaţia acestuia ca în termen de 60 de zile, în condiţiile art. 18 alin. 1 din lege, sa-şi înregistreze biroul individual sau, dupã caz, în asociere cu alt notar public. Aceeaşi obligaţie revine şi notarului public care iese dintr-o asociaţie.
(3) În vederea prelungirii termenului de 60 de zile prevãzut la alin. (2), notarului public va depune o cerere în care va indica motivele justificate care l-au împiedicat sa-şi înregistreze biroul, confirmate de Colegiul director al Camerei notarilor publici, în decurs de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevãzut la art. 18 alin. 1 din lege.
ART. 8
(1) Înregistrarea biroului notarial se face, la cererea notarului public într-un registru special ţinut potrivit art. 18 din lege, de primul-grefier al Curţii de apel, pe numele notarului public sau, dupã caz, al notarilor publici asociaţi.
(2) În absenta primului-grefier, preşedintele Curţii de apel va desemna un alt grefier care sa efectueze înregistrarea.
(3) La cererea de înregistrare se va ataşa ordinul de numire a notarului public, dovada existenţei sediului biroului notarial - prin act de proprietate, contract de închiriere sau alt act, confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, în cazul în care activitatea se desfãşoarã în baza unui contract de societate civilã, precum şi cu privire la faptul ca biroul notarial dispune de spaţiul corespunzãtor desfãşurãrii activitãţii şi conservãrii arhivei în bune condiţii.
(4) La înregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnatura şi modelul sigiliului.
(5) Documentaţia prezentatã la înregistrare se pãstreazã în dosare distincte pentru fiecare birou notarial.
(6) Primul-grefier va elibera în termen de 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrãrii, pe care notarul public îl va prezenta de îndatã Camerei notarilor publici, iar aceasta îl va comunica Ministerului Justiţiei şi Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
ART. 9
(1) Sigiliul notarului public cuprinde stema României, numele, prenumele şi calitatea de notar public, precum şi localitatea unde îşi are sediul biroul sau notarial. Modelul sigiliului este propus de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi aprobat de ministrul justiţiei.
(2) Pierderea sau disparitia sigiliului se înscrie în registrul special prevãzut în art. 8 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrindu-se în termen de 5 zile modelul noului sigiliu, care va conţine elemente de diferentiere fata de cel pierdut sau dispãrut.
ART. 10
(1) În registrul special prevãzut la art. 8 alin. (1) se vor înscrie şi urmãtoarele operaţiuni:
- modificãri în modul de desfãşurare a activitãţii în cadrul biroului notarial;
- schimbarea sediului biroului notarial;
- radierea biroului notarial;
- înregistrarea şi radierea sediilor secundare, potrivit art. 115 din lege.
(2) Operaţiunile prevãzute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, atasindu-se confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici care, dupã caz, poate solicita direct înregistrarea lor.
(3) Colegiul director al Camerei notarilor publici va avea acces permanent la registrul special prevãzut la art. 8 alin. (1), avînd obligaţia de a înştiinţa pe ministrul justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici despre toate înregistrãrile.
ART. 11
(1) Înainte de începerea activitãţii notarul public va depune jurãmîntul.
(2) La depunerea jurãmîntului se va încheia un proces-verbal semnat de notarul public şi de cei în fata cãrora a fost depus, care se va pãstra în evidenta Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
Secţiunea a II-a
Notarii stagiari
ART. 12
(1) Numãrul notarilor stagiari ce pot fi angajaţi în birourile notariale se stabileşte anual de Colegiul director al fiecãrei Camere a notarilor publici.
(2) Cererea de angajare va fi însoţitã de dovezile corespunzãtoare îndeplinirii condiţiilor prevãzute de art. 16 lit. a)-f) din lege şi va fi avizatã de Colegiul director al Camerei notarilor publici.
(3) Angajarea notarului stagiar în cadrul unui birou notarial în care funcţioneazã mai mulţi notari publici asociaţi se va face de cãtre notarul public împuternicit prin contractul de societate civilã.
ART. 13
(1) În perioada de stagiu, Camera notarilor publici va verifica semestrial stadiul de pregãtire şi formare profesionalã a notarului stagiar, precum şi modul cum acesta şi-a îndeplinit atribuţiile care i-au fost delegate de notarul public.
(2) Constatãrile verificãrilor periodice şi mãsurile luate se vor consemna în procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei notarilor publici şi de notarul public la care îşi exercita activitatea notarul stagiar şi se vor aduce la cunostinta celui verificat.
ART. 14
(1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici organizeazã anual examen de notar public pentru notarii stagiari care au împlinit efectiv 2 ani de activitate.
(2) Data examenului se va stabili de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici cu acordul ministrului justiţiei şi va fi comunicatã Camerelor notarilor publici cu 45 de zile înainte de aceasta data, în vederea înştiinţãrii candidaţilor.
(3) Uniunea Nationala a Notarilor Publici va inregistra cererile candidaţilor pentru susţinerea examenului de notar public, împreunã cu rapoartele Camerelor notarilor publici, caracterizarile fãcute de notarii publici, precum şi dovezile privind îndeplinirea condiţiilor de la art. 16 lit. a)-f) din lege.
ART. 15
(1) Dupã efectuarea stagiului, notarul stagiar este obligat sa se prezinte la examenul de notar public.
(2) Respingerea sau, dupã caz, neprezentarea notarului stagiar la doua examene de notar public, consecutive, dupã efectuarea stagiului, atrage încetarea contractului sau de munca.
ART. 16
(1) Comisia de examinare va fi formatã din:
- un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, desemnat de preşedintele acestuia;
- un inspector general notarial desemnat de ministrul justiţiei;
- un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultãţile de drept din ţara, desemnat de consiliul profesoral al facultãţii respective;
- doi notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
(2) Comisia de examinare va fi prezidata de reprezentantul Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi va stabili subiectele şi condiţiile de examinare.
(3) Examenul va consta din probe scrise cu caracter teoretic şi practic din domeniile dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial, dreptului internaţional privat, procedurii civile şi notariale, precum şi dreptului constituţional.
(4) Media minima de promovare a examenului de notar public este de 7,00, fãrã a putea fi mai mica de 5,00 la oricare dintre disciplinele sus-menţionate.
ART. 17
Cel care a promovat examenul de notar public este numit în aceasta calitate de ministrul justiţiei şi îşi va putea începe activitatea în condiţiile arãtate la art. 17 şi 18 din lege şi art. 8 şi 9 din prezentul regulament. Dovada existenţei sediului nu este necesarã în cazul în care se asociaza cu un notar public care are birou notarial individual.
Secţiunea a III-a
Încetarea şi suspendarea calitãţii de notar public
ART. 18
(1) În toate cazurile de încetare a calitãţii de notar public, în lipsa unui notar public asociat sau a unui alt notar public în aceeaşi circumscripţie teritorialã, Colegiul director al Camerei notarilor publici poate delega un notar public pentru îndeplinirea activitãţii notariale, în condiţiile statutului, pînã la numirea unui notar public.
(2) Notarul public delegat va putea funcţiona, dacã este posibil, în sediul biroului notarial public cãruia i-a încetat calitatea de notar public sau, în caz contrar, Colegiul director al Camerei notarilor publici va stabili, pe perioada delegarii, un nou sediu pentru biroul notarial.
(3) Se va proceda la inventarierea şi sigilarea arhivei notarului public care şi-a încetat activitatea de cãtre o comisie formatã din doi reprezentanţi desemnaţi de Colegiul director al Camerei notarilor publici. Dacã este posibila continuarea activitãţii în acelaşi sediu, arhiva inventariata va fi preluatã de notarul public delegat sau, dupã caz, numit, iar în caz contrar se va prelua şi se va preda de Colegiul director al Camerei notarilor publici unui alt notar public care va fi numit în acea circumscripţie.
ART. 19
(1) În vederea încetãrii calitãţii de notar public, potrivit art. 23 lit. a) şi b) din lege, cererea se depune la Camera notarilor publici şi va fi înaintatã prin Uniunea Nationala a Notarilor Publici ministrului justiţie, care o va soluţiona în cel mult 15 zile de la înregistrarea acesteia la Ministerul Justiţiei.
(2) Pînã la soluţionarea cererii, notarul public îşi va continua activitatea.
ART. 20
Încetarea activitãţii în cazurile prevãzute la art. 23 lit. c)-g) din lege se constata sau se dispune de ministrul justiţiei la sesizarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici sau/şi din oficiu în cazurile prevãzute la art. 23 lit. e) şi f) din lege.
ART. 21
(1) În aplicarea art. 25 din lege, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, la sesizarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, va solicita ministrului justiţiei suspendarea exercitãrii funcţiei de notar public pentru cazurile prevãzute de art. 24 din lege, dispoziţiile art. 18 din prezentul regulament fiind aplicabile corespunzãtor.
(2) Pe perioada suspendãrii calitãţii de notar public, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, ministrul justiţiei va numi un notar public în condiţiile art. 3-5 din prezentul regulament.
(3) Încetarea suspendãrii notarului public se dispune de ministrul justiţiei la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, dacã au dispãrut cauzele care au determinat-o.
ART. 22
Suspendarea în caz de incapacitate temporarã de munca se dispune de ministrul justiţiei la sesizarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cînd aceasta depãşeşte o perioada mai mare de 6 luni; dispoziţiile art. 18 din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzãtor.

CAP. 2
Drepturile, îndatoririle şi rãspunderea disciplinarã a notarului public
Secţiunea I
Drepturi şi îndatoriri

ART. 23
Sediul biroului notarial se stabileşte în localitatea în care îşi are domiciliul sau resedinta notarul public sau unul dintre notarii publici asociaţi.
ART. 24
(1) Rãspunderea civilã a notarului public pentru prejudiciile cauzate prin modul în care îşi exercita obligaţiile profesionale ce-i revin este garantatã prin Casa de asigurãri constituitã în condiţiile art. 29 din lege.
(2) La începutul activitãţii sale, notarul public devine membru al Casei de asigurãri pentru garantarea rãspunderii civile, care funcţioneazã în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, potrivit statutului propriu.
ART. 25
(1) Dacã într-o circumscripţie teritorialã funcţioneazã un singur birou notarial şi notarul public se afla în concediu de odihna sau absenteazã mai mult de 5 zile, fãrã a depãşi 6 luni, în lipsa unui notar public asociat, Camera notarilor publici va delega un alt notar public pentru a asigura funcţionarea acestui birou notarial, afarã de cazul în care notarul public titular se îngrijeşte personal de substituirea sa, incunostiintind în acest scop Camera notarilor publici.
(2) În situaţia în care în circumscripţia teritorialã funcţioneazã mai multe birouri notariale, pentru cazurile arãtate la alin. (1), Camera notarilor publici va lua mãsuri pentru a se asigura continuarea lucrãrilor de cãtre un alt birou notarial din aceeaşi circumscripţie teritorialã.
ART. 26
(1) În cazul în care notarul public nu-şi poate exercita profesia pe o perioada mai mare de 6 luni din motive temeinice, apreciate ca atare de Camera notarilor publici, în absenta unui notar public asociat, pentru asigurarea activitãţii biroului notarial, acesta este obligat sa asigure substituirea sa printr-un alt notar public din aceeaşi circumscripţie teritorialã sau preluarea activitãţii sale de un notar public dintr-un alt birou notarial din aceeaşi circumscripţie teritorialã, cu încunoştinţarea prealabilã a Camerei notarilor publici.
(2) Dacã în circumscripţia teritorialã nu funcţioneazã un alt birou notarial, se va proceda corespunzãtor dispoziţiilor de la art. 25 alin. (1) din prezentul regulament.
ART. 27
(1) Notarul public îşi poate schimba sediul biroului notarial într-o localitate din alta circumscripţie teritorialã în limita numãrului notarilor publici şi al birourilor notariale din acea circumscripţie.
(2) Cererea va fi avizatã de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi aprobatã de ministrul justiţiei în condiţiile art. 7 din prezentul regulament.
(3) Notarul public a cãrui cerere de mutare a fost aprobatã are obligaţia de a face înscrierile corespunzãtoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament; cu privire la arhiva sînt aplicabile dispoziţiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament.
ART. 28
(1) Notarul public are dreptul la onorariu pentru activitatea prestatã.
(2) La stabilirea onorariilor prevãzute de art. 28 lit. c) din lege, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va avea în vedere, pentru actele notariale prevãzute de lege în competenta exclusiva a notarului public, tarife în funcţie de complexitatea şi valoarea actului, iar pentru celelalte acte notariale şi consultaţii juridice, sume fixe minimale.
(3) Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici propune ministrului justiţiei actualizarea onorariilor minimale, ori de cîte ori o astfel de mãsura se justifica.
ART. 29
(1) Obligaţia notarilor publici de a pãstra secretul profesional le impune interdicţia de a da informaţii, precum şi de a permite accesul la actele notariale ale altor persoane în afarã pãrţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifica un drept sau un interes legitim.
(2) Aceeaşi obligaţie revine şi personalului angajat la biroul notarial.
(3) Notarul public chemat ca martor în fata unei instanţe judecãtoreşti sau a unui organ de urmãrire penalã poate fi scutit de pãstrarea secretului profesional numai de cei interesaţi în apãrarea secretului, potrivit legii.
(4) În condiţiile legii, înscrisurile originale aflate în arhiva biroului notarial public pot fi cercetate de un magistrat, delegat în acest scop de autoritatea judiciarã competenta, iar dacã acestea sînt cercetate pentru fals, pot fi ridicate şi rãmîn la dosarul cauzei dacã sînt declarate ca false, cu obligaţia comunicãrii hotãrîrii sau a ordonanţei procurorului; în caz contrar, actul se va restitui.
ART. 30
(1) Prestigiul profesional al notarului public îi impune interdicţia de a-şi face reclama prin orice mijloace, afarã de cazurile în care se recurge la anunţuri referitoare exclusiv la existenta şi sediul biroului notarial, programul de lucru şi conţinutul activitãţii.
(2) Uniunea Nationala a Notarilor Publici este indreptatita sa facã publicitate prin mass-media asupra întregii activitãţi notariale, evidentiind utilitatea şi avantajele încheierii actelor prin notarii publici.
(3) Prin Buletinul Notarilor Publici, la începutul fiecãrui an, Uniunea Nationala a Notarilor Publici va publica lista notarilor publici şi a birourilor notariale în care aceştia funcţioneazã.
Secţiunea a II-a
Rãspunderea disciplinarã a notarului public
ART. 31
Pentru abaterile disciplinare prevãzute în art. 39 din lege, Colegiul director al Camerei notarilor publici exercita acţiunea disciplinarã impotriva notarilor publici în termen de 60 de zile de la data cînd a luat cunostinta de existenta unei abateri, dar nu mai tirziu de 1 an de la data sãvîrşirii ei.
ART. 32
(1) Acţiunea disciplinarã se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei notarilor publici format din 3 notari publici, desemnaţi potrivit statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
(2) În cazurile prevãzute de art. 40 din lege se efectueazã obligatoriu o cercetare prealabilã de cãtre Colegiul director al Camerei notarilor publici. În cadrul cercetãrii prealabile se vor stabili faptele şi urmãrile acestora, existenta vinovatiei, cît şi orice date concludente. Ascultarea celui în cauza şi verificarea apãrãrii notarului public cercetat sînt obligatorii. Refuzul notarului public cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetãri se constata prin proces-verbal şi nu impiedica finalizarea cercetãrii. Notarul public cercetat are dreptul sa cunoascã toate actele cercetãrii, sa solicite probe în apãrare şi sa fie asistat de un alt notar public ori de un avocat.
(3) Consiliul de disciplina citeaza pentru termenul de judecata Colegiul director al Camerei notarilor publici şi pe notarul public în cauza, cãruia i se va aduce la cunostinta conţinutul dosarului.
ART. 33
Hotãrîrea Consiliului de disciplina se pronunţa cu majoritate de voturi şi se redacteazã în cel mult 15 zile, comunicindu-se atît notarului public, cît şi Colegiului director al Camerei notarilor publici, în vederea exercitãrii dreptului de contestaţie la Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
ART. 34
(1) Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici soluţioneazã contestaţiile impotriva hotãrîrii Consiliului de disciplina cu citarea pãrţilor.
(2) Decizia Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici se pronunţa cu majoritate de voturi, se redacteazã în termen de 15 zile de la pronunţare şi se comunica pãrţilor.
ART. 35
Sancţiunile disciplinare de suspendare din funcţie şi de excludere din profesie se pun în aplicare prin ordin al ministrului justiţiei.

CAP. 3
Biroul notarial şi evidenta activitãţii notariale
Secţiunea I
Organizarea biroului notarial

ART. 36
(1) Notarul public va tine lucrãrile de registratura, secretariat şi arhiva, precum şi o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfasurata de biroul sau.
(2) Biroul notarului public va deţine spaţii corespunzãtoare pentru desfãşurarea lucrãrilor. La sediul biroului notarial se va afişa numele notarului public sub care a fost înregistrat biroul sau, în caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civilã.
ART. 37
În cazul în care, în cadrul biroului notarial funcţioneazã mai mulţi notari publici asociaţi, fiecare îşi exercita personal profesiunea şi rãspunde individual pentru activitatea sa.
ART. 38
(1) Pentru efectuarea lucrãrilor din cadrul biroului notarial, notarul public poate încheia contracte de munca cu unul sau mai mulţi secretari şi, dupã caz, cu alt personal auxiliar, avînd şi posibilitatea de a încheia contracte civile cu colaboratori externi.
(2) Traducerile se efectueazã de persoane autorizate de Ministerul Justiţiei, în baza unui certificat de traducãtor eliberat potrivit dispoziţiilor legale sau a licenţei în litere - filologie, avînd specializarea în limba strãinã respectiva.
(3) Angajarea personalului şi încheierea contractelor civile cu colaboratori externi în cadrul biroului notarial în care funcţioneazã mai mulţi notari publici asociaţi se vor face de notarul public împuternicit prin contractul de societate civilã.
ART. 39
(1) Biroul notarului public funcţioneazã în toate zilele lucrãtoare, asigurindu-se în cazuri urgente, posibilitatea de a efectua actele solicitate şi în afarã orelor de program, precum şi în zilele nelucrãtoare. Programul de funcţionare va fi afişat.
(2) În cazul în care biroul notarului public are un sediu secundar, în condiţiile art. 115 din lege, programul de funcţionare a acestuia va fi astfel stabilit, încît sa nu afecteze activitatea la sediul biroului notarial.
Secţiunea a II-a
Evidentele biroului notarial
ART. 40
(1) Biroul notarului public tine urmãtoarele registre:
a) registrul general;
b) opisul registrului general;
c) registrul de succesiuni;
d) opisul succesiunilor;
e) registru special de renunţãri la succesiune;
f) opisul renuntarilor la succesiune;
g) registrul de termene succesorale;
h) registru de depozite;
i) registru de proteste;
j) registru de consultaţii juridice notariale;
k) registru de traduceri;
l) registru de corespondenta.
(2) Evidentele de la alin. (1) se ţin separat în cazul organizãrii unui sediu secundar al biroului notarial.
(3) Actele întocmite şi consultatiile juridice notariale vor fi evidentiate în aceste registre, mentionindu-se totodatã şi onorariul stabilit.
(4) Dacã în biroul notarial funcţioneazã mai mulţi notari publici asociaţi, în aceste registre vor fi evidentiate separat lucrãrile şi onorariile pe numele fiecãrui notar public, afarã de cazul în care, potrivit contractului de societate civilã, se prevede ca registrele sus-menţionate sa fie ţinute separat pe fiecare notar public.
(5) Notarul public tine evidenta financiar-contabila potrivit normelor proprii elaborate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, în condiţiile legii.
ART. 41
(1) În registrul general se înregistreazã toate lucrãrile notariale, cu excepţia celor privind procedura succesoralã, primirile în depozit de înscrisuri, documente şi valori şi protestele. Fiecare lucrare va avea numãrul ei de înregistrare, chiar dacã partea solicita eliberarea mai multor exemplare de pe înscrisul întocmit.
(2) Înscrisurile autentice vor fi înregistrate distinct dupã obiectul lor, avînd şi un numãr special de autentificare.
(3) În cazul autentificãrii unui act înregistrat ca proiect sau ca urmare a reformarii încheierii de respingere, se procedeazã la o noua înregistrare.
(4) Notarul public urmãreşte întocmirea evidentei statistice a lucrãrilor din acest registru general.
ART. 42
În opisul registrului general se trec numele şi prenumele tuturor pãrţilor ce figureazã în actele întocmite, în ordine alfabetica. Legalizarile copiilor nu se opiseaza.
ART. 43
(1) În registrul de succesiuni se înregistreazã dosarele succesorale.
(2) Pentru evitarea unei duble proceduri succesorale, dosarul succesoral se va întocmi numai dupã ce se va verifica din oficiu ca nu exista un alt dosar format în cauza, la acelaşi birou notarial sau la un alt birou de notar public din aceeaşi circumscripţie teritorialã. Neintocmirea dosarului succesoral pentru acest motiv va fi adusã la cunostinta pãrţilor interesate direct sau prin corespondenta, dupã caz.
(3) Poziţia din registrul succesoral se închide la eliberarea certificatului de moştenitor, la suspendarea dosarului sau în alte cazuri de închidere a procedurii succesorale.
(4) Repunerea pe rol a unei cauze succesorale se va face dupã o noua înregistrare cu menţiunea corespunzãtoare în coloana de observaţii la vechiul dosar.
ART. 44
(1) În opisul succesoral se trec numele şi prenumele autorului succesiunii şi numãrul de înregistrare a dosarului.
(2) Dacã în circumscripţia unei judecãtorii funcţioneazã mai multe birouri notariale, se va tine şi un opis de evidenta a procedurilor succesorale înregistrate în intreaga circumscripţie teritorialã, de biroul notarial desemnat de Colegiul director al Camerei notarilor publici.
ART. 45
(1) Registrul special de renunţãri la succesiune şi opisul renuntarilor la succesiune se ţin de un singur birou notarial pentru intreaga circumscripţie teritorialã a unei judecãtorii în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu.
(2) În situaţia arãtatã la art. 44 alin. (2), Colegiul director al Camerei notarilor publici desemneazã ca acelaşi birou notarial, care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale, sa ţinã şi registrele prevãzute la alin. (1).
(3) În registrul de renunţãri la succesiune se vor trece toate declaraţiile de renunţare, precum şi cele de acceptare sub beneficiu de inventar.
(4) În opisul renuntarilor la succesiune se trec numele şi prenumele partii care a renunţat la succesiune sau care a acceptat-o sub beneficiu de inventar.
ART. 46
(1) Registrul de termene succesorale evidenţiazã şedinţele şi soluţiile în cazurile ce privesc procedura succesoralã notarialã.
(2) Certificatele de moştenitor vor avea un numãr menţionat în acest registru, în ordinea soluţionãrii cauzelor.
(3) Celelalte soluţii privind suspendarea sau clasarea cauzelor succesorale se vor mentiona în registrul de termene succesorale.
(4) La sfîrşitul fiecãrei luni secretarul biroului notarial înscrie în registrul de termene succesorale situaţia dosarelor existente pe rol, cele rezolvate, cu soluţiile date, taxele şi onorariile stabilite, precum şi cauzele rãmase nesolutionate.
ART. 47
(1) Registrul de depozite cuprinde menţiuni referitoare la înscrisurile, documentele şi valorile menţionate în procesul-verbal de inventariere a bunurilor succesorale pe care notarul public a încuviinţat sa le pãstreze în biroul sau.
(2) Depozitele neridicate la sfîrşitul unui an se vor inregistra în anul urmãtor cu taxa de timbru şi onorariul stabilit de notarul public.
ART. 48
În registrul de proteste se înregistreazã zilnic şi în ordinea datei efectele de comerţ prestate cu efectuarea mentiunilor cerute de lege.
ART. 49
(1) În registrul de consultaţii juridice notariale se înregistreazã toate consultatiile juridice, iar în cazul celor scrise, se va pãstra într-o mapa specialã cîte un exemplar al acestora.
(2) În aceeaşi mapa se pãstreazã şi proiectele actelor juridice şi procesele-verbale încheiate în condiţiile art. 92 din lege.
ART. 50
Notarii publici care folosesc traducatori angajaţi cu contract de munca vor tine şi un registru de traduceri. În acest caz, traducerile se vor inregistra în acest registru şi nu se vor înscrie în registrul general.
ART. 51
În registrul de corespondenta se înscrie corespondenta oficialã a notarului public, neinregistrata în alte registre.
ART. 52
(1) Înainte de utilizare, toate registrele vor fi numerotate, sigilate şi semnate de notarul public, încheindu-se în acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului.
(2) La terminarea registrului sau anului calendaristic se va întocmi sub ultima înregistrare un proces-verbal de închidere.
ART. 53
(1) Înregistrãrile se fac în momentul şi în ordinea primirii lucrãrilor.
(2) Erorile de înregistrare se îndreaptã fãrã a se şterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta sa poatã fi citit.
ART. 54
(1) În afarã registrelor, la fiecare birou notarial se vor tine mape cu actele întocmite.
(2) Actele autentice se vor pãstra în mape de cîte 50 de acte împreunã cu documentaţia necesarã, iar celelalte acte se vor pãstra în mape de cîte 100 de acte.
(3) La mapa cu certificate de moştenitor se va ataşa şi încheierea finala, care va fi întocmitã în acest scop în dublu exemplar.
ART. 55
Notarul public rãspunde de depozitarea şi conservarea arhivei biroului notarial în condiţiile şi termenele stabilite de dispoziţiile legale privind Fondul Arhivistic Naţional. Arhiva se afla în pãstrarea unui secretar sau, dupã caz, a arhivarului angajat de notarul public.
ART. 56
Actele notariale, înregistrãrile şi evidentele biroului notarial se întocmesc prin manuscriere sau la masina de scris, putind fi redate şi arhivate pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automatã a datelor.

CAP. 4
Modul de îndeplinire a actelor notariale
Secţiunea I
Dispoziţii generale

ART. 57
(1) Actele notariale se întocmesc la cererea persoanelor care justifica un interes şi a autoritãţilor competente, în cazurile prevãzute de lege.
(2) Cererile pot fi fãcute şi prin mandatar, avocat angajat sau prin reprezentant legal potrivit legii, afarã de cazul cînd, prin dispoziţii speciale, se prevede altfel.
(3) Cererile se înregistreazã în ordinea primirii.
(4) Dacã se refuza îndeplinirea actului notarial, notarul public redacteazã încheierea de respingere la staruinta pãrţilor interesate în termen de 5 zile de la data înregistrãrii cererii.
ART. 58
(1) Identitatea pãrţilor se stabileşte în condiţiile art. 50 din lege, cu menţiunea numelui şi prenumelui persoanelor fizice sau a denumirii persoanei juridice.
(2) Despre persoana juridicã se va face menţiune expresã cu privire la data dobîndirii capacitãţii juridice şi calitatea reprezentantului îndreptãţit sa încheie actul în numele ei.
(3) Identificarea detinutilor se face prin dovada înregistrãrii acestora în registrul penitenciarului şi atestarea comandantului locului de deţinere sau a persoanei cu aceasta atribuţie.
ART. 59
(1) Actul notarial se constata prin încheiere, notarul public apreciind dacã este necesarã şi o rezoluţie de încuviinţare a efectuãrii lui. În acest ultim caz, rezoluţia se va pune pe cerere şi va cuprinde pe scurt datele esenţiale necesare încheierii.
(2) În încheierea de constatare a întocmirii actului notarial în afarã sediului biroului notarului public, se vor preciza împrejurarea şi motivele care au justificat întocmirea actului într-un anumit loc. Notarul public va aprecia dacã va fi însoţit la instrumentarea actului în afarã sediului sau de un secretar delegat, caz în care şi acesta va semna încheierea.
(3) Pentru actele notariale întocmite la sediul secundar se va face menţiune în încheiere, potrivit art. 49 lit. a) din lege.
(4) Încheierile au numãrul şi data înregistrãrii cererii, în afarã de încheierile de autentificare, care au numai numãrul de autentificare şi data acesteia.
ART. 60
(1) În cazul actelor supuse publicitãţii mobiliare sau imobiliare, notarul public este obligat, în baza art. 45 din lege, sa întreprindã de îndatã în numele titularilor acestor drepturi, direct sau prin angajaţii sãi, demersurile necesare la biroul de publicitate din circumscripţia sa şi sa inmineze pãrţilor dovezile referitoare la înscrierea drepturilor.
(2) Dacã biroul de publicitate nu se afla în circumscripţia sa, notarul public are obligaţia sa trimitã de îndatã la acel birou actele menţionate la alineatul precedent, cerind sa i se comunice modul de rezolvare, pe care îl va transmite pãrţilor interesate.
(3) Se excepteazã de la dispoziţiile alin. (1) şi (2) cazurile în care pãrţile interesate solicita în scris sa îndeplineascã ele formalitãţile de publicitate.
ART. 61
(1) Erorile materiale sau omisiunile vadite din actele notariale nu pot fi îndreptate sau completate în condiţiile art. 53 din lege, decît dupã prezentarea tuturor exemplarelor actului.
(2) Nu sînt admise rectificari directe în cuprinsul actelor notariale cu privire la erori şi omisiuni, despre acestea facindu-se trimitere la încheierea de rectificare care va fi ataşatã la toate exemplarele originale ale actului care a fost întocmit.
Secţiunea a II-a
Redactarea înscrisurilor
ART. 62
(1) Înscrisul se va redacta în atitea exemplare originale cerute de pãrţi, plus unul pentru arhiva notarului public şi, dupã caz, unul pentru efectuarea lucrãrilor de publicitate.
(2) În cazul în care este necesarã prezentarea unei documentaţii, aceasta se anexeazã la înscris.
(3) Notarul public va viza toate anexele, menţionînd în cuprinsul actului ca acestea fac parte integrantã din înscris.
ART. 63
Înscrisul alcãtuit din mai multe file va fi cusut, capsat sau brosat, aplicindu-se sigiliul şi semnatura notarului public pe marginile alãturate a doua file.
ART. 64
(1) Înscrisul va fi redactat citeţ şi fãrã ştersãturi. Menţiunile în cifre se vor preciza şi în litere.
(2) Denumirea persoanelor juridice se va arata fãrã prescurtãri.
(3) Spaţiile goale se vor bara cu linii.
ART. 65
Notarul public va verifica conţinutul înscrisurilor şi se va conformã, dupã caz, dispoziţiilor art. 6 din lege.
Secţiunea a III-a
Autentificarea înscrisurilor
ART. 66
Notarul public va mentiona pe cerere documentele necesare autentificãrii actului, precum şi modul cum au fost stabilite taxele de timbru şi onorariul.
ART. 67
În cazul în care se autentifica procuri pentru încheierea unor acte de vînzare-cumpãrare, iar cumpãrãtorul sau soţul acestuia are el însuşi calitatea de mandatar al vinzatorului, notarul public va pretinde pãrţilor sa înscrie în cuprinsul procurii toate clauzele contractului, inclusiv preţul.
ART. 68
Procurile folosite la autentificarea actelor rãmîn la dosar în original.
ART. 69
La autentificarea înscrisurilor cu caracter patrimonial încheiate de o persoana aflatã în detenţie, notarul public va verifica dacã nu s-au luat mãsuri de indisponibilizare cu privire la bunurile acelei persoane, ori dacã prin hotãrîrea definitiva de condamnare nu i s-a restrîns capacitatea.
ART. 70
(1) În actele de transmisiuni sau constituiri de drepturi reale imobiliare notarul public va verifica situaţia proprietãţii şi sarcinile bunului, cu excepţia arãtatã la art. 716 din Codul de procedura civilã. În acest scop notarul public va pretinde prezentarea titlurilor de proprietate ale înstrãinãtorului, şi, dupã caz, extrasul de carte funciarã sau certificatul de sarcini, precum şi certificatul de evidenta fiscalã cu valoarea de impozitare.
(2) În cazul terenurilor, atestarea ca acestea se afla în intravilan sau extravilan se va face prin dovezi eliberate de autoritãţile administrative competente.
ART. 71
Notarul public este obligat ca, în cel mult 10 zile de la autentificarea unui înscris sau testament prin care se recunoaşte un copil din afarã cãsãtoriei, sa comunice Oficiului de stare civilã de la locul naşterii copilului un exemplar al înscrisului sau, dupã caz, partea de testament în extras referitoare la recunoaştere.
Secţiunea a IV-a
Îndeplinirea procedurii succesorale notariale
ART. 72
La primirea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale notarul public va verifica dacã aceasta cuprinde toate datele necesare, şi anume: data decesului şi ultimul domiciliu al autorului succesiunii, numele, prenumele şi domiciliul succesibililor, bunurile succesorale şi eventualele datorii ale defunctului, indicind pãrţilor interesate sa o completeze.
ART. 73
Dovada decesului şi a ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces.
ART. 74
(1) Notarul public va dispune înregistrarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale numai dupã ce secretarul biroului notarial va atesta în urma cercetãrii opisului succesoral ca nu s-a mai format alt dosar în aceeaşi cauza la biroul sau.
(2) În cazul în care în circumscripţia unei judecãtorii funcţioneazã mai multe birouri notariale, notarul public va verifica prin mijloacele de comunicare pe care le are la dispoziţie dacã în opisul de evidenta a procedurilor succesorale, ţinut potrivit art. 44 alin. (2) din prezentul regulament, nu s-a înregistrat un dosar succesoral în aceeaşi cauza la un alt birou notarial din aceeaşi circumscripţie.
(3) Secretarul biroului notarial care tine evidenta cauzelor succesorale pe circumscripţia teritorialã va comunica de îndatã rezultatul cercetãrii opisului de evidenta a procedurilor succesorale, iar în cazul în care nu s-a înregistrat aceeaşi cauza la un alt birou notarial, va elibera un certificat pe care îl va expedia notarului public care a cerut verificarea.
(4) Notarii publici sînt obligaţi sa comunice de îndatã cauzele înregistrate pentru a fi înscrise în opisul de evidenta a procedurilor succesorale.
ART. 75
(1) Secretarii consiliilor locale, în aplicarea art. 68 din lege, vor trimite sesizãrile pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale.
(2) Modul de repartizare a cauzelor succesorale sesizate potrivit alineatului precedent se stabileşte de Camera notarilor publici în mod periodic, pentru fiecare dintre notarii publici dintr-o circumscripţie teritorialã, în raport cu data decesului autorului succesiunii.
ART. 76
(1) În inventar, cu privire la bunurile despre care se susţine ca sînt proprietatea altei persoane, se va mentiona motivul pentru care se aflau în deţinerea defunctului la data decesului, dupã cum se vor mentiona şi bunurile defunctului care se afla în deţinerea unui terţ, precum şi motivele pentru care se gãsesc la acesta.
(2) În inventar se va scrie şi pasivul succesoral, în mãsura în care acesta este cunoscut.
(3) În cazuri urgente, la cererea oricãrei persoane care justifica un interes, punerea sigiliilor asupra bunurilor succesorale se poate face înainte de întocmirea inventarului, exceptindu-se bunurile necesare membrilor familiei defunctului care au locuit cu el.
(4) Notarul public poate numi în calitate de custode sau de curator pe unul dintre moştenitori.
ART. 77
(1) Încunoştinţarea moştenitorilor şi, dupã caz, a legatarilor despre deces şi mãsurile de conservare se face de cãtre notarul public prin scrisoare recomandatã, recipisa poştalã fãcînd dovada despre încunoştinţare.
(2) În succesiunile care urmeazã sa fie declarate vacante, notarul public va lua mãsurile corespunzãtoare de conservare şi administrare prevãzute de art. 70-73 din lege şi va solicita autoritãţii administrative competente desemnarea curatorului ce va fi numit în acest scop pînã la încheierea procedurii succesorale.
ART. 78
(1) Notarul public va cita în cauza persoanele cu vocaţie la moştenire şi, dupã caz, legatarii, în condiţiile art. 75 din lege, iar în caz de vacanta succesoralã, autoritatea administraţiei locale competente.
(2) Citarea moştenitorilor şi, dupã caz, a legatarilor nu este obligatorie dacã certificatul de moştenitor sau de legatar se întocmeşte la cerere în baza unei hotãrîri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, în afarã de cazurile în care notarul public o considera necesarã pentru anumite lãmuriri.
ART. 79
În cadrul procedurii succesorale, notarul public va stabili, pe baza declaraţiilor pãrţilor, a martorilor şi a celorlalte documente prezentate, dacã succesorii au acceptat în termen, în mod expres sau tacit, moştenirea ori, dupã caz, legatul universal sau cu titlu universal.
ART. 80
(1) Declaraţiile de renunţare la succesiune sau de acceptare sub beneficiu de inventar se fac în fata notarului public şi se înscriu pentru opozabilitate în registrul special de renunţãri la succesiune, prevãzut la art. 45 alin. (1) din prezentul regulament.
(2) În cazul în care declaraţiile arãtate la alin. (1) s-au dat la un alt birou notarial decît la cel la care se afla registrul special de renunţãri la succesiune, un exemplar al declaraţiilor va fi trimis de îndatã la notarul public pentru înscriere în acel registru.
(3) Biroul notarial la care se afla registrul special de renunţãri la succesiune va tine şi o mapa cuprinzînd declaraţiile înscrise.
ART. 81
(1) La prezentarea moştenitorilor sau, dupã caz, a legatarilor, notarul public le va lua declaraţie asupra numãrului şi calitãţii lor, precum şi asupra compunerii masei succesorale. Aceste declaraţii se consemneazã în încheierea de dezbateri succesorale, care se semneazã de cãtre aceştia.
(2) Totodatã, notarul public va verifica dacã s-a înscris în registrul special de renunţãri la succesiune vreo declaraţie de renunţare sau de acceptare sub beneficiu de inventar, cerind pãrţilor sa prezinte în acest scop un certificat eliberat de secretarul biroului notarial unde se tine registrul special de renunţãri la succesiune.
ART. 82
(1) În cursul procedurii succesorale notarul public întocmeşte o încheiere motivatã pentru fiecare termen acordat în care va mentiona pãrţile şi martorii care s-au prezentat, înscrisurile depuse şi mãsurile luate în vederea soluţionãrii cauzei.
(2) Încheierea finala care constata îndeplinirea procedurii succesorale se redacteazã de îndatã.
ART. 83
În cazul succesiunilor succesive care se dezbat deodatã, se întocmeşte un singur certificat de moştenitor, stabilindu-se pentru fiecare dintre autorii succesiunii în mod corespunzãtor calitatea şi drepturile fiecãrui moştenitor sau legatar, precum şi bunurile şi datoriile succesiunii.
ART. 84
Certificatul de moştenitor sau de legatar care cuprinde bunuri imobile se va comunica împreunã cu cererea pãrţilor pentru a fi înscris în registrul de carte funciarã al judecãtoriei competente.
ART. 85
(1) În cazul eliberãrii unui certificat de executor testamentar, notarul public va constata în cuprinsul acestuia calitatea executorului testamentar şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor cu care a fost investit de cãtre testator.
(2) Dupã eliberarea certificatului de executor testamentar, acesta va proceda în condiţiile Codului civil la predarea legatelor.
ART. 86
(1) Certificatul de moştenitor suplimentar se elibereazã de notarul public care a eliberat primul certificat. Dacã acesta nu mai este în funcţie, se va elibera, la cerere, de oricare notar public din aceeaşi circumscripţie teritorialã, solicitindu-se dosarul cauzei de la biroul notarial în arhiva cãruia se afla, facindu-se menţiunile corespunzãtoare în registrele de succesiuni.
(2) În toate cazurile de repunere pe rol a unui dosar succesoral notarul public va ataşa la dosarul nou înregistrat dosarul anterior.
ART. 87
(1) Erorile materiale în sensul legii cuprind greşeli evidente care rezulta din cuprinsul dosarului succesoral şi nu impieteaza asupra drepturilor şi calitãţii moştenitorilor şi legatarilor.
(2) În cazul în care unii dintre moştenitori sau legatari au ridicat certificatul de moştenitor sau de legatar, erorile se vor putea indrepta numai dupã citarea acestora şi prezentarea tuturor certificatelor de moştenitor sau de legatar.
Secţiunea a V-a
Întocmirea altor proceduri notariale
ART. 88
(1) Pentru legalizarea semnãturii sau a specimenului de semnatura, partea se va prezenta personal la notarul public.
(2) Exemplarele înscrisului vor fi prezentate nesemnate.
(3) Pentru legalizarea sigiliului, acesta se va imprima, în fata notarului public, pe înscrisul prezentat în acest scop, pe care se va întocmi încheierea de legalizare.
ART. 89
În vederea certificãrii faptelor prevãzute la art. 91 lit. a) şi b) din lege, notarul public va identifica în condiţiile legii acea persoana şi va întocmi încheierea corespunzãtoare în numãrul de exemplare solicitat, plus unul pentru arhiva.
ART. 90
(1) Pentru certificarea faptului ca persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea, partea va depune fotografia de data recenta, în numãrul de exemplare cîte solicita sa fie certificate, plus una pentru arhiva. Identificarea persoanei se va face în condiţiile legii.
(2) Încheierea de certificare se va întocmi într-un singur exemplar care va rãmîne în arhiva notarului public, iar pe versoul fiecãrei fotografii se va face urmãtoarea menţiune semnatã de notarul public: "ROMÂNIA. Biroul notarului public. Sediul ...... nr. ...../19... Persoana din fotografie este ........... identificata prin .... NOTAR PUBLIC, L.S.".
ART. 91
(1) Pentru certificarea faptului ca o persoana s-a prezentat în urma unei somaţii sau notificãri la o anumitã ora la sediul biroului notarial, partea interesatã va depune duplicatul somaţiei, împreunã cu procesul-verbal de inminare întocmit de autoritatea competenta.
(2) Notarul public va verifica dacã inminarea somaţiei s-a fãcut în condiţiile legale, în caz contrar va cere repetarea procedurii de somare, în afarã de cazul în care persoana somata se prezintã şi acoperã neregularitãţile procedurii de chemare.
(3) La ora indicatã în somaţie, notarul public dispune sa se strige de 3 ori la intervale de 5 minute numele şi prenumele persoanei somate.
(4) Declaraţia persoanei somate se va consemna în încheierea semnatã de notarul public şi de pãrţile interesate. În cazul refuzului de a face declaraţia sau de a semna, precum şi în cazul de neprezentare a persoanei somate, se va face menţiunea corespunzãtoare în încheiere.
(5) Încheierea se va întocmi în numãrul de exemplare solicitat de parte, plus unul pentru arhiva.
ART. 92
(1) În cererea pentru legalizarea copiei se va identifica înscrisul, precizîndu-se numãrul de exemplare cerut de parte.
(2) Un exemplar al copiei legalizate va fi reţinut la dosar.
(3) Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersãturi, adaugari, cuvinte tãiate sau alte particularitãţi, dacã nu sînt confirmate prin semnatura şi sigiliul autoritãţii care le-a întocmit sau, dupã caz, semnatura pãrţilor.
ART. 93
(1) Se pot legaliza copii atît de pe un înscris în întregime, cît şi de pe pãrţi determinate ale acestuia, cu condiţia sa nu se denatureze înţelesul integral al înscrisului.
(2) Pe copie şi în înscrierea de legalizare a acesteia se va face menţiunea corespunzãtoare.
ART. 94
Dacã se elibereazã o copie de pe un înscris sub semnatura privatã, încheierea va cuprinde menţiunea ca înscrisul de pe care s-a eliberat copia este sub semnatura privatã.
ART. 95
(1) Textul copiei ce urmeazã a fi legalizatã trebuie înscris în continuare, fãrã spaţii libere, în afarã de cazul în care pentru întocmirea copiei se folosesc imprimate tipizate sau fotocopii.
(2) Pentru a se inlatura posibilitatea unor denaturari ulterioare în copiile legalizate, se va trece imediat dupã textul înscrisului ce se legalizeazã: "legalizarea pe verso" sau "urmeazã în continuare legalizarea".
(3) Notarul public va viza fiecare fila a înscrisului prezentat pentru legalizare.
ART. 96
Încheierea de legalizare a copiei de pe un înscris întocmit într-o alta limba decît cea romana se semneazã de notarul public care a fãcut confruntarea - în cazul cînd cunoaşte acea limba. În cazul în care confruntarea se face de cãtre traducãtor, încheierea va fi semnatã de acesta în fata notarului public, în afarã de cazul în care traducãtorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial.
ART. 97
(1) Copia legalizatã de pe un înscris pentru a carei colationare cu originalul se cere o pregãtire de specialitate se va elibera pe baza colationarii de cãtre un expert desemnat de notarul public, potrivit prevederilor legale privind expertiza contabila şi expertiza tehnica.
(2) Încheierea de legalizare se va semna de notarul public şi de expert.
ART. 98
Încheierea de legalizare de pe copiile ce se elibereazã pãrţilor se va scrie, dupã caz, pe versoul înscrisului ce se legalizeazã, dacã acesta are o singura fila, sau în continuarea acestuia, în cazul în care textul este scris şi pe verso sau pe mai multe file în continuare. În cazul din urma, precum şi atunci cînd se foloseşte un adaos, pentru scrierea încheierii de legalizare, care nu ar putea fi cuprinsã în continuarea textului înscrisului trecut şi pe versoul filei, se va avea grija ca sigiliul sa fie neapãrat aplicat, parte pe fila înscrisului şi parte pe adaosul folosit în condiţiile art. 63 din prezentul regulament.
ART. 99
Legalizarea copiilor de pe înscrisurile aflate în arhiva biroului notarial se face de secretarul acestuia în condiţiile art. 93 din lege, în baza rezoluţiei notarului public.
ART. 100
(1) Notarul public este autorizat sa efectueze traduceri cu respectarea condiţiilor arãtate la art. 38 alin. (2) din prezentul regulament.
(2) Ministrul justiţiei poate autoriza pe notarul public sa efectueze traduceri, dacã cunoaşte o limba strãinã, iar aceasta este limba sa maternã.
ART. 101
În încheierea de legalizare a traducerii, notarul public autorizat va atesta exactitatea traducerii de pe acel înscris (autentic, în copie legalizatã, cu semnatura legalizatã, cu data certa sau sub semnatura privatã, în extras, dupã caz), care a fost vizat în acest scop.
ART. 102
Traducãtorul care efectueazã traducerea va întocmi formula de certificare cu urmãtorul cuprins: "Subsemnatul ..........., certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului (autentic, în copie legalizatã, cu semnatura legalizatã, cu data certa sau sub semnatura privatã, în extras, dupã caz) în limba ......... care a fost vizat de mine, TRADUCĂTOR ............".
ART. 103
(1) Legalizarea semnãturii traducatorului se face prin încheiere, potrivit dispoziţiilor art. 89 alin. 4 din lege.
(2) În cazul în care traducãtorul are depus specimenul de semnatura la biroul notarial, încheierea de legalizare a semnãturii acestuia nu va mai face referire la faptul prezentãrii în persoana a traducatorului şi nici la constatarea îndeplinirii prevederilor de la art. 89 alin. 4 lit. c) din lege.
ART. 104
Încheierea prin care se constata îndeplinirea de cãtre notarul stagiar a actelor notariale, prin delegarea unor atribuţii în condiţiile art. 21 lit. b), c) şi d) din lege, cuprinde semnatura notarului stagiar şi sigiliul notarului public care l-a delegat.
ART. 105
(1) La primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor, precum şi a valorilor, notarul public le va verifica cuprinsul, conformindu-se art. 6 alin. 1 şi 2 din lege.
(2) Încheierea de primire în depozit se întocmeşte în numãrul de exemplare cerut de parte, plus unul pentru arhiva.
(3) Restituirea înscrisurilor, documentelor sau valorilor primite în depozit, se face pe baza semnãturii pãrţilor, succesorilor sau, dupã caz, a reprezentanţilor acestora, în registrul de depozite.
ART. 106
Actul de protest al cambiei, biletului la ordin sau al cecului se întocmeşte la cererea beneficiarului de cãtre notarul public, care are obligaţia de a-l inregistra zilnic în ordinea datei şi de a comunica în prima zi a fiecãrei saptamini Camerei de comerţ şi industrie judeţene sau, dupã caz, a municipiului Bucureşti tabelul protestelor întocmite în saptamina precedenta, în condiţiile prevãzute de legile speciale.

CAP. 5
Organele reprezentative ale notarilor publici şi controlul activitãţii notariale
Secţiunea I
Organele reprezentative ale notarilor publici

ART. 107
(1) Organele reprezentative ale notarilor publici sînt, potrivit legii, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, iar în plan teritorial, în circumscripţia fiecãrei Curţi de apel, Camera notarilor publici.
(2) Aceste organe funcţioneazã în baza unui statut propriu, care dupã adoptare va fi comunicat ministrului justiţiei.
ART. 108
Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va inainta ministrului justiţiei, la începutul fiecãrui an, o informare cu privire la activitatea notarialã desfasurata în anul precedent, cuprinzînd date statistice, aspecte rezultate din verificãrile efectuate, mãsurile luate pentru înlãturarea deficienţelor constatate, precum şi propuneri de imbunatatire a activitãţii sub aspect legislativ şi administrativ.
ART. 109
(1) Evidentele privind numãrul notarilor publici, al notarilor stagiari, al birourilor notariale, numirea, suspendarea şi încetarea calitãţii de notar public, înregistrarea şi radierea birourilor notariale sînt îndeplinite sau, dupã caz, ţinute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate notarialã din cadrul Ministerului Justiţiei.
(2) Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici sau, dupã caz, Colegiul director al Camerei notarilor publici, va comunica, potrivit atribuţiilor ce le revin, datele şi documentele necesare îndeplinirii lucrãrilor arãtate la alin. (1).
Secţiunea a II-a
Controlul judecãtoresc
ART. 110
Controlul judecãtoresc al actelor notariale se realizeazã, potrivit art. 99 şi 100 din lege, pe calea acţiunii în anulare sau, în cazul refuzului îndeplinirii actului notarial, pe calea plingerii impotriva încheierii de respingere pronunţate de notarul public.
ART. 111
(1) Acţiunea în anulare se exercita de pãrţile interesate impotriva actului notarial la instanta competenta potrivit legii.
(2) Pînã la anulare în justiţie, actul notarial atacat se socoteşte valabil îndeplinit.
ART. 112
(1) Plîngerea impotriva încheierii de respingere se înregistreazã la biroul notarului public care a refuzat îndeplinirea actului notarial, iar acesta este obligat sa o înainteze de îndatã judecãtoriei cu dosarul cauzei.
(2) Notarul public dintr-un birou notarial cu sediul în municipiul Bucureşti va inainta plîngerea judecãtoriei în circumscripţia cãreia se afla sediul acelui birou.
Secţiunea a III-a
Controlul profesional-administrativ
ART. 113
(1) Ministrul justiţiei exercita controlul activitãţii notariale prin inspectori generali de specialitate notarialã, potrivit legii, oricind considera necesar.
(2) Controlul priveşte, în principal, respectarea legii în activitatea profesionalã a notarilor publici, ţinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, precum şi conduita notarului public în îndeplinirea atribuţiilor sale. În unele situaţii ce-i sînt sesizate, ministrul justiţiei va putea cere, dupã caz, informãri privind activitatea unor notari publici din partea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici sau a Colegiului director al Camerei notarilor publici.
(3) Abaterile disciplinare constatate în actele de control vor fi sesizate Colegiului director al Camerei notarilor publici pentru luarea mãsurilor corespunzãtoare sau, cînd este cazul, pentru exercitarea acţiunii disciplinare.
(4) Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va comunica ministrului justiţiei mãsurile luate şi, dupã caz, modul de soluţionare a acţiunii disciplinare.
ART. 114
(1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va urmãri modul de organizare şi funcţionare a Camerelor şi birourilor notarilor publici, desfãşurarea adunãrilor notarilor publici, îndeplinirea atribuţiilor, în condiţiile statutare, de cãtre Colegiul director al Camerei notarilor publici, modul de funcţionare a birourilor notariale, calitatea lucrãrilor notariale, pregãtirea notarilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a Camerelor şi birourilor notarilor publici, precum şi orice alte probleme, potrivit statutului.
(2) Controlul se exercita anual la fiecare Camera a notarilor publici, iar la birourile notariale, atunci cînd se hotãrãşte de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
ART. 115
(1) Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici poate delega Colegiului director al Camerei notarilor publici sa efectueze controlul profesional-administrativ al notarilor publici din cadrul birourilor aflate în circumscripţia sa.
(2) Controlul se exercita periodic, cel puţin o data la 2 ani, şi priveşte legalitatea lucrãrilor notariale întocmite, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabila şi conduita notarului public în îndeplinirea atribuţiilor sale profesionale.
ART. 116
Notarul public verificat are dreptul sa facã obiecţii scrise, care se vor ataşa la actul de control.
ART. 117
Actele de control efectuate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici sau, dupã caz, de Colegiul director al Camerei notarilor publici se vor comunica şi compartimentului de specialitate notarialã din cadrul Ministerului Justiţiei.
ART. 118
Colegiul director al Camerei notarilor publici verifica sesizãrile pãrţilor impotriva notarilor publici în cel mult 30 de zile de la sesizare şi ia mãsuri de îndreptare, iar dupã caz, exercita acţiunea disciplinarã, instiintind şi Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

CAP. 6
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 119
(1) Ministrul justiţiei emite ordinul referitor la notarii de stat în funcţie, care au optat pentru calitatea de notar public cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului de 90 de zile prevãzut în art. 106 din lege.
(2) Dupã stabilirea numãrului notarilor publici şi ai birourilor notariale, potrivit propunerilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, ministrul justiţiei emite ordine individuale de numire a notarilor publici în baza optiunilor exprimate, cu precizarea circumscriptiilor judecãtoriilor în care urmeazã sa-şi stabileascã sediile birourile notariale.
(3) Pînã la împlinirea termenului prevãzut de art. 109 din lege, notarii de stat care au optat pentru calitatea de notar public vor continua sa funcţioneze ca notari, în condiţiile prevãzute de Decretul nr. 377/1960 şi Regulamentul privind aplicarea dispoziţiilor acestui decret, aprobat prin H.C.M. nr. 1518/1960.
(4) Notarii publici numiţi în condiţiile alin. (2) au obligaţia de a-şi inregistra birourile notariale potrivit dispoziţiilor art. 18 din lege.
(5) Registrul de înregistrare a birourilor notariale se deschide de Curţile de apel dupã împlinirea termenului de 90 de zile prevãzut de art. 106 din lege.
ART. 120
(1) Numirea de notari publici, cu excepţia celor prevãzuţi de art. 105 alin. 1 din lege, se va putea face numai cu respectarea prevederilor art. 17 şi 18 din lege.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sînt aplicabile şi notarilor de stat ce vor fi numiţi de ministrul justiţiei pe posturi vacante, în condiţiile Decretului nr. 377/1960, pînã la împlinirea termenului prevãzut de art. 109 din lege.
ART. 121
(1) Cu o zi înainte de împlinirea termenului de 90 de zile prevãzut de art. 106 din lege, notariatele de stat vor închide registrele de publicitate imobiliarã şi mobiliarã ţinute potrivit art. 710 şi urmãtoarele din Codul de procedura civilã, cu menţiunea ca lucrãrile vor fi continuate în aceleaşi registre de judecãtoriile în circumscripţia cãrora îşi au sediul.
(2) Mapele în care se pãstreazã actele transcrise, înscrise şi cele de amanet vor fi de asemenea închise, urmînd ca judecãtoriile sa formeze mape noi, în continuarea înregistrãrilor.
(3) Birourile de carte funciarã vor închide în acelaşi mod numai registrul general de intrare.
(4) Cartea funciarã împreunã cu arhiva, registrele, hartile, dosarele de carte funciarã şi scriptele de orice fel se preiau de cãtre judecãtoriile în circumscripţia cãrora au funcţionat.
ART. 122
(1) Cererile pentru îndeplinirea operaţiunilor de publicitate mobiliarã sau imobiliarã introduse la notariatele de stat şi care nu au putut fi rezolvate pînã la data încetãrii competentei lor vor fi transmise judecãtoriilor care preiau aceste atribuţii.
(2) Dupã preluarea atribuţiilor de publicitate mobiliarã şi imobiliarã de cãtre judecãtorii şi pînã la începerea activitãţii notarilor publici, actele întocmite de notarii de stat, supuse operaţiunilor de publicitate, vor fi trimise pentru efectuarea acestora judecãtoriilor competente teritorial.
(3) Judecãtoriile vor elibera certificate de sarcini şi, dupã caz, extrase de carte funciarã de pe registrele şi evidentele preluate de la notariatele de stat, de la data trecerii în competenta lor a atribuţiilor de publicitate.
ART. 123
(1) Arhiva notariatelor de stat care îşi înceteazã activitatea se inventariaza şi se preia de judecãtoriile în circumscripţiile cãrora au funcţionat pînã la data expirãrii termenului de 6 luni prevãzut în art. 109 din lege.
(2) Inventarul se întocmeşte de o comisie formatã din notarul şef, notarul şef adjunct, notarii delegaţi în acest scop şi secretarii unitãţii notariale şi va cuprinde:
- registrele notariatului de stat, care vor fi închise prin întocmirea unui proces-verbal privind numãrul poziţiilor înscrise în cuprinsul lor, semnat de membrii comisiei;
- dosarele notariale în ordinea indicatorului termenelor de pãstrare aprobat de Ministerul Justiţiei; mapele şi dosarele vor avea filele cusute şi se va indica pe coperta numãrul de înregistrare de la care se porneşte şi se sfirseste cuprinsul lor, mentionindu-se actele constatate lipsa, sub certificarea membrilor comisiei.
ART. 124
Predarea şi preluarea lucrãrilor arãtate la art. 121 şi 123 alin. (1) din prezentul regulament se fac pe baza de proces-verbal semnat de notarul şef şi de conducãtorii de carte funciarã ori secretarii cu atribuţii de publicitate sau, dupã caz, de comisia formatã potrivit art. 123 alin. (2), precum şi de preşedintele judecãtoriei sau de inlocuitorul acestuia.
ART. 125
Predarea-primirea cauzelor succesorale nerezolvate se va face prin proces-verbal semnat de notarul şef al fostului notariat de stat, la care au fost pe rol, şi de notarul public competent teritorial, cãruia i s-au repartizat spre soluţionare, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei notarilor publici. Pãrţile care figureazã în aceste cauze vor fi înştiinţate de notarul public care le-a preluat.
ART. 126
(1) Pentru rezolvarea succesiunilor deschise anterior expirãrii termenului prevãzut de art. 109 din lege, judecãtoriile vor atesta la cerere, dacã s-a eliberat un certificat de moştenitor în aceeaşi cauza, prin cercetarea arhivei preluate de la fostele notariate de stat.
(2) În cazul succesiunilor a cãror procedura a fost suspendatã anterior expirãrii termenului prevãzut la alin. (1), judecãtoriile au obligaţia sa transmitã la cererea notarilor publici aceste dosare pentru reluarea procedurii succesorale.
ART. 127
Anexele nr. 1-29 ce conţin modelul registrului de înregistrare a birourilor notariale şi al certificatului eliberat în condiţiile art. 8 alin. (6) din prezentul regulament, modelele registrelor notariale, precum şi formularele de încheieri şi alte lucrãri notariale fac parte integrantã din prezentul regulament şi vor fi comunicate celor interesaţi de cãtre Ministerul Justiţiei.
-----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016